Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > vasudeva upanisad

vasudeva upanisad

 

yatsarvahrdayagaram yatra sarvam pratisthitam |

vastuto yanniradharam vasudevapadam bhaje ||

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh

srotramatho balamindriyani ca || sarvani sarvam brahmopanisadam

maham brahma nirakuryam ma ma brahma nirakarodanirakaranama-

stvanirakaranam mestu tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste

mayi santu te mayi santu || om santih santih santih ||

om namaskrtya bhagavannaradah sarvesvaram vasudevam papraccha

adhihi bhagavannurdhvapundravidhim dravyamantrasthanadisahitam me

bruhiti | tam hovaca bhagavanvasudevo vaikunthasthanadutpannam

mama pritikaram madbhaktairbrahmadibhirdharitam visnucandanam

mamange pratidinamaliptam gopibhih praksalanadgopicandana-

makhyatam madangalepanam punyam cakratirthantahsthitam

cakrasamayuktam pitavarnam muktisadhanam bhavati |

atha gopicandanam namaskrtvoddhrtya |

gopicandana papaghna visnudehasamudbhava |

cakrankita namastubhyam dharananmuktido bhava |

imam me gange iti jalamadaya visnornukamiti mardayet |

ato deva avantu na ityetanmantrairvisnugayatrya kesavadi-

namabhirva dharayet | brahmacari vanaprastho va

lalatahrdayakanthabahumulesu vaishnavagayatrya

krishnadinamabhirva dharayet | iti trivaramabhimantrya

sankhacakragadapane dvarakanilayacyuta | govinda

pundarikaksa raksa mam saranagatam | iti dhyatva

grhastho lalatadidvadasasthalesvanamikangulya

vaishnavagayatrya kesavadinamabhirva dharayet |

brahmacari grhastho va lalatahrdayakanthabahumulesu

vaishnavagayatrya krishnadinamabhirva dharayet |

yatistarjanya sirolalatahrdayesu pranavenaiva dharayet |

brahmadayastrayo murtayastisro vyahrtayastrini chandamsi

trayo'gnaya iti jyotismantastrayah kalastisro'vasthastraya

atmanah pundratraya urdhva akara ukaro makara ete

pranavamayordhvapundrastadatma sadetadomiti | tanekadha

samabhavat | urdhvamunnamayata ityonkaradhikari |

tasmadurdhvapundram dharayet | paramahamso lalate

pranavenaikamurdhvapundram va dharayet |

tattvapradipaprakasam svatmanam pasyanyogi

matsayujyamavapnoti | atha va nyastahrdayapundramadhye

va hrdayakamalamadhye va |

tasya madhye vahnisikha aniyordhva vyavasthita |

nilatoyadamadhyasthadvidyullekheva bhasvara |

nivarasukavattanvi paramatma vyavasthita iti |

atah pundrastham hrdayapundarikesu tamabhyaset |

kramadevam svatmanam bhavayenmam param harim |

ekagramanasa yo mam dhyayate harimavyayam |

hrtpankaje ca svatmanam sa mukto natra samsayah |

madrupamadvayam brahma adimadhyantavarjitam |

svaprabham saccidanandam bhaktya janati cavyayam |

eko visnuranekeesu jangamasthavaresu ca |

anusyuto vasatyatma bhutesvahamavasthitah |

tailam tilesu kasthesu vahnih ksire ghrtam yatha |

gandhah puspesu bhutesu tathatmavasthito hyaham |

brahmarandhre bhruvormadhye hrdaye cidravim harim |

gopicandanamalipya tatra dhyatvapnuyatparam |

urdhvadandordhvaretasca urdhvapundrordhvayogavan |

urdhvam padamavapnoti yatirurdhvacatuskavan |

ityetanniscitam jnanam madbhaktya sidhyati svayam |

nityamekagrabhaktih syadgopicandanadharanat |

brahmananam tu sarvesam vaidikanamanuttamam |

gopicandanavaribhyamurdhvapundram vidhiyate |

yo gopicandanabhave tulasimulamrttikam |

mumuksurdharayennityamaparoksatmasiddhaye |

atiratragnihotrabhasmanagnerbhasitamidamvisnustrini

padeti mantrairvaishnavagayatrya pranavenoddhulanam kuryat |

evam vidhina gopicandanam ca dharayet |

yastvadhite va sa sarvapatakebhyah puto bhavati |

papabuddhistasya na jayate | sa sarvesu tirthesu snato bhavati |

sa sarvairyajnairyajito bhavati | sa sarvairdevaih pujyo bhavati |

shrimannarayane mayyacancala bhaktisca bhavati |

sa samyagjnanam ca labdhva visnusayujyamavapnoti |

na ca punaravartate na ca punaravartate ityaha bhagavanvasudevah |

yastvetadvadhite so'pyevameva bhavatityom satyamityupanisat ||

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh srotramatho

balamidriyani ca || sarvani sarvam brahmopanisadam maham brahma

nirakuryam ma ma brahma nirakarodanirakaranamastvanirakanam mestu

tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste mayi santu te mayi santu ||

om santih santih santih ||

iti vasudevopanisatsamapta ||