Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > yogasikha upanisad

yogasikha upanisad

 

yogajnane yatpadaptisadhanatvena visrute |

tatraipadam brahmatattvam svamatramavasisyate ||

om saha navavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai || om santih santih santih ||

sarve jivah sukhairduhkhairmayajalena vestitah |

tesam muktih katham deva krpaya vada sankara || 1||

sarvasiddhikaram margam mayajalanikrntanam |

janmamrtyujaravyadhinasanam sukhadam vada || 2||

iti hiranyagarbhah papraccha sa hovaca mahesvarah |

nanamargaistu dusprapam kaivalyam paramam padam || 3||

siddhimargena labhate nanyatha padmasambhava |

patitah sastrajalesu prajnaya tena mohitah || 4||

svatmaprakasarupam tatkim sastrena prakasyate |

niskalam nirmalam santam sarvatitam niramayam || 5||

tadeva jivarupena punyapapaphalairvrtam |

paramatmapadam nityam tatkatham jivatam gatam || 6||

tattvatitam mahadeva prasadatkathayesvara |

sarvabhavapadatitam jnanarupam niranjanam || 7||

vayuvatsphuritam svasmimstatrahankrtirutthita |

pancatmakamabhutpindam dhatubaddham gunatmakam || 8||

sukhaduhkhaih samayuktam jivabhavanaya kuru |

tena jivamidha prokta visuddhe paramatmani || 9||

kamakrodhabhayam capi mohalobhamatho rajah |

janma mrtyusca karpanyam sokastandra ksudha trsa || 10||

trsna lajja bhayam duhkham visado harsa eva ca |

ebhirdosairvinirmuktah sa jivah siva ucyate || 11||

tasmaddosavinasarthamupayam kathayami te |

jnanam kecidvadantyatra kevalam tanna siddhaye || 12||

yogahinam katham jnanam moksadam bhavatiha bhoh |

yogo'pi jnanahinastu na ksamo moksakarmani || 13||

tasmajjnanam ca yogam ca mumuksurdrdhamabhyaset |

jnanasvarupamevadau jneyam jnanaikasadhanam || 14||

ajnanam kidrsam ceti pravicaryam mumuksuna |

jnatam yena nijam rupam kaivalyam paramam padam || 15||

asau dosairvinirmuktah kamakrodhabhayadibhih |

sarvadosairvrto jivah katham jnanena mucyate || 16||

svatmarupam yatha jnanam purnam tadvyapakam tatha |

kamakrodhadidosanam svarupannasti bhinnata || 17||

pascattasya vidhih kinnu nisedho'pi katham bhavet |

viveki sarvada muktah samsarabhramavarjitah || 18||

paripurnam svarupam tatsatyam kamalasambhava |

sakalam niskalam caiva purnatvacca tadeva hi || 19||

kalina sphurtirupena samsarabhramatam gatam |

niskalam nirmalam saksatsakalam gaganopamam || 20||

utpattisthitisamharasphurtijnanavivarjitam |

etadrupam samayatah sa katham mohasagare || 21||

nimajjati mahabaho tyaktva vidyam punah punah |

sukhaduhkhadimohesu yatha samsarinam sthitih || 22||

tatha jnani yada tisthedvasanavasitastada |

tayornasti viseso'tra sama samsarabhavana || 23||

jnanam cedidrsam jnatamajnanam kidrsam punah |

jnananistho virakto'pi dharmajno vijitendriyah || 24||

vina dehena yogena na moksam labhate vidhe |

apakvah paripakvasca dehino dvividhah smrtah || 25||

apakva yogahinastu pakva yogena dehinah |

sarvo yogagnina deho hyajadah sokavarjitah || 26||

jadastu parthivo jneyo hyapakvo duhkhado bhavet |

dhyanastho'sau tathapyevamindriyairvivaso bhavet || 27||

tani gadham niyamyapi tathapyanyaih prabadhyate |

sitosnasukhaduhkhadyairvyadhibhirmanasaistatha || 28||

anyairnanavidhairjivaih sastragnijalamarutaih |

sariram pidyate taistaiscittam sanksubhyate tatah || 29||

tatha pranavipattau tu ksobhamayati marutah |

tato duhkhasatairvyapatm cittam ksubdham bhavennrnam || 30||

dehavasanasamaye citte yadyadvibhavayet |

tattadeva bhavejjiva ityevam janmakaranam || 31||

dehante kim bhavejjanma tanna jananti manavah |

tasmajjnanam ca vairagyam jivasya kevalam sramah || 32||

pipilika yatha lagna dehe dhyanadvimucyate |

asau kim vrscikairdrasto dehante va katham sukhi || 33||

tasmanmudha na jananti mithyatarkena vestitah |

ahankrtiryada yasya nasta bhavati tasya vai || 34||

dehastvapi bhavennasto vyadhayascasya kim punah |

jalagnisastrakhatadibadha kasya bhavisyati || 35||

yada yada pariksina pusta cahankrtirbhavet |

tamanenasya nasyanti pravartante rugadayah || 36||

karanena vina karyam na kadacana vidyate |

ahankaram vina tadvaddehe duhkham katham bhavet || 37||

sarirena jitah sarve sariram yogibhirjitam |

tatkatham kurute tesam sukhaduhkhadikam phalam || 38||

indriyani mano buddhih kamakrodhadikam jitam |

tenaiva vijitam sarvam nasau kenapi badhyate || 39||

mahabhutani tattvani samhrtani kramena ca |

saptadhatumayo deho dagdha yogagnina sanaih || 40||

devairapi na laksyeta yogideho mahabalah |

bhedabandhavinirmukto nanasaktidharah parah || 41||

yathakasastatha deha akasadapi nirmalah |

suksmatsuksmataro drsyah sthulatsthulo jadajjadah || 42||

iccharupo hi yogindrah svatantrastvajaramarah |

kridate trisu lokesu lilaya yatrakutracit || 43||

acintyasaktimanyogi nanarupani dharayet |

samharecca punastani svecchaya vijitendriyah || 44||

nasau maranamapnoti punaryogabalena tu |

hathena mrta evasau mrtasya maranam kutah || 45||

maranam yatra sarvesam tatrasau parijivati |

yatra jivanti mudhastu tatrasau mrta eva vai || 46||

kartavyam naiva tasyasti krtenasau na lipyate |

jivanmuktah sada svacchah sarvadosavivarjitah || 47||

virakta jnaninascanye dehena vijitah sada |

te katham yogibhistulya mamsapindah kudehinah || 48||

dehante jnanibhih punyatpapacca phalamapyate |

idrsam tu bhavettattadbhuktva jnani punarbhavet || 49||

pascatpunyena labhate siddhena saha sangatim |

tatah siddhasya krpaya yogi bhavati nanyatha || 50||

tato nasyati samsaro nanyatha sivabhasitam |

yogena rahitam jnanam na moksaya bhavedvidhe || 51||

jnanenaiva vina yogo na siddhyati kadacana |

janmantaraisca bahubhiryogo jnanena labhyate || 52||

jnanam tu janmanaikena yogadeva prajayate |

tasmayogatparataro nasti margastu moksadah || 53||

pravicarya ciram jnanam mukto'hamiti manyate |

kimasau mananadeva mukto bhavati tatksanat || 54||

pascajjanmasantantarairyogadeva vimucyate |

na tatha bhavato yogajjanmamrtyu punah punah || 55||

pranapanasamayogaccandrasuryaikata bhavet |

saptadhatumayam dehamagnina ranjayeddhruvam || 56||

vyadhayastasya nasyanti cchedakhatadikastatha

tadasau paramakasarupo dehyavatisthati || 57||

kim punarbahunoktena maranam nasti tasya vai |

dehiva drsyate loke dagdhakarpuravatsvayam || 58||

cittam pranena sambaddham sarvajivesu samsthitam |

rajjva yadvatsusambaddhah paksi tadvadidam manah || 59||

nanavidhairvicaraistu na badhyam jayate manah |

tasmattasya jayopayah prana eva hi nanyatha || 60||

tarkairjalpaih sastrajalairyuktibhirmantrabhesajaih |

na vaso jayate pranah siddhopayam vina vidhe || 61||

upayam tamavijnaya yogamarge pravartate |

khandajnanena sahasa jayate klesavattarah || 62||

yo jitva pavanam mohadyogamicchati yoginam |

so'pakvam kumbhamaruhya sagaram tartumicchati || 63||

yasya prano vilino'ntah sadhake jivite sati |

pindo na patitastasya cittam dosaih prabadhate || 64||

suddhe cetasi tasyaiva svatmajnanam prakasate |

tasmajjnanam bhavedyogajjanmanaikena padmaja || 65||

tasmadyogam tamevadau sadhako nityamabhyaset |

mumuksubhih pranajayah kartavyo moksahetave || 66||

yogatparataram punyam yogatparataram sivam |

yogatparataram suksmam yogatparataram nahi || 67||

yo'panapranayoraikyam svarajoretasostatha |

suryacandramasoryogo jivatmaparamatmanoh || 68||

evam tu dvandvajalasya  samyogo yoga ucyate |

atha yogasikham vaksye sarvajnanesu cottamam || 69||

yadanudhyayate mantram gatrakampo'tha jayate |

asanam padmakam baddhva yaccanyadapi rocate || 70||

nasagre drstimaropya hastapadau ca samyatau |

manah sarvatra sangrhya omkaram tatra cintayet || 71||

dhyayate satatam prajno hrtkrtva paramesvaram |

ekastambhe navadvare tristhune pancadaivate || 72||

idrse tu sarire va matimannopalaksayet |

adityamandalakaram rasmijvalasamakulam || 73||

tasya madhyagatam vahnim prajvaleddipavartivat |

dipasikha tu ya matra sa matra paramesvare || 74||

bhindanti yoginah suryam yogabhyasena vai punah |

dvitiyam susumnadvaram parisubhram samarpitam || 75||

kapalasamputam pitva tatah pasyati tatpadam |

atha na dhyayate janturalasyacca  pramadatah || 76||

yadi trikalamagacchetsa gacchetpunyasampadam |

punyametatsamasadya sanksipya kathitam maya || 77||

labdhayogo'tha buddhyeta prasannam paramesvaram |

janmantarasahasresu yada ksinam tu kilbisam || 78||

tada pasyati yogena samsarocchedanam mahat |

adhuna sampravaksyami yogabhyasasya laksanam || 79||

marujjayo yasya siddhah sevayettam gurum sada |

guruvastraprasadena kuryatpranajayam budhah || 80||

vitastipramitam dairghyam chaturangulavistrtam |

mrdulam dhavalam proktam vestanambaralaksanam || 81||

nirudhya marutam gadham sakticalanayuktitah |

astadha kundalibhutamrjvim kuryattu kundalim || 82||

payorakuncanam kuryatkundalim calayettada |

mrtyucakragatasyapi tasya mrtyubhayam kutah || 83||

etadeva param guhyam kathitam tu maya tava |

vajrasanagato nityamurdhvakuncanamabhyaset || 84||

vayuna jvalito vahnih kundalimanisam dahet |

santapta sagnina jivasaktistrailokyamohini || 85||

praviseccandratunde tu susumnavadanantare |

vayuna vahnina sardham brahmagranthim bhinatti sa || 86||

visnugranthim tato bhittva rudragranthau ca tisthati |

tatastu kumbhakairgadham purayitva punahpunah || 87||

athabhyasetsuryabhedamujjayim capi sitalim |

bhastram ca sahito nama syaccatustayakumbhakah || 88||

bandhatrayena samyuktah kevalapraptikarakah |

athasya laksanam samyakkathayami samasatah || 89||

ekakina samupagamya viviktadesam

     pranadirupamamrtam paramarthatattvam |

laghvasina dhrtimata paribhavitavyam

     samsararogaharamausadhamadvitiyam || 90||

suryanadya samakrsya vayumabhyasayogina |

vidhivatkumbhakam krtva recayecchritarasmina || 91||

udare bahurogaghnam krimidosam nihanti ca |

muhurmuhuridam karyam suryabhedamudahrtam || 92||

nadibhyam vayumakrsya kundalyah parsvayoh ksipet |

dharayedudare pascadrecayedidaya sudhih || 93||

kanthe kaphadi dosaghnam sariragnivivardhanam |

nadijalapaham dhatugatadosavinasanam || 94||

gacchatastisthatah karyamujjayakhyam tu kumbhakam |

mukhena vayum sangrhya ghranarandhrena recayet || 95||

sitalikaranam cedam hanti pittam ksudham trsam |

stanayoratha bhastreva lohakarasya vegatah || 96||

recyetpurayedvayumasramam dehagam dhiya |

yatha sramo bhaveddehe tatha suryena purayet || 97||

kanthasankocanam krtva punascandrena recayet |

vatapittaslesmaharam sariragnivivardhanam || 98||

kundalibodhakam vaktradosaghnam subhadam sukham |

brahmanadimukhantasthakaphadyargalanasanam || 99||

samyagbandhusamudbhutam granthitrayavibhedakam |

visesenaiva kartavyam bhastrakhyam kumbhakam tvidam || 100||

bandhatrayamathedanim pravaksyami yathakramam |

nityam krtena tenasau vayorjayamavapnuyat || 101||

caturnamapi bhedanam kumbhake samupasthite |

bandhatrayamidam karyam vaksyamanam mayahi tat || 102||

prathamo mulabandhastu dvitiyoddiyanabhidhah |

jalandharastrtiyastu laksanam kathayamyaham || 103||

gudam parsnya tu sampidya payumakuncaledbalat |

varamvaram yatha cordhvam samayati samiranah || 104||

pranapanau nadabindu mulabandhena caikatam |

gatva yogasya samsiddhim yacchato natra samsayah || 105||

kumbhakante recakadau kartavyastuddiyanakah |

bandho yena susumnayam pranastuddiyate yatah || 106

tasmaduddiyanakhyo'yam yogibhih samudahrtah |

uddiyanam tu sahajam guruna kathitam sada || 107||

abhyasettadatandrastu vrddho'pi taruno bhavet |

nabherurdhvamadhascapi tranam kuryatprayatnatah || 108||

sanmasamabhyasenmrtyum jayatyeva na samsayah |

purakante tu kartavyo bandho jalandharabhidhah || 109||

kanthasankocarupo'sau vayurmarganirodhakah |

kanthamakuncya hrdaye sthapayeddrdhamicchaya || 110||

bandho jalandharakhyo'yamamrtapyayakarakah |

adhastatkuncanenasu kanthasankocane krte || 111||

madhye pascimatanena syatprano brahmanadigah |

vajrasanasthito yogi calayitva tu kundalim || 112||

kuryadanantaram bhastrim kundalimasu bodhayet |

bhidyante granthayo vamse taptalohasalakaya || 113||

tathaiva prsthavamsah syadgranthibhedastu vayuna |

pipilikayam lagnayam kandustatra pravartate || 114||

susumnayam tathabhyasatsatatam vayuna bhavet |

rudragranthim tato bhittva tato yati sivatmakam || 115||

candrasuryau samau krtva tayoryogah pravartate |

gunatrayamatitam syadgranthitrayavibhedanat || 116||

sivasaktisamayoge jayate parama sthitih |

yatha kari karenaiva paniyam prapibetsada || 117||

susumnavajranalena pavamanam grasettatha |

vajradandasamudbhuta manayascaikavimsatih || 118||

susumnayam sthitah sarve sutre manigana iva |

moksamarge pratisthanatsusumna visvarupini || 119||

yathaiva niscitah kalascandrasuryanibandhanat |

apurya kumbhito vayurbahirno yati sadhake || 120||

punahpunastadvadeva pascimadvaralaksanam |

puritastu sa taddvarairisatkumbhakatam gatah || 121||

pravisetsarvagatresu vayuh pascimamargatah |

recitah ksinatam yati puritah posayettatah || 122||

yatraiva jatam sakalevaram mana-

     statraiva linam kurute sa yogat |

sa eva mukto nirahankrtih sukhi

     mudha na jananti hi pindapatinah || 123||

cittam vinistam yadi bhasitam sya-

     ttatra pratito maruto'pi nasah |

na cedyadi syanna tu tasya sastram

     natmapratitirna gururna moksah || 124||

jaluka rudhiram yadvadbaladakarsati svayam |

brahmanadi tatha dhatunsantatabhyasayogatah || 125||

anenabhyasayogena nityamasanabandhatah |

cittam vilinatameti bindurno yatyadhastatha || 126||

recakam purakam muktva vayuna sthiyate sthiram |

nana nadah pravartante samsraveccandramandalam || 127||

nasyanti ksutpipasadyah sarvadosastatastada |

svarupe saccidanande sthitimapnoti kevalam || 128||

kathitam tu tava pritya hyetadabhyasalaksanam |

mantro layo hatho rajayogo'ntarbhumikah kramat || 129||

eka eva caturdha'yam mahayogo'bhidhiyate |

hakarena bahiryati sakarena visetpunah || 130||

hamsahamseti mantro'yam sarvairjivasca japyate |

guruvakyatsusumnayam viparito bhavejjapah || 131||

so'hamso'hamiti prokto mantrayogah sa ucyate |

pratitirmantrayogacca jayate pascime pathi || 132||

hakarena tu suryah syatsakarenendurucyate |

suryacandramasoraikyam hatha ityabhidhiyate || 133||

hathena grasyate jadyam sarvadosasamudbhavam |

ksetrajnah paramatma ca tayoraikyam yada bhavet || 134||

tadaikye sadhite brahmamscittam yati vilinatam |

pavanah sthairyamayati layayogodaye sati || 135||

layatsamprapyate saukhyam svatmanadam param padam |

yonimadhye mahaksetre japabandhukasannibham || 136||

rajo vasati jantunam devitattvam samavrtam |

rajaso retaso yogadrajayoga iti smrtah || 137||

animadipadam prapya rajate rajayogatah |

pranapanasamayogo jneyam yogacatustayam || 138||

sanksepatkathitam brahmannanyatha sivabhasitam |

kramena prapyate prapyamabhyasadeva nanyatha || 139||

ekenaiva sarirena yogabhyasacchanaihsanaih |

ciratsamprapyate muktirmarkatakrama eva sah || 140||

yogasiddhim vina dehah pramadadyadi nasyati |

purvavasanaya yuktah sariram canyadapnuyat || 141||

tatah punyavasatsiddho guruna saha sangatah |

pascimadvaramargena jayate tvaritam phalam || 142||

purvajanmakrtabhyasatsattvaram phalamasnute |

etadeva hi vijneyam tatkakamatamucyate || 143||

nasti kakamatadanyadabhyasakhyamatah param |

tenaiva prapyate muktirnanyatha sivabhasitam || 144||

hathayogakramatkasthasahajivalayadikam |

nakrtam moksamargam syatprasiddham pascimam vina || 145||

adau rogah pranasyanti pascajjadyam sarirajam |

tatah samaraso bhutva candro varsatyanaratam || 146||

dhatumsca sangrahedvahnih pavanena samantatah |

nana nadah pravartante mardavam syatkalevare || 147||

jitva vrstyadikam jadyam khecarah sa bhavennarah |

sarvajnosau bhavetkamarupah pavanavegavan || 148||

kridate trisu likesu jayante siddhayo'khilah |

karpure liyamane kim kathinyam tatra vidyate || 149||

ahankaraksaye tadvaddehe kathina kutah |

sarvakarta ca yogindrah svatantro'nantarupavan || 150||

jivanmukto mahayogi jayate natra samsayah |

dvividhah siddhayo loke kalpita'kalpitastatha || 151||

rasausadhikriyajalamantrabhyasadhisadhanat |

siddhyanti siddhayo yastu kalpitastah prakirtitah || 152||

anitya alpaviryastah siddhayah sadhanodbhavah |

sadhanena vinapyevam jayante svata eva hi || 153||

svatmayogaikanisthesu svatantryaddisvarapriyah |

prabhutah siddhayo yastah kalpanarahitah smrtah || 154|

siddhanitya mahavirya iccharupah svayogajah |

cirakalatprajayante vasanarahitesu ca || 155||

tastu gopya mahayogatparamatmapade'vyaye |

vina karyam sada guptam yogasiddhasya laksanam || 156||

yathakasam samuddisya gacchadbhih pathikaih pathi |

nana tirthani drsyante nanamargastu siddhayah || 157||

svayameva prajayante labhalabhavivarjite |

yogamarge tathaivedam siddhijalam pravartate || 158||

pariksakaih svarnakarairhema samprocyate yatha |

sidhibhirlaksayetsiddham jivanmuktam tathaiva ca || 159||

alaukikagunastasya kadaciddrsyate dhruvam |

siddhibhih parihinam tu naram baddham tu laksayet || 160||

ajaramarapindo yo jivanmuktah sa eva hi |

pasukukkutakitadya mrtim samprapnuvanti vai || 161||

tesam kim pindapatena muktirbhavati padmaja |

na bahih prana ayati pindasya patanam kutah || 162||

pindapatena ya muktih sa muktirna tu hanyate |

dehe brahmatvamayate jalanam saindhavam yatha || 163||

ananyatam yada yati tada muktah sa ucyate |

vimatani sarirani indriyani tathaiva ca || 164||

brahma dehatvamapannam vari budbudatamiva |

dasadvara puram deham dasanadimahapatham || 165||

dasabhirvayubhirvyaptam dasendriyaparicchadam |

sadadharapavarakam sadanvayamahavanam || 166||

catuhpithasamakirnam chaturamnayadipakam |

bindunadamahalingam sivasaktiniketanam || 167||

deham sivalayam proktam siddhidam sarvadehinam |

gudamedhrantaralastham muladharam trikonakam || 168||

sivasya jivarupasya sthanam taddhi pracaksate |

yatra kundalininama para saktih pratisthita || 169||

yasmadutpadyate vayuryasmadvahnih pravartate |

yasmadutpadyate binduryasmannadah pravartate || 170||

yasmadutpadyate hamso yasmadutpadyate manah |

tadetatkamarupakhyam pitham kamaphalapradam || 171||

svadhisthanahvayam cakram lingamule sadasrake |

nabhidese sthitam cakram dasaram manipurakam || 172||

dvadasaram mahacakram hrdaye capyanahatam |

tadetatpurnagiryakhyam pitham kamalasambhava || 173||

kanthakupe visuddhyakhyam yaccakram sodasasrakam |

pitham jalandhara nama tisthatyatra suresvara || 174||

ajna nama bhruvormadhye dvidalam cakramuttamam |

udyanakhyam mahapithamuparistatpratisthitam || 175||

chaturasram dharanyadau brahma tatradhidevata |

ardhacandrakrti calam visnustasyadhidevata || 176||

trikonamandalam vahni rudrastasyadhidevata |

vayorbimbam tu satkonamisvaro'syadhidevata || 177||

akasamandalam vrttam devatasya sadasivah |

nadarupam bhruvormadhye manaso mandalam viduh || 178||

iti prathamo'dhyayah || 1||

punaryogasya mahatmyam srotumicchami sankara |

yasya vijnanamatrena khecarisamatam vrajet || 1||

srnu brahmanpravaksyami gopaniyam prayatnatah |

dvadasabdam tu susrusam yah kuryadapramadatah || 2||

tasmai vacyam yathatathyam dantaya brahmacarine |

pandityadarthalobhadva pramadadva prayacchati || 3||

tenadhitam srutam tena tena sarvamanusthitam |

mulamantram vijanati yo vidvangurudarsitam || 4||

sivasaktimayam mantram muladharatsamutthitam |

tasya mantrasya vai brahmanchrota vakta ca durlabhah || 5||

etatpithamiti proktam nadalingam cidatmakam |

tasya vijnanamatrena jivanmukto bhavejjanah || 6||

animadikamaisvaryamaciradeva jayate |

mananatprananaccaiva madrupasyavabodhanat || 7||

mantramityucyate brahmanmadadhisthanato'pi va |

mulatvatsarvamantranam muladharatsamudbhavat || 8||

mulasvarupalingatvanmulamantra iti smrtah |

suksmatvatkaranatvacca layanadgamanadapi || 9||

laksanatparamesasya lingamityabhidhiyate |

sannidhanatsamastesu jantusvapi ca santatam || 10||

sucakatvacca rupasya sutramityabhidhiyate |

mahamaya mahalaksmirmahadevi sarasvati || 11||

adharasaktiravyakta yaya visvam pravartate |

suksmabha bindurupena pitharupena vartate || 12||

bindupitham vinirbhidya nadalingamupasthitam |

pranenoccaryate brahmansanmukhikaranena ca || 13||

gurupadesamargena sahasaiva prakasate |

sthulam suksmam param ceti trividham brahmano vapuh || 14||

pancabrahmamayam rupam sthulam vairajamucyate |

hiranyagarbham suksmam tu nadam bijatrayatmakam || 15||

param brahma param satyam saccidanandalaksanam |

aprameyamanirdesyamavanmanasagocaram || 16||

suddham suksmam nirakaram nirvikaram niranjanam |

anantamaparicchedyamanupamamanamayam || 17||

atmamantrasadabhyasatparatattvam prakasate |

tadabhivyaktacihnani siddhidvarani me srnu || 18||

dipajvalendukhadyotavidyunnaksatrabhasvarah |

drsyante suksmarupena sada yuktasya yoginah || 19||

animadikamaisvaryamacirattasya jayate |

nasti nadatparo mantro na devah svatmanah parah || 20||

nanusandheh para puja na hi trpteh param mukham |

gopaniyam prayatnena sarvada siddhimicchata |

madbhakta etadvijnaya krta krtyah sukhi bhavet || 21||

yasya deve para bhaktiryatha deve tatha gurau |

tasyaite kathita hyarthah prakasante mahatmanah || 22|| iti ||

iti dvitiyo'dhyayah || 2||

yannamasyam cidakhyatam yatsiddhinam ca karanam |

yena vijnatamatrena janmabandhatpramucyate || 1||

aksaram paramo nadah sabdabrahmeti kathyate |

muladharagata saktih svadhara bindurupini || 2||

tasyamutpadyate nadah suksmabijadivankurah |

tam pasyantim vidurvisvam yaya pasyanti yoginah || 3||

hrdaye vyajyate ghoso garjatparjanyasannibhah |

tatra sthita suresana madhyametyabhidhiyate || 4||

pranena ca svarakhyena prathita vaikhari punah |

sakhapallavarupena talvadisthanaghattanat || 5||

akaradiksakarantanyaksarani samirayet |

aksarebhyah padani syuh padebhyo vakyasambhavah || 6||

sarve vakyatmaka mantra vedasastrani krtsnasah |

puranani ca kavyani bhasasca vividha api || 7||

saptasvarasca gathasca sarve nadasamudbhavah |

esa sarasvati devi sarvabhutaguhasraya || 8||

vayuna vahniyuktena preryamana sanaih sanaih |

tadvivartapadairvakyairityevam vartate sada || 9||

ya imam vaikhari saktim yogi svatmani pasyati |

sa vaksiddhimavapnoti sarasvatyah prasadatah || 10||

vedasastrapurananam svayam karta bhavisyati |

yatra bindusca nadasca somasuryagnivayavah || 11||

indriyani ca sarvani layam gacchanti suvrata |

vayavo yatra liyante mano yatra viliyate || 12||

yam labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah |

yasmimsthito na duhkhena gurunapi vicalyate || 13||

yatroparamate cittam niruddham yogasevaya |

yatra caivatmanatmanam pasyannatmani tusyati || 14||

sukhamatyantikam yattadbuddhigrahyamatindriyam |

etatksaraksaratitamanaksaramitiryate || 15||

ksarah sarvani bhutani sutratma'ksara ucyate |

aksaram paramam brahma nirvisesam niranjanam || 16||

alaksanamalaksam tadapratarkyamanupamam |

aparaparamacchedyamacintyamatinirmalam || 17||

adharam sarvabhutanamanadharamanamayam |

apramanamanirdesyamaprameyamatindriyam || 18||

asthulamananuhrasvamadirghamajamavyayam |

asabdamasparsarupamacaksuhsrotranamakam || 19||

sarvajnam sarvagam santam sarvesam hrdaye sthitam |

susamvedyam gurumatatsudurbodhamacetasam || 20||

niskalam nirgunam santam nirvikaram nirasrayam |

nirlepakam nirapayam kutasthamacalam dhruvam || 21||

jyotisamapi tajjyotistamahpare pratisthitam |

bhavabhavavinirmuktam bhavanamatragocaram || 22||

bhaktigamyam param tattvamantarlinena cetasa |

bhavanamatramevatra karanam padmasambhava || 23||

yatha dehantaraprapteh karanam bhavana nrnam |

visayam dhyayatah pumso visaye ramate manah || 24||

mamanusmaratascittam mayyevatra viliyate |

sarvajnatvam paresatvam sarvasampurnasaktita |

anantasaktimattvam ca madanusmaranadbhavet || 25|| iti||

iti trtiyo'dhyayah || 3||

caitanasyaikarupatvadbhedo yukto na karhicit |

jivatvam ca tatha jneyam rajjvam sarpagraho yatha || 1||

rajjvajnanatksanenaiva yadvadrajjurhi sarpini |

bhati tadvaccitih saksadvisvakarena kevala || 2||

upadanam prapancasya brahmano'nyanna vidyate |

tasmatsarvaprapanco'yam brahmaivasti na cetarat || 3||

vyapyavyapyakata mithya sarvamatmeti sasanat |

iti jnate pare tattve bhedasyavasarah kutah || 4||

brahmanah sarvabhutani jayante paramatmanah |

tasmadetani brahmaiva bhavantiti vicintaya || 5||

brahmaiva sarvanamani rupani vividhani ca |

karmanyapi samagrani bibhartiti vibhavaya || 6||

suvarnajjayamanasya suvarnatvam ca sasvatam |

brahmano jayamanasya brahmatvam ca tatha bhavet || 7||

svalpamapyantaram krtva jivatmaparamatmanoh |

yastisthati vimudhatma bhayam tasyapi bhasitam || 8||

yadajnanadbhaveddvaitamitarattatprapasyati |

atmatvena tada sarvam netarattatra canvapi || 9||

anubhuto'pyayam loko vyavaharaksamo'pi san |

asadrupo yatha svapna uttaraksanabadhitah || 10||

svapne jagaritam nasti jagare svapnata nahi |

dvayameva laye nasti layo'pi hyanayorna ca || 11||

trayameva bhavenmithya gunatrayavinirmitam |

asya drasta gunatito nityo hyesa cidatmakah || 12||

yadvanmrdi ghatabhrantih suktau hi rajatasthitih |

tadvadbrahmani jivatvam viksamane vinasyati || 13||

yatha mrdi ghato nama kanake kundalabhidha |

suktau hi rajatakhyatirjivasabdastatha pare || 14||

yathaiva vyomni nilatvam yatha niram marusthale |

purusatvam yatha sthanau tadvadvisvam cidatmani || 15||

yathaiva sunyo vetalo gandharvanam puram yatha |

yathakase dvicandratvam tadvatsatye jagatsthitih || 16||

yatha tarangakallolairjalameva sphuratyalam |

ghatanamna yatha prthvi patanamna hi tantavah || 17||

jagannamna cidabhati sarvam brahmaiva kevalam |

yatha vandhyasuto nasti yatha nasti marau jalam || 18||

yatha nasti nabhovrksastatha nasti jagatsthitih |

grhyamane ghate yadvanmrttika bhati vai balat || 19||

viksyamane prapance tu brahmaivabhati bhasuram |

sadaivatma visuddho'smi hyasuddho bhati vai sada || 20||

yathaiva dvividha rajjurjnanino'jnanino'nisam |

yathaiva mrnmayah kumbhastadvaddeho'pi chinmayah || 21||

atmanatmaviveko'yam mudhaiva kriyate budhaih ||

sarpatvena yatha rajju rajatatvena suktika || 22||

vinirnita vimudhena dehatvena tathatmata |

ghatatvena yatha prthvi jalatvena maricika || 23||

grhatvena hi kasthani khadgatvena hi lohata |

tadvadatmani dehatvam pasyatyajnanayogatah || 24|| iti||

iti caturtho'dhyayah || 4||

punaryogam pravaksyami guhyam brahmasvarupakam |

samahitamanaa bhutva srnu brahmanyathakramam || 1||

dasadvarapuram deham dasanadimahapatham |

dasabhirvayubhirvyaptam dasendriyaparicchadam || 2||

sadadharapavarakam sadanvayamahavanam |

catuhpithasamakirnam chaturamnayadipakam || 3||

bindunadamahalingavisnulaksminiketanam |

deham visnvalayam proktam siddhidam sarvadehinam || 4||

gudamedhrantaralastham muladharam trikonakam |

sivasya jivarupasya sthanam taddhi pracaksate || 5||

yatra kundalini nama para saktih pratisthita |

yasmadutpadyate vayuryasmadvahnih pravartate || 6||

yasmadutpadyate binduryasmannadah pravartate |

yasmadutpadyate hamso yasmadutpadyate manah || 7||

tadetatkamarupakhyam pitham kamaphalapradam |

svadhisthanahvayam cakram lingamule sadasrakam || 8||

nabhidese sthitam cakram dasasram manipurakam |

dvadasaram mahacakram hrdaye capyanahatam || 9||

tadetatpurnagiryakhyam pitham kamalasambhava |

kanthakupe visuddhakhyam yaccakram sodasasrakam || 10||

pitham jalandharam nama tisthatyatra caturmukha |

ajna nama bhruvormadhye dvidalam cakramuttamam || 11||

udyanakhyam mahapithamuparistatpratisthitam |

sthananyetani dehe'sminchaktirupam prakasate || 12||

chaturasradharanyadau brahma tatradhidevata |

ardhacandrakrti jalam visnustasyadhidevata || 13||

trikonamandalam vahni rudrastasyadhidevata |

vayorbimbam tu satkonam sankarso'tradhidevata || 14||

akasamandalam vrttam shrimannarayano'tradhidevata |

nadarupam bhruvormadhye manaso mandalam viduh || 15||

sambhavasthanametatte varnitam padmasambhava |

atah param pravaksyami nadicakrasya nirnayam || 16||

muladharatrikonastha susumna dvadasangula |

mulardhacchinnavamsabha brahmanaditi sa smrta || 17||

ida ca pingala caiva tasyah parsvadvaye gate |

vilambinyamanusyute nasikantamupagate || 18||

idayam hemarupena vayurvamena gacchati |

pingalayam tu suryatma yati daksinaparsvatah || 19||

vilambiniti ya nadi vyakta nabhau pratisthita |

tatra nadyah samutpannastiryagurdhvamadhomukhah || 20||

tannabhicakramityuktam kukkutandamiva sthitam |

gandhari hastijihva ca tasmannetradvayam gate || 21||

pusa calambusa caiva srotradvayamupagate |

sura nama mahanadi tasmadbhrumadhyamashrita || 22||

visvodari tu ya nadi sa bhunkte'nnam caturvidham |

sarasvati tu ya nadi sa jihvantam prasarpati || 23||

rakahvaya tu ya nadi pitva ca salilam ksanat |

ksutamutpadayed ghrane slesmanam sancinoti ca || 24||

kanthakupodbhava nadi sankhinakhya tvadhomukhi |

annasaram samadaya murdhni sancinute sada || 25||

nabheradhogatastisro jadayah syuradhomukhah |

malam tyajetkuhurnadi mutram muncati varuni || 26||

citrakhya sivini nadi suklamocanakarani |

nadicakramiti proktam bindurupamatah srnu || 27||

sthulam suksmam param ceti trividham brahmano vapuh |

sthulam suklatmakam binduh suksmam pancagnirupakam || 28||

somatmakah parah proktah sada saksi sadacyutah |

patalanamadhobhage kalagniryah pratisthitah || 29||

samulagnih sarire'gniryasmannadah prajayate |

vadavagnih sarirastho hyasthimadhye pravartate || 30||

kasthapasanayorvahnirhyasthimadhye pravartate |

kasthapasanajo vahnih parthivo grahanigatah|| 31||

antariksagato vahnirvaidyutah svantaratmakah |

nabhasthah suryarupo'gnirnabhimandalamashritah || 32||

visam varsati suryo'sau sravatyamrtamunmukhah |

talumule sthitascandrah sudham varsatyadhomukhah || 33||

bhrumadhyanilayo binduh suddhasphatikasannibhah |

mahavisnosca devasya tatsuksmam rupamucyate || 34||

etatpancagnirupam yo bhavayedbuddhimandhiya |

tena bhuktam ca pitam ca hutameva na samsayah || 35||

sukhasamsevitam svapnam sujirnamitabhojanamj |

sarirasuddhim krtvadau sukhamasanamasthitah || 36||

pranasya sodhayenmargam recapurakakumbhakaih |

gudamakuncya yatnena mulasaktim prapujayet || 37||

nabhau lingasya madhye tu udyanakhyam ca bandhayet |

uddiya yati tenaiva saktitodyanapithakam || 38||

kantham sankocayetkincidbandho jalandhari hyayam |

bandhayetkhecari mudram drdhacittah samahitah || 39||

kapalavivare jihva pravista viparitaga |

bhruvorantargata drstirmudra bhavati khecari || 40||

khecarya mudritam yena vivaram lambikordhvatah |

na piyusam patatyagnau na ca vayuh pradhavati || 41||

na ksudha na trsa nidra naivalasyam prajayate |

na ca mrtyurbhavettasya yo mudram vetti khecarim || 42||

tatah purvapare vyomni dvadasante'cyutatmake |

uddyanapithe nirdvandve niralambe niranjane || 43||

tatah pankajamadhyastham candramandalamadhyagam |

narayanamanudhyayetsravatamamrtam sada || 44||

bhidyate hrdayagranthischidyante sarvasamsayah |

ksiyante casya karmani tasmidnrste paravare || 45||

atha siddhim pravaksyami sukhopayam suresvara |

jitendriyanam santanam jitasvasavicetasam || 46||

nade manolayam brahmandurasravanakaranam |

bindau manolayam krtva duradarsanamapnuyat || 47||

kalatmani mano linam trikalajnanakaranam |

parakayamanoyogah parakayapravesakrt || 48||

amrtam cintayenmurdhni ksuttrsavisasantaye |

prthivyam dharayeccittam patalagamanam bhavet || 49||

salile dharayeccittam nambhasa paribhuyate |

agnau sandharayeccittamagnina dahyate na sah || 50||

vayau manolayam kuryadakasagamanam bhavet |

akase dharayeccittamanimadikamapnuyat || 51||

viradrupe mano yunjanmahimanamavapnuyat |

caturmukhe mano yunjanjagatsrstikaro bhavet || 52||

indrarupinamatmanam bhavayanmartyabhogavan |

visnurupe mahayogi palayedakhilam jagat || 53||

rudrarupe mahayogi samharatyeva tejasa |

narayane mano yunjansarvasiddhimavapnuyat || 54||

yatha sankalpayedyogi yogayukto jitendriyah |

tatha tattadavapnoti bhava evatra karanam || 55||

gururbrahma gururvisnurgururdevah sadacyutah |

na guroradhikah kascittrisu lokesu vidyate || 56||

divyajnanopadestaram desikam paramesvaram |

pujayetparaya bhaktya tasya jnanaphalam bhavet || 57||

yatha gurustathaiveso yathaivesostatha guruh |

pujaniyo mahabhaktya na bhedo vidyate'nayoh || 58||

nadvaitavadam kurvita guruna saha kutracit |

advaitam bhavayedbhaktya gurordevasya catmanah || 59||

yogasikham mahaguhyam yo janati mahamatih |

na tasya kincidajnatam trisu lokesu vidyate || 60||

na punyapape nasvastho na duhkham na parajayah |

na casti punaravrttirasminsamsaramandale || 61||

siddhau cittam na kurvita cancalatvena cetasah |

tatha vijnatatattvo'sau mukta eva na samsayah || 62||

ityupanisat || iti pancamo'dhyayah || 5||

upasanaprakaram me bruhi tvam paramesvara |

yena vijnatamatrena mukto bhavati samsrteh || 1||

upasanaprakaram te rahasyam srutisarakam |

hiranyagarbha vaksyami srutva samyagupasaya || 2||

susumnayai kundalinyai sudhayai candramandalat |

manonmanyai namastubhyam mahasaktyai cidatmane || 3||

satam caika ca hrdayasya nadya-

     stasam murdhanamabhinihsrtaika |

tayordhvamayannamrtatvameti

     visvannnya utkramane bhavanti || 4||

ekottaram nadisatam tasam madhye para smrta |

susumna tu pare lina viraja brahmarupini || 5||

ida tisthati vamena pingala daksinena tu |

tayormadhye param sthanam yastadveda sa vedavit || 6||

pranansandharayettasminnasabhyantaracarinah |

bhutva tatrayatapranah sanaireva samabhyaset || 7||

gudasya prsthabhage'sminvinadandah sa dehabhrt |

dirghastidehaparyantam brahmanaditi kathyate || 8||

tasyante susiram suksmam brahmanaditi surabhih |

idapingalayormadhye susumna suryarupini || 9||

sarvam pratisthitam tasminsarvagam visvatomukham |

tasya madhyagatah suryasomagniparamesvarah || 10||

bhutaloka disah ksetrah samudrah parvatah silah |

dvipasca nimnaga vedah sastravidyakalaksarah || 11||

svaramantrapuranani gunascaite ca sarvasah |

bijam bijatmakastesam ksetrajnah pranavayavah || 12||

susumnantargatam visvam tasminsarvam pratisthitam |

nananadiprasavagam sarvabhutantaratmani || 13||

urdhvamulamadhahsakham vayumargena sarvagam |

dvisaptatisahasrani nadyah syurvayugocarah || 14||

sarvamargena susirastiryancah susiratmatah |

adhascordhvam ca kundalyah sarvadvaranirodhanat || 15||

vayuna saha jivordhvajnananmoksamavapnuyat |

jnatva susumnam tadbhedam krtva payum ca madhyagam || 16||

krtva tu caindavasthane ghranarandhre nirodhayet |

dvisaptatisahasrani nadidvarani panjare || 17||

susumna sambhavi saktih sesastvanye nirarthakah |

hrllekhe paramanande talumule vyavasthite || 18||

ata urdhvam nirodhe tu madhyamam madhyamadhyamam |

uccarayetparam saktim brahmarandhranivasinim |

yadi bhramarasrstih syatsamsarabhramanam tyajet || 19||

gamagamastham gamanadisunyam

     cidrupadipam timirandhanasam |

pasyami tam sarvajanantarastham

     namami hamsam paramatmarupam || 20||

anahatasya sabdasya tasya sabdasya yo dhvanih |

dhvanerantargatam jyotirjyotiso'ntargatam manah |

tanmano vilayam yati tadvisnoh paramam padam || 21||

kecidvadanti cadharam susumna ca sarasvati |

adharajjayate visvam visvam tatraiva liyate || 22||

tasmatsarvaprayatnena gurupadam samasrayet |

adharasaktinidrayam visvam bhavati nidraya || 23||

tasyam saktiprabodhena trailokyam pratibudhyate |

adharam yo vijanati tamasah paramasnute || 24||

tasya vijnanamatrena narah papaih pramucyate || 25||

adharacakramahasa vidyutpunjasamaprabha |

tada muktirna sandeho yadi tustah svayam guruh || 26||

adharacakramahasa punyapape nikrntayet |

adharavatarodhena liyate gaganantare || 27||

adharavatarodhena sariram kampate yada |

adharavatarodhena yogi nrtyati sarvada || 28||

adharavatarodhena visvam tatraiva drsyate |

srstimadharamadharamadhare sarvadevatah |

adhare sarvavedasca tasmadadharamasrayet || 29||

adhare pascime bhage trivenisangamo bhavet |

tatra snatva ca pitva ca narah papatpramucyate || 30||

ahare pascimam lingam kavatam tatra vidyate |

tasyodghatanamatrena mucyate bhavabandhanat || 31||

adharapascime bhage candrasuryau sthirau yadi |

tatra tisthati visveso dhyatva brahmamayo bhavet || 32||

adharapascime bhage murtististhati sanjnaya |

sat cakrani ca nirbhidya brahmarandhradbahirgatam || 33||

vamadakse nirundhanti pravisanti susumnaya |

brahmarandhram pravisyantaste yanti paramam gatim || 34||

susumnayam yada hamsastvadha urdhvam pradhavati |

susumnayam yada pranam bhramayedyo nirantaram || 35||

susumnayam yada pranah sthiro bhavati dhimatam |

susumnayam pravesena candrasuryau layam gatau || 36||

tada samarasam bhavam yo janati sa yogavit |

susumnayam yada yasya mriyate manaso rayah || 37||

susumnayam yada yogi ksanaikamapi tistati |

susumnayam yada yogi ksanardhamapi tisthati || 38||

susumnayam yada yogi sulagno lavanambuvat |

susumnayam yada yogi liyate ksiraniravat || 39||

bhidyate ca tada granthiscidyante sarvasamsayah |

ksiyante paramakase te yanti paramam gatim || 40||

gangayam sagare snatva natva ca manikarnikam |

madhyanadivicarasya kalam narhanti sodasim || 41||

shrisailadarsananmuktirvaranasyam mrtasya ca |

kedarodakapanena madhyanadipradarsanat || 42||

asvamedhasahasrani vajapeyasatani ca |

susumnadhyanayogasya kalam narhanti sodasim || 43||

susumnayam sada gosthim yah kascitkurute narah |

sa muktah sarvapapebhyo nisreyasamavapnuyat || 44||

susumnaiva param tirtham susumnaiva param japah |

susumnaiva param dhyanam susumnaiva para gatih || 45||

anekayajnadanani vratani niyamastatha |

susumnadhyanalesasya kalam narhanti sodasim || 46||

brahmarandhre mahasthane vartate satatam siva |

cicchaktih paramadevi madhyame supratisthita || 47||

mayasaktirlalatagrabhage vyomambuje tatha |

nadarupa parasaktirlalatasya tu madhyame || 48||

bhage bindumayi saktirlalatasyaparamsake |

bindumadhye ca jivatma suksmarupena vartate || 49||

hrdaye sthularupena madhyamena tu madhyage || 50||

pranapanavaso jivo hyadhascordhvam ca dhavati |

vamadaksinamargena cancalatvanna drsyate || 51||

aksipto bhujadandena yathoccalati kandukah |

pranapanasamaksiptastatha jivo na visramet || 52||

apanah karsati pranam prano'panam ca karsati |

hakarena bahiryati sakarena visetpunah || 53||

hamsahamsetyamum mantram jivo japati sarvada |

tadvidvanaksaram nityam yo janati sa yogavit || 54||

kandordhve kundalisaktirmuktirupa hi yoginam |

bandhanaya ca mudhanam yastam vetti sa yogavit || 55||

bhurbhuvahsvarime lokascandrasurya'gnidevatah |

yasu matrasu tisthanti tatparam jyotiromiti || 56||

trayah kalastrayo devastrayo lokastrayah svarah |

trayo vedah sthita yatra tatparam jyotiromiti || 57||

citte calati samsaro niscalam moksa ucyate |

tasmaccittam sthirikuryatprajnaya paraya vidhe || 58||

cittam karanamarthanam tasminsati jagattrayam |

tasminksine jagatksinam taccikitsyam prayatnatah || 59||

manoham gaganakaram manoham sarvatomukham |

manoham sarvamatma ca na manah kevalah parah || 60||

manah karmani jayante mano lipyati patakaih |

manascedunmanibhuyanna punyam na ca patakam || 61||

manasa mana alokya vrttisunyam yada bhavet |

tatah param parabrahma drsyate ca sudurlabham || 62||

manasa mana alokya mukto bhavati yogavit |

manasa mana alokya unmanyantam sada smaret || 63||

manasa mana alokya yoganisthah sada bhavet |

manasa mana alokya drsyante pratyaya dasa || 64||

yada pratyaya drsyante tada yogisvaro bhavet || 65||

bindunadakalajyotiravindudhruvatarakam |

santam ca tadatitam ca parambrahma taducyate || 66||

hasatyullasati pritya kridate modate tada |

tanoti jivanam buddhya bibheti sarvatobhayat || 67||

rodhyate budhyate soke muhyate na ca sampada |

kampate satrukaryesu kamena ramate hasan || 68||

smrtva kamaratam cittam vijaniyatkalevare |

yatra dese vasedvayuscittam tadvasati dhruvam || 69||

manascandro ravirvayurdrstiragnirudahrtah |

bindunadakala brahman visnubrahmesadevatah || 70||

sada nadanusandhanatsanksina vasana bhavet |

niranjane viliyeta marunmanasi padmaja || 71||

yo vai nadah sa vai bindustadvai cittam prakirtitam |

nado bindusca cittam ca tribhiraikyam prasadayet || 72||

mana eva hi bindusca utpattisthitikaranam |

manasotpadyate binduryatha ksiram ghrtatmakam || 73||

sat cakrani parijnatva pravisetsukhamandalam |

pravisedvayumakrsya tathaivordhvam niyojayet || 74|| 

vayum bindum tatha cakram cittam caiva samabhyaset |

samadhimekena samamamrtam yanti yoginah || 75||

yathagnirdarumadhyastho nottisthenmathanam vina |

vina cabhyasayogena jnanadipastatha nahi || 76||

ghatamadhye yatha dipo bahye naiva prakasate |

bhinne tasmin ghate caiva dipajvala ca bhasate || 77||

svakayam ghatamityuktam yatha jivo hi tatpadam |

guruvakyasamabhinne brahmajnanam prakasate || 78||

karnadharam gurum prapya tadvakyam plavavadrdham |

abhyasavasanasaktya taranti bhavasagaram || 79||

ityupanisat | iti yogasikhopanisadi sastho'dhyayah || 6||

om saha navavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih || om tatsat ||

iti yogasikhopanisatsamapta ||