Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Purusa Sukta > Invocation

The  Purusa Sukta 

 

 

Invocation to the Acaryas

 

laksminatha samarambham nathayamuna madhyamam |

asmadacarya paryantam vande guruparamparam ||

 

That wondrous lineage of preceptors, that starts with  Shriman Narayana, and came through Nathamuni down to my own Acarya, I salute that.

 

Invocation to Visvaksena (senai mudaliar)

 

yasya dvirada vaktradyah parisadyah parah satam |

vighnam nighnanti satatam visvaksenam tamasraye ||