Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Nilasuktam

Nilasuktam

 

nilam devim saranamaham prapadye sutarasitaraso namah |

grnahi ||

 

dhrtavati savitaradhipatyaih payasvati rantirasano astu |

dhruva disam visnupatnyaghora'syesana sahaso ya manota ||

 

brhaspatirmatarisvota vayussandhuvana vata abhi no grnantu |

vistambho divo dharunah prthivya asyesana jagato visnupatni ||

harih om