Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > yajnavalkya upanisad

yajnavalkya upanisad

 

sannyasajnanasampanna yanti yadvaishnavam padam |

tadvai padam brahmatattvam ramacandrapadam bhaje ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

harih om || atha janako ha vaideho yajnavalkyamupasametyovaca

bhagavansannyasamanubruhiti katham sannyasalaksanam | sa

hovaca yajnavalkyo brahmacaryam samapya grhi bhavet |

grhadvani bhutva pravrajet | yadi vetaratha brahmacaryadeva

pravrajedgrhadva vanadva | atha punarvrati vavrati va snatako

va'snatako va utsannagniranagnoko'va yadahareva virajettadahareva

pravrajet | tadeke prajapatyamevestim kurvanti | atha va na

kuryadagneyyameva kuryat | agnirhi pranah | pranamevaitaya karoti |

traidhataviyameva kuryat | etayaiva trayo dhatavo yaduta sattvam

rajastama iti ayam te yonirrtvijo yato jato arocathah | tam janannagna

arohathano vardhaya rayimityanena mantrenagnimajighret | esa va

agneryoniryah pranam gaccha svam yonim gaccha svahetyevamevaita-

dagramadagnimahrtya purvavadagnimajighret yadagnim na vindedapsu

juhuyadapo vai sarva devatah sarvabhyo devatabhyo juhomi svaheti

sajyam haviranamayam | moksamantrastrayyevam veda tadbrahma

tadupasitavyam | sikham yajnopavitam chittva sannyastam mayeti

trivaramuccaret | evamevaitadbhagavanniti vai yajnavalkyah || 1||

atha hainamatrih papraccha yajnavalkyam yajnopaviti

katham brahmana iti | sa hovaca yajnavalkya idam

pranavamevasya tadyajnopavitam ya atma | prasyacamyayam

vidhiratha va parivradvivarnavasa mundo'parigrahah suciradrohi

bhaiksamano brahma bhuyaya bhavati | esa panthah

parivrajakanam viradhvani va'nasake vapam pravese

vagnipravese va mahaprasthane va | esa pantha brahmana

hanuvittasteneti sa sannyasi brahmaviditi | evamevaisa bhagavanniti

vai yajnavalkya | tatra paramahamsa nama samvartakaruni-

svetaketudurvasarbhunidaghadattatreyasukavamadeva-

haritakaprabhrtayo'vyaktalinga'vyaktacara anunmatta

unmattavadacarantah parastripuraparanmukhastridandam

kamandalum bhuktapatram jalapavitram sikham yajnopavitam

bahirantascetyetatsarvam bhuh svahetyapsu parityajyatmana-

manvicchet | yatha jatarupadhara nirdvandva nisparigraha-

stattvabrahmamarge samyaksampannah suddhamanasah

pranasandharanartham yathoktakale vimukto bhaiksamacara-

nnudarapatrena labhalabhau samau bhutva karapatrena va

kamandaludakapo bhaiksamacarannudaramatrasangrahah

patrantarasunyo jalasthalakamandalurabadhakarahahsthala-

niketano labhalabhau samau bhutva sunyagaradevagrha-

trnakutavalmikavrksamulakulalasalagnihotrasalanadi-

pulunagirikuharakotarakandaranirjharasthandilesvaniketanivasya-

prayatnahsubhasubhakarmanirmulanaparah sannyasena

dehatyagam karoti sa paramahamso nameti | asambaro na

namaskaro na daraputrabhilasi laksyalaksyanirvartakah

parivrat paramesvaro bhavati | atraite sloka bhavanti |

yo bhavetpurvasannyasi tulyo vai dharmato yadi |

tasmai pranamah kartavyo netaraya kadacana || 1||

pramadino bahiscittah pisunah kalahotsukah |

sannyasino'pi drsyante devasandusitasayah || 2||

namadibhyah pare bhumni svarajye cetsthito'dvathe |

pranametkam tadatmajno na karyam karmana tada || 3||

isvaro jivakalaya pravisto bhagavaniti |

pranameddandavadbhumavasvacandalagokharam || 4||

mamsapancalikayastu yantraloke'ngapanjare |

snayvasthigranthisalinyah striyah kimiva sobhanam || 5||

tvanmamsaraktabaspambu prthakkrtva vilocane |

samalokaya ramyam cetkim mudha parimuhyasi || 6||

merusrngatatollasi gangajalasyopama |

drsta yasminmune muktaharasyollasasalita || 7||

smananesu digantesu sa eva lalanastanah |

svabhirasvadyate kale laghupinda ivandhasah || 8||

kesakajjaladharinyo duhsparsa locanapriyah |

duskrtagnisikha naryo dahanti trnavannaram || 9||

jvalana atidure'pi sarasa api nirasah |

striyo hi narakagninamindhanam caru darunam || 10||

kamanamna kiratena vikirna mugdhacetasah |

naryo naravihanganamangabandhanavagurah || 11||

janmapalvalamatsyanam cittakardamacarinam |

pumsam durvasanarajjurnaribadisapindika || 12||

sarvesam dosaratnanam susamudgikayanaya |

duhkhasrnkhalaya nityamalamastu mama striya || 13||

yasya stri tasya bhogeccha nistrikasya kva bhogabhuh |

striyam tyaktva jagattyaktam jagattyaktva sukhi bhavet || 14||

alabhyamanastanayah pitarau klesayecciram |

labdho hi garbhapatena prasavena ca badhate || 15||

jatasya graharogadi kumarasya ca dhurtata |

upanite'pyavidyatvamanudvahasca pandite || 16||

yunasca paradaradi daridryam ca kutumbinah |

putraduhkhasya nastyanto dhani cenmriyate tada || 17||

na panipadacapalo na netracapalo yatih |

na ca vakcapalascaiva brahmabhuto jitendriyah || 18||

ripau baddhe svadehe ca samaikatmyam prapasyatah |

vivekinah kutah kopah svadehavayavesviva || 19||

apakarini kopascetkope kopah katham na te |

dharmarthakamamoksanam prasahya paripanthini || 20||

namo'stu mama kopaya svasrayajvaline bhrsam |

kopasya mama vairagyadayine dosabodhine || 21||

yatra supta jana nityam prabuddhastatra samyami |

prabuddha yatra te vidvansusuptim yati yogirat || 22||

cidihastiti cinmatramidam chinmayameva ca |

cittvam cidahamete ca lokasciditi bhavaya || 23||

yatinam tadupadeyam parahamsyam param padam |

natah parataram kincidvidyate munipungavah || 24||

ityupanisat ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

iti yajnavalkyopanisatsamapta ||