Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 2

Rg Veda 2

 

RV_02.001.01.1{17}  tvamagne dyubhistvamasusuksanistvamadbhyastvamasmanas pari

RV_02.001.01.2{17}  tvam vanebhyastvamosadhibhyastvam nrnam nrpate jayase sucih

RV_02.001.02.1{17}  tavagne hotram tava potram rtviyam tava nestram tvamagnid rtayatah

RV_02.001.02.2{17}  tava prasastram tvamadhvariyasi brahma casi grhapatisca no dame

RV_02.001.03.1{17}  tvamagna indro vrsabhah satamasi tvam visnururugayo namasyah

RV_02.001.03.2{17}  tvam brahma rayivid brahmanas pate tvam vidhartahsacase purandhya

RV_02.001.04.1{17}  tvamagne raja varuno dhrtavratastvam mitro bhavasi dasma idyah

RV_02.001.04.2{17}  tvamaryama satpatiryasya sambhujam tvamamso vidathe deva bhajayuh

RV_02.001.05.1{17}  tvamagne tvasta vidhate suviryam tava gnavo mitramahah sajatyam

RV_02.001.05.2{17}  tvamasuhema rarise svasvyam tvam naram sardho asi puruvasuh

RV_02.001.06.1{18}  tvamagne rudro asuro maho divastvam sardho marutam prksa isise

RV_02.001.06.2{18}  tvam vatairarunairyasi samgayastvam pusa vidhatah pasi nu tmana

RV_02.001.07.1{18}  tvamagne dravinoda aramkrte tvam devah savita ratnadhaasi

RV_02.001.07.2{18}  tvam bhago nrpate vasva isise tvam payurdame yaste'vidhat

RV_02.001.08.1{18}  tvamagne dama a vispatim visastvam rajanam suvidatram rnjate

RV_02.001.08.2{18}  tvam visvani svanika patyase tvam sahasrani sata dasa prati

RV_02.001.09.1{18}  tvamagne pitaramistibhirnarastvam bhratraya samya tanurucam

RV_02.001.09.2{18}  tvam putro bhavasi yaste.avidhat tvam sakha susevah pasyadhrsah

RV_02.001.10.1{18}  tvamagna rbhurake namasyastvam vajasya ksumato raya isise

RV_02.001.10.2{18}  tvam vi bhasyanu daksi davane tvam visiksurasiyajnamatanih

RV_02.001.11.1{19}  tvamagne aditirdeva dasuse tvam hotra bharati vardhasegira

RV_02.001.11.2{19}  tvamila satahimasi daksase tvam vrtraha vasupate sarasvati

RV_02.001.12.1{19}  tvamagne subhrta uttamam vayastava sparhe varna a sandrsi shriyah

RV_02.001.12.2{19}  tvam vajah pratarano brhannasi tvam rayirbahulo visvatas prthuh

RV_02.001.13.1{19}  tvamagna adityasa asyam tvam jihvam sucayascakrirekave

RV_02.001.13.2{19}  tvam ratisaco adhvaresu sascire tve deva haviradantyahutam

RV_02.001.14.1{19}  tve agne visve anrtaso adruha asa deva haviradantyahutam

RV_02.001.14.2{19}  tvaya martasah svadanta asutim tvam garbho virudham jajnise sucih

RV_02.001.15.1{19}  tvam tan sam ca prati casi majmanagne sujata pra ca devaricyase

RV_02.001.15.2{19}  prkso yadatra mahina vi te bhuvadanu dyavaprthivi rodasi ubhe

RV_02.001.16.1{19}  ye stotrbhyo goagramasvapesasamagne ratimupasrjanti surayah

RV_02.001.16.2{19}  asmanca tamsca pra hi nesi vasya a brhad vadema vidathe suvirah

 

RV_02.002.01.1{20}  yajnena vardhata jatavedasamagnim yajadhvam havisa tana gira

RV_02.002.01.2{20}  samidhanam suprayasam svarnaram dyuksam hotaramvrjanesu dhursadam

RV_02.002.02.1{20}  abhi tva naktirusaso vavasire.agne vatsam na svasaresudhenavah

RV_02.002.02.2{20}  diva ivedaratirmanusa yuga ksapo bhasi puruvara samyatah

RV_02.002.03.1{20}  tam deva budhne rajasah sudamsasam divasprthivyoraratimnyerire

RV_02.002.03.2{20}  rathamiva vedyam sukrasocisamagnim mitram naksitisu prasamsyam

RV_02.002.04.1{20}  tamuksamanam rajasi sva a dame candramiva surucam hvara a dadhuh

RV_02.002.04.2{20}  prsnyah pataram citayantamaksabhih patho na payum janasi ubhe anu

RV_02.002.05.1{20}  sa hota visvam pari bhutvadhvaram tamu havyairmanusa rnjate gira

RV_02.002.05.2{20}  hirisipro vrdhasanasu jarbhurad dyaurna strbhiscitayad rodasi anu

RV_02.002.06.1{21}  sa no revat samidhanah svastaye sandadasvan rayimasmasu didihi

RV_02.002.06.2{21}  a nah krnusva suvitaya rodasi agne havya manusodeva vitaye

RV_02.002.07.1{21}  da no agne brhato dah sahashrino duro na vajam srutya apa vrdhi

RV_02.002.07.2{21}  praci dyavaprthivi brahmana krdhi svarna sukramusaso vi didyutah

RV_02.002.08.1{21}  sa idhana usaso ramya anu svarna didedarusena bhanuna

RV_02.002.08.2{21}  hotrabhiragnirmanusah svadhvaro raja visamatithiscarurayave

RV_02.002.09.1{21}  eva no agne amrtesu purvya dhis pipaya brhaddivesu manusa

RV_02.002.09.2{21}  duhana dhenurvrjanesu karave tmana satinam pururupamisani

RV_02.002.10.1{21}  vayamagne arvata va suviryam brahmana va citayema jananati

RV_02.002.10.2{21}  asmakam dyumnamadhi panca krstisucca svarnasusucita dustaram

RV_02.002.11.1{21}  sa no bodhi sahasya prasamsyo yasmin sujata isayanta surayah

RV_02.002.11.2{21}  yamagne yajnamupayanti vajino nitye toke didivamsam sve dame

RV_02.002.12.1{21}  ubhayaso jatavedah syama te stotaro agne surayasca sarmani

RV_02.002.12.2{21}  vasvo rayah puruscandrasya bhuyasah prajavatah svapatyasya sagdhi nah

RV_02.002.13.1{21}  ye stotrbhyo ...

 

RV_02.003.01.1{22}  samiddho agnirnihitah prthivyam pratyam visvani bhuvananyasthat

RV_02.003.01.2{22}  hota pavakah pradivah sumedha devo devan yajatvagnirarhan

RV_02.003.02.1{22}  narasamsah prati dhamanyanjan tisro divah prati mahna svarcih

RV_02.003.02.2{22}  ghrtaprusa manasa havyamundan murdhan yajnasya samanaktu devan

RV_02.003.03.1{22}  ilito agne manasa no arhan devan yaksi manusat purvo adya

RV_02.003.03.2{22}  sa a vaha marutam sardho acyutamindram naro barhisadam yajadhvam

RV_02.003.04.1{22}  deva barhirvardhamanam suviram stirnam raye subharam vedyasyam

RV_02.003.04.2{22}  ghrtenaktam vasavah sidatedam visve deva aditya yajniyasah

RV_02.003.05.1{22}  vi srayantamurviya huyamana dvaro devih suprayana namobhih

RV_02.003.05.2{22}  vyacasvatirvi prathantamajurya varnam punanayasasam suviram

RV_02.003.06.1{23}  sadhvapamsi sanata na uksite usasanakta vayyeva ranvite

RV_02.003.06.2{23}  tantum tatam samvayanti samici yajnasya pesah sudughe payasvati

RV_02.003.07.1{23}  daivya hotara prathama vidustara rju yaksatah sam rcavapustara

RV_02.003.07.2{23}  devan yajantav rtutha samanjato nabha prthivya adhi sanusu trisu

RV_02.003.08.1{23}  sarasvati sadhayanti dhiyam na ila devi bharati visvaturtih

RV_02.003.08.2{23}  tisro devih svadhaya barhiredamachidram pantusaranam nisadya

RV_02.003.09.1{23}  pisangarupah subharo vayodhah srusti viro jayate devakamah

RV_02.003.09.2{23}  prajam tvasta vi syatu nabhimasme atha devanamapyetu pathah

RV_02.003.10.1{23}  vanaspatiravasrjannupa sthadagnirhavih sudayati pra dhibhih

RV_02.003.10.2{23}  tridha samaktam nayatu prajanan devebhyo daivyah samitopa havyam

RV_02.003.11.1{23}  ghrtam mimikse ghrtamasya yonirghrte shrito ghrtam vasya dhama

RV_02.003.11.2{23}  anusvadhama vaha madayasva svahakrtam vrsabha vaksi havyam

 

RV_02.004.01.1{24}  huve vah sudyotmanam suvrktim visamagnimatithim suprayasam

RV_02.004.01.2{24}  mitra iva yo didhisayyo bhud deva adeve jane jatavedah

RV_02.004.02.1{24}  imam vidhanto apam sadhasthe dvitadadhurbhrgavo viksvayoh

RV_02.004.02.2{24}  esa visvanyabhyastu bhuma devanamagniraratirjirasvah

RV_02.004.03.1{24}  agnim devaso manusisu viksu priyam dhuh ksesyanto namitram

RV_02.004.03.2{24}  sa didayadusatirurmya a daksayyo yo dasvate dama a

RV_02.004.04.1{24}  asya ranva svasyeva pustih sandrstirasya hiyanasya daksoh

RV_02.004.04.2{24}  vi yo bharibhradosadhisu jihvamatyo na rathyo dodhaviti varan

RV_02.004.05.1{24}  a yan me abhvam vanadah panantosigbhyo namimita varnam

RV_02.004.05.2{24}  sa citrena cikite ramsu bhasa jujurvan yo muhura yuva bhut

RV_02.004.06.1{25}  a yo vana tatrsano na bhati varna patha rathyevasvanit

RV_02.004.06.2{25}  krishnadhva tapu ranvasciketa dyauriva smayamano nabhobhih

RV_02.004.07.1{25}  sa yo vyasthadabhi daksadurvim pasurnaiti svayuragopah

RV_02.004.07.2{25}  agnih socismanatasanyusnan krishnavyathirasvadayan na bhuma

RV_02.004.08.1{25}  nu te purvasyavaso adhitau trtiye vidathe manma samsi

RV_02.004.08.2{25}  asme agne samyadviram brhantam ksumantam vajam svapatyamrayim dah

RV_02.004.09.1{25}  tvaya yatha grtsamadaso agne guha vanvanta uparanabhi syuh

RV_02.004.09.2{25}  suviraso abhimatisahah smat suribhyo grnate tad vayo dhah

 

RV_02.005.01.1{26}  hotajanista cetanah pita pitrbhya utaye

RV_02.005.01.2{26}  prayaksan jenyam vasu sakema vajino yamam

RV_02.005.02.1{26}  a yasmin sapta rasmayastata yajnasya netari

RV_02.005.02.2{26}  manusvad daivyamastamam pota visvam tadinvati

RV_02.005.03.1{26}  dadhanve va yadimanu vocad brahmani veru tat

RV_02.005.03.2{26}  pari visvani kavya nemiscakramivabhavat

RV_02.005.04.1{26}  sakam hi sucina sucih prasasta kratunajani

RV_02.005.04.2{26}  vidvanasya vrata dhruva vaya ivanu rohate

RV_02.005.05.1{26}  ta asya varnamayuvo nestuh sacanta dhenavah

RV_02.005.05.2{26}  kuvit tisrbhya a varam svasaro ya idam yayuh

RV_02.005.06.1{26}  yadi maturupa svasa ghrtam bharantyasthita

RV_02.005.06.2{26}  tasamadhvaryuragatau yavo vrstiva modate

RV_02.005.07.1{26}  svah svaya dhayase krnutam rtvig rtvijam

RV_02.005.07.2{26}  stomam yajnam cadaram vanema rarima vayam

RV_02.005.08.1{26}  yatha vidvanaram karad visvebhyo yajatebhyah ayamagne tve api yam yajnam cakrma vayam

 

RV_02.006.01.1{27}  imam me agne samidhamimamupasadam vaneh

RV_02.006.01.2{27}  ima u su srudhi girah

RV_02.006.02.1{27}  aya te agne vidhemorjo napadasvamiste

RV_02.006.02.2{27}  ena suktena sujata

RV_02.006.03.1{27}  tam tva girbhirgirvanasam dravinasyum dravinodah

RV_02.006.03.2{27}  saparyema saparyavah

RV_02.006.04.1{27}  sa bodhi surirmaghava vasupate vasudavan

RV_02.006.04.2{27}  yuyodhyasmad dvesamsi

RV_02.006.05.1{27}  sa no vrstim divas pari sa no vajamanarvanam

RV_02.006.05.2{27}  sa nah sahashrinirisah

RV_02.006.06.1{27}  ilanayavasyave yavistha duta no gira

RV_02.006.06.2{27}  yajistha hotara gahi

RV_02.006.07.1{27}  antarhyagna iyase vidvan janmobhaya kave

RV_02.006.07.2{27}  duto janyevamitryah

RV_02.006.08.1{27}  sa vidvana ca piprayo yaksi cikitva anusak

RV_02.006.08.2{27}  a casmin satsi barhisi

 

RV_02.007.01.1{28}  srestham yavistha bharatagne dyumantama bhara

RV_02.007.01.2{28}  vaso purusprham rayim

RV_02.007.02.1{28}  ma no aratirisata devasya martyasya ca

RV_02.007.02.2{28}  parsi tasya utadvisah

RV_02.007.03.1{28}  visva uta tvaya vayam dhara udanya iva

RV_02.007.03.2{28}  ati gahemahi dvisah

RV_02.007.04.1{28}  sucih pavaka vandyo.agne brhad vi rocase

RV_02.007.04.2{28}  tvam ghrtebhirahutah

RV_02.007.05.1{28}  tvam no asi bharatagne vasabhiruksabhih

RV_02.007.05.2{28}  astapadibhirahutah

RV_02.007.06.1{28}  drvannah sarpirasutih pratno hota varenyah

RV_02.007.06.2{28}  sahasas putro adbhutah

 

RV_02.008.01.1{29}  vajayanniva nu rathan yoganagnerupa stuhi

RV_02.008.01.2{29}  yasastamasya milhusah

RV_02.008.02.1{29}  yah sunitho dadasuse.ajuryo jarayannarim

RV_02.008.02.2{29}  carupratikaahutah

RV_02.008.03.1{29}  ya u shriya damesva dososasi prasasyate

RV_02.008.03.2{29}  yasya vratam na miyate

RV_02.008.04.1{29}  a yah svarna bhanuna citro vibhatyarcisa

RV_02.008.04.2{29}  anjanoajarairabhi

RV_02.008.05.1{29}  atrimanu svarajyamagnimukthani vavrdhuh

RV_02.008.05.2{29}  visva adhi shriyo dadhe

RV_02.008.06.1{29}  agnerindrasya somasya devanamutibhirvayam

RV_02.008.06.2{29}  arisyantahsacemahyabhi syama prtanyatah

 

RV_02.009.01.1{01}  ni hota hotrsadane vidanastveso didivanasadat sudaksah

RV_02.009.01.2{01}  adabdhavratapramatirvasisthah sahasrambharah sucijihvo agnih

RV_02.009.02.1{01}  tvam dutastvamu nah paraspastvam vasya a vrsabha praneta

RV_02.009.02.2{01}  agne tokasya nastane tanunamaprayuchan didyad bodhi gopah

RV_02.009.03.1{01}  vidhema te parame janmannagne vidhema stomairavare sadhasthe

RV_02.009.03.2{01}  yasmad yonerudaritha yaje tam pra tve havimsi juhuresamiddhe

RV_02.009.04.1{01}  agne yajasva havisa yajiyanchrusti desnamabhi grnihi radhah

RV_02.009.04.2{01}  tvam hyasi rayipati rayinam tvam sukrasya vacaso manota

RV_02.009.05.1{01}  ubhayam te na ksiyate vasavyam dive-dive jayamanasya dasma

RV_02.009.05.2{01}  krdhi ksumantam jaritaramagne krdhi patim svapatyasya rayah

RV_02.009.06.1{01}  sainanikena suvidatro asme yasta devanayajisthah svasti

RV_02.009.06.2{01}  adabdho gopa uta nah paraspa agne dyumaduta revad didihi

 

RV_02.010.01.1{02}  johutro agnih prathamah pitevelas pade manusa yat samiddhah

RV_02.010.01.2{02}  shriyam vasano amrto viceta marmrjenyah sravasyahsa vaji

RV_02.010.02.1{02}  sruya agniscitrabhanurhavam me visvabhirgirbhiramrto vicetah

RV_02.010.02.2{02}  syava ratham vahato rohita votarusaha cakre vibhrtrah

RV_02.010.03.1{02}  uttanayamajanayan susutam bhuvadagnih purupesasu garbhah

RV_02.010.03.2{02}  sirinayam cidaktuna mahobhiraparivrto vasati pracetah

RV_02.010.04.1{02}  jigharmyagnim havisa ghrtena pratiksiyantam bhuvanani visva

RV_02.010.04.2{02}  prthum tirasca vayasa brhantam vyacisthamannai rabhasam drsanam

RV_02.010.05.1{02}  a visvatah pratyancam jigharmyaraksasa manasa tajjuseta

RV_02.010.05.2{02}  maryashrih sprhayadvarno agnirnabhimrse tanva jarbhuranah

RV_02.010.06.1{02}  jneya bhagam sahasano varena tvadutaso manuvad vadema

RV_02.010.06.2{02}  anunamagnim juhva vacasya madhuprcam dhanasajohavimi

 

RV_02.011.01.1{03}  srudhi havamindra ma risanyah syama te davane vasunam

RV_02.011.01.2{03}  ima hi tvamurjo vardhayanti vasuyavah sindhavo na ksarantah

RV_02.011.02.1{03}  srjo mahirindra ya apinvah paristhita ahina sura purvih

RV_02.011.02.2{03}  amartyam cid dasam manyamanamavabhinadukthairvavrdhanah

RV_02.011.03.1{03}  ukthesvin nu sura yesu cakan stomesvindra rudriyesu ca

RV_02.011.03.2{03}  tubhyedeta yasu mandasanah pra vayave sisrate na subhrah

RV_02.011.04.1{03}  subhram nu te susmam vardhayantah subhram vajram bahvordadhanah

RV_02.011.04.2{03}  subhrastvamindra vavrdhano asme dasirvisah suryena sahyah

RV_02.011.05.1{03}  guha hitam guhyam gulhamapsvapivrtam mayinam ksiyantam

RV_02.011.05.2{03}  uto apo dyam tastabhvamsamahannahim sura viryena

RV_02.011.06.1{04}  stava nu ta indra purvya mahanyuta stavama nutana krtani

RV_02.011.06.2{04}  stava vajram bahvorusantam stava hari suryasya ketu

RV_02.011.07.1{04}  hari nu ta indra vajayanta ghrtascutam svaramasvarstam

RV_02.011.07.2{04}  vi samana bhumiraprathistaramsta parvatascit sarisyan

RV_02.011.08.1{04}  ni parvatah sadyaprayuchan sam matrbhirvavasano akran

RV_02.011.08.2{04}  dure pare vanim vardhayanta indresitam dhamanim paprathan ni

RV_02.011.09.1{04}  indro maham sindhumasayanam mayavinam vrtramasphuran nih

RV_02.011.09.2{04}  arejetam rodasi bhiyane kanikradato vrsno asya vajrat

RV_02.011.10.1{04}  aroravid vrsno asya vajro.amanusam yan manuso nijurvat

RV_02.011.10.2{04}  ni mayino danavasya maya apadayat papivan sutasya

RV_02.011.11.1{05}  piba-pibedindra sura somam mandantu tva mandinah sutasah

RV_02.011.11.2{05}  prnantaste kuksi vardhayantvittha sutah paura indramava

RV_02.011.12.1{05}  tve indrapyabhuma vipra dhiyam vanema rtaya sapantah

RV_02.011.12.2{05}  avasyavo dhimahi prasastim sadyaste rayo davane syama

RV_02.011.13.1{05}  syama te ta indra ye ta uti avasyava urjam vardhayantah

RV_02.011.13.2{05}  susmintamam yam cakanama devasme rayim rasi viravantam

RV_02.011.14.1{05}  rasi ksayam rasi mitramasme rasi sardha indra marutamnah

RV_02.011.14.2{05}  sajosaso ye ca mandasanah pra vayavah pantyagranitim

RV_02.011.15.1{05}  vyantvin nu yesu mandasanastrpat somam pahi drahyadindra

RV_02.011.15.2{05}  asman su prtsva tarutravardhayo dyam brhadbhirarkaih

RV_02.011.16.1{06}  brhanta in nu ye te tarutrokthebhirva sumnamavivasan

RV_02.011.16.2{06}  strnanaso barhih pastyavat tvota idindra vajamagman

RV_02.011.17.1{06}  ugresvin nu sura mandasanastrikadrukesu pahi somamindra

RV_02.011.17.2{06}  pradodhuvacchmasrusu prinano yahi haribhyam sutasyapitim

RV_02.011.18.1{06}  dhisva savah sura yena vrtramavabhinad danumaurnavabham

RV_02.011.18.2{06}  apavrnorjyotiraryaya ni savyatah sadi dasyurindra

RV_02.011.19.1{06}  sanema ye ta utibhistaranto visva sprdha aryena dasyun

RV_02.011.19.2{06}  asmabhyam tat tvastram visvarupamarandhayah sakhyasya tritaya

RV_02.011.20.1{06}  asya suvanasya mandinastritasya nyarbudam vavrdhano astah

RV_02.011.20.2{06}  avartayat suryo na cakram bhinad valamindro angirasvan

RV_02.011.21.1{06}  nunam sa te prati varam jaritre duhiyadindra daksina maghoni

RV_02.011.21.2{06}  siksa stotrbhyo mati dhag bhago no brhad vadema v. s.

 

RV_02.012.01.1{07}  yo jata eva prathamo manasvan devo devan kratuna paryabhusat

RV_02.012.01.2{07}  yasya susmad rodasi abhyasetam nrmnasya mahna sa janasa indrah

RV_02.012.02.1{07}  yah prthivim vyathamanamadrmhad yah parvatan prakupitanaramnat

RV_02.012.02.2{07}  yo antariksam vimame variyo yo dyamastabhnat sa janasa indrah

RV_02.012.03.1{07}  yo hatvahimarinat sapta sindhun yo ga udajadapadha valasya

RV_02.012.03.2{07}  yo asmanorantaragnim jajana samvrk samatsu s. j. i.

RV_02.012.04.1{07}  yenema visva cyavana krtani yo dasam varnamadharamguhakah

RV_02.012.04.2{07}  svaghniva yo jigivan laksamadadaryah pustani s. j. i.

RV_02.012.05.1{07}  yam sma prchanti kuha seti ghoramutemahurnaiso astityenam

RV_02.012.05.2{07}  so aryah pustirvija iva minati sradasmai dhattas. j. i.

RV_02.012.06.1{08}  yo radhrasya codita yah krsasya yo brahmano nadhamanasyakireh

RV_02.012.06.2{08}  yuktagravno yo.avita susiprah sutasomasya s. j. i.

RV_02.012.07.1{08}  yasyasvasah pradisi yasya gavo yasya grama yasya visve rathasah

RV_02.012.07.2{08}  yah suryam ya usasam jajana yo apam neta s. j. i.

RV_02.012.08.1{08}  yam krandasi samyati vihvayete pare.avara ubhaya amitrah

RV_02.012.08.2{08}  samanam cid rathamatasthivamsa nana havete s. j. i.

RV_02.012.09.1{08}  yasman na rte vijayante janaso yam yudhyamana avase havante

RV_02.012.09.2{08}  yo visvasya pratimanam babhuva yo acyutacyut s. j. i.

RV_02.012.10.1{08}  yah sasvato mahyeno dadhananamanyamanancharva jaghana

RV_02.012.10.2{08}  yah sardhate nanudadati srdhyam yo dasyorhantas. j. i.

RV_02.012.11.1{09}  yah sambaram parvatesu ksiyantam catvarimsyam saradyanvavindat

RV_02.012.11.2{09}  ojayamanam yo ahim jaghana danum sayanams. j. i.

RV_02.012.12.1{09}  yah saptarasmirvrsabhastuvismanavasrjat sartave saptasindhun

RV_02.012.12.2{09}  yo rauhinamasphurad vajrabahurdyamarohantams. j. i.

RV_02.012.13.1{09}  dyava cidasmai prthivi namete susmaccidasya parvata bhayante

RV_02.012.13.2{09}  yah somapa nicito vajrabahuryo vajrahastah s. j. i.

RV_02.012.14.1{09}  yah sunvantamavati yah pacantam yah samsantam yah sasamanamuti

RV_02.012.14.2{09}  yasya brahma vardhanam yasya somo yasyedam radhah s. j. i.

RV_02.012.15.1{09}  yah sunvate pacate dudhra a cid vajam dardarsi sa kilasi satyah

RV_02.012.15.2{09}  vayam ta indra visvaha priyasah suviraso vidathama vadema

 

RV_02.013.01.1{10}  rturjanitri tasya apas pari maksu jata avisad yasu vardhate

RV_02.013.01.2{10}  tadahana abhavat pipyusi payo.amsoh piyusam prathamam tadukthyam

RV_02.013.02.1{10}  sadhrima yanti pari bibhratih payo visvapsnyaya pra bharanta bhojanam

RV_02.013.02.2{10}  samano adhva pravatamanusyade yastakrnoh prathamam sasyukthyah

RV_02.013.03.1{10}  anveko vadati yad dadati tad rupa minan tadapa eka iyate

RV_02.013.03.2{10}  visva ekasya vinudastitiksate yastakr...

RV_02.013.04.1{10}  prajabhyah pustim vibhajanta asate rayimiva prstham prabhavantamayate

RV_02.013.04.2{10}  asinvan damstraih pituratti bhojanam yastakr...

RV_02.013.05.1{10}  adhakrnoh prthivim sandrse dive yo dhautinamahihannarinak pathah

RV_02.013.05.2{10}  tam tva stomebhirudabhirna vajinam devam deva ajanan sasyukthyah

RV_02.013.06.1{11}  yo bhojanam ca dayase ca vardhanamardrada suskam madhumad dudohitha

RV_02.013.06.2{11}  sa sevadhim ni dadhise vivasvati visvasyaika isise sasyu.

RV_02.013.07.1{11}  yah puspinisca prasvasca dharmanadhi dane vyavaniradharayah

RV_02.013.07.2{11}  yascasama ajano didyuto diva urururvanabhitah s. u.

RV_02.013.08.1{11}  yo narmaram sahavasum nihantave prksaya ca dasavesaya cavahah

RV_02.013.08.2{11}  urjayantya aparivistamasyamutaivadya purukrts. u.

RV_02.013.09.1{11}  satam va yasya dasa sakamadya ekasya srustau yad dhacodamavitha

RV_02.013.09.2{11}  arajjau dasyun samunab dabhitaye supravyoabhavah s. u.

RV_02.013.10.1{11}  visvedanu rodhana asya paumsyam dadurasmai dadhire krtnave dhanam

RV_02.013.10.2{11}  sal astabhna vistirah panca sandrsah pariparo abhavah s. u.

RV_02.013.11.1{12}  supravacanam tava vira viryam yadekena kratuna vindase vasu

RV_02.013.11.2{12}  jatusthirasya pra vayah sahasvato ya cakartha sendra visvasyukthyah

RV_02.013.12.1{12}  aramayah sarapasastaraya kam turvitaye ca vayyaya ca srutim

RV_02.013.12.2{12}  nica santamudanayah paravrjam prandham sronam sravayan s. u.

RV_02.013.13.1{12}  asmabhyam tad vaso danaya radhah samarthayasva bahu te vasavyam

RV_02.013.13.2{12}  indra yaccitram sravasya anu dyun brhad vadema v. s.

 

RV_02.014.01.1{13}  adhvaryavo bharatendraya somamamatrebhih sincata madyamandhah

RV_02.014.01.2{13}  kami hi virah sadamasya pitim juhota vrsne tadidesa vasti

RV_02.014.02.1{13}  adhvaryavo yo apo vavrivamsam vrtram jaghanasanyeva vrksam

RV_02.014.02.2{13}  tasma etam bharata tadvasayanesa indro arhati pitimasya

RV_02.014.03.1{13}  adhvaryavo yo drbhikam jaghana yo ga udajadapa hi valam vah

RV_02.014.03.2{13}  tasma etamantarikse na vatamindram somairornuta jurna vastraih

RV_02.014.04.1{13}  adhvaryavo ya uranam jaghana nava cakhvamsam navatim cabahun

RV_02.014.04.2{13}  yo arbudamava nica babadhe tamindram somasyabhrthe hinota

RV_02.014.05.1{13}  adhvaryavo yah svasnam jaghana yah susnamasusam yo vyamsam

RV_02.014.05.2{13}  yah piprum namucim yo rudhikram tasma indrayandhaso juhota

RV_02.014.06.1{13}  adhvaryavo yah satam sambarasya puro bibhedasmaneva purvih

RV_02.014.06.2{13}  yo varcinah satamindrah sahasramapavapad bharatasomamasmai

RV_02.014.07.1{14}  adhvaryavo yah satama sahasram bhumya upasthe.avapajjaghanvan

RV_02.014.07.2{14}  kutsasyayoratithigvasya viran nyavrnag bharata somamasmai

RV_02.014.08.1{14}  adhvaryavo yan narah kamayadhve srusti vahanto nasatha tadindre

RV_02.014.08.2{14}  gabhastiputam bharata srutayendraya somam yajyavo juhota

RV_02.014.09.1{14}  adhvaryavah kartana srustimasmai vane niputam vana un nayadhvam

RV_02.014.09.2{14}  jusano hastyamabhi vavase va indraya somam madiram juhota

RV_02.014.10.1{14}  adhvaryavah payasodharyatha goh somebhirim prnata bhojamindram

RV_02.014.10.2{14}  vedahamasya nibhrtam ma etad ditsantam bhuyo yajatasciketa

RV_02.014.11.1{14}  adhvaryavo yo divyasya vasvo yah parthivasya ksamyasya raja

RV_02.014.11.2{14}  tamurdaram na prinata yavenendram somebhistadapovo astu

RV_02.014.12.1{14}  asmabhyam tad ...

 

RV_02.015.01.1{15}  pra gha nvasya mahato mahani satya satyasya karanani vocam

RV_02.015.01.2{15}  trikadrukesvapibat sutasyasya made ahimindro jaghana

RV_02.015.02.1{15}  avamse dyamastabhayad brhantama rodasi aprnadantariksam

RV_02.015.02.2{15}  sa dharayad prthivim paprathacca somasya ta mada indrascakara

RV_02.015.03.1{15}  sadmeva praco vi mimaya manairvajrena khanyatrnan nadinam

RV_02.015.03.2{15}  vrthasrjat pathibhirdirghayathaih somasya ta ...

RV_02.015.04.1{15}  sa pravolhrn parigatya dabhitervisvamadhagayudhamiddhe agnau

RV_02.015.04.2{15}  sam gobhirasvairasrjad rathebhih so...

RV_02.015.05.1{15}  sa im mahim dhunimetoraramnat so asnatrnaparayat svasti

RV_02.015.05.2{15}  ta utsnaya rayimabhi pra tasthuh so...

RV_02.015.06.1{16}  sodancam sindhumarinan mahitva vajrenana usasah sam pipesa

RV_02.015.06.2{16}  ajavaso javinibhirvivrscan so...

RV_02.015.07.1{16}  sa vidvanapagoham kaninamavirbhavannudatisthat paravrk

RV_02.015.07.2{16}  prati srona sthad vyanagacasta so...

RV_02.015.08.1{16}  bhinad valamangirobhirgrnano vi parvatasya drmhitanyairat

RV_02.015.08.2{16}  rinag rodhamsi krtrimanyesam so...

RV_02.015.09.1{16}  svapnenabhyupya cumurim dhunim ca jaghantha dasyam pra dabhitimavah

RV_02.015.09.2{16}  rambhi cidatra vivide hiranyam so...

RV_02.015.10.1{16}  nunam sa te prati ...

 

RV_02.016.01.1{17}  pra vah satam jyesthatamaya sustutimagnaviva samidhane havirbhare

RV_02.016.01.2{17}  indramajuryam jarayantamuksitam sanad yuvanamavase havamahe

RV_02.016.02.1{17}  yasmadindrad brhatah kim canem rte visvanyasmin sambhrtadhi virya

RV_02.016.02.2{17}  jathare somam tanvi saho maho haste vajram bharati sirsani kratum

RV_02.016.03.1{17}  na ksonibhyam paribhve ta indriyam na samudraih parvatairindra te rathah

RV_02.016.03.2{17}  na te vajramanvasnoti kascana yadasubhih patasi yojana puru

RV_02.016.04.1{17}  visve hyasmai yajataya dhrsnave kratum bharanti vrsabhaya sascate

RV_02.016.04.2{17}  vrsa yajasva havisa vidustarah pibendra somam vrsabhena bhanuna

RV_02.016.05.1{17}  vrsnah kosah pavate madhva urmirvrsabhannaya vrsabhaya patave

RV_02.016.05.2{17}  vrsanadhvaryu vrsabhaso adrayo vrsanam somam vrsabhaya susvati

RV_02.016.06.1{18}  vrsa te vajra uta te vrsa ratho vrsana hari vrsabhanyayudha

RV_02.016.06.2{18}  vrsno madasya vrsabha tvamisisa indra somasya vrsabhasya trpnuhi

RV_02.016.07.1{18}  pra te navam na samane vacasyuvam brahmana yami savanesudadhrsih

RV_02.016.07.2{18}  kuvin no asya vacaso nibodhisadindramutsam na vasunah sicamahe

RV_02.016.08.1{18}  pura sambadhadabhya vavrtsva no dhenurna vatsam yavasasya pipyusi

RV_02.016.08.2{18}  sakrt su te sumatibhih satakrato sam patnibhirna vrsano nasimahi

RV_02.016.09.1{18}  nunam sa ...

 

RV_02.017.01.1{19}  tadasmai navyamangirasvadarcata susma yadasya pratnathodirate

RV_02.017.01.2{19}  visva yad gotra sahasa parivrta made somasya drmhitanyairayat

RV_02.017.02.1{19}  sa bhutu yo ha prathamaya dhayasa ojo mimano mahimanamatirat

RV_02.017.02.2{19}  suro yo yutsu tanvam parivyata sirsani dyam mahina pratyamuncata

RV_02.017.03.1{19}  adhakrnoh prathamam viryam mahad yadasyagre brahmana susmamairayah

RV_02.017.03.2{19}  rathesthena haryasvena vicyutah pra jirayah sisrate sadhryak prthak

RV_02.017.04.1{19}  adha yo visva bhuvanabhi majmanesanakrt pravaya abhyavardhata

RV_02.017.04.2{19}  ad rodasi jyotisa vahniratanot sivyan tamamsi dudhita samavyayat

RV_02.017.05.1{19}  sa pracinan parvatan drmhadojasadharacinamakrnodapamapah

RV_02.017.05.2{19}  adharayat prthivim visvadhayasamastabhnan mayaya dyamavasrasah

RV_02.017.06.1{20}  sasma aram bahubhyam yam pitakrnod visvasmada januso vedasas pari

RV_02.017.06.2{20}  yena prthivyam ni krivim sayadhyai vajrena hatvyavrnak tuvisvanih

RV_02.017.07.1{20}  amajuriva pitroh saca sati samanada sadasastvamiye bhagam

RV_02.017.07.2{20}  krdhi praketamupa masya bhara daddhi bhagam tanvo yena mamahah

RV_02.017.08.1{20}  bhojam tvamindra vayam huvema dadis tvamindrapamsi vajan

RV_02.017.08.2{20}  aviddhindra citraya na uti krdhi vrsannindra vasyaso nah

RV_02.017.09.1{20}  nunam sa ...

 

RV_02.018.01.1{21}  prata ratho navo yoji sasniscaturyugastrikasah saptarasmih

RV_02.018.01.2{21}  dasaritro manusyah svarsah sa istibhirmatibhiramhyo bhut

RV_02.018.02.1{21}  sasma aram prathamam sa dvitiyamuto trtiyam manusah sa hota

RV_02.018.02.2{21}  anyasya garbhamanya u jananta so anyebhih sacate jenyo vrsa

RV_02.018.03.1{21}  hari nu kam ratha indrasya yojamayai suktena vacasa navena

RV_02.018.03.2{21}  mo su tvamatra bahavo hi vipra ni riraman yajamanaso anye

RV_02.018.04.1{21}  a dvabhyam haribhyamindra yahya caturbhira sadbhirhuyamanah

RV_02.018.04.2{21}  astabhirdasabhih somapeyamayam sutahsumakha ma mrdhas kah

RV_02.018.05.1{21}  a vimsatya trimsata yahyarvam a catvarimsata haribhiryajanah

RV_02.018.05.2{21}  a pancasata surathebhirindra sastya saptatya somapeyam

RV_02.018.06.1{22}  asitya navatya yahyarvam a satena haribhiruhyamanah

RV_02.018.06.2{22}  ayam hi te sunahotresu soma indra tvaya parisikto madaya

RV_02.018.07.1{22}  mama brahmendra yahyacha visva hari dhuri dhisva rathasya

RV_02.018.07.2{22}  purutra hi vihavyo babhuthasminchura savane madayasva

RV_02.018.08.1{22}  na ma indrena sakhyam vi yosadasmabhyamasya daksina duhita

RV_02.018.08.2{22}  upa jyesthe varuthe gabhastau praye-praye jigivamsah syama

RV_02.018.09.1{22}  nunam sa ...

 

RV_02.019.01.1{23}  apayyasyandhaso madaya manisinah suvanasya prayasah

RV_02.019.01.2{23}  yasminnindrah pradivi vavrdhana oko dadhe brahmanyantasca narah

RV_02.019.02.1{23}  asya mandano madhvo vajrahasto.ahimindro arnovrtam vi vrscat

RV_02.019.02.2{23}  pra yad vayo sa svasaranyacha prayamsi ca nadinam cakramanta

RV_02.019.03.1{23}  sa mahina indro arno apam prairayadahihacha samudram

RV_02.019.03.2{23}  ajanayat suryam vidad ga aktunahnam vayunani sadhat

RV_02.019.04.1{23}  so apratini manave purunindro dasad dasuse hanti vrtram

RV_02.019.04.2{23}  sadyo yo nrbhyo atasayyo bhut pasprdhanebhyah suryasya satau

RV_02.019.05.1{23}  sa sunvata indrah suryama devo rinam martyaya stavan

RV_02.019.05.2{23}  a yad rayim guhadavadyamasmai bharadamsam naitaso dasasyan

RV_02.019.06.1{24}  sa randhayat sadivah sarathaye susnamasusam kuyavam kutsaya

RV_02.019.06.2{24}  divodasaya navatim ca navendrah puro vyairacchambarasya

RV_02.019.07.1{24}  eva ta indrocathamahema sravasya na tmana vajayantah

RV_02.019.07.2{24}  asyama tat saptamasusana nanamo vadharadevasya piyoh

RV_02.019.08.1{24}  eva te grtsamadah sura mamnavasyavo na vayunani taksuh

RV_02.019.08.2{24}  brahmanyanta indra te naviya isamurjam suksitim sumnamasyuh

RV_02.019.09.1{24}  nunam sa ...

 

RV_02.020.01.1{25}  vayam te vaya indra viddhi su nah pra bharamahe vajayurna ratham

RV_02.020.01.2{25}  vipanyavo didhyato manisa sumnamiyaksantastvavato nrn

RV_02.020.02.1{25}  tvam na indra tvabhiruti tvayato abhistipasi janan

RV_02.020.02.2{25}  tvamino dasuso varutetthadhirabhi yo naksati tva

RV_02.020.03.1{25}  sa no yuvendro johutrah sakha sivo naramastu pata

RV_02.020.03.2{25}  yah samsantam yah sasamanamuti pacantam ca stuvantamca pranesat

RV_02.020.04.1{25}  tamu stusa indram tam grnise yasmin pura vavrdhuh sasadusca

RV_02.020.04.2{25}  sa vasvah kamam piparadiyano brahmanyato nutanasyayoh

RV_02.020.05.1{25}  so angirasamucatha jujusvan brahma tutodindro gatumisnan

RV_02.020.05.2{25}  musnannusasah suryena stavanasnasya cicchisnathat purvyani

RV_02.020.06.1{26}  sa ha sruta indro nama deva urdhvo bhuvan manuse dasmatamah

RV_02.020.06.2{26}  ava priyamarsasanasya sahvanchiro bharad dasasya svadhavan

RV_02.020.07.1{26}  sa vrtrahendrah krishnayonih purandaro dasirairayad vi

RV_02.020.07.2{26}  ajanayan manave ksamapasca satra samsam yajamanasya tutot

RV_02.020.08.1{26}  tasmai tavasyamanu dayi satrendraya devebhirarnasatau

RV_02.020.08.2{26}  prati yadasya vajram bahvordhurhatvi dasyun pura ayasirni tarit

RV_02.020.09.1{26}  nunam sa ...

 

RV_02.021.01.1{27}  visvajite dhanajite svarjite satrajite nrjita urvarajite

RV_02.021.01.2{27}  asvajite gojite abjite bharendraya somam yajataya haryatam

RV_02.021.02.1{27}  abhibhuve.abhibhangaya vanvate.asalhaya sahamanaya vedhase

RV_02.021.02.2{27}  tuvigraye vahnaye dustaritave satrasahe nama indraya vocata

RV_02.021.03.1{27}  satrasaho janabhakso janamsahascyavano yudhmo anu josamuksitah

RV_02.021.03.2{27}  vrtamcayah sahurirviksvarita indrasya vocam pra krtani virya

RV_02.021.04.1{27}  ananudo vrsabho dodhato vadho gambhira rsvo asamastakavyah

RV_02.021.04.2{27}  radhracodah snathano vilitas prthurindrah suyajna usasah svarjanat

RV_02.021.05.1{27}  yajnena gatumapturo vividrire dhiyo hinvana usijo manisinah

RV_02.021.05.2{27}  abhisvara nisada ga avasyava indre hinvana dravinanyasata

RV_02.021.06.1{27}  indra sresthani dravinani dhehi cittim daksasya subhagatvam asme

RV_02.021.06.2{27}  posam rayinamaristim tanunam svadmanam vacah sudinatvamahnam

 

RV_02.022.01.1{28}  trikadrukesu mahiso yavasiram tuvisusmastrpat somamapibad visnuna sutam yathavasat

RV_02.022.01.2{28}  sa im mamada mahi karma kartave mahamurum sainam sascad devo devam satyamindramsatya induh

RV_02.022.02.1{28}  adha tvisimanabhyojasa krivim yudhabhavada rodasi aprnadasya majmana pra vavrdhe

RV_02.022.02.2{28}  adhattanyam jathare premaricyata sainam ...

RV_02.022.03.1{28}  sakam jatah kratuna sakamojasa vavaksitha sakam vrddho viryaih sasahirmrdho vicarsanih

RV_02.022.03.2{28}  data radhah stuvate kamyam vasu sainam ...

RV_02.022.04.1{28}  tava tyan naryam nrto.apa indra prathamam purvyam divi pravacyam krtam | yad devasya savasa prarina asum rinannapah

RV_02.022.04.2{28}  bhuvad visvamabhyadevamojasa vidadurjam satakraturvidadisam

 

RV_02.023.01.1{29}  gananam tva ganapatim havamahe kavim kavinamupamasravastamam

RV_02.023.01.2{29}  jyestharajam brahmanam brahmanas pata a nah srnvannutibhih sida sadanam

RV_02.023.02.1{29}  devascit te asurya pracetaso brhaspate yajniyam bhagamanasuh

RV_02.023.02.2{29}  usra iva suryo jyotisa maho visvesamijjanita brahmanamasi

RV_02.023.03.1{29}  a vibadhya parirapastamamsi ca jyotismantam ratham rtasya tisthasi

RV_02.023.03.2{29}  brhaspate bhimamamitradambhanam raksohanamgotrabhidam svarvidam

RV_02.023.04.1{29}  sunitibhirnayasi trayase janam yastubhyam dasan na tamamho asnavat

RV_02.023.04.2{29}  brahmadvisastapano manyumirasi brhaspate mahi tat te mahitvanam

RV_02.023.05.1{29}  na tamamho na duritam kutascana naratayastitirurna dvayavinah

RV_02.023.05.2{29}  visva idasmad dhvaraso vi badhase yam sugopa raksasi brahmanas pate

RV_02.023.06.1{30}  tvam no gopah pathikrd vicaksanastava vrataya matibhirjaramahe

RV_02.023.06.2{30}  brhaspate yo no abhi hvaro dadhe sva tam marmartu duchuna harasvati

RV_02.023.07.1{30}  uta va yo no marcayadanagaso.arativa martah sanuko vrkah

RV_02.023.07.2{30}  brhaspate apa tam vartaya pathah sugam no asyai devavitaye krdhi

RV_02.023.08.1{30}  trataram tva tanunam havamahe.avaspartaradhivaktaramasmayum

RV_02.023.08.2{30}  brhaspate devanido ni barhaya ma dureva uttaram sumnamun nasan

RV_02.023.09.1{30}  tvaya vayam suvrdha brahmanas pate sparha vasu manusya dadimahi

RV_02.023.09.2{30}  ya no dure talito ya aratayo.abhi santi jambhaya ta anapnasah

RV_02.023.10.1{30}  tvaya vayamuttamam dhimahe vayo brhaspate paprina sasnina yuja

RV_02.023.10.2{30}  ma no duhsamso abhidipsurisata pra susamsa matibhistarisimahi

RV_02.023.11.1{31}  ananudo vrsabho jagmirahavam nistapta satrum prtanasusasahih

RV_02.023.11.2{31}  asi satya rnaya brahmanas pata ugrasya cid damita viluharsinah

RV_02.023.12.1{31}  adevena manasa yo risanyati sasamugro manyamano jighamsati

RV_02.023.12.2{31}  brhaspate ma pranak tasya no vadho ni karma manyum durevasya sardhatah

RV_02.023.13.1{31}  bharesu havyo namasopasadyo ganta vajesu sanita dhanam dhanam

RV_02.023.13.2{31}  visva idaryo abhidipsvo mrdho brhaspatirvi vavarha ratham iva

RV_02.023.14.1{31}  tejisthaya tapani raksasastapa ye tva nide dadhire drstaviryam

RV_02.023.14.2{31}  avistat krsva yadasat ta ukthyam brhaspate vi parirapo ardaya

RV_02.023.15.1{31}  brhaspate ati yadaryo arhad dyumad vibhati kratumajjanesu

RV_02.023.15.2{31}  yad didayacchavasa rtaprajata tadasmasu dravinam dhehicitram

RV_02.023.16.1{32}  ma na stenebhyo ye abhi druhas pade niramino ripavo.annesu jagrdhuh

RV_02.023.16.2{32}  a devanamohate vi vrayo hrdi brhaspate naparah samno viduh

RV_02.023.17.1{32}  visvebhyo hi tva bhuvanebhyas pari tvastajanat samnah samnah kavih

RV_02.023.17.2{32}  sa rnacid rnaya brahmanas patirdruho hanta maha rtasya dhartari

RV_02.023.18.1{32}  tava shriye vyajihita parvato gavam gotramudasrjo yadangirah

RV_02.023.18.2{32}  indrena yuja tamasa parivrtam brhaspate nirapamaubjo arnavam

RV_02.023.19.1{32}  brahmanas pate tvamasya yanta suktasya bodhi tanayam ca jinva

RV_02.023.19.2{32}  visvam tad bhadram yadavanti deva brhad vadema ...

RV_02.024.01.1{01}  semamaviddhi prabhrtim ya isise.aya vidhema navaya maha gira

RV_02.024.01.2{01}  yatha no midhvan stavate sakha tava brhaspatesisadhah sota no matim

RV_02.024.02.1{01}  yo nantvanyanaman nyojasotadardarmanyuna sambarani vi

RV_02.024.02.2{01}  pracyavayadacyuta brahmanas patira cavisad vasumantam vi parvatam

RV_02.024.03.1{01}  tad devanam devatamaya kartvamasrathnan drlhavradanta vilita

RV_02.024.03.2{01}  ud ga ajadabhinad brahmana valamaguhat tamo vyacaksayat svah

RV_02.024.04.1{01}  asmasyamavatam brahmanas patirmadhudharamabhi yamojasatrnat

RV_02.024.04.2{01}  tameva visve papire svardrso bahu sakam sisicurutsamudrinam

RV_02.024.05.1{01}  sana ta ka cid bhuvana bhavitva madbhih saradbhirduro varanta vah

RV_02.024.05.2{01}  ayatanta carato anyad-anyadid ya cakara vayuna brahmanas patih

RV_02.024.06.1{02}  abhinaksanto abhi ye tamanasurnidhim paninam paramamguha hitam

RV_02.024.06.2{02}  te vidvamsah praticaksyanrta punaryata uayan tadudiyuravisam

RV_02.024.07.1{02}  rtavanah praticaksyanrta punarata a tasthuh kavayo mahas pathah

RV_02.024.07.2{02}  te bahubhyam dhamitamagnimasmani nakih so astyarano jahurhi tam

RV_02.024.08.1{02}  rtajyena ksiprena brahmanas patiryatra vasti pra tadasnoti dhanvana

RV_02.024.08.2{02}  tasya sadhvirisavo yabhirasyati nrcaksaso drsaye karnayonayah

RV_02.024.09.1{02}  sa samnayah sa vinayah purohitah sa sustutah sa yudhibrahmanas patih

RV_02.024.09.2{02}  caksmo yad vajam bharate mati dhanadit suryastapati tapyaturvrtha

RV_02.024.10.1{02}  vibhu prabhu prathamam mehanavato brhaspateh suvidatrani radhya

RV_02.024.10.2{02}  ima satani venyasya vajino yena jana ubhaye bhunjate visah

RV_02.024.11.1{03}  yo.avare vrjane visvatha vibhurmahamu ranvah savasa vavaksitha

RV_02.024.11.2{03}  sa devo devan prati paprathe prthu visvedu taparibhurbrahmanas patih

RV_02.024.12.1{03}  visvam satyam maghavana yuvoridapascana pra minanti vratam vam

RV_02.024.12.2{03}  achendrabrahmanaspati havirno.annam yujeva vajina jigatam

RV_02.024.13.1{03}  utasistha anu srnvanti vahnayah sabheyo vipro bharate mati dhana

RV_02.024.13.2{03}  viludvesa anu vasa rnamadadih sa ha vaji samithe brahmanas patih

RV_02.024.14.1{03}  brahmanas paterabhavad yathavasam satyo manyurmahi karmakarisyatah

RV_02.024.14.2{03}  yo ga udajat sa dive vi cabhajan mahiva ritih savasasarat prthak

RV_02.024.15.1{03}  brahmanas pate suyamasya visvaha rayah syama rathyo vayasvatah

RV_02.024.15.2{03}  viresu viranupa prmdhi nastvam yadisano brahmana vesi me havam

RV_02.024.16.1{03}  brahmanas pate tvamasya ...

RV_02.025.01.1{04}  indhano agnim vanavad vanusyatah krtabrahma susuvad ratahavya it

RV_02.025.01.2{04}  jatena jatamati sa pra sarsrte yam-yam yujamkrnute brahmanas patih

RV_02.025.02.1{04}  virebhirviran vanavad vanusyato gobhi rayim paprathad bodhati tmana

RV_02.025.02.2{04}  tokam ca tasya tanayam ca vardhate yam-yam ...

RV_02.025.03.1{04}  sindhurna ksodah simivan rghayato vrseva vadhrinrabhi vastyojasa

RV_02.025.03.2{04}  agneriva prasitirnaha vartave yam-yam ..

RV_02.025.04.1{04}  tasma arsanti divya asascatah sa satvabhih prathamo gosugachati

RV_02.025.04.2{04}  anibhrstatavisirhantyojasa yam-yam ...

RV_02.025.05.1{04}  tasma id visve dhunayanta sindhavo.achidra sarma dadhire puruni

RV_02.025.05.2{04}  devanam sumne subhagah sa edhate yam-yam ...

 

RV_02.026.01.1{05}  rjuricchamso vanavad vanusyato devayannidadevayantamabhyasat

RV_02.026.01.2{05}  supravirid vanavat prtsu dustaram yajvedayajyorvi bhajati bhojanam

RV_02.026.02.1{05}  yajasva vira pra vihi manayato bhadram manah krnusva vrtraturye

RV_02.026.02.2{05}  havis krnusva subhago yathasasi brahmanas paterava a vrnimahe

RV_02.026.03.1{05}  sa ijjanena sa visa sa janmana sa putrairvajam bharatedhana nrbhih

RV_02.026.03.2{05}  devanam yah pitaramavivasati sraddhamana havisa brahmanas patim

RV_02.026.04.1{05}  yo asmai havyairghrtavadbhiravidhat pra tam praca nayati brahmanas patih

RV_02.026.04.2{05}  urusyatimamhaso raksati riso.amhoscidasma urucakriradbhutah

 

RV_02.027.01.1{06}  ima gira adityebhyo ghrtasnuh sanad rajabhyo juhva juhomi

RV_02.027.01.2{06}  srnotu mitro aryama bhago nastuvijato varuno dakso amsah

RV_02.027.02.1{06}  imam stomam sakratavo me adya mitro aryama varuno jusanta

RV_02.027.02.2{06}  adityasah sucayo dharaputa avrjina anavadya aristah

RV_02.027.03.1{06}  ta adityasa uravo gabhira adabdhaso dipsanto bhuryaksah

RV_02.027.03.2{06}  antah pasyanti vrjinota sadhu sarvam rajabhyah parama cidanti

RV_02.027.04.1{06}  dharayanta adityaso jagat stha deva visvasya bhuvanasya gopah

RV_02.027.04.2{06}  dirghadhiyo raksamana asuryam rtavanascayamana rnani

RV_02.027.05.1{06}  vidyamaditya avaso vo asya yadaryaman bhaya a cin mayobhu

RV_02.027.05.2{06}  yusmakam mitravaruna pranitau pari svabhreva duritanivrjyam

RV_02.027.06.1{07}  sugo hi vo aryaman mitra pantha anrksaro varuna sadhurasti

RV_02.027.06.2{07}  tenaditya adhi vocata no yachata no dusparihantu sarma

RV_02.027.07.1{07}  pipartu no aditi rajaputrati dvesamsyaryama sugebhih

RV_02.027.07.2{07}  brhan mitrasya varunasya sarmopa syama puruvira aristah

RV_02.027.08.1{07}  tisro bhumirdharayan trinruta dyun trini vrata vidathe antaresam

RV_02.027.08.2{07}  rtenaditya mahi vo mahitvam tadaryaman varuna mitra caru

RV_02.027.09.1{07}  tri rocana divya dharayanta hiranyayah sucayo dharaputah

RV_02.027.09.2{07}  asvapnajo animisa adabdha urusamsa rjave martyaya

RV_02.027.10.1{07}  tvam visvesam varunasi raja ye ca deva asura ye ca martah

RV_02.027.10.2{07}  satam no rasva sarado vicakse.acyamayumsi sudhitani purva

RV_02.027.11.1{08}  na daksina vi cikite na savya na pracinamaditya notapasca

RV_02.027.11.2{08}  pakya cid vasavo dhirya cid yusmanito abhayamjyotirasyam

RV_02.027.12.1{08}  yo rajabhya rtanibhyo dadasa yam vardhayanti pustayascanityah

RV_02.027.12.2{08}  sa revan yati prathamo rathena vasudava vidathesu prasastah

RV_02.027.13.1{08}  sucirapah suyavasa adabdha upa kseti vrddhavayah suvirah

RV_02.027.13.2{08}  nakis tam ghnantyantito na durad ya adityanam bhavati pranitau

RV_02.027.14.1{08}  adite mitra varunota mrla yad vo vayam cakrma kaccidagah

RV_02.027.14.2{08}  urvasyamabhayam jyotirindra ma no dirgha abhi nasan tamisrah

RV_02.027.15.1{08}  ubhe asmai pipayatah samici divo vrstim subhago nama pusyan

RV_02.027.15.2{08}  ubha ksayavajayan yati prtsubhavardhau bhavatah sadhu asmai

RV_02.027.16.1{08}  ya vo maya abhidruhe yajatrah pasa aditya ripave vicrttah

RV_02.027.16.2{08}  asviva tanati yesam rathenarista urava sarman syama

RV_02.027.17.1{08}  maham maghono varuna priyasya bhuridavna a vidam sunamapeh

RV_02.027.17.2{08}  ma rayo rajan suyamadava stham brhad vadema ...

 

RV_02.028.01.1{09}  idam kaveradityasya svarajo visvani santyabhyastu mahna

RV_02.028.01.2{09}  ati yo mandro yajathaya devah sukirtim bhikse varunasya bhureh

RV_02.028.02.1{09}  tava vrate subhagasah syama svadhyo varuna tustuvamsah

RV_02.028.02.2{09}  upayana usasam gomatinamagnayo na jaramana anu dyun

RV_02.028.03.1{09}  tava syama puruvirasya sarmannurusamsasya varuna pranetah

RV_02.028.03.2{09}  yuyam nah putra aditeradabdha abhi ksamadhvam yujyaya devah

RV_02.028.04.1{09}  pra simadityo asrjad vidhartan rtam sindhavo varunasya yanti

RV_02.028.04.2{09}  na sramyanti na vi mucantyete vayo na paptu raghuyaparijman

RV_02.028.05.1{09}  vi macchrathaya rasanamivaga rdhyama te varuna kham rtasya

RV_02.028.05.2{09}  ma tantuschedi vayato dhiyam me ma matra saryapasah pura rtoh

RV_02.028.06.1{10}  apo su myaksa varuna bhiyasam mat samral rtavo.anu ma grbhaya

RV_02.028.06.2{10}  dameva vatsad vi mumugdhyamho nahi tvadare nimisascanese

RV_02.028.07.1{10}  ma no vadhairvaruna ye ta istavenah krnvantamasura bhrinanti

RV_02.028.07.2{10}  ma jyotisah pravasathani ganma vi su mrdhah sisratho jivase nah

RV_02.028.08.1{10}  namah pura te varunota nunamutaparam tuvijata bravama

RV_02.028.08.2{10}  tve hi kam parvate na shritanyapracyutani dulabha vratani

RV_02.028.09.1{10}  para rna saviradha matkrtani maham rajannanyakrtena bhojam

RV_02.028.09.2{10}  avyusta in nu bhuyasirusasa a no jivan varuna tasu sadhi

RV_02.028.10.1{10}  yo me rajan yujyo va sakha va svapne bhayam bhirave mahyamaha

RV_02.028.10.2{10}  steno va yo dipsati no vrko va tvam tasmad varunapahyasman

RV_02.028.11.1{10}  maham maghono ...

 

RV_02.029.01.1{11}  dhrtavrata aditya isira are mat karta rahasurivagah

RV_02.029.01.2{11}  srnvato vo varuna mitra deva bhadrasya vidvanavase huvevah

RV_02.029.02.1{11}  yuyam devah pramatiryuyamojo yuyam dvesamsi sanutaryuyota

RV_02.029.02.2{11}  abhiksattaro abhi ca ksamadhvamadya ca no mrlayataparam ca

RV_02.029.03.1{11}  kimu nu vah krnavamaparena kim sanena vasava apyena

RV_02.029.03.2{11}  yuyam no mitravarunadite ca svastimindramaruto dadhata

RV_02.029.04.1{11}  haye deva yuyamidapaya stha te mrlata nadhamanaya mahyam

RV_02.029.04.2{11}  ma vo ratho madhyamaval rte bhun ma yusmavastvapisu sramisma

RV_02.029.05.1{11}  pra va eko mimaya bhuryago yan ma piteva kitavam sasasa

RV_02.029.05.2{11}  are pasa are aghani deva ma madhi putre vimiva grabhista

RV_02.029.06.1{11}  arvanco adya bhavata yajatra a vo hardi bhayamano vyayeyam

RV_02.029.06.2{11}  tradhvam no deva nijuro vrkasya tradhvam kartadavapado yajatrah

RV_02.029.07.1{11}  maham maghono ...

 

RV_02.030.01.1{12}  rtam devaya krnvate savitra indrayahighne na ramanta apah

RV_02.030.01.2{12}  ahar-aharyatyakturapam kiyatya prathamah sarga asam

RV_02.030.02.1{12}  yo vrtraya sinamatrabharisyat pra tam janitri vidusa uvaca

RV_02.030.02.2{12}  patho radantiranu josamasmai dive-dive dhunayo yantyartham

RV_02.030.03.1{12}  urdhvo hyasthadadhyantarikse.adha vrtraya pra vadhamjabhara

RV_02.030.03.2{12}  miham vasana upa himadudrot tigmayudho ajayacchatrumindrah

RV_02.030.04.1{12}  brhaspate tapusasneva vidhya vrkadvaraso asurasya viran

RV_02.030.04.2{12}  yatha jaghantha dhrsata pura cideva jahi satrumasmakamindra

RV_02.030.05.1{12}  ava ksipa divo asmanamucca yena satrum mandasano nijurvah

RV_02.030.05.2{12}  tokasya satau tanayasya bhurerasmanardham krnutadindra gonam

RV_02.030.06.1{13}  pra hi kratum vrhatho yam vanutho radhrasya stho yajamanasya codau

RV_02.030.06.2{13}  indrasoma yuvamasmanavistamasmin bhayasthe krnutamu lokam

RV_02.030.07.1{13}  na ma taman na sraman nota tandran na vocama ma sunoteti somam

RV_02.030.07.2{13}  yo me prnad yo dadad yo nibodhad yo ma sunvantamupa gobhirayat

RV_02.030.08.1{13}  sarasvati tvamasmanaviddhi marutvati dhrsati jesi satrun

RV_02.030.08.2{13}  tyam cicchardhantam tavisiyamanamindro hanti vrsabham sandikanam

RV_02.030.09.1{13}  yo nah sanutya uta va jighatnurabhikhyaya tam tigitena vidhya

RV_02.030.09.2{13}  brhaspata ayudhairjesi satrun druhe risantam pari dhehi rajan

RV_02.030.10.1{13}  asmakebhih satvabhih sura surairvirya krdhi yani te kartvani

RV_02.030.10.2{13}  jyogabhuvannanudhupitaso hatvi tesama bharano vasuni

RV_02.030.11.1{13}  tam vah sardham marutam sumnayurgiropa bruve namasa daivyam janam

RV_02.030.11.2{13}  yatha rayim sarvaviram nasamaha apatyasacam srutyam dive-dive

 

RV_02.031.01.1{14}  asmakam mitravarunavatam rathamadityai rudrairvasubhih sacabhuva

RV_02.031.01.2{14}  pra yad vayo na paptan vasmanas pari sravasyavohrsivanto vanarsadah

RV_02.031.02.1{14}  adha sma na udavata sajosaso ratham devaso abhi viksu vajayum

RV_02.031.02.2{14}  yadasavah padyabhistitrato rajah prthivyah sanau janghananta panibhih

RV_02.031.03.1{14}  uta sya na indro visvacarsanirdivah sardhena marutena sukratuh

RV_02.031.03.2{14}  anu nu sthatyavrkabhirutibhi ratham mahe sanaye vajasataye

RV_02.031.04.1{14}  uta sya devo bhuvanasya saksanistvasta gnabhih sajosa jujuvad ratham

RV_02.031.04.2{14}  ila bhago brhaddivota rodasi pusa purandhirasvinavadha pati

RV_02.031.05.1{14}  uta tye devi subhage mithudrsosasanakta jagatamapijuva

RV_02.031.05.2{14}  stuse yad vam prthivi navyasa vaca sthatusca vayastrivaya upastire

RV_02.031.06.1{14}  uta vah samsamusijamiva smasyahirbudhnyo.aja ekapaduta

RV_02.031.06.2{14}  trita rbhuksah savita cano dadhe.apam napadasuhema dhiya sami

RV_02.031.07.1{14}  eta vo vasmyudyata yajatra ataksannayavo navyase sam

RV_02.031.07.2{14}  sravasyavo vajam cakanah saptirna rathyo aha dhitimasyah

 

RV_02.032.01.1{15}  asya me dyavaprthivi rtayato bhutamavitri vacasah sisasatah

RV_02.032.01.2{15}  yayorayah prataram te idam pura upastute vasuyurvam maho dadhe

RV_02.032.02.1{15}  ma no guhya ripa ayorahan dabhan ma na abhyo riradho duchunabhyah

RV_02.032.02.2{15}  ma no vi yauh sakhya viddhi tasya nah sumnayata manasa tat tvemahe

RV_02.032.03.1{15}  ahelata manasa srustima vaha duhanam dhenum pipyusimasascatam

RV_02.032.03.2{15}  padyabhirasum vacasa ca vajinam tvam hinomi puruhuta visvaha

RV_02.032.04.1{15}  rakamaham suhavam sustuti huve srnotu nah subhaga bodhatu tmana

RV_02.032.04.2{15}  sivyatvapah sucyachidyamanaya dadatu viram sa=tadayamukthyam

RV_02.032.05.1{15}  yaste rake sumatayah supesaso yabhirdadasi dasuse vasuni

RV_02.032.05.2{15}  tabhirno adya sumana upagahi sahasraposam subhage rarana

RV_02.032.06.1{15}  sinivali prthustuke ya devanamasi svasa

RV_02.032.06.2{15}  jusasva havyamahutam prajam devi dididdhi nah

RV_02.032.07.1{15}  ya subahuh svangurih susuma bahusuvari

RV_02.032.07.2{15}  tasyai vispatnyai havih sinivalyai juhotana

RV_02.032.08.1{15}  ya gungurya sinivali ya raka ya sarasvati

RV_02.032.08.2{15}  indranimahva utaye varunanim svastaye

 

RV_02.033.01.1{16}  a te pitarmarutam sumnametu ma nah suryasya sandrso yuyothah

RV_02.033.01.2{16}  abhi no viro arvati ksameta pra jayemahi rudra prajabhih

RV_02.033.02.1{16}  tvadattebhi rudra santamebhih satam hima asiya bhesajebhih

RV_02.033.02.2{16}  vyasmad dveso vitaram vyamho vyamivascatayasva visucih

RV_02.033.03.1{16}  srestho jatasya rudra shriyasi tavastamastavasam vajrabaho

RV_02.033.03.2{16}  parsi nah paramamhasah svasti visva abhiti rapaso yuyodhi

RV_02.033.04.1{16}  ma tva rudra cukrudhama namobhirma dustuti vrsabha masahuti

RV_02.033.04.2{16}  un no viranarpaya bhesajebhirbhisaktamam tva bhisajam srnomi

RV_02.033.05.1{16}  havimabhirhavate yo havirbhirava stomebhi rudram disiya

RV_02.033.05.2{16}  rdudarah suhavo ma no asyai babhruh susipro riradhan manayai

RV_02.033.06.1{17}  un ma mamanda vrsabho marutvan tvaksiyasa vayasa nadhamanam

RV_02.033.06.2{17}  ghrniva chayamarapa asiya vivaseyam rudrasya sumnam

RV_02.033.07.1{17}  kva sya te rudra mrlayakurhasto yo asti bhesajo jalasah

RV_02.033.07.2{17}  apabharta rapaso daivyasyabhi nu ma vrsabha caksamithah

RV_02.033.08.1{17}  pra babhrave vrsabhaya svitice maho mahim sustutimirayami

RV_02.033.08.2{17}  namasya kalmalikinam namobhirgrnimasi tvesam rudrasya nama

RV_02.033.09.1{17}  sthirebhirangaih pururupa ugro babhruh sukrebhih pipisehiranyaih

RV_02.033.09.2{17}  isanadasya bhuvanasya bhurerna va u yosad rudradasuryam

RV_02.033.10.1{17}  arhan bibharsi sayakani dhanvarhan niskam yajatam visvarupam

RV_02.033.10.2{17}  arhannidam dayase visvamabhvam na va ojiyo rudra tvadasti

RV_02.033.11.1{18}  stuhi srutam gartasadam yuvanam mrgam na bhimamupahatnumugram

RV_02.033.11.2{18}  mrla jaritre rudra stavano.anyam te asman ni vapantu senah

RV_02.033.12.1{18}  kumarascit pitaram vandamanam prati nanama rudropayantam

RV_02.033.12.2{18}  bhurerdataram satpatim grnise stutastvam bhesaja rasyasme

RV_02.033.13.1{18}  ya vo bhesaja marutah sucini ya santama vrsano ya mayobhu

RV_02.033.13.2{18}  yani manuravrnita pita nasta sam ca yoscarudrasya vasmi

RV_02.033.14.1{18}  pari no heti rudrasya vrjyah pari tvesasya durmatirmahigat

RV_02.033.14.2{18}  ava sthira maghavadbhyastanusva midhvastokaya tanayaya mrla

RV_02.033.15.1{18}  eva babhro vrsabha cekitana yatha deva na hrnise na hamsi

RV_02.033.15.2{18}  havanasrun no rudreha bodhi brhad v. v. s.

 

RV_02.034.01.1{19}  dharavara maruto dhrsnvojaso mrga na bhimastavisibhirarcinah

RV_02.034.01.2{19}  agnayo na susucana rjisino bhrmim dhamantoapa ga avrnvata

RV_02.034.02.1{19}  dyavo na strbhiscitayanta khadino vyabhriya na dyutayantavrstayah

RV_02.034.02.2{19}  rudro yad vo maruto rukmavaksaso vrsajani prsnyah sukra udhani

RV_02.034.03.1{19}  uksante asvanatyanivajisu nadasya karnaisturayanta asubhih

RV_02.034.03.2{19}  hiranyasipra maruto davidhvatah prksam yatha prsatibhih samanyavah

RV_02.034.04.1{19}  prkse ta visva bhuvana vavaksire mitraya va sadama jiradanavah

RV_02.034.04.2{19}  prsadasvaso anavabhraradhasa rjipyaso na vayunesu dhursadah

RV_02.034.05.1{19}  indhanvabhirdhenubhi rapsadudhabhiradhvasmabhih pathibhirbhrajadrstayah

RV_02.034.05.2{19}  a hamsaso na svasarani gantana madhormadaya marutah samanyavah

RV_02.034.06.1{20}  a no brahmani marutah samanyavo naram na samsah savanani gantana

RV_02.034.06.2{20}  asvamiva pipyata dhenumudhani karta dhiyam jaritre vajapesasam

RV_02.034.07.1{20}  tam no data maruto vajinam ratha apanam brahma citayad dive-dive

RV_02.034.07.2{20}  isam stotrbhyo vrjanesu karave sanim medhamaristam dustaram sahah

RV_02.034.08.1{20}  yad yunjate maruto rukmavaksaso.asvan rathesu bhaga a sudanavah

RV_02.034.08.2{20}  dhenurna sisve svasaresu pinvate janaya ratahavise mahimisam

RV_02.034.09.1{20}  yo no maruto vrkatati martyo ripurdadhe vasavo raksata risah

RV_02.034.09.2{20}  vartayata tapusa cakriyabhi tamava rudra asaso hantana vadhah

RV_02.034.10.1{20}  citram tad vo maruto yama cekite prsnya yadudharapyapayo duhuh

RV_02.034.10.2{20}  yad va nide navamanasya rudriyastritam jarayajuratamadabhyah

RV_02.034.11.1{21}  tan vo maho maruta evayavno visnoresasya prabhrthe havamahe

RV_02.034.11.2{21}  hiranyavarnan kakuhan yatasruco brahmanyantah samsyam radha imahe

RV_02.034.12.1{21}  te dasagvah prathama yajnamuhire te no hinvantusaso vyustisu

RV_02.034.12.2{21}  usa na ramirarunairapornute maho jyotisasucata goarnasa

RV_02.034.13.1{21}  te ksonibhirarunebhirnanjibhi rudra rtasya sadanesuvavrdhuh

RV_02.034.13.2{21}  nimeghamana atyena pajasa suscandram varnandadhire supesasam

RV_02.034.14.1{21}  taniyano mahi varuthamutaya upa ghedena namasa grnimasi

RV_02.034.14.2{21}  trito na yan panca hotrnabhistaya avavartadavarancakriyavase

RV_02.034.15.1{21}  yaya radhram parayathatyamho yaya nido muncatha vanditaram

RV_02.034.15.2{21}  arvaci sa maruto ya va utiro su vasreva sumatirjigatu

 

RV_02.035.01.1{22}  upemasrksi vajayurvacasyam cano dadhita nadyo giro me

RV_02.035.01.2{22}  apam napadasuhema kuvit sa supesasas karati josisad dhi

RV_02.035.02.1{22}  imam svasmai hrda a sutastam mantram vocema kuvidasya vedat

RV_02.035.02.2{22}  apam napadasuryasya mahna visvanyaryo bhuvana jajana

RV_02.035.03.1{22}  samanya yantyupa yantyanyah samanamurvam nadyah prnanti

RV_02.035.03.2{22}  tamu sucim sucayo didivamsamapam napatam pari tasthurapah

RV_02.035.04.1{22}  tamasmera yuvatayo yuvanam marmrjyamanah pari yantyapah

RV_02.035.04.2{22}  sa sukrebhih sikvabhi revadasme didayanidhmo ghrtanirnigapsu

RV_02.035.05.1{22}  asmai tisro avyathyaya narirdevaya devirdidhisantyannam

RV_02.035.05.2{22}  krta ivopa hi prasarsre apsu sa piyusam dhayati purvasunam

RV_02.035.06.1{23}  asvasyatra janimasya ca svardruho risah samprcah pahisurin

RV_02.035.06.2{23}  amasu pursu paro apramrsyam naratayo vi nasan nanrtani

RV_02.035.07.1{23}  sva a dame sudugha yasya dhenuh svadham pipaya subhvannamatti

RV_02.035.07.2{23}  so apam napadurjayannapsvantarvasudeyaya vidhate vi bhati

RV_02.035.08.1{23}  yo apsva sucina daivyena rtavajasra urviya vibhati

RV_02.035.08.2{23}  vaya idanya bhuvananyasya pra jayante virudhasca prajabhih

RV_02.035.09.1{23}  apam napada hyasthadupastham jihmanamurdhvo vidyutam vasanah

RV_02.035.09.2{23}  tasya jyestham mahimanam vahantirhiranyavarnah pari yanti yahvih

RV_02.035.10.1{23}  hiranyarupah sa hiranyasandrgapam napat sedu hiranyavarnah

RV_02.035.10.2{23}  hiranyayat pari yonernisadya hiranyada dadatyannamasmai

RV_02.035.11.1{24}  tadasyanikamuta caru namapicyam vardhate napturapam

RV_02.035.11.2{24}  yamindhate yuvatayah samittha hiranyavarnam ghrtamannamasya

RV_02.035.12.1{24}  asmai bahunamavamaya sakhye yajnairvidhema namasa havirbhih

RV_02.035.12.2{24}  sam sanu marjmi didhisami bilmairdadhamyannaihpari vanda rgbhih

RV_02.035.13.1{24}  sa im vrsajanayat tasu garbham sa im sisurdhayati tam rihanti

RV_02.035.13.2{24}  so apam napadanabhimlatavarno.anyasyeveha tanva vivesa

RV_02.035.14.1{24}  asmin pade parame tasthivamsamadhvasmabhirvisvaha didivamsam

RV_02.035.14.2{24}  apo naptre ghrtamannam vahantih svayamatkaih pari diyanti yahvih

RV_02.035.15.1{24}  ayamsamagne suksitim janayayamsamu maghavadbhyah suvrktim

RV_02.035.15.2{24}  visvam tad ...

 

RV_02.036.01.1{25}  tubhyam hinvano vasista ga apo.adhuksan simavibhiradribhirnarah

RV_02.036.01.2{25}  pibendra svaha prahutam vasatkrtam hotradasomam prathamo ya isise

RV_02.036.02.1{25}  yajnaih sammislah prsatibhirrstibhiryamanchubhraso anjisu priya uta

RV_02.036.02.2{25}  asadya barhirbharatasya sunavah potrada somam pibata divo narah

RV_02.036.03.1{25}  ameva nah suhava a hi gantana ni barhisi sadatana ranistana

RV_02.036.03.2{25}  atha mandasva jujusano andhasastvastardevebhirjanibhih sumadganah

RV_02.036.04.1{25}  a vaksi devaniha vipra yaksi cosan hotarni sada yonisu trisu

RV_02.036.04.2{25}  prati vihi prasthitam somyam madhu pibagnidhrattava bhagasya trpnuhi

RV_02.036.05.1{25}  esa sya te tanvo nrmnavardhanah saha ojah pradivi bahvorhitah

RV_02.036.05.2{25}  tubhyam suto maghavan tubhyamabhrtastvamasya brahmanada trpat piba

RV_02.036.06.1{25}  jusetham yajnam bodhatam havasya me satto hota nividah purvya anu

RV_02.036.06.2{25}  acha rajana nama etyavrtam prasastrada pibatam somyam madhu

 

RV_02.037.01.1{01}  mandasva hotradanu josamandhaso.adhvaryavah sa purnamvastyasicam

RV_02.037.01.2{01}  tasma etam bharata tadvaso dadirhotrad somam dravinodah piba rtubhih

RV_02.037.02.1{01}  yamu purvamahuve tamidam huve sedu havyo dadiryo nama patyate

RV_02.037.02.2{01}  adhvaryubhih prasthitam somyam madhu potrat somam d. p. r.

RV_02.037.03.1{01}  medyantu te vahnayo yebhiriyase.arisanyan vilayasva vanaspate

RV_02.037.03.2{01}  ayuya dhrsno abhigurya tvam nestrat somam ...

RV_02.037.04.1{01}  apad dhotraduta potradamattota nestradajusata prayo hitam

RV_02.037.04.2{01}  turiyam patramamrktamamartyam dravinodah pibatu dravinodasah

RV_02.037.05.1{01}  arvancamadya yayyam nrvahanam ratham yunjathamiha vam vimocanam

RV_02.037.05.2{01}  prnktam havimsi madhuna hi kam gatamatha somam pibatam vajinivasu

RV_02.037.06.1{01}  josyagne samidham josyahutim josi brahma janyam josisustutim

RV_02.037.06.2{01}  visvebhirvisvan rtuna vaso maha usan devanusatah payaya havih

 

RV_02.038.01.1{02}  udu sya devah savita savaya sasvattamam tadapa vahnirasthat

RV_02.038.01.2{02}  nunam devebhyo vi hi dhati ratnamathabhajad vitihotram svastau

RV_02.038.02.1{02}  visvasya hi srustaye deva urdhvah pra bahava prthupanih sisarti

RV_02.038.02.2{02}  apascidasya vrata a nimrgra ayam cid vato ramate parijman

RV_02.038.03.1{02}  asubhiscid yan vi mucati nunamariramadatamanam cidetoh

RV_02.038.03.2{02}  ahyarsunam cin nyayanavisyamanu vratam saviturmokyagat

RV_02.038.04.1{02}  punah samavyad vitatam vayanti madhya kartornyadhacchakma dhirah

RV_02.038.04.2{02}  ut samhayasthad vy rtum adardhararamatihsavita deva agat

RV_02.038.05.1{02}  nanaukamsi duryo visvamayurvi tisthate prabhavah soko agneh

RV_02.038.05.2{02}  jyestham mata sunave bhagamadhadanvasyaketamisitam savitra

RV_02.038.06.1{03}  samavavarti visthito jigisurvisvesam kamascaratamamabhut

RV_02.038.06.2{03}  sasvanapo vikrtam hitvyagadanu vratam saviturdaivyasya

RV_02.038.07.1{03}  tvaya hitamapyamapsu bhagam dhanvanva mrgayaso vi tasthuh

RV_02.038.07.2{03}  vanani vibhyo nakirasya tani vrata devasya saviturminanti

RV_02.038.08.1{03}  yadradhyam varuno yonimapyamanisitam nimisi jarbhuranah

RV_02.038.08.2{03}  visvo martando vrajama pasurgat sthaso janmani savita vyakah

RV_02.038.09.1{03}  na yasyendro varuno na mitro vratamaryama na minanti rudrah

RV_02.038.09.2{03}  naratayastamidam svasti huve devam savitaram namobhih

RV_02.038.10.1{03}  bhagam dhiyam vajayantah purandhim narasamso gnaspatirno avyah

RV_02.038.10.2{03}  aye vamasya samgathe rayinam priya devasya savituh syama

RV_02.038.11.1{03}  asmabhyam tad divo adbhyah prthivyastvaya dattam kamyam radha a gat

RV_02.038.11.2{03}  sam yat stotrbhya apaye bhavatyurusamsaya savitarjaritre

RV_02.039.01.1{04}  gravaneva tadidatham jarethe grdhreva vrksam nidhimantamacha

RV_02.039.01.2{04}  brahmaneva vidatha ukthasasa duteva havya janya purutra

RV_02.039.02.1{04}  prataryavana rathyeva virajeva yama varama sacethe

RV_02.039.02.2{04}  mene iva tanva sumbhamane dampativa kratuvida janesu

RV_02.039.03.1{04}  srngeva nah prathama gantamarvak chaphaviva jarbhuranatarobhih

RV_02.039.03.2{04}  cakravakeva prati vastorusrarvanca yatam rathyeva sakra

RV_02.039.04.1{04}  naveva nah parayatam yugeva nabhyeva na upadhiva pradhiva

RV_02.039.04.2{04}  svaneva no arisanya tanunam khrgaleva visrasah patamasman

RV_02.039.05.1{04}  vatevajurya nadyeva ritiraksi iva caksusa yatamarvak

RV_02.039.05.2{04}  hastaviva tanve sambhavistha padeva no nayatam vasyo acha

RV_02.039.06.1{05}  osthaviva madhvasne vadanta stanaviva pipyatam jivasenah

RV_02.039.06.2{05}  naseva nastanvo raksitara karnaviva susruta bhutamasme

RV_02.039.07.1{05}  hasteva saktimabhi sandadi nah ksameva nah samajatam rajamsi

RV_02.039.07.2{05}  ima giro asvina yusmayantih ksnotreneva svadhitim sam sisitam

RV_02.039.08.1{05}  etani vamasvina vardhanani brahma stomam grtsamadaso akran

RV_02.039.08.2{05}  tani nara jujusanopa yatam brhad ...

 

RV_02.040.01.1{06}  somapusana janana rayinam janana divo janana prthivyah

RV_02.040.01.2{06}  jatau visvasya bhuvanasya gopau deva akrnvannamrtasya nabhim

RV_02.040.02.1{06}  imau devau jayamanau jusantemau tamamsi guhatamajusta

RV_02.040.02.2{06}  abhyamindrah pakvamamasvantah somapusabhyam janadushriyasu

RV_02.040.03.1{06}  somapusana rajaso vimanam saptacakram rathamavisvaminvam

RV_02.040.03.2{06}  visuvrtam manasa yujyamanam tam jinvatho vrsana pancarasmim

RV_02.040.04.1{06}  divyanyah sadanam cakra ucca prthivyamanyo adhyantarikse

RV_02.040.04.2{06}  tavasmabhyam puruvaram puruksum rayas posam vi syatam nabhimasme

RV_02.040.05.1{06}  visvanyanyo bhuvana jajana visvamanyo abhicaksana eti

RV_02.040.05.2{06}  somapusanavavatam dhiyam me yuvabhyam visvah prtana jayema

RV_02.040.06.1{06}  dhiyam pusa jinvatu visvaminvo rayim somo rayipatirdadhatu

RV_02.040.06.2{06}  avatu devyaditiranarva br...

 

RV_02.041.01.1{07}  vayo ye te sahashrino rathasastebhira gahi

RV_02.041.01.2{07}  niyutvan somapitaye

RV_02.041.02.1{07}  niyutvan vayava gahyayam sukro ayami te

RV_02.041.02.2{07}  gantasi sunvato grham

RV_02.041.03.1{07}  sukrasyadya gavasira indravayu niyutvatah

RV_02.041.03.2{07}  a yatam pibatam nara

RV_02.041.04.1{07}  ayam vam mitravaruna sutah soma rtavrdha

RV_02.041.04.2{07}  mamediha srutam havam

RV_02.041.05.1{07}  rajanavanabhidruha dhruve sadasyuttame

RV_02.041.05.2{07}  sahasrasthuna asate

RV_02.041.06.1{08}  ta samraja ghrtasuti aditya danunas pati

RV_02.041.06.2{08}  sacete anavahvaram

RV_02.041.07.1{08}  gomadu su nasatyasvavad yatamasvina

RV_02.041.07.2{08}  varti rudra nrpayyam

RV_02.041.08.1{08}  na yat paro nantara adadharsad vrsanvasu

RV_02.041.08.2{08}  duhsamso martyo ripuh

RV_02.041.09.1{08}  ta na a volhamasvina rayim pisangasandrsam

RV_02.041.09.2{08}  dhisnyavarivovidam

RV_02.041.10.1{08}  indro anga mahad bhayamabhi sadapa cucyavat

RV_02.041.10.2{08}  sa hi sthiro vicarsanih

RV_02.041.11.1{09}  indrasca mrlayati no na nah pascadagham nasat

RV_02.041.11.2{09}  bhadram bhavati nah purah

RV_02.041.12.1{09}  indra asabhyas pari sarvabhyo abhayam karat

RV_02.041.12.2{09}  jeta satrun vicarsanih

RV_02.041.13.1{09}  visve devasa a gata srnuta ma imam havam

RV_02.041.13.2{09}  edam barhirni sidata

RV_02.041.14.1{09}  tivro vo madhumanayam sunahotresu matsarah

RV_02.041.14.2{09}  etam pibatakamyam

RV_02.041.15.1{09}  indrajyestha ...

RV_02.041.16.1{10}  ambitame naditame devitame sarasvati

RV_02.041.16.2{10}  aprasasta iva smasi prasastimamba nas krdhi

RV_02.041.17.1{10}  tve visva sarasvati shritayumsi devyam

RV_02.041.17.2{10}  sunahotresu matsva prajam devi dididdhi nah

RV_02.041.18.1{10}  ima brahma sarasvati jusasva vajinivati

RV_02.041.18.2{10}  ya te manma grtsamada rtavari priya devesu juhvati

RV_02.041.19.1{10}  pretam yajnasya sambhuva yuvamida vrnimahe

RV_02.041.19.2{10}  agnimca havyavahanam

RV_02.041.20.1{10}  dyava nah prthivi imam sidhramadya divisprsam

RV_02.041.20.2{10}  yajnandevesu yachatam

RV_02.041.21.1{10}  a vamupasthamadruha devah sidantu yajniyah

RV_02.041.21.2{10}  ihadyasomapitaye

 

RV_02.042.01.1{11}  kanikradajjanusam prabruvana iyarti vacamariteva navam

RV_02.042.01.2{11}  sumangalasca sakune bhavasi ma tva ka cidabhibha visvya vidat

RV_02.042.02.1{11}  ma tva syena ud vadhin ma suparno ma tva vidadisumanviro asta

RV_02.042.02.2{11}  pitryamanu pradisam kanikradat sumangalo bhadravadi vadeha

RV_02.042.03.1{11}  ava kranda daksinato grhanam sumangalo bhadravadi sakunte

RV_02.042.03.2{11}  ma na stena isata maghasamso brhad ...

 

RV_02.043.01.1{12}  pradaksinidabhi grnanti karavo vayo vadanta rtutha sakuntayah

RV_02.043.01.2{12}  ubhe vacau vadati samaga iva gayatram ca traistubham canu rajati

RV_02.043.02.1{12}  udgateva sakune sama gayasi brahmaputra iva savanesu samsasi

RV_02.043.02.2{12}  vrseva vaji sisumatirapitya sarvato nah sakune bhadrama vada visvato nah sakune punyama vada

RV_02.043.03.1{12}  avadamstvam sakune bhadrama vada tusnimasinah sumatim cikiddhi nah

RV_02.043.03.2{12}  yadutpatan vadasi karkariryatha brhad . .