Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > yogatatva upanisad

yogatatva upanisad

 

yogaisvaryam ca kaivalyam jayate yatprasadatah |

tadvaishnavam yogatattvam ramacandrapadam bhaje ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

yogatattvam pravaksyami yoginam hitakamyaya |

yacchrtva ca pathitva ca sarvapapaih pramucyate || 1||

visnurnama mahayogi mahabhuto mahatapah |

tattvamarge yatha dipo drsyate purusottamah || 2||

tamaradhya jagannatham pranipatya pitamahah |

papraccha yogatattvam me bruhi castangasamyutam || 3||

tamuvaca hrsikeso vaksyami srnu tattvatah |

sarve jivah sukhairdukhairmayajalena vestitah || 4||

tesam muktikaram margam mayajalanikrntanam |

janmamrtyujaravyadhinasanam mrtyutarakam || 5||

nanamargaistu dusprapam kaivalyam paramam padam |

patitah sastrajalesu prajnaya tena mohitah || 6||

anirvacyam padam vaktum na sakyam taih surairapi |

svatmaprakasarupam tatkim sastrena prakasate || 7||

niskalam nirmalam santam sarvatitam niramayam |

tadeva jivarupena punyapapaphalairvrtam || 8||

paramatmapadam nityam tatkatham jivatam gatam |

sarvabhavapadatitam jnanarupam niranjanam || 9||

varivatsphuritam tasmimstatrahankrtirutthita |

pancatmakamabhutpindam dhatubaddham gunatmakam || 10||

sukhaduhkhaih samayuktam jivabhavanaya kuru |

tena jivabhidha prokta visuddhaih paramatmani || 11||

kamakrodhabhayam capi mohalobhamado rajah |

janmamrtyusca karpanyam sokastandra ksudha trsa || 12||

trsna lajja bhayam duhkham visado harsa eva ca |

ebhirdosairvinirmuktah sa jivah kevalo matah || 13||

tasmaddosavinasarthamupayam kathayami te |

yogahinam katham jnanam moksadam bhavati dhruvam || 14||

yogo hi jnanahinastu na ksamo moksakarmani |

tasmajjnanam ca yogam ca mumuksurdrdhamabhyaset || 15||

ajnanadeva samsaro jnanadeva vimucyate |

jnanasvarupamevadau jnanam jneyaikasadhanam || 16||

jnatam yena nijam rupam kaivalyam paramam padam |

niskalam nirmalam saksatsaccidanandarupakam || 17||

utpattisthitisamharasphurtijnanavivarjitam |

etajjnanamiti proktamatha yogam bravimi te || 18||

yogo hi bahudha brahmanbhidyate vyavaharatah |

mantrayogo layascaiva hatho'sau rajayogatah || 19||

arambhasca ghatascaiva tatha paricayah smrtah |

nispattiscetyavastha ca sarvatra parikirtita || 20||

etesam laksanam brahmanvaksye srnu samasatah |

matrkadiyutam mantram dvadasabdam tu yo japet || 21||

kramena labhate jnanamanimadigunanvitam |

alpabuddhirimam yogam sevate sadhakadhamah || 22||

layayogascittalayah kotisah parikirtitah |

gacchamstisthansvapanbhunjandhyayenniskalamisvaram || 23||

sa eva layayogah syaddhathayogamatah srnu |

yamasca niyamascaiva asanam pranasamyamah || 24||

pratyaharo dharana ca dhyanam bhrumadhyame harim |

samadhih samatavastha sastango yoga ucyate || 25||

mahamudra mahabandho mahavedhasca khecari |

jalandharoddiyanasca mulabandhaistathaiva ca || 26||

dirghapranavasandhanam siddhantasravanam param |

vajroli camaroli ca sahajoli tridha mata || 27||

etesam laksanam brahmanpratyekam srnu tattvatah |

laghvaharo yamesveko mukhya bhavati netarah || 28||

ahimsa niyamesveka mukhya vai chaturanana |

siddham padmam tatha simham bhadram ceti catustayam || 29||

prathamabhyasakale tu vighnah syuschaturanana |

alasyam katthanam dhurtagosti mantradisadhanam || 30||

dhatustrilaulyakadini mrgatrsnamayani vai |

jnatva sudhistyajetsarvanvighnanpunyaprabhavatah || 31||

pranayamam tatah kuryatpadmasanagatah svayam |

susobhanam matham kuryatsuksmadvaram tu nirvranam || 32||

susthu liptam gomayena sudhaya va prayatnatah |

matkunairmasakairlutairvarjitam ca prayatnatah || 33||

dine dine ca sammrstam sammarjanya visesatah |

vasitam ca sugandhena dhupitam gugguladibhih || 34||

natyucchritam natinicam cailajinakusottaram |

tatropavisya medhavi padmasanasamanvitah || 35||

rjukayah pranjalisca pranamedistadevatam |

tato daksinahastasya angusthenaiva pingalam || 36||

nirudhya purayedvayumidaya tu sanaih sanaih |

yathasaktyavirodhena tatah kuryacca kumbhakam || 37||

punastyajetpingalaya sanaireva na vegatah |

punah pingalayapurya purayedudaram sanaih || 38||

dharayitva yathasakti recayedidaya sanaih |

yaya tyajettayapurya dharayedavirodhatah || 39||

janu pradaksinikrtya na drutam na vilambitam |

angulisphotanam kuryatsa matra parigiyate || 40||

idaya vayumaropya sanaih sodasamatraya |

kumbhayetpuritam pascaccatuhsastya tu matraya || 41||

recayetpingalanadya dvatrimsanmatraya punah |

punah pingalayapurya purvavatsusamahitah || 42||

pratarmadhyandine sayamardharatre ca kumbhakan |

sanairasitiparyantam caturvaram samabhyaset || 43||

evam masatrayabhyasannadisuddhistato bhavet |

yada tu nadisuddhih syattada cihnani bahyatah || 44||

jayante yogino dehe tani vaksyamyasesatah |

sariralaghuta diptirjatharagnivivardhanam || 45||

krsatvam ca sarirasya tada jayeta niscitam |

yogavighnakaraharam varjayedyogavittamah || 46||

lavanam sarsapam camlamusnam ruksam ca tiksnakam |

sakajatam ramathadi vahnistripathasevanam || 47||

pratahsnanopavasadikayaklesamsca varjayet |

abhyasakale prathamam sastam ksirajyabhojanam || 48||

godhumamudgasalyannam yogavrddhikaram viduh |

tatah param yathestam tu saktah syadvayudharane || 49||

yathestavayudharanadvayoh siddhyetkevalakumbhakah |

kevale kumbhaka siddhe recapuravivarjite || 50||

na tasya durlabham kincittrisu lokesu vidyate |

prasvedo jayate purvam mardanam tena karayet || 51||

tato'pi dharanadvayoh kramenaiva sanaih sanaih |

kampo bhavati dehasya asanasthasya dehinah || 52||

tato'dhikatarabhyasaddarduri svena jayate |

yatha ca darduro bhava utplunyotplutya gacchati || 53||

padmasanasthito yogi tatha gacchati bhutale |

tato'dhikatarabhyasadbhumityagasca jayate || 54||

padmasanastha evasau bhumimutsrjya vartate |

atimanusacestadi tatha samarthyamudbhavet || 55||

na darsayecca samarthyam darsanam viryavattaram |

svalpam va bahudha duhkham yogi na vyathate tada || 56||

alpamutrapurisasca svalpanidrasca jayate |

kilavo drsika lala svedadurgandhatanane || 57||

etani sarvatha tasya na jayante tatah param |

tato'dhikatarabhyasadbalamutpadyate bahu || 58||

yena bhucara siddhih syadbhucaranam jaye ksamah |

vyaghro va sarabho vyapi gajo gavaya eva va || 59||

simho va yogina tena mriyante hastataditah |

kandarpasya yatha rupam tatha syadapi yoginah || 60||

tadrupavasaga naryah kanksante tasya sangamam |

yadi sangam karotyesa tasya binduksayo bhavet || 61||

varjayitva striyah sangam kuryadabhyasamadarat |

yogino'nge sugandhasca jayate bindudharanat || 62||

tato rahasyupavistah pranavam plutamatraya |

japetpurvarjitanam tu papanam nasahetave || 63||

sarvavighnaharo mantrah pranavah sarvadosaha |

evamabhyasayogena siddhirarambhasambhava || 64||

tato bhaveddhathavastha pavanabhyasatatpara |

prano'pano mano buddhirjivatmaparamatmanoh || 65||

anyonyasyavirodhena ekata ghatate yada |

ghatavastheti sa prokta taccihnani bravimyaham || 66||

purvam yah kathito'bhyasascaturthamsam parigrahet |

diva va yadi va sayam yamamatram samabhyaset || 67||

ekavaram pratidinam kuryatkevalakumbhakam |

indriyanindriyarthebhyo yatpratyaharanam sphutam || 68||

yogi kumbhakamasthaya pratyaharah sa ucyate |

yadyatpasyati caksurbhyam tattadatmeti bhavayet || 69||

yadyacchrnoti karnabhyam tattadatmeti bhavayet |

labhate nasaya yadyattattadatmeti bhavayet || 70||

jihvaya yadrasam hyatti tattadatmeti bhavayet |

tvaca yadyatsprsedyogi tattadatmeti bhavayet || 71||

evam jnanendriyanam tu tattatsaukhyam susadhayet |

yamamatram pratidinam yogi yatnadatandritah || 72||

yatha va cittasamarthyam jayate yogino dhruvam |

durasrutirduradrstih ksanadduragamastatha || 73||

vaksiddhih kamarupatvamadrsyakarani tatha |

malamutrapralepena lohadeh svarnata bhavet || 74||

khe gatistasya jayeta santatabhyasayogatah |

sada buddhimata bhavyam yogina yogasiddhaye || 75||

ete vighna mahasiddherna ramettesu buddhiman |

na darsayetsvasamarthyam yasyakasyapi yogirat || 76||

yatha mudho yatha murkho yatha badhira eva va |

tatha varteta lokasya svasamarthyasya guptaye || 77||

sisyasca svasvakaryesu prarthayanti na samsayah |

tattatkarmakaravyagrah svabhyase'vismrto bhavet || 78||

avismrtya gurorvakyamabhyasettadaharnisam |

evam bhaveddhathavastha santatabhyasayogatah || 79||

anabhyasavatascaiva vrthagosthya na siddhyati |

tasmatsarvaprayatnena yogameva sadabhyaset || 80||

tatah paricayavastha jayate'bhyasayogatah |

vayuh paricito yatnadagnina saha kundalim || 81||

bhavayitva susumnayam pravisedanirodhatah |

vayuna saha cittam ca pravisecca mahapatham || 82||

yasya cittam svapavanam susumnam pravisediha |

bhumirapo'nalo vayurakasasceti pancakah || 83||

yesu pancasu devanam dharana pancadhodyate |

padadijanuparyantam prthivisthanamucyate || 84||

prthivi chaturasram ca pitavarnam lavarnakam |

parthive vayumaropya lakarena samanvitam || 85||

dhyayamscaturbhujakaram caturvaktram hiranmayam |

dharayetpancaghatikah prthivijayamapnuyat || 86||

prthiviyogato mrtyurna bhavedasya yoginah |

ajanoh payuparyantamapam sthanam prakirtitam || 87||

apo'rdhacandram suklam ca vambijam parikirtitam |

varune vayumaropya vakarena samanvitam || 88||

smarannarayanam devam caturbahum kiritinam |

suddhasphatikasankasam pitavasasamacyutam || 89||

dharayetpancaghatikah sarvapapaih pramucyate |

tato jaladbhayam nasti jale mrtyurna vidyate || 90||

apayorhrdayantam ca vahnisthanam prakirtitam |

vahnistrikonam raktam ca rephaksarasamudbhavam || 91||

vahnau canilamaropya rephaksarasamujjvalam |

triyaksam varadam rudram tarunadityasannibham || 92||

bhasmoddhulitasarvangam suprasannamanusmaran |

dharayetpancaghatika vahninasau na dahyate || 93||

na dahyate sariram ca pravistasyagnimandale |

ahrdayadbhruvormadhyam vayusthanam prakirtitam || 94||

vayuh satkonakam krishnam yakaraksarabhasuram |

marutam marutam sthane yakaraksarabhasuram || 95||

dharayettatra sarvajnamisvaram visvatomukham |

dharayetpancaghatika vayuvadvyomago bhavet || 96||

maranam na tu vayosca bhayam bhavati yoginah |

abhrumadhyattu murdhantamakasasthanamucyate || 97||

vyoma vrttam ca dhumram ca hakaraksarabhasuram |

akase vayumaropya hakaropari sankaram || 98||

bindurupam mahadevam vyomakaram sadasivam |

suddhasphatikasankasam dhrtabalendumaulinam || 99||

pancavaktrayutam saumyam dasabahum trilocanam |

sarvayudhairdhrtakaram sarvabhusanabhusitam || 100||

umardhadeham varadam sarvakaranakaranam |

akasadharanattasya khecaratvam bhaveddhruvam || 101||

yatrakutra sthito vapi sukhamatyantamasnute |

evam ca dharanah panca kuryadyogi vicaksanah || 102||

tato drdhasarirah syanmrtyustasya na vidyate |

brahmanah pralayenapi na sidati mahamatih || 103||

samabhyasettatha dhyanam ghatikasastimeva ca |

vayum nirudhya cakase devatamistadamiti || 104||

sagunam dhyanametatsyadanimadigunapradam |

nirgunadhyanayuktasya samadhisca tato bhavet || 105||

dinadvadasakenaiva samadhim samavapnuyat |

vayum nirudhya medhavi jivanmukto bhavatyayam || 106||

samadhih samatavastha jivatmaparamatmanoh |

yadi svadehamutsrastumiccha cedutsrjetsvayam || 107||

parabrahmani liyeta na tasyotkrantirisyate |

atha no cetsamutsrastum svasariram priyam yadi || 108||

sarvalokesu viharannanimadigunanvitah |

kadacitsvecchaya devo bhutva svarge mahiyate || 109||

manusyo vapi yakso va svecchayapiksanadbhavet |

simho vyaghro gajo vasvah svecchaya bahutamiyat || 110||

yathestameva varteta yadva yogi mahesvarah |

abhyasabhedato bhedah phalam tu samameva hi || 111||

parsnim vamasya padasya yonisthane niyojayet |

prasarya daksinam padam hastabhyam dharayeddrdham || 112||

cubukam hrdi vinyasya purayedvayuna punah |

kumbhakena yathasakti dharayitva tu recayet || 113||

vamangena samabhyasya daksangena tato'bhyaset |

prasaritastu yah padastamurupari namayet || 114||

ayameva mahabandha ubhayatraivamabhyaset |

mahabandhasthito yogi krtva purakamekadhih || 115||

vayuna gatimavrtya nibhrtam karnamudraya |

putadvayam samakramya vayuh sphurati satvaram || 116||

ayameva mahavedhah siddhairabhyasyate'nisam |

antah kapalakuhare jihvam vyavrtya dharayet || 117||

bhrumadhyadrstirapyesa mudra bhavati khecari |

kanthamakuncya hrdaye sthapayeddrdhaya dhiya || 118||

bandho jalandharakhyo'yam mrtyumatangakesari |

bandho yena susumnayam pranastuddiyate yatah || 119||

udyanakhyo hi bandho'yam yogibhih samudahrtah |

parsnibhagena sampidya yonimakuncayeddrdham || 120||

apanamurdhvamutthapya yonibandho'yamucyate |

pranapanau nadabindu mulabandhena caikatam || 121||

gatva yogasya samsiddhim yacchato natra samsayah |

karani viparitakhya sarvavyadhivinasini || 122||

nityamabhyasayuktasya jatharagnivivardhani |

aharo bahulastasya sampadyah sadhakasya ca || 123||

alpaharo yadi bhavedagnirdeham haretksanat |

adhahsirascordhvapadah ksanam syatprathame dine || 124||

ksanacca kincidadhikamabhyasettu dinedine |

vali ca palitam caiva sanmasardhanna drsyate || 125||

yamamatram tu yo nityamabhyasetsa tu kalajit |

vajrolimabhyasedyastu sa yogi siddhibhajanam || 126||

labhyate yadi tasyaiva yogasiddhih kare sthita |

atitanagatam vetti khecari ca bhaveddhruvam || 127||

amarim yah pibennityam nasyam kurvandine dine |

vajrolimabhyasennityamamaroliti kathyate || 128||

tato bhavedrajayogo nantara bhavati dhruvam |

yada tu rajayogena nispanna yogibhih kriya || 129||

tada vivekavairagyam jayate yogino dhruvam |

visnurnama mahayogi mahabhuto mahatapah || 130||

tattvamarge yatha dipo drsyate purusottamah |

yah stanah purvapitastam nispidya mudamasnute || 131||

yasmajjato bhagatpurvam tasminneva bhage raman |

ya mata sa punarbharya ya bharya matareva hi || 132||

yah pita sa punah putro yah putrah sa punah pita |

evam samsaracakram kupacakrena ghata iva || 133||

bhramanto yonijanmani srutva lokansamasnute |

trayo lokastrayo vedastisrah sandhyastrayah svarah || 134||

trayo'gnayasca trigunah sthitah sarve trayaksare |

trayanamaksaranam ca yo'dhite'pyardhamaksaram || 135||

tena sarvamidam protam tatsatyam tatparam padam |

puspamadhye yatha gandhah payomadhye yatha ghrtam || 136||

tilamadhye yatha tailam pasanesviva kancanam |

hrdi sthane sthitam padmam tasya vaktramadhomukham || 137||

urdhvanalamadhobindustasya madhye sthitam manah |

akare recitam padmamukarenaiva bhidyate || 138||

makare labhate nadamardhamatra tu niscala |

suddhasphatikasankasam niskalam papanasanam || 139||

labhate yogayuktatma purusastatparam padam |

kurmah svapanipadadisirascatmani dharayet || 140||

evam dvaresu sarvesu vayupuritarecitah |

nisiddham tu navadvare urdhvam prannisvasamstatha || 141||

ghatamadhye yatha dipo nivatam kumbhakam viduh |

nisiddhairnavabhirdvarairnirjane nirupadrave || 142||

niscitam tvatmamatrenavasistam yogasevayetyupanisat ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

iti yogatattvopanisat samapta ||