Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 10

Rg Veda

10

 

RV_10.001.01.1{29}  agre brhannusasamurdhvo asthan nirjaganvan tamasojyotisagat

RV_10.001.01.2{29}  agnirbhanuna rusata svanga a jatovisva sadmanyaprah

RV_10.001.02.1{29}  sa jato garbho asi rodasyoragne carurvibhrta osadhisu

RV_10.001.02.2{29}  citrah sisuh pari tamamsyaktun pra matrbhyo adhikanikradat gah

RV_10.001.03.1{29}  visnurittha paramamasya vidvan jato brhannabhi patitrtiyam

RV_10.001.03.2{29}  asa yadasya payo akrata svam sacetaso abhyarcantyatra

RV_10.001.04.1{29}  ata u tva pitubhrto janitrirannavrdham prati carantyannaih

RV_10.001.04.2{29}  ta im pratyesi punaranyarupa asi tvam viksumanusisu hota

RV_10.001.05.1{29}  hotaram citrarathamadhvarasya yajnasya-yajnasya ketumrusantam

RV_10.001.05.2{29}  pratyardhim devasya-devasya mahna shriya tvagnimatithim jananam

RV_10.001.06.1{29}  sa tu vastranyadha pesanani vasano agnirnabhaprthivyah

RV_10.001.06.2{29}  aruso jatah pada ilayah purohito rajanyaksiha devan

RV_10.001.07.1{29}  a hi dyavaprthivi agna ubhe sada putro na mataratatantha

RV_10.001.07.2{29}  pra yahyachosato yavisthatha vaha sahasyehadevan

 

RV_10.002.01.1{30}  piprihi devanusato yavistha vidvan rtunr{r}tupateyajeha

RV_10.002.01.2{30}  ye daivya rtvijastebhiragne tvam hotrnamasyayajisthah

RV_10.002.02.1{30}  vesi hotramuta potram jananam mandhatasi dravinodartava

RV_10.002.02.2{30}  svaha vayam krnavama havimsi devo devanyajatvagnirarhan

RV_10.002.03.1{30}  a devanamapi panthamaganma yacchaknavama tadanupravolum

RV_10.002.03.2{30}  agnirvidvan sa yajat sedu hota so adhvara.nsa rtun kalpayati

RV_10.002.04.1{30}  yad vo vayam praminama vratani vidusam devaavidustarasah

RV_10.002.04.2{30}  agnis tad visvama prnati vidvanyebhirdevan rtubhih kalpayati

RV_10.002.05.1{30}  yat pakatra manasa dinadaksa na yajnasya manvatemartyasah

RV_10.002.05.2{30}  agnis tad dhota kratuvid vijananyajistho devan rtuso yajati

RV_10.002.06.1{30}  visvesam hyadhvaranamanikam citram ketum janitatva jajana

RV_10.002.06.2{30}  sa a yajasva nrvatiranu ksa sparhaisah ksumatirvisvajanyah

RV_10.002.07.1{30}  yam tva dyavaprthivi yam tvapastvasta yam tvasujanima jajana

RV_10.002.07.2{30}  panthamanu pravidvanpitryanam dyumadagne samidhano vi bhahi

 

RV_10.003.01.1{31}  ino rajannaratih samiddho raudro daksaya susumanadarsi

RV_10.003.01.2{31}  cikid vi bhati bhasa brhatasiknimeti rusatimapajan

RV_10.003.02.1{31}  krishnam yadenimabhi varpasa bhujjanayan yosambrhatah piturjam

RV_10.003.02.2{31}  urdhvam bhanum suryasya stabhayandivo vasubhiraratirvi bhati

RV_10.003.03.1{31}  bhadro bhadraya sacamana agat svasaram jaro abhyetipascat

RV_10.003.03.2{31}  supraketairdyubhiragnirvitisthan rusadbhirvarnairabhi ramamasthat

RV_10.003.04.1{31}  asya yamaso brhato na vagnunindhana agneh sakhyuhsivasya

RV_10.003.04.2{31}  idyasya vrsno brhatah svaso bhamaso yamannaktavascikitre

RV_10.003.05.1{31}  svana na yasya bhamasah pavante rocamanasya brhatahsudivah

RV_10.003.05.2{31}  jyesthebhiryastejisthaih krilumadbhirvarsisthebhirbhanubhirnaksati dyam

RV_10.003.06.1{31}  asya susmaso dadrsanapaverjehamanasya svanayan niyudbhih

RV_10.003.06.2{31}  pratnebhiryo rusadbhirdevatamo vi rebhadbhiraratirbhati vibhva

RV_10.003.07.1{31}  sa a vaksi mahi na a ca satsi divasprthivyoraratiryuvatyoh

RV_10.003.07.2{31}  agnih sutukah sutukebhirasvai rabhasvadbhirabhasvaneha gamyah

 

RV_10.004.01.1{32}  pra te yaksi pra ta iyarmi manma bhuvo yatha vandyo nohavesu

RV_10.004.01.2{32}  dhanvanniva prapa asi tvamagna iyaksave puravepratna rajan

RV_10.004.02.1{32}  yam tva janaso abhi samcaranti gava usnamiva vrajamyavistha

RV_10.004.02.2{32}  duto devanamasi martyanamantarmahamscarasi rocanena

RV_10.004.03.1{32}  sisum na tva jenyam vardhayanti mata bibhartisacanasyamana

RV_10.004.03.2{32}  dhanoradhi pravata yasi haryan jigisasepasurivavasrstah

RV_10.004.04.1{32}  mura amura na vayam cikitvo mahitvamagne tvamanga vitse

RV_10.004.04.2{32}  saye vavriscarati jihvayadan rerihyate yuvatimvispatih san

RV_10.004.05.1{32}  kucijjayate sanayasu navyo vane tasthau palito dhumaketuh

RV_10.004.05.2{32}  asnatapo vrsabho na pra veti sacetaso yam parnayantamartah

RV_10.004.06.1{32}  tanutyajeva taskara vanargu rasanabhirdasabhirabhyadhitam

RV_10.004.06.2{32}  iyam te agne navyasi manisa yuksva rathamna sucayadbhirangaih

RV_10.004.07.1{32}  brahma ca te jatavedo namasceyam ca gih sadamidvardhani bhut

RV_10.004.07.2{32}  raksa no agne tanayani toka raksota nastanvo aprayuchan

 

RV_10.005.01.1{33}  ekah samudro dharuno rayinamasmad dhrdo bhurijanma vicaste

RV_10.005.01.2{33}  sisaktyudharninyorupastha utsasya madhyenihitam padam veh

RV_10.005.02.1{33}  samanam nilam vrsano vasanah sam jagmire mahisaarvatibhih

RV_10.005.02.2{33}  rtasya padam kavayo ni panti guha namanidadhire parani

RV_10.005.03.1{33}  rtayini mayini sam dadhate mitva sisum jajnaturvardhayanti

RV_10.005.03.2{33}  visvasya nabhim carato dhruvasya kavescittantum manasa viyantah

RV_10.005.04.1{33}  rtasya hi vartanayah sujatamiso vajaya pradivahsacante

RV_10.005.04.2{33}  adhivasam rodasi vavasane ghrtairannairvavrdhate madhunam

RV_10.005.05.1{33}  sapta svasrrarusirvavasano vidvan madhva ujjabharadrse kam

RV_10.005.05.2{33}  antaryeme antarikse puraja ichan vavrimavidatpusanasya

RV_10.005.06.1{33}  sapta maryadah kavayastataksustasamekamidabhyamhuro gat

RV_10.005.06.2{33}  ayorha skambha upamasya nile pathamvisarge dharunesu tasthau

RV_10.005.07.1{33}  asacca sacca parame vyoman daksasya janmannaditerupasthe

RV_10.005.07.2{33}  agnirha nah pra thamaja rtasya purva ayuni vrsabhascadhenuh

 

RV_10.006.01.1{01}  ayam sa yasya sarmannavobhiragneredhate jaritabhistau

RV_10.006.01.2{01}  jyesthebhiryo bhanubhir{r}sunam paryeti parivitovibhava

RV_10.006.02.1{01}  yo bhanubhirvibhava vibhatyagnirdevebhir{r}tavajasrah

RV_10.006.02.2{01}  a yo vivaya sakhya sakhibhyo.aparihvrto atyo na saptih

RV_10.006.03.1{01}  ise yo visvasya devaviterise visvayurusasovyustau

RV_10.006.03.2{01}  a yasmin mana havimsyagnavaristarathaskabhnati susaih

RV_10.006.04.1{01}  susebhirvrdho jusano arkairdevanacha raghupatvajigati

RV_10.006.04.2{01}  mandro hota sa juhva yajisthah sammislo agnira jigharti devan

RV_10.006.05.1{01}  tamusramindram na rejamanamagnim girbhirnamobhirakrnudhvam

RV_10.006.05.2{01}  a yam vipraso matibhirgrnanti jatavedasamjuhvam sahanam

RV_10.006.06.1{01}  sam yasmin visva vasuni jagmurvaje nasvahsaptivanta evaih

RV_10.006.06.2{01}  asme utirindravatatama arvacinaagna a krnusva

RV_10.006.07.1{01}  adha hyagne mahna nisadya sadyo jajnano havyo babhutha

RV_10.006.07.2{01}  tam te devaso anu ketamayannadhavardhanta prathamasaumah

 

RV_10.007.01.1{02}  svasti no divo agne prthivya visvayurdhehi yajathaya deva

RV_10.007.01.2{02}  sacemahi tava dasma praketairurusya na urubhirdevasamsaih

RV_10.007.02.1{02}  ima agne matayastubhyam jata gobhirasvairabhi grnantiradhah

RV_10.007.02.2{02}  yada te marto anu bhogamanad vaso dadhanomatibhih sujata

RV_10.007.03.1{02}  agnim manye pitaramagnimapimagnim bhrataram sadamitsakhayam

RV_10.007.03.2{02}  agneranikam brhatah saparyam divi sukramyajatam suryasya

RV_10.007.04.1{02}  sidhra agne dhiyo asme sanutriryam trayase dama anityahota

RV_10.007.04.2{02}  rtava sa rohidasvah puruksurdyubhirasmaahabhirvamamastu

RV_10.007.05.1{02}  dyubhirhitam mitramiva prayogam pratnam rtvijamadhvarasyajaram

RV_10.007.05.2{02}  bahubhyamagnimayavo.ajananta viksu hotaram nyasadayanta

RV_10.007.06.1{02}  svayam yajasva divi deva devan kim te pakah krnavadapracetah

RV_10.007.06.2{02}  yathayaja rtubhirdeva devaneva yajasvatanvam sujata

RV_10.007.07.1{02}  bhava no agne.avitota gopa bhava vayaskrduta novayodhah

RV_10.007.07.2{02}  rasva ca nah sumaho havyadatim trasvota nastanvo aprayuchan

 

RV_10.008.01.1{03}  pra ketuna brhata yatyagnira rodasi vrsabho roraviti

RV_10.008.01.2{03}  divascidantanupamanudanal apamupasthe mahisovavardha

RV_10.008.02.1{03}  mumoda garbho vrsabhah kakudmanasrema vatsah simivanaravit

RV_10.008.02.2{03}  sa devatatyudyatani krnvan svesu ksayesuprathamo jigati

RV_10.008.03.1{03}  a yo murdhanam pitrorarabdha nyadhvare dadhire suroarnah

RV_10.008.03.2{03}  asya patmannarusirasvabhudhna rtasya yonautanvo jusanta

RV_10.008.04.1{03}  usa-uso hi vaso agramesi tvam yamayorabhavo vibhava

RV_10.008.04.2{03}  rtaya sapta dadhise padani janayan mitram tanve svayai

RV_10.008.05.1{03}  bhuvascaksurmaha rtasya gopa bhuvo varuno yad rtayavesi

RV_10.008.05.2{03}  bhuvo apam napajjatavedo bhuvo duto yasyahavyam jujosah

RV_10.008.06.1{04}  bhuvo yajnasya rajasasca neta yatra niyudbhih sacasesivabhih

RV_10.008.06.2{04}  divi murdhanam dadhise svarsam jihvamagnecakrse havyavaham

RV_10.008.07.1{04}  asya tritah kratuna vavre antarichan dhitim piturevaihparasya

RV_10.008.07.2{04}  sacasyamanah pitrorupasthe jami bruvanaayudhani veti

RV_10.008.08.1{04}  sa pitryanyayudhani vidvanindresita aptyo abhyayudhyat

RV_10.008.08.2{04}  trisirsanam saptarasmim jaghanvan tvastrasya cinnih sasrje trito gah

RV_10.008.09.1{04}  bhuridindra udinaksantamojo.avabhinat satpatirmanyamanam

RV_10.008.09.2{04}  tvastrasya cid visvarupasya gonamacakranastrini sirsa para vark

 

RV_10.009.01.1{05}  apo hi stha mayobhuvasta na urje dadhatana

RV_10.009.01.2{05}  maheranaya caksase

RV_10.009.02.1{05}  yo vah sivatamo rasastasya bhajayateha nah

RV_10.009.02.2{05}  usatirivamatarah

RV_10.009.03.1{05}  tasma aram gamama vo yasya ksayaya jinvatha

RV_10.009.03.2{05}  apojanayatha ca nah

RV_10.009.04.1{05}  sam no devirabhistaya apo bhavantu pitaye

RV_10.009.04.2{05}  sam yorabhi sravantu nah

RV_10.009.05.1{05}  isana varyanam ksayantiscarsaninam

RV_10.009.05.2{05}  apoyacami bhesajam

RV_10.009.06.1{05}  apsu me somo abravidantarvisvani bhesaja

RV_10.009.06.2{05}  agnim cavisvasambhuvam

RV_10.009.07.1{05}  apah prnita bhesajam varutham tanve mama

RV_10.009.07.2{05}  jyok casuryam drse

RV_10.009.08.1{05}  idamapah pra vahata yat kim ca duritam mayi

RV_10.009.08.2{05}  yad vahamabhidudroha yad va sepa utanrtam

RV_10.009.09.1{05}  apo adyanvacarisam rasena samagasmahi

RV_10.009.09.2{05}  payasvanagnaa gahi tam ma sam srja varcasa

 

RV_10.010.01.1{06}  o cit sakhayam sakhya vavrtyam tirah puru cidarnavamjaganvan

RV_10.010.01.2{06}  piturnapatama dadhita vedha adhi ksamiprataram didhyanah

RV_10.010.02.1{06}  na te sakha sakhyam vastyetat salaksma yad visurupabhavati

RV_10.010.02.2{06}  mahas putraso asurasya vira divo dhartaraurviya pari khyan

RV_10.010.03.1{06}  usanti gha te amrtasa etadekasya cit tyajasam martyasya

RV_10.010.03.2{06}  ni te mano manasi dhayyasme janyuh patistanvamavivisyah

RV_10.010.04.1{06}  na yat pura cakrma kad dha nunam rta vadanto anrtamrapema

RV_10.010.04.2{06}  gandharvo apsvapya ca yosa sa no nabhihparamam jami tan nau

RV_10.010.05.1{06}  garbhe nu nau janita dampati kardevastvasta savitavisvarupah

RV_10.010.05.2{06}  nakirasya pra minanti vratani veda navasyaprthivi uta dyauh

RV_10.010.06.1{07}  ko asya veda prathamasyahnah ka im dadarsa ka iha pravocat

RV_10.010.06.2{07}  brhan mitrasya varunasya dhama kadu brava ahanovicya nrn

RV_10.010.07.1{07}  yamasya ma yamyam kama agan samane yonau sahaseyyaya

RV_10.010.07.2{07}  jayeva patye tanvam riricyam vi cid vrheva rathyeva cakra

RV_10.010.08.1{07}  na tisthanti na ni misantyete devanam spasa iha yecaranti

RV_10.010.08.2{07}  anyena madahano yahi tuyam tena vi vrha rathyevacakra

RV_10.010.09.1{07}  ratribhirasma ahabhirdasasyet suryasya caksurmuhurunmimiyat

RV_10.010.09.2{07}  diva prthivya mithuna sabandhu yamiryamasyabibhryadajami

RV_10.010.10.1{07}  a gha ta gachanuttara yugani yatra jamayah krnavannajami

RV_10.010.10.2{07}  upa barbrhi vrsabhaya bahumanyamichasva subhagepatim mat

RV_10.010.11.1{08}  kim bhratasad yadanatham bhavati kimu svasa yan nir{r}tirnigachat

RV_10.010.11.2{08}  kamamuta bahvetad rapami tanva me tanvam sampiprgdhi

RV_10.010.12.1{08}  na va u te tanva tanvam sam paprcyam papamahuryahsvasaram nigachat

RV_10.010.12.2{08}  anyena mat pramudah kalpayasva na tebhrata subhage vastyetat

RV_10.010.13.1{08}  bato batasi yama naiva te mano hrdayam cavidama

RV_10.010.13.2{08}  anya kilatvam kaksyeva yuktam pari svajate libujeva vrksam

RV_10.010.14.1{08}  anyamu su tvam yamyanya u tvam pari svajate libujevavrksam

RV_10.010.14.2{08}  tasya va tvam mana icha sa va tavadha krnusvasamvidam subhadram

 

RV_10.011.01.1{09}  vrsa vrsne duduhe dohasa divah payamsi yahvo aditeradabhyah

RV_10.011.01.2{09}  visvam sa veda varuno yatha dhiya sayajniyo yajatu yajniyan rtun

RV_10.011.02.1{09}  rapad gandharvirapya ca yosana nadasya nade pari patume manah

RV_10.011.02.2{09}  istasya madhye aditirni dhatu no bhrata nojyesthah prathamo vi vocati

RV_10.011.03.1{09}  so cin nu bhadra ksumati yasasvatyusa uvasa manavesvarvati

RV_10.011.03.2{09}  yadimusantamusatamanu kratumagnimhotaram vidathaya jijanan

RV_10.011.04.1{09}  adha tyam drapsam vibhvam vicaksanam virabharadisitah syeno adhvare

RV_10.011.04.2{09}  yadi viso vrnate dasmamaryaagnim hotaramadha dhirajayata

RV_10.011.05.1{09}  sadasi ranvo yavaseva pusyate hotrabhiragne manusahsvadhvarah

RV_10.011.05.2{09}  viprasya va yacchasamana ukthyam vajamsasavanupayasi bhuribhih

RV_10.011.06.1{10}  udiraya pitara jara a bhagamiyaksati haryato hrttaisyati

RV_10.011.06.2{10}  vivakti vahnih svapasyate makhastavisyate asurovepate mati

RV_10.011.07.1{10}  yaste agne sumatim marto aksat sahasah suno ati sa prasrnve

RV_10.011.07.2{10}  isam dadhano vahamano asvaira sa dyumanamavan bhusati dyun

RV_10.011.08.1{10}  yadagna esa samitirbhavati devi devesu yajata yajatra

RV_10.011.08.2{10}  ratna ca yad vibhajasi svadhavo bhagam no atra vasumantamvitat

RV_10.011.09.1{10}  srudhi no agne sadane sadhasthe yuksva rathamamrtasyadravitnum

RV_10.011.09.2{10}  a no vaha rodasi devaputre makirdevanamapabhuriha syah

 

RV_10.012.01.1{11}  dyava ha ksama prathame rtenabhisrave bhavatahsatyavaca

RV_10.012.01.2{11}  devo yan martan yajathaya krnvan sidaddhota pratyam svamasum yan

RV_10.012.02.1{11}  devo devan paribhur{r}tena vaha no havyam prathamascikitvan

RV_10.012.02.2{11}  dhumaketuh samidha bharjiko mandro hota nityovaca yajiyan

RV_10.012.03.1{11}  svavrg devasyamrtam yadi gorato jataso dharayantaurvi

RV_10.012.03.2{11}  visve deva anu tat te yajurgurduhe yadenidivyam ghrtam vah

RV_10.012.04.1{11}  arcami vam vardhayapo ghrtasnu dyavabhumi srnutamrodasi me

RV_10.012.04.2{11}  aha yad dyavo.asunitimayan madhva no atrapitara sisitam

RV_10.012.05.1{11}  kim svin no raja jagrhe kadasyati vratam cakrma ko viveda

RV_10.012.05.2{11}  mitrascid dhi sma juhurano devanchloko nayatamapi vajo asti

RV_10.012.06.1{12}  durmantvatramrtasya nama salaksma yad visurupabhavati

RV_10.012.06.2{12}  yamasya yo manavate sumantvagne tam rsva pahyaprayuchan

RV_10.012.07.1{12}  yasmin deva vidathe madayante vivasvatah sadane dharayante

RV_10.012.07.2{12}  surye jyotiradadhurmasyaktun pari dyotanim caratoajasra

RV_10.012.08.1{12}  yasmin deva manmani samcarantyapicye na vayamasya vidma

RV_10.012.08.2{12}  mitro no atraditiranagan savita devo varunaya vocat

RV_10.012.09.1{12}  srudhi no agne sadane sadhasthe yuksva ...

 

RV_10.013.01.1{13}  yuje vam brahma purvyam namobhirvi sloka etu pathyevasureh

RV_10.013.01.2{13}  srnvantu visve amrtasya putra a ye dhamanidivyani tasthuh

RV_10.013.02.1{13}  yame iva yatamane yadaitam pra vam bharan manusadevayantah

RV_10.013.02.2{13}  a sidatam svamu lokam vidane svasasthebhavatamindave nah

RV_10.013.03.1{13}  panca padani rupo anvaroham catuspadimanvemi vratena

RV_10.013.03.2{13}  aksarena prati mima etam rtasya nabhavadhi sam punami

RV_10.013.04.1{13}  devebhyah kamavrnita mrtyum prajayai kamamrtamnavrnita

RV_10.013.04.2{13}  brhaspatim yajnamakrnvata rsim priyamyamastanvam prarirecit

RV_10.013.05.1{13}  sapta ksaranti sisave marutvate pitre putraso apyavivatannrtam

RV_10.013.05.2{13}  ubhe idasyobhayasya rajata ubhe yatete ubhayasyapusyatah

 

RV_10.014.01.1{14}  pareyivamsam pravato mahiranu bahubhyah panthamanupaspasanam

RV_10.014.01.2{14}  vaivasvatam samgamanam jananam yamamrajanam havisa duvasya

RV_10.014.02.1{14}  yamo no gatum prathamo viveda naisa gavyutirapabhartava u

RV_10.014.02.2{14}  yatra nah purve pitarah pareyurena jajnanahpathya anu svah

RV_10.014.03.1{14}  matali kavyairyamo angirobhirbrhaspatir{r}kvabhirvavrdhanah

RV_10.014.03.2{14}  yamsca deva vavrdhurye ca deva.nsvahanye svadhayanye madanti

RV_10.014.04.1{14}  imam yama prastarama hi sidangirobhih pitrbhihsamvidanah

RV_10.014.04.2{14}  a tva mantrah kavisasta vahantvena rajanhavisa madayasva

RV_10.014.05.1{14}  angirobhira gahi yajniyebhiryama vairupairiha madayasva

RV_10.014.05.2{14}  vivasvantam huve yah pita te.asmin yajne barhisyanisadya

RV_10.014.06.1{15}  angiraso nah pitaro navagva atharvano bhrgavah somyasah

RV_10.014.06.2{15}  tesam vayam sumatau yajniyanamapi bhadre saumanasesyama

RV_10.014.07.1{15}  prehi prehi pathibhih purvyebhiryatra nah purve pitarahpareyuh

RV_10.014.07.2{15}  ubha rajana svadhaya madanta yamam pasyasivarunam ca devam

RV_10.014.08.1{15}  sam gachasva pitrbhih sam yamenestapurtena paramevyoman

RV_10.014.08.2{15}  hitvayavadyam punarastamehi sam gachasva tanvasuvarcah

RV_10.014.09.1{15}  apeta vita vi ca sarpatato.asma etam pitaro lokamakran

RV_10.014.09.2{15}  ahobhiradbhiraktubhirvyaktam yamo dadatyavasanamasmai

RV_10.014.10.1{15}  ati drava sarameyau svanau chaturaksau sabalau sadhunapatha

RV_10.014.10.2{15}  atha pitrn suvidatranupehi yamena ye sadhamadammadanti

RV_10.014.11.1{16}  yau te svanau yama raksitarau chaturaksau pathiraksinrcaksasau

RV_10.014.11.2{16}  tabhyamenam pari dehi rajan svasti casmaanamivam ca dhehi

RV_10.014.12.1{16}  urunasavasutrpa udumbalau yamasya dutau carato janananu

RV_10.014.12.2{16}  tavasmabhyam drsaye suryaya punardatamasumadyeha bhadram

RV_10.014.13.1{16}  yamaya somam sunuta yamaya juhuta havih

RV_10.014.13.2{16}  yamam ha yajnogachatyagniduto aramkrtah

RV_10.014.14.1{16}  yamaya ghrtavad dhavirjuhota pra ca tisthata

RV_10.014.14.2{16}  sa nodevesva yamad dirghamayuh pra jivase

RV_10.014.15.1{16}  yamaya madhumattamam rajne havyam juhotana

RV_10.014.15.2{16}  idam namarsibhyah purvajebhyah purvebhyah pathikrdbhyah

RV_10.014.16.1{16}  trikadrukebhih patati sal urvirekamid brhat

RV_10.014.16.2{16}  tristubgayatri chandamsi sarva ta yama ahita

 

RV_10.015.01.1{17}  udiratamavara ut parasa un madhyamah pitarahsomyasah

RV_10.015.01.2{17}  asum ya iyuravrka rtajnaste no.avantupitaro havesu

RV_10.015.02.1{17}  idam pitrbhyo namo astvadya ye purvaso ya uparasa iyuh

RV_10.015.02.2{17}  ye parthive rajasya nisatta ye va nunam suvrjanasuviksu

RV_10.015.03.1{17}  aham pitrn suvidatranavitsi napatam ca vikramanam cavisnoh

RV_10.015.03.2{17}  barhisado ye svadhaya sutasya bhajanta pitvastaihagamisthah

RV_10.015.04.1{17}  barhisadah pitara utyarvagima vo havya cakrma jusadhvam

RV_10.015.04.2{17}  ta a gatavasa santamenatha nah sam yorarapodadhata

RV_10.015.05.1{17}  upahutah pitarah somyaso barhisyesu nidhisu priyesu

RV_10.015.05.2{17}  ta a gamantu ta iha sruvantvadhi bruvantu te.avantvasman

RV_10.015.06.1{18}  acya janu daksinato nisadyemam yajnamabhi grnitavisve

RV_10.015.06.2{18}  ma himsista pitarah kena cin no yad va agahpurusata karama

RV_10.015.07.1{18}  asinaso aruninamupasthe rayim dhatta dasuse martyaya

RV_10.015.07.2{18}  putrebhyah pitarastasya vasvah pra yachata ta ihorjandadhata

RV_10.015.08.1{18}  ye nah purve pitarah somyaso.anuhire somapithamvasisthah

RV_10.015.08.2{18}  tebhiryamah samrarano havimsyusannusadbhih pratikamamattu

RV_10.015.09.1{18}  ye tatrsurdevatra jehamana hotravida stomatastasoarkaih

RV_10.015.09.2{18}  agne yahi suvidatrebhirarvam satyaih kavyaihpitrbhirgharmasadbhih

RV_10.015.10.1{18}  ye satyaso havirado havispa idrena devaih sarathandadhanah

RV_10.015.10.2{18}  agne yahi sahasram devavandaih paraihpurvaih pitrbhirgharmasadbhih

RV_10.015.11.1{19}  agnisvattah pitara eha gachata sadah-sadah sadatasupranitayah

RV_10.015.11.2{19}  atta havimsi prayatani barhisyatharayim sarvaviram dadhatana

RV_10.015.12.1{19}  tvamagna ilito jatavedo.avad dhavyani surabhinikrtvi

RV_10.015.12.2{19}  pradah pitrbhyah svadhaya te aksannaddhi tvandeva prayata havimsi

RV_10.015.13.1{19}  ye ceha pitaro ye ca neha yamsca vidma yanu ca napravidma

RV_10.015.13.2{19}  tvam vettha yati te jatavedah svadhabhiryajnam sukrtam jusasva

RV_10.015.14.1{19}  ye agnidagdha ye anagnidagdha madhye divah svadhayamadayante

RV_10.015.14.2{19}  tebhih svaral asunitimetam yathavasantanvam kalpayasva

 

RV_10.016.01.1{20}  mainamagne vi daho mabhi soco masya tvacam ciksipo masariram

RV_10.016.01.2{20}  yada srtam krnavo jatavedo.athemenam prahinutat pitrbhyah

RV_10.016.02.1{20}  srtam yada karasi jatavedo.atheme:nam pari dattatpitrbhyah

RV_10.016.02.2{20}  yada gachatyasunitimetamatha devanamvasanirbhavati

RV_10.016.03.1{20}  suryam caksurgachatu vatamatma dyam ca gachaprthivim ca dharmana

RV_10.016.03.2{20}  apo va gacha yadi tatra te hitamosadhisu prati tistha sariraih

RV_10.016.04.1{20}  ajo bhagastapasa tam tapasva tam te socistapatu tam tearcih

RV_10.016.04.2{20}  yaste sivastanvo jatavedastabhirvahainamsukrtamu lokam

RV_10.016.05.1{20}  ava srja punaragne pitrbhyo yasta ahutascaratisvadhabhih

RV_10.016.05.2{20}  ayurvasana upa vetu sesah sam gachatantanva jatavedah

RV_10.016.06.1{21}  yat te krishnah sakuna atutoda pipilah sarpa uta vasvapadah

RV_10.016.06.2{21}  agnis tad visvadagadam krnotu somasca yobrahmananavivesa

RV_10.016.07.1{21}  agnervarma pari gobhirvyayasva sam prornusva pivasamedasa ca

RV_10.016.07.2{21}  net tva dhrsnurharasa jarhrsano dadhrgvidhaksyan paryankhayate

RV_10.016.08.1{21}  imamagne camasam ma vi jihvarah priyo devanamutasomyanam

RV_10.016.08.2{21}  esa yascamaso devapanastasmin deva amrtamadayante

RV_10.016.09.1{21}  kravyadamagnim pra hinomi duram yamarajno gachaturipravahah

RV_10.016.09.2{21}  ihaivayamitaro jataveda devebhyo havyamvahatu prajanan

RV_10.016.10.1{21}  yo agnih kravyat pravivesa vo grhamimam pasyannitaramjatavedasam

RV_10.016.10.2{21}  tam harami pitryajnaya devam sa gharmaminvat parame sadhasthe

RV_10.016.11.1{22}  yo agnih kravyavahanah pitrn yaksad rtavrdhah

RV_10.016.11.2{22}  preduhavyani vocati devebhyasca pitrbhya a

RV_10.016.12.1{22}  usantastva ni dhimahyusantah samidhimahi

RV_10.016.12.2{22}  usannusata a vaha pitrn havise attave

RV_10.016.13.1{22}  yam tvamagne samadahastamu nirvapaya punah

RV_10.016.13.2{22}  kiyambvatra rohatu pakadurva vyalkasa

RV_10.016.14.1{22}  sitike sitikavati hladike hladikavati

RV_10.016.14.2{22}  mandukya susam gama imam svagnim harsaya

 

RV_10.017.01.1{23}  tvasta duhitre vahatum krnotitidam visvam bhuvanamsameti

RV_10.017.01.2{23}  yamasya mata paryuhyamana maho jaya vivasvatonanasa

RV_10.017.02.1{23}  apaguhannamrtam martyebhyah krtvi savarnamadadurvivasvate

RV_10.017.02.2{23}  utasvinavabharad yat tadasidajahadu dvamithuna saranyuh

RV_10.017.03.1{23}  pusa tvetascyavayatu pra vidvananastapasurbhuvanasya gopah

RV_10.017.03.2{23}  sa tvaitebhyah pari dadat pitrbhyo.agnirdevebhyah suvidatriyebhyah

RV_10.017.04.1{23}  ayurvisvayuh pari pasati tva pusa tva patu prapathepurastat

RV_10.017.04.2{23}  yatrasate sukrto yatra te yayustatra tvadevah savita dadhatu

RV_10.017.05.1{23}  pusema asa anu veda sarvah so asmanabhayatamenanesat

RV_10.017.05.2{23}  svastida aghrnih sarvaviro.aprayuchan pura etuprajanan

RV_10.017.06.1{24}  prapathe pathamajanista pusa prapathe divah prapatheprthivyah

RV_10.017.06.2{24}  ubhe abhi priyatame sadhasthe a ca para cacarati prajanan

RV_10.017.07.1{24}  sarasvatim devayanto havante sarasvatimadhvare tayamane

RV_10.017.07.2{24}  sarasvatim sukrto ahvayanta sarasvati dasuse varyam dat

RV_10.017.08.1{24}  sarasvati ya saratham yayatha svadhabhirdevi pitrbhirmadanti

RV_10.017.08.2{24}  asadyasmin barhisi madayasvanamiva isa adhehyasme

RV_10.017.09.1{24}  sarasvatim yam pitaro havante daksina yajnamabhinaksamanah

RV_10.017.09.2{24}  sahasrarghamilo atra bhagam rayasposam yajamanesu dhehi

RV_10.017.10.1{24}  apo asman matarah sundhayantu ghrtena no ghrtapvah punantu

RV_10.017.10.2{24}  visvam hi ripram pravahanti devirudidabhyah suciraputa emi

RV_10.017.11.1{25}  drapsascaskanda prathamananu dyunimam ca yonimanu yasca purvah

RV_10.017.11.2{25}  samanam yonimanu samcarantam drapsam juhomyanu sapta hotrah

RV_10.017.12.1{25}  yaste drapsa skandati yaste amsurbahucyuto dhisanayaupasthat

RV_10.017.12.2{25}  adhvaryorva pari va yah pavitrat tam te juhomimanasa vasatkrtam

RV_10.017.13.1{25}  yaste drapsa skanno yaste amsuravasca yah parahsruca

RV_10.017.13.2{25}  ayam devo brhaspatih sam tam sincatu radhase

RV_10.017.14.1{25}  payasvatirosadhayah payasvan mamakam vacah

RV_10.017.14.2{25}  apampayasvadit payastena ma saha sundhata

 

RV_10.018.01.1{26}  param mrtyo anu parehi pantham yaste sva itaro devayanat

RV_10.018.01.2{26}  caksusmate srnvate te bravimi ma nah prajam ririsomota viran

RV_10.018.02.1{26}  mrtyoh padam yopayanto yadaita draghiya ayuh pratarandadhanah

RV_10.018.02.2{26}  apyayamanah prajaya dhanena suddhahputa bhavata yajniyasah

RV_10.018.03.1{26}  ime jiva vi mrtairavavrtrannabhud bhadra devahutirnoadya

RV_10.018.03.2{26}  pranco agama nrtaye hasaya draghiya ayuhprataram dadhanah

RV_10.018.04.1{26}  imam jivebhyah paridhim dadhami maisam nu gadaparoarthametam

RV_10.018.04.2{26}  satam jivantu saradah purucirantarmrtyum dadhatam parvatena

RV_10.018.05.1{26}  yathahanyanupurvam bhavanti yatha rtava rtubhiryantisadhu

RV_10.018.05.2{26}  yatha na purvamaparo jahatyeva dhatarayumsi kalpayaisam

RV_10.018.06.1{27}  a rohatayurjarasam vrnana anupurvam yatamana yatistha

RV_10.018.06.2{27}  iha tvasta sujanima sajosa dirghamayuhkarati jivase vah

RV_10.018.07.1{27}  ima nariravidhavah supatniranjanena sarpisa samvisantu

RV_10.018.07.2{27}  anasravo.anamivah suratna a rohantu janayoyonimagre

RV_10.018.08.1{27}  udirsva naryabhi jivalokam gatasumetamupa sesa ehi

RV_10.018.08.2{27}  hastagrabhasya didhisostavedam patyurjanitvamabhi sambabhutha

RV_10.018.09.1{27}  dhanurhastadadadano mrtasyasme ksatraya varcasebalaya

RV_10.018.09.2{27}  atraiva tvamiha vayam suvira visva sprdhoabhimatirjayema

RV_10.018.10.1{27}  upa sarpa mataram bhumimetamuruvyacasam prthivimsusevam

RV_10.018.10.2{27}  urnamrada yuvatirdaksinavata esa tva patunir{r}terupasthat

RV_10.018.11.1{28}  ucchvancasva prthivi ma ni badhathah supayanasmai bhavasupavancana

RV_10.018.11.2{28}  mata putram yatha sicabhyenam bhumaurnuhi

RV_10.018.12.1{28}  ucchvancamana prthivi su tisthatu sahasram mita upa hisrayantam

RV_10.018.12.2{28}  te grhaso ghrtascuto bhavantu visvahasmaisaranah santvatra

RV_10.018.13.1{28}  ut te stabhnami prthivim tvat parimam logam nidadhan moaham risam

RV_10.018.13.2{28}  etam sthunam pitaro dharayantu te.atrayamah sadana te minotu

RV_10.018.14.1{28}  praticine mamahanisvah parnamiva dadhuh

RV_10.018.14.2{28}  praticim jagrabha vacamasvam rasanaya yatha

 

RV_10.019.01.1{01}  ni vartadhvam manu gatasman sisakta revatih

RV_10.019.01.2{01}  agnisomapunarvasu asme dharayatam rayim

RV_10.019.02.1{01}  punarena ni vartaya punarena nya kuru

RV_10.019.02.2{01}  indra ena niyachatvagnirena upajatu

RV_10.019.03.1{01}  punareta ni vartantamasmin pusyantu gopatau

RV_10.019.03.2{01}  ihaivagneni dharayeha tisthatu ya rayih

RV_10.019.04.1{01}  yan niyanam nyayanam samjnanam yat parayanam

RV_10.019.04.2{01}  avartanam nivartanam yo gopa api tam huve

RV_10.019.05.1{01}  ya udanad vyayanam ya udanat parayanam

RV_10.019.05.2{01}  avartanamnivartanamapi gopa ni vartatam

RV_10.019.06.1{01}  a nivarta ni vartaya punarna indra ga dehi

RV_10.019.06.2{01}  jivabhirbhunajamahai

RV_10.019.07.1{01}  pari vo visvato dadha urja ghrtena payasa

RV_10.019.07.2{01}  ye devah keca yajniyaste rayya sam srjantu nah

RV_10.019.08.1{01}  a nivartana vartaya ni nivartana vartaya

RV_10.019.08.2{01}  bhumyascatasrahpradisastabhya ena ni vartaya

 

RV_10.020.01.1{02}  bhadram no api vataya manah

RV_10.020.02.1{02}  agnimile bhujam yavistham sasa mitram durdharitum

RV_10.020.02.2{02}  yasya dharman svarenih saparyanti maturudhah

RV_10.020.03.1{02}  yamasa krpanilam bhasaketum vardhayanti

RV_10.020.03.2{02}  bhrajatesrenidan

RV_10.020.04.1{02}  aryo visam gatureti pra yadanad divo antan

RV_10.020.04.2{02}  kavirabhram didyanah

RV_10.020.05.1{02}  jusad dhavya manusasyordhvastasthav rbhva yajne

RV_10.020.05.2{02}  minvan sadma pura eti

RV_10.020.06.1{02}  sa hi ksemo haviryajnah srustidasya gatureti

RV_10.020.06.2{02}  agnim deva vasimantam

RV_10.020.07.1{03}  yajnasaham duva ise.agnim purvasya sevasya

RV_10.020.07.2{03}  adrehsunumayumahuh

RV_10.020.08.1{03}  naro ye ke casmada visvet te vama a syuh

RV_10.020.08.2{03}  agnimhavisa vardhantah

RV_10.020.09.1{03}  krishnah sveto.aruso yamo asya bradhna rjra uta sonoyasasvan

RV_10.020.09.2{03}  hiranyarupam janita jajana

RV_10.020.10.1{03}  eva te agne vimado manisamurjo napadamrtebhihsajosah

RV_10.020.10.2{03}  gira a vaksat sumatiriyana isamurjamsuksitim visvamabhah

 

RV_10.021.01.1{04}  agnim na svavrktibhirhotaram tva vrnimahe

RV_10.021.01.2{04}  yajnayastirnabarhise vi vo made siram pavakasocisamvivaksase

RV_10.021.02.1{04}  tvamu te svabhuvah sumbhantyasvaradhasah

RV_10.021.02.2{04}  veti tvamupasecani vi vo mada rjitiragna ahutirvivaksase

RV_10.021.03.1{04}  tve dharmana asate juhubhih sincatiriva

RV_10.021.03.2{04}  krishnarupanyarjuna vi vo made visva adhi shriyo dhisevivaksase

RV_10.021.04.1{04}  yamagne manyase rayim sahasavannamartya

RV_10.021.04.2{04}  tama novajasataye vi vo made yajnesu citrama bhara vivaksase

RV_10.021.05.1{04}  agnirjato atharvana vidad visvani kavya

RV_10.021.05.2{04}  bhuvad dutovivasvato vi vo made priyo yamasya kamyo vivaksase

RV_10.021.06.1{05}  tvam yajnesvilate.agne prayatyadhvare

RV_10.021.06.2{05}  tvam vasunikamya vi vo made visva dadhasi dasuse vivaksase

RV_10.021.07.1{05}  tvam yajnesv rtvijam carumagne ni sedire

RV_10.021.07.2{05}  ghrtapratikam manuso vi vo made sukram cetisthamaksabhirvivaksase

RV_10.021.08.1{05}  agne sukrena socisoru prathayase brhat

RV_10.021.08.2{05}  abhikrandanvrsayase vi vo made garbham dadhasi jamisu vivaksase

 

RV_10.022.01.1{06}  kuha sruta indrah kasminnadya jane mitro na sruyate

RV_10.022.01.2{06}  rsinam va yah ksaye guha va carkrse gira

RV_10.022.02.1{06}  iha sruta indro asme adya stave vajry rcisamah

RV_10.022.02.2{06}  mitro nayo janesva yasascakre asamya

RV_10.022.03.1{06}  maho yas patih savaso asamya maho nrmnasya tutujih

RV_10.022.03.2{06}  bharta vajrasya dhrsnoh pita putramiva priyam

RV_10.022.04.1{06}  yujano asva vatasya dhuni devo devasya vajrivah

RV_10.022.04.2{06}  syantapatha virukmata srjana stosyadhvanah

RV_10.022.05.1{06}  tvam tya cid vatasyasvaga rjra tmana vahadhyai

RV_10.022.05.2{06}  yayordevo na martyo yanta nakirvidayyah

RV_10.022.06.1{07}  adha gmantosana prchate vam kadartha na a grham

RV_10.022.06.2{07}  ajagmathuh parakad divasca gmasca martyam

RV_10.022.07.1{07}  a na indra prksase.asmakam brahmodyatam

RV_10.022.07.2{07}  tat tvayacamahe.avah susnam yad dhannamanusam

RV_10.022.08.1{07}  akarma dasyurabhi no amanturanyavrato amanusah

RV_10.022.08.2{07}  tvantasyamitrahan vadhardasasya dambhaya

RV_10.022.09.1{07}  tvam na indra sura surairuta tvotaso barhana

RV_10.022.09.2{07}  purutrate vi purtayo navanta ksonayo yatha

RV_10.022.10.1{07}  tvam tan vrtrahatye codayo nrn karpane sura vajrivah

RV_10.022.10.2{07}  guha yadi kavinam visam naksatrasavasam

RV_10.022.11.1{08}  maksu ta ta indra danapnasa aksane sura vajrivah

RV_10.022.11.2{08}  yad dha susnasya dambhayo jatam visvam sayavabhih

RV_10.022.12.1{08}  makudhryagindra sura vasvirasme bhuvannabhistayah

RV_10.022.12.2{08}  vayam-vayam ta asam sumne syama vajrivah

RV_10.022.13.1{08}  asme ta ta indra santu satyahimsantirupasprsah

RV_10.022.13.2{08}  vidyamayasam bhujo dhenunam na vajrivah

RV_10.022.14.1{08}  ahasta yadapadi vardhata ksah sacibhirvedyanam

RV_10.022.14.2{08}  susnam pari pradaksinid visvayave ni sisnathah

RV_10.022.15.1{08}  piba-pibedindra sura somam ma risanyo vasavana vasuhsan

RV_10.022.15.2{08}  uta trayasva grnato maghono mahasca rayo revataskrdhi nah

 

RV_10.023.01.1{09}  yajamaha indram vajradaksinam harinam rathyamvivratanam

RV_10.023.01.2{09}  pra smasru dodhuvadurdhvatha bhud visenabhirdayamano vi radhasa

RV_10.023.02.1{09}  hari nvasya ya vane vide vasvindro maghairmaghavavrtraha bhuvat

RV_10.023.02.2{09}  rbhurvaja rbhuksah patyate savo.avaksnaumi dasasya nama cit

RV_10.023.03.1{09}  yada vajram hiranyamidatha ratham hari yamasyavahato vi suribhih

RV_10.023.03.2{09}  a tisthati maghava sanasruta indrovajasya dirghasravasas patih

RV_10.023.04.1{09}  so cin nu vrstiryuthya sva sacanindrah smasruniharitabhi prusnute

RV_10.023.04.2{09}  ava veti suksayam sute madhudiddhunoti vato yatha vanam

RV_10.023.05.1{09}  yo vaca vivaco mrdhravacah puru sahasrasiva jaghana

RV_10.023.05.2{09}  tat-tadidasya paumsyam grnimasi piteva yastavisimvavrdhe savah

RV_10.023.06.1{09}  stomam ta indra vimada ajijanannapurvyam purutamamsudanave

RV_10.023.06.2{09}  vidma hyasya bhojanaminasya yada pasum nagopah karamahe

RV_10.023.07.1{09}  makirna ena sakhya vi yausustava cendra vimadasya carseh

RV_10.023.07.2{09}  vidma hi te pramatim deva jamivadasme te santusakhya sivani

 

RV_10.024.01.1{10}  indra somamimam piba madhumantam camu sutam

RV_10.024.01.2{10}  asme rayimni dharaya vi vo made sahashrinam puruvaso vivaksase

RV_10.024.02.1{10}  tvam yajnebhirukthairupa havyebhirimahe

RV_10.024.02.2{10}  sacipatesacinam vi vo made srestham no dhehi varyam vivaksase

RV_10.024.03.1{10}  yas patirvaryanamasi radhrasya codita

RV_10.024.03.2{10}  indrastotrnamavita vi vo made dviso nah pahyamhasovivaksase

RV_10.024.04.1{10}  yuvam sakra mayavina samici niramanthatam

RV_10.024.04.2{10}  vimadenayadilita nasatya niramanthatam

RV_10.024.05.1{10}  visve deva akrpanta samicyornispatantyoh

RV_10.024.05.2{10}  nasatyavabruvandevah punara vahataditi

RV_10.024.06.1{10}  madhuman me parayanam madhumat punarayanam

RV_10.024.06.2{10}  ta no devadevataya yuvam madhumatas krtam

 

RV_10.025.01.1{11}  bhadram no api vataya mano daksamuta kratum

RV_10.025.01.2{11}  adha tesakhye andhaso vi vo made ranan gavo na yavase vivaksase

RV_10.025.02.1{11}  hrdisprsasta asate visvesu soma dha masu

RV_10.025.02.2{11}  adha kama imemama vi vo made vi tisthante vasuyavo vivaksase

RV_10.025.03.1{11}  uta vratani soma te praham minami pakya

RV_10.025.03.2{11}  adha pitevasunave vi vo made mrla no abhi cid vadhad vivaksase

RV_10.025.04.1{11}  samu pra yanti dhitayah sargaso.avataniva

RV_10.025.04.2{11}  kratum nahsoma jivase vi vo made dharaya camasaniva vivaksase

RV_10.025.05.1{11}  tava tye soma saktibhirnikamaso vy rnvire

RV_10.025.05.2{11}  grtsasyadhirastavaso vi vo made vrajam gomantamasvinam vivaksase

RV_10.025.06.1{12}  pasum nah soma raksasi purutra visthitam jagat

RV_10.025.06.2{12}  samakrnosi jivase vi vo made visva sampasyan bhuvanavivaksase

RV_10.025.07.1{12}  tvam nah soma visvato gopa adabhyo bhava

RV_10.025.07.2{12}  sedha rajannapashridho vi vo made ma no duh samsa isata vivaksase

RV_10.025.08.1{12}  tvam nah soma sukraturva yodheyaya jagrhi

RV_10.025.08.2{12}  ksetravittaromanuso vi vo made druho nah pahyamhaso vivaksase

RV_10.025.09.1{12}  tvam no vrtra hantamendrasyendo sivah sakha

RV_10.025.09.2{12}  yat simhavante samithe vi vo made yudhyamanastokasatauvivaksase

RV_10.025.10.1{12}  ayam gha sa turo mada indrasya vardhata priyah

RV_10.025.10.2{12}  ayamkaksivato maho vi vo made matim viprasya vardhayadvivaksase

RV_10.025.11.1{12}  ayam vipraya dasuse vajaniyarti gomatah

RV_10.025.11.2{12}  ayamsaptabhya a varam vi vo made prandham sronam catarisad vivaksase

 

RV_10.026.01.1{13}  pra hyacha manisa sparha yanti niyutah

RV_10.026.01.2{13}  pra dasraniyudrathah pusa avistu mahinah

RV_10.026.02.1{13}  yasya tyan mahitvam vatapyamayam janah

RV_10.026.02.2{13}  vipra a vamsaddhitibhisciketa sustutinam

RV_10.026.03.1{13}  sa veda sustutinamindurna pusa vrsa

RV_10.026.03.2{13}  abhi psurahprusayati vrajam na a prusayati

RV_10.026.04.1{13}  mamsimahi tva vayamasmakam deva pusan

RV_10.026.04.2{13}  matmam casadhanam vipranam cadhavam

RV_10.026.05.1{13}  pratyardhiryajnanamasvahayo rathanam

RV_10.026.05.2{13}  rsih sa yomanurhito viprasya yavayatsakhah

RV_10.026.06.1{14}  adhisamanayah patih sucayasca sucasya ca

RV_10.026.06.2{14}  vasovayo.avinama vasamsi marmrjat

RV_10.026.07.1{14}  ino vajanam patirinah pustinam sakha

RV_10.026.07.2{14}  pra smasruharyato dudhod vi vrtha yo adabhyah

RV_10.026.08.1{14}  a te rathasya pusannaja dhuram vavrtyuh

RV_10.026.08.2{14}  visvasyarthinah sakha sanoja anapacyutah

RV_10.026.09.1{14}  asmakamurja ratham pusa avistu mahinah

RV_10.026.09.2{14}  bhuvadvajanam vrdha imam nah srnavad dhavam

 

RV_10.027.01.1{15}  asat su me jaritah sabhivego yat sunvate yajamanaya siksam

RV_10.027.01.2{15}  anasirdamahamasmi prahanta satyadhvrtam vrjinayantamabhum

RV_10.027.02.1{15}  yadidaham yudhaye samnayanyadevayun tanvasusujanan

RV_10.027.02.2{15}  ama te tumram vrsabham pacani tivramsutam pancadasam ni sincam

RV_10.027.03.1{15}  naham tam veda ya iti bravityadevayun samaranejaghanvan

RV_10.027.03.2{15}  yadavakhyat samaranam rghavadadid dha mevrsabha pra bruvanti

RV_10.027.04.1{15}  yadajnatesu vrjanesvasam visve sato maghavano maasan

RV_10.027.04.2{15}  jinami vet ksema a santamabhum pra tamksinam parvate padagrhya

RV_10.027.05.1{15}  na va u mam vrjane varayante na parvataso yadahammanasye

RV_10.027.05.2{15}  mama svanat krdhukarno bhayata evedanu dyunkiranah samejat

RV_10.027.06.1{16}  darsan nvatra srtapananindran bahuksadah saravepatyamanan

RV_10.027.06.2{16}  ghrsum va ye niniduh sakhayamadhyu nvesu pavayo vavrtyuh

RV_10.027.07.1{16}  abhurvauksirvyu ayuranad darsan nu purvo aparonu darsat

RV_10.027.07.2{16}  dve pavaste pari tam na bhuto yo asya parerajaso vivesa

RV_10.027.08.1{16}  gavo yavam prayuta aryo aksan ta apasyam sahagopascarantih

RV_10.027.08.2{16}  hava idaryo abhitah samayan kiyadasusvapatischandayate

RV_10.027.09.1{16}  sam yad vayam yavasado jananamaham yavada urvajreantah

RV_10.027.09.2{16}  atra yukto.avasataramichadatho ayuktam yunajadvavanvan

RV_10.027.10.1{16}  atredu me mamsase satyamuktam dvipacca yaccatuspatsamsrjani

RV_10.027.10.2{16}  stribhiryo atra vrsanam prtanyadayuddhoasya vi bhajani vedah

RV_10.027.11.1{17}  yasyanaksa duhita jatvasa kastam vidvanabhimanyate andham

RV_10.027.11.2{17}  kataro menim prati tam mucate ya imvahate ya im va vareyat

RV_10.027.12.1{17}  kiyati yosa maryato vadhuyoh pariprita panyasavaryena

RV_10.027.12.2{17}  bhadra vadhurbhavati yat supesah svayam samitram vanute jane cit

RV_10.027.13.1{17}  patto jagara pratyancamatti sirsna sirah prati dadhauvarutham

RV_10.027.13.2{17}  asina urdhvamupasi ksinati nyamm uttanamanveti bhumim

RV_10.027.14.1{17}  brhannachayo apalaso arva tasthau mata visito attigarbhah

RV_10.027.14.2{17}  anyasya vatsam rihati mimaya kaya bhuva nidadhe dhenurudhah

RV_10.027.15.1{17}  sapta viraso adharadudayannastottarattat samajagmiran te

RV_10.027.15.2{17}  nava pascatat sthivimanta ayan dasa praksanu vi tirantyasnah

RV_10.027.16.1{18}  dasanamekam kapilam samanam tam hinvanti krataveparyaya

RV_10.027.16.2{18}  garbham mata sudhitam vaksanasvavenantantusayanti bibharti

RV_10.027.17.1{18}  pivanam mesamapacanta vira nyupta aksa anu divaasan

RV_10.027.17.2{18}  dva dhanum brhatimapsvantah pavitravanta caratahpunanta

RV_10.027.18.1{18}  vi krosanaso visvanca ayan pacati nemo nahi paksadardhah

RV_10.027.18.2{18}  ayam me devah savita tadaha drvanna id vanavatsarpirannah

RV_10.027.19.1{18}  apasyam gramam vahamanamaradacakraya svadhayavartamanam

RV_10.027.19.2{18}  sisaktyaryah pra yuga jananam sadyahsisna praminano naviyan

RV_10.027.20.1{18}  etau me gavau pramarasya yuktau mo su pra sedhirmuhurinmamandhi

RV_10.027.20.2{18}  apascidasya vi nasantyartham surasca markauparo babhuvan

RV_10.027.21.1{19}  ayam yo vajrah purudha vivrtto.avah suryasya brhatahpurisat

RV_10.027.21.2{19}  srava idena paro anyadasti tadavyathijarimanastaranti

RV_10.027.22.1{19}  vrkse-vrkse niyata mimayad gaustato vayah pra patanpurusadah

RV_10.027.22.2{19}  athedam visvam bhuvanam bhayata idrayasunvad rsaye ca siksat

RV_10.027.23.1{19}  devanam mane prathama atisthan krntatradesamupara udayan

RV_10.027.23.2{19}  trayastapanti prthivimanupa dva brbukam vahatahpurisam

RV_10.027.24.1{19}  sa te jivaturuta tasya viddhi ma smaitadrgapa guhahsamarye

RV_10.027.24.2{19}  avih svah krnute guhate busam sa padurasyanirnijo na mucyate

 

RV_10.028.01.1{20}  visvo hyanyo arirajagama mamedaha svasuro na jagama

RV_10.028.01.2{20}  jaksiyad dhana uta somam papiyat svasitah punarastam jagayat

RV_10.028.02.1{20}  sa roruvad vrsabhastigmasrngo varsman tasthau varimannaprthivyah

RV_10.028.02.2{20}  visvesvenam vrjanesu pami yo me kuksisutasomah prnati

RV_10.028.03.1{20}  adrina te mandina indra tuyan sunvanti soman pibasi tvamesam

RV_10.028.03.2{20}  pacanti te vrsabhanatsi tesam prksena yanmaghavan huyamanah

RV_10.028.04.1{20}  idam su me jaritara cikiddhi pratipam sapam nadyovahanti

RV_10.028.04.2{20}  lopasah simham pratyancamatsah krostavaraham niratakta kaksat

RV_10.028.05.1{20}  katha ta etadahama ciketam grtsasya pakastavasomanisam

RV_10.028.05.2{20}  tvam no vidvan rtutha vi voco yamardham temaghavan ksemya dhuh

RV_10.028.06.1{20}  eva hi mam tavasam vardhayanti divascin me brhatauttara dhuh

RV_10.028.06.2{20}  puru sahasra ni sisami sakamasatrumhi ma janita jajana

RV_10.028.07.1{21}  eva hi mam tavasam jajnurugram karman-karman vrsanamindra devah

RV_10.028.07.2{21}  vadhim vrtram vajrena mandasano.apa vrajammahina dasuse vam

RV_10.028.08.1{21}  devasa ayan parasunrabibhran vana vrscanto abhi vidbhirayan

RV_10.028.08.2{21}  ni sudrvam dadhato vaksanasu yatra krpitamanutad dahanti

RV_10.028.09.1{21}  sasah ksuram pratyancam jagaradrim logena vyabhedamarat

RV_10.028.09.2{21}  brhantam cid rhate randhayani vayad vatso vrsabhamsusuvanah

RV_10.028.10.1{21}  suparna ittha nakhama sisayavaruddhah paripadam nasimhah

RV_10.028.10.2{21}  niruddhascin mahisastarsyavan godha tasmaayatham karsadetat

RV_10.028.11.1{21}  tebhyo godha ayatham karsadetad ye brahmanah pratipiyantyannaih

RV_10.028.11.2{21}  sima uksno.avasrstanadanti svayam balanitanvah srnanah

RV_10.028.12.1{21}  ete samibhih susami abhuvan ye hinvire tanvah somaukthaih

RV_10.028.12.2{21}  nrvad vadannupa no mahi vajan divi sravodadhise nama virah

 

RV_10.029.01.1{22}  vane na va yo nyadhayi cakanchucirvam stomo bhuranavajigah

RV_10.029.01.2{22}  yasyedindrah purudinesu hota nrnam naryonrtamah ksapavan

RV_10.029.02.1{22}  pra te asya usasah praparasya nrtau syama nrtamasyanrnam

RV_10.029.02.2{22}  anu trisokah satamavahan nrn kutsena ratho yoasat sasavan

RV_10.029.03.1{22}  kaste mada indra rantyo bhud duro giro abhyugro vi dhava

RV_10.029.03.2{22}  kad vaho arvagupa ma manisa a tva sakyamupamamradho annaih

RV_10.029.04.1{22}  kadu dyumnamindra tvavato nrn kaya dhiya karase kan naagan

RV_10.029.04.2{22}  mitro na satya urugaya bhrtya anne samasya yadasanmanisah

RV_10.029.05.1{22}  preraya suro artham na param ye asya kamam janidha ivagman

RV_10.029.05.2{22}  girasca ye te tuvijata purvirnara indrapratisiksantyannaih

RV_10.029.06.1{23}  matre nu te sumite indra purvi dyaurmajmana prthivikavyena

RV_10.029.06.2{23}  varaya te ghrtavantah sutasah svadman bhavantupitaye madhuni

RV_10.029.07.1{23}  a madhvo asma asicannamatramindraya purnam sa hisatyaradhah

RV_10.029.07.2{23}  sa vavrdhe varimanna prthivya abhi kratvanaryah paumsyaisca

RV_10.029.08.1{23}  vyanal indrah prtanah svoja asmai yatante sakhyayapurvih

RV_10.029.08.2{23}  a sma ratham na prtanasu tistha yam bhadrayasumatya codayase

 

RV_10.030.01.1{24}  pra devatra brahmane gaturetvapo acha manaso naprayukti

RV_10.030.01.2{24}  mahim mitrasya varunasya dhasim prthujrayaseriradha suvrktim

RV_10.030.02.1{24}  adhvaryavo havismanto hi bhutachapa itosatirusantah

RV_10.030.02.2{24}  ava yascaste arunah suparnastamasyadhvamurmimadya suhastah

RV_10.030.03.1{24}  adhvaryavo.apa ita samudramapam napatam havisa yajadhvam

RV_10.030.03.2{24}  sa vo dadadurmimadya suputam tasmai somam madhumantamsunota

RV_10.030.04.1{24}  yo anidhmo didayadapsvantaryam viprasa ilateadhvaresu

RV_10.030.04.2{24}  apam napan madhumatirapo da yabhirindrovavrdhe viryaya

RV_10.030.05.1{24}  yabhih somo modate harsate ca kalyanibhiryuvatibhirnamaryah

RV_10.030.05.2{24}  ta adhvaryo apo acha parehi yadasincaosadhibhih punitat

RV_10.030.06.1{25}  eved yune yuvatayo namanta yadimusannusatiretyacha

RV_10.030.06.2{25}  sam janate manasa sam cikitre.adhvaryavo dhisanapascadevih

RV_10.030.07.1{25}  yo vo vrtabhyo akrnodu lokam yo vo mahya abhisasteramuncat

RV_10.030.07.2{25}  tasma indraya madhumantamurmim devamadanampra hinotanapah

RV_10.030.08.1{25}  prasmai hinota madhumantamurmim garbho yo vah sindhavomadhva utsah

RV_10.030.08.2{25}  ghrtaprsthamidyamadhvaresvapo revatihsrnuta havam me

RV_10.030.09.1{25}  tam sindhavo matsaramindrapanamurmim pra heta ya ubheiyarti

RV_10.030.09.2{25}  madacyutamausanam nabhojam pari tritantumvicarantamutsam

RV_10.030.10.1{25}  avarvrtatiradha nu dvidhara gosuyudho na niyavamcarantih

RV_10.030.10.2{25}  rse janitrirbhuvanasya patnirapo vandasvasavrdhah sayonih

RV_10.030.11.1{26}  hinota no adhvaram devayajya hinota brahma sanayedhananam

RV_10.030.11.2{26}  rtasya yoge vi syadhvamudhah srustivarirbhutanasmabhyamapah

RV_10.030.12.1{26}  apo revatih ksayatha hi vasvah kratum ca bhadrambibhrthamrtam ca

RV_10.030.12.2{26}  rayasca stha svapatyasya patnihsarasvati tad grnate vayo dhat

RV_10.030.13.1{26}  prati yadapo adrsramayatirghrtam payamsi bibhratirmadhuni

RV_10.030.13.2{26}  adhvaryubhirmanasa samvidana indraya somamsusutam bharantih

RV_10.030.14.1{26}  ema agman revatirjivadhanya adhvaryavah sadayatasakhayah

RV_10.030.14.2{26}  ni barhisi dhattana somyaso.apam naptrasamvidanasa enah

RV_10.030.15.1{26}  agmannapa usatirbarhiredam nyadhvare asadandevayantih

RV_10.030.15.2{26}  adhvaryavah sunutendraya somamabhudu vahsusaka devayajya

 

RV_10.031.01.1{27}  a no devanamupa vetu samso visvebhisturairavaseyajatrah

RV_10.031.01.2{27}  tebhirvayam susakhayo bhavema taranto visvadurita syama

RV_10.031.02.1{27}  pari cin marto dravinam mamanyad rtasya patha namasavivaset

RV_10.031.02.2{27}  ata svena kratuna sam vadeta sreyamsandaksam manasa jagrbhyat

RV_10.031.03.1{27}  adhayi dhitirasasrgramamsastirthe: na dasmamupayantyumah

RV_10.031.03.2{27}  abhyanasma suvitasya susam navedasoamrtanamabhuma

RV_10.031.04.1{27}  nityascakanyat svapatirdamuna yasma u devah savitajajana

RV_10.031.04.2{27}  bhago va gobhiraryamemanajyat so asmai caruschadayaduta syat

RV_10.031.05.1{27}  iyam sa bhuya usasamiva ksa yad dha ksumantahsavasa samayan

RV_10.031.05.2{27}  asya stutim jariturbhiksamana anah sagmasa upa yantu vajah

RV_10.031.06.1{28}  asyedesa sumatih paprathanabhavat purvya bhumanagauh

RV_10.031.06.2{28}  asya sanila asurasya yonau samana a bharanebibhramanah

RV_10.031.07.1{28}  kim svid vanam ka u sa vrksa asa yato dyavaprthivinistataksuh

RV_10.031.07.2{28}  santasthane ajare itauti ahani purvirusaso jaranta

RV_10.031.08.1{28}  naitavadena paro anyadastyuksa sa dyavaprthivibibharti

RV_10.031.08.2{28}  tvadam pavitram krnuta svadhavan yadimsuryam na harito vahanti

RV_10.031.09.1{28}  stego na ksamatyeti prthvim miham na vato vi havati bhuma

RV_10.031.09.2{28}  mitro yatra varuno ajyamano.agnirvane na vyasrsta sokam

RV_10.031.10.1{28}  stariryat suta sadyo ajyamana vyathiravyathih krnutasvagopa

RV_10.031.10.2{28}  putro yat purvah pitrorjanista samyam gaurjagara yad dha prchan

RV_10.031.11.1{28}  uta kanvam nrsadah putramahuruta syavo dhanamadattavaji

RV_10.031.11.2{28}  pra krishnaya rusadapinvatodhar{r}tamatra nakirasma apipet

 

RV_10.032.01.1{29}  pra su gmanta dhiyasanasya saksani varebhirvaranabhisu prasidatah

RV_10.032.01.2{29}  asmakamindra ubhayam jujosati yatsomyasyandhaso bubodhati

RV_10.032.02.1{29}  vindra yasi divyani rocana vi parthivani rajasapurustuta

RV_10.032.02.2{29}  ye tva vahanti muhuradhvaranupa te suvanvantu vagyananaradhasah

RV_10.032.03.1{29}  tadin me chantsat vapuso vapustaram putro yajjanampitroradhiyati

RV_10.032.03.2{29}  jaya patim vahati vagnuna sumat pumsaid bhadro vahatuh pariskrtah

RV_10.032.04.1{29}  tadit sadhasthamabhi caru didhaya gavo yacchasanvahatum na dhenavah

RV_10.032.04.2{29}  mata yan manturyuthasyapurvyabhi vanasya saptadhaturijjanah

RV_10.032.05.1{29}  pra vo.acha ririce devayus padameko rudrebhiryatiturvanih

RV_10.032.05.2{29}  jara va yesvamrtesu davane pari vaumebhyah sincata madhu

RV_10.032.06.1{30}  nidhiyamanamapagulamapsu pra me devanam vratapauvaca

RV_10.032.06.2{30}  indro vidvananu hi tva cacaksa tenahamagneanusista agam

RV_10.032.07.1{30}  aksetravit ksetravidam hyaprat sa praitiksetravidanusistah

RV_10.032.07.2{30}  etad vai bhadramanusasanosyotasrutim vindatyanjasinam

RV_10.032.08.1{30}  adyedu pranidamamannimahapivrto adhayan maturudhah

RV_10.032.08.2{30}  emenamapa jarima yuvanamahelan vasuh sumanababhuva

RV_10.032.09.1{30}  etani bhadra kalasa kriyama kurusravana dadato maghani

RV_10.032.09.2{30}  dana id vo maghavanah so astvayam ca somo hrdi yambibharmi

 

RV_10.033.01.1{01}  pra ma yuyujre prayujo jananam vahami sma pusanamantarena

RV_10.033.01.2{01}  visve devaso adha mamaraksan duhsasuragaditi ghosa asit

RV_10.033.02.1{01}  sam ma tapantyabhitah sapatniriva parsavah

RV_10.033.02.2{01}  ni badhateamatirnagnata jasurverna veviyate matih

RV_10.033.03.1{01}  muso na sisna vyadanti madhya stotaram te satakrato

RV_10.033.03.2{01}  sakrt su no maghavannindra mrlayadha piteva no bhava

RV_10.033.04.1{01}  kurusravanamavrni rajanam trasadasyavam

RV_10.033.04.2{01}  mamhisthamvaghatam rsih

RV_10.033.05.1{01}  yasya ma harito rathe tisro vahanti sadhuya

RV_10.033.05.2{01}  stavaisahasradaksine

RV_10.033.06.1{02}  yasya prasvadaso gira upamasravasah pituh

RV_10.033.06.2{02}  ksetram naranvamucuse

RV_10.033.07.1{02}  adhi putropamasravo napan mitratitherihi

RV_10.033.07.2{02}  pitus te asmivandita

RV_10.033.08.1{02}  yadisiyamrtanamuta va martyanam

RV_10.033.08.2{02}  jivedinmaghava mama

RV_10.033.09.1{02}  na devanamati vratam satatma cana jivati

RV_10.033.09.2{02}  tathayuja vi vavrte

 

RV_10.034.01.1{03}  pravepa ma brhato madayanti pravateja irine varvrtanah

RV_10.034.01.2{03}  somasyeva maujavatasya bhakso vibhidako jagrvirmahyamachan

RV_10.034.02.1{03}  na ma mimetha na jihila esa siva sakhibhya uta mahyamasit

RV_10.034.02.2{03}  aksasyahamekaparasya hetoranuvratamapa jayamarodham

RV_10.034.03.1{03}  dvesti svasrurapa jaya runaddhi na nathito vindatemarditaram

RV_10.034.03.2{03}  asvasyeva jarato vasnyasya naham vindamikitavasya bhogam

RV_10.034.04.1{03}  anye jayam pari mrsantyasya yasyagrdhad vedane vajyaksah

RV_10.034.04.2{03}  pita mata bhratara enamahurna janimo nayatabaddhametam

RV_10.034.05.1{03}  yadadidhye na davisanyebhih parayadbhyo.ava hiyesakhibhyah

RV_10.034.05.2{03}  nyuptasca babhravo vacamakratanemidesam niskrtam jariniva

RV_10.034.06.1{04}  sabhameti kitavah prchamano jesyamiti tanvasusujanah

RV_10.034.06.2{04}  aksaso asya vi tiranti kamam pratidivnedadhata a krtani

RV_10.034.07.1{04}  aksasa idan:kusino nitodino nikrtvanastapanastapayisnavah

RV_10.034.07.2{04}  kumaradesna jayatah punarhano madhvasamprktah kitavasya barhana

RV_10.034.08.1{04}  tripancasah krilati vrata esam deva iva savitasatyadharma

RV_10.034.08.2{04}  ugrasya cin manyave na namante raja cidebhyonama it krnoti

RV_10.034.09.1{04}  nica vartanta upari sphurantyahastaso hastavantam sahante

RV_10.034.09.2{04}  divya angara irine nyuptah sitah santo hrdayamnirdahanti

RV_10.034.10.1{04}  jaya tapyate kitavasya hina mata putrasya caratah kvasvit

RV_10.034.10.2{04}  rnava bibhyad dhanamichamano.anyesamastamupanaktameti

RV_10.034.11.1{05}  striyam drstvaya kitavam tatapanyesam jayamsukrtam ca yonim

RV_10.034.11.2{05}  purvahne asvan yuyuje hi babhrun soagnerante vrsalah papada

RV_10.034.12.1{05}  yo vah senanirmahato ganasya raja vratasya prathamobabhuva

RV_10.034.12.2{05}  tasmai krnomi na dhana runadhmi dasahampracistad rtam vadami

RV_10.034.13.1{05}  aksairma divyah krsimit krsasva vitte ramasva bahumanyamanah

RV_10.034.13.2{05}  tatra gavah kitava tatra jaya tan me vicaste savitayamaryah

RV_10.034.14.1{05}  mitram krnudhvam khalu mrlata no ma no ghorena caratabhidhrsnu

RV_10.034.14.2{05}  ni vo nu manyurvisatamaratiranyo babhrunamprasitau nvastu

 

RV_10.035.01.1{06}  abudhramu tya indravanto agnayo jyotirbharanta usasovyustisu

RV_10.035.01.2{06}  mahi dyavaprthivi cetatamapo.adyadevanamava a vrnimahe

RV_10.035.02.1{06}  divasprthivyorava a vrnimahe matrn sindhun parvatancharyanavatah

RV_10.035.02.2{06}  anagastvam suryamusasamimahe bhadramsomah suvano adya krnotu nah

RV_10.035.03.1{06}  dyava no adya prthivi anagaso mahi trayetam suvitayamatara

RV_10.035.03.2{06}  usa uchantyapa badhatamagham svastyagnimsamidhanamimahe

RV_10.035.04.1{06}  iyam na usra prathama sudevyam revat sanibhyo revati vyuchatu

RV_10.035.04.2{06}  are manyum durvidatrasya dhimahi svastyagnimsamidhanamimahe

RV_10.035.05.1{06}  pra yah sisrate suryasya rasmibhirjyotirbharantirusaso vyustisu

RV_10.035.05.2{06}  bhadra no adya sravase vyuchata svastyagnim samidhanamimahe

RV_10.035.06.1{07}  anamiva usasa a carantu na udagnayo jihatam jyotisabrhat

RV_10.035.06.2{07}  ayuksatamasvina tutujim ratham svastyagnimsamidhanamimahe

RV_10.035.07.1{07}  srestham no adya savitarvarenyam bhagama suva sa hiratnadha asi

RV_10.035.07.2{07}  rayo janitrim dhisanamupa bruve svastyagnim samidhanamimahe

RV_10.035.08.1{07}  pipartu ma tad rtasya pravacanam devanam yan manusyaamanmahi

RV_10.035.08.2{07}  visva idusra spal udeti suryah svastyagnim samidhanamimahe

RV_10.035.09.1{07}  adveso adya barhisa starimani gravnam yoge manmanahsadha imahe

RV_10.035.09.2{07}  adityanam sarmani stha bhuranyasi svastyagnim samidhanamimahe

RV_10.035.10.1{07}  a no barhih sadhamade brhad divi devanile sadayasapta hotrn

RV_10.035.10.2{07}  indram mitram varunam sataye bhagam svastyagnim samidhanamimahe

RV_10.035.11.1{08}  ta aditya a gata sarvatataye vrdhe no yajnamavatasajosasah

RV_10.035.11.2{08}  brhaspatim pusanamasvina bhagam svastyagnim samidhanamimahe

RV_10.035.12.1{08}  tan no deva yachata supravacanam chardiradityah subharamnrpayyam

RV_10.035.12.2{08}  pasve tokaya tanayaya jivase svastyagnimsamidhanamimahe

RV_10.035.13.1{08}  visve adya maruto visva uti visve bhavantvagnayahsamiddhah

RV_10.035.13.2{08}  visve no deva avasa gamantu visvamastudravinam vajo asme

RV_10.035.14.1{08}  yam devaso.avatha vajasatau yam trayadhve yam piprthatyamhah

RV_10.035.14.2{08}  yo vo gopithe na bhayasya veda te syamadevavitaye turasah

 

RV_10.036.01.1{09}  usasanakta brhati supesasa dyavaksama varunomitro aryama

RV_10.036.01.2{09}  indram huve marutah parvatanapa adityandyavaprthivi apah svah

RV_10.036.02.1{09}  dyausca nah prthivi ca pracetasa rtavari raksatamamhasorisah

RV_10.036.02.2{09}  ma durvidatra nir{r}tirna isata tad devanamavoadya vrnimahe

RV_10.036.03.1{09}  visvasman no aditih patvamhaso mata mitrasya varunasyarevatah

RV_10.036.03.2{09}  svarvajjyotiravrkam nasimahi tad devanam ...

RV_10.036.04.1{09}  grava vadannapa raksamsi sedhatu dusvapnyam nir{r}timvisvamatrinam

RV_10.036.04.2{09}  adityam sarma marutamasimahi taddevanam ...

RV_10.036.05.1{09}  endro barhih sidatu pinvatamila brhaspatih samabhir{r}kvo arcatu

RV_10.036.05.2{09}  supraketam jivase manma dhimahi taddevanam ...

RV_10.036.06.1{10}  divisprsam yajnamasmakamasvina jiradhvaram krnutamsumnamistaye

RV_10.036.06.2{10}  pracinarasmimahutam ghrtena taddevanam ...

RV_10.036.07.1{10}  upa hvaye suhavam marutam ganam pavakam rsvam sakhyayasambhuvam

RV_10.036.07.2{10}  rayas posam sausravasaya dhimahi taddevanam ...

RV_10.036.08.1{10}  apam perum jivadhanyam bharamahe devavyam suhavamadhvarashriyam

RV_10.036.08.2{10}  surasmim somamindriyam yamimahi taddevanam ...

RV_10.036.09.1{10}  sanema tat susanita sanitvabhirvayam jiva jivaputraanagasah

RV_10.036.09.2{10}  brahmadviso visvageno bharerata taddevanam ...

RV_10.036.10.1{10}  ye stha manoryajniyaste srnotana yad vo deva imahetad dadatana

RV_10.036.10.2{10}  jaitram kratum rayimad viravad yasastaddevanam ...

RV_10.036.11.1{11}  mahadadya mahatama vrnimahe.avo devanam brhatamanarvanam

RV_10.036.11.2{11}  yatha vasu virajatam nasamahai taddevanam ...

RV_10.036.12.1{11}  maho agneh samidhanasya sarmanyanaga mitre varunesvastaye

RV_10.036.12.2{11}  sresthe syama savituh savimani taddevanam ...

RV_10.036.13.1{11}  ye savituh satyasavasya visve mitrasya vrate varunasyadevah

RV_10.036.13.2{11}  te saubhagam viravad gomadapno dadhatanadravinam citramasme

RV_10.036.14.1{11}  savita pascatat savita purastat savitottarattatsavitadharattat

RV_10.036.14.2{11}  savita nah suvatu sarvatatim savita norasatam dirghamayuh

 

RV_10.037.01.1{12}  namo mitrasya varunasya caksase maho devaya tad rtamsaparyata

RV_10.037.01.2{12}  duredrse devajataya ketave divas putrayasuryaya samsata

RV_10.037.02.1{12}  sa ma satyoktih pari patu visvato dyava ca yatratatanannahani ca

RV_10.037.02.2{12}  visvamanyan ni visate yadejativisvahapo visvahodeti suryah

RV_10.037.03.1{12}  na te adevah pradivo ni vasate yadetasebhih patarairatharyasi

RV_10.037.03.2{12}  pracinamanyadanu vartate raja udanyenajyotisa yasi surya

RV_10.037.04.1{12}  yena surya jyotisa badhase tamo jagacca visvamudiyarsibhanuna

RV_10.037.04.2{12}  tenasmad visvamaniramanahutimapamivamapa dusvapnyam suva

RV_10.037.05.1{12}  visvasya hi presito raksasi vratamahelayannuccarasisvadha anu

RV_10.037.05.2{12}  yadadya tva suryopabravamahai tam no devaanu mamsirata kratum

RV_10.037.06.1{12}  tam no dyavaprthivi tan na apa indrah srnvantu marutohavam vacah

RV_10.037.06.2{12}  ma sune bhuma suryasya sandrsibhadram jivanto jaranamasimahi

RV_10.037.07.1{13}  visvaha tva sumanasah sucaksasah prajavanto anamivaanagasah

RV_10.037.07.2{13}  udyantam tva mitramaho dive-dive jyog jivahprati pasyema surya

RV_10.037.08.1{13}  mahi jyotirbibhratam tva vicaksana bhasvantam caksuse caksuse mayah

RV_10.037.08.2{13}  arohantam brhatah pajasas pari vayamjivah prati pasyema surya

RV_10.037.09.1{13}  yasya te visva bhuvanani ketuna pra cerate ni ca visanteaktubhih

RV_10.037.09.2{13}  anagastvena harikesa suryahnahna novasyasa-vasyasodihi

RV_10.037.10.1{13}  sam no bhava caksasa sam no ahna sam bhanuna samhima sam ghrnena

RV_10.037.10.2{13}  yatha samadhvanchamasad duronetat surya dravinam dhehi citram

RV_10.037.11.1{13}  asmakam deva ubhayaya janmane sarma yachata dvipadecatuspade

RV_10.037.11.2{13}  adat pibadurjayamanamasitam tadasmesam yorarapo dadhatana

RV_10.037.12.1{13}  yad vo devascakrma jihvaya guru manaso va prayutidevahelanam

RV_10.037.12.2{13}  arava yo no abhi duchunayate tasmin tadenovasavo ni dhetana

 

RV_10.038.01.1{14}  asmin na indra prtsutau yasasvati simivati krandasi pravasataye

RV_10.038.01.2{14}  yatra gosata dhrsitesu khadisu visvakpatanti didyavo nrsahye

RV_10.038.02.1{14}  sa nah ksumantam sadane vyurnuhi goarnasam rayimindrasravayyam

RV_10.038.02.2{14}  syama te jayatah sakra medino yatha vayamusmasi tad vaso krdhi

RV_10.038.03.1{14}  yo no dasa aryo va purustutadeva indra yudhaye ciketati

RV_10.038.03.2{14}  asmabhis te susahah santu satravastvaya vayam tanvanuyama samgame

RV_10.038.04.1{14}  yo dabhrebhirhavyo yasca bhuribhiryo abhike varivovinnrsahye

RV_10.038.04.2{14}  tam vikhade sasnimadya srutam naramarvancamindramavase karamahe

RV_10.038.05.1{14}  svavrjam hi tvamahamindra susravananudam vrsabharadhracodanam

RV_10.038.05.2{14}  pra muncasva pari kutsadiha gahi kimutvavan muskayorbaddha asate

 

RV_10.039.01.1{15}  yo vam parijma suvrdasvina ratho dosamusaso havyohavismata

RV_10.039.01.2{15}  sasvattamasastamu vamidam vayam piturnanama suhavam havamahe

RV_10.039.02.1{15}  codayatam sunrtah pinvatam dhiya ut purandhirirayatantadusmasi

RV_10.039.02.2{15}  yasasam bhagam krnutam no asvina somam nacarum maghavatsu nas krtam

RV_10.039.03.1{15}  amajurascid bhavatho yuvam bhago.anasoscidavitarapamasya cit

RV_10.039.03.2{15}  andhasya cin nasatya krsasya cid yuvamidahurbhisaja rutasya cit

RV_10.039.04.1{15}  yuvam cyavanam sanayam yatha ratham punaryuvanamcarathaya taksathuh

RV_10.039.04.2{15}  nis taugryamuhathuradbhyas parivisvet ta vam savanesu pravacya

RV_10.039.05.1{15}  purana vam virya pra brava jane.atho hasathurbhisajamayobhuva

RV_10.039.05.2{15}  ta vam nu navyavavase karamahe.ayamnasatya sradariryatha dadhat

RV_10.039.06.1{16}  iyam vamahve srnutam me asvina putrayeva pitara mahyamsiksatam

RV_10.039.06.2{16}  anapirajna asajatyamatih pura tasyaabhisasterava sprtam

RV_10.039.07.1{16}  yuvam rathena vimadaya sundhyuvam nyuhathuh purumitrasyayosanam

RV_10.039.07.2{16}  yuvam havam vadhrimatya agachatam yuvamsusutim cakrathuh purandhaye

RV_10.039.08.1{16}  yuvam viprasya jaranamupeyusah punah kalerakrnutamyuvad vayah

RV_10.039.08.2{16}  yuvam vandanam rsyadadudupathuryuvamsadyo vispalametave krthah

RV_10.039.09.1{16}  yuvam ha rebham vrsana guha hitamudairayatammamrvamsamasvina

RV_10.039.09.2{16}  yuvam rbisamuta taptamatrayaomanvantam cakrathuh saptavadhraye

RV_10.039.10.1{16}  yuvam svetam pedave.asvinasvam navabhirvajairnavatica vajinam

RV_10.039.10.2{16}  carkrtyam dadathurdravayatsakham bhagam nanrbhyo havyam mayobhubam

RV_10.039.11.1{17}  na tam rajanavadite kutascana namho asnoti duritamnakirbhayam

RV_10.039.11.2{17}  yamasvina suhava rudravartani purorathamkrnuthah patnya saha

RV_10.039.12.1{17}  a tena yatam manaso javiyasa ratham yam vam rbhavascakrurasvina

RV_10.039.12.2{17}  yasya yoge duhita jayate diva ubhe ahanisudine vivasvatah

RV_10.039.13.1{17}  ta vartiryatam jayusa vi parvatamapinvatam sayavedhenumasvina

RV_10.039.13.2{17}  vrkasya cid vartikamantarasyad yuvamsacibhirgrasitamamuncatam

RV_10.039.14.1{17}  etam vam stomamasvinavakarmataksama bhrgavo na ratham

RV_10.039.14.2{17}  nyamrksama yosanam na marye nityam na sununtanayam dadhanah

 

RV_10.040.01.1{18}  ratham yantam kuha ko ha vam nara prati dyumantamsuvitaya bhusati

RV_10.040.01.2{18}  prataryavanam vibhvam vise-visevastor vastorvahamanam dhiya sami

RV_10.040.02.1{18}  kuha svid dosa kuha vastorasvina kuhabhipitvam karatahkuhosatuh

RV_10.040.02.2{18}  ko vam sayutra vidhaveva devaram maryam nayosa krnute sadhastha a

RV_10.040.03.1{18}  pratarjarethe jaraneva kapaya vastor-vastoryajata gachathogrham

RV_10.040.03.2{18}  kasya dhvasra bhavathah kasya va nara rajaputrevasavanava gachathah

RV_10.040.04.1{18}  yuvam mrgeva varana mrganyavo dosa vastorhavisa nihvayamahe

RV_10.040.04.2{18}  yuvam hotram rtutha juhvate naresam janayavahathah subhas pati

RV_10.040.05.1{18}  yuvam ha ghosa paryasvina yati rajna uce duhitaprche vam nara

RV_10.040.05.2{18}  bhutam me ahna uta bhutamaktave'svavate rathine saktamarvate

RV_10.040.06.1{19}  yuvam kavi sthah paryasvina ratham viso na kutsojariturnasayathah

RV_10.040.06.2{19}  yuvorha maksa paryasvina madhvasa bharata niskrtam na yosana

RV_10.040.07.1{19}  yuvam ha bhujyum yuvamasvina vasam yuvam sinjaramusanamuparathuh

RV_10.040.07.2{19}  yuvo rarava pari sakhyamasate yuvorahamavasa sumnama cake

RV_10.040.08.1{19}  yuvam ha krsam yuvamasvina sayum yuvam vidhantamvidhavamurusyathah

RV_10.040.08.2{19}  yuvam sanibhya stanayantamasvinapavrajamurnuthah saptasyam

RV_10.040.09.1{19}  janista yosa patayat kaninako vi caruhan virudhodamsana anu

RV_10.040.09.2{19}  asmai riyante nivaneva sindhavo.asma ahnebhavati tat patitvanam

RV_10.040.10.1{19}  jivam rudanti vi mayante adhvare dirghamanu prasitindidhiyurnarah

RV_10.040.10.2{19}  vamam pitrbhyo ya idam samerire mayahpatibhyo janayah parisvaje

RV_10.040.11.1{20}  na tasya vidma tadu su pra vocata yuva ha yad yuvatyahkseti yonisu

RV_10.040.11.2{20}  priyoshriyasya vrsabhasya retino grhamgamemasvina tadusmasi

RV_10.040.12.1{20}  a vamagan sumatirvajinivasu nyasvina hrtsu kamaayamsata

RV_10.040.12.2{20}  abhutam gopa mithuna subhas pati priyaaryamno duryanasimahi

RV_10.040.13.1{20}  ta mandasana manuso durona a dhattam rayim sahaviramvacasyave

RV_10.040.13.2{20}  krtam tirtham suprapanam subhas patisthanum pathesthamapa durmatim hatam

RV_10.040.14.1{20}  kva svidadya katamasvasvina viksu dasra madayetesubhas pati

RV_10.040.14.2{20}  ka im ni yeme katamasya jagmaturviprasya vayajamanasya va grham

 

RV_10.041.01.1{21}  samanamu tyam puruhutamukthyam ratham tricakram savanaganigmatam

RV_10.041.01.2{21}  parijmanam vidathyam suvrktibhirvayamvyusta usaso havamahe

RV_10.041.02.1{21}  prataryujam nasatyadhi tisthathah prataryavanammadhuvahanam ratham

RV_10.041.02.2{21}  viso yena gachatho yajvarirnarakirescid yajnam hotrmantamasvina

RV_10.041.03.1{21}  adhvaryum va madhupanim suhastyamagnidham vadhrtadaksam damunasam

RV_10.041.03.2{21}  viprasya va yat savanani gachatho'ta a yatam madhupeyamasvina

 

RV_10.042.01.1{22}  asteva su prataram layamasyan bhusanniva pra bharastomamasmai

RV_10.042.01.2{22}  vaca viprastarata vacamaryo ni ramayajaritah soma indram

RV_10.042.02.1{22}  dohena gamupa siksa sakhayam pra bodhaya jaritarjaramindram

RV_10.042.02.2{22}  kosam na purnam vasuna nyrstama cyavayamaghadeyaya suram

RV_10.042.03.1{22}  kimanga tva maghavan bhojamahuh sisihi ma sisayantva srnomi

RV_10.042.03.2{22}  apnasvati mama dhirastu sakra vasuvidambhagamindra bhara nah

RV_10.042.04.1{22}  tvam jana mamasatyesvindra santasthana vi hvayantesamike

RV_10.042.04.2{22}  atra yujam krnute yo havisman nasunvatasakhyam vasti surah

RV_10.042.05.1{22}  dhanam na syandram bahulam yo asmai tivran somanasunotiprayasvan

RV_10.042.05.2{22}  tasmai satrun sutukan pratarahno nisvastran yuvati hanti vrtram

RV_10.042.06.1{23}  yasmin vayam dadhima samsamindre yah sisraya maghavakamamasme

RV_10.042.06.2{23}  araccit san bhayatamasya satrurnyasmaidyumna janya namantam

RV_10.042.07.1{23}  aracchatrumapa badhasva duramugro yah sambahpuruhuta tena

RV_10.042.07.2{23}  asme dhehi yavamad gomadindra krdhi dhiyamjaritre vajaratnam

RV_10.042.08.1{23}  pra yamantarvrsasavaso agman tivrah soma bahulantasaindram

RV_10.042.08.2{23}  naha damanam maghava ni yamsan ni sunvate vahatibhuri vamam

RV_10.042.09.1{23}  uta prahamatidivya jayati krtam yacchvaghni vicinotikale

RV_10.042.09.2{23}  yo devakamo na dhana runaddhi samit tam rayasrjati svadhavan

RV_10.042.10.1{23}  gobhis taremamatim durevam yavena ksudham puruhutavisvam

RV_10.042.10.2{23}  vayam rajabhih prathama dhananyasmakenavrjanena jayema

RV_10.042.11.1{23}  brhaspatirnah pari patu pascadutottarasmadadharadaghayoh

RV_10.042.11.2{23}  idrah purastaduta madhyato nah sakha sakhibhyovarivah krnotu

 

RV_10.043.01.1{24}  acha ma indram matayah svarvidah sadhricirvisvausatiranusata

RV_10.043.01.2{24}  pari svajante janayo yatha patim maryamna sundhyum maghavanamutaye

RV_10.043.02.1{24}  na gha tvadrigapa veti me manastve it kamam puruhutasisraya

RV_10.043.02.2{24}  rajeva dasma ni sado.adhi barhisyasmin su some'vapanamastu te

RV_10.043.03.1{24}  visuvrdindro amateruta ksudhah sa id rayo maghavavasva isate

RV_10.043.03.2{24}  tasyedime pravane sapta sindhavo vayovardhanti vrsabhasya susminah

RV_10.043.04.1{24}  vayo na vrksam supalasamasadan somasa indram mandinascamusadah

RV_10.043.04.2{24}  praisamanikam savasa davidyutad vidatsvarmanave jyotiraryam

RV_10.043.05.1{24}  krtam na svaghni vi cinoti devane samvargam yan maghavasuryam jayat

RV_10.043.05.2{24}  na tat te anyo anu viryam sakan napurano maghavan nota nutanah

RV_10.043.06.1{25}  visam-visam maghava paryasayata jananam dhenaavacakasad vrsa

RV_10.043.06.2{25}  yasyaha sakrah savanesu ranyati sativraih somaih sahate prtanyatah

RV_10.043.07.1{25}  apo na sindhumabhi yat samaksaran somasa indram kulyaiva hradam

RV_10.043.07.2{25}  vardhanti vipra maho asya sadane yavam navrstirdivyena danuna

RV_10.043.08.1{25}  vrsa na kruddhah patayad rajassva yo aryapatnirakrnodima apah

RV_10.043.08.2{25}  sa sunvate maghava jiradanave.avindajjyotirmanave havismate

RV_10.043.09.1{25}  ujjayatam parasurjyotisa saha bhuya rtasya sudughapuranavat

RV_10.043.09.2{25}  vi rocatamaruso bhanuna sucih svarnasukram susucita satpatih

RV_10.043.10.1{25}  gobhis taremamatim ...

RV_10.043.11.1{25}  brhaspatirnah pari ...

 

RV_10.044.01.1{26}  a yatvindrah svapatirmadaya yo dharmana tutujanastuvisman

RV_10.044.01.2{26}  pratvaksano ati visva sahamsyaparenamahata vrsnyena

RV_10.044.02.1{26}  susthama rathah suyama hari te mimyaksa vajro nrpategabhastau

RV_10.044.02.2{26}  sibham rajan supatha yahyarvam vardhamate papuso vrsnyani

RV_10.044.03.1{26}  endravaho nrpatim vajrabahumugramugrasastavisasa enam

RV_10.044.03.2{26}  pratvaksasam vrsabham satyasusmamemasmatra sadhamadovahantu

RV_10.044.04.1{26}  eva patim dronasacam sacetasamurja skambham dharunaa vrsayase

RV_10.044.04.2{26}  ojah krsva sam grbhaya tve apyaso yathakenipanamino vrdhe

RV_10.044.05.1{26}  gamannasme vasunya hi samsisam svasisam bharamayahi sominah

RV_10.044.05.2{26}  tvamisise sasminna satsi barhisyanadhrsya tava patrani dharmana

RV_10.044.06.1{27}  prthak prayan prathama devahutayo.akrnvata sravasyanidustara

RV_10.044.06.2{27}  na ye sekuryajniyam navamaruhamirmaivate nyavisanta kepayah

RV_10.044.07.1{27}  evaivapagapare santu dudhyo.asva yesam duryujaayuyujre

RV_10.044.07.2{27}  ittha ye pragupare santi davane puruniyatra vayunani bhojana

RV_10.044.08.1{27}  girinrajran rejamananadharayad dyauh krandadantariksani kopayat

RV_10.044.08.2{27}  samicine dhisane vi skabhayativrsnah pitva mada ukthani samsati

RV_10.044.09.1{27}  imam bibharmi sukrtam te ankusam yenarujasi maghavanchapharujah

RV_10.044.09.2{27}  asmin su te savane astvokyam suta istaumaghavan bodhyabhagah

RV_10.044.10.1{27}  gobhis taremamatim ...

RV_10.044.11.1{27}  brhaspatirnah pari ...

 

RV_10.045.01.1{28}  divas pari prathamam jajne agnirasmad dvitiyam parijatavedah

RV_10.045.01.2{28}  trtiyamapsu nrmana ajasramindhana enamjarate svadhih

RV_10.045.02.1{28}  vidma te agne tredha trayani vidma te dhama vibhrtapurutra

RV_10.045.02.2{28}  vidma te nama paramam guha yad vidma tamutsam yata ajagantha

RV_10.045.03.1{28}  samudre tva nrmana apsvantarnrcaksa idhe divo agnaudhan

RV_10.045.03.2{28}  trtiye tva rajasi tasthivamsamapamupasthemahisa avardhan

RV_10.045.04.1{28}  akrandadagni stanayanniva dyauh ksama rerihad virudhahsamanjan

RV_10.045.04.2{28}  sadyo jajnano vi himiddho akhyada rodasibhanuna bhatyantah

RV_10.045.05.1{28}  shrinamudaro dharuno rayinam manisanamprarpanah somagopah

RV_10.045.05.2{28}  vasuh sunuh sahaso apsu rajavi bhatyagra usasamidhanah

RV_10.045.06.1{28}  visvasya keturbhuvanasya garbha a rodasi aprnajjayamanah

RV_10.045.06.2{28}  vilum cidadrimabhinat parayan jana yadagnimayajanta panca

RV_10.045.07.1{29}  usik pavako aratih sumedha martesvagniramrto ni dhayi

RV_10.045.07.2{29}  iyarti dhumamarusam bharibhraducchukrena socisadya inaksan

RV_10.045.08.1{29}  drsano rukma urviya vyadyaud durmarsamayuh shriyerucanah

RV_10.045.08.2{29}  agniramrto abhavad vayobhiryadenam dyaurjanayat suretah

RV_10.045.09.1{29}  yaste adya krnavad bhadrasoce.apupam deva ghrtavantamagne

RV_10.045.09.2{29}  pra tam naya prataram vasyo achabhi sumnam devabhaktamyavistha

RV_10.045.10.1{29}  a tam bhaja sausravasesvagna ukthauktha a bhaja sasyamane

RV_10.045.10.2{29}  priyah surye priyo agna bhavatyujjatena bhinadadujjanitvaih

RV_10.045.11.1{29}  tvamagne yajamana anu dyun visva vasu dadhire varyani

RV_10.045.11.2{29}  tvaya saha dravinamichamana vrajam gomantamusijo vivavruh

RV_10.045.12.1{29}  astavyagnirnaram susevo vaisvanara rsibhihsomagopah

RV_10.045.12.2{29}  advese dyavaprthivi huvema deva dhatta rayimasme suviram

 

RV_10.046.01.1{01}  pra hota jato mahan nabhovin nrsadva sidadapamupasthe

RV_10.046.01.2{01}  dadhiryo dhayi sa te vayamsi yanta vasuni vidhatetanupah

RV_10.046.02.1{01}  imam vidhanto apam sadhasthe pasum na nastam padairanu gman

RV_10.046.02.2{01}  guha catantamusijo namobhirichanto dhirabhrgavo.avindan

RV_10.046.03.1{01}  imam trito bhuryavindadichan vaibhuvaso murdhanyaghnyayah

RV_10.046.03.2{01}  sa sevrdho jata a harmyesu nabhiryuvabhavati rocanasya

RV_10.046.04.1{01}  mandram hotaramusijo namobhih prancam yajnam netaramadhvaranam

RV_10.046.04.2{01}  visamakrnvannaratim pavakam havyavahandadhato manusesu

RV_10.046.05.1{01}  pra bhurjayantam maham vipodham mura amuram purandarmanam

RV_10.046.05.2{01}  nayanto garbham vanam dhiyam dhurhirismasrum narvanam dhanarcam

RV_10.046.06.1{02}  ni pastyasu trita stabhuyan parivito yonau sidadantah

RV_10.046.06.2{02}  atah samgrbhya visam damuna vidharmanayantrairiyatenrn

RV_10.046.07.1{02}  asyajaraso damamaritra arcaddhumaso agnayah pavakah

RV_10.046.07.2{02}  sviticayah svatraso bhuranyavo vanarsado vayavo nasomah

RV_10.046.08.1{02}  pra jihvaya bharate vepo agnih pra vayunani cetasaprthivyah

RV_10.046.08.2{02}  tamayavah sucayantam pavakam mandramhotaram dadhire yajistham

RV_10.046.09.1{02}  dyava yamagnim prthivi janistamapastvasta bhrgavoyam sahobhih

RV_10.046.09.2{02}  ilenyam prathamam matarisva devastataksurmanave yajatram

RV_10.046.10.1{02}  yam tva deva dadhire havyavaham purusprho manusasoyajatram

RV_10.046.10.2{02}  sa yamannagne stuvate vayo dhah pra devayanyasasah sam hi purvih

 

RV_10.047.01.1{03}  jagrbhma te daksinamindra hastam vasuyavo vasupatevasunam

RV_10.047.01.2{03}  vidma hi tva gopatim sura gonamasmabhyamcitram vrsanam rayim dah

RV_10.047.02.1{03}  svayudham svavasam sunitham catuhsamudram dharunamrayinam

RV_10.047.02.2{03}  carkrtyam samsyam bhurivaramasmabhyamcitram vrsanam rayim dah

RV_10.047.03.1{03}  subrahmanam devavantam brhantamurum gabhiram prthubudhnamindra

RV_10.047.03.2{03}  srutarsimugramabhimatisahamasmabhyam citramvrsanam rayim dah

RV_10.047.04.1{03}  sanadvajam vipraviram tarutram dhanasprtam susuvamsamsudaksam

RV_10.047.04.2{03}  dasyuhanam purbhidamindra satyamasmabhyamcitram vrsanam rayim dah

RV_10.047.05.1{03}  asvavantam rathinam viravantam sahashrinam satinamvajamindra

RV_10.047.05.2{03}  bhadravratam vipraviram svarsamasmabhyamcitram vrsanam rayim dah

RV_10.047.06.1{04}  pra saptagum rtadhitim sumedham brhaspatim matirachajigati

RV_10.047.06.2{04}  ya angiraso namasopasadyo.asmabhyam citramvrsanam rayim dah

RV_10.047.07.1{04}  vanivano mama dutasa indram stomascaranti sumatiriyanah

RV_10.047.07.2{04}  hrdisprso manasa vacyamana asmabhyam citramvrsanam rayim dah

RV_10.047.08.1{04}  yat tva yami daddhi tan na indra brhantam ksayamasamamjananam

RV_10.047.08.2{04}  abhi tad dyavaprthivi grnitamasmabhyamcitram vrsanam rayim dah

 

RV_10.048.01.1{05}  aham bhuvam vasunah purvyas patiraham dhanani samjayami sasvatah

RV_10.048.01.2{05}  mam havante pitaram na jantavo.ahandasuse vi bhajami bhojanam

RV_10.048.02.1{05}  ahamindro rodho vakso atharvanastritaya ga ajanayamaheradhi

RV_10.048.02.2{05}  aham dasyubhyah pari nrmnama dade gotra siksandadhice matarisvane

RV_10.048.03.1{05}  mahyam tvasta vajramataksadayasam mayi devaso.avrjannapi kratum

RV_10.048.03.2{05}  mamanikam suryasyeva dustaram mamaryantikrtena kartvena ca

RV_10.048.04.1{05}  ahametam gavyayamasvyam pasum purisinam sayakenahiranyayam

RV_10.048.04.2{05}  puru sahasra ni sisami dasuse yan masomasa ukthino amandisuh

RV_10.048.05.1{05}  ahamindro na para jigya id dhanam na mrtyave.ava tasthekada cana

RV_10.048.05.2{05}  somamin ma sunvanto yacata vasu na mepuravah sakhye risathana

RV_10.048.06.1{06}  ahametanchasvasato dva-dvendram ye vajram yudhaye'krnvata

RV_10.048.06.2{06}  ahvayamananava hanmanahanam drla vadannanamasyurnamasvinah

RV_10.048.07.1{06}  abhidamekameko asmi nissal abhi dva kimu trayahkaranti

RV_10.048.07.2{06}  khale na parsan prati hanmi bhuri kim ma nindantisatravo.anindrah

RV_10.048.08.1{06}  aham gungubhyo atithigvamiskaramisam na vrtraturamviksu dharayam

RV_10.048.08.2{06}  yat parnayaghna uta va karanjahe prahammahe vrtrahatye asusravi

RV_10.048.09.1{06}  pra me nami sapya ise bhuje bhud gavamese sakhyakrnuta dvita

RV_10.048.09.2{06}  didyum yadasya samithesu mamhayamadidenam samsyamukthyam karam

RV_10.048.10.1{06}  pra nemasmin dadrse somo antargopa nemamavirasthakrnoti

RV_10.048.10.2{06}  sa tigmasrngam vrsabham yuyutsan druhastasthaubahule baddho antah

RV_10.048.11.1{06}  adityanam vasunam rudriyanam devo devanam naminami dhama

RV_10.048.11.2{06}  te ma bhadraya savase tataksuraparajitamastrtamasalam

 

RV_10.049.01.1{07}  aham dam grnate purvyam vasvaham brahma krnavam mahyamvardhanam

RV_10.049.01.2{07}  aham bhuvam yajamanasya coditayajvanah saksivisvasmin bhare

RV_10.049.02.1{07}  mam dhurindram nama devata divasca gmascapam cajantavah

RV_10.049.02.2{07}  aham hari vrsana vivrata raghu ahamvajram savase dhrsnva dade

RV_10.049.03.1{07}  ahamatkam kavaye sisnatham hathairaham kutsamavamabhirutibhih

RV_10.049.03.2{07}  aham susnasya snathita vadharyamamna yo rara aryam nama dasyave

RV_10.049.04.1{07}  aham piteva vetasunrabhistaye tugram kutsaya smadibhamca randhayam

RV_10.049.04.2{07}  aham bhuvam yajamanasya rajani pra yad bharetujaye na priyadhrse

RV_10.049.05.1{07}  aham randhayam mrgayam srutarvane yan majihita vayunacananusak

RV_10.049.05.2{07}  aham vesam namramayave.akaramahamsavyaya padgrbhimarandhayam

RV_10.049.06.1{08}  aham sa yo navavastvam brhadratham sam vrtreva dasamvrtraharujam

RV_10.049.06.2{08}  yad vardhayantam prathayantamanusag durepare rajaso rocanakaram

RV_10.049.07.1{08}  aham suryasya pari yamyasubhih praitasebhirvahamanaojasa

RV_10.049.07.2{08}  yan ma savo manusa aha nirnija rdhak krsedasam krtvyam hathaih

RV_10.049.08.1{08}  aham saptaha nahuso nahustarah prasrava yam savasaturvasam yadum

RV_10.049.08.2{08}  aham nyanyam sahasa sahas karam navavradhato navatim ca vaksayam

RV_10.049.09.1{08}  aham sapta sravato dharayam vrsa dravitnvah prthivyamsira adhi

RV_10.049.09.2{08}  ahamarnamsi vi tirami sukraturyudha vidammanave gatumistaye

RV_10.049.10.1{08}  aham tadasu dharayam yadasu na devascanatvastadharayad rusat

RV_10.049.10.2{08}  sparham gavamudhassuvaksanasva madhormadhu svatryam somamasiram

RV_10.049.11.1{08}  eva devanindro vivye nrn pra cyautnena maghavasatyaradhah

RV_10.049.11.2{08}  visvet ta te harivah sacivo.abhiturasah svayaso grnanti

 

RV_10.050.01.1{09}  pra vo mahe mandamanayandhaso.arca visvanarayavisvabhuve

RV_10.050.01.2{09}  indrasya yasya sumakham saho mahi sravonrmnam ca rodasi saparyatah

RV_10.050.02.1{09}  so cin nu sakhya narya ina stutascarkrtya indro mavatenare

RV_10.050.02.2{09}  visvasu dhursu vajakrtyesu satpate vrtre vapsvabhi sura mandase

RV_10.050.03.1{09}  ke te nara indra ye ta ise ye te sumnam sadhanyamiyaksan

RV_10.050.03.2{09}  ke te vajayasuryaya hinvire ke apsu svasurvarasupaumsye

RV_10.050.04.1{09}  bhuvastvamindra brahmana mahan bhuvo visvesu savanesuyajniyah

RV_10.050.04.2{09}  bhuvo nrmscyautno visvasmin bharejyesthasca mantro visvacarsane

RV_10.050.05.1{09}  ava nu kam jyayan yajnavanaso mahim ta omatramkrstayo viduh

RV_10.050.05.2{09}  aso nu kamajaro vardhasca visvedetasavana tutuma krse

RV_10.050.06.1{09}  eta visva savana tutumakrse svayam suno sahaso yanidadhise

RV_10.050.06.2{09}  varaya te patram dharmane tana yajno mantrobrahmodyatam vacah

RV_10.050.07.1{09}  ye te vipra brahmakrtah sute saca vasunam ca vasunascadavane

RV_10.050.07.2{09}  pra te sumnasya manasa patha bhuvan made sutasyasomyasyandhasah

 

RV_10.051.01.1{10}  mahat tadulbam sthaviram tadasid yenavistitahpravivesithapah

RV_10.051.01.2{10}  visva apasyad bahudha te agne jatavedastanvo deva ekah

RV_10.051.02.1{10}  ko ma dadarsa katamah sa devo yo me tanvo bahudhaparyapasyat

RV_10.051.02.2{10}  kvaha mitravaruna ksiyantyagnervisvahsamidho devayanih

RV_10.051.03.1{10}  aichama tva bahudha jatavedah pravistamagne apsvosadhisu

RV_10.051.03.2{10}  tam tva yamo acikeccitrabhano dasantarusyadatirocamanam

RV_10.051.04.1{10}  hotradaham varuna bibhyadayam nedeva ma yunajannatradevah

RV_10.051.04.2{10}  tasya me tanvo bahudha nivista etamartham naciketahamagnih

RV_10.051.05.1{10}  ehi manurdevayuryajnakamo.aramkrtya tamasi ksesyagne

RV_10.051.05.2{10}  sugan pathah krnuhi devayanan vaha havyanisumanasyamanah

RV_10.051.06.1{11}  agneh purve bhrataro arthametam rathivadhvanamanvavarivuh

RV_10.051.06.2{11}  tasmad bhiya varuna duramayam gauro naksepnoravije jyayah

RV_10.051.07.1{11}  kurmasta ayurajaram yadagne yatha yukto jatavedo narisyah

RV_10.051.07.2{11}  atha vahasi sumanasyamano bhagam devebhyohavisah sujata

RV_10.051.08.1{11}  prayajan me anuyajamsca kevalanurjasvantam havisodatta bhagam

RV_10.051.08.2{11}  ghrtam capam purusam causadhinamagnesca dirghamayurastu devah

RV_10.051.09.1{11}  tava prayaja anuyajasca kevala urjasvanto havisah santubhagah

RV_10.051.09.2{11}  tavagne yajno.ayamastu sarvastubhyam namantampradisascatasrah

 

RV_10.052.01.1{12}  visve devah sastana ma yatheha hota vrto manavai yannisadya

RV_10.052.01.2{12}  pra me bruta bhagadheyam yatha vo yena pathahavyama vo vahani

RV_10.052.02.1{12}  aham hota nyasidam yajiyan visve deva maruto majunanti

RV_10.052.02.2{12}  ahar-aharasvinadhvaryavam vam brahma samid bhavatisahutirvam

RV_10.052.03.1{12}  ayam yo hota kiru sa yamasya kamapyuhe yat samanjantidevah

RV_10.052.03.2{12}  ahar-aharjayate masi-masyatha deva dadhirehavyavaham

RV_10.052.04.1{12}  mam deva dadhire havyavahamapamluktam bahu krchracarantam

RV_10.052.04.2{12}  agnirvidvan yajnam nah kalpayati pancayamantrivrtam saptatantum

RV_10.052.05.1{12}  a vo yaksyamrtatvam suviram yatha vo deva varivahkarani

RV_10.052.05.2{12}  a bahvorvajramindrasya dheyamathemavisvah prtana jayati

RV_10.052.06.1{12}  trini sata tri sahasranyagnim trimsacca deva navacasaparyan

RV_10.052.06.2{12}  auksan ghrtairastrnan barhirasma adiddhotaram nyasadayanta

 

RV_10.053.01.1{13}  yamaichama manasa so.ayamagad yajnasya vidvanparusascikitvan

RV_10.053.01.2{13}  sa no yaksad devatata yajiyan ni hisatsadantarah purvo asmat

RV_10.053.02.1{13}  aradhi hota nisada yajiyanabhi prayamsi sudhitani hikhyat

RV_10.053.02.2{13}  yajamahai yajniyan hanta devanilamahaidyanajyena

RV_10.053.03.1{13}  sadhvimakardevavitim no adya yajnasya jihvamavidamaguhyam

RV_10.053.03.2{13}  sa ayuragat surabhirvasano bhadramakardevahutim no adya

RV_10.053.04.1{13}  tadadya vacah prathamam masiya yenasuranabhi devaasama

RV_10.053.04.2{13}  urjada uta yajniyasah panca jana mama hotramjusadhvam

RV_10.053.05.1{13}  panca jana mama hotram jusantam gojata uta yeyajniyasah

RV_10.053.05.2{13}  prthivi nah parthivat patvam)aso'ntariksam divyat patvasman

RV_10.053.06.1{14}  tantum tanvan rajaso bhanumanvihi jyotismatah pathoraksa dhiya krtan

RV_10.053.06.2{14}  anulbanam vayata joguvamapo manurbhava janaya daivyam janam

RV_10.053.07.1{14}  aksanaho nahyatanota somya iskrnudhvam rasana otapimsata

RV_10.053.07.2{14}  astavandhuram vahatabhito ratham yena devasoanayannabhi priyam

RV_10.053.08.1{14}  asmanvati riyate sam rabhadhvamut tisthata pra taratasakhayah

RV_10.053.08.2{14}  atra jahama ye asannasevah sivan vayamuttaremabhi vajan

RV_10.053.09.1{14}  tvasta maya vedapasamapastamo bibhrat patradevapanani santama

RV_10.053.09.2{14}  sisite nunam parasum svayasamyena vrscadetaso brahmanas patih

RV_10.053.10.1{14}  sato nunam kavayah sam sisita vasibhiryabhiramrtaya taksatha

RV_10.053.10.2{14}  vidvamsah pada guhyani kartana yenadevaso amrtatvamanasuh

RV_10.053.11.1{14}  garbhe yosamadadhurvatsamasanyapicyena manasotajihvaya

RV_10.053.11.2{14}  sa visvaha sumana yogya abhi sisasanirvanatekara ijjitim

 

RV_10.054.01.1{15}  tam su te kirtim maghavan mahitva yat tva bhite rodasiahvayetam

RV_10.054.01.2{15}  pravo devanatiro dasamojah prajayaitvasyai yadasiksa indra

RV_10.054.02.1{15}  yadacarastanva vavrdhano balanindra prabruvano janesu

RV_10.054.02.2{15}  mayet sa te yani yuddhanyahurnadya satrum nanupura vivitse

RV_10.054.03.1{15}  ka u nu te mahimanah samasyasmat purva rsayo.antamapuh

RV_10.054.03.2{15}  yan mataram ca pitaram ca sakamajanayathastanvahsvayah

RV_10.054.04.1{15}  catvari te asuryani namadabhyani mahisasya santi

RV_10.054.04.2{15}  tvamanga tani visvani vitse yebhih karmani maghavancakartha

RV_10.054.05.1{15}  tvam visva dadhise kevalani yanyavirya ca guhavasuni

RV_10.054.05.2{15}  kamamin me maghavan ma vi taristvamajnatatvamindrasi data

RV_10.054.06.1{15}  yo adadhajjyotisi jyotirantaryo asrjan madhuna sammadhuni

RV_10.054.06.2{15}  adha priyam susamindraya manma brahmakrtobrhadukthadavaci

 

RV_10.055.01.1{16}  dure tan nama guhyam paracairyat tva bhite ahvayetamvayodhai

RV_10.055.01.2{16}  udastabhnah prthivim dyamabhike bhratuhputran maghavan titvisanah

RV_10.055.02.1{16}  mahat tan nama guhyam purusprg yena bhutam janayo yenabhavyam

RV_10.055.02.2{16}  pratnam jatam jyotiryadasya priyam priyah samavisanta panca

RV_10.055.03.1{16}  a rodasi aprnadota madhyam panca devan rtusah sapta sapta

RV_10.055.03.2{16}  catustrimsata purudha vi caste sarupena jyotisavivratena

RV_10.055.04.1{16}  yadusa auchah prathama vibhanamajanayo yena pustasyapustam

RV_10.055.04.2{16}  yat te jamitvamavaram parasya mahan mahatyaasuratvamekam

RV_10.055.05.1{16}  vidhum dadranam samane bahunam yuvanam santam palitojagara

RV_10.055.05.2{16}  devasya pasya kavyam mahitvadya mamara sa hyahsamana

RV_10.055.06.1{17}  sakmana sako arunah suparna a yo mahah surahsanadanilah

RV_10.055.06.2{17}  yacciketa satyamit tan na mogham vasusparhamuta jetota data

RV_10.055.07.1{17}  aibhirdade vrsnya paumsyani yebhirauksad vrtrahatyayavajri

RV_10.055.07.2{17}  ye karmanah kriyamanasya mahna rtekarmamudajayanta devah

RV_10.055.08.1{17}  yuja karmani janayan visvauja asastitha visvamanasturasat

RV_10.055.08.2{17}  pitvi somasya diva a vrdhanah suro niryudhadhamad dasyun

 

RV_10.056.01.1{18}  idam ta ekam para u ta ekam trtiyena jyotisa samvisasva

RV_10.056.01.2{18}  samvesane tanvascaruredhi priyo devanamparame janitre

RV_10.056.02.1{18}  tanus te vajin tanvam nayanti vamamasmabhyam dhatusarma tubhyam

RV_10.056.02.2{18}  ahruto maho dharunaya devan divivajyotih svama mimiyah

RV_10.056.03.1{18}  vajyasi vajinena suvenih suvita stomam suvito divamgah

RV_10.056.03.2{18}  suvito dharma prathamanu satya suvito devan suvito'nu patma

RV_10.056.04.1{18}  mahimna esam pitarascanesire deva devesvadadhurapikratum

RV_10.056.04.2{18}  samavivyacuruta yanyatvisuraisam tanusu nivivisuh punah

RV_10.056.05.1{18}  sahobhirvisvam pari cakramu rajah purva dhamanyamitamimanah

RV_10.056.05.2{18}  tanusu visva bhuvana ni yemire prasarayantapurudha praja anu

RV_10.056.06.1{18}  dvidha sunavo.asuram svarvidamasthapayanta trtiyenakarmana

RV_10.056.06.2{18}  svam prajam pitarah pitryam saha avaresvadadhustantumatatam

RV_10.056.07.1{18}  nava na ksodah pradisah prthivyah svastibhiratidurgani visva

RV_10.056.07.2{18}  svam prajam brhaduktho mahitvavaresvadadhada paresu

 

RV_10.057.01.1{19}  ma pra gama patho vayam ma yajnadindra sominah

RV_10.057.01.2{19}  manta sthurno aratayah

RV_10.057.02.1{19}  yo yajnasya prasadhanastanturdevesvatatah

RV_10.057.02.2{19}  tamahutam nasimahi

RV_10.057.03.1{19}  mano nva huvamahe narasamsena somena

RV_10.057.03.2{19}  pitrnam camanmabhih

RV_10.057.04.1{19}  a ta etu manah punah kratve daksaya jivase

RV_10.057.04.2{19}  jyok casuryam drse

RV_10.057.05.1{19}  punarnah pitaro mano dadatu daivyo janah

RV_10.057.05.2{19}  jivam vratamsacemahi

RV_10.057.06.1{19}  vayam soma vrate tava manastanusu bibhratah

RV_10.057.06.2{19}  prajavantah sacemahi

 

RV_10.058.01.1{20}  yat te yamam vaivasvatam mano jagama durakam

RV_10.058.01.2{20}  tat ta avartayamasiha ksayaya jivase

RV_10.058.02.1{20}  yat te divam yat prthivim mano jagama durakam

RV_10.058.02.2{20}  tat ta ...

RV_10.058.03.1{20}  yat te bhumim caturbhrstim mano jagama durakam

RV_10.058.03.2{20}  tat ta...

RV_10.058.04.1{20}  yat te catasrah pradiso mano jagama durakam

RV_10.058.04.2{20}  tat ta ...

RV_10.058.05.1{20}  yat te samudramarnavam mano jagama durakam

RV_10.058.05.2{20}  tat ta ...

RV_10.058.06.1{20}  yat te maricih pravato mano jagama durakam

RV_10.058.06.2{20}  tat ta ...

RV_10.058.07.1{21}  yat te apo yadosadhirmano jagama durakam

RV_10.058.07.2{21}  tat ta ...

RV_10.058.08.1{21}  yat te suryam yadusasam mano jagama durakam

RV_10.058.08.2{21}  tat ta ...

RV_10.058.09.1{21}  yat te parvatan brhato mano jagama durakam

RV_10.058.09.2{21}  tat ta ...

RV_10.058.10.1{21}  yat te visvamidam jagan mano jagama durakam

RV_10.058.10.2{21}  tat ta ...

RV_10.058.11.1{21}  yat te parah paravato mano jagama durakam

RV_10.058.11.2{21}  tat ta ...

RV_10.058.12.1{21}  yat te bhutam ca bhavyam ca mano jagama durakam

RV_10.058.12.2{21}  tat ta...

 

RV_10.059.01.1{22}  pra taryayuh prataram naviya sthatareva kratumatarathasya

RV_10.059.01.2{22}  adha cyavana ut tavityartham parataram sOG" m

RV_10.059.02.1{22}  saman nu raye nidhiman nvannam karamahe su purudhasravamsi

RV_10.059.02.2{22}  ta no visvani jarita mamattu parataram sunir{r}tirjihitam

RV_10.059.03.1{22}  abhi svaryah paumsyairbhavema dyaurna bhumim girayonajran

RV_10.059.03.2{22}  ta no visvani jarita ciketa parataram sunir{r}tirjihitam

RV_10.059.04.1{22}  mo su nah soma mrtyave para dah pasyema nu suryamuccarantam

RV_10.059.04.2{22}  dyubhirhito jarima su no astu parataram sunir{r}tirjihitam

RV_10.059.05.1{22}  asunite mano asmasu dharaya jivatave su pra tira naayuh

RV_10.059.05.2{22}  rarandhi nah suryasya sandrsi ghrtena tvantanvam vardhayasva

RV_10.059.06.1{23}  asunite punarasmasu caksuh punah pranamiha no dhehibhogam

RV_10.059.06.2{23}  jyok pasyema suryamuccarantamanumate mrlaya nahsvasti

RV_10.059.07.1{23}  punarno asum prthivi dadatu punardyaurdevi punarantariksam

RV_10.059.07.2{23}  punarnah somastanvam dadatu punah pusapathyam ya svastih

RV_10.059.08.1{23}  sam rodasi subandhave yahvi rtasya matara

RV_10.059.08.2{23}  bharatamapa yad rapo dyauh prthivi ksama rapo mo su te kimcanamamat

RV_10.059.09.1{23}  ava dvake ava trika divascaranti bhesaja

RV_10.059.09.2{23}  ksamacarisnvekakam bharatamapa yad rapo dyauh prthivi ksamarapo mo su te kim canamamat

RV_10.059.10.1{23}  samindreraya gamanadvaham ya avahadusinaranyaanah

RV_10.059.10.2{23}  bharatamapa yad rapo dyauh prthivi ksama rapo mosu te kim canamamat

 

RV_10.060.01.1{24}  a janam tvesasandrsam mahinanamupastutam

RV_10.060.01.2{24}  aganmabibhrato namah

RV_10.060.02.1{24}  asamatim nitosanam tvesam niyayinam ratham

RV_10.060.02.2{24}  bhajerathasya satpatim

RV_10.060.03.1{24}  yo janan mahisanivatitasthau paviravan

RV_10.060.03.2{24}  utapaviravanyudha

RV_10.060.04.1{24}  yasyeksvakurupa vrate revan marayyedhate

RV_10.060.04.2{24}  divivapanca krstayah

RV_10.060.05.1{24}  indra ksatrasamatisu rathaprosthesu dharaya

RV_10.060.05.2{24}  divivasuryam drse

RV_10.060.06.1{24}  agastyasya nadbhyah sapti yunaksi rohita

RV_10.060.06.2{24}  panin nyakramirabhi visvan rajannaradhasah

RV_10.060.07.1{25}  ayam matayam pitayam jivaturagamat

RV_10.060.07.2{25}  idam tavaprasarpanam subandhavehi nirihi

RV_10.060.08.1{25}  yatha yugam varatraya nahyanti dharunaya kam

RV_10.060.08.2{25}  evadadhara te mano jivatave na mrtyave.atho aristatataye

RV_10.060.09.1{25}  yatheyam prthivi mahi dadhareman vanaspatin

RV_10.060.09.2{25}  evadadhara te mano jivatave na mrtyave.atho aristatataye

RV_10.060.10.1{25}  yamadaham vaivasvatat subandhormana abharam

RV_10.060.10.2{25}  jivatavena mrtyave.atho aristatataye

RV_10.060.11.1{25}  nyag vato.ava vati nyak tapati suryah

RV_10.060.11.2{25}  nicinamaghnyaduhe nyag bhavatu te rapah

RV_10.060.12.1{25}  ayam me hasto bhagavanayam me bhagavattarah

RV_10.060.12.2{25}  ayam mevisvabhesajo.ayam sivabhimarsanah

 

RV_10.061.01.1{26}  idamittha raudram gurtavaca brahma kratva sacyamantarajau

RV_10.061.01.2{26}  krana yadasya pitara mamhanesthah parsatpakthe ahanna sapta hotrn

RV_10.061.02.1{26}  sa id danaya dabhyaya vanvancyavanah sudairamimitavedim

RV_10.061.02.2{26}  turvayano gurtavacastamah ksodo na reta itautisincat

RV_10.061.03.1{26}  mano na yesu havanesu tigmam vipah sacya vanuthodravanta

RV_10.061.03.2{26}  a yah saryabhistuvinrmnoasyashrinitadisam gabhastau

RV_10.061.04.1{26}  krishna yad gosvarunisu sidad divo napatasvinahuve vam

RV_10.061.04.2{26}  vitam me yajnama gatam me annam vavanvamsanesamasmrtadhru

RV_10.061.05.1{26}  prathista yasya virakarmamisnadanusthitam nu naryoapauhat

RV_10.061.05.2{26}  punastada vrhati yat kanaya duhituraanubhrtamanarva

RV_10.061.06.1{27}  madhya yat kartvamabhavadabhike kamam krnvanepitari yuvatyam

RV_10.061.06.2{27}  mananag reto jahaturviyanta sanaunisiktam sukrtasya yonau

RV_10.061.07.1{27}  pita yat svam duhitaramadhiskan ksmaya retahsamjagmano ni sincat

RV_10.061.07.2{27}  svadhyo.ajanayan brahma devavastos patim vratapam nirataksan

RV_10.061.08.1{27}  sa im vrsa na phenamasyadajau smada paraidapadabhracetah

RV_10.061.08.2{27}  sarat pada na daksina paravrm na ta nume prsanyo jagrbhre

RV_10.061.09.1{27}  maksu na vahnih prajaya upabdiragnim na nagna upasidadudhah

RV_10.061.09.2{27}  sanitedhmam sanitota vajam sa dhartajajne sahasa yaviyut

RV_10.061.10.1{27}  maksu kanayah sakhyam navagva rtam vadanta rtayuktimagman

RV_10.061.10.2{27}  dvibarhaso ya upa gopamaguradaksinaso acyutaduduksan

RV_10.061.11.1{28}  maksu kanayah sakhyam naviyo radho na reta rtamitturanyan

RV_10.061.11.2{28}  suci yat te rekna ayajanta sabardughayah payaushriyayah

RV_10.061.12.1{28}  pasva yat pasca viyuta budhanteti braviti vaktariraranah

RV_10.061.12.2{28}  vasorvasutva karavo.aneha visvam vivestidravinamupa ksu

RV_10.061.13.1{28}  tadin nvasya parisadvano agman puru sadanto narsadambibhitsan

RV_10.061.13.2{28}  vi susnasya samgrathitamanarva vidatpuruprajatasya guha yat

RV_10.061.14.1{28}  bhargo ha namota yasya devah svarna ye trisadhastheniseduh

RV_10.061.14.2{28}  agnirha namota jatavedah srudhi no hotar{r}tasya hotadhruk

RV_10.061.15.1{28}  uta tya me raudravarcimanta nasatyavindra gurtayeyajadhyai

RV_10.061.15.2{28}  manusvad vrktabarhise rarana manduhitaprayasa viksu yajyu

RV_10.061.16.1{29}  ayam stuto raja vandi vedha apas va viprastaratisvasetuh

RV_10.061.16.2{29}  sa kaksivantam rejayat so agnim nemim nacakramarvato raghudru

RV_10.061.17.1{29}  sa dvibandhurvaitarano yasta sabardhum dhenumasvanduhadhyai

RV_10.061.17.2{29}  sam yan mitravaruna vrnja ukthairjyesthebhiraryamanam varuthaih

RV_10.061.18.1{29}  tadbandhuh surirdivi te dhiyandha nabhanedistho rapatipra venan

RV_10.061.18.2{29}  sa no nabhih paramasya va ghaham tatpasca katithascidasa

RV_10.061.19.1{29}  iyam me nabhiriha me sadhasthamime me deva ayamasmisarvah

RV_10.061.19.2{29}  dvija aha prathamaja rtasyedam dhenuraduhajjayamana

RV_10.061.20.1{29}  adhasu mandro aratirvibhavava syati dvivartanirvanesat

RV_10.061.20.2{29}  urdhva yacchrenirna sisurdan maksu sthiramsevrdham suta mata

RV_10.061.21.1{30}  adha gava upamatim kanaya anu svantasya kasya citpareyuh

RV_10.061.21.2{30}  srudhi tvam sudravino nastvam yal asvaghnasyava"vrdhe sunrtabhih

RV_10.061.22.1{30}  adha tvamindra viddhyasman maho raye nrpate vajrabahuh

RV_10.061.22.2{30}  raksa ca no maghonah pahi surinanehasaste harivoabhistau

RV_10.061.23.1{30}  adha yad rajana gavistau sarat saranyuh karavejaranyuh

RV_10.061.23.2{30}  viprah presthah sa hyesam babhuva para cavaksaduta parsadenan

RV_10.061.24.1{30}  adha nvasya jenyasya pustau vrtha rebhanta imahe tadunu

RV_10.061.24.2{30}  saranyurasya sunurasvo viprascasi sravasascasatau

RV_10.061.25.1{30}  yuvoryadi sakhyayasme sardhaya stomam jujuse namasvanvisvatra yasminna girah samicih purviva gaturdasat sunrtayai

RV_10.061.26.1{30}  sa grnano adbhirdevavaniti subandhurnamasa suktaih

RV_10.061.26.2{30}  vardhadukthairvacobhira hi nunam vyadhvaiti payasaushriyayah

RV_10.061.27.1{30}  ta u su no maho yajatra bhuta devasa utaye sajosah

RV_10.061.27.2{30}  ye vajananayata viyanto ye stha nicetaro amurah

 

RV_10.062.01.1{01}  ye yajnena daksinaya samakta indrasya sakhyamamrtatvamanasa

RV_10.062.01.2{01}  tebhyo bhadramangiraso vo astu prati grbhnitamanavam sumedhasah

RV_10.062.02.1{01}  ya udajan pitaro gomayam vasv rtenabhindan parivatsarevalam

RV_10.062.02.2{01}  dirghayutvamangiraso vo astu prati grbhnitamanavam sumedhasah

RV_10.062.03.1{01}  ya rtena suryamarohayan divyaprathayan prthivim mataramvi

RV_10.062.03.2{01}  suprajastvamangiraso vo astu prati grbhnita manavamsumedhasah

RV_10.062.04.1{01}  ayam nabha vadati valgu vo grhe devaputra rsayastacchrnotana

RV_10.062.04.2{01}  subrahmanyamangiraso vo astu prati grbhnitamanavam sumedhasah

RV_10.062.05.1{01}  virupasa id rsayasta id gambhiravepasah

RV_10.062.05.2{01}  te angirasahsunavaste agneh pari jajnire

RV_10.062.06.1{02}  ye agneh pari jajnire virupaso divas pari

RV_10.062.06.2{02}  navagvo nudasagvo angirastamo saca devesu mam)ate

RV_10.062.07.1{02}  indrena yuja nih srjanta vaghato vrajam gomantamasvinam

RV_10.062.07.2{02}  sahasram me dadato astakarnyah sravo devesvakrata

RV_10.062.08.1{02}  pra nunam jayatamayam manustokmeva rohatu

RV_10.062.08.2{02}  yah sahasramsatasvam sadyo danaya mamhate

RV_10.062.09.1{02}  na tamasnoti kascana diva iva sanvarabham

RV_10.062.09.2{02}  savarnyasya daksina vi sindhuriva paprathe

RV_10.062.10.1{02}  uta dasa parivise smaddisti goparinasa

RV_10.062.10.2{02}  yadusturvasca mamahe

RV_10.062.11.1{02}  sahasrada gramanirma risan manuh suryenasyayatamanaitu daksina

RV_10.062.11.2{02}  savarnerdevah pra tirantvayuryasminnasranta asanama vajam

 

RV_10.063.01.1{03}  paravato ye didhisanta apyam manupritaso janimavivasvatah

RV_10.063.01.2{03}  yayaterye nahusyasya barhisi deva asate teadhi bruvantu nah

RV_10.063.02.1{03}  visva hi vo namasyani vandya namani deva uta yajniyanivah

RV_10.063.02.2{03}  ye stha jata aditerabdhyas pari ye prthivyastema iha sruta havam

RV_10.063.03.1{03}  yebhyo mata madhumat pinvate payah piyusam dyauraditiradribarhah

RV_10.063.03.2{03}  ukthasusman vrsabharan svapnasastanadityananu mada svastaye

RV_10.063.04.1{03}  nrcaksaso animisanto arhana brhad devaso amrtatvamanasuh

RV_10.063.04.2{03}  jyotiratha ahimaya anagaso divo varsmanamvasate svastaye

RV_10.063.05.1{03}  samrajo ye suvrdho yajnamayayuraparihvrta dadhire diviksayam

RV_10.063.05.2{03}  tana vivasa namasa suvrktibhirmaho adityanaditim svastaye

RV_10.063.06.1{04}  ko va stomam radhati yam jujosatha visve devaso manusoyati sthana

RV_10.063.06.2{04}  ko vo.adhvaram tuvijata aram karad yo nahparsadatyamhah svastaye

RV_10.063.07.1{04}  yebhyo hotram prathamamayeje manuh samiddhagnirmanasasapta hotrbhih

RV_10.063.07.2{04}  ta aditya abhayam sarma yachata suga nahkarta supatha svastaye

RV_10.063.08.1{04}  ya isire bhuvanasya pracetaso visvasya sthaturjagatascamantavah

RV_10.063.08.2{04}  te nah krtadakrtadenasas paryadya devasahpiprta svastaye

RV_10.063.09.1{04}  bharesvindram suhavam havamahe.amhomucam sukrtandaivyam janam

RV_10.063.09.2{04}  agnim mitram varunam sataye bhagandyavaprthivi marutah svastaye

RV_10.063.10.1{04}  sutramanam prthivim dyamanehasam susarmanamaditimsupranitim

RV_10.063.10.2{04}  daivim navam svaritramanagasamasravantima ruhema svastaye

RV_10.063.11.1{05}  visve yajatra adhi vocatotaye trayadhvam no durevayaabhihrutah

RV_10.063.11.2{05}  satyaya vo devahutya huvema srnvato devaavase svastaye

RV_10.063.12.1{05}  apamivamapa visvamanahutimaparatim durvidatramaghayatah

RV_10.063.12.2{05}  are deva dveso asmad yuyotanoru nah sarmayachata svastaye

RV_10.063.13.1{05}  aristah sa marto visva edhate pra prajabhirjayatedharmanas pari

RV_10.063.13.2{05}  yamadityaso nayatha sunitibhirativisvani durita svastaye

RV_10.063.14.1{05}  yam devaso.avatha vajasatau yam surasata maruto hitedhane

RV_10.063.14.2{05}  prataryavanam rathamindra sanasimarisyantamaruhema svastaye

RV_10.063.15.1{05}  svasti nah pathyasu dhanvasu svastyapsu vrjane svarvati

RV_10.063.15.2{05}  svasti nah putrakrthesu yonisu svasti raye maruto dadhatana

RV_10.063.16.1{05}  svastirid dhi prapathe srestha reknasvatyabhi yavamameti

RV_10.063.16.2{05}  sa no ama so arane ni patu svavesa bhavatudevagopa

RV_10.063.17.1{05}  eva plateh sunuravivrdhad vo visva aditya aditemanisi

RV_10.063.17.2{05}  isanaso naro amartyenastavi jano divyogayena

 

RV_10.064.01.1{06}  katha devanam katamasya yamani sumantu nama srnvatammanamahe

RV_10.064.01.2{06}  ko mrlati katamo no mayas karat katama uti abhya vavartati

RV_10.064.02.1{06}  kratuyanti kratavo hrtsu dhitayo venanti venah patayantya disah

RV_10.064.02.2{06}  na mardita vidyate anya ebhyo devesu me adhikama ayamsata

RV_10.064.03.1{06}  nara va samsam pusanamagohyamagnim deveddhamabhyarcase gira

RV_10.064.03.2{06}  suryamasa candramasa yamam divi tritamvatamusasamaktumasvina

RV_10.064.04.1{06}  katha kavistuviravan kaya gira brhaspatirvavrdhatesuvrktibhih

RV_10.064.04.2{06}  aja ekapat suhavebhir{r}kvabhirahih srnotubudhnyo havimani

RV_10.064.05.1{06}  daksasya vadite janmani vrate rajana mitravarunavivasasi

RV_10.064.05.2{06}  aturtapanthah pururatho aryama saptahotavisurupesu janmasu

RV_10.064.06.1{07}  te no arvanto havanasruto havam visve srnvantu vajinomitadravah

RV_10.064.06.2{07}  sahasrasa medhasataviva tmana maho yedhanam samithesu jabhrire

RV_10.064.07.1{07}  pra vo vayum rathayujam purandhim stomaih krnudhvamsakhyaya pusanam

RV_10.064.07.2{07}  te hi devasya savituh savimanikratum sacante sacitah sacetasah

RV_10.064.08.1{07}  trih sapta sasra nadyo mahirapo vanaspatin parvatanagnimutaye

RV_10.064.08.2{07}  krsanumastrn tisyam sadhastha a rudramrudresu rudriyam havamahe

RV_10.064.09.1{07}  sarasvati sarayuh sindhururmibhirmaho mahiravasa yantuvaksanih

RV_10.064.09.2{07}  devirapo matarah sudayitnvo ghrtavat payomadhuman no arcata

RV_10.064.10.1{07}  uta mata brhaddiva srnotu nastvasta devebhirjanibhihpita vacah

RV_10.064.10.2{07}  rbhuksa vajo rathaspatirbhago ranvahsansah sasamanasya patu nah

RV_10.064.11.1{08}  ranvah sandrstau pitumaniva ksayo bhadra rudranammarutamupastutih

RV_10.064.11.2{08}  gobhih syama yasaso janesva sadadevasa ilaya sacemahi

RV_10.064.12.1{08}  yam me dhiyam maruta indra deva adadata varuna mitra yuyam

RV_10.064.12.2{08}  tam pipayata payaseva dhenum kuvid giro adhi rathevahatha

RV_10.064.13.1{08}  kuvidanga prati yatha cidasya nah sajatyasya marutobubodhatha

RV_10.064.13.2{08}  nabha yatra prathamam samnasamahe tatrajamitvamaditirdadhatu nah

RV_10.064.14.1{08}  te hi dyavaprthivi matara mahi devi devan janmanayajniye itah

RV_10.064.14.2{08}  ubhe bibhrta ubhayam bharimabhih pururetamsi pitrbhisca sincatah

RV_10.064.15.1{08}  vi sa hotra visvamasnoti varyam brhaspatiraramatihpaniyasi

RV_10.064.15.2{08}  grava yatra madhusuducyate brhadavivasantamatibhirmanisinah

RV_10.064.16.1{08}  eva kavistuviravan rtajna dravinasyurdravinasascakanah

RV_10.064.16.2{08}  ukthebhiratra matibhisca vipro.apipayad gayodivyani janma

RV_10.064.17.1{08}  eva plateh sunur...

 

RV_10.065.01.1{09}  agnirindro varuno mitro aryama vayuh pusa sarasvatisajosasah

RV_10.065.01.2{09}  aditya visnurmarutah svarbrhat somo rudroaditirbrahmanas patih

RV_10.065.02.1{09}  indragni vrtrahatyesu satpati mitho hinvana tanvasamokasa

RV_10.065.02.2{09}  antariksam mahya paprurojasa somo ghrtashrirmahimanamirayan

RV_10.065.03.1{09}  tesam hi mahna mahatamanarvanam stomaniyarmyrtajna rtavrdham

RV_10.065.03.2{09}  ye apsavamarnavam citraradhasasteno rasantam mahaye sumitryah

RV_10.065.04.1{09}  svarnaramantariksani rocana dyavabhumi prthivimskambhurojasa

RV_10.065.04.2{09}  prksa iva mahayantah suratayo devastavante manusaya surayah

RV_10.065.05.1{09}  mitraya siksa varunaya dasuse ya samraja manasa naprayuchatah

RV_10.065.05.2{09}  yayordhama dharmana rocate brhad yayorubherodasi nadhasi vrtau

RV_10.065.06.1{10}  ya gaurvartanim paryeti niskrtam payo duhana vrataniravaratah

RV_10.065.06.2{10}  sa prabruvana varunaya dasuse devebhyodasad dhavisa vivasvate

RV_10.065.07.1{10}  divaksaso agnijihva rtavrdha rtasya yonim vimrsanta asate

RV_10.065.07.2{10}  dyam skabhitvyapa a cakrurojasa yajnam janitvitanvi ni mamrjuh

RV_10.065.08.1{10}  pariksita pitara purvajavari rtasya yona ksayatahsamokasa

RV_10.065.08.2{10}  dyavaprthivi varunaya savrate ghrtavat payomahisaya pinvatah

RV_10.065.09.1{10}  parjanyavata vrsabha purisinendravayu varuno mitroaryama

RV_10.065.09.2{10}  devanadityanaditim havamahe ye parthivasodivyaso apsu ye

RV_10.065.10.1{10}  tvastaram vayum rbhavo ya ohate daivya hotara usasamsvastaye

RV_10.065.10.2{10}  brhaspatim vrtrakhadam sumedhasamindriyamsomam dhanasa u imahe

RV_10.065.11.1{11}  brahma gamasvam janayanta osadhirvanaspatin prthivimparvatanapah

RV_10.065.11.2{11}  suryam divi rohayantah sudanava aryavrata visrjanto adhi ksami

RV_10.065.12.1{11}  bhujyumamhasah piprtho nirasvina syavam putramvadhrimatya ajinvatam

RV_10.065.12.2{11}  kamadyuvam vimadayohathuryuvamvisnapvam visvakayava srjathah

RV_10.065.13.1{11}  paviravi tanyaturekapadajo divo dharta sindhurapahsamudriyah

RV_10.065.13.2{11}  visve devasah srnavan vacamsi me sarasvatisaha dhibhih purandhya

RV_10.065.14.1{11}  visve devah saha dhibhih purandhya manoryajatraamrta rtajnah

RV_10.065.14.2{11}  ratisaco abhisacah svarvidah svargiro brahma suktam juserata

RV_10.065.15.1{11}  devan vasistho amrtan vavande ye visva bhuvanabhipratasthuh

RV_10.065.15.2{11}  te no rasantamurugayamadya yuyam patasvastibhih sada nah

 

RV_10.066.01.1{12}  devan huve brhacchravasah svastaye jyotiskrto adhvarasyapracetasah

RV_10.066.01.2{12}  ye vavrdhuh prataram visvavedasaindrajyesthaso amrta rtavrdhah

RV_10.066.02.1{12}  indraprasuta varunaprasista ye suryasya jyotiso bhagamanasuh

RV_10.066.02.2{12}  marudgane vrjane manma dhimahi maghone yajnamjanayanta surayah

RV_10.066.03.1{12}  indro vasubhih pari patu no gayamadityairno adith sarmayachtu

RV_10.066.03.2{12}  rudro rudrebhirdevo mrlayati nastvasta nognabhih suvitaya jinvatu

RV_10.066.04.1{12}  aditirdyavaprthivi rtam mahadindravisnu marutahsvarbrhat

RV_10.066.04.2{12}  devanadityanavase havamahe vasun rudra.nsavitaram sudamsasam

RV_10.066.05.1{12}  sarasvan dhibhirvaruno dhrtavrath pusa visnurmahimavayurasvina

RV_10.066.05.2{12}  brahmakrto amrta visvavedasah sarma noyamsan trivaruthamamhasah

RV_10.066.06.1{13}  vrsa yajno vrsanah santu yajniya vrsano devavrsano haviskrtah

RV_10.066.06.2{13}  vrsana dyavaprthivi rtavarivrsa parjanyo vrsano vrsastubhah

RV_10.066.07.1{13}  agnisoma vrsana vajasataye puruprasasta vrsana upabruve

RV_10.066.07.2{13}  yavijire vrsano devayajyaya ta nah sarmatrivarutham vi yamsatah

RV_10.066.08.1{13}  dhrtavratah ksatriya yajnaniskrto brhaddiva adhvaranamabhishriyah

RV_10.066.08.2{13}  agnihotara rtasapo adruho.apo asrjannanuvrtraturye

RV_10.066.09.1{13}  dyavaprthivi janayannabhi vratapa osadhirvaninaniyajniya

RV_10.066.09.2{13}  antariksam svara paprurutaye vasam devasastanvi ni mamrjuh

RV_10.066.10.1{13}  dhartaro diva rbhavah suhasta vataparjanya mahisasyatanyatoh

RV_10.066.10.2{13}  apa osadhih pra tirantu no giro bhago ratirvajino yantu me havam

RV_10.066.11.1{14}  samudrah sindhu rajo antariksamaja ekapat tanayitnurarnavah

RV_10.066.11.2{14}  ahirbudhnyah srnavad vacamsi me visve devasauta surayo mama

RV_10.066.12.1{14}  syama vo manavo devavitaye prancam no yajnam pra nayatasadhuya

RV_10.066.12.2{14}  aditya rudra vasavah sudanava ima brahmasasyamanani jinvata

RV_10.066.13.1{14}  daivya hotara prathama purohita rtasya panthamanvemisadhuya

RV_10.066.13.2{14}  ksetrasya patim prativesamimahe visvan devanamrtanaprayuchatah

RV_10.066.14.1{14}  vasisthasah pitrvad vacamakrata devanilana rsivatsvastaye

RV_10.066.14.2{14}  prita iva jnatayah kamametyasme devaso.avadhunuta vasu

RV_10.066.15.1{14}  devan vasistho amrtan vavande ...

 

RV_10.067.01.1{15}  imam dhiyam saptasirsnim pita na rtaprajatam brhatimavindat

RV_10.067.01.2{15}  turiyam svijjanayad visvajanyo.ayasya ukthamindraya samsan

RV_10.067.02.1{15}  rtam samsanta rju didhyana divas putraso asurasyavirah

RV_10.067.02.2{15}  vipram padamangiraso dadhana yajnasya dhamaprathamam mananta

RV_10.067.03.1{15}  hamsairiva sakhibhirvavadadbhirasmanmayani nahanavyasyan

RV_10.067.03.2{15}  brhaspatirabhikanikradad ga uta prastauduccavidvanagayat

RV_10.067.04.1{15}  avo dvabhyam para ekaya ga guha tisthantiranrtasyasetau

RV_10.067.04.2{15}  brhaspatistamasi jyotirichannudusra akarvihi tisra avah

RV_10.067.05.1{15}  vibhidya puram sayathemapacim nistrini sakamudadherakrntat

RV_10.067.05.2{15}  brhaspatirusasam suryam gamarkamviveda stanayanniva dyauh

RV_10.067.06.1{15}  indro valam raksitaram dughanam kareneva vi cakartaravena

RV_10.067.06.2{15}  svedanjibhirasiramichamano.arodayat panimaga amusnat

RV_10.067.07.1{16}  sa im satyebhih sakhibhih sucadbhirgodhayasam vidhanasairadardah

RV_10.067.07.2{16}  brahmanas patirvrsabhirvarahairgharmasvedebhirdravinam vyanat

RV_10.067.08.1{16}  te satyena manasa gopatim ga iyanasa isanayantadhibhih

RV_10.067.08.2{16}  brhaspatirmithoavadyapebhirudushriya asrjatasvayugbhih

RV_10.067.09.1{16}  tam vardhayanto matibhih sivabhih sim)amiva nanadatamsadhasthe

RV_10.067.09.2{16}  brhaspatim vrsanam surasatau bhare-bhare anumadema jisnum

RV_10.067.10.1{16}  yada vajamasanad visvarupama dyamaruksaduttaranisadma

RV_10.067.10.2{16}  brhaspatim vrsanam vardhayanto nana santobibhrato jyotirasa

RV_10.067.11.1{16}  satyamasisam krnuta vayodhai kirim cid dhyavathasvebhirevaih

RV_10.067.11.2{16}  pasca mrdho apa bhavantu visvastadrodasi srnutam visvaminve

RV_10.067.12.1{16}  indro mahna mahato arnavasya vi murdhanamabhinadarbudasya

RV_10.067.12.2{16}  ahannahimarinat sapta sindhun devairdyavaprthivipravatam nah

 

RV_10.068.01.1{17}  udapruto na vayo raksamana vavadato abhriyasyeva ghosah

RV_10.068.01.2{17}  giribhrajo normayo madanto brhaspatimabhyarka anavan

RV_10.068.02.1{17}  sam gobhirangiraso naksamano bhaga ivedaryamanamninaya

RV_10.068.02.2{17}  jane mitro na dampati anakti brhaspatevajayasunrivajau

RV_10.068.03.1{17}  sadhvarya atithinirisira sparhah suvarnaanavadyarupah

RV_10.068.03.2{17}  brhaspatih parvate bhyo viturya nirgaupe yavamiva sthivibhyah

RV_10.068.04.1{17}  aprusayan madhuna rtasya yonimavaksipannarka ulkamivadyoh

RV_10.068.04.2{17}  brhaspatiruddharannasmano ga bhumya udneva vitvacam bibheda

RV_10.068.05.1{17}  apa jyotisa tamo antariksadudnah sipalamiva vataajat

RV_10.068.05.2{17}  brhaspatiranumrsya valasyabhramiva vata a cakraa gah

RV_10.068.06.1{17}  yada valasya piyato jasum bhed brhaspatiragnitapobhirarkaih

RV_10.068.06.2{17}  dadbhirna jihva parivistamadadavirnidhinrakrnodushriyanam

RV_10.068.07.1{18}  brhaspatiramata hi tyadasam nama svarinam sadaneguha yat

RV_10.068.07.2{18}  andeva bhittva sakunasya garbhamudushriyahparvatasya tmanajat

RV_10.068.08.1{18}  asnapinaddham madhu paryapasyan matsyam na dina udaniksiyantam

RV_10.068.08.2{18}  nis tajjabhara camasam na vrksadbrhaspatirviravena vikrtya

RV_10.068.09.1{18}  sosamavindat sa svah so agnim so arkena vi babadhetamamsi

RV_10.068.09.2{18}  brhaspatirgovapuso valasya nirmajjanam naparvano jabhara

RV_10.068.10.1{18}  himeva parna musita vanani brhaspatinakrpayad valo gah

RV_10.068.10.2{18}  ananukrtyamapunascakara yat suryamasa mithauccaratah

RV_10.068.11.1{18}  abhi syavam na krsanebhirasvam naksatrebhih pitarodyamapimsan

RV_10.068.11.2{18}  ratryam tamo adadhurjyotirahanbrhaspatirbhinadadrim vidad gah

RV_10.068.12.1{18}  idamakarma namo abhriyaya yah purviranvanonaviti

RV_10.068.12.2{18}  brhaspatih sa hi gobhih so asvaih sa virebhih sanrbhirno vayo dhat

 

RV_10.069.01.1{19}  bhadra agnervadhryasvasya sandrso vami pranitihsurana upetayah

RV_10.069.01.2{19}  yadim sumitra viso agra indhateghrtenahuto jarate davidyutat

RV_10.069.02.1{19}  ghrtamagnervadhryasvasya vardhanam ghrtamannam ghrtam vasya medanam

RV_10.069.02.2{19}  ghrtenahuta urviya vi paprathe surya ivarocate sarpirasutih

RV_10.069.03.1{19}  yat te manuryadanikam sumitrah samidhe agne tadidamnaviyah

RV_10.069.03.2{19}  sa revacchoca sa giro jusasva sa vajam darsisa iha sravo dhah

RV_10.069.04.1{19}  yam tva purvamilito vadhryasvah samidhe agne sa idamjusasva

RV_10.069.04.2{19}  sa na stipa uta bhava tanupa datram raksasvayadidam te asme

RV_10.069.05.1{19}  bhava dyumni vadhryasvota gopa ma tva taridabhimatirjananam

RV_10.069.05.2{19}  sura iva dhrsnuscyavanah sumitrah pra nuvocam vadhryasvasya nama

RV_10.069.06.1{19}  samajrya parvatya vasuni dasa vrtranyarya jigetha

RV_10.069.06.2{19}  sura iva dhrsnuscyavano jananam tvamagne prtanayunrabhi syah

RV_10.069.07.1{20}  dirghatanturbrhaduksayamagnih sahasrastarih satanitharbhva

RV_10.069.07.2{20}  dyuman dyumatsu nrbhirmrjyamanah sumitresu didayodevayatsu

RV_10.069.08.1{20}  tve dhenuh sudugha jatavedo.asascateva samana sabardhuk

RV_10.069.08.2{20}  tvam nrbhirdaksinavadbhiragne sumitrebhiridhyasedevayadbhih

RV_10.069.09.1{20}  devascit te amrta jatavedo mahimanam vadhryasva pra vocan

RV_10.069.09.2{20}  yat samprcham manusirvisa ayan tvam nrbhirajayastvavrdhebhih

RV_10.069.10.1{20}  piteva putramabibharupasthe tvamagne vadhryasvah saparyanjusano asya samidham yavisthota purvanavanorvradhatascit

RV_10.069.11.1{20}  sasvadagnirvadhryasvasya satrun nrbhirjigayasutasomavadbhih

RV_10.069.11.2{20}  samanam cidadahascitrabhano.avavradhantamabhinad vrdhascit

RV_10.069.12.1{20}  ayamagnirvadhryasvasya vrtraha sanakat preddhonamasopavakyah

RV_10.069.12.2{20}  sa no ajaminruta va vijaminabhitistha sardhato vadhryasva

 

RV_10.070.01.1{21}  imam me agne samidham jusasvelas pade prati haryaghrtacim

RV_10.070.01.2{21}  varsman prthivyah sudinatve ahnamurdhvobhava sukrato devayajya

RV_10.070.02.1{21}  a devanamagrayaveha yatu narasamso visvarupebhirasvaih

RV_10.070.02.2{21}  rtasya patha namasa miyedho devebhyo devatamahsusudat

RV_10.070.03.1{21}  sasvattamamilate dutyaya havismanto manusyaso agnim

RV_10.070.03.2{21}  vahisthairasvaih suvrta rathena devan vaksi nisadeha hota

RV_10.070.04.1{21}  vi prathatam devajustam tirasca dirgham draghmasurabhi bhutvasme

RV_10.070.04.2{21}  ahelata manasa deva barhirindrajyesthanusato yaksi devan

RV_10.070.05.1{21}  divo va sanu sprsata variyah prthivya va matraya visrayadhvam

RV_10.070.05.2{21}  usatirdvaro mahina mahadbhirdevam rathamrathayurdharayadhvam

RV_10.070.06.1{22}  devi divo duhitara susilpe usasanakta sadatam niyonau

RV_10.070.06.2{22}  a vam devasa usati usanta urau sidantu subhageupasthe

RV_10.070.07.1{22}  urdhvo grava brhadagnih samiddhah priya dhamanyaditerupasthe

RV_10.070.07.2{22}  purohitav rtvija yajne asmin vidustaradravinama yajetham

RV_10.070.08.1{22}  tisro devirbarhiridam variya a sidata cakrma vahsyonam

RV_10.070.08.2{22}  manusvad yajnam sudhita havimsila devighrtapadi jusanta

RV_10.070.09.1{22}  deva tvastaryad dha carutvamanad yadangirasamabhavah sacabhuh

RV_10.070.09.2{22}  sa devanam patha upa pra vidvanusan yaksi dravinodah suratnah

RV_10.070.10.1{22}  vanaspate rasanaya niyuya devanam patha upa vaksividvan

RV_10.070.10.2{22}  svadati devah krnavad dhavimsyavatandyavaprthivi havam me

RV_10.070.11.1{22}  agne vaha varunamistaye na indram divo marutoantariksat

RV_10.070.11.2{22}  sidantu barhirvisva a yajatrah svahadeva amrta madayantam

 

RV_10.071.01.1{23}  brhaspate prathamam vaco agram yat prairata namadheyandadhanah

RV_10.071.01.2{23}  yadesam srestham yadaripramasitprena tadesam nihitam guhavih

RV_10.071.02.1{23}  saktumiva-tita-una punanto yatra dhira manasa vacamakrata

RV_10.071.02.2{23}  atra sakhayah sakhyani janate bhadraisamlaksmirnihitadhi vaci

RV_10.071.03.1{23}  yajnena vacah padaviyamayan tamanvavindannrsisupravistam

RV_10.071.03.2{23}  tamabhrtya vyadadhuh purutra tam saptarebha abhi sam navante

RV_10.071.04.1{23}  uta tvah pasyan na dadarsa vacamuta tvah srnvan nasrnotyenam

RV_10.071.04.2{23}  uto tvasmai tanvam vi sasre jayeva patyausati suvasah

RV_10.071.05.1{23}  uta tvam sakhye sthirapitamahurnainam hinvantyapivajinesu

RV_10.071.05.2{23}  adhenva carati mayayaisa vacam susruvanaphalamapuspam

RV_10.071.06.1{24}  yastityaja sacividam sakhayam na tasya vacyapi bhagoasti

RV_10.071.06.2{24}  yadim srnotyalakam srnoti nahi praveda sukrtasyapantham

RV_10.071.07.1{24}  aksanvantah karnavantah sakhayo manojavesvasamababhuvuh

RV_10.071.07.2{24}  adaghnasa upakaksasa u tve hrada iva snatva utve dadrsre

RV_10.071.08.1{24}  hrda tastesu manaso javesu yad brahmanah samyajantesakhayah

RV_10.071.08.2{24}  atraha tvam vi jahurvedyabhirohabrahmano vicarantyu tve

RV_10.071.09.1{24}  ime ye narvam na parascaranti na brahmanaso nasutekarasah

RV_10.071.09.2{24}  ta ete vacamabhipadya papaya siristantram tanvate aprajajnayah

RV_10.071.10.1{24}  sarve nandanti yasasagatena sabhasahena sakhya sakhayah

RV_10.071.10.2{24}  kilbisasprt pitusanirhyesamaram hito bhavativajinaya

RV_10.071.11.1{24}  rcam tvah posamaste pupusvan gayatram tvo gayatisakvarisu

RV_10.071.11.2{24}  brahma tvo vadati jatavidyam yajnasyamatram vi mimita u tvah

 

RV_10.072.01.1{01}  devanam nu vayam jana pra vocama vipanyaya

RV_10.072.01.2{01}  ukthesusasyamanesu yah pasyaduttare yuge

RV_10.072.02.1{01}  brahmanas patireta sam karmara ivadhamat

RV_10.072.02.2{01}  devanampurvye yuge.asatah sadajayata

RV_10.072.03.1{01}  devanam yuge prathame.asatah sadajayata

RV_10.072.03.2{01}  tadasa anvajayanta taduttanapadas pari

RV_10.072.04.1{01}  bhurjajna uttanapado bhuva asa ajayanta

RV_10.072.04.2{01}  aditerdaksoajayata daksad vaditih pari

RV_10.072.05.1{01}  aditirhyajanista daksa ya duhita tava

RV_10.072.05.2{01}  tam devaanvajayanta bhadra amrtabandhavah

RV_10.072.06.1{02}  yad deva adah salile susamrabdha atisthata

RV_10.072.06.2{02}  atra vonrtyatamiva tivro renurapayata

RV_10.072.07.1{02}  yad deva yatayo yatha bhuvananyapinvata

RV_10.072.07.2{02}  atra samudraa gulama suryamajabhartana

RV_10.072.08.1{02}  astau putraso aditerye jatastanvas pari

RV_10.072.08.2{02}  devanupaprait saptabhih para martandamasyat

RV_10.072.09.1{02}  saptabhih putrairaditirupa prait purvyam yugam

RV_10.072.09.2{02}  prajayai mrtyave tvat punarmartandamabharat

 

RV_10.073.01.1{03}  janistha ugrah sahase turaya mandra ojisthobahulabhimanah

RV_10.073.01.2{03}  avardhannindram marutascidatra matayad viram dadhanad dhanistha

RV_10.073.02.1{03}  druho nisatta prsani cidevaih puru samsena vavrdhusta indram

RV_10.073.02.2{03}  abhivrteva ta mahapadena dhvantat prapitvadudaranta garbhah

RV_10.073.03.1{03}  rsva te pada pra yajjigasyavardhan vaja uta ye cidatra

RV_10.073.03.2{03}  tvamindra salavrkan sahasramasan dadhise asvinavavrtyah

RV_10.073.04.1{03}  samana turnirupa yasi yajnama nasatya sakhyayavaksi

RV_10.073.04.2{03}  vasavyamindra dharayah sahasrasvina sura dadaturmaghani

RV_10.073.05.1{03}  mandamana rtadadhi prajayai sakhibhirindra isirebhirartham

RV_10.073.05.2{03}  abhirhi maya upa dasyumagan mihah pratamra avapat tamamsi

RV_10.073.06.1{04}  sanamana cid dhvasayo nyasma avahannindra usasoyathanah rsvairagachah sakhibhirnikamaih sakampratistha hrdya jaghantha

RV_10.073.07.1{04}  tvam jaghantha namucim makhasyum dasam krnvana rsayevimayam

RV_10.073.07.2{04}  tvam cakartha manave syonan patho devatranjasevayanan

RV_10.073.08.1{04}  tvametani paprise vi namesana indra dadhise gabhastau

RV_10.073.08.2{04}  anu tva devah savasa madantyuparibudhnan vaninascakartha

RV_10.073.09.1{04}  cakram yadasyapsva nisattamuto tadasmai madhviccachadyat

RV_10.073.09.2{04}  prthivyamatisitam yadudhah payo gosvadadha osadhisu

RV_10.073.10.1{04}  asvadiyayeti yad vadantyojaso jatamuta manya enam

RV_10.073.10.2{04}  manyoriyaya harmyesu tasthau yatah prajajna indro asya veda

RV_10.073.11.1{04}  vayah suparna upa sedurindram priyamedha rsayonadhamanah

RV_10.073.11.2{04}  apa dhvantamurnuhi purdhi caksurmumugdhyasman nidhayeva baddhan

 

RV_10.074.01.1{05}  vasunam va carkrsa iyaksan dhiya va yajnairvarodasyoh

RV_10.074.01.2{05}  arvanto va ye rayimantah satau vanum va yesusrunam susruto dhuh

RV_10.074.02.1{05}  hava esamasuro naksata dyam sravasyata manasa nimsataksa

RV_10.074.02.2{05}  caksana yatra suvitaya deva dyaurna varebhihkrnavanta svaih

RV_10.074.03.1{05}  iyamesamamrtanam gih sarvatata ye krpananta ratnam

RV_10.074.03.2{05}  dhiyam ca yajnam ca sadhantaste no dhantu vasavyamasami

RV_10.074.04.1{05}  a tat ta indrayavah panantabhi ya urvam gomantantitrtsan

RV_10.074.04.2{05}  sakrtsvam ye puruputram mahim sahasradharambrhatim duduksan

RV_10.074.05.1{05}  saciva indramavase krnudhvamananatam damayantam prtanyun

RV_10.074.05.2{05}  rbhuksanam maghavanam suvrktim bharta yo vajram naryampuruksuh

RV_10.074.06.1{05}  yad vavana purutamam purasal a vrtrahendro namanyaprah

RV_10.074.06.2{05}  aceti prasahas patistuvisman yadimusmasikartave karat tat

 

RV_10.075.01.1{06}  pra su va apo mahimanamuttamam karurvocati sadanevivasvatah

RV_10.075.01.2{06}  pra sapta-sapta tredha hi cakramuh prasrtvarinamati sindhurojasa

RV_10.075.02.1{06}  pra te.aradad varuno yatave pathah sindho yad vajanabhyadravastvam

RV_10.075.02.2{06}  bhumya adhi pravata yasi sanuna yadesamagram jagatamirajyasi

RV_10.075.03.1{06}  divi svano yatate bhumyoparyanantam susmamudiyartibhanuna

RV_10.075.03.2{06}  abhradiva pra stanayanti vrstayah sindhuryadeti vrsabho na roruvat

RV_10.075.04.1{06}  abhi tva sindho sisumin na mataro vasra arsantipayaseva dhenavah

RV_10.075.04.2{06}  rajeva yudhva nayasi tvamit sicau yadasamagram pravataminaksasi

RV_10.075.05.1{06}  imam me gange yamune sarasvati sutudri stemam sacata parusnya

RV_10.075.05.2{06}  asiknya marudvrdhe vitastayarjikiye srnuhyasusomaya

RV_10.075.06.1{07}  trstamaya prathamam yatave sajuh sasartva rasayasvetya tya

RV_10.075.06.2{07}  tvam sindho kubhaya gomatim krumummehatnva saratham yabhiriyase

RV_10.075.07.1{07}  rjityeni rusati mahitva pari jrayamsi bharate rajamsi

RV_10.075.07.2{07}  adabdha sindhurapasamapastamasva na citravapusiva darsata

RV_10.075.08.1{07}  svasva sindhuh suratha suvasa hiranyayi sukrtavajinivati

RV_10.075.08.2{07}  urnavati yuvatih silamavatyutadhi vastesubhaga madhuvrdham

RV_10.075.09.1{07}  sukham ratham yuyuje sidhurasvinam tena vajam sanisadasminnajau

RV_10.075.09.2{07}  mahan hyasya mahima panasyate.adabdhasyasvayasaso virapsinah

 

RV_10.076.01.1{08}  a va rnjasa urjam vyustisvindram maruto rodasianaktana

RV_10.076.01.2{08}  ubhe yatha no ahani sacabhuva sadah-sadovarivasyata udbhida

RV_10.076.02.1{08}  tadu srestham savanam sunotana?tyo na hastayato adrihsotari

RV_10.076.02.2{08}  vidad dhyaryo abhibhuti paumsyam maho raye cittarute yadarvatah

RV_10.076.03.1{08}  tadid dhyasya savanam viverapo yatha pura manavegatumasret

RV_10.076.03.2{08}  goarnasi tvastre asvanirniji premadhvaresvadhvaranasisrayuh

RV_10.076.04.1{08}  apa hata raksaso bhanguravata skabhayata nir{r}timsedhatamatim

RV_10.076.04.2{08}  a no rayim sarvaviram sunotana devavyambharata slokamadrayah

RV_10.076.05.1{08}  divascida vo.amavattarebhyo vibhvana cidasvapastarebhyah

RV_10.076.05.2{08}  vayoscida somarabhastarebhyo.agnescidarcapitukrttarebhyah

RV_10.076.06.1{09}  bhurantu no yasasah sotvandhaso gravano vaca divitadivitmata

RV_10.076.06.2{09}  naro yatra duhate kamyam madhvaghosayantoabhito mithasturah

RV_10.076.07.1{09}  sunvanti somam rathiraso adrayo nirasya rasam gavisoduhanti te

RV_10.076.07.2{09}  duhantyudharupasecanaya kam naro havya namarjayanta asabhih

RV_10.076.08.1{09}  ete narah svapaso abhutana ya indraya sunutha somamadrayah

RV_10.076.08.2{09}  vamam-vamam vo divyaya dhamne vasu-vasu vah parthivayasunvate

 

RV_10.077.01.1{10}  abhrapruso na vaca prusa vasu havismanto na yajnavijanusah

RV_10.077.01.2{10}  sumarutam na brahmanamarhase ganamastosyesam na sobhase

RV_10.077.02.1{10}  shriye maryaso anjinrakrnvata sumarutam na purviratiksapah

RV_10.077.02.2{10}  divas putrasa eta na yetira adityasaste akrana vavrdhuh

RV_10.077.03.1{10}  pra ye divah prthivya na barhana tmana riricre abhranna suryah

RV_10.077.03.2{10}  pajasvanto na virah panasyavo risadaso namarya abhidyavah

RV_10.077.04.1{10}  yusmakam budhne apam na yamani vithuryati na mahisratharyati

RV_10.077.04.2{10}  visvapsuryajno arvagayam su vahprayasvanto na satraca a gata

RV_10.077.05.1{10}  yuyam dhursu prayujo na rasmibhirjyotismanto na bhasavyustisu

RV_10.077.05.2{10}  syenaso na svayasaso risadasah pravasona prasitasah pariprusah

RV_10.077.06.1{11}  pra yad vahadhve marutah parakad yuyam mahahsamvaranasya vasvah

RV_10.077.06.2{11}  vidanaso vasavo radhyasyaracciddvesah sanutaryuyota

RV_10.077.07.1{11}  ya udrci yajne adhvarestha marudbhyo na manuso dadasat

RV_10.077.07.2{11}  revat sa vayo dadhate suviram sa devanamapi gopitheastu

RV_10.077.08.1{11}  te hi yajnesu yajniyasa uma adityena namnasambhavisthah

RV_10.077.08.2{11}  te no.avantu rathaturmanisam mahascayamannadhvare cakanah

 

RV_10.078.01.1{12}  vipraso na manmabhih svadhyo devavyo na yajnaihsvapnasah

RV_10.078.01.2{12}  rajano na citrah susandrsah ksitinam namarya arepasah

RV_10.078.02.1{12}  agnirna ye bhajasa rukmavaksaso vataso na svayujahsadyautayah

RV_10.078.02.2{12}  prajnataro na jyesthah sunitayahsusarmano na soma rtam yate

RV_10.078.03.1{12}  vataso na ye dhunayo jigatnavo.agninam na jihvavirokinah

RV_10.078.03.2{12}  varmanvanto na yodhah simivantah pitrnamna samsah suratayah

RV_10.078.04.1{12}  rathanam na ye.arah sanabhayo jigivamso na suraabhidyavah

RV_10.078.04.2{12}  vareyavo na marya ghrtapruso.abhisvartaroarkam na sustubhah

RV_10.078.05.1{12}  asvaso na ye jyesthasa asavo didhisavo na rathyahsudanavah

RV_10.078.05.2{12}  apo na nimnairudabhirjigatnavo visvarupaangiraso na samabhih

RV_10.078.06.1{13}  gravano na surayah sindhumatara adardiraso adrayo navisvaha

RV_10.078.06.2{13}  sisula na krilayah sumataro mahagramo nayamannuta tvisa

RV_10.078.07.1{13}  usasam na ketavo.adhvarashriyah subhamyavo nanjibhirvyasvitan

RV_10.078.07.2{13}  sindhavo na yayiyo bhrajadrstayah paravato nayojanani mamire

RV_10.078.08.1{13}  subhagan no devah krnuta suratnanasman stotrn marutovavrdhanah

RV_10.078.08.2{13}  adhi stotrasya sakhyasya gata sanad dhi voratnadheyani santi

 

RV_10.079.01.1{14}  apasyamasya mahato mahitvamamartyasya martyasu viksu

RV_10.079.01.2{14}  nana hanu vibhrte sam bharete asinvati bapsati bhuryattah

RV_10.079.02.1{14}  guha siro nihitam rdhagaksi asinvannatti jihvayavanani

RV_10.079.02.2{14}  atranyasmai padbhih sam bharantyuttanahastanamasadhi viksu

RV_10.079.03.1{14}  pra matuh prataram guhyamichan kumaro na virudhahsarpadurvih

RV_10.079.03.2{14}  sasam na pakvamavidacchucantamririhvamsam ripa upasthe antah

RV_10.079.04.1{14}  tad vam rtam rodasi pra bravimi jayamano matara garbhoatti

RV_10.079.04.2{14}  naham devasya martyasciketagniranga vicetah sapracetah

RV_10.079.05.1{14}  yo asma annam trsvadadhatyajyairghrtairjuhotipusyati

RV_10.079.05.2{14}  tasmai sahasramaksabhirvi cakse.agne visvatahpratyamm asi tvam

RV_10.079.06.1{14}  kim devesu tyaja enascakarthagne prchami nu tvamavidvan

RV_10.079.06.2{14}  akrilan krilan harirattave.adan vi parvasascakarta gamivasih

RV_10.079.07.1{14}  visuco asvan yuyuje vaneja rjitibhi rasanabhirgrbhitan

RV_10.079.07.2{14}  caksade mitro vasubhih sujatah samanrdheparvabhirvavrdhanah

 

RV_10.080.01.1{15}  agnih saptim vajambharam dadatyagnirviram srutyamkarmanistham

RV_10.080.01.2{15}  agni rodasi vi carat samanjannagnirnarim virakuksim purandhim

RV_10.080.02.1{15}  agnerapnasah samidastu bhadragnirmahi rodasi a vivesa

RV_10.080.02.2{15}  agnirekam codayat samatsvagnirvrtrani dayate puruni

RV_10.080.03.1{15}  agnirha tyam jaratah karnamavagniradbhyo niradahajjarutham

RV_10.080.03.2{15}  agniratrim gharma urusyadantaragnirnrmedhampra jayasrjat sam

RV_10.080.04.1{15}  agnirdad dravinam virapesa agnir{r}sim yah sahasrasanoti

RV_10.080.04.2{15}  agnirdivi havyama tatanagnerdhamanivibhrta purutra

RV_10.080.05.1{15}  agnimukthair{r}sayo vi hvayante.agnim naro yamanibadhitasah

RV_10.080.05.2{15}  agnim vayo antarikse patanto.agnih sahasrapari yati gonam

RV_10.080.06.1{15}  agnim visa ilate manusirya agnim manuso nahuso vijatah

RV_10.080.06.2{15}  agnirgandharvim pathyam rtasyagnergavyutirghrta a nisatta

RV_10.080.07.1{15}  agnaye brahma rbhavastataksuragnim mahamavocama suvrktim

RV_10.080.07.2{15}  agne prava jaritaram yavisthagne mahi dravinamayajasva

 

RV_10.081.01.1{16}  ya ima visva bhuvanani juhvad rsirhota nyasidatpita nah

RV_10.081.01.2{16}  sa asisa dravinamichamanah prathamachadavarana vivesa

RV_10.081.02.1{16}  kim svidasidadhisthanamarambhanam katamat svitkathasit

RV_10.081.02.2{16}  yato bhumim janayan visvakarma vi dyamaurnon mahina visvacaksah

RV_10.081.03.1{16}  visvatascaksuruta visvatomukho visvatobahurutavisvataspat

RV_10.081.03.2{16}  sam bahubhyam dhamati sam patatrairdyavabhumi janayan deva ekah

RV_10.081.04.1{16}  kim svid vanam ka u sa vrksa asa yato dyavaprthivinistataksuh

RV_10.081.04.2{16}  manisino manasa prchatedu tad yadadhyatisthad bhuvanani dharayan

RV_10.081.05.1{16}  ya te dhamani paramani yavama ya madhyamavisvakarmannutema

RV_10.081.05.2{16}  siksa sakhibhyo havisi svadhavahsvayam yajasva tanvam vrdhanah

RV_10.081.06.1{16}  visvakarman havisa vavrdhanah svayam yajasva prthivimuta dyam

RV_10.081.06.2{16}  muhyantvanye abhito janasa ihasmakam maghavasurirastu

RV_10.081.07.1{16}  vacas patim visvakarmanamutaye manojuvam vaje adyahuvema

RV_10.081.07.2{16}  sa no visvani havanani josad visvasambhuravasesadhukarma

 

RV_10.082.01.1{17}  caksusah pita manasa hi dhiro ghrtamene ajanannannamane

RV_10.082.01.2{17}  yadedanta adadrhanta purva adiddyavaprthivi aprathetam

RV_10.082.02.1{17}  visvakarma vimana ad vihaya dhata vidhata paramotasandrk

RV_10.082.02.2{17}  tesamistani samisa madanti yatrasaptarsin para ekamahuh

RV_10.082.03.1{17}  yo nah pita janita yo vidhata dhamani veda bhuvananivisva

RV_10.082.03.2{17}  yo devanam namadha eka eva tam samprasnambhuvana yantyanya

RV_10.082.04.1{17}  ta ayajanta dravinam samasma rsayah purve jaritaro nabhuna

RV_10.082.04.2{17}  asurte surte rajasi nisatte ye bhutanisamakrnvannimani

RV_10.082.05.1{17}  paro diva para ena prthivya paro devebhirasurairyadasti

RV_10.082.05.2{17}  kam svid garbham prathamam dadhra apo yatra devahsamapasyanta visve

RV_10.082.06.1{17}  tamid garbham prathamam dadhra apo yatra devahsamagachanta visve

RV_10.082.06.2{17}  ajasya nabhavadhyekamarpitamyasmin visvani bhuvanani tasthuh

RV_10.082.07.1{17}  na tam vidatha ya ima jajanayad yusmakamantarambabhuva

RV_10.082.07.2{17}  niharena pravrta jalpya casutrpa ukthasasascaranti

 

RV_10.083.01.1{18}  yaste manyo.avidhad vajra sayaka saha ojah pusyati visvamanusak

RV_10.083.01.2{18}  sahyama dasamaryam tvaya yuja sahaskrtenasahasa sahasvata

RV_10.083.02.1{18}  manyurindro manyurevasa devo manyurhota varunojatavedah

RV_10.083.02.2{18}  manyum visa ilate manusiryah pahi nomanyo tapasa sajosah

RV_10.083.03.1{18}  abhihi manyo tavasastaviyan tapasa yuja vi jahi satrun

RV_10.083.03.2{18}  amitraha vrtraha dasyuha ca visva vasunya bharatvam nah

RV_10.083.04.1{18}  tvam hi manyo abhibhutyojah svayambhurbhamoabhimatisahah

RV_10.083.04.2{18}  visvacarsanih sahurih sahavanasmasvojah prtanasu dhehi

RV_10.083.05.1{18}  abhagah sannapa pareto asmi tava kratva tavisasyapracetah

RV_10.083.05.2{18}  tam tva manyo akraturjihilaham sva tanurbaladeyaya mehi

RV_10.083.06.1{18}  ayam te asmyupa mehyarvam praticinah sahure visvadhayah

RV_10.083.06.2{18}  manyo vajrinnabhi mama vavrtsva hanava dasyunrutabodhyapeh

RV_10.083.07.1{18}  abhi prehi daksinato bhava me.adha vrtrani janghanavabhuri

RV_10.083.07.2{18}  juhomi te dharunam madhvo agramubha upamsuprathama pibava

 

RV_10.084.01.1{19}  tvaya manyo sarathamarujanto harsamanaso dhrsitamarutvah

RV_10.084.01.2{19}  tigmesava ayudha samsisana abhi pra yantunaro agnirupah

RV_10.084.02.1{19}  agniriva manyo tvisitah sahasva senanirnah sahure hutaedhi

RV_10.084.02.2{19}  hatvaya satrun vi bhajasva veda ojo mimano vi mrdhonudasva

RV_10.084.03.1{19}  sahasva manyo abhimatimasme rujan mrnan pramrnan prehisatrun

RV_10.084.03.2{19}  ugram te pajo nanva rurudhre vasi vasamnayasa ekaja tvam

RV_10.084.04.1{19}  eko bahunamasi manyavilito visam-visam yudhaye samsisadhi

RV_10.084.04.2{19}  akrttaruk tvaya yuja vayam dyumantam ghosamvijayaya krnmahe

RV_10.084.05.1{19}  vijesakrdindra ivanavabravo.asmakam manyo adhipa bhaveha

RV_10.084.05.2{19}  priyam te nama sahure grnimasi vidma tamutsam yataababhutha

RV_10.084.06.1{19}  abhutya sahaja vajra sayaka saho bibharsyabhibhutauttaram

RV_10.084.06.2{19}  kratva no manyo saha? medyedhi mahadhanasya puruhutasamsrji

RV_10.084.07.1{19}  samsrstam dhanamubhayam samakrtamasmabhyam dattamvarunasca manyuh

RV_10.084.07.2{19}  bhiyam dadhana hrdayesu satravahparajitaso apa ni layantam

 

RV_10.085.01.1{20}  satyenottabhita bhumih suryenottabhita dyauh

RV_10.085.01.2{20}  rtenadityastisthanti divi somo adhi shritah

RV_10.085.02.1{20}  somenaditya balinah somena prthivi mahi

RV_10.085.02.2{20}  athonaksatranamesamupasthe soma ahitah

RV_10.085.03.1{20}  somam manyate papivan yat sampimsantyosadhim

RV_10.085.03.2{20}  somam yambrahmano vidurna tasyasnati kascana

RV_10.085.04.1{20}  achadvidhanairgupito barhataih soma raksitah

RV_10.085.04.2{20}  gravnamicchrnvan tisthasi na te asnati parthivah

RV_10.085.05.1{20}  yat tva deva prapibanti tata a pyayase punah

RV_10.085.05.2{20}  vayuhsomasya raksita samanam masa akrtih

RV_10.085.06.1{21}  raibhyasidanudeyi narasamsi nyocani

RV_10.085.06.2{21}  suryayabhadramid vaso gathayaiti pariskrtam

RV_10.085.07.1{21}  cittira upabarhanam caksura abhyanjanam

RV_10.085.07.2{21}  dyaurbhumihkosa asid yadayat surya patim

RV_10.085.08.1{21}  stoma asan pratidhayah kuriram chanda opasah

RV_10.085.08.2{21}  suryayaasvina varagnirasit purogavah

RV_10.085.09.1{21}  somo vadhuyurabhavadasvinastamubha vara

RV_10.085.09.2{21}  suryamyat patye samsantim manasa savitadadat

RV_10.085.10.1{21}  mano asya ana asid dyaurasiduta chadih

RV_10.085.10.2{21}  sukravanadvahavastam yadayat surya brham

RV_10.085.11.1{22}  rksamabhyamabhihitau gavau te samanavitah

RV_10.085.11.2{22}  srotram tecakre astam divi panthascaracarah

RV_10.085.12.1{22}  suci te cakre yatya vyano aksa ahatah

RV_10.085.12.2{22}  anomanasmayam suryarohat prayati patim

RV_10.085.13.1{22}  suryaya vahatuh pragat savita yamavasrjat

RV_10.085.13.2{22}  aghasuhanyante gavo.arjunyoh paryuhyate

RV_10.085.14.1{22}  yadasvina prchamanavayatam tricakrena vahatumsuryayah

RV_10.085.14.2{22}  visve deva anu tad vamajanan putrahpitaravavrnita pusa

RV_10.085.15.1{22}  yadayatam subhas pati vareyam suryamupa

RV_10.085.15.2{22}  kvaikamcakram vamasit kva destraya tasthathuh

RV_10.085.16.1{23}  dve te cakre surye brahmana rtutha viduh

RV_10.085.16.2{23}  athaikamcakram yad guha tadaddhataya id viduh

RV_10.085.17.1{23}  suryayai devebhyo mitraya varunaya ca

RV_10.085.17.2{23}  ye bhutasyapracetasa idam tebhyo.akaram namah

RV_10.085.18.1{23}  purvaparam carato mayayaitau sisu krilantau pari yatoadhvaram

RV_10.085.18.2{23}  visvanyanyo bhuvanabhicasta rtunranyovidadhajjayate punah

RV_10.085.19.1{23}  navo-navo bhavati jayamano.ahnam keturusasametyagram

RV_10.085.19.2{23}  bhagam devebhyo vi dadhatyayan pra candramastiratedirghamayuh

RV_10.085.20.1{23}  sukimsukam salmalim visvarupam hiranyavarnam suvrtamsucakram

RV_10.085.20.2{23}  a roha surye amrtasya lokam syonam patye vahatumkrnusva

RV_10.085.21.1{24}  udirsvatah pativati hyesa visvavasum namasagirbhirile

RV_10.085.21.2{24}  anyamicha pitrsadam vyaktam sa te bhagojanusa tasya viddhi

RV_10.085.22.1{24}  udirsvato visvavaso namasela mahe tva

RV_10.085.22.2{24}  anyamichaprapharvyam sam jayam patya srja

RV_10.085.23.1{24}  anrksara rjavah santu pantha yebhih sakhayo yanti novareyam

RV_10.085.23.2{24}  samaryama sam bhago no niniyat sam jaspatyamsuyamamastu devah

RV_10.085.24.1{24}  pra tva muncami varunasya pasad yena tvabadhnat savitasusevah

RV_10.085.24.2{24}  rtasya yonau sukrtasya loke.aristam tva sahapatya dadhami

RV_10.085.25.1{24}  preto muncami namutah subaddhamamutas karam

RV_10.085.25.2{24}  yatheyamindra midhvah suputra subhagasati

RV_10.085.26.1{25}  pusa tveto nayatu hastagrhyasvina tva pra vahatamrathena

RV_10.085.26.2{25}  grhan gacha grhapatni yathaso vasini tvamvidathama vadasi

RV_10.085.27.1{25}  iha priyam prajaya te sam rdhyatamasmin grhe garhapatyayajagrhi

RV_10.085.27.2{25}  ena patya tanvam sam srjasvadha jivri vidathama vadathah

RV_10.085.28.1{25}  nilalohitam bhavati krtyasaktirvyajyate

RV_10.085.28.2{25}  edhante asyajnatayah patirbandhesu badhyate

RV_10.085.29.1{25}  para dehi samulyam brahmabhyo vi bhaja vasu

RV_10.085.29.2{25}  krtyaisapadvati bhutvya jaya visate patim

RV_10.085.30.1{25}  ashrira tanurbhavati rusati papayamuya

RV_10.085.30.2{25}  patiryadvadhvo vasasa svamangamabhidhitsate

RV_10.085.31.1{26}  ye vadhvascandram vahatum yaksma yanti janadanu

RV_10.085.31.2{26}  punastan yajniya deva nayantu yata agatah

RV_10.085.32.1{26}  ma vidan paripanthino ya asidanti dampati

RV_10.085.32.2{26}  sugebhirdurgamatitamapa drantvaratayah

RV_10.085.33.1{26}  sumangaliriyam vadhurimam sameta pasyata

RV_10.085.33.2{26}  saubhagyamasyai dattvayathastam vi paretana

RV_10.085.34.1{26}  trstametat katukametadapasthavad visavan naitadattave

RV_10.085.34.2{26}  suryam yo brahma vidyat sa id vadhuyamarhati

RV_10.085.35.1{26}  asasanam visasanamatho adhivikartanam

RV_10.085.35.2{26}  suryayah pasyarupani tani brahma tu sundhati

RV_10.085.36.1{27}  grbhnami te saubhagatvaya hastam maya patya jaradastiryathasah

RV_10.085.36.2{27}  bhago aryama savita purandhirmahyam tvadurgarhapatyaya devah

RV_10.085.37.1{27}  tam pusanchivatamamerayasva yasyam bijam manusyavapanti

RV_10.085.37.2{27}  ya na uru usati visrayate yasyamusantahpraharama sepam

RV_10.085.38.1{27}  tubhyamagre paryavahan suryam vahatuna saha

RV_10.085.38.2{27}  punahpatibhyo jayam da agne prajaya saha

RV_10.085.39.1{27}  punah patnimagniradadayusa saha varcasa

RV_10.085.39.2{27}  dirghayurasya yah patirjivati saradah satam

RV_10.085.40.1{27}  somah prathamo vivide gandharvo vivida uttarah

RV_10.085.40.2{27}  trtiyoagnis te patisturiyaste manusyajah

RV_10.085.41.1{28}  somo dadad gandharvaya gandharvo dadadagnaye

RV_10.085.41.2{28}  rayim caputramscadadagnirmahyamatho imam

RV_10.085.42.1{28}  ihaiva stam ma vi yaustam visvamayurvyasnutam

RV_10.085.42.2{28}  krlantau putrairnaptrbhirmodamanau sve grhe

RV_10.085.43.1{28}  a nah prajam hanayatu prajapatirajarasaya samanaktvaryama

RV_10.085.43.2{28}  adurmangalih patilokama visa sam no bhavadvipade sam catuspade

RV_10.085.44.1{28}  aghoracaksurapatighnyedhi siva pasubhyah sumanahsuvarcah

RV_10.085.44.2{28}  virasurdevakama syona sam no bhava dvipadesam catuspade

RV_10.085.45.1{28}  imam tvamindra midhvah suputram subhagam krnu

RV_10.085.45.2{28}  dasasyam putrana dhehi patimekadasam krdhi

RV_10.085.46.1{28}  samrajni svasure bhava samrajni svasrvam bhava

RV_10.085.46.2{28}  nanandari samrajni bhava samrajni adhi devrsu

RV_10.085.47.1{28}  samanjantu visve devah samapo hrdayani nau

RV_10.085.47.2{28}  sammatarisva sam dhata samu destri dadhatu nau

 

RV_10.086.01.1{01}  vi hi sotorasrksata nendram devamamamsata

RV_10.086.01.2{01}  yatramadadvrsakapiraryah pustesu matsakha visvasmadindrauttarah

RV_10.086.02.1{01}  para hindra dhavasi vrsakaperati vyathih

RV_10.086.02.2{01}  no aha pravindasyanyatra somapitaye visvasmadindra uttarah

RV_10.086.03.1{01}  kimayam tvam vrsakapiscakara harito mrgah

RV_10.086.03.2{01}  yasmairasyasidu nvaryo va pustimad vasu visvasmadindrauttarah

RV_10.086.04.1{01}  yamimam tvam vrsakapim priyamindrabhiraksasi

RV_10.086.04.2{01}  sva nvasya jambhis"adapi karne varahayurvisvasmadindra uttarah

RV_10.086.05.1{01}  priya tastani me kapirvyakta vyadudusat

RV_10.086.05.2{01}  siro nvasya ravisam na sugam duskrte bhuvam visvasmadindrauttarah

RV_10.086.06.1{02}  na mat stri subhasattara na suyasutara bhuvat

RV_10.086.06.2{02}  na matpraticyaviyasi na sakthyudyamiyasi visvasmadindrauttarah

RV_10.086.07.1{02}  uve amba sulabhike yathevanga bhavisyati

RV_10.086.07.2{02}  bhasan me ambasakthi me siro me viva hrsyati visvasmadindra uttarah

RV_10.086.08.1{02}  kim subaho svangure prthusto prthujaghane

RV_10.086.08.2{02}  kim surapatninastvamabhyamisi vrsakapim visvasmadindra uttarah

RV_10.086.09.1{02}  aviramiva mamayam sararurabhi manyate

RV_10.086.09.2{02}  utahamasmivirinindrapatni marutsakha visvasmadindra uttarah

RV_10.086.10.1{02}  samhotram sma pura nari samanam vava gachati

RV_10.086.10.2{02}  vedhartasya virinindrapatni mahiyate visvasmadindra uttarah

RV_10.086.11.1{03}  indranimasu narisu subhagamahamasravam

RV_10.086.11.2{03}  nahyasyaaparam cana jarasa marate patirvisvasmadindra uttarah

RV_10.086.12.1{03}  nahamindrani rarana sakhyurvrsakaper{r}te

RV_10.086.12.2{03}  yasyedamapyam havih priyam devesu gachati visvasmadindrauttarah

RV_10.086.13.1{03}  vrsakapayi revati suputra adu susnuse

RV_10.086.13.2{03}  ghasat ta indrauksanah priyam kacitkaram havirvisvasmadindrauttarah

RV_10.086.14.1{03}  uksno hi me pancadasa sakam pacanti vimsatim

RV_10.086.14.2{03}  utahamadmi piva idubha kuksi prnanti me visvasmadindrauttarah

RV_10.086.15.1{03}  vrsabho na tigmasrngo.antaryuthesu roruvat

RV_10.086.15.2{03}  manthastaindra sam hrde yam te sunoti bhavayurvisvasmadindrauttarah

RV_10.086.16.1{04}  na sese yasya rambate.antara sakthya kaprt

RV_10.086.16.2{04}  sediseyasya romasam niseduso vijrmbhate visvasmadindrauttarah

RV_10.086.17.1{04}  na sese yasya romasam niseduso vijrmbhate

RV_10.086.17.2{04}  sediseyasya rambate.antara sakthya kaprd visvasmadindrauttarah

RV_10.086.18.1{04}  ayamindra vrsakapih parasvantam hatam vidat

RV_10.086.18.2{04}  asimsunam navam carumadedhasyana acitam visvasmadindra uttarah

RV_10.086.19.1{04}  ayamemi vicakasad vicinvan dasamaryam

RV_10.086.19.2{04}  pibamipakasutvano.abhi dhiramacakasam visvasmadindra uttarah

RV_10.086.20.1{04}  dhanva ca yat krntatram ca kati svit ta vi yojana

RV_10.086.20.2{04}  nediyaso vrsakape.astamehi grhanupa visvasmadindrauttarah

RV_10.086.21.1{04}  punarehi vrsakape suvita kalpayavahai

RV_10.086.21.2{04}  ya esasvapnanamsano.astamesi patha punarvisvasmadindrauttarah

RV_10.086.22.1{04}  yadudanco vrsakape grhamindrajagantana

RV_10.086.22.2{04}  kva sya pulvaghomrgah kamagan janayopano visvasmadindra uttarah

RV_10.086.23.1{04}  parsurha nama manavi sakam sasuva vimsa tim

RV_10.086.23.2{04}  bhadrambhala tyasya abhud yasya udaramamayad visvasmadindrauttarah

 

RV_10.087.01.1{05}  raksohanam vajinama jigharmi mitram prathisthamupayami sarma

RV_10.087.01.2{05}  sisano agnih kratubhih samiddhah sa nodiva sa risah patu naktam

RV_10.087.02.1{05}  ayodamstro arcisa yatudhananupa sprsa jatavedahsamiddhah

RV_10.087.02.2{05}  a jihvaya muradevan rabhasva kravyado vrktvyapi dhatsvasan

RV_10.087.03.1{05}  ubhobhayavinnupa dhehi damstra himsrah sisano.avaramparam ca

RV_10.087.03.2{05}  utantarikse pari yahi rajan jambhaih sandhehyabhi yatudhanan

RV_10.087.04.1{05}  yajnairisuh samnamamano agne vaca salyanasanibhirdihanah

RV_10.087.04.2{05}  tabhirvidhya hrdaye yatudhanan pratico bahunprati bhamdhyesam

RV_10.087.05.1{05}  agne tvacam yatudhanasya bhindhi himsrasanirharasahantvenam

RV_10.087.05.2{05}  pra parvani jatavedah srnihi kravyatkravisnurvi cinotu vrknam

RV_10.087.06.1{06}  yatredanim pasyasi jatavedastisthantamagna uta vacarantam

RV_10.087.06.2{06}  yad vantarikse pathibhih patantam tamastavidhya sarva sisanah

RV_10.087.07.1{06}  utalabdham sprnuhi jataveda alebhanad rstibhiryatudhanat

RV_10.087.07.2{06}  agne purvo ni jahi sosucana amadahksvinkastamadantvenih

RV_10.087.08.1{06}  iha pra bruhi yatamah so agne yo yatudhano ya idamkrnoti

RV_10.087.08.2{06}  tama rabhasva samidha yavistha nrcaksasascaksuse randhayainam

RV_10.087.09.1{06}  tiksnenagne caksusa raksa yajnam prancam vasubhyahpra naya pracetah

RV_10.087.09.2{06}  himsram raksamsyabhi sosucanamma tva dabhan yatudhana nrcaksah

RV_10.087.10.1{06}  nrcaksa raksah pari pasya viksu tasya trini pratisrnihyagra

RV_10.087.10.2{06}  tasyagne prstirharasa srnihi tredhamulam yatudhanasya vrsca

RV_10.087.11.1{07}  triryatudhanah prasitim ta etv rtam yo agne anrtena hanti

RV_10.087.11.2{07}  tamarcisa sphurjayan jatavedah samaksamenam grnateni vrmdhi

RV_10.087.12.1{07}  tadagne caksuh prati dhehi rebhe sapharujam yenapasyasi yatudhanam

RV_10.087.12.2{07}  atharvavajjyotisa daivyena satyandhurvantamacitam nyosa

RV_10.087.13.1{07}  yadagne adya mithuna sapato yad vacastrstam janayantarebhah

RV_10.087.13.2{07}  manyormanasah saravya jayate ya taya vidhyahrdaye yatudhanan

RV_10.087.14.1{07}  para srnihi tapasa yatudhanan paragne rakso harasasrnihi

RV_10.087.14.2{07}  pararcisa muradevanchrnihi parasutrpo abhisosucanah

RV_10.087.15.1{07}  paradya deva vrjinam srnantu pratyagenam sapatha yantutrstah

RV_10.087.15.2{07}  vacastenam sarava rchantu marman visvasyaituprasitim yatudhanah

RV_10.087.16.1{08}  yah pauruseyena kravisa samankte yo asveyena pasunayatudhanah

RV_10.087.16.2{08}  yo aghnyaya bharati ksiramagne tesamsirsani harasapi vrsca

RV_10.087.17.1{08}  samvatsarinam paya ushriyayastasya masid yatudhanonrcaksah

RV_10.087.17.2{08}  piyusamagne yatamastitrpsat tam pratyancamarcisa vidhya marman

RV_10.087.18.1{08}  visam gavam yatudhanah pibantva vrscyantamaditayedurevah

RV_10.087.18.2{08}  parainan devah savita dadatu para bhagamosadhinam jayantam

RV_10.087.19.1{08}  sanadagne mrnasi yatudhanan na tva raksamsi prtanasujigyuh

RV_10.087.19.2{08}  anu daha sahamuran kravyado ma te hetya muksatadaivyayah

RV_10.087.20.1{08}  tvam no agne adharadudaktat tvam pascaduta raksapurastat

RV_10.087.20.2{08}  prati te te ajarasastapistha aghasamsamsosucato dahantu

RV_10.087.21.1{09}  pascat purastadadharadudaktat kavih kavyena pari pahirajan

RV_10.087.21.2{09}  sakhe sakhayamajaro jarimne.agne martanamartyastvam nah

RV_10.087.22.1{09}  pari tvagne puram vayam vipram sahasya dhimahi

RV_10.087.22.2{09}  dhrsadvarnam dive-dive hantaram bhanguravatam

RV_10.087.23.1{09}  visena bhanguravatah prati sma raksaso daha

RV_10.087.23.2{09}  agnetigmena socisa tapuragrabhir{r}stibhih

RV_10.087.24.1{09}  pratyagne mithuna daha yatudhana kimidina

RV_10.087.24.2{09}  sam tvasisami jabrhyadabdham vipra manmabhih

RV_10.087.25.1{09}  pratyagne harasa harah srnihi visvatah prati

RV_10.087.25.2{09}  yatudhanasya raksaso balam vi ruja viryam

 

RV_10.088.01.1{10}  havis pantamajaram svarvidi divisprsyahutam justamagnau

RV_10.088.01.2{10}  tasya bharmane bhuvanaya deva dharmane kamsvadhaya paprathanta

RV_10.088.02.1{10}  girnam bhuvanam tamasapagulamavih svarabhavajjateagnau

RV_10.088.02.2{10}  tasya devah prthivi dyaurutapo.aranayannosadhih sakhye asya

RV_10.088.03.1{10}  devebhirnvisito yajniyebhiragnim stosanyajarambrhantam

RV_10.088.03.2{10}  yo bhanuna prthivim dyamutemamatatanarodasi antariksam

RV_10.088.04.1{10}  yo hotasit prathamo devajusto yam samanjannajyenavrnanah

RV_10.088.04.2{10}  sa patatritvaram stha jagad yacchvatramagnirakrnojjatavedah

RV_10.088.05.1{10}  yajjatavedo bhuvanasya murdhannatistho agne saha rocanena

RV_10.088.05.2{10}  tam tvahema matibhirgirbhirukthaih sa yajniyo abhavorodasiprah

RV_10.088.06.1{11}  murdha bhuvo bhavati naktamagnistatah suryo jayatepratarudyan

RV_10.088.06.2{11}  mayamu tu yajniyanametamapo yatturniscarati prajanan

RV_10.088.07.1{11}  drsenyo yo mahina samiddho.arocata diviyonirvibhava

RV_10.088.07.2{11}  tasminnagnau suktavakena deva havirvisva ajuhavustanupah

RV_10.088.08.1{11}  suktavakam prathamamadidagnimadid dhavirajanayantadevah

RV_10.088.08.2{11}  sa esam yajno abhavat tanupastam dyaurvedatam prithivi tamapah

RV_10.088.09.1{11}  yam devaso ajanayantagnim yasminnajuhavurbhuvananivisva

RV_10.088.09.2{11}  so arcisa prthivim dyamutemam rjuyamanoatapan mahitva

RV_10.088.10.1{11}  stomena hi divi devaso agnimajijananchaktibhirodasipram

RV_10.088.10.2{11}  tamu akrnvan tredha bhuve kam sa osadhihpacati visvarupah

RV_10.088.11.1{12}  yadedenamadadhuryajniyaso divi devah suryamaditeyam

RV_10.088.11.2{12}  yada carisnu mithunavabhutamadit prapasyanbhuvanani visva

RV_10.088.12.1{12}  visvasma agnim bhuvanaya deva vaisvanaram ketumahnamakrnvan

RV_10.088.12.2{12}  a yastatanosaso vibhatirapo urnoti tamoarcisa yan

RV_10.088.13.1{12}  vaisvanaram kavayo yajniyaso.agnim deva ajanayannajuryam

RV_10.088.13.2{12}  naksatram pratnamaminaccarisnu yaksasyadhyaksantavisam brhantam

RV_10.088.14.1{12}  vaisvanaram visvaha didivamsam mantrairagnim kavimacha vadamah

RV_10.088.14.2{12}  yo mahimna paribabhuvorvi utavastadutadevah parastat

RV_10.088.15.1{12}  dve sruti asrnavam pitrnamaham devanamutamartyanam

RV_10.088.15.2{12}  tabhyamidam visvamejat sameti yadantarapitaram mataram ca

RV_10.088.16.1{13}  dve samici bibhrtascarantam sirsato jatam manasavimrstam

RV_10.088.16.2{13}  sa pratyam visva bhuvanani tasthavaprayuchantaranirbhrajamanah

RV_10.088.17.1{13}  yatra vadete avarah parasca yajnanyoh kataro nau vi veda

RV_10.088.17.2{13}  a sekurit sadhamadam sakhayo naksanta yajnam kaidam vi vocat

RV_10.088.18.1{13}  katyagnayah kati suryasah katyusasah katyu svidapah

RV_10.088.18.2{13}  nopaspijam vah pitaro vadami prchami vah kavayovidmane kam

RV_10.088.19.1{13}  yavanmatramusaso na pratikam suparnyo vasatematarisvah

RV_10.088.19.2{13}  tavad dadhatyupa yajnamayan brahmanohoturavaro nisidan

 

RV_10.089.01.1{14}  indram stava nrtamam yasya mahna vibabadhe rocana vi jmoantan

RV_10.089.01.2{14}  a yah paprau carsanidhrd varobhih prasindhubhyo riricano mahitva

RV_10.089.02.1{14}  sa suryah paryuru varamsyendro vavrtyad rathyevacakra

RV_10.089.02.2{14}  atisthantamapasyam na sargam krishna tamamsitvisya jaghana

RV_10.089.03.1{14}  samanamasma anapavrdarca ksmaya divo asamam brahmanavyam

RV_10.089.03.2{14}  vi yah prstheva janimanyarya indrascikaya nasakhayamise

RV_10.089.04.1{14}  indraya giro anisitasarga apah prerayam sagarasya budhnat

RV_10.089.04.2{14}  yo akseneva cakriya sacibhirvisvak tastambhaprthivimuta dyam

RV_10.089.05.1{14}  apantamanyustrpalaprabharma dhunih simivancharumanrjisi

RV_10.089.05.2{14}  somo visvanyatasa vanani narvagindrampratimanani debhuh

RV_10.089.06.1{15}  na yasya dyavaprthivi na dhanva nantariksam nadrayahsomo aksah

RV_10.089.06.2{15}  yadasya manyuradhiniyamanah srnati vilurujati sthirani

RV_10.089.07.1{15}  jaghana vrtram svadhitirvaneva ruroja puro aradan nasindhun

RV_10.089.07.2{15}  bibheda girim navamin na kumbhama ga indroakrnuta svayugbhih

RV_10.089.08.1{15}  tvam ha tyad rnaya indra dhiro.asirna parva vrjinasrnasi

RV_10.089.08.2{15}  pra ye mitrasya varunasya dhama yujam na janaminanti mitram

RV_10.089.09.1{15}  pra ye mitram praryamanam durevah pra samgirah pravarunam minanti

RV_10.089.09.2{15}  nyamitresu vadhamindra tumram vrsanvrsanamarusam sisihi

RV_10.089.10.1{15}  indro diva indra ise prthivya indro apamindra itparvatanam

RV_10.089.10.2{15}  indro vrdhamindra in medhiranamindrahkseme yoge havya indrah

RV_10.089.11.1{16}  praktubhya indrah pra vrdho ahabhyah prantariksat prasamudrasya dhaseh

RV_10.089.11.2{16}  pra vatasya prathasah pra jmo antatpra sindhubhyo ririce pra ksitibhyah

RV_10.089.12.1{16}  pra sosucatya usaso na keturasinva te vartatamindrahetih

RV_10.089.12.2{16}  asmeva vidhya diva a srjanastapisthena hesasadroghamitran

RV_10.089.13.1{16}  anvaha masa anvid vananyanvosadhiranu parvatasah

RV_10.089.13.2{16}  anvindram rodasi vavasane anvapo ajihatajayamanam

RV_10.089.14.1{16}  karhi svit sa ta indra cetyasadaghasya yad bhinado raksaesat

RV_10.089.14.2{16}  mitrakruvo yacchasane na gavah prthivya aprgamuya sayante

RV_10.089.15.1{16}  satruyanto abhi ye nastatasre mahi vradhanta oganasaindra

RV_10.089.15.2{16}  andhenamitrastamasa sacantam sujyotiso aktavastanabhi syuh

RV_10.089.16.1{16}  puruni hi tva savana jananam brahmani mandan grnatamrsinam

RV_10.089.16.2{16}  imamaghosannavasa sahutim tiro visvanarcato yahyarvam

RV_10.089.17.1{16}  eva te vayamindra bhunjatinam vidyama sumatinamnavanam

RV_10.089.17.2{16}  vidyama vastoravasa grnanto visvamitra utata indra nunam

RV_10.089.18.1{16}  sunam huvema maghavanam ...

 

RV_10.090.01.1{17}  sahasrasirsa purusah sahasraksah sahasrapat

RV_10.090.01.2{17}  sabhumim visvato vrtvatyatisthad dasangulam

RV_10.090.02.1{17}  purusa evedam sarvam yad bhutam yacca bhavyam

RV_10.090.02.2{17}  utamrtatvasyesano yadannenatirohati

RV_10.090.03.1{17}  etavanasya mahimato jyayamsca purusah

RV_10.090.03.2{17}  pado.asyavisva bhutani tripadasyamrtam divi

RV_10.090.04.1{17}  tripadurdhva udait purusah pado.asyehabhavat punah

RV_10.090.04.2{17}  tato visvam vyakramat sasananasane abhi

RV_10.090.05.1{17}  tasmad viral ajayata virajo adhi purusah

RV_10.090.05.2{17}  sa jatoatyaricyata pascad bhumimatho purah

RV_10.090.06.1{18}  yat purusena havisa deva yajnamatanvata

RV_10.090.06.2{18}  vasantoasyasidajyam grisma idhmah sarad dhavih

RV_10.090.07.1{18}  tam yajnam barhisi prauksan purusam jatamagratah

RV_10.090.07.2{18}  tena deva ayajanta sadhya rsayasca ye

RV_10.090.08.1{18}  tasmad yajnat sarvahutah sambhrtam prsadajyam

RV_10.090.08.2{18}  pasuntamscakre vayavyanaranyan gramyasca ye

RV_10.090.09.1{18}  tasmad yajnat sarvahuta rcah samani jajnire

RV_10.090.09.2{18}  chandamsijajnire tasmad yajustasmadajayata

RV_10.090.10.1{18}  tasmadasva ajayanta ye ke cobhayadatah

RV_10.090.10.2{18}  gavo hajajnire tasmat tasmajjata ajavayah

RV_10.090.11.1{19}  yat purusam vyadadhuh katidha vyakalpayan

RV_10.090.11.2{19}  mukham kimasya kau bahu ka uru pada ucyete

RV_10.090.12.1{19}  brahmano.asya mukhamasid bahu rajanyah krtah

RV_10.090.12.2{19}  urutadasya yad vaisyah padbhyam sudro ajayata

RV_10.090.13.1{19}  candrama manaso jatascaksoh suryo ajayata

RV_10.090.13.2{19}  mukhadindrascagnisca pranad vayurajayata

RV_10.090.14.1{19}  nabhya asidantariksam sirsno dyauh samavartata

RV_10.090.14.2{19}  padbhyam bhumirdisah srotrat tatha lokanakalpayan

RV_10.090.15.1{19}  saptasyasan paridhayastrih sapta samidhah krtah

RV_10.090.15.2{19}  devayad yajnam tanvana abadhnan purusam pasum

RV_10.090.16.1{19}  yajnena yajnamayajanta devastani dharmani prathamanyasan

RV_10.090.16.2{19}  te ha nakam mahimanah sacanta yatra purve sadhyahsanti devah

 

RV_10.091.01.1{20}  sam jagrvadbhirjaramana idhyate dame damuna isayannilas pade

RV_10.091.01.2{20}  visvasya hota haviso varenyo vibhurvibhavasusakha sakhiyate

RV_10.091.02.1{20}  sa darsatashriratithirgrhe-grhe vane-vane sishriyetakvaviriva

RV_10.091.02.2{20}  janam-janam janyo nati manyate visa akseti visyo visam visam

RV_10.091.03.1{20}  sudakso daksaih kratunasi sukraturagne kavih kavyenasivisvavit

RV_10.091.03.2{20}  vasurvasunam ksayasi tvameka id dyava cayani prthivi ca pusyatah

RV_10.091.04.1{20}  prajanannagne tava yonim rtviyamilayas pade ghrtavantamasadah

RV_10.091.04.2{20}  a te cikitra usasamivetayo.arepasah suryasyevarasmayah

RV_10.091.05.1{20}  tava shriyo varsyasyeva vidyutascitrascikitra usasamna ketavah

RV_10.091.05.2{20}  yadosadhirabhisrsto vanani ca parisvayam cinuse annamasye

RV_10.091.06.1{21}  tamosadhirdadhire garbham rtviyam tamapo agnimjanayanta matarah

RV_10.091.06.2{21}  tamit samanam vaninasca virudho'ntarvatisca suvate ca visvaha

RV_10.091.07.1{21}  vatopadhuta isito vasananu trsu yadanna vevisadvitisthase

RV_10.091.07.2{21}  a te yatante rathyo yatha prthak chardhamsyagne ajarani dhaksatah

RV_10.091.08.1{21}  medhakaram vidathasya prasadhanamagnim hotaramparibhutamam matim

RV_10.091.08.2{21}  tamidarbhe havisya samanamittamin mahe vrnate nanyam tvat

RV_10.091.09.1{21}  tvamidatra vrnate tvayavo hotaramagne vidathesuvedhasah

RV_10.091.09.2{21}  yad devayanto dadhati prayansi te havismantomanavo vrktabarhisah

RV_10.091.10.1{21}  tavagne hotram tava potram rtviyam tava nestram tvamagnid rtayatah

RV_10.091.10.2{21}  tava prasastram tvamadhvariyasi brahmacasi grhapatisca no dame

RV_10.091.11.1{22}  yastubhyamagne amrtaya martyah samidha dasaduta vahaviskrti

RV_10.091.11.2{22}  tasya hota bhavasi yasi dutyamupa bruseyajasyadhvariyasi

RV_10.091.12.1{22}  ima asmai matayo vaco asmadan rco girah sustutayahsamagmata

RV_10.091.12.2{22}  vasuyavo vasave jatavedase vrddhasu cid vardhanoyasu cakanat

RV_10.091.13.1{22}  imam pratnaya sustutim naviyasim voceyamasma usatesrnotu nah

RV_10.091.13.2{22}  bhuya antara hrdyasya nisprse jayevapatya usati suvasah

RV_10.091.14.1{22}  yasminnasvasa rsabhasa uksano vasa mesaavasrstasa ahutah

RV_10.091.14.2{22}  kilalape somaprsthaya vedhasehrda matim janaye carumagnaye

RV_10.091.15.1{22}  ahavyagne havirasye te sruciva ghrtam camviva somah

RV_10.091.15.2{22}  vajasanim rayimasme suviram prasastam dhehi yasasambrhantam

RV_10.092.01.1{23}  yajnasya vo rathyam vispatim visam hotaramaktoratithim vibhavasum

RV_10.092.01.2{23}  socanchuskasu harinisu jarbhuradvrsa keturyajato dyamasayata

RV_10.092.02.1{23}  imamanjaspamubhaye akrnvata dharmanamagnim vidathasyasadhanam

RV_10.092.02.2{23}  aktum na yahvamusasah purohitam tanunapatamarusasya nimsate

RV_10.092.03.1{23}  bal asya nitha vi panesca manmahe vaya asya prahutaasurattave

RV_10.092.03.2{23}  yada ghoraso amrtatvamasatadijjanasyadaivyasya carkiran

RV_10.092.04.1{23}  rtasya hi prasitirdyaururu vyaco namo mahyaramatihpaniyasi

RV_10.092.04.2{23}  indro mitro varunah sam cikitrire.atho bhagahsavita putadaksasah

RV_10.092.05.1{23}  pra rudrena yayina yanti sindhavastiro mahimaramatindadhanvire

RV_10.092.05.2{23}  yebhih parijma pariyannuru jrayo vi roruvajjathare visvamuksate

RV_10.092.06.1{24}  krana rudra maruto visvakrstayo divah syenasoasurasya nilayah

RV_10.092.06.2{24}  tebhiscaste varuno mitro aryamendrodevebhirarvasebhirarvasah

RV_10.092.07.1{24}  indre bhujam sasamanasa asata suro drsike vrsanasca paumsye

RV_10.092.07.2{24}  pra ye nvasyarhana tataksire yujam vajramnrsadanesu karavah

RV_10.092.08.1{24}  surascida harito asya riramadindrada kascid bhayatetaviyasah

RV_10.092.08.2{24}  bhimasya vrsno jatharadabhisvaso dive-divesahuri stannabadhitah

RV_10.092.09.1{24}  stomam vo adya rudraya sikvase ksayadviraya namasadidistana

RV_10.092.09.2{24}  yebhih sivah svavanevayavabhirdivahsisakti svayasa nikamabhih

RV_10.092.10.1{24}  te hi prajaya abharanta vi sravo brhaspatirvrsabhahsomajamayah

RV_10.092.10.2{24}  yajnairatharva prathamo vi dharayad devadaksairbhrgavah sam cikitrire

RV_10.092.11.1{25}  te hi dyavaprthivi bhuriretasa narasamsaschaturangoyamo.aditih

RV_10.092.11.2{25}  devastvasta dravinoda rbhuksanah prarodasi maruto visnurarhire

RV_10.092.12.1{25}  uta sya na usijamurviya kavirahih srnotu budhnyohavimani

RV_10.092.12.2{25}  suryamasa vicaranta diviksita dhiyasaminahusi asya bodhatam

RV_10.092.13.1{25}  pra nah pusa caratham visvadevyo.apam napadavatuvayuristaye

RV_10.092.13.2{25}  atmanam vasyo abhi vatamarcata tadasvina suhava yamani srutam

RV_10.092.14.1{25}  visamasamabhayanamadhiksitam girbhiru svayasasamgrnimasi

RV_10.092.14.2{25}  gnabhirvisvabhiraditimanarvanamaktoryuvanam nrmana adha patim

RV_10.092.15.1{25}  rebhadatra janusa purvo angira gravana urdhva abhicaksuradhvaram

RV_10.092.15.2{25}  yebhirvihaya abhavad vicaksanahpathah sumekam svadhitirvananvati

 

RV_10.093.01.1{26}  mahi dyavaprthivi bhutamurvi nari yahvi na rodasisadam nah

RV_10.093.01.2{26}  tebhirnah patam sahyasa ebhirnah patamsusani

RV_10.093.02.1{26}  yajne-yajne sa martyo devan saparyati

RV_10.093.02.2{26}  yah sumnairdirghasruttama avivasatyenan

RV_10.093.03.1{26}  visvesamirajyavo devanam varmahah

RV_10.093.03.2{26}  visve hivisvamahaso visve yajnesu yajniyah

RV_10.093.04.1{26}  te gha rajano amrtasya mandra aryama mitro varunahparijma

RV_10.093.04.2{26}  kad rudro nrnam stuto marutah pusano bhagah

RV_10.093.05.1{26}  uta no naktamapam vrsanvasu suryamasa sadanayasadhanya

RV_10.093.05.2{26}  saca yat sadyesamahirbudhnesu budhnyah

RV_10.093.06.1{27}  uta no devavasvina subhas pati dhamabhirmitravarunaurusyatam

RV_10.093.06.2{27}  mahah sa raya esate.ati dhanveva durita

RV_10.093.07.1{27}  uta no rudra cin mrlatamasvina visve devaso rathaspatirbhagah

RV_10.093.07.2{27}  rbhurvaja rbhuksanah parijma visvavedasah

RV_10.093.08.1{27}  rbhur{r}bhuksa rbhurvidhato mada a te hari jujuvanasyavajina

RV_10.093.08.2{27}  dustaram yasya sama cid rdhag yajno namanusah

RV_10.093.09.1{27}  krdhi no ahrayo deva savitah sa ca stuse maghonam

RV_10.093.09.2{27}  saho naindro vahnibhirnyesam carsaninam cakram rasmim nayoyuve

RV_10.093.10.1{27}  aisu dyavaprthivi dhatam mahadasme viresu visvacarsanisravah

RV_10.093.10.2{27}  prksam vajasya sataye prksam rayotaturvane

RV_10.093.11.1{28}  etam samsamindrasmayus tvam kucit santam sahasavannabhistaye sada pahyabhistaye

RV_10.093.11.2{28}  medatam vedata vaso

RV_10.093.12.1{28}  etam me stomam tana na surye dyutadyamanam vavrdhantanrnam

RV_10.093.12.2{28}  samvananam nasvyam tastevanapacyutam

RV_10.093.13.1{28}  vavarta yesam raya yuktaisam hiranyayi

RV_10.093.13.2{28}  nemadhitana paumsya vrtheva vistanta

RV_10.093.14.1{28}  pra tad duhsime prthavane vene pra rame vocamasuremaghavatsu

RV_10.093.14.2{28}  ye yuktvaya panca satasmayu patha visravyesam

RV_10.093.15.1{28}  adhin nvatra saptatim ca sapta ca

RV_10.093.15.2{28}  sadyo didista tanvahsadyo didista parthyah sadyo didista mayavah

 

RV_10.094.01.1{29}  praite vadantu pra vayam vadama gravabhyo vacam vadatavadadbhyah

RV_10.094.01.2{29}  yadadrayah parvatah sakamasavah slokamghosam bharathendraya sominah

RV_10.094.02.1{29}  ete vadanti satavat sahasravadabhi krandanti haritebhirasabhih

RV_10.094.02.2{29}  vistvi gravanah sukrtah sukrtyaya hotuscit purve haviradyamasata

RV_10.094.03.1{29}  ete vadantyavidannana madhu nyunkhayante adhi pakvaamisi

RV_10.094.03.2{29}  vrksasya sakhamarunasya bapsataste subharvavrsabhah premaravisuh

RV_10.094.04.1{29}  brhad vadanti madirena mandinendram krosanto.avidannanamadhu

RV_10.094.04.2{29}  samrabhya dhirah svasrbhiranartisuraghosayantah prthivimupabdibhih

RV_10.094.05.1{29}  suparna vacamakratopa dyavyakhare krishna isiraanartisuh

RV_10.094.05.2{29}  nyam ni yantyuparasya niskrtam puru retodadhire suryasvitah

RV_10.094.06.1{30}  ugra iva pravahantah samayamuh sakam yukta vrsanobibhrato dhurah

RV_10.094.06.2{30}  yacchvasanto jagrasana aravisuhsrnva esam prothatho arvatamiva

RV_10.094.07.1{30}  dasavanibhyo dasakaksyebhyo dasayoktrebhyo dasayojanebhyah

RV_10.094.07.2{30}  dasabhisubhyo arcatajarebhyo dasa dhuro dasa yuktavahadbhyah

RV_10.094.08.1{30}  te adrayo dasayantrasa asavastesamadhanam paryetiharyatam

RV_10.094.08.2{30}  ta u sutasya somyasyandhaso.amsoh piyusamprathamasya bhejire

RV_10.094.09.1{30}  te somado hari indrasya nimsate.amsum duhanto adhyasategavi

RV_10.094.09.2{30}  tebhirdugdham papivan somyam madhvindro vardhateprathate vrsayate

RV_10.094.10.1{30}  vrsa vo amsurna kila risathanelavantah sadamitsthanasitah

RV_10.094.10.2{30}  raivatyeva mahasa carava sthana yasyagravano ajusadhvamadhvaram

RV_10.094.11.1{31}  trdila atrdilaso adrayo.asramana asrthita amrtyavah

RV_10.094.11.2{31}  anatura ajara sthamavisnavah supivaso atrsitaatrsnajah

RV_10.094.12.1{31}  dhruva eva vah pitaro yuge-yuge ksemakamasah sadaso nayunjate

RV_10.094.12.2{31}  ajuryaso harisaco haridrava a dyam ravenaprthivimasusravuh

RV_10.094.13.1{31}  tadid vadantyadrayo vimocane yamannanjaspa iva ghedupabdibhih

RV_10.094.13.2{31}  vapanto bijamiva dhanyakrtah prncantisomam na minanti bapsatah

RV_10.094.14.1{31}  sute adhvare adhi vacamakrata krilayo na matarantudantah

RV_10.094.14.2{31}  vi su munca susuvuso manisam vi vartantamadrayascayamanah

 

RV_10.095.01.1{01}  haye jaye manasa tistha ghore vacamsi misrakrnavavahai nu

RV_10.095.01.2{01}  na nau mantra anuditasa ete mayas karanparatare canahan

RV_10.095.02.1{01}  kimeta vaca krnava tavaham prakramisamusasamagriyeva

RV_10.095.02.2{01}  pururavah punarastam parehi durapana vataivahamasmi

RV_10.095.03.1{01}  isurna shriya isudherasana gosah satasa na ramhih

RV_10.095.03.2{01}  avire kratau vi davidyutan nora na mayum citayantadhunayah

RV_10.095.04.1{01}  sa vasu dadhati svasuraya vaya uso yadi vastyantigrhat

RV_10.095.04.2{01}  astam nanakse yasmincakan diva naktamsnathita vaitasena

RV_10.095.05.1{01}  trih sma mahnah snathayo vaitasenota sma me.avyatyaiprnasi

RV_10.095.05.2{01}  pururavo.anu te ketamayam raja me vira tanvastadasih

RV_10.095.06.1{02}  ya sujurnih srenih sumnaapirhradecaksurna granthinicaranyuh

RV_10.095.06.2{02}  ta anjayo.arunayo na sasruh shriye gavo nadhenavo.anavanta

RV_10.095.07.1{02}  samasmin jayamana asata gna utemavardhan nadyahsvagurtah

RV_10.095.07.2{02}  mahe yat tva pururavo ranayavardhayandasyuhatyaya devah

RV_10.095.08.1{02}  saca yadasu jahatisvatkamamanusisu manuso niseve

RV_10.095.08.2{02}  apa sma mat tarasanti na bhujyusta atrasan rathasprsonasvah

RV_10.095.09.1{02}  yadasu marto amrtasu nisprk sam ksonibhih kratubhirnaprnkte

RV_10.095.09.2{02}  ta atayo na tanvah sumbhata sva asvaso nakrilayo dandasanah

RV_10.095.10.1{02}  vidyun na ya patanti davidyod bharanti me apya kamyani

RV_10.095.10.2{02}  janisto apo naryah sujatah prorvasi tirata dirghamayuh

RV_10.095.11.1{03}  jajnisa ittha gopithyaya hi dadhatha tat pururavo maojah

RV_10.095.11.2{03}  asasam tva vidusi sasminnahan na ma asrnohkimabhug vadasi

RV_10.095.12.1{03}  kada sunuh pitaram jata ichaccakran nasru vartayadvijanan

RV_10.095.12.2{03}  ko dampati samanasa vi yuyodadha yadagnihsvasuresu didayat

RV_10.095.13.1{03}  prati bravani vartayate asru cakran na krandadadhyesivayai

RV_10.095.13.2{03}  pra tat te hinava yat te asme parehyastam nahimura mapah

RV_10.095.14.1{03}  sudevo adya prapatedanavrt paravatam paramam gantava u

RV_10.095.14.2{03}  adha sayita nir{r}terupasthe.adhainam vrka rabhasasoadyuh

RV_10.095.15.1{03}  pururavo ma mrtha ma pra papto ma tva vrkaso asivasa uksan

RV_10.095.15.2{03}  na vai strainani sakhyani santi salavrkanamhrdayanyeta

RV_10.095.16.1{04}  yad virupacaram martyesvavasam ratrih saradascatasrah

RV_10.095.16.2{04}  ghrtasya stokam sakrdahna asnam tadevedantatrpana carami

RV_10.095.17.1{04}  antariksapram rajaso vimanimupa siksamyurvasimvasisthah

RV_10.095.17.2{04}  upa tva ratih sukrtasya tisthan ni vartasvahrdayam tapyate me

RV_10.095.18.1{04}  iti tva deva ima ahuraila yathemetad bhavasimrtyubandhuh

RV_10.095.18.2{04}  praja te devan havisa yajati svarga u tvamapi madayase

 

RV_10.096.01.1{05}  pra te mahe vidathe samsisam hari pra te vanve vanusoharyatam madam

RV_10.096.01.2{05}  ghrtam na yo haribhiscaru secata a tvavisantu harivarpasam girah

RV_10.096.02.1{05}  harim hi yonimabhi ye samasvaran hinvanto hari divyamyatha sadah

RV_10.096.02.2{05}  a yam prnanti haribhirna dhenava indrayasusam harivantamarcata

RV_10.096.03.1{05}  so asya vajro harito ya ayaso harirnikamo hariragabhastyoh

RV_10.096.03.2{05}  dyumni susipro harimanyusayaka indre ni rupaharita mimiksire

RV_10.096.04.1{05}  divi na keturadhi dhayi haryato vivyacad vajro harito naramhya

RV_10.096.04.2{05}  tudadahim harisipro ya ayasah sahasrasokaabhavad dharimbharah

RV_10.096.05.1{05}  tvam-tvamaharyatha upastutah purvebhirindra harikesayajvabhih

RV_10.096.05.2{05}  tvam haryasi tava visvamukthyamasami radhoharijata haryatam

RV_10.096.06.1{06}  ta vajrinam mandinam stomyam mada indram rathe vahatoharyata hari

RV_10.096.06.2{06}  purunyasmai savanani haryata indrayasoma harayo dadhanvire

RV_10.096.07.1{06}  aram kamaya harayo dadhanvire sthiraya hinvan harayo haritura

RV_10.096.07.2{06}  arvadbhiryo haribhirjosamiyate so asya kamamharivantamanase

RV_10.096.08.1{06}  harismasarurharikesa ayasasturaspeye yo haripaavardhata

RV_10.096.08.2{06}  arvadbhiryo haribhirvajinivasurati visvadurita parisad dhari

RV_10.096.09.1{06}  sruveva yasya harini vipetatuh sipre vajaya harinidavidhvatah

RV_10.096.09.2{06}  pra yat krte camase marmrjad dhari pitvamadasya hayatasyadhasah

RV_10.096.10.1{06}  uta sma sadma haryatasya pastyoratyo na vajam harivanacikradat

RV_10.096.10.2{06}  mahi cid dhi dhisanaharyadojasa brhad vayodadhise haryatascida

RV_10.096.11.1{07}  a rodasi haryamano mahitva navyam-navyam haryasi manmanu priyam

RV_10.096.11.2{07}  pra pastyamasura haryatam goraviskrdhi harayesuryaya

RV_10.096.12.1{07}  a tva haryantam prayujo jananam rathe vahantu harisipramindra

RV_10.096.12.2{07}  piba yatha pratibhrtasya madhvo haryan yajnamsadhamade dasonim

RV_10.096.13.1{07}  apah purvesam harivah sutanamatho idam savanamkevalam te

RV_10.096.13.2{07}  mamaddhi somam madhumantamindra satra vrsanjathara a vrsasva

 

RV_10.097.01.1{08}  ya osadhih purva jata devebhyastriyugam pura

RV_10.097.01.2{08}  manainu babhrunamaham satam dhamani sapta ca

RV_10.097.02.1{08}  satam vo amba dhamani sahasramuta vo ruhah

RV_10.097.02.2{08}  adhasatakratvo yuyamimam me agadam krta

RV_10.097.03.1{08}  osadhih prati modadhvam puspavatih prasuvarih

RV_10.097.03.2{08}  asvaiva sajitvarirvirudhah parayisnvah

RV_10.097.04.1{08}  osadhiriti matarastad vo devirupa bruve

RV_10.097.04.2{08}  saneyamasvamgam vasa atmanam tava purusa

RV_10.097.05.1{08}  asvatthe vo nisadanam parne vo vasatis krta

RV_10.097.05.2{08}  gobhaja itkilasatha yat sanavatha purusam

RV_10.097.06.1{09}  yatrausadhih samagmata rajanah samitaviva

RV_10.097.06.2{09}  viprah saucyate bhisag raksohamivacatanah

RV_10.097.07.1{09}  asvavatim somavatimurjayantimudojasam

RV_10.097.07.2{09}  avitsisarva osadhirasma aristatataye

RV_10.097.08.1{09}  ucchusma osadhinam gavo gosthadiverate

RV_10.097.08.2{09}  dhanamsanisyantinamatmanam tava purusa

RV_10.097.09.1{09}  iskrtirnama vo matatho yuyam stha niskrtih

RV_10.097.09.2{09}  sirahpatatrni sthana yadamayati nis krtha

RV_10.097.10.1{09}  ati visvah paristha stena iva vrajamakramuh

RV_10.097.10.2{09}  osadhihpracucyavuryat kim ca tanvo rapah

RV_10.097.11.1{10}  yadima vajayannahamosadhirhasta adadhe

RV_10.097.11.2{10}  atmayaksmasya nasyati pura jivagrbho yatha

RV_10.097.12.1{10}  yasyausadhih prasarpathangam-angam parus-paruh

RV_10.097.12.2{10}  tatoyaksmam vi badhadhva ugro madhyamasiriva

RV_10.097.13.1{10}  sakam yaksma pra pata casena kikidivina

RV_10.097.13.2{10}  sakamvatasya dhrajya sakam nasya nihakaya

RV_10.097.14.1{10}  anya vo anyamavatvanyanyasya upavata

RV_10.097.14.2{10}  tah sarvahsamvidana idam me pravata vacah

RV_10.097.15.1{10}  yah phalinirya aphala apuspa yasca puspinih

RV_10.097.15.2{10}  brhaspatiprasutasta no muncantvamhasah

RV_10.097.16.1{11}  muncantu ma sapathyadatho varunyaduta

RV_10.097.16.2{11}  atho yamasyapadbisat sarvasmad devakilbisat

RV_10.097.17.1{11}  avapatantiravadan diva osadhayas pari

RV_10.097.17.2{11}  yam jivamasnavamahai na sa risyati purusah

RV_10.097.18.1{11}  ya osadhih somarajnirbahvih satavicaksanah

RV_10.097.18.2{11}  tasam tvamasyuttamaram kamaya sam hrde

RV_10.097.19.1{11}  ya osadhih somarajnirvisthitah prthivimanu

RV_10.097.19.2{11}  brhaspatiprasuta asyai sam datta viryam

RV_10.097.20.1{11}  ma vo risat khanita yasmai caham khanami vah

RV_10.097.20.2{11}  dvipaccatuspadasmakam sarvamastvanaturam

RV_10.097.21.1{11}  yascedamupasrnvanti yasca duram paragatah

RV_10.097.21.2{11}  sarvah samgatya virudho.asyai sam datta viryam

RV_10.097.22.1{11}  osadhayah sam vadante somena saha rajna

RV_10.097.22.2{11}  yasmai krnotibrahmanastam rajan parayamasi

RV_10.097.23.1{11}  tvamuttamasyosadhe tava vrksa upastayah

RV_10.097.23.2{11}  upastirastuso.asmakam yo asmanabhidasati

 

RV_10.098.01.1{12}  brhaspate prati me devatamihi mitro va yad varuno vasipusa

RV_10.098.01.2{12}  adityairva yad vasubhirmarutvan sa parjanyamsantanave vrsaya

RV_10.098.02.1{12}  a devo duto ajirascikitvan tvad devape abhi mamagachat

RV_10.098.02.2{12}  praticinah prati mama vavrtsva dadhami te dyumatimvacamasan

RV_10.098.03.1{12}  asme dhehi dyumatim vacamasan brhaspate anamivamisiram

RV_10.098.03.2{12}  yaya vrstim santanave vanava divo drapsomadhumana vivesa

RV_10.098.04.1{12}  a no drapsa madhumanto visantvindra dehyadhirathamsahasram

RV_10.098.04.2{12}  ni sida hotram rtutha yajasva devan devapehavisa saparya

RV_10.098.05.1{12}  arstiseno hotram rsirnisidan devapirdevasumatimcikitvan

RV_10.098.05.2{12}  sa uttarasmadadharam samudramapo divya asrjadvarsya abhi

RV_10.098.06.1{12}  asmin samudre adhyuttarasminnapo devebhirnivrta atisthan

RV_10.098.06.2{12}  ta adravannarstisenena srsta devapina presitamrksinisu

RV_10.098.07.1{13}  yad devapih santanave purohito hotraya vrtah krpayannadidhet

RV_10.098.07.2{13}  devasrutam vrstivanim rarano brhaspatirvacamasma ayachat

RV_10.098.08.1{13}  yam tva devapih susucano agna arstiseno manusyahsamidhe

RV_10.098.08.2{13}  visvebhirdevairanumadyamanah pra parjanyamiraya vrstimantam

RV_10.098.09.1{13}  tvam purva rsayo girbhirayan tvamadhvaresu puruhutavisve

RV_10.098.09.2{13}  sahasranyadhirathanyasme a no yajnamrohidasvopa yahi

RV_10.098.10.1{13}  etanyagne navatirnava tve ahutanyadhiratha sahasra

RV_10.098.10.2{13}  tebhirvardhasva tanvah sura purvirdivo no vrstimisitoririhi

RV_10.098.11.1{13}  etanyagne navatim sahasra sam pra yacha vrsna indrayabhagam

RV_10.098.11.2{13}  vidvan patha rtuso devayananapyaulanam dividevesu dhehi

RV_10.098.12.1{13}  agne badhasva vi mrdho vi durgahapamivamaparaksamsi sedha

RV_10.098.12.2{13}  asmat samudrad brhato divo no.apambhumanamupa nah srjeha

 

RV_10.099.01.1{14}  kam nascitramisanyasi cikitvan prthugmanam vasramvavrdhadhyai

RV_10.099.01.2{14}  kat tasya datu savaso vyustau taksadvajram vrtraturamapinvat

RV_10.099.02.1{14}  sa hi dyuta vidyuta veti sama prthum yonimasuratvasasada

RV_10.099.02.2{14}  sa sanilebhih prasahano asya bhraturna rtesaptathasya mayah

RV_10.099.03.1{14}  sa vajam yatapaduspada yan svarsata pari sadatsanisyan

RV_10.099.03.2{14}  anarva yacchatadurasya vedo ghnanchisnadevanabhi varpasa bhut

RV_10.099.04.1{14}  sa yahvyo.avanirgosvarva juhoti pradhanyasu sashrih

RV_10.099.04.2{14}  apado yatra yujyaso.aratha dronyasvasa irate ghrtamvah

RV_10.099.05.1{14}  sa rudrebhirasastavara rbhva hitvi gayamareavadyaagat

RV_10.099.05.2{14}  vamrasya manye mithuna vivavri annamabhityarodayanmusayan

RV_10.099.06.1{14}  sa id dasam tuviravam patirdan salaksantrisirsanam damanyat

RV_10.099.06.2{14}  asya trito nvojasa vrdhano vipavarahamayoagraya han

RV_10.099.07.1{15}  sa druhvane manusa urdhvasana a savisadarsasanayasarum

RV_10.099.07.2{15}  sa nrtamo nahuso.asmat sujatah puro.abhinadarhandasyuhatye

RV_10.099.08.1{15}  so abhriyo na yavasa udanyan ksayaya gatum vidan no asme

RV_10.099.08.2{15}  upa yat sidadindum sariraih syeno.ayopastirhantidasyun

RV_10.099.09.1{15}  sa vradhatah savasanebhirasya kutsaya susnam krpaneparadat

RV_10.099.09.2{15}  ayam kavimanayacchasyamanamatkam vo asyasanitota nrnam

RV_10.099.10.1{15}  ayam dasasyan naryebhirasya dasmo devebhirvaruno namayi

RV_10.099.10.2{15}  ayam kanina rtupa avedyamimitararum yascatuspat

RV_10.099.11.1{15}  asya stomebhirausija rjisva vrajam darayad vrsabhenapiproh

RV_10.099.11.2{15}  sutva yad yajato didayad gih pura iyano abhivarpasa bhut

RV_10.099.12.1{15}  eva maho asura vaksathaya vamrakah padbhirupa sarpadindram

RV_10.099.12.2{15}  sa iyanah karati svastimasma isamurjamsuksitim visvamabhah

 

RV_10.100.01.1{16}  indra drhya maghavan tvavadid bhuja iha stutah sutapabodhi no vrdhe

RV_10.100.01.2{16}  devebhirnah savita pravatu srutamasarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.02.1{16}  bharaya su bharata bhagam rtviyam pra vayave sucipekrandadistaye

RV_10.100.02.2{16}  gaurasya yah payasah pitimanasa asarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.03.1{16}  a no devah savita savisad vaya rjuyate yajamanayasunvate

RV_10.100.03.2{16}  yatha devan pratibhusema pakavada sarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.04.1{16}  indro asme sumana astu visvaha raja somah suvitasyadhyetu nah

RV_10.100.04.2{16}  yatha-yatha mitradhitani sandadhura sarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.05.1{16}  indra ukthena savasa parurdadhe brhaspate prataritasyayusah

RV_10.100.05.2{16}  yajno manuh pramatirnah pita hi kamasarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.06.1{16}  indrasya nu sukrtam daivyam saho.agnirgrhe jaritamedhirah kavih

RV_10.100.06.2{16}  yajnasca bhud vidathe carurantama asarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.07.1{17}  na vo guha cakrma bhuri duskrtam navistyam vasavodevahelanam

RV_10.100.07.2{17}  makirno deva anrtasya varpasa a sarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.08.1{17}  apamivam savita savisan nyag variya idapa sedhantvadrayah

RV_10.100.08.2{17}  grava yatra madhusuducyate brhadasarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.09.1{17}  urdhvo grava vasavo.astu sotari visva dvesamsi sanutaryuyota

RV_10.100.09.2{17}  sa no devah savita payuridya a sarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.10.1{17}  urjam gavo yavase pivo attana rtasya yah sadane koseangdhve

RV_10.100.10.2{17}  tanureva tanvo astu bhesajama sarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.11.1{17}  kratuprava jarita sasvatamava indra id bhadrapramatih sutavatam

RV_10.100.11.2{17}  purnamudhardivyam yasya siktayaa sarvatatimaditim vrnimahe

RV_10.100.12.1{17}  citraste bhanuh kratupra abhistih santi sprdhojaranipra adhrstah

RV_10.100.12.2{17}  rajisthaya rajya pasva a gostutursaty paryagram duvasyuh

 

RV_10.101.01.1{18}  ud budhyadhvam samanasah sakhayah samagnimindhvam bahavahsanilah

RV_10.101.01.2{18}  dadhikramagnimusasam ca devimindravato'vase ni hvaye vah

RV_10.101.02.1{18}  mandra krnudhvam dhiya a tanudhvam navamaritraparanimkrnudhvam

RV_10.101.02.2{18}  iskrnudhvamayudharam krnudhvam prancamyajnam pra nayata sakhayah

RV_10.101.03.1{18}  yunakta sira vi yuga tanudhvam krte yonau vapateha bijam

RV_10.101.03.2{18}  gira ca srustih sabhara asan no nediya it srnyahpakvameyat

RV_10.101.04.1{18}  sira yunjanti kavayo yuga vi tanvate prthak

RV_10.101.04.2{18}  dhiradevesu sumnaya

RV_10.101.05.1{18}  nirahavan krnotana sam varatra dadhatana

RV_10.101.05.2{18}  sincamahaavatamudrinam vayam susekamanupaksitam

RV_10.101.06.1{18}  iskrtahavamavatam suvaratram susecanam

RV_10.101.06.2{18}  udrinam sinceaksitam

RV_10.101.07.1{19}  prinitasvan hitam jayatha svastivaham rathamitkrnudhvam

RV_10.101.07.2{19}  dronahavamavatamasmacakramamsatrakosamsincata nrpanam

RV_10.101.08.1{19}  vrajam krnudhvam sa hi vo nrpano varma sivyadhvam bahulaprthuni

RV_10.101.08.2{19}  purah krnudhvamayasiradhrsta ma vah susroccamaso drmhata tam

RV_10.101.09.1{19}  a vo dhiyam yajniyam varta utaye deva devim yajatamyajniyamiha

RV_10.101.09.2{19}  sa no duhiyad yavaseva gatvi sahasradharapayasa mahi gauh

RV_10.101.10.1{19}  a tu sinca harimim drorupasthe vasibhistaksatasmanmayibhih

RV_10.101.10.2{19}  pari svajadhvam dasa kaksyabhirubhe dhurau prati vahnim yunakta

RV_10.101.11.1{19}  ubhe dhurau vahnirapibdamano.antaryoneva carati dvijanih

RV_10.101.11.2{19}  vanaspatim vana asthapayadhvam ni su dadhidhvamakhananta utsam

RV_10.101.12.1{19}  kaprn narah kaprthamud dadhatana codayata khudatavajasataye

RV_10.101.12.2{19}  nistigryah putrama cyavayotaya indramsabadha iha somapitaye

 

RV_10.102.01.1{20}  pra te ratham mithukrtamindro.avatu dhrsnuya

RV_10.102.01.2{20}  asminnajau puruhuta sravayye dhanabhaksesu no.ava

RV_10.102.02.1{20}  ut sma vato vahati vaso.asya adhiratham yadajayat sahasram

RV_10.102.02.2{20}  rathirabhun mudgalani gavistau bhare krtam vyacedindrasena

RV_10.102.03.1{20}  antaryacha jighamsato vajramindrabhidasatah

RV_10.102.03.2{20}  dasasyava maghavannaryasya va sanutaryavaya vadham

RV_10.102.04.1{20}  udno hradamapibajjarhrsanah kutam sma trmhadabhimatimeti

RV_10.102.04.2{20}  pra muskabharah srava ichamano.ajirambahu abharat sisasan

RV_10.102.05.1{20}  nyakrandayannupayanta enamamehayan vrsabham madhya ajeh

RV_10.102.05.2{20}  tena subharvam satavat sahasram gavam mudgalah pradhanejigaya

RV_10.102.06.1{20}  kakardave vrsabho yukta asidavavacit sarathirasya kesi

RV_10.102.06.2{20}  dudheryuktasya dravatah sahanasa rchanti sma nispadomudgalanim

RV_10.102.07.1{21}  uta pradhimudahannasya vidvanupayunag vamsagamatrasiksan

RV_10.102.07.2{21}  indra udavat patimaghnyanamaramhatapadyabhih kakudman

RV_10.102.08.1{21}  sunamastravyacarat kapardi varatrayam darvanahyamanah

RV_10.102.08.2{21}  nrmnani krnvan bahave janaya gahpaspasanastavisiradhatta

RV_10.102.09.1{21}  imam tam pasya vrsabhasya yunjam kasthaya madhyedrughanam sayanam

RV_10.102.09.2{21}  yena jigaya satavat sahasram gavammudgalah prtanajyesu

RV_10.102.10.1{21}  are agha ko nvittha dadarsa yam yunjanti tam vasthapayanti

RV_10.102.10.2{21}  nasmai trnam nodakama bharantyuttaro dhurovahati pradedisat

RV_10.102.11.1{21}  parivrkteva patividyamanat pipyana kucakreneva sincan

RV_10.102.11.2{21}  esaisya cid rathya jayema sumangalam sinavadastu satam

RV_10.102.12.1{21}  tvam visvasya jagatascaksurindrasi caksusah

RV_10.102.12.2{21}  vrsayadajim vrsana sisasasi codayan vadhrina yuja

 

RV_10.103.01.1{22}  asuh sisano vrsabho na bhimo ghanaghanah ksobhanascarsaninam

RV_10.103.01.2{22}  samkrandano.animisa ekavirah satam senaajayat sakamindrah

RV_10.103.02.1{22}  samkrandanenanimisena jisnuna yutkarena duscyavanenadhrsnuna

RV_10.103.02.2{22}  tadindrena jayata tat sahadhvam yudho naraisuhastena vrsna

RV_10.103.03.1{22}  sa isuhastaih sa nisangibhirvasi samsrasta sa yudhaindro ganena

RV_10.103.03.2{22}  samsrstajit somapa bahusardhyugradhanvapratihitabhirasta

RV_10.103.04.1{22}  brhaspate pari diya rathena raksohamitranapabadhamanah

RV_10.103.04.2{22}  prabhanjan senah pramrno yudha jayannasmakamedhyavita rathanam

RV_10.103.05.1{22}  balavijnaya sthavirah pravirah sahasvan vaji sahamanaugrah

RV_10.103.05.2{22}  abhiviro abhisatva sahoja jaitramindra rathamatistha govit

RV_10.103.06.1{22}  gotrabhidam govidam vajrabahum jayantamajma pramrnantamojasa

RV_10.103.06.2{22}  imam sajata anu virayadhvamindram sakhayo anusam rabhadhvam

RV_10.103.07.1{23}  abhi gotrani sahasa gahamano.adayo virah satamanyurindrah

RV_10.103.07.2{23}  duscyavanah prtanasal ayudhyo.asmakam senaavatu pra yutsu

RV_10.103.08.1{23}  indra asam neta brhaspatirdaksina yajnah pura etusomah

RV_10.103.08.2{23}  devasenanamabhibhanjatinam jayantinam marutoyantvagram

RV_10.103.09.1{23}  indrasya vrsno varunasya rajna adityanam marutamsardha ugram

RV_10.103.09.2{23}  mahamanasam bhuvanacyavanam ghosodevanam jayatamudasthat

RV_10.103.10.1{23}  ud dharsaya maghavannayudhanyut satvanam mamakanammanamsi

RV_10.103.10.2{23}  ud vrtrahan vajinam vajinanyud rathanamjayatam yantu ghosah

RV_10.103.11.1{23}  asmakamindrah samrtesu dhvajesvasmakam ya isavastajayantu

RV_10.103.11.2{23}  asmakam vira uttare bhavantvasmanu deva avatahavesu

RV_10.103.12.1{23}  amisam cittam pratilobhayanti grhananganyapve parehi

RV_10.103.12.2{23}  abhi prehi nirdaha hrtsu sokairandhenamitrastamasasacantam

RV_10.103.13.1{23}  preta jayata nara indro vah sarma yachatu

RV_10.103.13.2{23}  ugra vah santubahavo.anadhrsya yathasatha

 

RV_10.104.01.1{24}  asavi somah puruhuta tubhyam haribhyam yajnamupa yahituyam

RV_10.104.01.2{24}  tubhyam giro vipravira iyana dadhanvira indrapiba sutasya

RV_10.104.02.1{24}  apsu dhutasya harivah pibeha nrbhih sutasya jatharamprnasva

RV_10.104.02.2{24}  mimiksuryamadraya indra tubhyam tebhirvardhasvamadamukthavahah

RV_10.104.03.1{24}  program pitim vrsna iyarmi satyam prayai sutasyaharyasva tubhyam

RV_10.104.03.2{24}  indra dhenabhiriha madayasva dhibhirvisvabhih sacya grnanah

RV_10.104.04.1{24}  uti sacivastava viryena vayo dadhana usija rtajnah

RV_10.104.04.2{24}  prajavadindra manuso durone tasthurgrnantahsadhamadyasah

RV_10.104.05.1{24}  pranitibhis te haryasva sustoh susumnasya pururucojanasah

RV_10.104.05.2{24}  mamhisthamutim vitire dadhana stotaraindra tava sunrtabhih

RV_10.104.06.1{25}  upa brahmani harivo haribhyam somasya yahi pitaye sutasya

RV_10.104.06.2{25}  indra tva yajnah ksamamanamanad dasvanasyadhvarasya pra