Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > yogakundali upanisad

yogakundali upanisad

 

yogakundalyupanisadyogasiddhihrdasanam |

nirvisesabrahmatattvam svamatramiti cintaye ||

om saha navavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

harih om || hetudvayam hi cittasya vasana ca samiranah |

tayorvinasta ekasmimstaddvavapi vinasyatah || 1||

tayoradau samirasya jayam kuryanarah sada |

mitaharascasanam ca saktiscalastrtiyakah || 2||

etesam laksanam vaksye srnu gautama sadaram |

susnigdhamadhuraharascaturthamsavivarjitah || 3||

bhujyate sivasamprityai mitaharah sa ucyate |

asanam dvividham proktam padmam vajrasanam tatha || 4||

urvorupari ceddhatte ubhe padatale yatha |

padmasanam bhavedetatsarvapapapranasanam || 5||

vamanghrimulakandadho hyanyam tadupari ksipet |

samagrivasirahkayo vajrasanamitiritam || 6||

kundalyeva bhavecchaktistam tu sancalayedbudha |

svasthanadabhruvormadhyam sakticalanamucyate || 7||

tatsadhane dvayam mukhyam sarasvatyastu calanam |

pranarodhamathabhyasadrjvi kundalini bhavet || 8||

tayoradau sarasvatyascalanam kathayami te |

arundhatyeva kathita puravidbhih sarasvati || 9||

yasyah sancalanenaiva svayam calati kundali |

idayam vahati prane baddhva padmasanam drdham || 10||

dvadasanguladairghyam ca ambaram chaturangulam |

vistirya tena tannadim vestayitva tatah sudhih || 11||

angusthatarjanibhyam tu hastabhyam dharayeddhrdham |

svasaktya calayedvame daksinena punahpunah || 12||

muhurtadvayaparyantam nirbhayaccalayetsudhih |

urdhvamakarsayetkincitsusumnam kundaligatam || 13||

tena kundalini tasyah susumnaya mukham vrajet |

jahati tasmatprano'yam susumnam vrajati svatah || 14||

tunde tu tanam kuryacca kanthasankocane krte |

sarasvatyam calanena vaksasascordhvago marut || 15||

suryena recayedvayum saravatyastu calane |

kanthasankocanam krtva vaksasascordhvago marut || 16||

tasmatsancalayennityam sabdagarbham sarasvatim |

yasyah sancalananenaiva yogi rogaih pramucyate || 17||

gulmam jalodarah pliha ye canye tundamadhyagah |

sarve te sakticalena roga nasyanti niscayam || 18||

pranarodhamathedanim pravaksyami samasatah |

pranasca dahano vayurayamah kumbhakah smrtah || 19||

sa eva dvividhah proktah sahitah kevalastatha |

yavatkevalasiddhih syattavatsahitamabhyaset || 20||

suryojjayi sitali ca bhastri caiva caturthika |

bhedaireva samam kumbho yah syatsahitakumbhakah || 21||

pavitre nirjane dese sarkaradivivarjite |

dhanuhpramanaparyante sitagnijalavarjite || 22||

pavitre natyuccanice hyasane sukhade sukhe |

baddhapadmasanam krtva sarasvatyastu calanam || 23||

daksanadya samakrsya bahistham pavanam sanaih |

yathestam purayedvayum recayedidaya tatah || 24||

kapalasodhane vapi recayetpavanam sanaih |

catuskam vatadosam tu krmidosam nihanti ca || 25||

punah punaridam karyam suryabhedamudahrtam |

mukham samyamya nadibhyamakrsya pavanam sanaih || 26||

yatha lagati kanthattu hrdayavadhi sasvanam |

purvavatkumbhayetpranam recayedidaya tatah || 27||

sirsoditanalaharam galaslesmaharam param |

sarvarogaharam punyam dehanalavivardhanam || 28||

nadijalodaram dhatugatadosavinasanam |

gacchatastisthatah karyamujjayakhyam tu kumbhakam || 29||

jihvaya vayumakrsya purvavatkumbhakadanu |

sanaistu ghranarandhrabhyam recayedanilam sudhih || 30||

gulmaplihadikandosanksayam pittam jvaram trsam |

visani sitali nama kumbhako'yam nihanti ca || 31||

tatah padmasanam baddhva samagrivodarah sudhih |

mukham samyamya yatnena pranam ghranena recayet || 32||

yatha lagati kanthattu kapale sasvanam tatah |

vegena purayetkincidhrtpadmavadhi marutam || 33||

punarvirecayettadvatpurayecca punah punah |

yathaiva lohakaranam bhastra vegena calyate || 34||

tathaiva svasarirastham calayetpavanam sanaih |

yatha sramo bhaveddehe tatha suryena purayet || 35||

yathodaram bhavetpurnam pavanena tatha laghu |

dharayannasikamadhyam tarjanibhyam vina drdham || 36||

kumbhakam purvavatkrtva receyedidayanilam |

kanthotthitanalaharam sariragnivivardhnam || 37||

kundalibodhakam punyam papaghnam subhadam sukham |

brahmanadimukhantastha kaphadyargalanasanam || 38||

gunatrayasamudbhutagranthitrayavibhedakam |

visesenaiva kartavyam bhastrakhyam kumbhakam tvidam || 39||

caturnamapi bhedanam kumbhake samupasthite |

bandhatrayamidam karyam yogibhirvitakalmasaih || 40||

prathamo mulabandhastu dvitiyoddiyanabhidhah |

jalandharastrtiyastu tesam laksanamucyate || 41||

adhogatimapanam vai urdhvagam kurute balat |

akuncanena tam prahurmulabandho'yamucyate || 42||

apane cordhvage yate samprapte vahnimandale |

tato'nalasikha dirgha vardhate vayunahata || 43||

tato yatau vahnyamanau pranamusnasvarupakam |

tenatyantapradiptena jvalano dehajastatha || 44||

tena kundalini supta santapta samprabudhyate |

dandahatabhujangiva nihsvasya rjutam vrajet || 45||

bilapravesato yatra brahmanadyantaram vrajet |

tasmannityam mulabandhah kartavyo yogibhih sada || 46||

kumbhakante recakadau kartavyastuddiyanakah |

bandho yena susumnayam pranastuddiyate yatah || 47||

tasmaduddiyanakhyo'yam yogibhih samudahrtah |

sati vajrasane padau karabhyam dharayedhrdham || 48||

gulphadesasamipe ca kandam tatra prapidayet |

pascimam tanamudare dharayedhrdaye gale || 49||

sanaih sanairyada pranastundasandhim nigacchati |

tundadosam vinirdhuya kartavyam satatam sanaih || 50||

purakante tu kartavyo bandho jalandharabhidhah |

kanthasankocarupo'sau vayumarganirodhakah || 51||

adhastatkuncanenasu kanthasankocane krte |

madhye pascimatanena syatprano brahmanadigah || 52||

purvoktena kramenaiva samyagasanamasthitah |

calanam tu sarasvatyah krtva pranam nirodhayet || 53||

prathame divase karyam kumbhakanam catustayam |

pratyekam dasasankhyankam dvitiye pancabhistatha || 54||

visatyalam trtiyehni pancavrddhya dinedine |

kartavyah kumbhako nityam bandhatrayasamanvitah || 55||

diva suptirnisayam tu jagaradatimaithunat |

bahusankramanam nityam rodhanmutrapurisayoh || 56||

visamasanadosacca prayasapranacintanat |

sighramutpadyate rogah stambhayedyadi samyami || 57||

yogabhyasena me roga utpanna iti kathyate |

tato'bhyasam tyajedevam prathamam vighnacyate || 58||

dvitiyam samsayakhyam ca trtiyam ca pramattata |

alasyakhyam caturtham ca nidrarupam tu pancamam || 59||

sastham tu viratirbhrantih saptamam parikirtitam |

visamam castamam caiva anakhyam navamam smrtam || 60||

alabdhiryogatattvasya dasamam procyate budhaih |

ityetadvighnadasakam vicarena tyajedbudhah || 61||

pranabhyasastatah karyo nityam sattvasthaya dhiya |

susumna liyate cittam tatha vayuh pradhavati || 62||

suske male tu yogi ca syadgatiscalita tatah |

adhogatimapanam vai urdhvagam kurute balat || 63||

akuncanena tam prahurmulabandho'yamucyate |

apanascordhvagobhutva vahnina saha gacchati || 64||

pranasthanam tato vahnih pranapanau ca satvaram |

militva kundalim yati prasupta kundalakrtih || 65||

tenagnina ca santapta pavanenaiva calita |

prasarya svasariram tu susumna vadanantare || 66||

brahmagranthim tato bhittva rajogunasamudbhavam |

susumna vadane sighram vidyullekheva samsphuret || 67||

visnugranthim prayatyuccaih satvaram hrdi samsthita |

urdhvam gacchati yaccaste rudragranthim tadudbhavam || 68||

bhruvormadhye tu sambhidya yati sitamsumandalam |

anahatakhyam yaccakram dalaih sodasabhiryutam || 69||

tatra sitamsusanjatam dravam sosayati svayam |

calite prana vegena raktam pitam ravergrahat || 70||

yatenducakram yatraste suddhaslesmadravatmakam |

tatra siktam grasatyusnam katham sitasvabhavakam || 71||

tathaiva rabhasa suklam candrarupam hi tapyate |

urdhvam pravahati ksubdha tadaivam bhramatetaram || 72||

tasyasvadavasaccittam bahistham visayesu yat |

tadeva paramam bhuktva svasthah svatmarato yuva || 73||

prakrtyastakarupam ca sthanam gacchati kundali |

krodikrtya sivam yati krodikrtya viliyate || 74||

ityadhordhvarajah suklam sive tadanu marutah |

pranapanau samau yati sada jatau tathaiva ca || 75||

bhute'lpe capyanalpe va vacake tvativardhate |

dhavayatyakhila vata agnimusahiranyavat || 76||

adhibhautikadeham tu adhidaivikavigrahe |

deho'tivimalam yati cativahikatamiyat || 77||

jadyabhavavinirmuktamamalam chinmayatmakam |

tasyativahikam mukhyam sarvesam tu madatmakam || 78||

jayabhavavinirmuktih kalarupasya vibhramah |

iti tam svasvarupa hi mati rajjubhujangavat || 79||

mrsaivodeti sakalam mrsaiva praviliyate |

raupyabuddhih suktikayam stripumsorbhramato yatha || 80||

pindabrahmandayoraikyam lingasutratmanorapi |

svapavyakrtayoraikyam svaprakasacidatmanoh || 81||

saktih kundalini nama bisatantunibha subha |

mulakandam phanagrena drstva kamalakandavat || 82||

mukhena puccham sangrhya brahmarandhrasamanvita |

padmasanagatah svastho gudamakuncya sadhakah || 83||

vayumurdhvagatam kurvankumbhakavistamanasah |

vayvaghatavasadagnih svadhisthanagato jvalan || 84||

jvalanaghatapavanaghatorunnidrito'hirat |

brahmagranthim tato bhittva visnugranthim bhinattyatah || 85||

rudragranthim ca bhittvaiva kamalani bhinatti sat |

sahasrakamale saktih sivena saha modate || 86||

saivavastha para jneya saiva nirvrtikarini iti ||

iti prathamo'dhyayah || 1||

athaham sampravaksyami vidyam khecarisanjnikam |

yatha vijnanavanasya loke'sminnajaro'marah || 1||

mrtyuvyadhijaragrasto drstva vidyamimam mune |

buddhim drdhataram krtva khecarim tu samabhyaset || 2||

jaramrtyugadaghno yah khecarim vetti bhutale |

granthatascarthatascaiva tadabhyasaprayogatah || 3||

tam mune sarvabhavena gurum matva samasrayet |

durlabha khecari vidya tadabhyaso'pi durlabhah || 4||

abhyasam melanam caiva yugapannaiva sidhyati |

abhyasamatranirata na vindante ha melanam || 5||

abhyasam labhate brahmanjanmajanmantare kvacit |

melanam tu janmanam satante'pi na labhyate || 6||

abhyasam bahujanmante krtva tadbhavasadhitam |

melanam labhate kascidyogi janmantare kvacit || 7||

yada tu melanam yogi labhate guruvaktratah |

tada tatsiddhimapnoti yadukta sastrasantatau || 8||

granthatascarthatascaiva melanam labhate yada |

tada sivatvamapnoti nirmuktah sarvasamsrteh || 9||

sastram vinapi samboddhum guravo'pi na saknayuh |

tasmatsudurlabhataram labhyam sastramidam mune || 10||

yavanna labhyate sastram tavadgam paryatedyatih |

yada samlabhyate sastram tada siddhih kare sthita || 11||

na sastrena vina siddhirdrsta caiva jagattraye |

tasmanmelanadataram sastradataramacyutam || 12||

tadabhyasapradataram sivam matva samasrayet |

labdhva sastramidam mahyamanyesam na prakasayet || 13||

tasmatsarvaprayatnena gopaniyam vijanata |

yatraste ca gururbrahmandivyayogapradayakah || 14||

tatra gatva ca tenoktavidyam sangrhya khecarim |

tenoktah samyagabhyasam kuryadadavatandritah || 15||

anaya vidyaya yogi khecarisiddhibhagbhavet |

khecarya khecarim yunjankhecaribijapuraya || 16||

khecaradhipatirbhutva khecaresu sada vaset |

khecaravasatham vahnimambumandalabhusitam || 17||

akhyatam khecaribijam tena yogah prasidhyati |

somamsanavakam varnam pratilomena coddharet || 18||

tasmattryamsakamakhyatamaksaram candrarupakam |

tasmadapyastamam varnam vilomena param mune || 19||

tatha tatparamam viddhi tadadirapi pancami |

indosca bahubhinne ca kuto'yam parikirtitah || 20||

gurupadesalabhyam ca sarvayogaprasiddhidam |

yattasya dehaja maya niruddhakaranasraya || 21||

svapne'pi na labhettasya nityam dvadasajapyatah |

ya imam panca laksani japedapi suyantritah || 22||

tasya shrikhecarisiddhih svayameva pravartate |

nasyanti sarvavighnani prasidanti ca devatah || 23||

valipalitanasasca bhavisyati na samsayah |

evam labdhva mahavidyamabhyasam karayettatah || 24||

anyatha klisyate brahmanna siddhih khecaripathe |

yadabhyasavidhau vidyam na labhedyah sudhamayim || 25||

tatah sammelakadau ca labdhva vidyam sada japet |

nanyatha rahito brahmanna kincitsiddhibhagbhavet || 26||

yadidam labhyate sastram tada vidyam samasrayet |

tatastadoditam siddhimasu tam labhate munih || 27||

talumulam samutkrsya saptavasaramatmavit |

svaguruktaprakarena malam sarvam visodhayet || 28||

snuhipatranibham sastram sutiksnam snigdhanirmalam |

samadaya tatastena romamatram samucchinet || 29||

hitva saindhavapathyabhyam curnitabhyam prakarsayet |

punah saptadine prapte romamatram samucchinet || 30||

evam kramena sanmasam nityodyuktah samacaret |

sanmasadrasanamulam sirabaddham pranasyati || 31||

atha vagisvaridhama siro vastrena vestayet |

sanairutkarsayedyogi kalavelavidhanavit || 32||

punah sanmasamatrena nityam sangharsananmune |

bhrumadhyavadhi capyeti tiryakkanabilavadhih || 33||

adhasca cubukam mulam prayati kramacarita |

punah samvatsaranam tu trtiyadeva lilaya || 34||

kesantamurdhvam kramati tiryak sakhavadhirmune |

adhastatkanthakupantam punarvarsatrayena tu || 35||

brahmarandhram samavrtya tisthedeva na samsayah |

tiryak culitalam yati adhah kanthabilavadhi || 36||

sanaih sanairmastakacca mahavajrakapatabhit |

purvam bijayuta vidya hyakhyata yatidurlabha || 37||

tasyah sadangam kurvita taya satsvarabhinnaya |

kuryadevam karanyasam sarvasiddhyadihetave || 38||

sanairevam prakartavyamabhyasam yugapannahi |

yugapadvartate yasya sariram vilayam vrajet || 39||

tasmacchanaih sanaih karyamabhyasam munipungava |

yada ca bahyamargena jihva brahmabilam vrajet || 40||

tada brahmargalam brahmandurbhedyam tridasairapi |

angulyagrena sanghrsya jihvamatram nivesayet || 41||

evam varsatrayam krtva brahmadvaram pravisyati |

brahmadvare praviste tu samyanmathanamacaret || 42||

mathanena vina kecitsadhayanti vipascitah |

khecarimantrasiddhasya sidhyate mathanam vina || 43||

japam ca mathanam caiva krtva sighram phalam labhet |

svarnajam raupyajam vapi lohajam va salakikam || 44||

niyojya nasikarandhram dugdhasiktena tantuna |

pranannirudhya hrdaye sukhamasanamatmanah || 45||

sanaih sumathanam kuryadbhrumadhye nyasya caksusi |

sanmasam mathanavastha bhavenaiva prajayate || 46||

yatha susuptirbalanam yatha bhavastatha bhavet |

na sada mathanam sastam mase mase samacaret || 47||

sada rasanaya yogi margam na parisankramet |

evam dvadasavarsante samsiddhirbhavati dhruva || 48||

sarire sakalam visvam pasyatyatmavibhedatah |

brahmando'yam mahamargo rajadantordhvakundali || 49|| iti||

iti dvitiyo'dhyayah || 2||

melanamanuh | hrim bham sam pam pham sam ksam | padmaja uvaca |

amavasya ca pratipatpaurnamasi ca sankara |

asyah ka varnyate sanjna etadakhyahi tattvatah || 1||

pratipaddinato'kale amavasya tathaiva ca |

paurnamasyam sthirikuryatsa ca pantha hi nanyatha || 2||

kamena visayakanksi visayatkamamohitah |

dvaveva santyajennityam niranjanamupasrayet || 3||

aparam santyajetsarvam yadicchedatmano hitam |

saktimadhye manah krtva manah saktesca madhyagam || 4||

manasa mana alokya tattyajetparamam padam |

mana eva hi bindusca utpattisthitikaranam || 5||

manasotpadyate binduryatha ksiram ghrtatmakam |

na ca bandhanamadhyastham tadvai karanamanasam || 6||

candrarkamadhyama saktiryatrastha tatra bandhanam |

jnatva susumnam tadbhedam krtva vayum ca madhyagam || 7||

sthitvasau baindavasthane ghranarandhre nirodhayet |

vayum bindum samakhyatam sattvam prakrtimeva ca || 8||

sat cakrani parijnatva pravisetsukhamandalam |

muladharam svadhisthanam manipuram trtiyakam || 9||

anahatam visuddham ca ajnacakram ca sasthakam |

adharam gudamityuktam svadhisthanam tu laingikam || 10||

manipuram nabhidesam hrdayasthamanahatam |

visuddhih kanthamule ca ajnacakram ca mastakam || 11||

sat cakrani parijnatva pravisetsukhamandale |

pravisedvayumakrsya tayaivordhvam niyojayet || 12||

evam samabhyasedvayum sa brahmandamayo bhavet |

vayum bindum tatha cakram cittam caiva samabhyaset || 13||

samadhimekena samamamrtam yanti yoginah |

yathagnirdarumadhyastho nottisthenmathanam vina || 14||

vina cabhyasayogena jnanadipastatha na hi |

ghatamadhyagato dipo bahye naiva prakasate || 15||

bhinne tasminghate caiva dipajvala ca bhasate |

svakayam ghatamityuktam yatha dipo hi tatpadam || 16||

guruvakyasamabhinne brahmajnanam sphutibhavet |

karnadharam gurum prapya krtva suksmam taranti ca || 17||

abhyasavasanasaktya taranti bhavasagaram |

parayamankuribhuya pasyantam dvidalikrta || 18||

madhyamayam mukulita vaikharyam vikasikrta |

purvam yathodita ya vagvilomenastaga bhavet || 19||

tasya vacah paro devah kutastho vakprabodhakah |

sohamasmiti niscitya yah sada vartate puman || 20||

sabdairuccavacairnicairbhasito'pi na lipyate |

visvasca taijasascaiva prajnasceti ca te trayah || 21||

viraddhiranyagarbhasca isvarasceti te trayah |

brahmandam caiva pindandam loka bhuradayah kramat || 22||

svasvopadhilayadeva liyante pratyagatmani |

andam jnanagnina taptam liyate karanaih saha || 23||

paramatmani linam tatparam brahmaiva jayate |

tatah stimitagambhiram na tejo na tamastatam || 24||

anakhyamanabhivyaktam satkincidavasisyate |

dhyatva madhyasthamatmanam kalasantaradipavat || 25||

angusthamatramatmanamadhumajyotirupakam |

prakasayantamantastham dhyayetkutasthamavyayam || 26||

vijnanatma tatha dehe jagratsvapnasusuptitah |

mayaya mohitah pascadbahujanmantare punah || 27||

satkarmaparipakattu svavikaram cikirsati |

ko'ham kathamayam dosah samsarakhya upagatah || 28||

jagratsvapne vyavaharantsusuptau kva gatirmama |

iti cintaparo bhutva svabhasa ca visesatah || 29||

ajnanattu cidabhaso bahistapena tapitah |

dagdham bhavatyeva tada tulapindamivagnina || 30||

daharasthah pratyagatma naste jnane tatah param |

vitato vyapya vijnanam dahatyeva ksanena tu || 31||

manomayajnanamayantsamyagdagdhva kramena tu |

ghatasthadipavacchasvadantareva prakasate || 32||

dhyayannaste muniscaivamasupteramrtestu yah |

jivanmuktah sa vijneyah sa dhanyah krtakrtyavan || 33||

jivanmuktapadam tyaktva svadehe kalasatkrte |

visatyadehamuktatvam pavano'spandatamiva || 34||

asabdamasparsamarupamavyayam

     tatharasam nityamagandhavacca yat |

anadyanantam mahatah param dhruvam

     tadeva sisyatyamalam niramayam || 35|| ityupanisat ||

om saha navavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

iti yogakundalyupanisatsamapta ||