Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > turiyatita upanisad

turiyatita upanisad

 

om turiyatitopanisadvedyam yatparamaksaram |

tatturyatitacinmatram svamatram cintaye'nvaham ||

turiyatitasannyasaparivrajaksamalika |

avyaktaikaksaram purna suryaksyadhyatmakundika ||

harih om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

atha turiyatitavadhutanam ko'yam margastesam ka

sthitiriti pitamaho bhagavantam pitaramadinarayanam

parisametyovaca|

tamaha bhagavannarayano yo'yamavadhutamargastho loke

durlabhataro natu bahulyo yadyeko bhavati sa eva nityaputah sa eva

vairagyamurtih sa eva jnanakarah sa eva vedapurusa iti

jnanino manyante |

mahapuruso yastaccittam mayyevavatisthate |

aham ca tasminnevavasthitah so'yamadau tavatkramena

kuticako bahudakatvam prapya bahudako hamsatvamavalambya

hamsah paramahamso bhutva svarupanusandhanena

sarvaprapancam viditva dandakamandalukatisutra-

kaupinacchadanam svavidhyuktakriyadikam sarvamapsu

sannyasya digambaro bhutva vivarnajirnavalkalajina-

parigrahamapi santyajya tadurdhvamamantravadacaranksaura-

bhyangasnanordhvapundradikam vihaya laukikavaidikama-

pyupasamhrtya sarvatra punyapunyavarjito jnanajnanamapi

vihaya sitosnasukhaduhkhamanavamanam nirjitya vasanatraya-

purvakam nindanindagarvamatsaradambhadarpadvesakamakrodhalobha

mohaharsamarsasuyatmasamraksanadikam dagdhva svavapuh

kunapakaramiva pasyannayatnenaniyamena labhalabhau samau

krtva govrttya pranasandharanam kurvanyatpraptam tenaiva

nirlolupah sarvavidyapandityaprapancam bhasmikrtya svarupam

gopayitva jyesthajyesthatvanapalapakah sarvotkrstatva-

sarvatmakatvadvaitam kalpayitva matto vyatiriktah kascinna-

nyo'stiti devaguhyadidhanamatmanyupasamhrtya duhkhena nodvignah

sukhena nanumodako rage nihsprhah sarvatra subhasubhayo-

ranabhisnehah sarvendriyoparamah svapurvapannasramacaravidya-

dharmaprabhavamananusmarantyaktavarnasramacarah sarvada

divanaktasamatvenasvapnah sarvadasancarasilo

dehamatravasisto jalasthalakamandaluh sarvadanunmatto

balonmattapisacavadekaki sancarannasambhasanaparah

svarupadhyanena niralambamavalambya svatmanisthanukulena

sarvam vismrtya turiyatitavadhutavesenadvaitanisthaparah

pranavatmakatvena dehatyagam karoti yah so'vadhutah  sa

krtakrtyo bhavatityupanisat ||

om tatsat ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevasisyate ||

om santih santih santih ||

iti turiyatitopanisatsamapta ||