Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > varaha upanisad

varaha upanisad

 

shrimadvarahopanisadvedyakhandasukhakrti |

tripannarayanakhyam tadramacandrapadam bhaje ||

om saha navavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhi tamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

harih om || atha rbhurvai mahamunirdevamanena dvadasavatsaram

tapascacara | tadavasane varaharupi bhagavanpradurabhut |

sa hovacottisthottistha varam vrnisveti | sodatisthat |

tasmai namaskrtyovaca bhagavankamibhiryadyatkamitam

tattattvatsakasatsvapne'pi na yace | samastavedasastretihasapuranani

samastavidyajalani brahmadayah surah sarve tvadrupajnananmuktimahuh |

atastvadrupapratipadikam brahmavidyam bruhiti hovaca | tatheti sa hovaca

varaharupi bhagavan | caturvimsatitattvani kecidicchanti vadinah |

kecitsattrimsattattvani kecitsannavatini ca || 1||

tesam kramam pravaksyami savadhanamanah srnu |

jnanendriyani pancaiva srotratvaglocanadayah || 2||

karmendriyani pancaiva vakpanyanghryadayah kramat |

pranadatastu pancaiva panca sabdadayastatha || 3||

manobuddhirahankarascittam ceti catustayam |

caturvimsatitattvani tani brahmavido viduh || 4||

etaistattvaih samam pancikrtabhutani panca ca |

prthivyapastatha tejo vayurakasameva ca || 5||

dehatrayam sthulasuksmakaranani vidurbudhah |

avasthatritayam caiva jagratsvapnasusuptayah || 6||

ahatya tattvajatanam sattrimsanmunayo viduh |

purvoktaistattvajataistu samam tattvani yojayet || 7||

sadbhavavikrtiscasti jayate vardhate'pi ca |

parinamam ksayam nasam sadbhavavikrtim viduh || 8||

asana ca pipasa ca sokamohau jara mrtih |

ete sadurmayah proktah satkosanatha vacmi te || 9||

tvakca raktam mamsamedomajjasthini nibodhata |

kamakrodhau lobhamohau mado matsaryameva ca || 10||

ete'risadva visvasca taijasah prajna eva ca |

jivatrayam sattvarajastamamsi ca gunatrayam || 11||

prarabdhagamyarjitani karmatrayamitiritam |

vacanadanagamanavisarganandapancakam || 12||

sankalpo'dhyavasayasca abhimano'vadharana |

mudita karuna maitri upeksa ca catustayam || 13||

digvatarkapraceto'svivahnindropendramrtyukah |

tatha candrascaturvaktro rudrah ksetrajna isvarah || 14||

ahatya tattvajatanam sannavatyastu kirtitah |

purvoktatattvajatanam vailaksanyamanamayam || 15||

varaharupinam mam ye bhajanti mayi bhaktitah |

vimuktajnanatatkarya jivanmukta bhavanti te || 16||

ye sannavatitattvajna yatra kutrasrame ratah |

jati mundi sikhi vapi mucyate natra samsayah || 17|| iti||

iti prathamo'dhyayah ||

rbhurnama mahayogi krodarupam ramapatim |

varistham brahmavidyam tvamadhihi bhagavanmama |

evam sa sprsto bhagavanpraha bhaktartibhanjanah || 1||

svavarnasramadharmena tapasa gurutosanat |

sadhanam prabhavetpumsam vairagyadicatustayam || 2||

nityanityavivekasca ihamutra viragata |

samadisatkasampattirmumuksa tam samabhyaset || 3||

evam jitendriyo bhutva sarvatra mamatamatim |

vihaya saksicaitanye mayi kuryadahammatim || 4||

durlabham prapya manusyam tatrapi naravigraham |

brahmanyam ca mahavisnorvedantasravanadina || 5||

ativarnasramam rupam saccidanandalaksanam |

yo na janati so'vidvankada mukto bhavisyati || 6||

ahameva sukham nanyadanyaccennaiva tatsukham |

amadartham na hi preyo madartham na svatahpriyam || 7||

parapremaspadataya ma na bhuvamaham sada |

bhuyasamiti yo drasta so'ham visnurmunisvara || 8||

na prakaso'hamityuktiryatprakasaikabandhana |

svaprakasam tamatmanamaprakasah katham sprset || 9||

svayam bhatam niradharam ye jananti suniscitam |

te hi vijnanasampanna iti me niscita matih || 10||

svapurnatmatirekena jagajjivesvaradayah |

na santi nasti maya ca tebhyascaham vilaksanah || 11||

ajnanandhatamorupam karmadharmadilaksanam |

svayamprakasamatmanam naiva mam sprastumarhati || 12||

sarvasaksinamatmanam varnasramavivarjitam |

brahmarupataya pasyanbrahmaiva bhavati svayam || 13||

bhasamanamidam sarvam manarupam param padam |

pasyanvedantamanena sadya eva vimucyate || 14||

dehatmajnanavajjnanam dehatmajnanabadhakam |

atmanyeva bhavedyasya sa necchannapi mucyate || 15||

satyajnananandapurnalaksanam tamasah param |

brahmanandam sada pasyankatham badhyeta karmana || 16||

tridhamasaksinam satyajnananandadilaksanam |

tvamahamsabdalaksyarthamasaktam sarvadosatah || 17||

sarvagam saccidatmanam jnanacaksurniriksate |

ajnanacaksurnekseta bhasvantam bhanumandhavat || 18||

prajnanameva tadbrahma satyaprajnalaksanam |

evam brahmaparijnanadeva martyo'mrto bhavet || 19||

tadbrahmanandamadvandvam nirgunam satyacidghanam |

viditva svatmano rupam na bibheti kutascana || 20||

cinmatram sarvagam nityam sampurnam sukhamadvayam |

saksadbrahmaiva nanyo'stityevam brahmavidam sthitih || 21||

ajnasya duhkhaughamayam jnasyanandamayam jagat |

andham bhuvanamandhasya prakasam tu sucaksusam || 22||

anante saccidanande mayi varaharupini |

sthite'dvitiyabhavah syatko bandhah kasca mucyate || 23||

svasvarupam tu cinmatram sarvada sarvadehinam |

naiva dehadisanghato ghatavaddrsigocarah || 24||

svatmano'nyadivabhatam caracaramidam jagat |

svatmamatrataya buddhva tadasmiti vibhavaya || 25||

svasvarupam svayam bhunkte nasti bhojyam prthak svatah |

asti cedastitarupam brahmaivastitvalaksanam || 26||

brahmavijnanasampannah pratitamakhilam jagat |

pasyannapi sada naiva pasyati svatmanah prthak || 27||

matsvarupaparijnanatkarmabhirna sa badhyate || 28||

yah sarirendriyadibhyo vihinam sarvasaksinam |

paramarthaikavijnanam sukhatmanam svayamprabham || 29||

svasvarupataya sarvam veda svanubhavena yah |

sa dhirah sa tu vijneyah so'ham tattvam rbho bhava || 30||

atah prapancanubhavah sada na hi

     svarupabodhanubhavah sada khalu |

iti prapasyanparipurnavedano

     na bandhamukto na ca baddha eva tu || 31||

svasvarupanusandhanannrtyantam sarvasaksinam |

muhurtam cintayenmam yah sarvabandhaih pramucyate || 32||

sarvabhutantarasthaya nityamuktacidatmane |

pratyakchaitanyarupaya mahyameva namonamah || 33||

tvam vahamasmi bhagavo devate'ham vai tvamasi |

tubhyam mahyamanantaya mahyam tubhyam cidatmane || 34||

namo mahyam paresaya namastubhyam sivaya ca |

kim karomi kva gacchami kim grhnami tyajami kim || 35||

yanmaya puritam visvam mahakalpambuna yatha |

antahsangam bahihsangamatmasangam ca yastyajet |

sarvasanganivrttatma sa mameti na samsayah || 36||

ahiriva janayogam sarvada varjayedyah

     kunapamiva sunarim tyaktukamo viragi |

visamiva visayadinmanyamano duranta-

     njagati paramahamso vasudevo'hameva || 37||

idam satyamidam satyam satyametadihocyate |

aham satyam param brahma mattah kincinna vidyate || 38||

upa samipe yo vaso jivatmaparamatmanoh |

upavasah sa vijneyo na tu kayasya sosanam || 39||

kayasosanamatrena ka tatra hyavivekinam |

valmikatadanadeva mrtah kim nu mahoragah || 40||

asti brahmeti cedveda paroksajnanameva tat |

aham brahmeti cedveda saksatkarah sa ucyate || 41||

yasminkale svamatmanam yogi janati kevalam |

tasmatkalatsamarabhya jivanmukto bhayedasau || 42||

aham brahmeti niyatam moksaheturmahatmanam |

dve pade bandhamoksaya nirmameti mameti ca || 43||

mameti badhyate janturnirmameti vimucyate |

bahyacinta na kartavya tathaivantaracintika |

sarvacintam samutsrjya svastho bhava sada rbho || 44||

sankalpamatrakalanena jagatsamagram

     sankalpamatrakalane hi jagadvilasah |

sankalpamatramidamutsrja nirvikalpa-

     mashritya mamakapadam hrdi bhavayasva || 45||

maccintanam matkathanamanyonyam matprabhasanam |

madekaparamo bhutva kalam naya mahamate || 46||

cidihastiti cinmatramidam chinmayameva ca |

cittvam cidahamete ca lokasciditi bhavaya || 47||

ragam niragatam nitva nirlepo bhava sarvada |

ajnanajanyakartradikarakotpannakarmana || 48||

srutyutpannatmavijnanapradipo badhyate katham |

anatmanam parityajya nirvikaro jagatsthitau || 49||

ekanisthatayantasthasamvinmatraparo bhava |

ghatakasamathakasau mahakase pratisthitau || 50||

evam mayi cidakase jivesau parikalpitau |

ya ca pragatmano maya tathante ca tiraskrta || 51||

brahmavadibhirudgita sa mayeti vivekatah |

mayatatkaryavilaye nesvaratvam na jivata || 52||

tatah suddhascidevaham vyomavannirupadhikah |

jivesvaradirupena cetanacetanatmakam || 53||

iksanadipravesanta srstirisena kalpita |

jagradadivimoksantah samsaro jivakalpitah || 54||

trinacikadiyoganta isvarabhrantimashritah |

lokayatadisankhyanta jivavisrantimashritah || 55||

tasmanmumuksibhirnaiva matirjivesavadayoh |

karya kintu brahmatattvam niscalena vicaryatam || 56|

advitiyabrahmatattvam na jananti yatha tatha |

bhranta evakhilastesam kva muktih kveha va sukham || 57||

uttamadhamabhavascettesam syadasti tena kim |

svapnastharajyabhiksabhyam prabuddhah sprsate khalu || 58||

ajnane buddhivilaye nidra sa bhanyate budhaih |

vilinajnanatatkarye mayi nidra katham bhavet || 59||

buddheh purnavikaso'yam jagarah parikirtyate |

vikaradivihinatvajjagaro me na vidyate || 60||

suksmanadisu sancaro buddheh svapnah prajayate |

sancaradharmarahite mayi svapno na vidyate || 61||

susuptikale sakale viline tamasavrte |

svarupam mahadanandam bhunkte visvavivarjitah || 62||

avisesena sarvam tu yah pasyati cidanvayat |

sa eva saksadvijnani sa sivah sa harirvidhih || 63||

dirghasvapnamidam yattaddirgham va cittavibhramam |

dirgham vapi manorajyam samsaram duhkhasagaram |

supterutthaya suptyantam brahmaikam pravicintyatam || 64||

aropitasya jagatah pravilapanena

     cittam madatmakataya parikalpitam nah |

satrunnihatya gurusatkaganannipata-

     dgandhadvipo bhavati kevalamadvitiyah || 65||

adyastametu vapurasasitaramastam

     kastavatapi mama cidvapuso visesah |

kumbhe vinasyati ciram samavasthite va

     kumbhambarasya nahi ko'pi visesalesah || 66||

ahinirlvayani sarpanirmoko jivavarjitah |

valmike patitastisthettam sarpo nabhimanyate || 67||

evam sthulam ca suksmam ca sariram nabhimanyate |

pratyagjnanasikhidhvaste mithyajnane sahetuke |

neti netiti rupatvadasariro bhavatyayam || 68||

sastrena na syatparamarthadrstih

     karyaksamam pasyati caparoksam |

prarabdhanasatpratibhananasa

    evam tridha nasyati catmamaya || 69||

brahmatve yojite svaminjivabhavo na gacchati |

advaite bodhite tattve vasana vinivartate || 70||

prarabdhante dehahanirmayeti ksiyate'khila |

astityukte jagatsarvam sadrasam brahma tadbhavet || 71||

bhatityukte jagatsarvam bhanam brahmaiva kevalam |

marubhumau jalam sarvam marubhumatrameva tat |

jagattrayamidam sarvam cinmatram svavicaratah || 72||

ajnanameva na kuto jagatah prasango

     jivesadesikavikalpakathatidure |

ekantakevalacidekarasasvabhave

     brahmaiva kevalamaham paripurnamasmi || 73||

bodhacandramasi purnavigrahe

     moharahumusitatmatejasi |

snanadanayajanadikah

     kriya mocanavadhi vrthaiva tisthate || 74||

salile saindhavam yadvatsamyam bhavati yogatah |

tathatmamanasoraikyam samadhiriti kathyate || 75||

durlabho visayatyago durlabham tattvadarsanam |

durlabha sahajavastha sadguroh karunam vina || 76||

utpannasaktibodhasya tyaktanihsesakarmanah |

yoginah sahajavastha svayameva prakasate || 77||

rasasya manasascaiva cancalatvam svabhavatah |

raso baddho mano baddham kim na siddhyati bhutale || 78||

murcchito harati vyadhim mrto jivayati svayam |

baddhah khecaratam dhatte brahmatvam rasacetasi || 79||

indriyanam mano natho manonathastu marutah |

marutasya layo nathastannatham layamasraya || 80||

niscesto nirvikarasca layo jivati yoginam |

ucchinnasarvasankalpo nihsesasesacestitah |

svavagamyo layah ko'pi manasam vagagocarah || 81||

punkhanupunkhavisayeksanatatparo'pi

     brahmavalokanadhiyam na jahati yogi |

sangitatalalayavadyavasam gatapi

     maulisthakumbhapariraksanadhirnativa || 82||

sarvacintam parityajya savadhanena cetasa |

nada evanusandheyo yogasamrajyamicchata || 83||

iti dvitiyo'dhyayah || 2||

nahi nanasvarupam syadekam vastu kadacana |

tasmadakhanda evasmi yanmadanyanna kincana || 1||

drsyate sruyate yadyadbrahmano'nyanna tadbhavet |

nityasuddha vimuktaikamakhandanandamadvayam |

satyam jnanamanantam yatparam brahmahameva tat || 2||

anandarupo'hamakhandabodhah

     paratparo'ham ghanacitprakasah |

megha yatha vyoma na ca sprsanti

     samsaraduhkhani na mam sprsanti || 3||

sarvam sukham viddhi suduhkhanasa-

     tsarvam ca sadrupamasatyanasat |

cidrupameva pratibhanayuktam

     tasmadakhandam mama rupametat || 4||

na hi janirmaranam gamanagamau

     na ca malam vimalam na ca vedanam |

chinmayam hi sakalam virajate

     sphutataram paramasya tu yoginah || 5||

satyacidghanamakhandamadvayam

     sarvadrsyarahitam niramayam |

yatpadam vimalamadvayam sivam

     tatsadahamiti maunamasraya || 6||

janmamrtyusukhaduhkhavarjitam

     jatinitikulagotraduragam |

cidvivartajagato'sya karanam

    tatsadahamiti maunamasraya || 7||

purnamadvayamakhandacetanam

     visvabhedakalanadivarjitam |

advitiyaparasamvidamsakam

     tatsadahamiti maunamasraya || 8||

kenapyabadhitatvena trikale'pyekarupatah |

vidyamanatvamastyetatsadrupatvam sada mama || 9||

nirupadhikanityam yatsuptau sarvasukhatparam |

sukharupatvamastyetadanandatvam sada mama || 10||

dinakarakiranairhi sarvaram tamo

     nibidataram jhatiti pranasameti |

ghanatarabhavakaranam tamo yadd-

     haridinakrtprabhaya na cantarena || 11||

mama caranasmaranena pujaya ca

     svakatamasah parimucyate hi jantuh |

na hi maranaprabhavapranasahetu-

     rmama caranasmaranadrte'sti kincit || 12||

adarena yatha stauti dhanavantam dhanecchaya |

tatha cedvisvakartaram ko na mucyeta bandhanat || 13||

adityasannidhau lokascestate svayameva tu |

tatha matsannidhaveva samastam cestate jagat || 14||

suktikaya yatha taram kalpitam mayaya tatha |

mahadadi jaganmayamayam mayyeva kevalam || 15||

candaladehe pasvadisthavare brahmavigrahe |

anyesu taratamyena sthitesu na tatha hyaham || 16||

vinastadigbhramasyapi yathapurvam vibhati dik |

tatha vijnanavidhvastam jaganme bhati tanna hi || 17||

na deho nendriyaprano na manobuddhyahankrti |

na cittam naiva maya ca na ca vyomadikam jagat || 18||

na karta naiva bhokta ca na ca bhojayita tatha |

kevalam citsadanandabrahmaivaham janardanah || 19||

jalasya calanadeva cancalatvam yatha raveh |

tathahankarasambadhadeva samsara atmanah || 20||

cittamulam hi samsarastatprayatnena sodhayet |

hanta cittamahattayam kaisa visvasata tava || 21||

kva dhanani mahipanam brahmanah kva jaganti va |

praktanani prayatani gatah sargaparamparah |

kotayo brahmanam yata bhupa nastah paragavat || 22||

sa cadhyatmabhimano'pi viduso'yasuratvatah |

viduso'pyasurascetsyannisphalam tattvadarsanam || 23||

utpadyamana ragadya vivekajnanavahnina |

yada tadaiva dahyante kutastesam prarohanam || 24||

yatha sunipunah samyak paradoseksane ratah |

tatha cennipunah svesu ko na mucyeta bandhanat || 25||

anatmavidamukto'pi siddhijalani vanchati |

dravyamantrakriyakalayuktyapnoti munisvara || 26||

natmajnasyaisa visaya atmajno hyatmamatradrk |

atmanatmani santrpto navidyamanudhavati || 27||

ye kecana jagadbhavastanavidyamayanviduh |

katham tesu kilatmajnastyaktavidyo nimajjati || 28||

dravyamantrakriyakalayuktayah sadhusiddhidah |

paramatmapadapraptau nopakurvanti kascana || 29||

sarvecchakalanasantavatmalabhodayabhidhah |

sa punah siddhivanchayam kathamarhatyacittatah || 30|| iti||

iti trtiyodhyayah || 3||

atha ha rbhum bhagavantam nidaghah papraccha jivanmuktilaksanamanubruhiti |

tatheti sa hovaca | saptabhumisu jivanmuktascatvarah |

subheccha prathama bhumika bhavati | vicarana dvitiya | tanumanasi trtiya |

sattvapattisturiya | asamsaktih pancami | padarthabhavana sasthi | turiyaga saptami |

pranavatmika bhumika akarokaramakarardhamatratmika | sthulasuksmabijasaksibhedenakaradayascaturvidhah |

tadavastha jagratsvapnasusuptituriyah |

akarasthulamse jagradvisvah |

suksmamse tattaijasah | bijamse tatprajnah | saksyamse tatturiyah |

makarasthulamse susuptavisvah |

suksmamse tattaijasah | bijamse tatprajnah | saksyamse tatturiyah |

ardhamatrasthulamse turiyavisvah |

suksmamse tattaijasah | bijamse tatprajnah | saksyamse turiyaturiyah |

akaraturiyamsah prathamadvitiyatrtiyabhumikah |

ukaraturiyamsa caturthi bhumika |

makaraturiyamsa pancami |

ardhamatraturiyamsa sasthi |

tadatita saptami |

bhumitrayesu viharanmumuksurbhavati |

turiyabhumyam viharanbrahmavidbhavati |

pancamabhumyam viharanbrahmavidvaro bhavati |

sasthabhumyam viharanbrahmavidvariyanbhavati |

saptamabhumyam viharanbrahmavidvaristho bhavati |

tatraite sloka bhavanti |

jnanabhumih subheccha syatprathama samudirita |

vicarana dvitiya tu trtiya tanumanasa || 1||

sattvapattiscaturthi syattato'samsaktinamika |

padarthabhavana sasthi saptami turyaga smrta || 2||

sthitah kim mudha evasmi preksyo'ham sastrasajjanaih |

vairagyapurnamiccheti subhecchetyucyate budhaih || 3||

sastrasajjanasamparkavairagyabhyasapurvakam |

sadacarapravrttirya procyate sa vicarana || 4||

vicaranasubhecchabhyamindriyarthesu raktata |

yatra sa tanutameti procyate tanumanasi || 5||

bhumikatritayabhyasacitte'rthaviratervasat |

satvatmani sthite suddhe sattvapattirudahrta || 6||

dasacatustayabhyasadasamsargaphala tu ya |

rudhasattvacamatkara prokta samsaktinamika || 7||

bhumikapancakabhyasatsvatmaramataya bhrsam |

abhyantaranam bahyanam padarthanamabhavanat || 8||

paraprayuktena ciram pratyayenavabodhanam |

padarthabhavananama sasthi bhavati bhumika || 9||

sadbhumikacirabhyasadbhedasyanupalambhanat |

yatsvabhavaikanisthatvam sa jneya turyaga gatih || 10||

subhecchaditrayam bhumibhedabhedayutam smrtam |

yathavadveda buddhyedam jagajjagrati drsyate || 11||

advaite sthairyamayate dvaite ca prasamam gate |

pasyanti svapnavallokam turyabhumi suyogatah || 12||

vicchinnasaradabhramsavilayam praviliyate |

satvavasesa evaste hi nidagha drdhikuru || 13||

pancabhumim samaruhya susuptipadanamikam |

santasesavisesamsastisthatyadvaitamatrake || 14||

antarmukhataya nityam bahirvrttiparo'pi san |

parisrantataya nityam nidraluriva laksyate || 15||

kurvannabhyasametasyam bhumyam samyagvivasanah |

saptami gadhasuptakhya kramaprapta puratani || 16||

yatra nasanna sadrupo naham napyanahankrtih |

kevalam ksinamanana aste'dvaite'tinirbhayah || 17||

antahsunyo bahihsunyah sunyakumbha ivambare |

antahpurno bahihpurnah purnakumbha ivarnave || 18||

ma bhava grahyabhavatma grahakatma ca ma bhava |

bhavanamakhilam tyaktva yacchistam tanmayo bhava || 19||

drstrdarsanadrsyani tyaktva vasanaya saha |

darsanaprathamabhasamatmanam kevalam bhaja || 20||

yathasthitamidam yasya vyavaharayato'pi ca |

astangatam sthitam vyoma sa jivanmukta ucyate || 21||

nodeti nastamayati sukhe duhkhe manahprabha |

yathapraptasthitiryasya sa jivanmukta ucyate || 22||

yo jagarti susuptistho yasya jagranna vidyate |

yasya nirvasano bodhah sa jivanmukta ucyate || 23||

ragadvesabhayadinamanurupam carannapi |

yo'ntarvyomavadacchannah sa jivanmukta ucyate || 24||

yasya nahankrto bhavo buddhiryasya na lipyate |

kurvato'kurvato vapi sa jivanmukta ucyate || 25||

yasmannodvijate loko lokannodvijate ca yah |

harsamarsabhayonmuktah sa jivanmukta ucyate || 26||

yah samastarthajalesu vyavaharyapi sitalah |

pararthesviva purnatma sa jivanmukta ucyate || 27||

prajahati yada kamansarvamscittagatanmune |

mayi sarvatmake tustah sa jivanmukta ucyate || 28||

caityavarjitacinmatre pade paramapavane |

aksubdhacitto visrantah sa jivanmukta ucyate || 29||

idam jagadaham so'yam drsyajatamavastavam |

yasya citte na sphurati sa jivanmukta ucyate || 30||

sadbrahmani sthire sphare purne visayavarjite |

acaryasastramargena pravisyasu sthiro bhava || 31||

sivo guruh sivo vedah siva devah sivah prabhuh |

sivo'smyaham sivah sarvam sivadanyanna kincana || 32||

tameva dhiro vijnaya prajnam kurvita brahmanah |

nanudhyayadbahunchabdanvaco viglapanam hi tat || 33||

suko mukto vamadevo'pi mukta-

     stabhyam vina muktibhajo na santi |

sukamargam ye'nusaranti dhirah

     sadyo muktaste bhavantiha loke || 34||

vamadevam ye'nusaranti nityam

     mrtva janitva ca punahpunastat |

te vai loke kramamukta bhavanti

     yogaih sankhyaih karmabhih sattvayuktaih || 35||

sukasca vamadevasca dve srti devanirmite |

sukah vihangamah prokto vamadevah pipilika || 36||

atadvyavrttirupena saksadvidhimukhena va |

mahavakyavicarena sankhyayogasamadhina || 37||

viditva svatmano rupam samprajnatasamadhitah |

sukamargena virajah prayanti paramam padam || 38||

yamadyasanajayasahathabhyasatpunahpunah |

vighnabahulyasanjata animadivasadiha || 39||

alabdhvapi phalam samyakpunarbhutva mahakule |

punarvasanayaivayam yogabhyasam punascaran || 40||

anekajanmabhyasena vamadevena vai patha |

so'pi muktim samapnoti tadvisnoh paramam padam || 41||

dvavimavapi panthanau brahmapraptikarau sivau |

sadyomuktipradascaikah kramamuktipradah parah |

atra ko mohah kah soka ekatvamanupasyatah || 42||

yasyanubhavaparyanta buddhistattve pravartate |

taddrstigocarah sarve mucyante sarvapatakaih || 43||

khecara bhucarah sarve brahmaviddrstigocarah |

sadya eva vimucyante kotijanmarjitairaghaih || 44|| iti||

iti caturtho'dyayah || 4||

atha hainam rbhum bhagavantam nidaghah papraccha

yogabhyasavidhimanubruhiti | tatheti sa hovaca |

pancabhutatmako dehah pancamandalapuritah |

kathinyam prthivimeka paniyam taddravakrti || 1||

dipanam ca bhavettejah pracaro vayulaksanam |

akasah sattvatah sarvam jnatavyam yogamicchata || 2||

satsatanyadhikanyatra sahasranyekavimsatih |

ahoratravahih svasairvayumandalaghatatah || 3||

tatprthvimandale ksine valirayati dehinam |

tadvadapo ganapaye kesah syuh pandurah kramat || 4||

tejahksaye ksudha kantirnasyate marutaksaye |

vepathuh sambhavennityam nambhasenaiva jivati || 5||

itthambhutam ksayannityam jivitam bhutadharanam |

uddyanam kurute yasmadavisrantam mahakhagah || 6||

uddiyanam tadeva syattatra bandho'bhidhiyate |

uddiyano hyasau bandho mrtyumatangakesari || 7||

tasya muktistanoh kayattasya bandho hi duskarah |

agnau tu calite kuksau vedana jayate bhrsam || 8||

na karya ksudhi tenapi napi vinmutravegina |

hitam mitam ca bhoktavyam stokam stokamanekadha || 9||

mrdumadhyamamantresu kramanmantram layam hatham |

layamantrahatha yoga yogo hyastangasamyutah || 10||

yamasca niyamascaiva tatha casanameva ca |

pranayamastatha pascatpratyaharastatha param || 11||

dharana ca tatha dhyanam samadhiscastamo bhavet |

ahimsa satyamasteyam brahmacaryam dayarjavam || 12||

ksama dhrtirmitaharah saucam ceti yama dasa |

tapah santosamastikyam danamisvarapujanam || 13||

siddhantasravanam caiva hrirmatisca japo vratam |

ete hi niyamah prokta dasadhaiva mahamate || 14||

ekadasasanani syuscakradi munisattama |

cakram padmasanam kurmam mayuram kukkutam tatha || 15||

virasanam svastikam ca bhadram simhasanam tatha |

muktasanam gomukham ca kirtitam yogavittamaih || 16||

savyoru daksine gulphe daksinam daksinetare |

nidadhyadrjukayastu cakrasanamidam matam || 17||

purakah kumbhakastadvadrecakah purakah punah |

pranayamah svanadibhistasmannadih pracaksate || 18||

sariram sarvajantunam sannavatyangulatmakam |

tanmadhye payudesattu dvyangulatparatah param || 19||

medhradesadadhastattu dvyangulanmadhyamucyate |

medhrannatanguladurdhvam nadinam kandamucyate || 20||

chaturangulamutsedham chaturangulamayatam |

andakaram parivrtam medomajjasthisonitaih || 21||

tatraiva nadicakram tu dvadasaram pratisthitam |

sariram dhriyate yena vartate tatra kundali || 22||

brahmarandhram susumna ya vadanena pidhaya sa |

alambusa susumnayah kuhurnadi vasatyasau || 23||

anantararayugme tu varuna ca yasasvini |

daksinare susumnayah pingala vartate kramat || 24||

tadantararayoh pusa vartate ca payasvini |

susumna pascime care sthita nadi sarasvati || 25||

sankhini caiva gandhari tadanantarayoh sthite |

uttare tu susumnaya idakhya nivasatyasau || 26||

anantaram hastijihva tato visvodari sthita |

pradaksinakramenaiva cakrasyaresu nadayah || 27||

vartante dvadasa hyeta dvadasanilavahakah |

patavatsamsthita nadyo nanavarnah samiritah || 28||

patamadhyam tu yatsthanam nabhicakram taducyate |

nadadhara samakhyata jvalanti nadarupini || 29||

pararandhra susumna ca catvaro ratnapuritah |

kundalya pihitam sasvadbrahmarandhrasya madhyamam || 30||

evametasu nadisu dharanti dasavayavah |

evam nadigatim vayugatim jnatva vicaksanah || 31||

samagrivasirah kayah samvrtasyah suniscalah |

nasagre caiva hrnmadhye bindumadhye turiyakam || 32||

sravantamamrtam pasyennetrabhyam susamahitah |

apanam mukulikrtya payumakrsya conmukham || 33||

pranavena samutthapya shribijena nivartayet |

svatmanam ca shriyam dhyayedamrtaplavanam tatha || 34||

kalavancanametaddhi sarvamukhyam pracaksate |

manasa cintita karyam manasa yena sidhyati || 35||

jale'gnijvalanacchakhapallavani bhavanti hi |

nadhanyam jagatam vakyam viparita bhavetkriya || 36||

marge bindum samabadhya vahnim prajvalya jivane |

sosayitva tu salilam tena kayam drdham bhavet || 37||

gudayonisamayukta akuncatyekakalatah |

apanamurdhvagam krtva samanonne niyojayet || 38||

svatmanam ca shriyam dhyayedamrtaplavanam tatah |

balam samarabhedyogam madhyamadvarabhagatah || 39||

bhavayedurdhvagatyartham pranapanasuyogatah |

esa yogo varo dehe siddhimargaprakasakah || 40||

yathaivapangatah setuh pravahasya nirodhakah |

tatha sariraga cchaya jnatavya yogibhih sada || 41||

sarvasameva nadinamesa bandhah prakirtitah |

bandhasyasya prasadena sphutibhavati devata || 42||

evam catuspatho bandho margatrayanirodhakah |

ekam vikasayanmargam yena siddhah susangatah || 43||

udanamurdhvagam krtva pranena saha vegatah |

bandho'yam sarvanadinamurdhvam yati nirodhakah || 44||

ayam ca samputo yogo mulabandho'pyayam matah |

bandhatrayamanenaiva siddhyatyabhyasayogatah || 45||

divaratramavicchinnam yameyame yada yada |

anenabhyasayogena vayurabhyasito bhavet || 46||

vayavabhyasite vahnih pratyaham vardhate tanau |

vahnau vivardhamane tu sukhamannadi jiryate || 47||

annasya paripakena rasavrddhih prajayate |

rase vrddhim gate nityam vardhante dhatavastatha || 48||

dhatunam vardhanenaiva prabodho vartate tanau |

dahyante sarvapapani janmakotyarjitani ca || 49||

gudamedhrantaralastham muladharam trikonakam |

sivasya bindurupasya sthanam taddhi prakasakam || 50||

yatra kundalini nama para saktih pratisthita |

yasmadutpadyate vayuryasmadvahnih pravardhate || 51||

yasmadutpadyate binduryasmannadah pravardhate |

yasmadutpadyate hamso yasmadutpadyate manah || 52||

muladharadisatcakram saktisthanamudiritam |

kanthadupari murdhantam sambhavam sthanamucyate || 53||

nadinamasrayah pindo nadyah pranasya casrayah |

jivasya nilayah prano jivo hamsasya casrayah || 54||

hamsah sakteradhisthanam caracaramidam jagat |

nirvikalpah prasannatma pranayam samabhyaset || 55||

samyagbandhatrayastho'pi laksyalaksanakaranam |

vedyam samuddharennityam satyasandhanamanasah || 56||

recakam purakam caiva kumbhamadhye nirodhayet |

drsyamane pare laksye brahmani svayamashritah || 57||

bahyasthavisayam sarvam recakah samudahrtah |

purakam sastravijnanam kumbhakam svagatam smrtam || 58||

evamabhyasacittascetsamukto natra samsayah |

kumbhakena samaropya kumbhakena purayet || 59||

kumbhena kumbhayetkumbham tadantasthah param sivam |

punarasphalayedadya susthiram kanthamudraya || 60||

vayunam gatimavrtya dhrtva purakakumbhakau |

samahastayugam bhumau samam padayugam tatha || 61||

vedhakakramayogena catuspitham tu vayuna |

asphalayenmahamerum vayuvaktre prakotibhih || 62||

putadvayam samakrsya vayuh sphurati satvaram |

somasuryagnisambadhajjaniyadamrtaya vai || 63||

merumadhyagata devascalante merucalanat |

adau sanjayate ksipram vedho'sya brahmagranthitah || 64||

brahmagranthim tato bhittva visnugranthim bhinattyasau |

visnugranthim tato bhittva rudragranthim bhinattyasau || 65||

rudragranthim tato bhittva chitva mohamalam tatha |

anekajanmasamskaragurudevaprasadatah || 66||

yogabhyasattato vedho jayate tasya yoginah |

idapingalayormadhye susumnanadimandale || 67||

mudrabandhavisesena vayumurdhvam ca karayet |

rhasvo dahati papani dirgho moksapradayakah || 68||

apyayanah pluto vapi trividhoccaranena tu |

tailadharamivacchinnam dirghaghantaninadavat || 69||

avacyam pranavasyagram yastam veda sa vedavit |

rhasvam bindugatam dairghyam brahmarandhragatam plutam |

dvadasantagatam mantram prasadam mantrasiddhaye || 70

sarvavighnaharascayam pranavah sarvadosaha |

arambhasca ghatascaiva punah paricayastatha || 71||

nispattisceti kathitascatasrastasya bhumikah |

karanatrayasambhutam bahyam karma parityajan || 72||

antaram karma kurute yatrarambhah sa ucyate |

vayuh pascimato vedham kurvannapurya susthiram || 73||

yatra tisthati sa prokta ghatakhya bhumika budhaih |

na sajivo na nirjivah kaye tisthati niscalam |

yatra vayuh sthirah khe syatseyam prathamabhumika || 74||

yatratmana srstilayau jivanmuktidasagatah |

sahajah kurute yogam seyam nispattibhumika || 75|| iti||

etadupanisadam yo'dhite so'gniputo bhavati |

sa vayuputo bhavati | surapanatputo bhavati |

svarnasteyatputo bhavati | sa jivanmukto bhavati |

tadetadrcabhyuktam | tadvisnoh paramam padam sada pasyanti surayah |

diviva caksuratatam | tadvipraso vipanyavo jagrvamsah samindhate |

visnoryatparamam padamityupanisat ||

iti pancamo'dhyayah || || 5||

om saha navavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhi tamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

iti varahopanisatsamapta ||