Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 1

Rg Veda 1

 

The edition used was that of Aufrecht, 1877. Apparently the edition was

compiled by H.S. Ananthanarayana and W. P. Lehman.

It is a "research-only" text.

Reputedly, it was verified against Grassmann, 1876-77.

 

The Modified Verse Numbering:

 

two digits for Mandala.

three digits for Sukta.

two digits for verse.

one digit for line.

{two digits for varga}

 

e.g.: 01.001.01.1{01}

 

RV_01.001.01.1{01}  agnimile purohitam yajnasya devam rtvijam

RV_01.001.01.2{01}  hotaram ratnadhatamam

RV_01.001.02.1{01}  agnih purvebhirrsibhiridyo nutanairuta

RV_01.001.02.2{01}  sa devaneha vaksati

RV_01.001.03.1{01}  agnina rayimasnavat posameva dive-dive

RV_01.001.03.2{01}  yasasam viravattamam

RV_01.001.04.1{01}  agne yam yajnamadhvaram visvatah paribhurasi

RV_01.001.04.2{01}  sa iddevesu gachati

RV_01.001.05.1{01}  agnirhota kavikratuh satyascitrasravastamah

RV_01.001.05.2{01}  devo devebhira gamat

RV_01.001.06.1{02}  yadanga dasuse tvamagne bhadram karisyasi

RV_01.001.06.2{02}  tavet tat satyamangirah

RV_01.001.07.1{02}  upa tvagne dive-dive dosavastardhiya vayam

RV_01.001.07.2{02}  namo bharanta emasi

RV_01.001.08.1{02}  rajantamadhvaranam gopam rtasya didivim

RV_01.001.08.2{02}  vardhamanamsve dame

RV_01.001.09.1{02}  sa nah piteva sunave.agne supayano bhava

RV_01.001.09.2{02}  sacasva nah svastaye

 

RV_01.002.01.1{03}  vayava yahi darsateme soma aramkrtah

RV_01.002.01.2{03}  tesam pahi srudhi havam

RV_01.002.02.1{03}  vaya ukthebhirjarante tvamacha jaritarah

RV_01.002.02.2{03}  sutasoma aharvidah

RV_01.002.03.1{03}  vayo tava praprncati dhena jigati dasuse

RV_01.002.03.2{03}  uruci somapitaye

RV_01.002.04.1{03}  indravayu ime suta upa prayobhira gatam

RV_01.002.04.2{03}  indavo vamusanti hi

RV_01.002.05.1{03}  vayavindrasca cetathah sutanam vajinivasu

RV_01.002.05.2{03}  tava yatamupa dravat

RV_01.002.06.1{04}  vayavindrasca sunvata a yatamupa niskrtam

RV_01.002.06.2{04}  maksvittha dhiya nara

RV_01.002.07.1{04}  mitram huve putadaksam varunam ca risadasam

RV_01.002.07.2{04}  dhiyam ghrtacim sadhanta

RV_01.002.08.1{04}  rtena mitravarunav rtavrdhav rtasprsa

RV_01.002.08.2{04}  kratum brhantamasathe

RV_01.002.09.1{04}  kavi no mitravaruna tuvijata uruksaya

RV_01.002.09.2{04}  daksam dadhate apasam

 

RV_01.003.01.1{05}  asvina yajvaririso dravatpani subhas pati

RV_01.003.01.2{05}  purubhujacanasyatam

RV_01.003.02.1{05}  asvina purudamsasa nara saviraya dhiya

RV_01.003.02.2{05}  dhisnya vanatam girah

RV_01.003.03.1{05}  dasra yuvakavah suta nasatya vrktabarhisah

RV_01.003.03.2{05}  a yatamrudravartani

RV_01.003.04.1{05}  indra yahi citrabhano suta ime tvayavah

RV_01.003.04.2{05}  anvibhistana putasah

RV_01.003.05.1{05}  indra yahi dhiyesito viprajutah sutavatah

RV_01.003.05.2{05}  upa brahmani vaghatah

RV_01.003.06.1{05}  indra yahi tutujana upa brahmani harivah

RV_01.003.06.2{05}  sute dadhisvanascanah

RV_01.003.07.1{06}  omasascarsanidhrto visve devasa a gata

RV_01.003.07.2{06}  dasvamso dasusah sutam

RV_01.003.08.1{06}  visve devaso apturah sutama ganta turnayah

RV_01.003.08.2{06}  usra ivasvasarani

RV_01.003.09.1{06}  visve devaso ashridha ehimayaso adruhah

RV_01.003.09.2{06}  medham jusanta vahnayah

RV_01.003.10.1{06}  pavaka nah sarasvati vajebhirvajinivati

RV_01.003.10.2{06}  yajnam vastu dhiyavasuh

RV_01.003.11.1{06}  codayitri sunrtanam cetanti sumatinam

RV_01.003.11.2{06}  yajnam dadhe sarasvati

RV_01.003.12.1{06}  maho arnah sarasvati pra cetayati ketuna

RV_01.003.12.2{06}  dhiyo visva vi rajati

 

RV_01.004.01.1{07}  surupakrtnumutaye sudughamiva goduhe

RV_01.004.01.2{07}  juhumasi dyavi-dyavi

RV_01.004.02.1{07}  upa nah savana gahi somasya somapah piba

RV_01.004.02.2{07}  goda id revatomadah

RV_01.004.03.1{07}  atha te antamanam vidyama sumatinam

RV_01.004.03.2{07}  ma no ati khya agahi

RV_01.004.04.1{07}  parehi vigramastrtamindram prcha vipascitam

RV_01.004.04.2{07}  yaste sakhibhya a varam

RV_01.004.05.1{07}  uta bruvantu no nido niranyatascidarata

RV_01.004.05.2{07}  dadhana indra id duvah

RV_01.004.06.1{08}  uta nah subhaganarirvoceyurdasma krstayah

RV_01.004.06.2{08}  syamedindrasya sarmani

RV_01.004.07.1{08}  emasumasave bhara yajnashriyam nrmadanam

RV_01.004.07.2{08}  patayan mandayatsakham

RV_01.004.08.1{08}  asya pitva satakrato ghano vrtranamabhavah

RV_01.004.08.2{08}  pravo vajesu vajinam

RV_01.004.09.1{08}  tam tva vajesu vajinam vajayamah satakrato

RV_01.004.09.2{08}  dhananamindra sataye

RV_01.004.10.1{08}  yo rayo.avanirmahan suparah sunvatah sakha

RV_01.004.10.2{08}  tasma indraya gayata

 

RV_01.005.01.1{09}  a tveta ni sidatendramabhi pra gayata

RV_01.005.01.2{09}  sakhaya stomavahasah

RV_01.005.02.1{09}  purutamam purunamisanam varyanam

RV_01.005.02.2{09}  indram some saca sute

RV_01.005.03.1{09}  sa gha no yoga a bhuvat sa raye sa purandhyam

RV_01.005.03.2{09}  gamad vajebhira sa nah

RV_01.005.04.1{09}  yasya samsthe na vrnvate hari samatsu satravah

RV_01.005.04.2{09}  tasma indraya gayata

RV_01.005.05.1{09}  sutapavne suta ime sucayo yanti vitaye

RV_01.005.05.2{09}  somaso dadhyasirah

RV_01.005.06.1{10}  tvam sutasya pitaye sadyo vrddho ajayathah

RV_01.005.06.2{10}  indra jyaisthyaya sukrato

RV_01.005.07.1{10}  a tva visantvasavah somasa indra girvanah

RV_01.005.07.2{10}  sam te santu pracetase

RV_01.005.08.1{10}  tvam stoma avivrdhan tvamuktha satakrato

RV_01.005.08.2{10}  tvam vardhantu no girah

RV_01.005.09.1{10}  aksitotih sanedimam vajamindrah sahashrinam

RV_01.005.09.2{10}  yasmin visvani paumsya

RV_01.005.10.1{10}  ma no marta abhi druhan tanunamindra girvanah

RV_01.005.10.2{10}  isano yavaya vadham

 

RV_01.006.01.1{11}  yunjanti bradhnamarusam carantam pari tasthusah

RV_01.006.01.2{11}  rocanterocana divi

RV_01.006.02.1{11}  yunjantyasya kamya hari vipaksasa rathe

RV_01.006.02.2{11}  sona dhrsnu nrvahasa

RV_01.006.03.1{11}  ketum krnvannaketave peso marya apesase

RV_01.006.03.2{11}  samusadbhirajayathah

RV_01.006.04.1{11}  adaha svadhamanu punargarbhatvamerire

RV_01.006.04.2{11}  dadhana namayajniyam

RV_01.006.05.1{11}  vilu cidarujatnubhirguha cidindra vahnibhih

RV_01.006.05.2{11}  avinda ushriya anu

RV_01.006.06.1{12}  devayanto yatha matimacha vidadvasum girah

RV_01.006.06.2{12}  mahamanusata srutam

RV_01.006.07.1{12}  indrena sam hi drksase samjagmano abibhyusa

RV_01.006.07.2{12}  mandu samanavarcasa

RV_01.006.08.1{12}  anavadyairabhidyubhirmakhah sahasvadarcati

RV_01.006.08.2{12}  ganairindrasya kamyaih

RV_01.006.09.1{12}  atah parijmanna gahi divo va rocanadadhi

RV_01.006.09.2{12}  samasminnrnjate girah

RV_01.006.10.1{12}  ito va satimimahe divo va parthivadadhi

RV_01.006.10.2{12}  indram mahova rajasah

 

RV_01.007.01.1{13}  indramid gathino brhadindramarkebhirarkinah

RV_01.007.01.2{13}  indram vaniranusata

RV_01.007.02.1{13}  indra id dharyoh saca sammisla a vacoyuja

RV_01.007.02.2{13}  indro vajrihiranyayah

RV_01.007.03.1{13}  indro dirghaya caksasa a suryam rohayad divi

RV_01.007.03.2{13}  vi gobhiradrimairayat

RV_01.007.04.1{13}  indra vajesu no.ava sahasrapradhanesu ca

RV_01.007.04.2{13}  ugra ugrabhirutibhih

RV_01.007.05.1{13}  indram vayam mahadhana indramarbhe havamahe

RV_01.007.05.2{13}  yujam vrtresu vajrinam

RV_01.007.06.1{14}  sa no vrsannamum carum satradavannapa vrdhi

RV_01.007.06.2{14}  asmabhyamapratiskutah

RV_01.007.07.1{14}  tunje-tunje ya uttare stoma indrasya vajrinah

RV_01.007.07.2{14}  na vindheasya sustutim

RV_01.007.08.1{14}  vrsa yutheva vamsagah krstiriyartyojasa

RV_01.007.08.2{14}  isano apratiskutah

RV_01.007.09.1{14}  ya ekascarsaninam vasunamirajyati

RV_01.007.09.2{14}  indrah panca ksitinam

RV_01.007.10.1{14}  indram vo visvatas pari havamahe janebhyah

RV_01.007.10.2{14}  asmakamastu kevalah

 

RV_01.008.01.1{15}  endra sanasim rayim sajitvanam sadasaham

RV_01.008.01.2{15}  varsisthamutaye bhara

RV_01.008.02.1{15}  ni yena mustihatyaya ni vrtra runadhamahai

RV_01.008.02.2{15}  tvotaso nyarvata

RV_01.008.03.1{15}  indra tvotasa a vayam vajram ghana dadimahi

RV_01.008.03.2{15}  jayema sam yudhi sprdhah

RV_01.008.04.1{15}  vayam surebhirastrbhirindra tvaya yuja vayam

RV_01.008.04.2{15}  sasahyama prtanyatah

RV_01.008.05.1{15}  mahanindrah parasca nu mahitvamastu vajrine

RV_01.008.05.2{15}  dyaurnaprathina savah

RV_01.008.06.1{16}  samohe va ya asata narastokasya sanitau

RV_01.008.06.2{16}  vipraso va dhiyayavah

RV_01.008.07.1{16}  yah kuksih somapatamah samudra iva pinvate

RV_01.008.07.2{16}  urvirapo na kakudah

RV_01.008.08.1{16}  eva hyasya sunrta virapsi gomati mahi

RV_01.008.08.2{16}  pakva sakha na dasuse

RV_01.008.09.1{16}  eva hi te vibhutaya utaya indra mavate

RV_01.008.09.2{16}  sadyascit santidasuse

RV_01.008.10.1{16}  eva hyasya kamya stoma uktham ca samsya

RV_01.008.10.2{16}  indraya somapitaye

 

RV_01.009.01.1{17}  indrehi matsyandhaso visvebhih somaparvabhih

RV_01.009.01.2{17}  mahanabhistirojasa

RV_01.009.02.1{17}  emenam srjata sute mandimindraya mandine

RV_01.009.02.2{17}  cakrim visvani cakraye

RV_01.009.03.1{17}  matsva susipra mandibhih stomebhirvisvacarsane

RV_01.009.03.2{17}  sacaisusavanesva

RV_01.009.04.1{17}  asrgramindra te girah prati tvamudahasata

RV_01.009.04.2{17}  ajosa vrsabham patim

RV_01.009.05.1{17}  sam codaya citramarvag radha indra varenyam

RV_01.009.05.2{17}  asadit te vibhu prabhu

RV_01.009.06.1{18}  asman su tatra codayendra raye rabhasvatah

RV_01.009.06.2{18}  tuvidyumna yasasvatah

RV_01.009.07.1{18}  sam gomadindra vajavadasme prthu sravo brhat

RV_01.009.07.2{18}  visvayurdhehyaksitam

RV_01.009.08.1{18}  asme dhehi sravo brhad dyumnam sahasrasatamam

RV_01.009.08.2{18}  indra ta rathinirisah

RV_01.009.09.1{18}  vasorindram vasupatim girbhirgrnanta rgmiyam

RV_01.009.09.2{18}  homa gantaramutaye

RV_01.009.10.1{18}  sute-sute nyokase brhad brhata edarih

RV_01.009.10.2{18}  indraya susamarcati

 

RV_01.010.01.1{19}  gayanti tva gayatrino.arcantyarkamarkinah

RV_01.010.01.2{19}  brahmanastva satakrata ud vamsamiva yemire

RV_01.010.02.1{19}  yat sanoh sanumaruhad bhuryaspasta kartvam

RV_01.010.02.2{19}  tadindro artham cetati yuthena vrsnirejati

RV_01.010.03.1{19}  yuksva hi kesina hari vrsana kaksyapra

RV_01.010.03.2{19}  atha na indra somapa giramupasrutim cara

RV_01.010.04.1{19}  ehi stomanabhi svarabhi grnihya ruva

RV_01.010.04.2{19}  brahma ca no vasosacendra yajnam ca vardhaya

RV_01.010.05.1{19}  ukthamindraya samsyam vardhanam purunissidhe

RV_01.010.05.2{19}  sakro yatha sutesu no raranat sakhyesu ca

RV_01.010.06.1{19}  tamit sakhitva imahe tam raye tam suvirye

RV_01.010.06.2{19}  sa sakra uta nah sakadindro vasu dayamanah

RV_01.010.07.1{20}  suvivrtam sunirajamindra tvadatamid yasah

RV_01.010.07.2{20}  gavamapavrajam vrdhi krnusva radho adrivah

RV_01.010.08.1{20}  nahi tva rodasi ubhe rghayamanaminvatah

RV_01.010.08.2{20}  jesah svarvatirapah sam ga asmabhyam dhunuhi

RV_01.010.09.1{20}  asrutkarna srudhi havam nu cid dadhisva me girah

RV_01.010.09.2{20}  indra stomamimam mama krsva yujascidantaram

RV_01.010.10.1{20}  vidma hi tva vrsantamam vajesu havanasrutam

RV_01.010.10.2{20}  vrsantamasya humaha utim sahasrasatamam

RV_01.010.11.1{20}  a tu na indra kausika mandasanah sutam piba

RV_01.010.11.2{20}  navyamayuhpra su tira krdhi sahasrasam rsim

RV_01.010.12.1{20}  pari tva girvano gira ima bhavantu visvatah

RV_01.010.12.2{20}  vrddhayumanu vrddhayo justa bhavantu justayah

 

RV_01.011.01.1{21}  indram visva avivrdhan samudravyacasam girah

RV_01.011.01.2{21}  rathitamamrathinam vajanam satpatim patim

RV_01.011.02.1{21}  sakhye ta indra vajino ma bhema savasas pate

RV_01.011.02.2{21}  tvamabhi pranonumo jetaramaparajitam

RV_01.011.03.1{21}  purvirindrasya ratayo na vi dasyantyutayah

RV_01.011.03.2{21}  yadi vajasya gomata stotrbhyo mamhate magham

RV_01.011.04.1{21}  puram bhinduryuva kaviramitauja ajayata

RV_01.011.04.2{21}  indro visvasyakarmano dharta vajri purustutah

RV_01.011.05.1{21}  tvam valasya gomato.apavaradrivo bilam

RV_01.011.05.2{21}  tvam deva abibhyusastujyamanasa avisuh

RV_01.011.06.1{21}  tavaham sura ratibhih pratyayam sindhumavadan

RV_01.011.06.2{21}  upatisthanta girvano vidus te tasya karavah

RV_01.011.07.1{21}  mayabhirindra mayinam tvam susnamavatirah

RV_01.011.07.2{21}  vidus te tasya medhirastesam sravamsyut tira

RV_01.011.08.1{21}  indramisanamojasabhi stoma anusata

RV_01.011.08.2{21}  sahasram yasya rataya uta va santi bhuyasih

 

RV_01.012.01.1{22}  agnim dutam vrnimahe hotaram visvavedasam

RV_01.012.01.2{22}  asya yajnasya sukratum

RV_01.012.02.1{22}  agnim-agnim havimabhih sada havanta vispatim

RV_01.012.02.2{22}  havyavaham purupriyam

RV_01.012.03.1{22}  agne devaniha vaha jajnano vrktabarhise

RV_01.012.03.2{22}  asi hota na idyah

RV_01.012.04.1{22}  tanusato vi bodhaya yadagne yasi dutyam

RV_01.012.04.2{22}  devaira satsi barhisi

RV_01.012.05.1{22}  ghrtahavana didivah prati sma risato daha

RV_01.012.05.2{22}  agne tvam raksasvinah

RV_01.012.06.1{22}  agninagnih samidhyate kavirgrhapatiryuva

RV_01.012.06.2{22}  havyavad juhvasyah

RV_01.012.07.1{23}  kavimagnimupa stuhi satyadharmanamadhvare

RV_01.012.07.2{23}  devamamivacatanam

RV_01.012.08.1{23}  yastvamagne havispatirdutam deva saparyati

RV_01.012.08.2{23}  tasya sma pravita bhava

RV_01.012.09.1{23}  yo agnim devavitaye havismanavivasati

RV_01.012.09.2{23}  tasmai pavaka mrlaya

RV_01.012.10.1{23}  sa nah pavaka didivo.agne devaniha vaha

RV_01.012.10.2{23}  upa yajnam havisca nah

RV_01.012.11.1{23}  sa na stavana a bhara gayatrena naviyasa

RV_01.012.11.2{23}  rayim viravatimisam

RV_01.012.12.1{23}  agne sukrena socisa visvabhirdevahutibhih

RV_01.012.12.2{23}  imam stomam jusasva nah

 

RV_01.013.01.1{24}  susamiddho na a vaha devanagne havismate

RV_01.013.01.2{24}  hotah pavaka yaksi ca

RV_01.013.02.1{24}  madhumantam tanunapad yajnam devesu nah kave

RV_01.013.02.2{24}  adya krnuhi vitaye

RV_01.013.03.1{24}  narasamsamiha priyamasmin yajna upa hvaye

RV_01.013.03.2{24}  madhujihvamhaviskrtam

RV_01.013.04.1{24}  agne sukhatame rathe devanilita a vaha

RV_01.013.04.2{24}  asi hota manurhitah

RV_01.013.05.1{24}  strnita barhiranusag ghrtaprstham manisinah

RV_01.013.05.2{24}  yatramrtasya caksanam

RV_01.013.06.1{24}  vi srayantam rtavrdho dvaro devirasascatah

RV_01.013.06.2{24}  adya nunam ca yastave

RV_01.013.07.1{25}  naktosasa supesasasmin yajna upa hvaye

RV_01.013.07.2{25}  idam no barhirasade

RV_01.013.08.1{25}  ta sujihva upa hvaye hotara daivya kavi

RV_01.013.08.2{25}  yajnam no yaksatamimam

RV_01.013.09.1{25}  ila sarasvati mahi tisro devirmayobhuvah

RV_01.013.09.2{25}  barhih sidantvashridhah

RV_01.013.10.1{25}  iha tvastaramagriyam visvarupamupa hvaye

RV_01.013.10.2{25}  asmakamastukevalah

RV_01.013.11.1{25}  ava srja vanaspate deva devebhyo havih

RV_01.013.11.2{25}  pra daturastu cetanam

RV_01.013.12.1{25}  svaha yajnam krnotanendraya yajvano grhe

RV_01.013.12.2{25}  tatra devanupa hvaye

 

RV_01.014.01.1{26}  aibhiragne duvo giro visvebhih somapitaye

RV_01.014.01.2{26}  devebhiryahi yaksi ca

RV_01.014.02.1{26}  a tva kanva ahusata grnanti vipra te dhiyah

RV_01.014.02.2{26}  devebhiragna a gahi

RV_01.014.03.1{26}  indravayu brhaspatim mitragnim pusanam bhagam

RV_01.014.03.2{26}  adityanmarutam ganam

RV_01.014.04.1{26}  pra vo bhriyanta indavo matsara madayisnavah

RV_01.014.04.2{26}  drapsa madhvascamusadah

RV_01.014.05.1{26}  ilate tvamavasyavah kanvaso vrktabarhisah

RV_01.014.05.2{26}  havismantoaramkrtah

RV_01.014.06.1{26}  ghrtaprstha manoyujo ye tva vahanti vahnayah

RV_01.014.06.2{26}  a devan somapitaye

RV_01.014.07.1{27}  tan yajatran rtavrdho.agne patnivatas krdhi

RV_01.014.07.2{27}  madhvah sujihva payaya

RV_01.014.08.1{27}  ye yajatra ya idyaste te pibantu jihvaya

RV_01.014.08.2{27}  madhoragne vasatkrti

RV_01.014.09.1{27}  akim suryasya rocanad visvan devanusarbudhah

RV_01.014.09.2{27}  vipro hoteha vaksati

RV_01.014.10.1{27}  visvebhih somyam madhvagna indrena vayuna

RV_01.014.10.2{27}  piba mitrasya dhamabhih

RV_01.014.11.1{27}  tvam hota manurhito.agne yajnesu sidasi

RV_01.014.11.2{27}  semam no adhvaram yaja

RV_01.014.12.1{27}  yuksva hyarusi rathe harito deva rohitah

RV_01.014.12.2{27}  tabhirdevaniha vaha

 

RV_01.015.01.1{28}  indra somam piba rtuna tva visantvindavah

RV_01.015.01.2{28}  matsarasastadokasah

RV_01.015.02.1{28}  marutah pibata rtuna potrad yajnam punitana

RV_01.015.02.2{28}  yuyam hi stha sudanavah

RV_01.015.03.1{28}  abhi yajnam grnihi no gnavo nestah piba rtuna

RV_01.015.03.2{28}  tvamhi ratnadha asi

RV_01.015.04.1{28}  agne devaniha vaha sadaya yonisu trisu

RV_01.015.04.2{28}  pari bhusa piba rtuna

RV_01.015.05.1{28}  brahmanadindra radhasah piba somam rtunranu

RV_01.015.05.2{28}  taved dhi sakhyamastrtam

RV_01.015.06.1{28}  yuvam daksam dhrtavrata mitravaruna dulabham

RV_01.015.06.2{28}  rtuna yajnamasathe

RV_01.015.07.1{29}  dravinoda dravinaso gravahastaso adhvare

RV_01.015.07.2{29}  yajnesu devamilate

RV_01.015.08.1{29}  dravinoda dadatu no vasuni yani srnvire

RV_01.015.08.2{29}  devesu ta vanamahe

RV_01.015.09.1{29}  dravinodah pipisati juhota pra ca tisthata

RV_01.015.09.2{29}  nestrad rtubhirisyata

RV_01.015.10.1{29}  yat tva turiyam rtubhirdravinodo yajamahe

RV_01.015.10.2{29}  adha sma no dadirbhava

RV_01.015.11.1{29}  asvina pibatam madhu didyagni sucivrata

RV_01.015.11.2{29}  rtuna yajnavahasa

RV_01.015.12.1{29}  garhapatyena santya rtuna yajnanirasi

RV_01.015.12.2{29}  devan devayate yaja

 

RV_01.016.01.1{30}  a tva vahantu harayo vrsanam somapitaye

RV_01.016.01.2{30}  indra tva suracaksasah

RV_01.016.02.1{30}  ima dhana ghrtasnuvo hari ihopa vaksatah

RV_01.016.02.2{30}  indram sukhatame rathe

RV_01.016.03.1{30}  indram pratarhavamaha indram prayatyadhvare

RV_01.016.03.2{30}  indram somasya pitaye

RV_01.016.04.1{30}  upa nah sutama gahi haribhirindra kesibhih

RV_01.016.04.2{30}  sute hi tvahavamahe

RV_01.016.05.1{30}  semam na stomam a gahyupedam savanam sutam

RV_01.016.05.2{30}  gauro natrsitah piba

RV_01.016.06.1{31}  ime somasa indavah sutaso adhi barhisi

RV_01.016.06.2{31}  tanindra sahasepiba

RV_01.016.07.1{31}  ayam te stomo agriyo hrdisprgastu santamah

RV_01.016.07.2{31}  atha somamsutam piba

RV_01.016.08.1{31}  visvamit savanam sutamindro madaya gachati

RV_01.016.08.2{31}  vrtraha somapitaye

RV_01.016.09.1{31}  semam nah kamama prna gobhirasvaih satakrato

RV_01.016.09.2{31}  stavama tva svadhyah

 

RV_01.017.01.1{32}  indravarunayoraham samrajorava a vrne

RV_01.017.01.2{32}  ta no mrlataidrse

RV_01.017.02.1{32}  gantara hi stho.avase havam viprasya mavatah

RV_01.017.02.2{32}  dhartaracarsaninam

RV_01.017.03.1{32}  anukamam tarpayethamindravaruna raya a

RV_01.017.03.2{32}  ta vam nedisthamimahe

RV_01.017.04.1{32}  yuvaku hi sacinam yuvaku sumatinam

RV_01.017.04.2{32}  bhuyama vajadavnam

RV_01.017.05.1{32}  indrah sahasradavnam varunah samsyanam

RV_01.017.05.2{32}  kraturbhavatyukthyah

RV_01.017.06.1{33}  tayoridavasa vayam sanema ni ca dhimahi

RV_01.017.06.2{33}  syaduta prarecanam

RV_01.017.07.1{33}  indravaruna vamaham huve citraya radhase

RV_01.017.07.2{33}  asman su jigyusas krtam

RV_01.017.08.1{33}  indravaruna nu nu vam sisasantisu dhisva

RV_01.017.08.2{33}  asmabhyam sarma yachatam

RV_01.017.09.1{33}  pra vamasnotu sustutirindravaruna yam huve

RV_01.017.09.2{33}  yam rdhathe sadhastutim

 

RV_01.018.01.1{34}  somanam svaranam krnuhi brahmanas pate

RV_01.018.01.2{34}  kaksivantam yaausijah

RV_01.018.02.1{34}  yo revan yo amivaha vasuvit pustivardhanah

RV_01.018.02.2{34}  sa nah sisaktu yasturah

RV_01.018.03.1{34}  ma nah samso araruso dhurtih pranam martyasya

RV_01.018.03.2{34}  raksa no brahmanas pate

RV_01.018.04.1{34}  sa gha viro na risyati yamindro brahmanas patih

RV_01.018.04.2{34}  somo hinoti martyam

RV_01.018.05.1{34}  tvam tam brahmanas pate soma indrasca martyam

RV_01.018.05.2{34}  daksina patvamhasah

RV_01.018.06.1{35}  sadasas patimadbhutam priyamindrasya kamyam

RV_01.018.06.2{35}  sanim medhamayasisam

RV_01.018.07.1{35}  yasmad rte na sidhyati yajno vipascitascana

RV_01.018.07.2{35}  sa dhinam yogaminvati

RV_01.018.08.1{35}  ad rdhnoti haviskrtim prancam krnotyadhvaram

RV_01.018.08.2{35}  hotra devesu gachati

RV_01.018.09.1{35}  narasamsam sudhrstamamapasyam saprathastamam

RV_01.018.09.2{35}  divo nasadmamakhasam

 

RV_01.019.01.1{36}  prati tyam carumadhvaram gopithaya pra huyase

RV_01.019.01.2{36}  marudbhiragna a gahi

RV_01.019.02.1{36}  nahi devo na martyo mahastava kratum parah

RV_01.019.02.2{36}  ma...

RV_01.019.03.1{36}  ye maho rajaso vidurvisve devaso adruhah

RV_01.019.03.2{36}  ma...

RV_01.019.04.1{36}  ya ugra arkamanrcuranadhrstasa ojasa

RV_01.019.04.2{36}  ma...

RV_01.019.05.1{36}  ye subhra ghoravarpasah suksatraso risadasah

RV_01.019.05.2{36}  ma...

RV_01.019.06.1{37}  ye nakasyadhi rocane divi devasa asate

RV_01.019.06.2{37}  ma...

RV_01.019.07.1{37}  ya inkhayanti parvatan tirah samudramarnavam

RV_01.019.07.2{37}  ma...

RV_01.019.08.1{37}  a ye tanvanti rasmibhistirah samudramojasa

RV_01.019.08.2{37}  ma...

RV_01.019.09.1{37}  abhi tva purvapitaye srjami somyam madhu

RV_01.019.09.2{37}  ma...

 

RV_01.020.01.1{01}  ayam devaya janmane stomo viprebhirasaya

RV_01.020.01.2{01}  akari ratnadhatamah

RV_01.020.02.1{01}  ya indraya vacoyuja tataksurmanasa hari

RV_01.020.02.2{01}  samibhiryajnamasata

RV_01.020.03.1{01}  taksan nasatyabhyam parijmanam sukham ratham

RV_01.020.03.2{01}  taksan dhenum sabardugham

RV_01.020.04.1{01}  yuvana pitara punah satyamantra rjuyavah

RV_01.020.04.2{01}  rbhavo vistyakrata

RV_01.020.05.1{01}  sam vo madaso agmatendrena ca marutvata

RV_01.020.05.2{01}  adityebhisca rajabhih

RV_01.020.06.1{02}  uta tyam camasam navam tvasturdevasya niskrtam

RV_01.020.06.2{02}  akartachaturah punah

RV_01.020.07.1{02}  te no ratnani dhattana trira saptani sunvate

RV_01.020.07.2{02}  ekam-ekamsusastibhih

RV_01.020.08.1{02}  adharayanta vahnayo.abhajanta sukrtyaya

RV_01.020.08.2{02}  bhagam devesu yajniyam

 

RV_01.021.01.1{03}  ihendragni upa hvaye tayorit stomamusmasi

RV_01.021.01.2{03}  ta somam somapatama

RV_01.021.02.1{03}  ta yajnesu pra samsatendragni sumbhata narah

RV_01.021.02.2{03}  ta gayatresu gayata

RV_01.021.03.1{03}  ta mitrasya prasastaya indragni ta havamahe

RV_01.021.03.2{03}  somapa somapitaye

RV_01.021.04.1{03}  ugra santa havamaha upedam savanam sutam

RV_01.021.04.2{03}  indragni eha gachatam

RV_01.021.05.1{03}  ta mahanta sadaspati indragni raksa ubjatam

RV_01.021.05.2{03}  aprajahsantvatrinah

RV_01.021.06.1{03}  tena satyena jagrtamadhi pracetune pade

RV_01.021.06.2{03}  indragni sarma yachatam

 

RV_01.022.01.1{04}  prataryuja vi bodhayasvinaveha gachatam

RV_01.022.01.2{04}  asya somasya pitaye

RV_01.022.02.1{04}  ya suratha rathitamobha deva divisprsa

RV_01.022.02.2{04}  asvina ta havamahe

RV_01.022.03.1{04}  ya vam kasa madhumatyasvina sunrtavati

RV_01.022.03.2{04}  taya yajnam mimiksatam

RV_01.022.04.1{04}  nahi vamasti durake yatra rathena gachathah

RV_01.022.04.2{04}  asvina somino grham

RV_01.022.05.1{04}  hiranyapanimutaye savitaramupa hvaye

RV_01.022.05.2{04}  sa cetta devatapadam

RV_01.022.06.1{05}  apam napatamavase savitaramupa stuhi

RV_01.022.06.2{05}  tasya vratanyusmasi

RV_01.022.07.1{05}  vibhaktaram havamahe vasoscitrasya radhasah

RV_01.022.07.2{05}  savitaramnrcaksasam

RV_01.022.08.1{05}  sakhaya a ni sidata savita stomyo nu nah

RV_01.022.08.2{05}  data radhamsi sumbhati

RV_01.022.09.1{05}  agne patniriha vaha devanamusatirupa

RV_01.022.09.2{05}  tvastaram somapitaye

RV_01.022.10.1{05}  a gna agna ihavase hotram yavistha bharatim

RV_01.022.10.2{05}  varutrim dhisanam vaha

RV_01.022.11.1{06}  abhi no deviravasa mahah sarmana nrpatnih

RV_01.022.11.2{06}  achinnapatrah sacantam

RV_01.022.12.1{06}  ihendranimupa hvaye varunanim svastaye

RV_01.022.12.2{06}  agnayim somapitaye

RV_01.022.13.1{06}  mahi dyauh prthivi ca na imam yajnam mimiksatam

RV_01.022.13.2{06}  piprtam no bharimabhih

RV_01.022.14.1{06}  tayorid ghrtavat payo vipra rihanti dhitibhih

RV_01.022.14.2{06}  gandharvasya dhruve pade

RV_01.022.15.1{06}  syona prthivi bhavanrksara nivesani

RV_01.022.15.2{06}  yacha nah sarma saprathah

RV_01.022.16.1{07}  ato deva avantu no yato visnurvicakrame

RV_01.022.16.2{07}  prthivyah saptadhamabhih

RV_01.022.17.1{07}  idam visnurvi cakrame tredha ni dadhe padam

RV_01.022.17.2{07}  samulhamasya pamsure

RV_01.022.18.1{07}  trini pada vi cakrame visnurgopa adabhyah

RV_01.022.18.2{07}  ato dharmani dharayan

RV_01.022.19.1{07}  visnoh karmani pasyata yato vratani paspase

RV_01.022.19.2{07}  indrasya yujyah sakha

RV_01.022.20.1{07}  tad visnoh paramam padam sada pasyanti surayah

RV_01.022.20.2{07}  diviva caksuratatam

RV_01.022.21.1{07}  tad vipraso vipanyavo jagrvamsah samindhate

RV_01.022.21.2{07}  visnoryat paramam padam

 

RV_01.023.01.1{08}  tivrah somasa a gahyasirvantah suta ime

RV_01.023.01.2{08}  vayo tan prasthitan piba

RV_01.023.02.1{08}  ubha deva divisprsendravayu havamahe

RV_01.023.02.2{08}  asya somasya pitaye

RV_01.023.03.1{08}  indravayu manojuva vipra havanta utaye

RV_01.023.03.2{08}  sahasraksa dhiyas pati

RV_01.023.04.1{08}  mitram vayam havamahe varunam somapitaye

RV_01.023.04.2{08}  jajnana putadaksasa

RV_01.023.05.1{08}  rtena yav rtavrdhav rtasya jyotisas pati

RV_01.023.05.2{08}  ta mitravaruna huve

RV_01.023.06.1{09}  varunah pravita bhuvan mitro visvabhirutibhih

RV_01.023.06.2{09}  karatam nah suradhasah

RV_01.023.07.1{09}  marutvantam havamaha indrama somapitaye

RV_01.023.07.2{09}  sajurganena trimpatu

RV_01.023.08.1{09}  indrajyestha marudgana devasah pusaratayah

RV_01.023.08.2{09}  visve mama sruta havam

RV_01.023.09.1{09}  hata vrtram sudanava indrena sahasa yuja

RV_01.023.09.2{09}  ma no duhsamsa isata

RV_01.023.10.1{09}  visvan devan havamahe marutah somapitaye

RV_01.023.10.2{09}  ugra hi prsnimatarah

RV_01.023.11.1{10}  jayatamiva tanyaturmarutameti dhrsnuya

RV_01.023.11.2{10}  yacchubham yathana narah

RV_01.023.12.1{10}  haskarad vidyutas paryato jata avantu nah

RV_01.023.12.2{10}  maruto mrlayantu nah

RV_01.023.13.1{10}  a pusancitrabarhisamaghrne dharunam divah

RV_01.023.13.2{10}  aja nastam yatha pasum

RV_01.023.14.1{10}  pusa rajanamaghrnirapagulham guha hitam

RV_01.023.14.2{10}  avindaccitrabarhisam

RV_01.023.15.1{10}  uto sa mahyamindubhih sad yuktananusesidhat

RV_01.023.15.2{10}  gobhiryavam na carkrsat

RV_01.023.16.1{11}  ambayo yantyadhvabhirjamayo adhvariyatam

RV_01.023.16.2{11}  prncatirmadhuna payah

RV_01.023.17.1{11}  amurya upa surye yabhirva suryah saha

RV_01.023.17.2{11}  ta no hinvantvadhvaram

RV_01.023.18.1{11}  apo devirupa hvaye yatra gavah pibanti nah

RV_01.023.18.2{11}  sindubhyah kartvam havih

RV_01.023.19.1{11}  apsvantaramrtamapsu bhesajamapamuta prasastaye

RV_01.023.19.2{11}  devabhavata vajinah

RV_01.023.20.1{11}  apsu me somo abravidantarvisvani bhesaja

RV_01.023.20.2{11}  agnim ca visvasambhuvamapasca visvabhesajih

RV_01.023.21.1{12}  apah prnita bhesajam varutham tanve mama

RV_01.023.21.2{12}  jyok ca suryam drse

RV_01.023.22.1{12}  idamapah pra vahata yat kim ca duritam mayi

RV_01.023.22.2{12}  yad vahamabhidudroha yad va sepa utanrtam

RV_01.023.23.1{12}  apo adyanvacarisam rasena samagasmahi

RV_01.023.23.2{12}  payasvanagna agahi tam ma sam srja varcasa

RV_01.023.24.1{12}  sam magne varcasa srja sam prajaya samayusa

RV_01.023.24.2{12}  vidyurmeasya deva indro vidyat saha rsibhih

 

RV_01.024.01.1{13}  kasya nunam katamasyamrtanam manamahe caru devasya nama

RV_01.024.01.2{13}  ko no mahya aditaye punardat pitaram ca drseyam mataram ca

RV_01.024.02.1{13}  agnervayam prathamasyamrtanam manamahe caru devasya nama

RV_01.024.02.2{13}  sa no mahya aditaye punardat pitaram ca drseyam mataram ca

RV_01.024.03.1{13}  abhi tva deva savitarisanam varyanam

RV_01.024.03.2{13}  sadavan bhagamimahe

RV_01.024.04.1{13}  yascid dhi ta ittha bhagah sasamanah pura nidah

RV_01.024.04.2{13}  adveso hastayordadhe

RV_01.024.05.1{13}  bhagabhaktasya te vayamudasema tavavasa

RV_01.024.05.2{13}  murdhanam raya arabhe

RV_01.024.06.1{14}  nahi te ksatram na saho na manyum vayascanami patayanta apuh

RV_01.024.06.2{14}  nema apo animisam carantirna ye vatasya praminantyabhvam

RV_01.024.07.1{14}  abudhne raja varuno vanasyordhvam stupam dadate putadaksah

RV_01.024.07.2{14}  nicina sthurupari budhna esamasme antarnihitahketavah syuh

RV_01.024.08.1{14}  urum hi raja varunascakara suryaya panthamanvetava u

RV_01.024.08.2{14}  apade pada pratidhatave.akarutapavakta hrdayavidhascit

RV_01.024.09.1{14}  satam te rajan bhisajah sahasramurvi gabhira sumatis te astu

RV_01.024.09.2{14}  badhasva dure nirrtim paracaih krtam cidenah pra mumugdhyasmat

RV_01.024.10.1{14}  ami ya rksa nihitasa ucca naktam dadrsre kuha cid diveyuh

RV_01.024.10.2{14}  adabdhani varunasya vratani vicakasaccandrama naktameti

RV_01.024.11.1{15}  tat tva yami brahmana vandamanastada saste yajamano havirbhih

RV_01.024.11.2{15}  ahelamano varuneha bodhyurusamsa ma na ayuhpra mosih

RV_01.024.12.1{15}  tadin naktam tad diva mahyamahustadayam keto hrda a vi caste

RV_01.024.12.2{15}  sunahsepo yamahvad grbhitah so asman raja varuno mumoktu

RV_01.024.13.1{15}  sunahsepo hyahvad grbhitastrisvadityam drupadesu baddhah

RV_01.024.13.2{15}  avainam raja varunah sasrjyad vidvanadabdho vi mumoktu pasan

RV_01.024.14.1{15}  ava te helo varuna namobhirava yajnebhirimahe havirbhih

RV_01.024.14.2{15}  ksayannasmabhyamasura praceta rajannenamsi sisrathah krtani

RV_01.024.15.1{15}  uduttamam varuna pasamasmadavadhamam vi madhyamam srathaya

RV_01.024.15.2{15}  atha vayamaditya vrate tavanagaso aditaye syama

 

RV_01.025.01.1{16}  yaccid dhi te viso yatha pra deva varuna vratam

RV_01.025.01.2{16}  minimasidyavi-dyavi

RV_01.025.02.1{16}  ma no vadhaya hatnave jihilanasya riradhah

RV_01.025.02.2{16}  ma hrnanasya manyave

RV_01.025.03.1{16}  vi mrlikaya te mano rathirasvam na sanditam

RV_01.025.03.2{16}  girbhirvaruna simahi

RV_01.025.04.1{16}  para hi me vimanyavah patanti vasyaistaye

RV_01.025.04.2{16}  vayo na vasatirupa

RV_01.025.05.1{16}  kada ksatrashriyam narama varunam karamahe

RV_01.025.05.2{16}  mrlikayorucaksasam

RV_01.025.06.1{17}  tadit samanamasate venanta na pra yuchatah

RV_01.025.06.2{17}  dhrtavrataya dasuse

RV_01.025.07.1{17}  veda yo vinam padamantariksena patatam

RV_01.025.07.2{17}  veda navah samudriyah

RV_01.025.08.1{17}  veda maso dhrtavrato dvadasa prajavatah

RV_01.025.08.2{17}  veda ya upajayate

RV_01.025.09.1{17}  veda vatasya vartanimurorrsvasya brhatah

RV_01.025.09.2{17}  veda ye adhyasate

RV_01.025.10.1{17}  ni sasada dhrtavrato varunah pastyasva

RV_01.025.10.2{17}  samrajyaya sukratuh

RV_01.025.11.1{18}  ato visvanyadbhuta cikitvanabhi pasyati

RV_01.025.11.2{18}  krtani ya cakartva

RV_01.025.12.1{18}  sa no visvaha sukraturadityah supatha karat

RV_01.025.12.2{18}  pra na ayumsi tarisat

RV_01.025.13.1{18}  bibhrad drapim hiranyayam varuno vasta nirnijam

RV_01.025.13.2{18}  pari spaso ni sedire

RV_01.025.14.1{18}  na yam dipsanti dipsavo na druhvano jananam

RV_01.025.14.2{18}  na devamabhimatayah

RV_01.025.15.1{18}  uta yo manusesva yasascakre asamya

RV_01.025.15.2{18}  asmakamudaresva

RV_01.025.16.1{19}  para me yanti dhitayo gavo na gavyutiranu

RV_01.025.16.2{19}  ichantirurucaksasam

RV_01.025.17.1{19}  sam nu vocavahai punaryato me madhvabhrtam

RV_01.025.17.2{19}  hoteva ksadase priyam

RV_01.025.18.1{19}  darsam nu visvadarsatam darsam rathamadhi ksami

RV_01.025.18.2{19}  eta jusata me girah

RV_01.025.19.1{19}  imam me varuna srudhi havamadya ca mrlaya

RV_01.025.19.2{19}  tvamavasyura cake

RV_01.025.20.1{19}  tvam visvasya medhira divasca gmasca rajasi

RV_01.025.20.2{19}  sa yamaniprati srudhi

RV_01.025.21.1{19}  uduttamam mumugdhi no vi pasam madhyamam crta

RV_01.025.21.2{19}  avadhamani jivase

 

RV_01.026.01.1{20}  vasisva hi miyedhya vastranyurjam pate

RV_01.026.01.2{20}  semam no adhvaram yaja

RV_01.026.02.1{20}  ni no hota varenyah sada yavistha manmabhih

RV_01.026.02.2{20}  agne divitmata vacah

RV_01.026.03.1{20}  a ni sma sunave pitapiryajatyapaye

RV_01.026.03.2{20}  sakha sakhye varenyah

RV_01.026.04.1{20}  a no barhi risadaso varuno mitro aryama

RV_01.026.04.2{20}  sidantu manuso yatha

RV_01.026.05.1{20}  purvya hotarasya no mandasva sakhyasya ca

RV_01.026.05.2{20}  ima u su srudhi girah

RV_01.026.06.1{21}  yaccid dhi sasvata tana devam-devam yajamahe

RV_01.026.06.2{21}  tve iddhuyate havih

RV_01.026.07.1{21}  priyo no astu vispatirhota mandro varenyah

RV_01.026.07.2{21}  priyah svagnayo vayam

RV_01.026.08.1{21}  svagnayo hi varyam devaso dadhire ca nah

RV_01.026.08.2{21}  svagnayo manamahe

RV_01.026.09.1{21}  atha na ubhayesamamrta martyanam

RV_01.026.09.2{21}  mithah santu prasastayah

RV_01.026.10.1{21}  visvebhiragne agnibhirimam yajnamidam vacah

RV_01.026.10.2{21}  cano dhah sahaso yaho

 

RV_01.027.01.1{22}  asvam na tva varavantam vandadhya agnim namobhih

RV_01.027.01.2{22}  samrajantamadhvaranam

RV_01.027.02.1{22}  sa gha nah sunuh savasa prthupragama susevah

RV_01.027.02.2{22}  midhvanasmakam babhuyat

RV_01.027.03.1{22}  sa no duraccasacca ni martyadaghayoh

RV_01.027.03.2{22}  pahi sadamid visvayuh

RV_01.027.04.1{22}  imamu su tvamasmakam sanim gayatram navyamsam

RV_01.027.04.2{22}  agne devesu pra vocah

RV_01.027.05.1{22}  a no bhaja paramesva vajesu madhyamesu

RV_01.027.05.2{22}  siksa vasvoantamasya

RV_01.027.06.1{23}  vibhaktasi citrabhano sindhorurma upaka a

RV_01.027.06.2{23}  sadyo dasuse ksarasi

RV_01.027.07.1{23}  yamagne prtsu martyamava vajesu yam junah

RV_01.027.07.2{23}  sa yantasasvatirisah

RV_01.027.08.1{23}  nakirasya sahantya paryeta kayasya cit

RV_01.027.08.2{23}  vajo asti sravayyah

RV_01.027.09.1{23}  sa vajam visvacarsanirarvadbhirastu taruta

RV_01.027.09.2{23}  viprebhirastu sanita

RV_01.027.10.1{23}  jarabodha tad vividdhi vise-vise yajniyaya

RV_01.027.10.2{23}  stomam rudraya drsikam

RV_01.027.11.1{24}  sa no mahananimano dhumaketuh puruscandrah

RV_01.027.11.2{24}  dhiye vajaya hinvatu

RV_01.027.12.1{24}  sa revaniva vispatirdaivyah ketuh srnotu nah

RV_01.027.12.2{24}  ukthairagnirbrhadbhanuh

RV_01.027.13.1{24}  namo mahadbhyo namo arbhakebhyo namo yuvabhyo nama asinebhyah

RV_01.027.13.2{24}  yajama devan yadi saknavama ma jyayasah samsama vrksi devah

 

RV_01.028.01.1{25}  yatra grava prthubudhna urdhvo bhavati sotave

RV_01.028.01.2{25}  ulukhalasutanamaved vindra jalgulah

RV_01.028.02.1{25}  yatra dvaviva jaghanadhisavanya krta

RV_01.028.02.2{25}  ulu...

RV_01.028.03.1{25}  yatra naryapacyavamupacyavam ca siksate

RV_01.028.03.2{25}  ulu...

RV_01.028.04.1{25}  yatra mantham vibadhnate rasmin yamitava iva

RV_01.028.04.2{25}  ulu...

RV_01.028.05.1{25}  yaccid dhi tvam grhegrha ulukhalaka yujyase

RV_01.028.05.2{25}  iha dyumattamam vada yajatamiva dundubhih

RV_01.028.06.1{26}  uta sma te vanaspate vato vi vatyagramit

RV_01.028.06.2{26}  atho indraya patave sunu somamulukhala

RV_01.028.07.1{26}  ayaji vajasatama ta hyucca vijarbhrtah

RV_01.028.07.2{26}  hari ivandhamsi bapsata

RV_01.028.08.1{26}  ta no adya vanaspati rsvav rsvebhih sotrbhih

RV_01.028.08.2{26}  indraya madhumat sutam

RV_01.028.09.1{26}  ucchistam camvorbhara somam pavitra a srja

RV_01.028.09.2{26}  ni dhehi goradhi tvaci

 

RV_01.029.01.1{27}  yaccid dhi satya somapa anasasta iva smasi

RV_01.029.01.2{27}  a tu na indra samsaya gosvasvesu subhrisu sahasresu tuvimagha

RV_01.029.02.1{27}  siprin vajanam pate sacivastava damsana

RV_01.029.02.2{27}  a ...

RV_01.029.03.1{27}  ni svapaya mithudrsa sastamabudhyamane

RV_01.029.03.2{27}  a ...

RV_01.029.04.1{27}  sasantu tya aratayo bodhantu sura ratayah

RV_01.029.04.2{27}  a ...

RV_01.029.05.1{27}  samindra gardabham mrna nuvantam papayamuya

RV_01.029.05.2{27}  a ...

RV_01.029.06.1{27}  patati kundrnacya duram vato vanadadhi

RV_01.029.06.2{27}  a ...

RV_01.029.07.1{27}  sarvam parikrosam jahi jambhaya krkadasvam

RV_01.029.07.2{27}  a ...

 

RV_01.030.01.1{28}  a va indram krivim yatha vajayantah satakratum

RV_01.030.01.2{28}  mamhistham sinca indubhih

RV_01.030.02.1{28}  satam va yah sucinam sahasram va samasiram

RV_01.030.02.2{28}  edu nimnam na riyate

RV_01.030.03.1{28}  sam yan madaya susmina ena hyasyodare

RV_01.030.03.2{28}  samudro na vyaco dadhe

RV_01.030.04.1{28}  ayamu te samatasi kapota iva garbhadhim

RV_01.030.04.2{28}  vacastaccin na ohase

RV_01.030.05.1{28}  stotram radhanam pate girvaho vira yasya te

RV_01.030.05.2{28}  vibhutirastusunrta

RV_01.030.06.1{29}  urdhvastistha na utaye.asmin vaje satakrato

RV_01.030.06.2{29}  samanyesu bravavahai

RV_01.030.07.1{29}  yoge-yoge tavastaram vaje-vaje havamahe

RV_01.030.07.2{29}  sakhaya indramutaye

RV_01.030.08.1{29}  a gha gamad yadi sravat sahashrinibhirutibhih

RV_01.030.08.2{29}  vajebhirupa no havam

RV_01.030.09.1{29}  anu pratnasyaukaso huve tuvipratim naram

RV_01.030.09.2{29}  yam te purvam pita huve

RV_01.030.10.1{29}  tam tva vayam visvavara sasmahe puruhuta

RV_01.030.10.2{29}  sakhe vaso jaritrbhyah

RV_01.030.11.1{30}  asmakam siprininam somapah somapavnam

RV_01.030.11.2{30}  sakhe vajrin sakhinam

RV_01.030.12.1{30}  tatha tadastu somapah sakhe vajrin tatha krnu

RV_01.030.12.2{30}  yatha ta usmasistaye

RV_01.030.13.1{30}  revatirnah sadhamada indre santu tuvivajah

RV_01.030.13.2{30}  ksumanto yabhirmadema

RV_01.030.14.1{30}  a gha tvavan tmanapta stotrbhyo dhrsnaviyanah

RV_01.030.14.2{30}  rnoraksam na cakryoh

RV_01.030.15.1{30}  a yad duvah satakratava kamam jaritrnam

RV_01.030.15.2{30}  rnoraksam na sacibhih

RV_01.030.16.1{31}  sasvadindrah popruthadbhirjigaya nanadadbhih sasvasadbhirdhanani

RV_01.030.16.2{31}  sa no hiranyaratham damsanavan sa nah sanita sanaye sa no.adat

RV_01.030.17.1{31}  asvinavasvavatyesa yatam saviraya gomad dasra hiranyavat

RV_01.030.18.1{31}  samanayojano hi vam ratho dasravamartyah

RV_01.030.18.2{31}  samudre asvineyate

RV_01.030.19.1{31}  vyaghnyasya murdhani cakram rathasya yemathuh

RV_01.030.19.2{31}  pari dyamanyadiyate

RV_01.030.20.1{31}  kasta usah kadhapriye bhuje marto amartye

RV_01.030.20.2{31}  kam naksase vibhavari

RV_01.030.21.1{31}  vayam hi te amanmahyantada parakat

RV_01.030.21.2{31}  asve na citre arusi

RV_01.030.22.1{31}  tvam tyebhira gahi vajebhirduhitardivah

RV_01.030.22.2{31}  asme rayim nidharaya

 

RV_01.031.01.1{32}  tvamagne prathamo angira rsirdevo devanamabhavah sivah sakha

RV_01.031.01.2{32}  tava vrate kavayo vidmanapaso.ajayanta maruto bhrajadrstayah

RV_01.031.02.1{32}  tvamagne prathamo angirastamah kavirdevanam pari bhusasivratam

RV_01.031.02.2{32}  vibhurvisvasmai bhuvanaya medhiro dvimata sayuh katidha cidayave

RV_01.031.03.1{32}  tvamagne prathamo matarisvana avirbhava sukratuya vivasvate

RV_01.031.03.2{32}  arejetam rodasi hotrvurye.asaghnorbharamayajo mahovaso

RV_01.031.04.1{32}  tvamagne manave dyamavasayah pururavase sukrte sukrttarah

RV_01.031.04.2{32}  svatrena yat pitrormucyase parya tva purvamanayannaparam punah

RV_01.031.05.1{32}  tvamagne vrsabhah pustivardhana udyatasruce bhavasi sravayyah

RV_01.031.05.2{32}  ya ahutim pari veda vasatkrtimekayuragre visa avivasasi

RV_01.031.06.1{33}  tvamagne vrjinavartanim naram sakman piparsi vidathe vicarsane

RV_01.031.06.2{33}  yah surasata paritakmye dhane dabhrebhiscit samrtahamsi bhuyasah

RV_01.031.07.1{33}  tvam tamagne amrtatva uttame martam dadhasi sravase dive dive

RV_01.031.07.2{33}  yastatrsana ubhayaya janmane mayah krnosi prayaa ca suraye

RV_01.031.08.1{33}  tvam no agne sanaye dhananam yasasam karum krnuhi stavanah

RV_01.031.08.2{33}  rdhyama karmapasa navena devairdyavaprthivi pravatam nah

RV_01.031.09.1{33}  tvam no agne pitrorupastha a devo devesvanavadya jagrvih

RV_01.031.09.2{33}  tanukrd bodhi pramatisca karave tvam kalyana vasu visvamopise

RV_01.031.10.1{33}  tvamagne pramatistvam pitasi nastvam vayaskrt tava jamayo vayam

RV_01.031.10.2{33}  sam tva rayah satinah sam sahashrinah suviram yanti vratapamadabhya

RV_01.031.11.1{34}  tvamagne prathamamayumayave deva akrnvan nahusasya vispatim

RV_01.031.11.2{34}  ilamakrnvan manusasya sasanim pituryat putro mamakasya jayate

RV_01.031.12.1{34}  tvam no agne tava deva payubhirmaghono raksa tanvasca vandya

RV_01.031.12.2{34}  trata tokasya tanaye gavamasyanimesam raksamanastava vrate

RV_01.031.13.1{34}  tvamagne yajyave payurantaro.anisangaya chaturaksa idhyase

RV_01.031.13.2{34}  yo ratahavyo.avrkaya dhayase kirescin mantram manasavanosi tam

RV_01.031.14.1{34}  tvamagna urusamsaya vaghate sparham yad reknah paramam vanosi tat

RV_01.031.14.2{34}  adhrasya cit pramatirucyase pita pra pakamsassi pra diso vidustarah

RV_01.031.15.1{34}  tvamagne prayatadaksinam naram varmeva syutam pari pasi visvatah

RV_01.031.15.2{34}  svaduksadma yo vasatau syonakrjjivayajam yajate sopama divah

RV_01.031.16.1{35}  imamagne saranim mimrso na imamadhvanam yamagama durat

RV_01.031.16.2{35}  apih pita pramatih somyanam bhrmirasy rsikrn martyanam

RV_01.031.17.1{35}  manusvadagne angirasvadangiro yayativat sadane purvavacchuce

RV_01.031.17.2{35}  acha yahya vaha daivyam janama sadaya barhisi yaksi ca priyam

RV_01.031.18.1{35}  etenagne brahmana vavrdhasva sakti va yat te cakrma vida va

RV_01.031.18.2{35}  uta pra nesyabhi vasyo asman sam nah srja sumatya vajavatya

 

RV_01.032.01.1{36}  indrasya nu viryani pra vocam yani cakara prathamani vajri

RV_01.032.01.2{36}  ahannahimanvapastatarda pra vaksana abhinat parvatanam

RV_01.032.02.1{36}  ahannahim parvate sishriyanam tvastasmai vajram svaryam tataksa

RV_01.032.02.2{36}  vasra iva dhenavah syandamana anjah samudramava jagmurapah

RV_01.032.03.1{36}  vrsayamano.avrnita somam trikadrukesvapibat sutasya

RV_01.032.03.2{36}  asayakam maghavadatta vajramahannenam prathamajamahinam

RV_01.032.04.1{36}  yadindrahan prathamajamahinaman mayinamaminah prota mayah

RV_01.032.04.2{36}  at suryam janayan dyamusasam taditnasatrum na kila vivitse

RV_01.032.05.1{36}  ahan vrtram vrtrataram vyamsamindro vajrena mahata vadhena

RV_01.032.05.2{36}  skandhamsiva kulisena vivrknahih sayata upaprk prthivyah

RV_01.032.06.1{37}  ayoddheva durmada a hi juhve mahaviram tuvibadham rjisam

RV_01.032.06.2{37}  nataridasya samrtim vadhanam sam rujanah pipisaindrasatruh

RV_01.032.07.1{37}  apadahasto aprtanyadindramasya vajramadhi sanau jaghana

RV_01.032.07.2{37}  vrsno vadhrih pratimanam bubhusan purutra vrtro asayad vyastah

RV_01.032.08.1{37}  nadam na bhinnamamuya sayanam mano ruhana ati yantyapah

RV_01.032.08.2{37}  yascid vrtro mahina paryatisthat tasamahih patsutahsirbabhuva

RV_01.032.09.1{37}  nicavaya abhavad vrtraputrendro asya ava vadharjabhara

RV_01.032.09.2{37}  uttara suradharah putra asid danuh saye sahavatsa na dhenuh

RV_01.032.10.1{37}  atisthantinamanivesananam kasthanam madhye nihitamsariram

RV_01.032.10.2{37}  vrtrasya ninyam vi carantyapo dirgham tama asayadindrasatruh

RV_01.032.11.1{38}  dasapatnirahigopa atisthan niruddha apah panineva gavah

RV_01.032.11.2{38}  apam bilamapihitam yadasid vrtram jaghanvanapatad vavara

RV_01.032.12.1{38}  asvyo varo abhavastadindra srke yat tva pratyahan deva ekah

RV_01.032.12.2{38}  ajayo ga ajayah sura somamavasrjah sartave sapta sindhun

RV_01.032.13.1{38}  nasmai vidyun na tanyatuh sisedha na yam mihamakirad dhradunim ca

RV_01.032.13.2{38}  indrasca yad yuyudhate ahiscotaparibhyo maghava vi jigye

RV_01.032.14.1{38}  aheryataram kamapasya indra hrdi yat te jaghnuso bhiragachat

RV_01.032.14.2{38}  nava ca yan navatim ca sravantih syeno na bhitoataro rajamsi

RV_01.032.15.1{38}  indro yato.avasitasya raja samasya ca srngino vajrabahuh

RV_01.032.15.2{38}  sedu raja ksayati carsaninamaran na nemih pari ta babhuva

 

RV_01.033.01.1{01}  etayamopa gavyanta indramasmakam su pramatim vavrdhati

RV_01.033.01.2{01}  anamrnah kuvidadasya rayo gavam ketam paramavarjate nah

RV_01.033.02.1{01}  upedaham dhanadamapratitam justam na syeno vasatimpatami

RV_01.033.02.2{01}  indram namasyannupamebhirarkairyah stotrbhyo havyo asti yaman

RV_01.033.03.1{01}  ni sarvasena isudhinrasakta samaryo ga ajati yasya vasti

RV_01.033.03.2{01}  coskuyamana indra bhuri vamam ma panirbhurasmadadhi pravrddha

RV_01.033.04.1{01}  vadhirhi dasyum dhaninam ghanenanekascarannupasakebhirindra

RV_01.033.04.2{01}  dhanoradhi visunak te vyayannayajvanah sanakah pretimiyuh

RV_01.033.05.1{01}  para cicchirsa vavrjusta indrayajvano yajvabhih spardhamanah

RV_01.033.05.2{01}  pra yad divo hariva sthatarugra niravratanadhamorodasyoh

RV_01.033.06.1{02}  ayuyutsannanavadyasya senamayatayanta ksitayo navagvah

RV_01.033.06.2{02}  vrsayudho na vadhrayo nirastah pravadbhirindraccitayanta ayan

RV_01.033.07.1{02}  tvametan rudato jaksatascayodhayo rajasa indra pare

RV_01.033.07.2{02}  avadaho diva a dasyumucca pra sunvatah stuvatah samsamavah

RV_01.033.08.1{02}  cakranasah parinaham prthivya hiranyena manina sumbhamanah

RV_01.033.08.2{02}  na hinvanasastitirusta indram pari spaso adadhat suryena

RV_01.033.09.1{02}  pari yadindra rodasi ubhe abubhojirmahina visvatah sim

RV_01.033.09.2{02}  amanyamananabhi manyamanairnirbrahmabhiradhamo dasyumindra

RV_01.033.10.1{02}  na ye divah prthivya antamapurna mayabhirdhanadam paryabhuvan

RV_01.033.10.2{02}  yujam vajram vrsabhascakra indro nirjyotisa tamaso ga aduksat

RV_01.033.11.1{03}  anu svadhamaksarannapo asyavardhata madhya a navyanam

RV_01.033.11.2{03}  sadhricinena manasa tamindra ojisthena hanmanahannabhi dyun

RV_01.033.12.1{03}  nyavidhyadilibisasya drlha vi srnginamabhinacchusnamindrah

RV_01.033.12.2{03}  yavat taro maghavan yavadojo vajrena satrumavadhih prtanyum

RV_01.033.13.1{03}  abhi sidhmo ajigadasya satrun vi tigmena vrsabhena puro.abhet

RV_01.033.13.2{03}  sam vajrenasrjad vrtramindrah pra svam matimatiracchasadanah

RV_01.033.14.1{xx}  avah kutsam indra yasmi cakan pravo yudhyantam vrsabham dasadyum |

RV_01.033.14.2{xx}  saphacyuto renur naksata dyam uc chvaitreyo nrsahyaya tasthau ||

RV_01.033.15.1{xx}  avah samam vrsabham tugryasu ksetrajese maghavanchvitryam gam |

RV_01.033.15.2{xx}  jyok cid atra tasthivamso akranchatruyatam adhara vedanakah ||

RV_01.034.01.1{xx}  tris cin no adya bhavatam navedasa vibhur vam yama uta ratir asvina |

RV_01.034.01.2{xx}  yuvor hi yantram himyeva vasaso 'bhyayamsenya bhavatam manisibhih ||

RV_01.034.02.1{xx}  trayah pavayo madhuvahane rathe somasya venam anu visva id viduh |

RV_01.034.02.2{xx}  traya skambhasa skabhitasa arabhe trir naktam yathas trir v asvina diva ||

RV_01.034.03.1{xx}  samane ahan trir avadyagohana trir adya yajnam madhuna mimiksatam |

RV_01.034.03.2{xx}  trir vajavatir iso asvina yuvam dosa asmabhyam usasas ca pinvatam ||

RV_01.034.04.1{xx}  trir vartir yatam trir anuvrate jane trih supravyetredheva siksatam |

RV_01.034.04.2{xx}  trir nandyam vahatam asvina yuvam trih prkso asme aksareva pinvatam ||

RV_01.034.05.1{xx}  trir no rayim vahatam asvina yuvam trir devatata trir utavatam dhiyah |

RV_01.034.05.2{xx}  trih saubhagatvam trir uta sravamsi nas tristham vam sure duhita ruhad ratham ||

RV_01.034.06.1{xx}  trir no asvina divyani bhesaja trih parthivani trir u dattam adbhyah |

RV_01.034.06.2{xx}  omanam samyor mamakaya sunave tridhatu sarma vahatam subhas pati ||

RV_01.034.07.1{xx}  trir no asvina yajata dive-dive pari tridhatu prthivim asayatam |

RV_01.034.07.2{xx}  tisro nasatya rathya paravata atmeva vatah svasarani gachatam ||

RV_01.034.08.1{xx}  trir asvina sindhubhih saptamatrbhis traya ahavas tredha havis krtam |

RV_01.034.08.2{xx}  tisrah prthivir upari prava divo nakam raksethe dyubhir aktubhir hitam ||

RV_01.034.09.1{xx}  kva tri cakra trivrto rathasya kva trayo vandhuro ye sanilah |

RV_01.034.09.2{xx}  kada yogo vajino rasabhasya yena yajnam nasatyopayathah ||

RV_01.034.10.1{xx}  a nasatya gachatam huyate havir madhvah pibatam madhupebhir asabhih |

RV_01.034.10.2{xx}  yuvor hi purvam savitosaso ratham rtaya citram ghrtavantam isyati ||

RV_01.034.11.1{xx}  a nasatya tribhir ekadasair iha devebhir yatam madhupeyam asvina |

RV_01.034.11.2{xx}  prayus taristam ni rapamsi mrksatam sedhatam dveso bhavatam sacabhuva ||

RV_01.034.12.1{xx}  a no asvina trivrta rathenarvancam rayim vahatam suviram |

RV_01.034.12.2{xx}  srnvanta vam avase johavimi vrdhe ca no bhavatam vajasatau ||

RV_01.035.01.1{xx}  hvayamy agnim prathamam svastaye hvayami mitravarunav ihavase |

RV_01.035.01.2{xx}  hvayami ratrim jagato nivesanim hvayami devam savitaram utaye ||

RV_01.035.02.1{xx}  a krsnena rajasa vartamano nivesayann amrtam martyam ca |

RV_01.035.02.2{xx}  hiranyayena savita rathena devo yati bhuvanani pasyan ||

RV_01.035.03.1{xx}  yati devah pravata yaty udvata yati subhrabhyam yajato haribhyam |

RV_01.035.03.2{xx}  a devo yati savita paravato 'pa visva durita badhamanah ||

RV_01.035.04.1{xx}  abhivrtam krsanair visvarupam hiranyasamyam yajato brhantam |

RV_01.035.04.2{xx}  asthad ratham savita citrabhanuh krishna rajamsi tavisim dadhanah ||

RV_01.035.05.1{xx}  vi jananchyavah sitipado akhyan ratham hiranyapraraugam vahantah |

RV_01.035.05.2{xx}  sasvad visah savitur daivyasyopasthe visva bhuvanani tasthuh ||

RV_01.035.06.1{xx}  tisro dyavah savitur dva upastham eka yamasya bhuvane virasat |

RV_01.035.06.2{xx}  anim na rathyam amrtadhi tasthur iha bravitu ya u tac ciketat ||

RV_01.035.07.1{xx}  vi suparno antariksany akhyad gabhiravepa asurah sunithah |

RV_01.035.07.2{xx}  kvedanim suryah kas ciketa katamam dyam rasmir asya tatana ||

RV_01.035.08.1{xx}  astau vy akhyat kakubhah prthivyas tri dhanva yojana sapta sindhun |

RV_01.035.08.2{xx}  hiranyaksah savita deva agad dadhad ratna dasuse varyani ||

RV_01.035.09.1{xx}  hiranyapanih savita vicarsanir ubhe dyavaprthivi antar iyate |

RV_01.035.09.2{xx}  apamivam badhate veti suryam abhi krsnena rajasa dyam rnoti ||

RV_01.035.10.1{07}  hiranyahasto asurah sunithah sumrlikah svavan yatvarvam

RV_01.035.10.2{07}  apasedhan raksaso yatudhananasthad devah pratidosam grnanah

RV_01.035.11.1{07}  ye te panthah savitah purvyaso.arenavah sukrta antarikse

RV_01.035.11.2{07}  tebhirno adya pathibhih sugebhi raksa ca no adhi ca bruhi deva

 

RV_01.036.01.1{08}  pra vo yahvam purunam visam devayatinam

RV_01.036.01.2{08}  agnim suktebhirvacobhirimahe yam simidanya ilate

RV_01.036.02.1{08}  janaso agnim dadhire sahovrdham havismanto vidhema te

RV_01.036.02.2{08}  sa tvam no adya sumana ihavita bhava vajesu santya

RV_01.036.03.1{08}  pra tva dutam vrnimahe hotaram visvavedasam

RV_01.036.03.2{08}  mahaste sato vi carantyarcayo divi sprsanti bhanavah

RV_01.036.04.1{08}  devasastva varuno mitro aryama sam dutam pratnamindhate

RV_01.036.04.2{08}  visvam so agne jayati tvaya dhanam yaste dadasa martyah

RV_01.036.05.1{08}  mandro hota grhapatiragne duto visamasi

RV_01.036.05.2{08}  tve visva samgatani vrata dhruva yani deva akrnvata

RV_01.036.06.1{09}  tve idagne subhage yavisthya visvama huyate havih

RV_01.036.06.2{09}  satvam no adya sumana utaparam yaksi devan suvirya

RV_01.036.07.1{09}  tam ghemittha namasvina upa svarajamasate

RV_01.036.07.2{09}  hotrabhiragnim manusah samindhate titirvamso ati shridhah

RV_01.036.08.1{09}  ghnanto vrtramataran rodasi apa uru ksayaya cakrire

RV_01.036.08.2{09}  bhuvat kanve vrsa dyumnyahutah krandadasvo gavistisu

RV_01.036.09.1{09}  sam sidasva mahanasi socasva devavitamah

RV_01.036.09.2{09}  vi dhumamagne arusam miyedhya srja prasasta darsatam

RV_01.036.10.1{09}  yam tva devaso manave dadhuriha yajistham havyavahana

RV_01.036.10.2{09}  yam kanvo medhyatithirdhanasprtam yam vrsa yamupastutah

RV_01.036.11.1{10}  yamagnim medhyatithih kanva idha rtadadhi

RV_01.036.11.2{10}  tasya preso didiyustamima rcastamagnim vardhayamasi

RV_01.036.12.1{10}  rayas purdhi svadhavo.asti hi te.agne devesvapyam

RV_01.036.12.2{10}  tvamvajasya srutyasya rajasi sa no mrla mahanasi

RV_01.036.13.1{10}  urdhva u su na utaye tistha devo na savita

RV_01.036.13.2{10}  urdhvovajasya sanita yadanjibhirvaghadbhirvihvayamahe

RV_01.036.14.1{10}  urdhvo nah pahyamhaso ni ketuna visvam samatrinam daha

RV_01.036.14.2{10}  krdhi na urdhvancarathaya jivase vida devesu no duvah

RV_01.036.15.1{10}  pahi no agne raksasah pahi dhurteraravnah

RV_01.036.15.2{10}  pahi risata uta va jighamsato brhadbhano yavisthya

RV_01.036.16.1{11}  ghaneva visvag vi jahyaravnastapurjambha yo asmadhruk

RV_01.036.16.2{11}  yo martyah sisite atyaktubhirma nah sa ripurisata

RV_01.036.17.1{11}  agnirvavne suviryamagnih kanvaya saubhagam

RV_01.036.17.2{11}  agnih pravan mitrota medhyatithimagnih sata upastutam

RV_01.036.18.1{11}  agnina turvasam yadum paravata ugradevam havamahe

RV_01.036.18.2{11}  agnirnayan navavastvam brhadratham turvitim dasyave sahah

RV_01.036.19.1{11}  ni tvamagne manurdadhe jyotirjanaya sasvate

RV_01.036.19.2{11}  didetha kanva rtajata uksito yam namasyanti krstayah

RV_01.036.20.1{11}  tvesaso agneramavanto arcayo bhimaso na pratitaye

RV_01.036.20.2{11}  raksasvinah sadamid yatumavato visvam samatrinam daha

 

RV_01.037.01.1{12}  krilam vah sardho marutamanarvanam rathesubham

RV_01.037.01.2{12}  kanva abhi pra gayata

RV_01.037.02.1{12}  ye prsatibhirrstibhih sakam vasibhiranjibhih

RV_01.037.02.2{12}  ajayanta svabhanavah

RV_01.037.03.1{12}  iheva srnva esam kasa hastesu yad vadan

RV_01.037.03.2{12}  ni yamancitram rnjate

RV_01.037.04.1{12}  pra vah sardhaya ghrsvaye tvesadyumnaya susmine

RV_01.037.04.2{12}  devattam brahma gayata

RV_01.037.05.1{12}  pra samsa gosvaghnyam krilam yacchardho marutam

RV_01.037.05.2{12}  jambhe rasasya vavrdhe

RV_01.037.06.1{13}  ko vo varsistha a naro divasca gmasca dhutayah

RV_01.037.06.2{xx}  yat sim antam na dhunutha ||

RV_01.037.07.1{xx}  ni vo yamaya manuso dadhra ugraya manyave |

RV_01.037.07.2{xx}  jihita parvato girih ||

RV_01.037.08.1{xx}  yesam ajmesu prthivi jujurvam iva vispatih |

RV_01.037.08.2{xx}  bhiya yamesu rejate ||

RV_01.037.09.1{xx}  sthiram hi janam esam vayo matur niretave |

RV_01.037.09.2{xx}  yat sim anu dvita savah ||

RV_01.037.10.1{xx}  ud u tye sunavo girah kastha ajmesv atnata |

RV_01.037.10.2{xx}  vasra abhijnu yatave ||

RV_01.037.11.1{xx}  tyam cid gha dirgham prthum miho napatam amrdhram |

RV_01.037.11.2{xx}  pra cyavayanti yamabhih ||

RV_01.037.12.1{xx}  maruto yad dha vo balam janam acucyavitana |

RV_01.037.12.2{xx}  girimr acucyavitana ||

RV_01.037.13.1{xx}  yad dha yanti marutah sam ha bruvate 'dhvann a |

RV_01.037.13.2{xx}  srnoti kas cid esam ||

RV_01.037.14.1{xx}  pra yata sibham asubhih santi kanvesu vo duvah |

RV_01.037.14.2{xx}  tatro su madayadhvai ||

RV_01.037.15.1{xx}  asti hi sma madaya vah smasi sma vayam esam |

RV_01.037.15.2{xx}  visvam cid ayur jivase ||

RV_01.038.01.1{xx}  kad dha nunam kadhapriyah pita putram na hastayoh |

RV_01.038.01.2{xx}  dadhidhve vrktabarhisah ||

RV_01.038.02.1{xx}  kva nunam kad vo artham ganta divo na prthivyah |

RV_01.038.02.2{xx}  kva vo gavo na ranyanti ||

RV_01.038.03.1{xx}  kva vah sumna navyamsi marutah kva suvita |

RV_01.038.03.2{xx}  kv< visvani saubhaga ||

RV_01.038.04.1{xx}  yad yuyam prsnimataro martasah syatana |

RV_01.038.04.2{xx}  stota vo amrtah syat ||

RV_01.038.05.1{xx}  ma vo mrgo na yavase jarita bhud ajosyah |

RV_01.038.05.2{xx}  patha yamasya gad upa ||

RV_01.038.06.1{xx}  mo su nah para-para nirrtir durhana vadhit |

RV_01.038.06.2{xx}  padista trsnaya saha ||

RV_01.038.07.1{xx}  satyam tvesa amavanto dhanvan cid a rudriyasah |

RV_01.038.07.2{xx}  miham krnvanty avatam ||

RV_01.038.08.1{xx}  vasreva vidyun mimati vatsam na mata sisakti |

RV_01.038.08.2{xx}  yad esam vrstir asarji ||

RV_01.038.09.1{xx}  diva cit tamah krnvanti parjanyenodavahena |

RV_01.038.09.2{xx}  yat prthivim vyundanti ||

RV_01.038.10.1{xx}  adha svanan marutam visvam a sadma parthivam |

RV_01.038.10.2{xx}  arejanta pra manusah ||

RV_01.038.11.1{xx}  maruto vilupanibhis citra rodhasvatir anu |

RV_01.038.11.2{xx}  yatem akhidrayamabhih ||

RV_01.038.12.1{xx}  sthira vah santu nemayo ratha asvasa esam |

RV_01.038.12.2{xx}  susamskrta abhisavah ||

RV_01.038.13.1{xx}  acha vada tana gira jarayai brahmanas patim |

RV_01.038.13.2{xx}  agnim mitram na darsatam ||

RV_01.038.14.1{xx}  mimihi slokam asyaparjanya iva tatanah |

RV_01.038.14.2{xx}  gaya gayatram ukthyam ||

RV_01.038.15.1{xx}  vandasva marutam ganam tvesam panasyum arkinam |

RV_01.038.15.2{xx}  asme vrddha asann iha ||

RV_01.039.01.1{xx}  pra yad ittha paravatah socir na manam asyatha |

RV_01.039.01.2{xx}  kasya kratva marutah kasya varpasa kam yatha kam ha dhutayah ||

RV_01.039.02.1{xx}  sthira vah santv ayudha paranude vilu uta pratiskabhe |

RV_01.039.02.2{xx}  yusmakam astu tavisi paniyasi ma martyasya mayinah ||

RV_01.039.03.1{xx}  para ha yat sthiram hatha naro vartayatha guru |

RV_01.039.03.2{xx}  vi yathana vaninah prthivya vy asah parvatanam ||

RV_01.039.04.1{xx}  nahi vah satrur vivide adhi dyavi na bhumyam risadasah |

RV_01.039.04.2{xx}  yusmakam astu tavisi tana yuja rudraso nu cid adhrse ||

RV_01.039.05.1{xx}  pra vepayanti parvatan vi vincanti vanaspatin |

RV_01.039.05.2{xx}  pro arata maruto durmada iva devasah sarvaya visa ||

RV_01.039.06.1{xx}  upo rathesu prsatir ayugdhvam prastir vahati rohitah |

RV_01.039.06.2{xx}  a vo yamaya prthivi cid asrod abibhayanta manusah ||

RV_01.039.07.1{xx}  a vo maksu tanaya kam rudra avo vrnimahe |

RV_01.039.07.2{xx}  ganta nunam no 'vasa yatha purettha kanvaya bibhyuse ||

RV_01.039.08.1{xx}  yusmesito maruto martyesita a yo no abhva isate |

RV_01.039.08.2{xx}  vi tam yuyota savasa vy ojasa vi yusmakabhir utibhih ||

RV_01.039.09.1{19}  asami hi prayajyavah kanvam dada pracetasah

RV_01.039.09.2{19}  asamibhirmaruta a na utibhirganta vrstim na vidyutah

RV_01.039.10.1{19}  asamyojo bibhrtha sudanavo.asami dhutayah savah

RV_01.039.10.2{19}  rsidvise marutah parimanyava isum na srjata dvisam

 

RV_01.040.01.1{20}  ut tistha brahmanas pate devayantastvemahe

RV_01.040.01.2{20}  upa pra yantu marutah sudanava indra prasurbhava saca

RV_01.040.02.1{20}  tvamid dhi sahasas putra martya upabrute dhane hite

RV_01.040.02.2{20}  suviryam maruta a svasvyam dadhita yo va acake

RV_01.040.03.1{20}  praitu brahmanas patih pra devyetu sunrta

RV_01.040.03.2{20}  acha viramnaryam panktiradhasam deva yajnam nayantu nah

RV_01.040.04.1{20}  yo vaghate dadati sunaram vasu sa dhatte aksiti sravah

RV_01.040.04.2{20}  tasma ilam suvirama yajamahe supraturtimanehasam

RV_01.040.05.1{20}  pra nunam brahmanas patirmantram vadatyukthyam

RV_01.040.05.2{20}  yasminnindro varuno mitro aryama deva okamsi cakrire

RV_01.040.06.1{21}  tamid vocema vidathesu sambhuvam mantram deva anehasam

RV_01.040.06.2{21}  imam ca vacam pratiharyatha naro visved vama vo asnavat

RV_01.040.07.1{21}  ko devayantamasnavajjanam ko vrktabarhisam

RV_01.040.07.2{21}  pra-pra dasvan pastyabhirasthitantarvavat ksayam dadhe

RV_01.040.08.1{21}  upa ksstram prncita hanti rajabhirbhaye cit suksitim dadhe

RV_01.040.08.2{21}  nasya varta na taruta mahadhane narbhe asti vajrinah

 

RV_01.041.01.1{22}  yam raksanti pracetaso varuno mitro aryama

RV_01.041.01.2{22}  nu cit sa dabhyate janah

RV_01.041.02.1{22}  yam bahuteva piprati panti martyam risah

RV_01.041.02.2{22}  aristah sarva edhate

RV_01.041.03.1{22}  vi durga vi dvisah puro ghnanti rajana esam

RV_01.041.03.2{22}  nayanti durita tirah

RV_01.041.04.1{22}  sugah pantha anrksara adityasa rtam yate

RV_01.041.04.2{22}  natravakhado asti vah

RV_01.041.05.1{22}  yam yajnam nayatha nara aditya rjuna patha

RV_01.041.05.2{22}  pra vah sa dhitaye nasat

RV_01.041.06.1{23}  sa ratnam martyo vasu visvam tokamuta tmana

RV_01.041.06.2{23}  acha gachatyastrtah

RV_01.041.07.1{23}  katha radhama sakhayah stomam mitrasyaryamnah

RV_01.041.07.2{23}  mahi psaro varunasya

RV_01.041.08.1{23}  ma vo ghnantam ma sapantam prati voce devayantam

RV_01.041.08.2{23}  sumnairid va a vivase

RV_01.041.09.1{23}  chaturascid dadamanad bibhiyada nidhatoh

RV_01.041.09.2{23}  na duruktaya sprhayet

 

RV_01.042.01.1{24}  sam pusannadhvanastira vyamho vimuco napat

RV_01.042.01.2{24}  saksva devapra nas purah

RV_01.042.02.1{24}  yo nah pusannagho vrko duhseva adidesati

RV_01.042.02.2{24}  apa sma tampatho jahi

RV_01.042.03.1{24}  apa tyam paripanthinam musivanam hurascitam

RV_01.042.03.2{24}  duramadhisruteraja

RV_01.042.04.1{24}  tvam tasya dvayavino.aghasamsasya kasya cit

RV_01.042.04.2{24}  padabhi tistha tapusim

RV_01.042.05.1{24}  a tat te dasra mantumah pusannavo vrnimahe

RV_01.042.05.2{24}  yena pitrnacodayah

RV_01.042.06.1{25}  adha no visvasaubhaga hiranyavasimattama

RV_01.042.06.2{25}  dhanani susana krdhi

RV_01.042.07.1{25}  ati nah sascato naya suga nah supatha krnu

RV_01.042.07.2{25}  pusannihakratum vidah

RV_01.042.08.1{25}  abhi suyavasam naya na navajvaro adhvane

RV_01.042.08.2{25}  pu...

RV_01.042.09.1{25}  sagdhi purdhi pra yamsi ca sisihi prasyudaram

RV_01.042.09.2{25}  pu...

RV_01.042.10.1{25}  na pusanam methamasi suktairabhi grnimasi

RV_01.042.10.2{25}  vasuni dasmamimahe

 

RV_01.043.01.1{26}  kad rudraya pracetase milhustamaya tavyase

RV_01.043.01.2{26}  vocema santamam hrde

RV_01.043.02.1{26}  yatha no aditih karat pasve nrbhyo yatha gave

RV_01.043.02.2{26}  yatha tokaya rudriyam

RV_01.043.03.1{26}  yatha no mitro varuno yatha rudrasciketati

RV_01.043.03.2{26}  yatha visve sajosasah

RV_01.043.04.1{26}  gathapatim medhapatim rudram jalasabhesajam

RV_01.043.04.2{26}  tacchamyoh sumnamimahe

RV_01.043.05.1{26}  yah sukra iva suryo hiranyamiva rocate

RV_01.043.05.2{26}  srestho devanam vasuh

RV_01.043.06.1{27}  sam nah karatyarvate sugam mesaya mesye

RV_01.043.06.2{27}  nrbhyo naribhyo gave

RV_01.043.07.1{27}  asme soma shriyamadhi ni dhehi satasya nrnam

RV_01.043.07.2{27}  mahi sravastuvinrmnam

RV_01.043.08.1{27}  ma nah somaparibadho maratayo juhuranta

RV_01.043.08.2{27}  a na indo vaje bhaja

RV_01.043.09.1{27}  yaste praja amrtasya parasmin dhamannrtasya

RV_01.043.09.2{27}  murdha nabha soma vena abhusantih soma vedah

 

RV_01.044.01.1{28}  agne vivasvadusasascitram radho amartya

RV_01.044.01.2{28}  a dasuse jatavedo vaha tvamadya devanusarbudhah

RV_01.044.02.1{28}  justo hi duto asi havyavahano.agne rathiradhvaranam

RV_01.044.02.2{28}  sajurasvibhyamusasa suviryamasme dhehi sravo brhat

RV_01.044.03.1{28}  adya dutam vrnimahe vasumagnim purupriyam

RV_01.044.03.2{28}  dhumaketum bharjikam vyustisu yajnanamadhvarashriyam

RV_01.044.04.1{28}  srestham yavisthamatithim svahutam justam janaya dasuse

RV_01.044.04.2{28}  devanacha yatave jatavedasamagnimile vyustisu

RV_01.044.05.1{28}  stavisyami tvamaham visvasyamrta bhojana

RV_01.044.05.2{28}  agne trataramamrtam miyedhya yajistham havyavahana

RV_01.044.06.1{29}  susamso bodhi grnate yavisthya madhujihvah svahutah

RV_01.044.06.2{29}  praskanvasya pratirannayurjivase namasya daivyam janam

RV_01.044.07.1{29}  hotaram visvavedasam sam hi tva visa indhate

RV_01.044.07.2{29}  sa a vaha puruhuta pracetaso.agne devaniha dravat

RV_01.044.08.1{29}  savitaramusasamasvina bhagamagnim vyustisu ksapah

RV_01.044.08.2{29}  kanvasastva sutasomasa indhate havyavaham svadhvara

RV_01.044.09.1{29}  patir hi adhvaranam agne duto visam asi

RV_01.044.09.2{29}  usarbudha avaha somapitaye devanadya svardrsah

RV_01.044.10.1{29}  agne purva anusaso vibhavaso didetha visvadarsatah

RV_01.044.10.2{29}  asi gramesvavita purohito.asi yajnesu manusah

RV_01.044.11.1{30}  ni tva yajnasya sadhanamagne hotaram rtvijam

RV_01.044.11.2{30}  manusvad deva dhimahi pracetasam jiram dutamamartyam

RV_01.044.12.1{30}  yad devanam mitramahah purohito.antaro yasi dutyam

RV_01.044.12.2{30}  sindhoriva prasvanitasa urmayo.agnerbhrajante arcayah

RV_01.044.13.1{30}  srudhi srutkarna vahnibhirdevairagne sayavabhih

RV_01.044.13.2{30}  a sidantu barhisi mitro aryama prataryavano adhvaram

RV_01.044.14.1{30}  srnvantu stomam marutah sudanavo.agnijihva rtavrdhah

RV_01.044.14.2{30}  pibatu somam varuno dhrtavrato.asvibhyamusasa sajuh

 

RV_01.045.01.1{31}  tvamagne vasunriha rudranadityanuta

RV_01.045.01.2{31}  yaja svadhvaram janam manujatam ghrtaprusam

RV_01.045.02.1{31}  srustivano hi dasuse deva agne vicetasah

RV_01.045.02.2{31}  tan rohidasva girvanastrayastrimsatama vaha

RV_01.045.03.1{31}  priyamedhavadatrivajjatavedo virupavat

RV_01.045.03.2{31}  angirasvan mahivrata praskanvasya srudhi havam

RV_01.045.04.1{31}  mahikerava utaye priyamedha ahusata

RV_01.045.04.2{31}  rajantamadhvaranamagnim sukrena socisa

RV_01.045.05.1{31}  ghrtahavana santyema u su srudhi girah

RV_01.045.05.2{31}  yabhih kanvasya sunavo havante.avase tva

RV_01.045.06.1{32}  tvam citrasravastama havante viksu jantavah

RV_01.045.06.2{32}  sociskesampurupriyagne havyaya volhave

RV_01.045.07.1{32}  ni tva hotaram rtvijam dadhire vasuvittamam

RV_01.045.07.2{32}  srutkarnam saprathastamam vipra agne divistisu

RV_01.045.08.1{32}  a tva vipra acucyavuh sutasoma abhi prayah

RV_01.045.08.2{32}  brhad bha bibhrato haviragne martaya dasuse

RV_01.045.09.1{32}  prataryavnah sahaskrta somapeyaya santya

RV_01.045.09.2{32}  ihadya daivyamjanam barhira sadaya vaso

RV_01.045.10.1{32}  arvancam daivyam janamagne yaksva sahutibhih

RV_01.045.10.2{32}  ayam somah sudanavastam pata tiroahnyam

 

RV_01.046.01.1{33}  eso usa apurvya vyuchati priya divah

RV_01.046.01.2{33}  stuse vamasvina brhat

RV_01.046.02.1{33}  ya dasra sindhumatara manotara rayinam

RV_01.046.02.2{33}  dhiya deva vasuvida

RV_01.046.03.1{33}  vacyante vam kakuhaso jurnayamadhi vistapi

RV_01.046.03.2{33}  yad vamratho vibhis patat

RV_01.046.04.1{33}  havisa jaro apam piparti papurirnara

RV_01.046.04.2{33}  pita kutasya carsanih

RV_01.046.05.1{33}  adaro vam matinam nasatya matavacasa

RV_01.046.05.2{33}  patam somasya dhrsnuya

RV_01.046.06.1{34}  ya nah piparadasvina jyotismati tamastirah

RV_01.046.06.2{34}  tamasme rasathamisam

RV_01.046.07.1{34}  a no nava matinam yatam paraya gantave

RV_01.046.07.2{34}  yunjathamasvina ratham

RV_01.046.08.1{34}  aritram vam divas prthu tirthe sindhunam rathah

RV_01.046.08.2{34}  dhiya yuyujra indavah

RV_01.046.09.1{34}  divas kanvasa indavo vasu sindhunam pade

RV_01.046.09.2{34}  svam vavrim kuha dhitsathah

RV_01.046.10.1{34}  abhudu bha u amsave hiranyam prati suryah

RV_01.046.10.2{34}  vyakhyajjihvayasitah

RV_01.046.11.1{35}  abhudu parametave pantha rtaysa sadhuya

RV_01.046.11.2{35}  adarsi vi srutirdivah

RV_01.046.12.1{35}  tat-tadidasvinoravo jarita prati bhusati

RV_01.046.12.2{35}  made somasyapipratoh

RV_01.046.13.1{35}  vavasana vivasvati somasya pitya gira

RV_01.046.13.2{35}  manusvacchambhua gatam

RV_01.046.14.1{35}  yuvorusa anu shriyam parijmanorupacarat

RV_01.046.14.2{35}  rta vanatho aktubhih

RV_01.046.15.1{35}  ubha pibatamasvinobha nah sarma yachatam

RV_01.046.15.2{35}  avidriyabhirutibhih

 

RV_01.047.01.1{01}  ayam vam madhumattamah sutah soma rtavrdha

RV_01.047.01.2{01}  tamasvina pibatam tiroahnyam dhattam ratnani dasuse

RV_01.047.02.1{01}  trivandhurena trivrta supesasa rathena yatamasvina

RV_01.047.02.2{01}  kanvaso vam brahma krnvantyadhvare tesam su srnutam havam

RV_01.047.03.1{01}  asvina madhumattamam patam somam rtavrdha

RV_01.047.03.2{01}  athadya dasra vasu bibhrata rathe dasvamsamupa gachatam

RV_01.047.04.1{01}  trisadhasthe barhisi visvavedasa madhva yajnam mimiksatam

RV_01.047.04.2{01}  kanvaso vam sutasoma abhidyavo yuvam havante asvina

RV_01.047.05.1{01}  yabhih kanvamabhistibhih pravatam yuvamasvina

RV_01.047.05.2{01}  tabhih svasmanavatam subhas pati patam somam rtavrdha

RV_01.047.06.1{02}  sudase dasra vasu bibhrata rathe prkso vahatamasvina

RV_01.047.06.2{02}  rayim samudraduta va divas paryasme dhattam purusprham

RV_01.047.07.1{02}  yan nasatya paravati yad va stho adhi turvase

RV_01.047.07.2{02}  ato rathena suvrta na a gatam sakam suryasya rasmibhih

RV_01.047.08.1{02}  arvanca vam saptayo.adhvarashriyo vahantu savanedupa

RV_01.047.08.2{02}  isam prncanta sukrte sudanava a barhih sidatam nara

RV_01.047.09.1{02}  tena nasatya gatam rathena suryatvaca

RV_01.047.09.2{02}  yena sasvaduhathurdasuse vasu madhvah somasya pitaye

RV_01.047.10.1{02}  ukthebhirarvagavase puruvasu arkaisca ni hvayamahe

RV_01.047.10.2{02}  sasvat kanvanam sadasi priye hi kam somam papathurasvina

 

RV_01.048.01.1{03}  saha vamena na uso vyucha duhitardivah

RV_01.048.01.2{03}  saha dyumnena brhata vibhavari raya devi dasvati

RV_01.048.02.1{03}  asvavatirgomatirvisvasuvido bhuri cyavanta vastave

RV_01.048.02.2{03}  udiraya prati ma sunrta usascoda radho maghonam

RV_01.048.03.1{03}  uvasosa uchacca nu devi jira rathanam

RV_01.048.03.2{03}  ye asya acaranesu dadhrire samudre na sravasyavah

RV_01.048.04.1{03}  uso ye te pra yamesu yunjate mano danaya surayah

RV_01.048.04.2{03}  atraha tat kanva esam kanvatamo nama grnati nrnam

RV_01.048.05.1{03}  a gha yoseva sunaryusa yati prabhunjati

RV_01.048.05.2{03}  jarayanti vrjanam padvadiyata ut patayati paksinah

RV_01.048.06.1{04}  vi ya srjati samanam vyarthinah padam na vetyodati

RV_01.048.06.2{04}  vayo nakis te paptivamsa asate vyustau vajinivati

RV_01.048.07.1{04}  esayukta paravatah suryasyodayanadadhi

RV_01.048.07.2{04}  satam rathebhih subhagosa iyam vi yatyabhi manusan

RV_01.048.08.1{04}  visvamasya nanama caksase jagajjyotis krnoti sunari

RV_01.048.08.2{04}  apa dveso maghoni duhita diva usa uchadapa shridhah

RV_01.048.09.1{04}  usa a bhahi bhanuna candrena duhitardivah

RV_01.048.09.2{04}  avahanti bhuryasmabhyam saubhagam vyuchanti divistisu

RV_01.048.10.1{04}  visvasya hi prananam jivanam tve vi yaduchasi sunari

RV_01.048.10.2{04}  sa no rathena brhata vibhavari srudhi citramaghe havam

RV_01.048.11.1{05}  uso vajam hi vamsva yascitro manuse jane

RV_01.048.11.2{05}  tena vaha sukrto adhvaranupa ye tva grnanti vahnayah

RV_01.048.12.1{05}  visvan devana vaha somapitaye.antariksadusastvam

RV_01.048.12.2{05}  sasmasu dha gomadasvavadukthyamuso vajam suviryam

RV_01.048.13.1{05}  yasya rusanto arcayah prati bhadra adrksata

RV_01.048.13.2{05}  sa no rayim visvavaram supesasamusa dadatu sugmyam

RV_01.048.14.1{05}  ye cid dhi tvam rsayah purva utaye juhure.avase mahi

RV_01.048.14.2{05}  sa na stomanabhi grnihi radhasosah sukrena socisa

RV_01.048.15.1{05}  uso yadadya bhanuna vi dvarav rnavo divah

RV_01.048.15.2{05}  pra no yachatadavrkam prthu chardih pra devi gomatirisah

RV_01.048.16.1{05}  sam no raya brhata visvapesasa mimiksva samilabhira

RV_01.048.16.2{05}  sam dyumnena visvaturoso mahi sam vajairvajinivati

RV_01.049.01.1{06}  uso bhadrebhira gahi divascid rocanadadhi

RV_01.049.01.2{06}  vahantvarunapsava upa tva somino grham

RV_01.049.02.1{06}  supesasam sukham ratham yamadhyastha usastvam

RV_01.049.02.2{06}  tena susravasam janam pravadya duhitardivah

RV_01.049.03.1{06}  vayascit te patatrino dvipaccatuspadarjuni

RV_01.049.03.2{06}  usah prarannrtunranu divo antebhyas pari

RV_01.049.04.1{06}  vyuchanti hi rasmibhirvisvamabhasi rocanam

RV_01.049.04.2{06}  tam tvamusarvasuyavo girbhih kanva ahusata

 

RV_01.050.01.1{07}  udu tyam jatavedasam devam vahanti ketavah

RV_01.050.01.2{07}  drse visvaya suryam

RV_01.050.02.1{07}  apa tye tayavo yatha naksatra yantyaktubhih

RV_01.050.02.2{07}  suraya visvacaksase

RV_01.050.03.1{07}  adrsramasya ketavo vi rasmayo janananu

RV_01.050.03.2{07}  bhrajanto agnayo yatha

RV_01.050.04.1{07}  taranirvisvadarsato jyotiskrdasi surya

RV_01.050.04.2{07}  visvama bhasirocanam

RV_01.050.05.1{07}  pratyam devanam visah pratyann udesi manusan

RV_01.050.05.2{07}  pratyam visvam svardrse

RV_01.050.06.1{08}  yena pavaka caksasa bhuranyantam janananu

RV_01.050.06.2{08}  tvam varuna pasyasi

RV_01.050.07.1{08}  vi dyamesi rajas prthvaha mimano aktubhih

RV_01.050.07.2{08}  pasyan janmani surya

RV_01.050.08.1{08}  sapta tva harito rathe vahanti deva surya

RV_01.050.08.2{08}  sociskesam vicaksana

RV_01.050.09.1{08}  ayukta sapta sundhyuvah suro rathasya naptyah

RV_01.050.09.2{08}  tabhiryati svayuktibhih

RV_01.050.10.1{08}  ud vayam tamasas pari jyotis pasyanta uttaram

RV_01.050.10.2{08}  devam devatra suryamaganma jyotiruttamam

RV_01.050.11.1{08}  udyannadya mitramaha arohannuttaram divam

RV_01.050.11.2{08}  hrdrogam mamasurya harimanam ca nasaya

RV_01.050.12.1{08}  sukesu me harimanam ropanakasu dadhmasi

RV_01.050.12.2{08}  atho haridravesu me harimanam ni dadhmasi

RV_01.050.13.1{08}  udagadayamadityo visvena sahasa saha

RV_01.050.13.2{08}  dvisantam mahyam randhayan mo aham dvisate radham

 

RV_01.051.01.1{09}  abhi tyam mesam puruhutam rgmiyamindram girbhirmadata vasvo arnavam

RV_01.051.01.2{09}  yasya dyavo na vicaranti manusa bhuje mamhisthamabhi vipramarcata

RV_01.051.02.1{09}  abhimavanvan svabhistimutayo.antariksapram tavisibhiravrtam

RV_01.051.02.2{09}  indram daksasa rbhavo madacyutam satakratum javani sunrtaruhat

RV_01.051.03.1{09}  tvam gotramangirobhyo.avrnorapotatraye sataduresu gatuvit

RV_01.051.03.2{09}  sasena cid vimadayavaho vasvajavadrim vavasanasyanartayan

RV_01.051.04.1{09}  tvamapamapidhanavrnor apadharayah parvate danumad vasu

RV_01.051.04.2{09}  vrtram yadindra savasavadhirahimadit suryam divyarohayo drse

RV_01.051.05.1{09}  tvam mayabhirapa mayino.adhamah svadhabhirye adhi suptavajuhvata

RV_01.051.05.2{09}  tvam piprornrmanah prarujah purah pra rjisvanam dasyuhatyesvavitha

RV_01.051.06.1{10}  tvam kutsam susnahatyesvavitharandhayo.atithigvaya sambaram

RV_01.051.06.2{10}  mahantam cidarbudam ni kramih pada sanadeva dasyuhatyaya jajnise

RV_01.051.07.1{10}  tve visva tavisi sadhryag ghita tava radhah somapithaya harsate

RV_01.051.07.2{10}  tava vajrascikite bahvorhito vrsca satrorava visvani vrsnya

RV_01.051.08.1{10}  vi janihyaryan ye ca dasyavo barhismate randhaya sasadavratan

RV_01.051.08.2{10}  saki bhava yajamanasya codita visvet ta te sadhamadesu cakana

RV_01.051.09.1{10}  anuvrataya randhayannapavratanabhubhirindrah snathayannanabhuvah

RV_01.051.09.2{10}  vrddhasya cid vardhato dyaminaksata stavano vamro vi jaghana sandihah

RV_01.051.10.1{10}  taksad yat ta usana sahasa saho vi rodasi majmana badhate savah

RV_01.051.10.2{10}  a tva vatasya nrmano manoyuja a puryamanamavahannabhi sravah

RV_01.051.11.1{11}  mandista yadusane kavye sacanindro vanku vankutaradhi tisthati

RV_01.051.11.2{11}  ugro yayim nirapah srotasasrjad vi susnasya drmhita airayat purah

RV_01.051.12.1{11}  a sma ratham vrsapanesu tisthasi saryatasya prabhrtayesu mandase

RV_01.051.12.2{11}  indra yatha sutasomesu cakano.anarvanamslokama rohase divi

RV_01.051.13.1{11}  adada arbham mahate vacasyave kaksivate vrcayamindra sunvate

RV_01.051.13.2{11}  menabhavo vrsanasvasya sukrato visvet ta te savanesu pravacya

RV_01.051.14.1{11}  indro asrayi sudhyo nireke pajresu stomo duryo na yupah

RV_01.051.14.2{11}  asvayurgavyu rathayurvasuyurindra id rayah ksayati prayanta

RV_01.051.15.1{11}  idam namo vrsabhaya svaraje satyasusmaya tavase.avaci

RV_01.051.15.2{11}  asminnindra vrjane sarvavirah smat suribhistava sarman syama

 

RV_01.052.01.1{12}  tyam su mesam mahaya svarvidam satam yasya subhvah sakamirate

RV_01.052.01.2{12}  atyam na vajam havanasyadam rathamendram vavrtyamavase suvrktibhih

RV_01.052.02.1{12}  sa parvato na dharunesvacyutah sahasramutistavisisu vavrdhe

RV_01.052.02.2{12}  indro yad vrtramavadhin nadivrtamubjannarnamsijarhrsano andhasa

RV_01.052.03.1{12}  sa hi dvaro dvarisu vavra udhani candrabudhno madavrddho manisibhih

RV_01.052.03.2{12}  indram tamahve svapasyaya dhiya mamhistharatim sa hi paprirandhasah

RV_01.052.04.1{12}  a yam prnanti divi sadmabarhisah samudram na subhvah sva abhistayah

RV_01.052.04.2{12}  tam vrtrahatye anu tasthurutayah susmaindramavata ahrutapsavah

RV_01.052.05.1{12}  abhi svavrstim made asya yudhyato raghviriva pravane sasrurutayah

RV_01.052.05.2{12}  indro yad vajri dhrsamano andhasa bhinad valasya paridhinriva tritah

RV_01.052.06.1{13}  parim ghrna carati titvise savo.apo vrtvi rajaso budhnamasayat

RV_01.052.06.2{13}  vrtrasya yat pravane durgrbhisvano nijaghantha hanvorindra tanyatum

RV_01.052.07.1{13}  hradam na hi tva nyrsantyurmayo brahmanindra tava yani vardhana

RV_01.052.07.2{13}  tvasta cit te yujyam vavrdhe savastataksa vajramabhibhutyojasam

RV_01.052.08.1{13}  jaghanvanu haribhih sambhrtakratavindra vrtram manuse gatuyannapah

RV_01.052.08.2{13}  ayachatha bahvorvajramayasamadharayo divya suryam drse

RV_01.052.09.1{13}  brhat svascandramamavad yadukthyamakrnvata bhiyasa rohanam divah

RV_01.052.09.2{13}  yan manusapradhana indramutayah svarnrsaco maruto.amadannanu

RV_01.052.10.1{13}  dyauscidasyamavanaheh svanadayoyavid bhiyasa vajra indra te

RV_01.052.10.2{13}  vrtrasya yad badbadhanasya rodasi made sutasya savasabhinacchirah

RV_01.052.11.1{14}  yadin nvindra prthivi dasabhujirahani visva tatanantakrstayah

RV_01.052.11.2{14}  atraha te maghavan visrutam saho dyamanu savasa barhana bhuvat

RV_01.052.12.1{14}  tvamasya pare rajaso vyomanah svabhutyoja avase dhrsanmanah

RV_01.052.12.2{14}  cakrse bhumim pratimanamojaso.apah svah paribhuresya divam

RV_01.052.13.1{14}  tvam bhuvah pratimanam prthivya rsvavirasya brhatah patirbhuh

RV_01.052.13.2{14}  visvamapra antariksam mahitva satyamaddha nakiranyastvavan

RV_01.052.14.1{14}  na yasya dyavaprthivi anu vyaco na sindhavo rajaso antamanasuh

RV_01.052.14.2{14}  nota svavrstim made asya yudhyata eko anyaccakrse visvamanusak

RV_01.052.15.1{14}  arcannatra marutah sasminnajau visve devaso amadannanutva

RV_01.052.15.2{14}  vrtrasya yad bhrstimata vadhena ni tvamindra pratyanam jaghantha

 

RV_01.053.01.1{15}  nyu su vacam pra mahe bharamahe gira indraya sadane vivasvatah

RV_01.053.01.2{15}  nu cid dhi ratnam sasatamivavidan na dustutirdravinodesu sasyate

RV_01.053.02.1{15}  duro asvasya dura indra gorasi duro yavasya vasuna inas patih

RV_01.053.02.2{15}  siksanarah pradivo akamakarsanah sakha sakhibhyastamidam grnimasi

RV_01.053.03.1{15}  saciva indra purukrd dyumattama tavedidamabhitascekite vasu

RV_01.053.03.2{15}  atah samgrbhyabhibhuta a bhara ma tvayato jarituh kamamunayih

RV_01.053.04.1{15}  ebhirdyubhih sumana ebhirindubhirnirundhano amatim gobhirasvina

RV_01.053.04.2{15}  indrena dasyum darayanta indubhiryutadvesasahsamisa rabhemahi

RV_01.053.05.1{15}  samindra raya samisa rabhemahi sam vajebhih puruscandrairabhidyubhih

RV_01.053.05.2{15}  sam devya pramatya virasusmaya goagrayasvavatya rabhemahi

RV_01.053.06.1{16}  te tva mada amadan tani vrsnya te somaso vrtrahatyesu satpate

RV_01.053.06.2{16}  yat karave dasa vrtranyaprati barhismate ni sahasrani barhayah

RV_01.053.07.1{16}  yudha yudhamupa ghedesi dhrsnuya pura puram samidam hamsyojasa

RV_01.053.07.2{16}  namya yadindra sakhya paravati nibarhayo namucim nama mayinam

RV_01.053.08.1{16}  tvam karanjamuta parnayam vadhistejisthayatithigvasyavartani

RV_01.053.08.2{16}  tvam sata vangrdasyabhinat puro.ananudah parisuta rjisvana

RV_01.053.09.1{16}  tvametan janarajno dvirdasabandhuna susravasopajagmusah

RV_01.053.09.2{16}  sastim sahasra navatim nava sruto ni cakrena rathya duspadavrnak

RV_01.053.10.1{16}  tvamavitha susravasam tavotibhistava tramabhirindra turvayanam

RV_01.053.10.2{16}  tvamasmai kutsamatithigvamayum mahe rajne yune arandhanayah

RV_01.053.11.1{16}  ya udrcindra devagopah sakhayaste sivatama asama

RV_01.053.11.2{16}  tvam stosama tvaya suvira draghiya ayuh prataram dadhanah

 

RV_01.054.01.1{17}  ma no asmin maghavan prtsvamhasi nahi te antah savasah parinase

RV_01.054.01.2{17}  akrandayo nadyo roruvad vana katha na ksonirbhiyasa samarata

RV_01.054.02.1{17}  arca sakraya sakine sacivate srnvantamindram mahayannabhi stuhi

RV_01.054.02.2{17}  yo dhrsnuna savasa rodasi ubhe vrsa vrsatva vrsabho nyrnjate

RV_01.054.03.1{17}  arca dive brhate susyam vacah svaksatram yasya dhrsato dhrsan manah

RV_01.054.03.2{17}  brhacchrava asuro barhana krtah puro haribhyam vrsabho ratho hi sah

RV_01.054.04.1{17}  tvam divo brhatah sanu kopayo.ava tmana dhrsata sambaram bhinat

RV_01.054.04.2{17}  yan mayino vrandino mandina dhrsacchitam gabhastimasanim prtanyasi

RV_01.054.05.1{17}  ni yad vrnaksi svasanasya murdhani susnasya cid vrandinororuvad vana

RV_01.054.05.2{17}  pracinena manasa barhanavata yadadya cit krnavah kastva pari

RV_01.054.06.1{18}  tvamavitha naryam turvasam yadum tvam turvitim vayyamsatakrato

RV_01.054.06.2{18}  tvam rathametasam krtvye dhane tvam puro navatim dambhayo nava

RV_01.054.07.1{18}  sa gha raja satpatih susuvajjano ratahavyah prati yah sasaminvati

RV_01.054.07.2{18}  uktha va yo abhigrnati radhasa danurasma upara pinvate divah

RV_01.054.08.1{18}  asamam ksatramasama manisa pra somapa apasa santu neme

RV_01.054.08.2{18}  ye ta indra daduso vardhayanti mahi ksatram sthaviram vrsnyam ca

RV_01.054.09.1{18}  tubhyedete bahula adridugdhascamusadascamasa indrapanah

RV_01.054.09.2{18}  vyasnuhi tarpaya kamamesamatha mano vasudeyaya krsva

RV_01.054.10.1{18}  apamatisthad dharunahvaram tamo.antarvrtrasya jatharesuparvatah

RV_01.054.10.2{18}  abhimindro nadyo vavrina hita visva anusthah pravanesu jighnate

RV_01.054.11.1{18}  sa sevrdhamadhi dha dyumnamasme mahi ksatram janasalindra tavyam

RV_01.054.11.2{18}  raksa ca no maghonah pahi surin raye ca nah svapatya ise dhah

 

RV_01.055.01.1{19}  divascidasya varima vi papratha indram na mahna prthivicana prati

RV_01.055.01.2{19}  bhimastuvismancarsanibhya atapah sisite vajram tejase na vamsagah

RV_01.055.02.1{19}  so arnavo na nadyah samudriyah prati grbhnati vishrita varimabhih

RV_01.055.02.2{19}  indrah somasya pitaye vrsayate sanat sa yudhma ojasa panasyate

RV_01.055.03.1{19}  tvam tamindra parvatam na bhojase maho nrmnasya dharmanamirajyasi

RV_01.055.03.2{19}  pra viryena devatati cekite visvasma ugrah karmane purohitah

RV_01.055.04.1{19}  sa id vane namasyubhirvacasyate caru janesu prabruvana indriyam

RV_01.055.04.2{19}  vrsa chandurbhavati haryato vrsa ksemena dhenammaghava yadinvati

RV_01.055.05.1{19}  sa in mahani samithani majmana krnoti yudhma ojasa janebhyah

RV_01.055.05.2{19}  adha cana srad dadhati tvisimata indraya vajram nighanighnate vadham

RV_01.055.06.1{20}  sa hi sravasyuh sadanani krtrima ksmaya vrdhana ojasavinasayan

RV_01.055.06.2{20}  jyotimsi krnvannavrkani yajyave.ava sukratuh sartava apah srjat

RV_01.055.07.1{20}  danaya manah somapavannastu te.arvanca hari vandanasruda krdhi

RV_01.055.07.2{20}  yamisthasah sarathayo ya indra te na tva ketaa dabhnuvanti bhurnayah

RV_01.055.08.1{20}  apraksitam vasu bibharsi hastayorasalham sahastanvi sruto dadhe

RV_01.055.08.2{20}  avrtaso.avataso na kartrbhistanusu te kratavaindra bhurayah

 

RV_01.056.01.1{21}  esa pra purvirava tasya camriso.atyo na yosamudayamsta bhurvanih

RV_01.056.01.2{21}  daksam mahe payayate hiranyayam rathamavrtya hariyogam rbhvasam

RV_01.056.02.1{21}  tam gurtayo nemannisah parinasah samudram na samcarane sanisyavah

RV_01.056.02.2{21}  patim daksasya vidathasya nu saho girim na vena adhi roha tejasa

RV_01.056.03.1{21}  sa turvanirmahanarenu paumsye girerbhrstirna bhrajate tuja savah

RV_01.056.03.2{21}  yena susnam mayinamayaso made dudhraabhusu ramayan ni damani

RV_01.056.04.1{21}  devi yadi tavisi tvavrdhotaya indram sisaktyusasam na suryah

RV_01.056.04.2{21}  yo dhrsnuna savasa badhate tama iyarti renum brhadarharisvanih

RV_01.056.05.1{21}  vi yat tiro dharunamacyutam rajo.atisthipo diva atasubarhana

RV_01.056.05.2{21}  svarmilhe yan mada indra harsyahan vrtram nirapamaubjo arnavam

RV_01.056.06.1{21}  tvam divo dharunam dhisa ojasa prthivya indra sadanesu mahinah

RV_01.056.06.2{21}  tvam sutasya made arina apo vi vrtrasya samaya pasyarujah

 

RV_01.057.01.1{22}  pra mamhisthaya brhate brhadraye satyasusmaya tavase matim bhare

RV_01.057.01.2{22}  apamiva pravane yasya durdharam radho visvayusavase apavrtam

RV_01.057.02.1{22}  adha te visvamanu hasadistaya apo nimneva savana havismatah

RV_01.057.02.2{22}  yat parvate na samasita haryata indrasya vajrah snathita hiranyayah

RV_01.057.03.1{22}  asmai bhimaya namasa samadhvara uso na subhra a bharapaniyase

RV_01.057.03.2{22}  yasya dhama sravase namendriyam jyotirakariharito nayase

RV_01.057.04.1{22}  ime ta indra te vayam purustuta ye tvarabhya caramasi prabhuvaso

RV_01.057.04.2{22}  nahi tvadanyo girvano girah saghat ksoniriva prati no harya tad vacah

RV_01.057.05.1{22}  bhuri ta indra viryam tava smasyasya stoturmaghavan kamama prna

RV_01.057.05.2{22}  anu te dyaurbrhati viryam mama iyam ca te prthivi nema ojase

RV_01.057.06.1{22}  tvam tamindra parvatam mahamurum vajrena vajrin parvasascakartitha

RV_01.057.06.2{22}  avasrjo nivrtah sartava apah satra visvam dadhise kevalam sahah

 

RV_01.058.01.1{23}  nu cit sahoja amrto ni tundate hota yad duto abhavad vivasvatah

RV_01.058.01.2{23}  vi sadhisthebhih pathibhi rajo mama a devatatahavisa vivasati

RV_01.058.02.1{23}  a svamadma yuvamano ajarastrsvavisyannatasesu tisthati

RV_01.058.02.2{23}  atyo na prstham prusitasya rocate divo na sanu stanayannacikradat

RV_01.058.03.1{23}  krana rudrebhirvasubhih purohito hota nisatto rayisalamartyah

RV_01.058.03.2{23}  ratho na viksv rnjasana ayusu vyanusag varya deva rnvati

RV_01.058.04.1{23}  vi vatajuto atasesu tisthate vrtha juhubhih srnya tuvisvanih

RV_01.058.04.2{23}  trsu yadagne vanino vrsayase krishnam ta ema rusadurme ajara

RV_01.058.05.1{23}  tapurjambho vana a vatacodito yuthe na sahvanava vati vamsagah

RV_01.058.05.2{23}  abhivrajannaksitam pajasa rajah sthatuscaratham bhayate patatrinah

RV_01.058.06.1{24}  dadhus tva bhrgavo manusesva rayim na carum suhavam janebhyah

RV_01.058.06.2{24}  hotaramagne atithim varenyam mitram na sevam divyaya janmane

RV_01.058.07.1{24}  hotaram sapta juhvo yajistham yam vaghato vrnate adhvaresu

RV_01.058.07.2{24}  agnim visvesamaratim vasunam saparyami prayasa yami ratnam

RV_01.058.08.1{24}  achidra suno sahaso no adya stotrbhyo mitramahah sarma yacha

RV_01.058.08.2{24}  agne grnantamamhasa urusyorjo napat purbhirayasibhih

RV_01.058.09.1{24}  bhava varutham grnate vibhavo bhava maghavan maghavadbhyahsarma

RV_01.058.09.2{24}  urusyagne amhaso grnantam pratarmaksu dhiyavasurjagamyat

 

RV_01.059.01.1{25}  vaya idagne agnayaste anye tve visve amrta madayante

RV_01.059.01.2{25}  vaisvanara nabhirasi ksitinam sthuneva jananupamid yayantha

RV_01.059.02.1{25}  murdha divo nabhiragnih prthivya athabhavadarati rodasyoh

RV_01.059.02.2{25}  tam tva devaso.ajanayanta devam vaisvanara jyotiridaryaya

RV_01.059.03.1{25}  a surye na rasmayo dhruvaso vaisvanare dadhire.agna vasuni

RV_01.059.03.2{25}  ya parvatesvosadhisvapsu ya manusesvasi tasya raja

RV_01.059.04.1{25}  brhati iva sunave rodasi giro hota manusyo na daksah

RV_01.059.04.2{25}  svarvate satyasusmaya purvirvaisvanaraya nrtamaya yahvih

RV_01.059.05.1{25}  divascit te brhato jatavedo vaisvanara pra ririce mahitvam

RV_01.059.05.2{25}  raja krstinamasi manusinam yudha devebhyo varivascakartha

RV_01.059.06.1{25}  pra nu mahitvam vrsabhasya vocam yam puravo vrtrahanam sacante

RV_01.059.06.2{25}  vaisvanaro dasyumagnirjaghanvanadhunot kastha ava sambaram bhet

RV_01.059.07.1{25}  vaisvanaro mahimna visvakrstirbharadvajesu yajato vibhava

RV_01.059.07.2{25}  satavaneye satinibhiragnih purunithe jarate sunrtavan

 

RV_01.060.01.1{26}  vahnim yasasam vidathasya ketum supravyam dutam sadyoartham

RV_01.060.01.2{26}  dvijanmanam rayimiva prasastam ratim bharad bhrgavematarisva

RV_01.060.02.1{26}  asya sasurubhayasah sacante havismanta usijo ye ca martah

RV_01.060.02.2{26}  divascit purvo nyasadi hotaprchyo vispatirviksuvedhah

RV_01.060.03.1{26}  tam navyasi hrda a jayamanamasmat sukirtirmadhujihvamasyah

RV_01.060.03.2{26}  yam rtvijo vrjane manusasah prayasvanta ayavo jijananta

RV_01.060.04.1{26}  usik pavako vasurmanusesu varenyo hotadhayi viksu

RV_01.060.04.2{26}  damuna grhapatirdama a agnirbhuvad rayipati rayinam

RV_01.060.05.1{26}  tam tva vayam patimagne rayinam pra samsamo matibhirgotamasah

RV_01.060.05.2{26}  asum na vajambharam marjayantah pratarmaksu dhiyavasurjagamyat

 

RV_01.061.01.1{27}  asma idu pra tavase turaya prayo na harmi stomam mahinaya

RV_01.061.01.2{27}  rcisamayadhrigava ohamindraya brahmani ratatama

RV_01.061.02.1{27}  asma idu praya iva pra yamsi bharamyangusam badhe suvrkti

RV_01.061.02.2{27}  indraya hrda manasa manisa pratnaya patye dhiyomarjayanta

RV_01.061.03.1{27}  asma idu tyamupamam svarsam bharamyangusamasyena

RV_01.061.03.2{27}  mamhisthamachoktibhirmatinam suvrktibhih surim vavrdhadhyai

RV_01.061.04.1{27}  asma idu stomam sam hinomi ratham na tasteva tatsinaya

RV_01.061.04.2{27}  girasca girvahase suvrktindraya visvaminvam medhiraya

RV_01.061.05.1{27}  asma idu saptimiva sravasyendrayarkam juhva samanje

RV_01.061.05.2{27}  viram danaukasam vandadhyai puram gurtasravasam darmanam

RV_01.061.06.1{28}  asma idu tvasta taksad vajram svapastamam svaryam ranaya

RV_01.061.06.2{28}  vrtrasya cid vidad yena marma tujannisanastujata kiyedhah

RV_01.061.07.1{28}  asyedu matuh savanesu sadyo mahah pitum papivancarvanna

RV_01.061.07.2{28}  musayad visnuh pacatam sahiyan vidhyad varahantiro adrimasta

RV_01.061.08.1{28}  asma idu gnascid devapatnirindrayarkamahihatya uvuh

RV_01.061.08.2{28}  pari dyavaprthivi jabhra urvi nasya te mahimanam paristah

RV_01.061.09.1{28}  asyedeva pra ririce mahitvam divas prthivyah paryantariksat

RV_01.061.09.2{28}  svaral indro dama a visvagurtah svariramatro vavakse ranaya

RV_01.061.10.1{28}  asyedeva savasa susantam vi vrscad vajrena vrtramindrah

RV_01.061.10.2{28}  ga na vrana avaniramuncadabhi sravo davane sacetah

RV_01.061.11.1{29}  asyedu tvesasa ranta sindhavah pari yad vajrena simayachat

RV_01.061.11.2{29}  isanakrd dasuse dasasyan turvitaye gadham turvanih kah

RV_01.061.12.1{29}  asma idu pra bhara tutujano vrtraya vajramisanah kiyedhah

RV_01.061.12.2{29}  gorna parva vi rada tirascesyannarnamsyapam caradhyai

RV_01.061.13.1{29}  asyedu pra bruhi purvyani turasya karmani navya ukthaih

RV_01.061.13.2{29}  yudhe yadisnana ayudhany rghayamano nirinati satrun

RV_01.061.14.1{29}  asyedu bhiya girayasca drlha dyava ca bhuma janusastujete

RV_01.061.14.2{29}  upo venasya joguvana onim sadyo bhuvad viryaya nodhah

RV_01.061.15.1{29}  asma idu tyadanu dayyesameko yad vavne bhurerisanah

RV_01.061.15.2{29}  praitasam surye pasprdhanam sauvasvye susvimavadindrah

RV_01.061.16.1{29}  eva te hariyojana suvrktindra brahmani gotamaso akran

RV_01.061.16.2{29}  aisu visvapesasam dhiyam dhah pratar maksu dhiyavasur jagamyat

 

RV_01.062.01.1{01}  pra manmahe savasanaya susamangusam girvanase angirasvat

RV_01.062.01.2{01}  suvrktibhih stuvata rgmiyayarcamarkam nare visrutaya

RV_01.062.02.1{01}  pra vo mahe mahi namo bharadhvamangusyam savasanaya sama

RV_01.062.02.2{01}  yena nah purve pitarah padajna arcanto angiraso ga avindan

RV_01.062.03.1{01}  indrasyangirasam cestau vidat sarama tanayaya dhasim

RV_01.062.03.2{01}  brhaspatirbhinadadrim vidad gah samushriyabhirvavasanta narah

RV_01.062.04.1{01}  sa sustubha sa stubha sapta vipraih svarenadrim svaryo navagvaih

RV_01.062.04.2{01}  saranyubhih phaligamindra sakra valam ravenadarayo dasagvaih

RV_01.062.05.1{01}  grnano angirobhirdasma vi varusasa suryena gobhirandhah

RV_01.062.05.2{01}  vi bhumya aprathaya indra sanu divo raja uparamastabhayah

RV_01.062.06.1{02}  tadu prayaksatamamasya karma dasmasya carutamamasti damsah

RV_01.062.06.2{02}  upahvare yadupara apinvan madhvarnaso nadyascatasrah

RV_01.062.07.1{02}  dvita vi vavre sanaja sanile ayasya stavamanebhirarkaih

RV_01.062.07.2{02}  bhago na mene parame vyomannadharayad rodasi sudamsah

RV_01.062.08.1{02}  sanad divam pari bhuma virupe punarbhuva yuvati svebhirevaih

RV_01.062.08.2{02}  krsnebhiraktosa rusadbhirvapurbhira carato anyanya

RV_01.062.09.1{02}  sanemi sakhyam svapasyamanah sunurdadhara savasa sudamsah

RV_01.062.09.2{02}  amasu cid dadhise pakvamantah payah krishnasu rusad rohinisu

RV_01.062.10.1{02}  sanat sanila avaniravata vrata raksante amrtah sahobhih

RV_01.062.10.2{02}  puru sahasra janayo na patnirduvasyanti svasaro ahrayanam

RV_01.062.11.1{03}  sanayuvo namasa navyo arkairvasuyavo matayo dasma dadruh

RV_01.062.11.2{03}  patim na patnirusatirusantam sprsanti tva savasavanmanisah

RV_01.062.12.1{03}  sanadeva tava rayo gabhastau na ksiyante nopa dasyanti dasma

RV_01.062.12.2{03}  dyumanasi kratumanindra dhirah siksa sacivastava nah sacibhih

RV_01.062.13.1{03}  sanayate gotama indra navyamataksad brahma hariyojanaya

RV_01.062.13.2{03}  sunithaya nah savasana nodhah pratar maksu dhiyavasur jagamyat

 

RV_01.063.01.1{04}  tvam mahanindra yo ha susmairdyava jajnanah prthiviame dhah

RV_01.063.01.2{04}  yad dha te visva girayascidabhva bhiya drlhasah kirana naijan

RV_01.063.02.1{04}  a yad dhari indra vivrata vera te vajram jarita bahvordhat

RV_01.063.02.2{04}  yenaviharyatakrato amitran pura isnasi puruhuta purvih

RV_01.063.03.1{04}  tvam satya indra dhrsnuretan tvam rbhuksa naryastvamsat

RV_01.063.03.2{04}  tvam susnam vrjane prksa anau yune kutsayadyumate sacahan

RV_01.063.04.1{04}  tvam ha tyadindra codih sakha vrtram yad vajrin vrsakarmannubhnah

RV_01.063.04.2{04}  yad dha sura vrsamanah paracairvi dasyunryonavakrto vrthasat

RV_01.063.05.1{04}  tvam ha tyadindrarisanyan drlhasya cin martanamajustau

RV_01.063.05.2{04}  vyasmada kastha arvate varghaneva vajrinchnathihyamitran

RV_01.063.06.1{05}  tvam ha tyadindrarnasatau svarmilhe nara aja havante

RV_01.063.06.2{05}  tava svadhava iyama samarya utirvajesvatasayya bhut

RV_01.063.07.1{05}  tvam ha tyadindra sapta yudhyan puro vajrin purukutsaya dardah

RV_01.063.07.2{05}  barhirna yat sudase vrtha vargamho rajan varivah purave kah

RV_01.063.08.1{05}  tvam tyam na indra deva citramisamapo na pipayah parijman

RV_01.063.08.2{05}  yaya sura pratyasmabhyam yamsi tmanamurjam na visvadha ksaradhyai

RV_01.063.09.1{05}  akari ta indra gotamebhirbrahmanyokta namasa haribhyam

RV_01.063.09.2{05}  supesasam vajama bhara nah pratar maksu dhiyavasur jagamyat

 

RV_01.064.01.1{06}  vrsne sardhaya sumakhaya vedhase nodhah suvrktim pra bhara marudbhyah

RV_01.064.01.2{06}  apo na dhiro manasa suhastyo girah samanje vidathesvabhuvah

RV_01.064.02.1{06}  te jajnire diva rsvasa uksano rudrasya marya asura arepasah

RV_01.064.02.2{06}  pavakasah sucayah surya iva satvano na drapsinoghoravarpasah

RV_01.064.03.1{06}  yuvano rudra ajara abhogghano vavaksuradhrigavah parvata iva

RV_01.064.03.2{06}  drlha cid visva bhuvanani parthiva pra cyavayantidivyani majmana

RV_01.064.04.1{06}  citrairanjibhirvapuse vyanjate vaksassu rukmanadhi yetire subhe

RV_01.064.04.2{06}  amsesvesam ni mimrksur rstayah sakam jajnire svadhaya divo narah

RV_01.064.05.1{06}  isanakrto dhunayo risadaso vatan vidyutastavisibhirakrata

RV_01.064.05.2{06}  duhantyudhardivyani dhutayo bhumim pinvanti payasaparijrayah

RV_01.064.06.1{07}  pinvantyapo marutah sudanavah payo ghrtavad vidathesvabhuvah

RV_01.064.06.2{07}  atyam na mihe vi nayanti vajinamutsam duhanti stanayantamaksitam

RV_01.064.07.1{07}  mahisaso mayinascitrabhanavo girayo na svatavaso raghusyadah

RV_01.064.07.2{07}  mrga iva hastinah khadatha vana yadarunisu tavisirayugdhvam

RV_01.064.08.1{07}  simha iva nanadati pracetasah pisa iva supiso visvavedasah

RV_01.064.08.2{07}  ksapo jinvantah prsatibhir rstibhih samit sabadhah savasahimanyavah

RV_01.064.09.1{07}  rodasi a vadata ganashriyo nrsacah surah savasahimanyavah

RV_01.064.09.2{07}  a vandhuresvamatirna darsata vidyun na tasthau maruto rathesu vah

RV_01.064.10.1{07}  visvavedaso rayibhih samokasah sammislasastavisibhirvirapsinah

RV_01.064.10.2{07}  astara isum dadhire gabhastyoranantasusma vrsakhadayo narah

RV_01.064.11.1{08}  hiranyayebhih pavibhih payovrdha ujjighnanta apathyo na parvatan

RV_01.064.11.2{08}  makha ayasah svasrto dhruvacyuto dudhrakrto maruto bhrajadrstayah

RV_01.064.12.1{08}  ghrsum pavakam vaninam vicarsanim rudrasya sunum havasa grnimasi

RV_01.064.12.2{08}  rajasturam tavasam marutam ganam rjisinamvrsanam sascata shriye

RV_01.064.13.1{08}  pra nu sa martah savasa jananati tasthau va uti maruto yamavata

RV_01.064.13.2{08}  arvadbhirvajam bharate dhana nrbhiraprchyamkratuma kseti pusyati

RV_01.064.14.1{08}  carkrtyam marutah prtsu dustaram dyumantam susmam maghavatsu dhattana

RV_01.064.14.2{08}  dhanasprtamukthyam visvacarsanim tokam pusyema tanayam satam himah

RV_01.064.15.1{08}  nu sthiram maruto viravantam rtisaham rayimasmasu dhatta

RV_01.064.15.2{08}  sahashrinam satinam susuvamsam pratar maksu dhiyavasur jagamyat

 

RV_01.065.01.1{09}  pasva na tayum guha catantam namo yujanam namo vahantam

RV_01.065.01.2{09}  sajosa dhirah padairanu gmannupa tva sidan visveyajatrah

RV_01.065.02.1{09}  rtasya deva anu vrata gurbhuvat paristirdyaurna bhuma

RV_01.065.02.2{09}  vardhantimapah panva susisvim rtasya yona garbhe sujatam

RV_01.065.03.1{09}  pustirna ranva ksitirna prthivi girirna bhujma ksodo na sambhu

RV_01.065.03.2{09}  atyo najman sargaprataktah sindhurna ksodah ka im varate

RV_01.065.04.1{09}  jamih sindhunam bhrateva svasramibhyan na raja vananyatti

RV_01.065.04.2{09}  yad vatajuto vana vyasthadagnirha dati roma prthivyah

RV_01.065.05.1{09}  svasityapsu hamso na sidan kratva cetistho visamusarbhut

RV_01.065.05.2{09}  somo na vedha rtaprajatah pasurna sisva vibhurdurebhah

 

RV_01.066.01.1{10}  rayirna citra suro na sandrgayurna prano nityo nasunuh

RV_01.066.01.2{10}  takva na bhurnirvana sisakti payo na dhenuh sucirvibhava

RV_01.066.02.1{10}  dadhara ksemamoko na ranvo yavo na pakvo jeta jananam

RV_01.066.02.2{10}  rsirna stubhva viksu prasasto vaji na prito vayodadhati

RV_01.066.03.1{10}  durokasocih kraturna nityo jayeva yonavaram visvasmai

RV_01.066.03.2{10}  citro yadabhrat chveto na viksu ratho na rukmi tvesah samatsu

RV_01.066.04.1{10}  seneva srstamam dadhatyasturna didyut tvesapratika

RV_01.066.04.2{10}  yamo ha jato yamo janitvam jarah kaninam patirjaninam

RV_01.066.05.1{10}  tam vascaratha vayam vasatyastam na gavo naksanta iddham

RV_01.066.05.2{10}  sindhurna ksodah pra nicirainon navanta gavah svardrsike

 

RV_01.067.01.1{11}  vanesu jayurmartesu mitro vrnite srustim rajevajuryam

RV_01.067.01.2{11}  ksemo na sadhuh kraturna bhadro bhuvat svadhirhota havyavat

RV_01.067.02.1{11}  haste dadhano nrmna visvanyame devan dhad guha nisidan

RV_01.067.02.2{11}  vidantimatra naro dhiyandha hrda yat tastan mantranasamsan

RV_01.067.03.1{11}  ajo na ksam dadhara prthivim tastambha dyam mantrebhih satyaih

RV_01.067.03.2{11}  priya padani pasvo ni pahi visvayuragne guha guham gah

RV_01.067.04.1{11}  ya im ciketa guha bhavantama yah sasada dharam rtasya

RV_01.067.04.2{11}  vi ye crtanty rta sapanta adid vasuni pra vavacasmai

RV_01.067.05.1{11}  vi yo virutsu rodhan mahitvota praja uta prasusvantah

RV_01.067.05.2{11}  cittirapam dame visvayuh sadmeva dhirah sammaya cakruh

 

RV_01.068.01.1{12}  shrinannupa sthad divam bhuranyu sthatuscarathamaktunvyurnot

RV_01.068.01.2{12}  pari yadesameko visvesam bhuvad devo devanam mahitva

RV_01.068.02.1{12}  adit te visve kratum jusanta suskad yad deva jivo janisthah

RV_01.068.02.2{12}  bhajanta visve devatvam nama rtam sapanto amrtamevaih

RV_01.068.03.1{12}  rtasya presa rtasya dhitirvisvayurvisve apamsi cakruh

RV_01.068.03.2{12}  yastubhyam dasad yo va te siksat tasmai cikitvanrayim dayasva

RV_01.068.04.1{12}  hota nisatto manorapatye sa cin nvasam pati rayinam

RV_01.068.04.2{12}  ichanta reto mithastanusu sam janata svairdaksairamurah

RV_01.068.05.1{12}  piturna putrah kratum jusanta srosan ye asya sasam turasah

RV_01.068.05.2{12}  vi raya aurnod durah puruksuh pipesa nakam strbhirdamunah

 

RV_01.069.01.1{13}  sukrah susukvanuso na jarah papra samici divo najyotih

RV_01.069.01.2{13}  pari prajatah kratva babhutha bhuvo devanam pita putrah san

RV_01.069.02.1{13}  vedha adrpto agnirvijanannudharna gonam svadma pitunam

RV_01.069.02.2{13}  jane na seva ahuryah san madhye nisatto ranvo durone

RV_01.069.03.1{13}  putro na jato ranvo durone vaji na prito viso vi tarit

RV_01.069.03.2{13}  viso yadahve nrbhih sanila agnirdevatva visvanyasyah

RV_01.069.04.1{13}  nakis ta eta vrata minanti nrbhyo yadebhyah srustim cakartha

RV_01.069.04.2{13}  tat tu te damso yadahan samanairnrbhiryad yukto vive rapamsi

RV_01.069.05.1{13}  uso na jaro vibhavosrah samjnatarupasciketadasmai

RV_01.069.05.2{13}  tmana vahanto duro vy rnvan navanta visve svardrsike

 

RV_01.070.01.1{14}  vanema purviraryo manisa agnih susoko visvanyasyah

RV_01.070.01.2{14}  a daivyani vrata cikitvana manusasya janasya janma

RV_01.070.02.1{14}  garbho yo apam garbho vananam garbhasca sthatam garbhascaratham

RV_01.070.02.2{14}  adrau cidasma antardurone visam na visvo amrtah svadhih

RV_01.070.03.1{14}  sa hi ksapavanagni rayinam dasad yo asma aram suktaih

RV_01.070.03.2{14}  eta cikitvo bhuma ni pahi devanam janma martamsca vidvan

RV_01.070.04.1{14}  vardhan yam purvih ksapo virupa sthatusca ratham rtapravitam

RV_01.070.04.2{14}  aradhi hota svarnisattah krnvan visvanyapamsi satya

RV_01.070.05.1{14}  gosu prasastim vanesu dhise bharanta visve balim svarnah

RV_01.070.05.2{14}  vi tva narah purutra saparyan piturna jivrervi vedobharanta

RV_01.070.06.1{14}  sadhurna grdhnurasteva suro yateva bhimastvesah samatsu

RV_01.071.01.1{15}  upa pra jinvannusatirusantam patim na nityam janayah sanilah

RV_01.071.01.2{15}  svasarah syavimarusimajusrancitramuchantimusasam na gavah

RV_01.071.02.1{15}  vilu cid drlha pitaro na ukthairadrim rujannangiraso ravena

RV_01.071.02.2{15}  cakrurdivo brhato gatumasme ahah svarvividuh ketumusrah

RV_01.071.03.1{15}  dadhannrtam dhanayannasya dhitimadidaryo didhisvo vibhrtrah

RV_01.071.03.2{15}  atrsyantirapaso yantyacha devan janma prayasa vardhayantih

RV_01.071.04.1{15}  mathid yadim vibhrto matarisva grhe-grhe syeto jenyo bhut

RV_01.071.04.2{15}  adim rajne na sahiyase saca sanna dutyam bhrgavano vivaya

RV_01.071.05.1{15}  mahe yat pitra im rasam dive karava tsarat prsanyascikitvan

RV_01.071.05.2{15}  srjadasta dhrsata didyumasmai svayam devo duhitari tvisim dhat

RV_01.071.06.1{16}  sva a yastubhyam dama a vibhati namo va dasadusato anu dyun

RV_01.071.06.2{16}  vardho agne vayo asya dvibarha yasad raya saratham yam junasi

RV_01.071.07.1{16}  agnim visva abhi prksah sacante samudram na sravatah sapta yahvih

RV_01.071.07.2{16}  na jamibhirvi cikite vayo no vida devesu pramatim cikitvan

RV_01.071.08.1{16}  a yadise nrpatim teja anat chuci reto nisiktam dyaurabhike

RV_01.071.08.2{16}  agnih sardhamanavadyam yuvanam svadhyam janayat sudayacca

RV_01.071.09.1{16}  mano na yo.adhvanah sadya etyekah satra suro vasva ise

RV_01.071.09.2{16}  rajana mitravaruna supani gosu priyamamrtam raksamana

RV_01.071.10.1{16}  ma no agne sakhya pitryani pra marsistha abhi vidus kavih san

RV_01.071.10.2{16}  nabho na rupam jarima minati pura tasya abhisasteradhihi

 

RV_01.072.01.1{17}  ni kavya vedhasah sasvatas karhaste dadhano narya puruni

RV_01.072.01.2{17}  agnirbhuvad rayipati rayinam satra cakrano amrtani visva

RV_01.072.02.1{17}  asme vatsam pari santam na vindannichanto visve amrta amurah

RV_01.072.02.2{17}  sramayuvah padavyo dhiyandhastasthuh pade paramecarvagneh

RV_01.072.03.1{17}  tisro yadagne saradastvamicchucim ghrtena sucayah saparyan

RV_01.072.03.2{17}  namani cid dadhire yajniyanyasudayanta tanvah sujatah

RV_01.072.04.1{17}  a rodasi brhati vevidanah pra rudriya jabhrire yajniyasah

RV_01.072.04.2{17}  vidan marto nemadhita cikitvanagnim pade parame tasthivamsam

RV_01.072.05.1{17}  samjanana upa sidannabhijnu patnivanto namasyam namasyan

RV_01.072.05.2{17}  ririkvamsastanvah krnvata svah sakha sakhyurnimisiraksamanah

RV_01.072.06.1{18}  trih sapta yad guhyani tve it padavidan nihita yajniyasah

RV_01.072.06.2{18}  tebhi raksante amrtam sajosah pasunca sthatrncaratham ca pahi

RV_01.072.07.1{18}  vidvanagne vayunani ksitinam vyanusak churudho jivasedhah

RV_01.072.07.2{18}  antarvidvanadhvano devayananatandro duto abhavo havirvat

RV_01.072.08.1{18}  svadhyo diva a sapta yahvi rayo duro vy rtajna ajanan

RV_01.072.08.2{18}  vidad gavyam sarama drlhamurvam yena nu kam manusibhojate vit

RV_01.072.09.1{18}  a ye visva svapatyani tasthuh krnvanaso amrtatvaya gatum

RV_01.072.09.2{18}  mahna mahadbhih prthivi vi tasthe mata putrairaditirdhayase veh

RV_01.072.10.1{18}  adhi shriyam ni dadhuscarumasmin divo yadaksi amrta akrnvan

RV_01.072.10.2{18}  adha ksaranti sindhavo na srstah pra ni ciragnearusirajanan

 

RV_01.073.01.1{19}  rayirna yah pitrvitto vayodhah supranitiscikituso nasasuh

RV_01.073.01.2{19}  syonasiratithirna prinano hoteva sadma vidhato vi tarit

RV_01.073.02.1{19}  devo na yah savita satyamanma kratva nipati vrjanani visva

RV_01.073.02.2{19}  puruprasasto amatirna satya atmeva sevo didhisayyo bhut

RV_01.073.03.1{19}  devo na yah prthivim visvadhaya upakseti hitamitro na raja

RV_01.073.03.2{19}  purahsadah sarmasado na vira anavadya patijusteva nari

RV_01.073.04.1{19}  tam tva naro dama a nityamiddhamagne sacanta ksitisu dhruvasu

RV_01.073.04.2{19}  adhi dyumnam ni dadhurbhuryasmin bhava visvayurdharuno rayinam

RV_01.073.05.1{19}  vi prkso agne maghavano asyurvi surayo dadato visvamayuh

RV_01.073.05.2{19}  sanema vajam samithesvaryo bhagam devesu sravasedadhanah

RV_01.073.06.1{20}  rtasya hi dhenavo vavasanah smadudhnih pipayanta dyubhaktah

RV_01.073.06.2{20}  paravatah sumatim bhiksamana vi sindhavah samaya sasruradrim

RV_01.073.07.1{20}  tve agne sumatim bhiksamana divi sravo dadhire yajniyasah

RV_01.073.07.2{20}  nakta ca cakrurusasa virupe krishnam ca varnamarunam ca sam dhuh

RV_01.073.08.1{20}  yan raye martan susudo agne te syama maghavano vayam ca

RV_01.073.08.2{20}  chayeva visvam bhuvanam sisaksyapaprivan rodasi antariksam

RV_01.073.09.1{20}  arvadbhiragne arvato nrbhirnrn virairviran vanuyama tvotah

RV_01.073.09.2{20}  isanasah pitrvittasya rayo vi surayah satahima no asyuh

RV_01.073.10.1{20}  eta te agna ucathani vedho justani santu manase hrde ca

RV_01.073.10.2{20}  sakema rayah sudhuro yamam te.adhi sravo devabhaktam dadhanah

 

RV_01.074.01.1{21}  upaprayanto adhvaram mantram vocemagnaye

RV_01.074.01.2{21}  are asme ca srnvate

RV_01.074.02.1{21}  yah snihitisu purvyah samjagmanasu krstisu

RV_01.074.02.2{21}  araksad dasuse gayam

RV_01.074.03.1{21}  uta bruvantu jantava udagnirvrtrahajani

RV_01.074.03.2{21}  dhanamjayo rane-rane

RV_01.074.04.1{21}  yasya duto asi ksaye vesi havyani vitaye

RV_01.074.04.2{21}  dasmat krnosyadhvaram

RV_01.074.05.1{21}  tamit suhavyamangirah sudevam sahaso yaho

RV_01.074.05.2{21}  jana ahuh subarhisam

RV_01.074.06.1{22}  a ca vahasi taniha devanupa prasastaye

RV_01.074.06.2{22}  havya suscandra vitaye

RV_01.074.07.1{22}  na yorupabdirasvyah srnve rathasya kaccana

RV_01.074.07.2{22}  yadagneyasi dutyam

RV_01.074.08.1{22}  tvoto vajyahrayo.abhi purvasmadaparah

RV_01.074.08.2{22}  pra dasvanagne asthat

RV_01.074.09.1{22}  uta dyumat suviryam brhadagne vivasasi

RV_01.074.09.2{22}  devebhyo deva dasuse

 

RV_01.075.01.1{23}  jusasva saprathastamam vaco devapsarastamam

RV_01.075.01.2{23}  havya juhvanaasani

RV_01.075.02.1{23}  atha te angirastamagne vedhastama priyam

RV_01.075.02.2{23}  vocema brahma sanasi

RV_01.075.03.1{23}  kaste jamirjananamagne ko dasvadhvarah

RV_01.075.03.2{23}  ko ha kasminnasi shritah

RV_01.075.04.1{23}  tvam jamirjananamagne mitro asi priyah

RV_01.075.04.2{23}  sakha sakhibhya idyah

RV_01.075.05.1{23}  yaja no mitravaruna yaja devan rtam brhat

RV_01.075.05.2{23}  agne yaksisvam damam

 

RV_01.076.01.1{24}  ka ta upetirmanaso varaya bhuvadagne santama ka manisa

RV_01.076.01.2{24}  ko va yajnaih pari daksam ta apa kena va te manasadasema

RV_01.076.02.1{24}  ehyagna iha hota ni sidadabdhah su puraeta bhava nah

RV_01.076.02.2{24}  avatam tva rodasi visvaminve yaja mahe saumanasaya devan

RV_01.076.03.1{24}  pra su visvan raksaso dhaksyagne bhava yajnanamabhisastipava

RV_01.076.03.2{24}  atha vaha somapatim haribhyamatithyamasmai cakrma sudavne

RV_01.076.04.1{24}  prajavata vacasa vahnirasa ca huve ni ca satsiha devaih

RV_01.076.04.2{24}  vesi hotramuta potram yajatra bodhi prayantarjanitarvasunam

RV_01.076.05.1{24}  yatha viprasya manuso havirbhirdevanayajah kavibhih kavih san

RV_01.076.05.2{24}  eva hotah satyatara tvamadyagne mandraya juhva yajasva

 

RV_01.077.01.1{25}  katha dasemagnaye kasmai devajustocyate bhamine gih

RV_01.077.01.2{25}  yo martyesvamrta rtava hota yajistha it krnoti devan

RV_01.077.02.1{25}  yo adhvaresu santama rtava hota tamu namobhira krnudhvam

RV_01.077.02.2{25}  agniryad vermartaya devan sa ca bodhati manasayajati

RV_01.077.03.1{25}  sa hi kratuh sa maryah sa sadhurmitro na bhudadbhutasya rathih

RV_01.077.03.2{25}  tam medhesu prathamam devayantirvisa upa bruvate dasmamarih

RV_01.077.04.1{25}  sa no nrnam nrtamo risada agnirgiro.avasa vetu dhitim

RV_01.077.04.2{25}  tana ca ye maghavanah savistha vajaprasuta isayantamanma

RV_01.077.05.1{25}  evagnirgotamebhirrtava viprebhirastosta jatavedah

RV_01.077.05.2{25}  sa esu dyumnam pipayat sa vajam sa pustim yati josama cikitvan

 

RV_01.078.01.1{26}  abhi tva gotama gira jatavedo vicarsane

RV_01.078.01.2{26}  dyumnairabhi pra nonumah

RV_01.078.02.1{26}  tamu tva gotamo gira rayaskamo duvasyati

RV_01.078.02.2{26}  dyumnair...

RV_01.078.03.1{26}  tamu tva vajasatamamangirasvad dhavamahe

RV_01.078.03.2{26}  dyumnair...

RV_01.078.04.1{26}  tamu tva vrtrahantamam yo dasyunravadhunuse

RV_01.078.04.2{26}  dyumnair.. .

RV_01.078.05.1{26}  avocama rahugana agnaye madhumad vacah

RV_01.078.05.2{26}  dyumnair...

 

RV_01.079.01.1{27}  hiranyakeso rajaso visare.ahirdhunirvata iva dhrajiman

RV_01.079.01.2{27}  sucibhraja usaso naveda yasasvatirapasyuvo na satyah

RV_01.079.02.1{27}  a te suparna aminantamevaih krsno nonava vrsabho yadidam

RV_01.079.02.2{27}  sivabhirna smayamanabhiragat patanti mihah stanayantyabhra

RV_01.079.03.1{27}  yadim rtasya payasa piyano nayannrtasya pathibhi rajisthaih

RV_01.079.03.2{27}  aryama mitro varunah parijma tvacam prncantyuparasya yonau

RV_01.079.04.1{27}  agne vajasya gomata isanah sahaso yaho

RV_01.079.04.2{27}  asme dhehi jatavedo mahi sravah

RV_01.079.05.1{27}  sa idhano vasus kaviragnirilenyo gira

RV_01.079.05.2{27}  revadasmabhyampurvanika didihi

RV_01.079.06.1{27}  ksapo rajannuta tmanagne vastorutosasah

RV_01.079.06.2{27}  sa tigmajambha raksaso daha prati

RV_01.079.07.1{28}  ava no agna utibhirgayatrasya prabharmani

RV_01.079.07.2{28}  visvasu dhisu vandya

RV_01.079.08.1{28}  a no agne rayim bhara satrasaham varenyam

RV_01.079.08.2{28}  visvasu prtsudustaram

RV_01.079.09.1{28}  a no agne sucetuna rayim visvayuposasam

RV_01.079.09.2{28}  mardikam dhehi jivase

RV_01.079.10.1{28}  pra putastigmasocise vaco gotamagnaye

RV_01.079.10.2{28}  bharasva sumnayurgirah

RV_01.079.11.1{28}  yo no agne.abhidasatyanti dure padista sah

RV_01.079.11.2{28}  asmakamid vrdhe bhava

RV_01.079.12.1{28}  sahasrakso vicarsaniragni raksamsi sedhati

RV_01.079.12.2{28}  hota grnita ukthyah

 

RV_01.080.01.1{29}  ittha hi soma in made brahma cakara vardhanam

RV_01.080.01.2{29}  savistha vajrinnojasa prthivya nih sasa ahimarcannanu svarajyam

RV_01.080.02.1{29}  sa tvamadad vrsa madah somah syenabhrtah sutah

RV_01.080.02.2{29}  yenavrtram niradbhyo jaghantha vajrinnojasarcann...

RV_01.080.03.1{29}  prehyabhihi dhrsnuhi na te vajro ni yamsate

RV_01.080.03.2{29}  indra nrmnam hi te savo hano vrtram jaya apo.arcann...

RV_01.080.04.1{29}  nirindra bhumya adhi vrtram jaghantha nirdivah

RV_01.080.04.2{29}  srja marutvatirava jivadhanya ima apo.arcann...

RV_01.080.05.1{29}  indro vrtrasya dodhatah sanum vajrena hilitah

RV_01.080.05.2{29}  abhikramyava jighnate.apah sarmaya codayannarcann...

RV_01.080.06.1{30}  adhi sanau ni jighnate vajrena sataparvana

RV_01.080.06.2{30}  mandana indro andhasah sakhibhyo gatumichatyarcann...

RV_01.080.07.1{30}  indra tubhyamidadrivo.anuttam vajrin viryam

RV_01.080.07.2{30}  yad dha tyammayinam mrgam tamu tvam mayayavadhirarcann...

RV_01.080.08.1{30}  vi te vajraso asthiran navatim navya anu

RV_01.080.08.2{30}  mahat ta indra viryam bahvoste balam hitamarcann...

RV_01.080.09.1{30}  sahasram sakamarcata pari stobhata vimsatih

RV_01.080.09.2{30}  satainamanvanonavurindraya brahmodyatamarcann...

RV_01.080.10.1{30}  indro vrtrasya tavisim nirahan sahasa sahah

RV_01.080.10.2{30}  mahat tadasya paumsyam vrtram jaghanvanasrjadarcann...

RV_01.080.11.1{31}  ime cit tava manyave vepete bhiyasa mahi

RV_01.080.11.2{31}  yadindra vajrinnojasa vrtram marutvanavadhirarcann...

RV_01.080.12.1{31}  na vepasa na tanyatendram vrtro vi bibhayat

RV_01.080.12.2{31}  abhyenam vajra ayasah sahasrabhrstirayatarcann...

RV_01.080.13.1{31}  yad vrtram tava casanim vajrena samayodhayah

RV_01.080.13.2{31}  ahimindrajighamsato divi te badbadhe savo.arcann...

RV_01.080.14.1{31}  abhistane te adrivo yat stha jagacca rejate

RV_01.080.14.2{31}  tvasta cit tava manyava indra vevijyate bhiyarcann...

RV_01.080.15.1{31}  nahi nu yadadhimasindram ko virya parah

RV_01.080.15.2{31}  tasmin nrmnamuta kratum deva ojamsi sam dadhurarcann...

RV_01.080.16.1{31}  yamatharva manus pita dadhyam dhiyamatnata

RV_01.080.16.2{31}  tasmin brahmani purvathendra uktha samagmatarcann...

 

RV_01.081.01.1{01}  indro madaya vavrdhe savase vrtraha nrbhih

RV_01.081.01.2{01}  tamin mahatsvajisutemarbhe havamahe sa vajesu pra no.avisat

RV_01.081.02.1{01}  asi hi vira senyo.asi bhuri paradadih

RV_01.081.02.2{01}  asi dabhrasya cidvrdho yajamanaya siksasi sunvate bhuri te vasu

RV_01.081.03.1{01}  yadudirata ajayo dhrsnave dhiyate dhana

RV_01.081.03.2{01}  yuksva madacyuta hari kam hanah kam vasau dadho.asmanindra vasau dadhah

RV_01.081.04.1{01}  kratvamahananusvadham bhima a vavrdhe savah

RV_01.081.04.2{01}  shriyarsva upakayorni sipri harivan dadhe hastayorvajramayasam

RV_01.081.05.1{01}  a paprau parthivam rajo badbadhe rocana divi

RV_01.081.05.2{01}  na tvavanindra kascana na jato na janisyate.ati visvam vavaksitha

RV_01.081.06.1{02}  yo aryo martabhojanam paradadati dasuse

RV_01.081.06.2{02}  indro asmabhyamsiksatu vi bhaja bhuri te vasu bhaksiya tava radhasah

RV_01.081.07.1{02}  made-made hi no dadiryutha gavam rjukratuh

RV_01.081.07.2{02}  sam grbhayapuru satobhayahastya vasu sisihi raya a bhara

RV_01.081.08.1{02}  madayasva sute saca savase sura radhase

RV_01.081.08.2{02}  vidma hi tvapuruvasumupa kaman sasrjmahe.atha no.avita bhava

RV_01.081.09.1{02}  ete ta indra jantavo visvam pusyanti varyam

RV_01.081.09.2{02}  antarhi khyojananamaryo vedo adasusam tesam no veda a bhara

 

RV_01.082.01.1{03}  upo su srnuhi giro maghavan matatha iva

RV_01.082.01.2{03}  yada nah sunrtavatah kara adarthayasa id yoja nvindra te hari

RV_01.082.02.1{03}  aksannamimadanta hyava priya adhusata

RV_01.082.02.2{03}  astosata svabhanavo vipra navisthaya mati yoja ...

RV_01.082.03.1{03}  susandrsam tva vayam maghavan vandisimahi

RV_01.082.03.2{03}  pra nunam purnavandhura stuto yahi vasananu yoja ...

RV_01.082.04.1{03}  sa gha tam vrsanam rathamadhi tisthati govidam

RV_01.082.04.2{03}  yahpatram hariyojanam purnamindra ciketati yoja ...

RV_01.082.05.1{03}  yuktaste astu daksina uta savyah satakrato

RV_01.082.05.2{03}  tena jayamupa priyam mandano yahyandhaso yoja ...

RV_01.082.06.1{03}  yunajmi te brahmana kesina hari upa pra yahi dadhise gabhastyoh

RV_01.082.06.2{03}  ut tva sutaso rabhasa amandisuh pusanvan vajrin samu patnyamadah

 

RV_01.083.01.1{04}  asvavati prathamo gosu gachati supravirindra martyastavotibhih

RV_01.083.01.2{04}  tamit prnaksi vasuna bhaviyasa sindhumapo yathabhito vicetasah

RV_01.083.02.1{04}  apo na devirupa yanti hotriyamavah pasyanti vitatam yatha rajah

RV_01.083.02.2{04}  pracairdevasah pra nayanti devayum brahmapriyam josayante vara iva

RV_01.083.03.1{04}  adhi dvayoradadha ukthyam vaco yatasruca mithuna ya saparyatah

RV_01.083.03.2{04}  asamyatto vrate te kseti pusyati bhadra saktiryajamanaya sunvate

RV_01.083.04.1{04}  adangirah prathamam dadhire vaya iddhagnayah samya yesukrtyaya

RV_01.083.04.2{04}  sarvam paneh samavindanta bhojanamasvavantam gomantama pasum narah

RV_01.083.05.1{04}  yajnairatharva prathamah pathastate tatah suryo vratapavena ajani

RV_01.083.05.2{04}  a ga ajadusana kavyah saca yamasya jatamamrtam yajamahe

RV_01.083.06.1{04}  barhirva yat svapatyaya vrjyate.arko va slokamaghosatedivi

RV_01.083.06.2{04}  grava yatra vadati karurukthyastasyedindro abhipitvesu ranyati

 

RV_01.084.01.1{05}  asavi soma indra te savistha dhrsnava gahi

RV_01.084.01.2{05}  a tva prnaktvindriyam rajah suryo na rasmibhih

RV_01.084.02.1{05}  indramid dhari vahato.apratidhrstasavasam

RV_01.084.02.2{05}  rsinam ca stutirupa yajnam ca manusanam

RV_01.084.03.1{05}  a tistha vrtrahan ratham yukta te brahmana hari

RV_01.084.03.2{05}  arvacinam su te mano grava krnotu vagnuna

RV_01.084.04.1{05}  imamindra sutam piba jyesthamamartyam madam

RV_01.084.04.2{05}  sukrasya tvabhyaksaran dhara rtasya sadane

RV_01.084.05.1{05}  indraya nunamarcatokthani ca bravitana

RV_01.084.05.2{05}  suta amatsurindavo jyestham namasyata sahah

RV_01.084.06.1{06}  nakis tvad rathitaro hari yadindra yachase

RV_01.084.06.2{06}  nakis tvanu majmana nakih svasva anase

RV_01.084.07.1{06}  ya eka id vidayate vasu martaya dasuse

RV_01.084.07.2{06}  isano apratiskuta indro anga

RV_01.084.08.1{06}  kada martamaradhasam pada ksumpamiva sphurat

RV_01.084.08.2{06}  kada nahsusravad gira indro anga

RV_01.084.09.1{06}  yascid dhi tva bahubhya a sutavanavivasati

RV_01.084.09.2{06}  ugram tat patyate sava indro anga

RV_01.084.10.1{06}  svadorittha visuvato madhvah pibanti gauryah

RV_01.084.10.2{06}  ya indrena sayavarirvrsna madanti sobhase vasviranu svarajyam

RV_01.084.11.1{07}  ta asya prsanayuvah somam shrinanti prsnayah

RV_01.084.11.2{07}  priya indrasya dhenavo vajram hinvanti sayakam vasvir...

RV_01.084.12.1{07}  ta asya namasa sahah saparyanti pracetasah

RV_01.084.12.2{07}  vratanyasya sascire puruni purvacittaye vasvir...

RV_01.084.13.1{07}  indro dadhico asthabhirvrtranyapratiskutah

RV_01.084.13.2{07}  jaghana navatirnava

RV_01.084.14.1{07}  ichannasvasya yacchirah parvatesvapashritam

RV_01.084.14.2{07}  tad vidaccharyanavati

RV_01.084.15.1{07}  atraha goramanvata nama tvasturapicyam

RV_01.084.15.2{07}  ittha candramaso grhe

RV_01.084.16.1{08}  ko adya yunkte dhuri ga rtasya simivato bhamino durhrnayun

RV_01.084.16.2{08}  asannisun hrtsvaso mayobhun ya esam bhrtyam rnadhat sa jivat

RV_01.084.17.1{08}  ka isate tujyate ko bibhaya ko mamsate santamindram ko anti

RV_01.084.17.2{08}  kastokaya ka ibhayota raye.adhi bravat tanve ko janaya

RV_01.084.18.1{08}  ko agnimitte havisa ghrtena sruca yajata rtubhirdhruvebhih

RV_01.084.18.2{08}  kasmai deva a vahanasu homa ko mamsate vitihotrah sudevah

RV_01.084.19.1{08}  tvamanga pra samsiso devah savistha martyam

RV_01.084.19.2{08}  na tvadanyo maghavannasti marditendra bravimi te vacah

RV_01.084.20.1{08}  ma te radhamsi ma ta utayo vaso.asman kada cana dabhan

RV_01.084.20.2{08}  visva ca na upamimihi manusa vasuni carsanibhya a

 

RV_01.085.01.1{09}  pra ye sumbhante janayo na saptayo yaman rudrasya sunavahsudamsasah

RV_01.085.01.2{09}  rodasi hi marutascakrire vrdhe madanti vira vidathesu ghrsvayah

RV_01.085.02.1{09}  ta uksitaso mahimanamasata divi rudraso adhi cakrire sadah

RV_01.085.02.2{09}  arcanto arkam janayanta indriyamadhi shriyo dadhire prsnimatarah

RV_01.085.03.1{09}  gomataro yacchubhayante anjibhistanusu subhra dadhire virukmatah

RV_01.085.03.2{09}  badhante visvamabhimatinamapa vartmanyesamanu riyate ghrtam

RV_01.085.04.1{09}  vi ye bhrajante sumakhasa rstibhih pracyavayanto acyutacidojasa

RV_01.085.04.2{09}  manojuvo yan maruto rathesva vrsavratasah prsatirayugdhvam

RV_01.085.05.1{09}  pra yad rathesu prsatirayugdhvam vaje adrim maruto ramhayantah

RV_01.085.05.2{09}  utarusasya vi syanti dharascarmevodabhirvyundanti bhuma

RV_01.085.06.1{09}  a vo vahantu saptayo raghusyado raghupatvanah pra jigata bahubhih

RV_01.085.06.2{09}  sidata barhiruru vah sadas krtam madayadhvam maruto madhvo andhasah

RV_01.085.07.1{10}  te.avardhanta svatavaso mahitvana nakam tasthururu cakrire sadah

RV_01.085.07.2{10}  visnuryad dhavad vrsanam madacyutam vayo na sidannadhi barhisi priye

RV_01.085.08.1{10}  sura ived yuyudhayo na jagmayah sravasyavo na prtanasu yetire

RV_01.085.08.2{10}  bhayante visva bhuvana marudbhyo rajana iva tvesasandrso narah

RV_01.085.09.1{10}  tvasta yad vajram sukrtam hiranyayam sahasrabhrstim svapa avartayat

RV_01.085.09.2{10}  dhatta indro naryapamsi kartave.ahan vrtram nirapamaubjadarnavam

RV_01.085.10.1{10}  urdhvam nunudre.avatam ta ojasa dadrhanam cid bibhidurviparvatam

RV_01.085.10.2{10}  dhamanto vanam marutah sudanavo made somasya ranyani cakrire

RV_01.085.11.1{10}  jihmam nunudre.avatam taya disasincannutsam gotamaya trsnaje

RV_01.085.11.2{10}  a gachantimavasa citrabhanavah kamam viprasyatarpayanta dhamabhih

RV_01.085.12.1{10}  ya vah sarma sasamanaya santi tridhatuni dasuse yachatadhi

RV_01.085.12.2{10}  asmabhyam tani maruto vi yanta rayim no dhatta vrsanah suviram

 

RV_01.086.01.1{11}  maruto yasya hi ksaye patha divo vimahasah

RV_01.086.01.2{11}  sa sugopatamo janah

RV_01.086.02.1{11}  yajnairva yajnavahaso viprasya va matinam

RV_01.086.02.2{11}  marutah srnuta havam

RV_01.086.03.1{11}  uta va yasya vajino.anu vipramataksata

RV_01.086.03.2{11}  sa ganta gomativraje

RV_01.086.04.1{11}  asya virasya barhisi sutah somo divistisu

RV_01.086.04.2{11}  uktham madasca sasyate

RV_01.086.05.1{11}  asya srosantva bhuvo visva yascarsanirabhi

RV_01.086.05.2{11}  suram cit sasrusirisah

RV_01.086.06.1{12}  purvibhirhi dadasima saradbhirmaruto vayam

RV_01.086.06.2{12}  avobhiscarsaninam

RV_01.086.07.1{12}  subhagah sa prayajyavo maruto astu martyah

RV_01.086.07.2{12}  yasya prayamsiparsatha

RV_01.086.08.1{12}  sasamanasya va narah svedasya satyasavasah

RV_01.086.08.2{12}  vida kamasyavenatah

RV_01.086.09.1{12}  yuyam tat satyasavasa avis karta mahitvana

RV_01.086.09.2{12}  vidhyata vidyuta raksah

RV_01.086.10.1{12}  guhata guhyam tamo vi yata visvamatrinam

RV_01.086.10.2{12}  jyotis karta yadusmasi

 

RV_01.087.01.1{13}  pratvaksasah pratavaso virapsino.ananata avithura rjisinah

RV_01.087.01.2{13}  justatamaso nrtamaso anjibhirvyanajre ke cidusra iva strbhih

RV_01.087.02.1{13}  upahvaresu yadacidhvam yayim vaya iva marutah kena cit patha

RV_01.087.02.2{13}  scotanti kosa upa vo rathesva ghrtamuksata madhuvarnamarcate

RV_01.087.03.1{13}  praisamajmesu vithureva rejate bhumiryamesu yad dha yunjate subhe

RV_01.087.03.2{13}  te krilayo dhunayo bhrajadrstayah svayam mahitvam panayanta dhutayah

RV_01.087.04.1{13}  sa hi svasrt prsadasvo yuva gano.aya isanastavisibhiravrtah

RV_01.087.04.2{13}  asi satya rnayavanedyo.asya dhiyah pravitatha vrsa ganah

RV_01.087.05.1{13}  pituh pratnasya janmana vadamasi somasya jihva pra jigati caksasa

RV_01.087.05.2{13}  yadimindram samy rkvana asatadin namani yajniyani dadhire

RV_01.087.06.1{13}  shriyase kam bhanubhih sam mimiksire te rasmibhista rkvabhih sukhadayah

RV_01.087.06.2{13}  te vasimanta ismino abhiravo vidre priyasya marutasya dhamnah

 

RV_01.088.01.1{14}  a vidyunmadbhirmarutah svarkai rathebhiryata rstimadbhirasvaparnaih

RV_01.088.01.2{14}  a varsisthaya na isa vayo na paptata sumayah

RV_01.088.02.1{14}  te.arunebhirvarama pisangaih subhe kam yanti rathaturbhirasvaih

RV_01.088.02.2{14}  rukmo na citrah svadhitivan pavya rathasya janghananta bhuma

RV_01.088.03.1{14}  shriye kam vo adhi tanusu vasirmedha vana na krnavanta urdhva

RV_01.088.03.2{14}  yusmabhyam kam marutah sujatastuvidyumnaso dhanayante adrim

RV_01.088.04.1{14}  ahani grdhrah parya va agurimam dhiyam varkaryamca devim

RV_01.088.04.2{14}  brahma krnvanto gotamaso arkairurdhvam nunudrautsadhim pibadhyai

RV_01.088.05.1{14}  etat tyan na yojanamaceti sasvarha yan maruto gotamo vah

RV_01.088.05.2{14}  pasyan hiranyacakranayodamstran vidhavato varahun

RV_01.088.06.1{14}  esa sya vo maruto.anubhartri prati stobhati vaghato na vani

RV_01.088.06.2{14}  astobhayad vrthasamanu svadham gabhastyoh

 

RV_01.089.01.1{15}  a no bhadrah kratavo xyantu visvato.adabdhaso aparitasa udbhidah

RV_01.089.01.2{15}  deva no yatha sadamid vrdhe asannaprayuvo raksitaro dive-dive

RV_01.089.02.1{15}  devanam bhadra sumatirrjuyatam devanam ratirabhi noni vartatam

RV_01.089.02.2{15}  devanam sakhyamupa sedima vayam deva na ayuh pra tirantu jivase

RV_01.089.03.1{15}  tan purvaya nivida humahe vayam bhagam mitramaditim daksamashridham

RV_01.089.03.2{15}  aryamanam varunam somamasvina sarasvatinah subhaga mayas karat

RV_01.089.04.1{15}  tan no vato mayobhu vatu bhesajam tan mata prthivi tatpita dyauh

RV_01.089.04.2{15}  tad gravanah somasuto mayobhuvastadasvina srnutam dhisnya yuvam

RV_01.089.05.1{15}  tamisanam jagatastasthusas patim dhiyamjinvamavase humahe vayam

RV_01.089.05.2{15}  pusa no yatha vedasamasad vrdhe raksita payuradabdhah svastaye

RV_01.089.06.1{16}  svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah

RV_01.089.06.2{16}  svasti nastarksyo aristanemih svasti no brhaspatirdadhatu

RV_01.089.07.1{16}  prsadasva marutah prsnimatarah subhamyavano vidathesujagmayah

RV_01.089.07.2{16}  agnijihva manavah suracaksaso visve no deva avasa gamanniha

RV_01.089.08.1{16}  bhadram karnebhih srnuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah

RV_01.089.08.2{16}  sthirairangaistustuvamsastanubhirvyasemadevahitam yadayuh

RV_01.089.09.1{16}  satamin nu sarado anti deva yatra nascakra jarasam tanunam

RV_01.089.09.2{16}  putraso yatra pitaro bhavanti ma no madhya ririsatayurgantoh

RV_01.089.10.1{16}  aditirdyauraditirantariksamaditirmata sa pita sa putrah

RV_01.089.10.2{16}  visve deva aditih panca jana aditirjatamaditirjanitvam

 

RV_01.090.01.1{17}  rjuniti no varuno mitro nayatu vidvan

RV_01.090.01.2{17}  aryama devaih sajosah

RV_01.090.02.1{17}  te hi vasvo vasavanaste apramura mahobhih

RV_01.090.02.2{17}  vrata raksante visvaha

RV_01.090.03.1{17}  te asmabhyam sarma yamsannamrta martyebhyah

RV_01.090.03.2{17}  badhamanaapa dvisah

RV_01.090.04.1{17}  vi nah pathah suvitaya ciyantvindro marutah

RV_01.090.04.2{17}  pusa bhago vandyasah

RV_01.090.05.1{17}  uta no dhiyo goagrah pusan visnavevayavah

RV_01.090.05.2{17}  karta nah svastimatah

RV_01.090.06.1{18}  madhu vata rtayate madhu ksaranti sindhavah

RV_01.090.06.2{18}  madhvirnah santvosadhih

RV_01.090.07.1{18}  madhu naktamutosaso madhumat parthivam rajah

RV_01.090.07.2{18}  madhu dyaurastu nah pita

RV_01.090.08.1{18}  madhuman no vanaspatirmadhumanastu suryah

RV_01.090.08.2{18}  madhvirgavo bhavantu nah

RV_01.090.09.1{18}  sam no mitrah sam varunah sam no bhavatvaryama

RV_01.090.09.2{18}  sam na indro brhaspatih sam no visnururukramah

 

RV_01.091.01.1{19}  tvam soma pra cikito manisa tvam rajisthamanu nesi pantham

RV_01.091.01.2{19}  tava praniti pitaro na indo devesu ratnamabhajanta dhirah

RV_01.091.02.1{19}  tvam soma kratubhih subhustvam daksaih sudakso visvavedah

RV_01.091.02.2{19}  tvam vrsa vrsatvebhirmahitva dyumnebhirdyumnyabhavo nrcaksah

RV_01.091.03.1{19}  rajno nu te varunasya vratani brhad gabhiram tava soma dhama

RV_01.091.03.2{19}  sucis tvamasi priyo na mitro daksayyo aryamevasisoma

RV_01.091.04.1{19}  ya te dhamani divi ya prthivyam ya parvatesvosadhisvapsu

RV_01.091.04.2{19}  tebhirno visvaih sumana ahelan rajan soma pratihavya grbhaya

RV_01.091.05.1{19}  tvam somasi satpatistvam rajota vrtraha

RV_01.091.05.2{19}  tvam bhadro asi kratuh

RV_01.091.06.1{20}  tvam ca soma no vaso jivatum na maramahe

RV_01.091.06.2{20}  priyastotro vanaspatih

RV_01.091.07.1{20}  tvam soma mahe bhagam tvam yuna rtayate

RV_01.091.07.2{20}  daksam dadhasi jivase

RV_01.091.08.1{20}  tvam nah soma visvato raksa rajannaghayatah

RV_01.091.08.2{20}  na risyettvavatah sakha

RV_01.091.09.1{20}  soma yaste mayobhuva utayah santi dasuse

RV_01.091.09.2{20}  tabhirno.avita bhava

RV_01.091.10.1{20}  imam yajnamidam vaco jujusana upagahi

RV_01.091.10.2{20}  soma tvam novrdhe bhava

RV_01.091.11.1{21}  soma girbhis tva vayam vardhayamo vacovidah

RV_01.091.11.2{21}  sumrlikona a visa

RV_01.091.12.1{21}  gayasphano amivaha vasuvit pustivardhanah

RV_01.091.12.2{21}  sumitrah somano bhava

RV_01.091.13.1{21}  soma rarandhi no hrdi gavo na yavasesva

RV_01.091.13.2{21}  marya iva svaokye

RV_01.091.14.1{21}  yah soma sakhye tava raranad deva martyah

RV_01.091.14.2{21}  tam daksah sacate kavih

RV_01.091.15.1{21}  urusya no abhisasteh soma ni pahyamhasah

RV_01.091.15.2{21}  sakha suseva edhi nah

RV_01.091.16.1{22}  a pyayasva sametu te visvatah soma vrsnyam

RV_01.091.16.2{22}  bhava vajasya samgathe

RV_01.091.17.1{22}  a pyayasva madintama soma visvebhiramsubhih

RV_01.091.17.2{22}  bhava nahsusravastamah sakha vrdhe

RV_01.091.18.1{22}  sam te payamsi samu yantu vajah sam vrsnyanyabhimatisahah

RV_01.091.18.2{22}  apyayamano amrtaya soma divi sravamsyuttamani dhisva

RV_01.091.19.1{22}  ya te dhamani havisa yajanti ta te visva paribhurastuyajnam

RV_01.091.19.2{22}  gayasphanah prataranah suviro.aviraha pra cara soma duryan

RV_01.091.20.1{22}  somo dhenum somo arvantamasum somo viram karmanyam dadati

RV_01.091.20.2{22}  sadanyam vidathyam sabheyam pitrsravanam yo dadasadasmai

RV_01.091.21.1{23}  asalham yutsu prtanasu paprim svarsamapsam vrjanasyagopam

RV_01.091.21.2{23}  bharesujam suksitim susravasam jayantam tvamanu madema soma

RV_01.091.22.1{23}  tvamima osadhih soma visvastvamapo ajanayastvam gah

RV_01.091.22.2{23}  tvama tatanthorvantariksam tvam jyotisa vi tamo vavartha

RV_01.091.23.1{23}  devena no manasa deva soma rayo bhagam sahasavannabhi yudhya

RV_01.091.23.2{23}  ma tva tanadisise viryasyobhayebhyah pra cikitsa gavistau

 

RV_01.092.01.1{24}  eta u tya usasah ketumakrata purve ardhe rajaso bhanumanjate

RV_01.092.01.2{24}  niskrnvana ayudhaniva dhrsnavah prati gavo'rusiryanti matarah

RV_01.092.02.1{24}  udapaptannaruna bhanavo vrtha svayujo arusirga ayuksata

RV_01.092.02.2{24}  akrannusaso vayunani purvatha rusantam bhanumarusirasisrayuh

RV_01.092.03.1{24}  arcanti narirapaso na vistibhih samanena yojanena paravatah

RV_01.092.03.2{24}  isam vahantih sukrte sudanave visvedaha yajamanaya sunvate

RV_01.092.04.1{24}  adhi pesamsi vapate nrturivapornute vaksa usreva barjaham

RV_01.092.04.2{24}  jyotirvisvasmai bhuvanaya krnvati gavo na vrajam vyusa avartamah

RV_01.092.05.1{24}  pratyarci rusadasya adarsi vi tisthate badhate krishnamabhvam

RV_01.092.05.2{24}  svarum na peso vidathesvanjancitram divo duhita bhanumasret

RV_01.092.06.1{25}  atarisma tamasas paramasyosa uchanti vayuna krnoti

RV_01.092.06.2{25}  shriye chando na smayate vibhati supratika saumanasayajigah

RV_01.092.07.1{25}  bhasvati netri sunrtanam diva stave duhita gotamebhih

RV_01.092.07.2{25}  prajavato nrvato asvabudhyanuso goagranupa masi vajan

RV_01.092.08.1{25}  usastamasyam yasasam suviram dasapravargam rayimasvabudhyam

RV_01.092.08.2{25}  sudamsasa sravasa ya vibhasi vajaprasuta subhage brhantam

RV_01.092.09.1{25}  visvani devi bhuvanabhicaksya pratici caksururviya vi bhati

RV_01.092.09.2{25}  visvam jivam carase bodhayanti visvasya vacamavidan manayoh

RV_01.092.10.1{25}  punah-punarjayamana purani samanam varnamabhi sumbhamana

RV_01.092.10.2{25}  svaghniva krtnurvija aminana martasya devi jarayantyayuh

RV_01.092.11.1{26}  vyurnvati divo antanabodhyapa svasaram sanutaryuyoti

RV_01.092.11.2{26}  praminati manusya yugani yosa jarasya caksasa vi bhati

RV_01.092.12.1{26}  pasun na citra subhaga prathana sindhurna ksoda urviya vyasvait

RV_01.092.12.2{26}  aminati daivyani vratani suryasya ceti rasmibhirdrsana

RV_01.092.13.1{26}  usastaccitrama bharasmabhyam vajinivati

RV_01.092.13.2{26}  yena tokamca tanayam ca dhamahe

RV_01.092.14.1{26}  uso adyeha gomatyasvavati vibhavari

RV_01.092.14.2{26}  revadasme vyucha sunrtavati

RV_01.092.15.1{26}  yuksva hi vajinivatyasvanadyarunanusah

RV_01.092.15.2{26}  atha novisva saubhaganya vaha

RV_01.092.16.1{27}  asvina vartirasmada gomad dasra hiranyavat

RV_01.092.16.2{27}  arvag ratham samanasa ni yachatam

RV_01.092.17.1{27}  yavittha slokama divo jyotirjanaya cakrathuh

RV_01.092.17.2{27}  a naurjam vahatamasvina yuvam

RV_01.092.18.1{27}  eha deva mayobhuva dasra hiranyavartani

RV_01.092.18.2{27}  usarbudho vahantu somapitaye

 

RV_01.093.01.1{28}  agnisomavimam su me srnutam vrsana havam

RV_01.093.01.2{28}  prati suktani haryatam bhavatam dasuse mayah

RV_01.093.02.1{28}  agnisoma yo adya vamidam vacah saparyati

RV_01.093.02.2{28}  tasmai dhattam suviryam gavam posam svasvyam

RV_01.093.03.1{28}  agnisoma ya ahutim yo vam dasad dhaviskrtim

RV_01.093.03.2{28}  sa prajaya suviryam visvamayurvyasnavat

RV_01.093.04.1{28}  agnisoma ceti tad viryam vam yadamusnitamavasam panim gah

RV_01.093.04.2{28}  avatiratam brsayasya seso.avindatam jyotirekam bahubhyah

RV_01.093.05.1{28}  yuvametani divi rocananyagnisca soma sakratu adhattam

RV_01.093.05.2{28}  yuvam sindhunrabhisasteravadyadagnisomavamuncatam grbhitan

RV_01.093.06.1{28}  anyam divo matarisva jabharamathnadanyam pari syenoadreh

RV_01.093.06.2{28}  agnisoma brahmana vavrdhanorum yajnaya cakrathuru lokam

RV_01.093.07.1{29}  agnisoma havisah prasthitasya vitam haryatam vrsana jusetham

RV_01.093.07.2{29}  susarmana svavasa hi bhutamatha dhattam yajamanaya sam yoh

RV_01.093.08.1{29}  yo agnisoma havisa saparyad devadrica manasa yo ghrtena

RV_01.093.08.2{29}  tasya vratam raksatam patamamhaso vise janaya mahisarma yachatam

RV_01.093.09.1{29}  agnisoma savedasa sahuti vanatam girah

RV_01.093.09.2{29}  sam devatra babhuvathuh

RV_01.093.10.1{29}  agnisomavanena vam yo vam ghrtena dasati

RV_01.093.10.2{29}  tasmai didayatam brhat

RV_01.093.11.1{29}  agnisomavimani no yuvam havya jujosatam

RV_01.093.11.2{29}  a yatamupanah saca

RV_01.093.12.1{29}  agnisoma piprtamarvato na a pyayantamushriya havyasudah

RV_01.093.12.2{29}  asme balani maghavatsu dhattam krnutam no adhvaram srustimantam

 

RV_01.094.01.1{30}  imam stomamarhate jatavedase rathamiva sam mahema manisaya

RV_01.094.01.2{30}  bhadra hi nah pramatirasya samsadyagne sakhye ma risama vayam tava

RV_01.094.02.1{30}  yasmai tvamayajase sa sadhatyanarva kseti dadhate suviryam

RV_01.094.02.2{30}  sa tutava nainamasnotyamhatiragne ...

RV_01.094.03.1{30}  sakema tva samidham sadhaya dhiyastve deva haviradantyahutam

RV_01.094.03.2{30}  tvamadityana vaha tan hyusmasyagne ...

RV_01.094.04.1{30}  bharamedhmam krnavama havimsi te citayantah parvana-parvana vayam

RV_01.094.04.2{30}  jivatave prataram sadhaya dhiyo.agne ...

RV_01.094.05.1{30}  visam gopa asya caranti jantavo dvipacca yaduta catuspadaktubhih

RV_01.094.05.2{30}  citrah praketa usaso mahanasya agne ...

RV_01.094.06.1{31}  tvamadhvaryuruta hotasi purvyah prasasta pota janusa purohitah

RV_01.094.06.2{31}  visva vidvanartvijya dhira pusyasyagne .. .

RV_01.094.07.1{31}  yo visvatah supratikah sadrmm asi dure cit san talidivati rocase

RV_01.094.07.2{31}  ratryascidandho ati deva pasyasyagne ...

RV_01.094.08.1{31}  purvo deva bhavatu sunvato ratho.asmakam samso abhyastu dudhyah

RV_01.094.08.2{31}  tada janitota pusyata vaco.agne ...

RV_01.094.09.1{31}  vadhairduhsamsanapa dudhyo jahi dure va ye anti va ke cidatrinah

RV_01.094.09.2{31}  atha yajnaya grnate sugam krdhyagne ...

RV_01.094.10.1{31}  yadayuktha arusa rohita rathe vatajuta vrsabhasyeva teravah

RV_01.094.10.2{31}  adinvasi vanino dhumaketunagne ...

RV_01.094.11.1{32}  adha svanaduta bibhyuh patatrino drapsa yat te yavasado vyasthiran

RV_01.094.11.2{32}  sugam tat te tavakebhyo rathebhyo.agne ...

RV_01.094.12.1{32}  ayam mitrasya varunasya dhayase.avayatam marutam helo adbhutah

RV_01.094.12.2{32}  mrla su no bhutvesam manah punaragne ...

RV_01.094.13.1{32}  devo devanamasi mitro adbhuto vasurvasunamasi caruradhvare

RV_01.094.13.2{32}  sarman syama tava saprathastame.agne ...

RV_01.094.14.1{32}  tat te bhadram yat samiddhah sve dame somahuto jarase mrlayattamah

RV_01.094.14.2{32}  dadhasi ratnam dravinam ca dasuse.agne ...

RV_01.094.15.1{32}  yasmai tvam sudravino dadaso.anagastvamadite sarvatata

RV_01.094.15.2{32}  yam bhadrena savasa codayasi prajavata radhasa te syama

RV_01.094.16.1{32}  sa tvamagne saubhagatvasya vidvanasmakamayuh pra tirehadeva

RV_01.094.16.2{32}  tan no mitro varuno mamahantamaditih sindhuh prthivi uta dyauh

 

RV_01.095.01.1{01}  dve virupe caratah svarthe anyanya vatsamupa dhapayete

RV_01.095.01.2{01}  hariranyasyam bhavati svadhavanchukro anyasyam dadrse suvarcah

RV_01.095.02.1{01}  dasemam tvasturjanayanta garbhamatandraso yuvatayo vibhrtram

RV_01.095.02.2{01}  tigmanikam svayasasam janesu virocamanam pari sim nayanti

RV_01.095.03.1{01}  trini jana pari bhusantyasya samudra ekam divyekamapsu

RV_01.095.03.2{01}  purvamanu pra disam parthivanam rtun prasasad vidadhavanusthu

RV_01.095.04.1{01}  ka imam vo ninyama ciketa vatso matrrjanayata svadhabhih

RV_01.095.04.2{01}  bahvinam garbho apasamupasthan mahan kavirniscarati svadhavan

RV_01.095.05.1{01}  avistyo vardhate carurasu jihmanamurdhvah svayasa upasthe

RV_01.095.05.2{01}  ubhe tvasturbibhyaturjayamanat pratici simhamprati josayete

RV_01.095.06.1{02}  ubhe bhadre josayete na mene gavo na vasra upa tasthurevaih

RV_01.095.06.2{02}  sa daksanam daksapatirbabhuvanjanti yam daksinato havirbhih

RV_01.095.07.1{02}  ud yamyamiti saviteva bahu ubhe sicau yatate bhima rnjan

RV_01.095.07.2{02}  ucchukramatkamajate simasman nava matrbhyo vasana jahati

RV_01.095.08.1{02}  tvesam rupam krnuta uttaram yat samprncanah sadane gobhiradbhih

RV_01.095.08.2{02}  kavirbudhnam pari marmrjyate dhih sa devatata samitirbabhuva

RV_01.095.09.1{02}  uru te jrayah paryeti budhnam virocamanam mahisasya dhama

RV_01.095.09.2{02}  visvebhiragne svayasobhiriddho.adabdhebhih payubhih pahyasman

RV_01.095.10.1{02}  dhanvan srotah krnute gatumurmim sukrairurmibhirabhinaksati ksam

RV_01.095.10.2{02}  visva sanani jatharesu dhatte.antarnavasu carati prasusu

RV_01.095.11.1{02}  eva no agne samidha vrdhano revat pavaka sravase vi bhahi

RV_01.095.11.2{02}  tan no mitro varuno mamahantam aditih sindhuh prthvivi uto dyauh

 

RV_01.096.01.1{03}  sa pratnatha sahasa jayamanah sadyah kavyani bal adhatta visva

RV_01.096.01.2{03}  apasca mitram dhisana ca sadhan deva agnindharayan dravinodam

RV_01.096.02.1{03}  sa purvaya nivida kavyatayorimah praja ajanayan manunam

RV_01.096.02.2{03}  vivasvata caksasa dyamapasca deva a. dh. d.

RV_01.096.03.1{03}  tamilata prathamam yajnasadham visa arirahutam rnjasanam

RV_01.096.03.2{03}  urjah putram bharatam srpradanum deva ...

RV_01.096.04.1{03}  sa matarisva puruvarapustirvidad gatum tanayaya svarvit

RV_01.096.04.2{03}  visam gopa janita rodasyordeva ...

RV_01.096.05.1{03}  naktosasa varnamamemyane dhapayete sisumekam samici

RV_01.096.05.2{03}  dyavaksama rukmo antarvi bhati deva ...

RV_01.096.06.1{04}  rayo budhnah samgamano vasunam yajnasya keturmanmasadhano veh

RV_01.096.06.2{04}  amrtatvam raksamanasa enam deva ...

RV_01.096.07.1{04}  nu ca pura ca sadanam rayinam jatasya ca jayamanasya ca ksam

RV_01.096.07.2{04}  satasca gopam bhavatasca bhurerdeva ...

RV_01.096.08.1{04}  dravinoda dravinasasturasya dravinodah sanarasya pra yamsat

RV_01.096.08.2{04}  dravinoda viravatimisam no dravinoda rasate dirghamayuh

RV_01.096.09.1{04}  eva no agne samidha vrdhano revat pavaka sravase vi bhahi

RV_01.096.09.2{04}  tan no mitro varuno mamahantam aditih sindhuh prthvivi uto dyauh

 

RV_01.097.01.1{05}  apa nah sosucadaghamagne susugdhya rayim

RV_01.097.01.2{05}  apa nah sosucadagham

RV_01.097.02.1{05}  suksetriya sugatuya vasuya ca yajamahe

RV_01.097.02.2{05}  apa ...

RV_01.097.03.1{05}  pra yad bhandistha esam prasmakasasca surayah

RV_01.097.03.2{05}  apa...

RV_01.097.04.1{05}  pra yat te agne surayo jayemahi pra te vayam

RV_01.097.04.2{05}  apa ...

RV_01.097.05.1{05}  pra yadagneh sahasvato visvato yanti bhanavah

RV_01.097.05.2{05}  apa ...

RV_01.097.06.1{05}  tvam hi visvatomukha visvatah paribhurasi

RV_01.097.06.2{05}  apa ...

RV_01.097.07.1{05}  dviso no visvatomukhati naveva paraya

RV_01.097.07.2{05}  apa ...

RV_01.097.08.1{05}  sa nah sindhumiva navayati parsa svastaye

RV_01.097.08.2{05}  apa ...

 

RV_01.098.01.1{06}  vaisvanarasya sumatau syama raja hi kam bhuvananamabhishrih

RV_01.098.01.2{06}  ito jato visvamidam vi caste vaisvanaro yatate suryena

RV_01.098.02.1{06}  prsto divi prsto agnih prthivyam prsto visva osadhira vivesa

RV_01.098.02.2{06}  vaisvanarah sahasa prsto agnih sa no diva sa risah patu naktam

RV_01.098.03.1{06}  vaisvanara tava tat satyamastvasman rayo maghavanah sacantam

RV_01.098.03.2{06}  tan no ...

 

RV_01.099.01.1{07}  jatavedase sunavama somamaratiyato ni dahati vedah

RV_01.099.01.2{07}  sa nah parsadati durgani visva naveva sindhum duritatyagnih

 

RV_01.100.01.1{08}  sa yo vrsa vrsnyebhih samoka maho divah prthivyascasamrat

RV_01.100.01.2{08}  satinasatva havyo bharesu marutvan no bhavatvindra uti

RV_01.100.02.1{08}  yasyanaptah suryasyeva yamo bhare-bhare vrtraha susmo asti

RV_01.100.02.2{08}  vrsantamah sakhibhih svebhirevairma...

RV_01.100.03.1{08}  divo na yasya retaso dughanah panthaso yanti savasaparitah

RV_01.100.03.2{08}  taraddvesah sasahih paumsyebhirma...

RV_01.100.04.1{08}  so angirobhirangirastamo bhud vrsa vrsabhih sakhibhih sakha san

RV_01.100.04.2{08}  rgmibhirrgmi gatubhirjyestho ma...

RV_01.100.05.1{08}  sa sunubhirna rudrebhirrbhva nrsahye sasahvanamitran

RV_01.100.05.2{08}  sanilebhih sravasyani turvan ma...

RV_01.100.06.1{09}  sa manyumih samadanasya kartasmakebhirnrbhih suryam sanat

RV_01.100.06.2{09}  asminnahan satpatih puruhuto ma...

RV_01.100.07.1{09}  tamutayo ranayanchurasatau tam ksemasya ksitayah krnvata tram

RV_01.100.07.2{09}  sa visvasya karunasyesa eko ma...

RV_01.100.08.1{09}  tamapsanta savasa utsavesu naro naramavase tam dhanaya

RV_01.100.08.2{09}  so andhe cit tamasi jyotirvidan ma...

RV_01.100.09.1{09}  sa savyena yamati vradhatascit sa daksine samgrbhita krtani

RV_01.100.09.2{09}  sa kirina cit sanita dhanani ma...

RV_01.100.10.1{09}  sa gramebhih sanita sa rathebhirvide visvabhih krstibhirnvadya

RV_01.100.10.2{09}  sa paumsyebhirabhibhurasastirma...

RV_01.100.11.1{10}  sa jamibhiryat samajati milhe.ajamibhirva puruhuta evaih

RV_01.100.11.2{10}  apam tokasya tanayasya jese ma...

RV_01.100.12.1{10}  sa vajrabhrd dasyuha bhima ugrah sahasracetah satanitharbhva

RV_01.100.12.2{10}  camriso na savasa pancajanyo ma...

RV_01.100.13.1{10}  tasya vajrah krandati smat svarsa divo na tveso ravathahsimivan

RV_01.100.13.2{10}  tam sacante sanayastam dhanani ma...

RV_01.100.14.1{10}  yasyajasram savasa manamuktham paribhujad rodasi visvatah sim

RV_01.100.14.2{10}  sa parisat kratubhirmandasano ma...

RV_01.100.15.1{10}  na yasya deva devata na marta apascana savaso antamapuh

RV_01.100.15.2{10}  sa prarikva tvaksasa ksmo divasca ma...

RV_01.100.16.1{11}  rohicchyava sumadamsurlalamirdyuksa raya rjrasvasya

RV_01.100.16.2{11}  vrsanvantam bibhrati dhursu ratham mandra ciketa nahusisu viksu

RV_01.100.17.1{11}  etat tyat ta indra vrsna uktham varsagira abhi grnanti radhah

RV_01.100.17.2{11}  rjrasvah prastibhirambarisah sahadevo bhayamanah suradhah

RV_01.100.18.1{11}  dasyunchimyumsca puruhuta evairhatva prthivyam sarva ni barhit

RV_01.100.18.2{11}  sanat ksetram sakhibhih svitnyebhih sanatsuryam sanadapah suvajrah

RV_01.100.19.1{11}  visvahendro adhivakta no astvaparihvrtah sanuyama vajam

RV_01.100.19.2{11}  tan no ...

 

RV_01.101.01.1{12}  pra mandine pitumadarcata vaco yah krishnagarbha nirahannrjisvana

RV_01.101.01.2{12}  avasyavo vrsanam vajradaksinam marutvantam sakhyaya havamahe

RV_01.101.02.1{12}  yo vyamsam jahrsanena manyuna yah sambaram yo ahan piprumavratam

RV_01.101.02.2{12}  indro yah susnamasusam nyavrnam ma. ..

RV_01.101.03.1{12}  yasya dyavaprthivi paumsyam mahad yasya vrate varuno yasya suryah

RV_01.101.03.2{12}  yasyendrasya sindhavah sascati vratam ma...

RV_01.101.04.1{12}  yo asvanam yo gavam gopatirvasi ya aritah karmani karmani sthirah

RV_01.101.04.2{12}  viloscidindro yo asunvato vadho ma...

RV_01.101.05.1{12}  yo visvasya jagatah pranatas patiryo brahmane prathamo ga avindat

RV_01.101.05.2{12}  indro yo dasyunradharanavatiran ma...

RV_01.101.06.1{12}  yah surebhirhavyo yasca bhirubhiryo dhavadbhirhuyate yasca jigyubhih

RV_01.101.06.2{12}  indram yam visva bhuvanabhi sandadhurma...

RV_01.101.07.1{13}  rudranameti pradisa vicaksano rudrebhiryosa tanute prthu jrayah

RV_01.101.07.2{13}  indram manisa abhyarcati srutam ma...

RV_01.101.08.1{13}  yad va marutvah parame sadhasthe yad vavame vrjane madayase

RV_01.101.08.2{13}  ata a yahyadhvaram no acha tvaya haviscakrma satyaradhah

RV_01.101.09.1{13}  tvayendra somam susuma sudaksa tvaya haviscakrma brahmavahah

RV_01.101.09.2{13}  adha niyutvah sagano marudbhirasmin yajne barhisimadayasva

RV_01.101.10.1{13}  madayasva haribhirye ta indra vi syasva sipre vi srjasva dhene

RV_01.101.10.2{13}  a tva susipra harayo vahantusan havyani prati no jusasva

RV_01.101.11.1{13}  marutstotrasya vrjanasya gopa vayamindrena sanuyama vajam

RV_01.101.11.2{13}  tan no ...

 

RV_01.102.01.1{14}  imam te dhiyam pra bhare maho mahimasya stotre dhisanayat ta anaje

RV_01.102.01.2{14}  tamutsave ca prasave ca sasahimindram devasah savasamadannanu

RV_01.102.02.1{14}  asya sravo nadyah sapta bibhrati dyavaksama prthivi darsatam vapuh

RV_01.102.02.2{14}  asme suryacandramasabhicakse sraddhe kamindra carato vitarturam

RV_01.102.03.1{14}  tam sma ratham maghavannprava sataye jaitram yam te anumadama samgame

RV_01.102.03.2{14}  aja na indra manasa purustuta tvayadbhyo maghavancharma yacha nah

RV_01.102.04.1{14}  vayam jayema tvaya yuja vrtamasmakamamsamudava bhare-bhare

RV_01.102.04.2{14}  asmabhyamindra varivah sugam krdhi pra satrunammaghavan vrsnya ruja

RV_01.102.05.1{14}  nana hi tva havamana jana ime dhananam dhartaravasavipanyavah

RV_01.102.05.2{14}  asmakam sma rathama tistha sataye jaitramhindra nibhrtam manastava

RV_01.102.06.1{15}  gojita bahu amitakratuh simah karman karmanchatamutih khajamkarah

RV_01.102.06.2{15}  akalpa indrah pratimanamojasatha jana vihvayante sisasavah

RV_01.102.07.1{15}  ut te satan maghavannucca bhuyasa ut sahasrad ririce krstisu sravah

RV_01.102.07.2{15}  amatram tva dhisana titvise mahyadha vrtrani jighnase purandara

RV_01.102.08.1{15}  trivistidhatu pratimanamojasastisro bhumirnrpate trini rocana

RV_01.102.08.2{15}  atidam visvam bhuvanam vavaksithasatrurindrajanusa sanadasi

RV_01.102.09.1{15}  tvam devesu prathamam havamahe tvam babhutha prtanasu sasahih

RV_01.102.09.2{15}  semam nah karumupamanyumudbhidamindrah krnotu prasave ratham purah

RV_01.102.10.1{15}  tvam jigetha na dhana rurodhitharbhesvaja maghavan mahatsu ca

RV_01.102.10.2{15}  tvamugramavase sam sisimasyatha na indra havanesu codaya

RV_01.102.11.1{15}  visvahendro ...

 

RV_01.103.01.1{16}  tat ta indriyam paramam paracairadharayanta kavayah puredam

RV_01.103.01.2{16}  ksamedamanyad divyanyadasya sami prcyate samaneva ketuh

RV_01.103.02.1{16}  sa dharayat prthivim paprathacca vajrena hatva nirapah sasarja

RV_01.103.02.2{16}  ahannahimabhinad rauhinam vyahan vyamsam maghava sacibhih

RV_01.103.03.1{16}  sa jatubharma sraddadhana ojah puro vibhindannacarad vidasih

RV_01.103.03.2{16}  vidvan vajrin dasyave hetimasyaryam saho vardhaya dyumnamindra

RV_01.103.04.1{16}  taducuse manusema yugani kirtenyam maghava nama bibhrat

RV_01.103.04.2{16}  upaprayan dasyuhatyaya vajri yad dha sunuh sravase nama dadhe

RV_01.103.05.1{16}  tadasyedam pasyata bhuri pustam sradindrasya dhattana viryaya

RV_01.103.05.2{16}  sa ga avindat so avindadasvan sa osadhih soapah sa vanani

RV_01.103.06.1{17}  bhurikarmane vrsabhaya vrsne satyasusmaya sunavama somam

RV_01.103.06.2{17}  ya adrtya paripanthiva suro.ayajvano vibhajanneti vedah

RV_01.103.07.1{17}  tadindra preva viryam cakartha yat sasantam vajrenabodhayo.ahim

RV_01.103.07.2{17}  anu tva patnirhrsitam vayasca visve devaso amadannanu tva

RV_01.103.08.1{17}  susnam piprum kuyavam vrtramindra yadavadhirvi purahsambarasya

RV_01.103.08.2{17}  tan no ...

 

RV_01.104.01.1{18}  yonis ta indra nisade akari tama ni sida svano narva

RV_01.104.01.2{18}  vimucya vayo.avasayasvan dosa vastorvahiyasah prapitve

RV_01.104.02.1{18}  o tye nara indramutaye gurnu cit tan sadyo adhvano jagamyat

RV_01.104.02.2{18}  devaso manyum dasasya scamnan te na a vaksan suvitaya varnam

RV_01.104.03.1{18}  ava tmana bharate ketaveda ava tmana bharate phenamudan

RV_01.104.03.2{18}  ksirena snatah kuyavasya yose hate te syatam pravane siphayah

RV_01.104.04.1{18}  yuyopa nabhiruparasyayoh pra purvabhistirate rasti surah

RV_01.104.04.2{18}  anjasi kulisi virapatni payo hinvana udabhirbharante

RV_01.104.05.1{18}  prati yat sya nithadarsi dasyoroko nacha sadanam janati gat

RV_01.104.05.2{18}  adha sma no maghavancarkrtadin ma no magheva nissapi para dah

RV_01.104.06.1{19}  sa tvam na indra surye so apsvanagastva a bhaja jivasamse

RV_01.104.06.2{19}  mantaram bhujama ririso nah sraddhitam te mahata indriyaya

RV_01.104.07.1{19}  adha manye srat te asma adhayi vrsa codasva mahate dhanaya

RV_01.104.07.2{19}  ma no akrte puruhuta yonavindra ksudhyadbhyo vaya asutim dah

RV_01.104.08.1{19}  ma no vadhirindra ma para da ma nah priya bhojanani pra mosih

RV_01.104.08.2{19}  anda ma no maghavanchakra nirbhen ma nah patra bhet sahajanusani

RV_01.104.09.1{19}  arvam ehi somakamam tvahurayam sutastasya piba madaya

RV_01.104.09.2{19}  uruvyaca jathara a vrsasva piteva nah srnuhi huyamanah

 

RV_01.105.01.1{20}  candrama apsvantara suparno dhavate divi

RV_01.105.01.2{20}  na vo hiranyanemayah padam vindanti vidyuto vittam me asya rodasi

RV_01.105.02.1{20}  arthamid va u arthina a jaya yuvate patim

RV_01.105.02.2{20}  tunjate vrsnyam payah paridaya rasam duhe vittam...

RV_01.105.03.1{20}  mo su deva adah svarava padi divas pari

RV_01.105.03.2{20}  ma somyasya sambhuvah sune bhuma kada cana vittam...

RV_01.105.04.1{20}  yajnam prchamyavamam sa tad duto vi vocati

RV_01.105.04.2{20}  kva rtam purvyam gatam kastad bibharti nutano vi...

RV_01.105.05.1{20}  ami ye deva sthana trisva rocane divah

RV_01.105.05.2{20}  kad va rtam kadanrtam kva pratna va ahutirvi...

RV_01.105.06.1{21}  kad va rtasya dharnasi kad varunasya caksanam

RV_01.105.06.2{21}  kadaryamno mahas pathati kramema dudhyo vi...

RV_01.105.07.1{21}  aham so asmi yah pura sute vadami kani cit

RV_01.105.07.2{21}  tam ma vyantyadhyo vrko na trsnajam mrgam vi...

RV_01.105.08.1{21}  sam ma tapantyabhitah sapatniriva parsavah

RV_01.105.08.2{21}  muso na sisna vyadanti madhya stotaram te satakrato vi...

RV_01.105.09.1{21}  ami ye sapta rasmayastatra me nabhiratata

RV_01.105.09.2{21}  tritastad vedaptyah sa jamitvaya rebhati vi...

RV_01.105.10.1{21}  ami ye pancoksano madhye tasthurmaho divah

RV_01.105.10.2{21}  devatra nu pravacyam sadhricina ni vavrturvi...

RV_01.105.11.1{22}  suparna eta asate madhya arodhane divah

RV_01.105.11.2{22}  te sedhanti patho vrkam tarantam yahvatirapo vi...

RV_01.105.12.1{22}  navyam tadukthyam hitam devasah supravacanam

RV_01.105.12.2{22}  rtamarsanti sindhavah satyam tatana suryo vi...

RV_01.105.13.1{22}  agne tava tyadukthyam devesvastyapyam

RV_01.105.13.2{22}  sa nah satto manusvada devan yaksi vidustaro vi...

RV_01.105.14.1{22}  satto hota manusvada devanacha vidustarah

RV_01.105.14.2{22}  agnirhavya susudati devo devesu medhiro vi...

RV_01.105.15.1{22}  brahma krnoti varuno gatuvidam tamimahe

RV_01.105.15.2{22}  vyurnoti hrda matim navyo jayatam rtam vi...

RV_01.105.16.1{23}  asau yah pantha adityo divi pravacyam krtah

RV_01.105.16.2{23}  na sa deva atikrame tam martaso na pasyatha vi...

RV_01.105.17.1{23}  tritah kupe.avahito devan havata utaye

RV_01.105.17.2{23}  tacchusrava brhaspatih krnvannamhuranaduru vi...

RV_01.105.18.1{23}  aruno ma sakrd vrkah patha yantam dadarsa hi

RV_01.105.18.2{23}  ujjihite nicayya tasteva prstyamayi vi...

RV_01.105.19.1{23}  enangusena vayamindravanto.abhi syama vrjane sarvavirah

RV_01.105.19.2{23}  tan no ...

 

RV_01.106.01.1{24}  indram mitram varunamagnimutaye marutam sardho aditimhavamahe

RV_01.106.01.2{24}  ratham na durgad vasavah sudanavo visvasman noamhaso nis pipartana

RV_01.106.02.1{24}  ta aditya a gata sarvatataye bhuta deva vrtraturyesu sambhuvah

RV_01.106.02.2{24}  ratham ...

RV_01.106.03.1{24}  avantu nah pitarah supravacana uta devi devaputre rtavrdha

RV_01.106.03.2{24}  ratham ...

RV_01.106.04.1{24}  narasamsam vajinam vajayanniha ksayadviram pusanam sumnairimahe

RV_01.106.04.2{24}  ratham ...

RV_01.106.05.1{24}  brhaspate sadamin nah sugam krdhi sam yoryat te manurhitam tadimahe

RV_01.106.05.2{24}  ratham ...

RV_01.106.06.1{24}  indram kutso vrtrahanam sacipatim kate nibalha rsirahvadutaye

RV_01.106.06.2{24}  ratham ...

RV_01.106.07.1{24}  devairno devyaditirni patu devastrata trayatamaprayuchan

RV_01.106.07.2{24}  tan no ...

 

RV_01.107.01.1{25}  yajno devanam pratyeti sumnamadityaso bhavata mrlayantah

RV_01.107.01.2{25}  a vo.arvaci sumatirvavrtyadamhoscid ya varivovittarasat

RV_01.107.02.1{25}  upa no deva avasa gamantvangirasam samabhih stuyamanah

RV_01.107.02.2{25}  indra indriyairmaruto marudbhiradityairno aditih sarma yamsat

RV_01.107.03.1{25}  tan na indrastad varunastadagnistadaryama tat savitacano dhat

RV_01.107.03.2{25}  tan no ...

 

RV_01.108.01.1{26}  ya indragni citratamo ratho vamabhi visvani bhuvanani caste

RV_01.108.01.2{26}  tena yatam saratham tasthivamsatha somasya pibatam sutasya

RV_01.108.02.1{26}  yavadidam bhuvanam visvamastyuruvyaca varimata gabhiram

RV_01.108.02.2{26}  tavanayam patave somo astvaramindragni manase yuvabhyam

RV_01.108.03.1{26}  cakrathe hi sadhryam nama bhadram sadhricina vrtrahanauta sthah

RV_01.108.03.2{26}  tavindragni sadhryanca nisadya vrsnah somasya vrsana vrsetham

RV_01.108.04.1{26}  samiddhesvagnisvanajana yatasruca barhiru tistirana

RV_01.108.04.2{26}  tivraih somaih parisiktebhirarvagendragni saumanasaya yatam

RV_01.108.05.1{26}  yanindragni cakrathurviryani yani rupanyuta vrsnyani

RV_01.108.05.2{26}  ya vam pratnani sakhya sivani tebhih somasya pibatam sutasya

RV_01.108.06.1{27}  yadabravam prathamam vam vrnano.ayam somo asurairno vihavyah

RV_01.108.06.2{27}  tam satyam sraddhamabhya hi yatamatha somasya pibatam sutasya

RV_01.108.07.1{27}  yadindragni madathah sve durone yad brahmani rajani vayajatra

RV_01.108.07.2{27}  atah pari vrsanava hi yatamatha somasya pibatam sutasya

RV_01.108.08.1{27}  yadindragni yadusu turvasesu yad druhyusvanusu purusu sthah

RV_01.108.08.2{27}  atah ...

RV_01.108.09.1{27}  yadindragni avamasyam prthivyam madhyamasyam paramasyamuta sthah

RV_01.108.09.2{27}  atah ...

RV_01.108.10.1{27}  yadindragni paramasyam prthivyam madhyamasyamavamasyamuta sthah

RV_01.108.10.2{27}  atah ...

RV_01.108.11.1{27}  yadindragni divi stho yat prthivyam yat parvatesvosadhisvapsu

RV_01.108.11.2{27}  atah ...

RV_01.108.12.1{27}  yadindragni udita suryasya madhye divah svadhaya madayethe

RV_01.108.12.2{27}  atah ...

RV_01.108.13.1{27}  evendragni papivamsa sutasya visvasmabhyam sam jayatandhanani

RV_01.108.13.2{27}  tan no ...

 

RV_01.109.01.1{28}  vi hyakhyam manasa vasya ichannindragni jnasa uta va sajatan

RV_01.109.01.2{28}  nanya yuvat pramatirasti mahyam sa vam dhiyam vajayantimataksam

RV_01.109.02.1{28}  asravam hi bhuridavattara vam vijamaturuta va gha syalat

RV_01.109.02.2{28}  atha somasya prayati yuvabhyamindragni stomam janayami navyam

RV_01.109.03.1{28}  ma chedma rasminriti nadhamanah pitrnam saktiranuyachamanah

RV_01.109.03.2{28}  indragnibhyam kam vrsano madanti ta hyadri dhisanaya upasthe

RV_01.109.04.1{28}  yuvabhyam devi dhisana madayendragni somamusati sunoti

RV_01.109.04.2{28}  tavasvina bhadrahasta supani a dhavatam madhuna prnktamapsu

RV_01.109.05.1{28}  yuvamindragni vasuno vibhage tavastama susrava vrtrahatye

RV_01.109.05.2{28}  tavasadya barhisi yajne asmin pra carsani madayetham sutasya

RV_01.109.06.1{29}  pra carsanibhyah prtanahavesu pra prthivya riricathe divasca

RV_01.109.06.2{29}  pra sindhubhyah pra giribhyo mahitva prendragni visva bhuvanatyanya

RV_01.109.07.1{29}  a bharatam siksatam vajrabahu asmanindragni avatam sacibhih

RV_01.109.07.2{29}  ime nu te rasmayah suryasya yebhih sapitvam pitaro na asan

RV_01.109.08.1{29}  purandara siksatam vajrahastasmanindragni avatam bharesu

RV_01.109.08.2{29}  tan no ...

 

RV_01.110.01.1{30}  tatam me apastadu tayate punah svadistha dhitirucathaya sasyate

RV_01.110.01.2{30}  ayam samudra iha visvadevyah svahakrtasya samu trpnuta rbhavah

RV_01.110.02.1{30}  abhogayam pra yadichanta aitanapakah pranco mama ke cidapayah

RV_01.110.02.2{30}  saudhanvanasascaritasya bhumanagachata saviturdasuso grham

RV_01.110.03.1{30}  tat savita vo.amrtatvamasuvadagohyam yacchravayanta aitana

RV_01.110.03.2{30}  tyam ciccamasamasurasya bhaksanamekam santamakrnuta caturvayam

RV_01.110.04.1{30}  vistvi sami taranitvena vaghato martasah santo amrtatvamanasuh

RV_01.110.04.2{30}  saudhanvana rbhavah suracaksasah samvatsare samaprcyanta dhitibhih

RV_01.110.05.1{30}  ksetramiva vi mamustejanenamekam patram rbhavo jehamanam

RV_01.110.05.2{30}  upastuta upamam nadhamana amartyesu srava ichamanah

RV_01.110.06.1{31}  a manisamantariksasya nrbhyah sruceva ghrtam juhavama vidmana

RV_01.110.06.2{31}  taranitva ye piturasya sascira rbhavo vajamaruhan divo rajah

RV_01.110.07.1{31}  rbhurna indrah savasa naviyan rbhurvajebhirvasubhirvasurdadih

RV_01.110.07.2{31}  yusmakam deva avasahani priye.abhi tisthemaprtsutirasunvatam

RV_01.110.08.1{31}  niscarmana rbhavo gamapimsata sam vatsenasrjata mataram punah

RV_01.110.08.2{31}  saudhanvanasah svapasyaya naro jivri yuvana pitarakrnotana

RV_01.110.09.1{31}  vajebhirno vajasatavaviddhy rbhumanindra citrama darsi radhah

RV_01.110.09.2{31}  tan no ...

 

RV_01.111.01.1{32}  taksan ratham suvrtam vidamnapasastaksan hari indravaha vrsanvasu

RV_01.111.01.2{32}  taksan pitrbhyam rbhavo yuvad vayastaksanvatsaya mataram sacabhuvam

RV_01.111.02.1{32}  a no yajnaya taksata rbhumad vayah kratve daksaya suprajavatimisam

RV_01.111.02.2{32}  yatha ksayama sarvaviraya visa tan nahsardhaya dhasatha svindriyam

RV_01.111.03.1{32}  a taksata satimasmabhyam rbhavah satim rathaya satimarvate narah

RV_01.111.03.2{32}  satim no jaitrim sam maheta visvaha jamimajamim prtanasu saksanim

RV_01.111.04.1{32}  rbhuksanamindrama huva utaya rbhun vajan marutah somapitaye

RV_01.111.04.2{32}  ubha mitravaruna nunamasvina te no hinvantu sataye dhiye jise

RV_01.111.05.1{32}  rbhurbharaya sam sisatu satim samaryajid vajo asmanavistu

RV_01.111.05.2{32}  tan no ...

 

RV_01.112.01.1{33}  ile dyavaprthivi purvacittaye.agnim gharmam surucam yamannistaye

RV_01.112.01.2{33}  yabhirbhare karamamsaya jinvathastabhiru su utibhirasvina gatam

RV_01.112.02.1{33}  yuvordanaya subhara asascato rathama tasthurvacasam na mantave

RV_01.112.02.2{33}  yabhirdhiyo.avathahkarmannistaye tabhir...

RV_01.112.03.1{33}  yuvam tasam divyasya prasasane visam ksayatho amrtasyamajmana

RV_01.112.03.2{33}  yabhirdhenumasvam pinvatho nara tabhir...

RV_01.112.04.1{33}  yabhih parijma tanayasya majmana dvimata tursu taranirvibhusati

RV_01.112.04.2{33}  yabhistrimanturabhavad vicaksanastabhir.. .

RV_01.112.05.1{33}  yabhi rebham nivrtam sitamadbhya ud vandanamairayatam svardrse

RV_01.112.05.2{33}  yabhih kanvam pra sisasantamavatam tabhir...

RV_01.112.06.1{34}  yabhirantakam jasamanamarane bhujyam yabhiravyathibhirjijinvathuh

RV_01.112.06.2{34}  yabhih karkandhum vayyam ca jinvathastabhir...

RV_01.112.07.1{34}  yabhih sucantim dhanasam susamsadam taptam gharmamomyavantamatraye

RV_01.112.07.2{34}  yabhih prsnigum purukutsamavatam tabhir...

RV_01.112.08.1{34}  yabhih sacibhirvrsana paravrjam prandham sronam caksasa etave krthah

RV_01.112.08.2{34}  yabhirvartikam grasitamamuncatantabhir...

RV_01.112.09.1{34}  yabhih sindhum madhumantamasascatam vasistham yabhirajaravajinvatam

RV_01.112.09.2{34}  yabhih kutsam srutaryam naryamavatam tabhir...

RV_01.112.10.1{34}  yabhirvispalam dhanasamatharvyam sahasramilha ajavajinvatam

RV_01.112.10.2{34}  yabhirvasamasvyam prenimavatam tabhir...

RV_01.112.11.1{35}  yabhih sudanu ausijaya vanije dirghasravase madhu kosoaksarat

RV_01.112.11.2{35}  kaksivantam stotaram yabhiravatam tabhir. ..

RV_01.112.12.1{35}  yabhi rasam ksodasodnah pipinvathuranasvam yabhi rathamavatam jise

RV_01.112.12.2{35}  yabhistrisoka ushriya udajata tabhir...

RV_01.112.13.1{35}  yabhih suryam pariyathah paravati mandhataram ksaitrapatyesvavatam

RV_01.112.13.2{35}  yabhirvipram pra bharadvajamavatam tabhir...

RV_01.112.14.1{35}  yabhirmahamatithigvam kasojuvam divodasam sambarahatyaavatam

RV_01.112.14.2{35}  yabhih purbhidye trasadasyumavatam tabhir...

RV_01.112.15.1{35}  yabhirvamram vipipanamupastutam kalim yabhirvittajanim duvasyathah

RV_01.112.15.2{35}  yabhirvyasvamuta prthimavatam tabhir...

RV_01.112.16.1{36}  yabhirnara sayave yabhiratraye yabhih pura manave gatumisathuh

RV_01.112.16.2{36}  yabhih sarirajatam syumarasmaye tabhir...

RV_01.112.17.1{36}  yabhih patharva jatharasya majmanagnirnadideccita iddho ajmanna

RV_01.112.17.2{36}  yabhih saryatamavatho mahadhane tabhir.. .

RV_01.112.18.1{36}  yabhirangiro manasa niranyatho.agram gachatho vivare goarnasah

RV_01.112.18.2{36}  yabhirmanum suramisa samavatam tabhir...

RV_01.112.19.1{36}  yabhih patnirvimadaya nyuhathura gha va yabhirarunirasiksatam

RV_01.112.19.2{36}  yabhih sudasa uhathuh sudevyam tabhir...

RV_01.112.20.1{36}  yabhih santati bhavatho dadasuse bhujyum yabhiravatho yabhiradhrigum

RV_01.112.20.2{36}  omyavatim subharam rtastubham tabhir...

RV_01.112.21.1{37}  yabhih krsanumasane duvasyatho jave yabhiryuno arvantamavatam

RV_01.112.21.2{37}  madhu priyam bharatho yat saradbhyastabhir...

RV_01.112.22.1{37}  yabhirnaram gosuyudham nrsahye ksetrasya sata tanayasya jinvathah

RV_01.112.22.2{37}  yabhi rathanavatho yabhirarvatastabhir...

RV_01.112.23.1{37}  yabhih kutsamarjuneyam satakratu pra turvitim pra ca dabhitimavatam

RV_01.112.23.2{37}  yabhirdhvasantim purusantimavatam tabhir...

RV_01.112.24.1{37}  apnasvatimasvina vacamasme krtam no dasra vrsana manisam

RV_01.112.24.2{37}  adyutye.avase ni hvaye vam vrdhe ca no bhavatam vajasatau

RV_01.112.25.1{37}  dyubhiraktubhih pari patamasmanaristebhirasvina saubhagebhih

RV_01.112.25.2{37}  tan no ...

RV_01.113.01.1{01}  idam srestham jyotisam jyotiragaccitrah praketo ajanista vibhva

RV_01.113.01.2{01}  yatha prasuta savituh savayameva ratryusase yonimaraik

RV_01.113.02.1{01}  rusadvatsa rusati svetyagadaraigu krishna sadananyasyah

RV_01.113.02.2{01}  samanabandhu amrte anuci dyava varnam carata aminane

RV_01.113.03.1{01}  samano adhva svasroranantastamanyanya carato devasiste

RV_01.113.03.2{01}  na methete na tasthatuh sumeke naktosasa samanasa virupe

RV_01.113.04.1{01}  bhasvati netri sunrtanamaceti citra vi duro na avah

RV_01.113.04.2{01}  prarpya jagad vyu no rayo akhyadusa ajigarbhuvanani visva

RV_01.113.05.1{01}  jihmasye caritave maghonyabhogaya istaye raya u tvam

RV_01.113.05.2{01}  dabhram pasyadbhya urviya vicaksa usa

RV_01.113.06.1{02}  ksatraya tvam sravase tvam mahiya istaye tvamarthamivatvamityai

RV_01.113.06.2{02}  visadrsa jivitabhipracaksa usa ...

RV_01.113.07.1{02}  esa divo duhita pratyadarsi vyuchanti yuvatih sukravasah

RV_01.113.07.2{02}  visvasyesana parthivasya vasva uso adyeha subhagevyucha

RV_01.113.08.1{02}  parayatinamanveti patha ayatinam prathama sasvatinam

RV_01.113.08.2{02}  vyuchanti jivamudirayantyusa mrtam kam cana bodhayanti

RV_01.113.09.1{02}  uso yadagnim samidhe cakartha vi yadavascaksasa suryasya

RV_01.113.09.2{02}  yan manusan yaksyamananajigastad devesu cakrse bhadramapnah

RV_01.113.10.1{02}  kiyatya yat samaya bhavati ya vyusuryasca nunamvyuchan

RV_01.113.10.2{02}  anu purvah krpate vavasana pradidhyana josamanyabhireti

RV_01.113.11.1{03}  iyus te ye purvataramapasyan vyuchantimusasam martyasah

RV_01.113.11.2{03}  asmabhiru nu praticaksyabhudo te yanti ye aparisu pasyan

RV_01.113.12.1{03}  yavayaddvesa rtapa rtejah sumnavari sunrta irayanti

RV_01.113.12.2{03}  sumangalirbibhrati devavitimihadyosah sresthatamavyucha

RV_01.113.13.1{03}  sasvat purosa vyuvasa devyatho adyedam vyavo maghoni

RV_01.113.13.2{03}  atho vyuchaduttarananu dyunajaramrta carati svadhabhih

RV_01.113.14.1{03}  vyanjibhirdiva atasvadyaudapa krishnam nirnijam devyavah

RV_01.113.14.2{03}  prabodhayantyarunebhirasvairosa yati suyuja rathena

RV_01.113.15.1{03}  avahanti posya varyani citram ketum krnute cekitana

RV_01.113.15.2{03}  iyusinamupama sasvatinam vibhatinam prathamosa vyasvait

RV_01.113.16.1{04}  udirdhvam jivo asurna agadapa pragat tama a jyotireti

RV_01.113.16.2{04}  araik pantham yatave suryayaganma yatra pratiranta ayuh

RV_01.113.17.1{04}  syumana vaca udiyarti vahni stavano rebha usaso vibhatih

RV_01.113.17.2{04}  adya taducha grnate maghonyasme ayurni