Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > yogacudamani upanisad

yogacudamani upanisad

 

muladharadisatcakram sahasraropari sthitam |

yogajnanaika phalakam ramacandrapadam bhaje ||

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh

srotramatho balamindriyani ca || sarvani sarvam

brahmopanisadam maham brahma nirakuryam ma ma

brahma nirakarodanirakaranamastvanirakaranam mestu

tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste mayi santu

te mayi santu || om santih santih santih ||

om yogacudamanim vaksye yoginam hitakamyaya |

kaivalyasiddhidam gudham sevitam yogavittamaih || 1||

asanam pranasamrodhah pratyaharasca dharana |

dhyanam samadhiretani yogangani bhavanti sat || 2||

ekam siddhasanam proktam dvitiyam kamalasanam |

satcakram sodasadharam trilaksyam vyomapancakam || 3||

svadehe yo na janati tasya siddhih katham bhavet |

caturdalam syadadharam svadhisthanam ca saddalam || 4||

nabhau dasadalam padmam hrdaye dvadasarakam |

sodasaram visuddhakhyam bhrumadhye dvidalam tatha || 5||

sahasradalasankhyatam brahmarandhre mahapathi |

adharam prathamam cakram svadhisthanam dvitiyakam || 6||

yonisthanam dvayormadhye kamarupam nigadyate |

kamakhyam tu gudasthane pankajam tu caturdalam || 7||

tanmadhye procyate yonih kamakhya siddhavandita |

tasya madhye mahalingam pascimabhimukham sthitam || 8||

nabhau tu manivadbimbam yo janati sa yogavit |

taptacamikarabhasam tadillekheva visphurat || 9||

trikonam tatpuram vahneradhomedhratpratisthitam |

samadhau paramam jyotiranantam visvatomukham || 10||

tasmindrste mahayoge yatayato na vidyate |

svasabdena bhavetpranah svadhisthanam tadasrayah || 11||

svadhisthasrayadasmanmedhramevabhidhiyate |

tantuna manivatproto yo'tra kandah susumnaya || 12||

tannabhimandale cakram procyate manipurakam |

dvadasare mahacakre punyapapavivarjite || 13||

tavajjivo bhramatyevam yavattattvam na vindati |

urdhvam medhradadho nabheh kande yonih khagandavat || 14||

tatra nadyah samutpannah sahasranam dvisaptatih |

tesu nadisahasresu dvisaptatirudahrta || 15||

pradhanah pranavahinyo bhuyastasu dasasmrtah |

ida ca pingala caiva susumna ca trtiyaga || 16||

gandhari hastijihva ca pusa caiva yasasvini |

alambusa kuhuscaiva sankhini dasami smrta || 17||

etannadimahacakram jnatavyam yogibhih sada |

ida vame sthita bhage daksine pingala sthita || 18||

susumna madhyadese tu gandhari vamacaksusi |

daksine hastijihva ca pusa karne ca daksine || 19||

yasasvini vamakarne canane capualambusa |

kuhusca lingadese tu mulasthane tu sankhini || 20||

evam dvaram samashritya tisthante nadayah kramat |

idapingalasausumnah pranamarge ca samsthitah || 21||

satatam pranavahinyah somasuryagnidevatah |

pranapanasamanakhya vyanodanau ca vayavah || 22||

nagah kurmo'tha krkaro devadatto dhananjayah |

hrdi pranah sthito nityamapano gudamandale || 23||

samano nabhidese tu udanah kanthamadhyagah |

vyanah sarvasarire tu pradhanah pancavayavah || 24||

udgare naga akhyatah kurma unmilane tatha |

krkarah ksutkaro jneyo devadatto vijrmbhane || 25||

na jahati mrtam vapi sarvavyapi dhananjayah |

ete nadisu sarvasu bhramante jivajantavah || 26||

aksipto bhujadandena yatha calati kandukah |

pranapanasamaksiptastatha jivo na tisthati || 27||

pranapanavaso jivo hyadhascordhvam ca dhavati |

vamadaksinamargabhyam cancalatvanna drsyate || 28||

rajjubaddho yatha syeno gato'pyakrsyate punah |

gunabaddhastatha jivah pranapanena karsati || 29||

pranapanavaso jivo hyadhascordhvam ca gacchati |

apanah karsati pranam prano'panam ca karsati || 30||

urdhvadhahsamsthitavetau yo janati sa yogavit |

hakarena bahiryati sakarena visetpunah || 31||

hamsahamsetyamum matram jivo japati sarvada |

satsatani divaratrau sahasranyekavimsatih || 31||

etatsankhyanvitam mantram jivo japati sarvada |

ajapanama gayatri yoginam moksada sada || 33||

asyah sankalpamatrena sarvapapaih pramucyate |

anaya sadrsi vidya anaya sadrso japah || 34||

anaya sadrsam jnanam na bhutam na bhavisyati |

kundalinya samudbhuta gayatri pranadharini ||35||

pranavidya mahavidya yastam vetti sa vedavit |

kandordhve kundalisaktirastadha kundalakrtih || 36||

brahmadvaramukham nityam mukhenacchaya tisthati |

yena dvarena gantavyam brahmadvaramanamayam || 37||

mukhenacchadya taddvaram prasupta paramesvari |

prabuddha vahniyogena manasa maruta saha || 38||

sucivadgatramadaya vrajatyurdhvam susumnaya |

udghatayetkavatam tu yathakuncikaya grham |

kundalinyam tatha yogi moksadvaram prabhedayet || 39||

krtva samputitau karau drdhataram badhva tu padmasanam

     gadham vaksasi sannidhaya cubukam dhyanam ca taccestitam |

varamvaramapanamurdhvamanilam proccharayetpuritam

     muncanpranamupaiti bodhamatulam saktiprabhavannarah || 40||

anganam mardanam krtva sramasanjatavarina |

katvamlalavanatyagi ksirabhojanamacaret ||41||

brahmacari mitahari yogi yogaparayanah |

abdadurdhvam bhavetsiddho natra karya vicarana || 42||

susnigdhamadhuraharascaturthamsavivarjitah |

bhunjate sivasampritya mitahari sa ucyate || 43||

kandordhve kundalisaktirastadha kundalikrtih |

bandhanaya ca mudhanam yoginam moksada sada || 44||

mahamudra nabhomudra odyanam ca jalandharam |

mulabandham ca yo vetti sa yogi muktibhajanam || 45||

parsnighatena sampidya yonimakuncayeddrdham |

apanamurdhvamakrsya mulabandho vidhiyate || 46||

apanapranayoraikyam ksayanmutrapurisayoh |

yuva bhavati vrddho'pi satatam mulabandhanat || 47||

odyanam kurute yasmadavisrantam mahakhagah |

oddiyanam tadeva syanmrtyumatangakesari || 48||

udaratpascimam tanamadho nabhernigadyate |

odyanamudare bandhastatra bandho vidhiyate || 49||

badhnati hi sirojatamadhogami nabhojalam |

tato jalandharo bandhah kastaduhkhaughanasanah || 50||

jalandhare krte bandhe kanthasankocalaksane |

na piyusam patatyagnau na ca vayuh pradhavati || 51||

kapalakuhare jihva pravista viparitaga |

bhruvorantargata drstirmudra bhavati khecari || 52||

na rogo maranam tasya na nidra na ksudha trsa |

na ca murccha bhavettasya yo mudram vetti khecarim || 53||

pidyate na ca rogena likhyate na sa karmabhih |

badhyate na ca kenapi yo mudram vetti khecarim || 54||

cittam carati khe yasmajjihva carati khe yatah |

teneyam khecari mudra sarvasiddhanamaskrta ||55||

bindumulasarirani sirastatra pratisthitah |

bhavayanti sarirani apadatalamastakam || 56||

khecarya mudritam yena vivaram lambikordhvatah |

na tasya ksiyate binduh kaminyalingitasya ca || 57||

yavadbinduh sthito dehe tavanmrtyubhayam kutah |

yavadbaddha nabhomudra tavadbindurna gacchati || 58||

jvalito'pi yatha binduh sampraptasca hutasanam |

vrajatyurdhvam gatah saktya niruddho yonimudraya || 59||

sa punardvividho binduh pandaro lohitastatha |

pandaram suklamityahurlohitakhyam maharajah || 60||

sinduravratasankasam ravisthanasthitam rajah |

sasisthanasthitam suklam tayoraikyam sudurlabham || 61||

bindurbrahma rajah saktirbindurindu rajo ravih |

ubhayoh sangamadeva prapyate paramam padam || 62||

vayuna sakticalena preritam ca yatha rajah |

yati binduh sadaikatvam bhaveddivyavapustada || 63||

suklam candrena samyuktam rajah suryena sangatam |

tayoh samarasaikatvam yo janati sa yogavit || 64||

sodhanam nadijalasya calanam candrasuryayoh |

rasanam sosanam caiva mahamudrabhidhiyate || 65||

vaksonyastahanuh prapidya suciram yonim ca vamangina

   hastabhyamanudharayanprasaritam padam tatha daksinam |

apurya svasanena kuksiyugalam badhva sanai recaye-

   tseyam vyadhivinasini sumahati mudra nrnam kathyate || 66||

candramsena samabhyasya suryamsenabhyasetpunah |

ya tulya tu bhavetsankhya tato mudram visarjayet || 67||

nahi pathyamapathyam va rasah sarve'pi nirasah |

atibhuktam visam ghoram piyusamiva jiryate || 68||

ksayakusthagudavartagulmajirnapurogamah |

tasya rogah ksayam yanti mahamudram tu yo'bhyaset || 69||

kathiteyam mahamudra mahasiddhikari nrnam |

gopaniya prayatnena na deya yasya kasyacit || 70||

padmasanam samaruhya samakayasirodharah |

nasagradrstirekante japedonkaramavyayam || 71||

om nityam suddham buddham nirvikalpam niranjanam

nirakhyatamanadinidhanamekam turiyam yadbhutam

bhavadbhavisyatparivartamanam sarvada'navacchinnam

parambrahma tasmajjata para saktih svayam jyotiratmika |

atmana akasah sambhutah | akasadvayuh | vayoragnih |

agnerapah | adbhyah prthivi | etesam pancabhutanam

patayah panca sadasivesvararudravisnubrahmanasceti |

tesam brahmavisnurudrascotpattisthitilayakartarah |

rajaso brahma satviko visnustamaso rudra iti ete trayo gunayuktah |

brahma devanam prathamah sambabhuva | dhata ca srstau

visnusca sthitau rudrasca nase bhogaya candra iti

prathamaja babhuvuh | etesam brahmano loka devatiryanga-

rasthavarasca jayante | tesam manusyadinam

pancabhutasamavayah sariram | jnanakarmendriyai-

rjnanavisayaih pranadipancavayumanobuddhicittahankaraih

sthulakalpitaih so'pi sthulaprakrtirityucyate | jnanakarmendriyai-

rjnanavisayaih pranadipancavayumanobuddhibhisca

suksmastho'pi lingamevetyucyate | gunatrayayuktam karanam |

sarvesamevam trini sarirani vartante | jagratsvapnasusupti-

turiyascetyavasthascatasrah tasamavasthanamadhipataya-

scatvarah purusa visvataijasaprajnatmanasceti |

visvo hi sthulabhunnityam taijasah praviviktabhuk |

anandabhuktaya prajnah sarvasaksityatah parah || 72||

pranatah sarvada tisthetsarvajivesu bhogatah |

abhiramastu sarvasu hyavasthasu hyadhomukhah || 73||

akara ukaro makarasceti vedastrayo lokastrayo

gunastrinyaksarani trayah svara evam pranavah prakasate |

akaro jagrati netre vartate sarvajantusu |

ukarah kanthatah svapne makaro hrdi suptitah || 74||

viradvisvah sthulascakarah |

hiranyagarbhastaijasah suksmasca ukarah |

karanavyakrtaprajnasca makarah |

akaro rajaso rakto brahma cetana ucyate |

ukarah sattvikah suklo visnurityabhidhiyate || 75||

makarastamasah krsno rudrasceti tathocyate |

pranavatprabhavo brahma pranavatprabhavo harih || 76||

pranavatprabhavo rudrah pranavo hi paro bhavet |

akare liyate brahma hyukare liyate harih || 77||

makare liyate rudrah pranavo hi prakasate |

jnaninamurdhvago bhuyadajnane syadadhomukhah || 78||

evam vai pranavastisthedyastam veda sa vedavit |

anahatasvarupena jnaninamurdhvago bhavet || 79||

tailadharamivacchinnam dirghaghantaninadavat |

pranavasya dhvanistadvattadagram brahma cocyate || 80|jyotirmayam tadagram syadavacyam buddhisuksmatah |

dadrsurye mahatmano yastam veda sa vedavit || 81||

jagrannetradvayormadhye hamsa eva prakasate |

sakarah khecari proktastvampadam ceti niscitam || 82||

hakarah paramesah syattatpadam ceti niscitam |

sakaro dhyayate janturhakaro hi bhaveddhrvam || 83||

indriyairbadhyate jiva atma caiva na badhyate |

mamatvena bhavejjivo nirmamatvena kevalah || 84||

bhurbhuvah svarime lokah somasuryagnidevatah |

yasya matrasu tisthanti tatparam jyotiromiti || 85||

kriya iccha tatha jnanam brahmi raudri ca vaisnavi |

tridha matrasthitiryatra tatparam jyotiromiti || 86||

vacasa tajjapennityam vapusa tatsamabhyaset |

manasa tajjapennityam tatparam jyotiromiti || 87||

sucirvapyasucirvapi yo japetpranavam sada |

na sa lipyati papena padmapatramivambhasa || 88||

cale vate calo bindurniscale niscalo bhavet |

yogi sthanutvamapnoti tato vayum nirundhayet || 89||

yavadvayuh sthito dehe tavajjivo na muncati |

maranam tasya niskrantistato vayum nirundhayet || 90||

yavadvayuh sthito dehe tavajjivo na muncati |

yavaddrstirbhruvormadhye tavatkalam bhayam kutah || 91||

alpakalabhayadbrahmanpranayamaparo bhavet |

yogino munascaiva tatah pranannirodhayet || 92||

sadvimsadangulirhamsah prayanam kurute bahih |

vamadaksinamargena pranayamo vidhiyate || 93||

suddhimeti yada sarvam nadicakram malakulam |

tadaiva jayate yogi pranasangrahanaksamah || 94||

baddhapadmasano yogi pranam candrena purayet |

dharayedva yathasaktya bhuyah suryena recayet || 95||

amrtodadhisankasam goksiradhavalopamam |

dhyatva candramasam bimbam pranayame sukhi bhavet || 96||

sphuratprajvalasanjvalapujyamadityamandalam |

dhyatva hrdi sthitam yogi pranayame sukhi bhavet || 97||

pranam cedidaya pibenniyamitam bhuyo'nyatha recaye-

      tpitva pingalaya samiranamatho baddhva tyajedvamaya |

suryacandramasoranena vidhina bindudvayam dhyayatah

      suddha nadigana bhavanti yamino masadvayadurdhvatah || 98||

yathestadharanam vayoranalasya pradipanam |

nadabhivyaktirarogyam jayate nadisodhanat || 99||

prano dehasthito yavadapanam tu nirundhayet |

ekasvasamayi matra urdhvadho gagane gatih || 100||

recakah purakascaiva kumbhakah pranavatmakah |

pranayamo bhavedevam matradvadasasamyutah || 101||

matradvadasasamyuktau divakaranisakarau |

dosajalamabadhnantau jnatavyau yogibhih sada || 102||

purakam dvadasam kuryatkumbhakam sodasam bhavet |

recakam dasa conkarah pranayamah sa ucyate || 103||

adhame dvadasamatra madhyame dviguna mata |

uttame triguna prokta pranayamasya nirnayah || 104||

adhame svedajananam kampo bhavati madhyame |

uttame sthanamapnoti tato vayum nirundhayet || 105||

baddhapadmasano yogi namaskrtya gurum sivam |

nasagradrstirekaki pranayamam samabhyaset || 106||

dvaranam nava sannirudhya marutam badhva drdham dharanam

     nitva kalamapanavahnisahitam saktya samam calitam |

atmadhyanayutastvanena vidhina ghrinyasya murdhni sthiram

     yavattisthati tavadeva mahatam sango na samstuyate || 107||

pranayamo bhavedevam patakendhanapavakah |

bhavodadhimahasetuh procyate yogibhih sada || 108||

asanena rujam hanti pranayamena patakam |

vikaram manasam yogi pratyaharena muncati || 109||

dharanabhirmanodhairyam yati chaitanyamadbhutam |

samadhau moksamapnoti tyaktva karma subhasubham || 110||

pranayamadvisatkena pratyaharah prakirtitah |

pratyaharadvisatkena jayate dharana subha || 111||

dharanadvadasa proktam dhyanam yogavisaradaih |

dhyanadvadasakenaiva samadhirabhidhiyate || 112||

yatsamadhau paranjyotiranantam visvatomukham |

tasmindrste kriyakarma yatayato na vidyate || 113||

sambaddhasanamedhramanghriyugalam karnaksinasaputa-

     dvaradyangulibhirniyamya pavanam vaktrena va puritam |

badhva vaksasi bahvayanasahitam murdhni sthiram dharaye-

     devam yanti visesatattvasamatam yogisvarastanmanah || 114||

gaganam pavane prapte dhvanirutpadyate mahan |

ghantadinam pravadyanam nadasiddhirudirita || 115||

pranayamena yuktena sarvarogaksayo bhavet |

pranayamaviyuktebhyah sarvarogasamudbhavah || 116||

hikka kasastatha svasah sirahkarnaksivedanah |

bhavanti vividha rogah pavanavyatyayakramat || 117||

yatha simho gajo vyaghro bhavedvasyah sanaih sanaih |

tathaiva sevito vayuranyatha hanti sadhakam || 118||

yuktamyuktam tyajedvayum yuktamyuktam prapurayet |

yuktamyuktam prabadhniyadevam siddhimavapnuyat || 119||

caratam caksuradinam visayesu yathakramam |

yatpratyaharanam tesam pratyaharah sa ucyate || 120||

yatha trtiyakale tu ravih pratyaharetprabham |

trtiyangasthito yogi vikaram manasam haredityupanisat |

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh

srotramatho balamindriyani ca sarvani sarvam brahmopanisadam

maham brahma nirakuryam ma ma brahma nirakarodanirakarana-

mastvanirakaranam mestu tadatmani nirate ya upanisatsu

dharmaste mayi santu te mayi te mayi santu ||

om santih santih santih ||

iti yogacudamanyupanisatsamapta ||