Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > tripuratapini upanisad

tripuratapini upanisad

 

tripuratapinividyavedyacicchaktivigraham |

vastutascinmatrarupam param tattvam bhajamyaham ||

om bhadram karnebhih srnuyama devah || bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhih || vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah || svasti nah pusa visvavedah ||

svasti nastarksyo aristanemih || svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

harih om || athaitasminnantare bhagavanprajapatyam vaishnavam vilayakaranam

rupamashritya tripurabhidha bhagavatityevamadisaktya bhurbhuvah svastrini

svargabhupatalani tripurani haramayatmakena hinkarena hrllekhakhya

bhagavati trikutavasane nilaye vilaye dhamni mahasa ghorena prapnoti | saiveyam

bhagavati tripureti vyapathyate | tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi | dhiyo yo

nah pracodayat paro rajase savadom | jatavedase sunavama somamaratiyato

nidahati veda | sa nah parsadati durgani visva naveva sindhum duritatyagnih |

tryambakam yajamahe sugandhim pustivardhanam | urvarukamiva bandhana-

nmrtyormuksiya mamrtat | sataksari parama vidya trayimayi sastarna

tripura paramesvari | adyani catvari padani parabrahmavikasini | dvitiyani

saktyakhyani | trtiyani saivani | tatra loka vedah sastrani puranani

dharmani vai cikitsitani jyotimsi sivasaktiyogadityevam ghatana vyapathyate |

athaitasya param gahvaram vyakhyasyamo mahamanusamudbhavam taditi | brahma

sasvatam | paro bhagavannirlaksano niranjano nirupadhiradhirahito devah |

unmilate pasyati vikasate chaitanyabhavam kamayata iti | sa eko devah sivarupi

drsyatvena vikasate yatisu yajnesu yogisu kamayate |

kamam jayate sa esa niranjano'kamatvenojjrmbhate |

akacatatapayasansrjate | tasmadisvarah kamo'bhidhiyate |

tatparibhasaya kamah kakaram vyapnoti | kama evedam

tattaditi kakaro grhyate | bhasmattatpadartha iti ya evam veda |

saviturvarenyamiti sun praniprasave savita praninah sute

prasute saktim | sute tripura saktiradyeyam tripura

paramesvari mahakundalini devi | jatavedasamandalam yo'dhite

sarvam vyapyate | trikonasaktirekarena mahabhagena prasute |

tasmadekara eva grhyate | varenyam srestham bhajaniyamaksaram

namaskaryam | tasmadvarenyamekaraksaram grhyata iti

ya evam veda | bhargo devasya dhimahityevam vyakhyasyamah |

dhakaro dharana | dhiyaiva dharyate bhagavanparamesvarah |

bhargo devo madhyavarti turiyamaksaram saksatturiyam sarvam

sarvantarbhutam | turiyaksaramikaram padanam

madhyavartityevam vyakhyatam bhargorupam vyacaksate |

tasmadbhargo devasya dhimahityevamikaraksaram grhyate |

mahityasya vyakhyanam mahattvam jadatvam kathinyam vidyate

yasminnaksateretanmahi lakarah param dhama | kathinyadhyam

sasagaram saparvatam sa saptadvipam sakananamujjvaladrupam

mandalamevoktam lakarena |

prthvi devi mahityanena vyacaksate | dhiyo yo nah pracodayat |

paramatma sadasiva adibhutah parah | sthanubhutena lakarena

jyotirlingamatmanam dhiyo buddhayah pare vastuni dhyaneccharahitam

nirvikalpake pracodayatprerayedityuccaranarahitam cetasaiva

cintayitva bhavayediti | paro rajase savadomiti tadavasane param

jyotiramalam hrdi daivatam chaitanyam cillingam hrdayagaravasini

hrllekhetyadina spastam vagbhavakutam pancaksaram

pancabhutajanakam pancakalamayam vyapathyata iti | ya evam veda |

atha tu param kamakalabhutam kamakutamahuh | tatsaviturvarenya-

mityadidvatrimsadaksarim pathitva taditi paramatma sadasivo'kasaram

vimalam nirupadhitadatnyapratipadanena hakaraksaram sivarupam

niraksaramaksaram vyalikhyata iti | tatparagavyavrttimadaya saktim darsayati |

tatsavituriti purvenadhvana suryadhascandrikam vyalikhya

muladibrahmarandhragam saksaramadvitiyamacaksata ityaha bhagavantam

devam sivasaktyatmakamevoditam |

sivo'yam paramam devam saktiresa tu jivajja |

suryacandramasoryogaddhamsastatatpadamucyate || 1||

tasmadujjrmbhate kamah kamatkamah parah sivah |

karno'yam kamadevo'yam varenyam bharga ucyate || 2||

tatsaviturvarenyam bhargo devah ksiram secaniyamaksaram

samadhughnamaksaram paramatmajivatmanoryogattaditi

spastamaksaram trtiyam ha iti tadeva sadasiva eva

niskalmasa adyo devo'ntyamaksaram vyakriyate |

paramam padam dhiti dharanam vidyate jadatvadharanam

mahiti lakarah sivadhastattu lakararthah spastamantyamaksaram

paramam chaitanyam dhiyo yo nah pracodayatparo rajase savadomityevam

kutam kamakalalayam sadadhvaparivartako vaishnavam paramam

dhamaiti bhagavamscaitasmadya evam veda | athaitasmadaparam

trtiyam saktikutam pratipadyate | dvatrimsadaksarya gayatrya

tatsaviturvarenyam tasmadatmana akasa akasadvayuh sphurati

tadadhinam varenyam samudiyamanam saviturva yogyo jivatmaparamatma-

samudbhavastam prakasasaktirupam jivaksaram spastamapadyate |

bhargo devasya dhityanenadhararupasivatmaksaram ganyate |

mahityadinasesam kamyam ramaniyam drsyam saktikutam

spastikrtamiti | evam pancadasaksaram traipuram yo'dhite sa

sarvankamanavapnoti | sa sarvamllokanjayati | sa sarva vaco vijrmbhayati |

sa rudratvam prapnoti | sa vaishnavam dhama bhittva param brahma prapnoti |

ya evam veda | ityadyam vidyamabhidhayaitasyah saktikutam

saktisivadyam lopamudreyam |

dvitiye dhamani purvenaiva manuna binduhina saktibhutahrllekha

krodhamuninadhisthita | trtiye dhamani purvasya eva vidyaya

yadvagbhavakutam tenaiva manavim candrim kauberim vidyamacaksate |

madanadhah sivam vagbhavam | tadurdhvam kamakalamayam |

saktyurdhvam saktimiti manavi vidya | caturthe dhamani

sivasaktyakhyamanyattrtiyam ceyam candri vidya | pancame dhamani

dhyeyeyam candri kamadhah sivadyakama | saiva kauberi sasthe

dhamani vyacaksata iti | ya evam veda | hitvekaram turiyasvaram sarvadau

suryacandramaskena kamesvaryevagastyasanjna | saptame dhamani

trtiyametasya eva purvoktayah kamadyam dvidhadhah kam madanakaladyam

saktibijam vagbhavadyam tayorardhavasiraskam krtva nandividyeyam |

astame dhamani vagbhavamagastyam vagarthakalamayam kamakalabhidham

sakalamayasaktih prabhakari vidyeyam | navame dhamani punaragastyam

vagbhavam saktimanmathasivasaktimanmathorvimayakamakalalayam

candrasuryanangadhurjatimahimalayam trtiyam sanmukhiyam vidya |

dasame dhamani vidyaprakasitaya bhuya evagastyavidyam pathitva bhuya

evemamantyamayam paramasivavidyeyamekadase dhamani bhuya evagastyam

pathitva etasya eva vagbhavam yaddhanajam kamakalalayam ca tatsahajam krtva

lopamudrayah saktikutarajam pathitva vaisnavi vidya dvadase dhamani

vyacaksata iti | ya evam veda | 

tanhovaca | bhagavansarve yuyam srutva purvam kamakhyam

turiyarupam turiyatitam sarvotkatam sarvamantrasanagatam

pithopapithadevataparivrtam sakalakalavyapinim devatam samodam

saparagam sahrdayam samrtam sakalam sendriyam sadoditam

param vidyam spastikrtva hrdaye nidhaya vijnayanilayam

gamayitva trikutam tripuram paramam mayam srestham param

vaisnavim sannidhaya hrdayakamalakarnikayam param bhagavatim

laksmim mayam sadoditam mahavasyakarim madanonmadanakarinim

dhanurbanadharinim vagvijrmbhinim candramandalamadhyavartinim

candrakalam saptadasim mahanityopasthitam pasankusamanojna-

panipallavam samudyadarkanibham trinetram vicintya devim mahalaksmim

sarvalaksmimayim sarvalaksanasampannam hrdaye chaitanyarupinim

niranjanam trikutakhyam smitamukhim sundarim mahamayam

sarvasubhagam mahakundalinim tripithamadhyavartinimakathadishripithe

param bhairavim citkalam mahatripuram devim dhyayenmahadhyana-

yogeneyamevam vedeti mahopanisat || iti prathamopanisat || 1||

athato jatavedase sunavama somamityadi pathitva traipuri vyaktirlaksyate |

jatavedasa ityekarcasuktasyadyamadhyamavasanesu tatra sthanesu

vilinam bijasagararupam vyacaksvetyrsaya ucuh | tanhovaca

bhagavanjatavedase sunavama somam tadatyamravanim vilomena pathitva

prathamasyadyam tadevam dirgham dvitiyasyadyam sunavama somamityanena

kaulam vamam srestham somam mahasaubhagyamacaksate | sa

sarvasampattibhutam prathamam nivrttikaranam dvitiyam sthitikaranam

trtiyam sargakaranamityanena karasuddhim krtva tripuravidyam

spastikrtva jatavedase sunavama somamityadi pathitva mahavidyesvari-

vidyamacaksate tripuresvarim jatavedasa iti | jate adyaksare matrkayah

sirasi baindavamamrtarupinim kundalinim trikonarupinim ceti vakyarthah |

evam prathamasyadyam vagbhavam | dvitiyam kamakalalayam | jata

ityanena paramatmano jrmbhanam | jata ityadina paramatma siva ucyate |

jatamatrena kami kamayate kamamityadina purnam vyacaksate |

tadeva sunavama gotrarudham madhyavartinamrtamadhyenarnena

mantrarnanspastikrtva | gotreti namagotrayamityadina spastam

kamakalalayam sesam vamamityadina | purvenadhvana vidyeyam

sarvaraksakari vyacaksate | evametena vidyam tripuresim spastikrtva

jatavedasa ityadina jato deva eka isvarah paramo jyotirmantrato veti turiyam

varam dattva bindupurnajyotihsthanam krtva prathamasyadyam dvitiyam ca

trtiyam ca sarvaraksakarisambandham krtva vidyamatmasanarupinim

spastikrtva jatavedase sunavama somamityadi pathitva raksakarim

vidyam smrtvadyantayordhamnoh saktisivarupinim viniyojya sa iti

saktyatmakam varnam somamiti saivatmakam dhama janiyat | yo janite

sa subhago bhavati | evametam cakrasanagatam tripuravasinim sadoditam

sivasaktyatmikamaveditam jatavedah siva iti seti 

saktyatmaksaramiti sivadisaktyantaralabhutam trikutadicarinim

suryacandranamaskam mantrasanagatam tripuram mahalaksmim

sadoditam spastikrtva jatavedase sunavama somamityadi

pathitva purvam sadatmasanarupam vidyam smrtva veda ityadina

visvahasantatodayabaindavamupari vinyasya siddhasanastham tripuram

malinim vidyam spastikrtva jatavedase sunavama somamityadi

pathitva tripuram sundarim shritva kale aksare vicintya murtibhutam

murtirupinim sarvavidyesvarim tripuram vidyam spastikrtva

jatavedasa ityadi pathitva tripuram laksmim shritvagnim nidahati

saiveyamagnyanane jvalatiti vicintya trijyotisamisvarim tripuramambam

vidyam spastikuryat | evametena sa nah parsadati durgani

visvetyadiparaprakasini pratyagbhuta karya | vidyeyamahvanakarmani

sarvato dhireti vyacaksate | evametadvidyastakam mahamaya-

devyangabhutam vyacaksate | deva ha vai bhagavantamabruvanmahacakranayakam

no bruhiti sarvakamikam sarvaradhyam sarvarupam visvatomukham

moksadvaram yadyogina upavisya param brahma bhittva nirvanamupavisanti |

tanhovaca bhagavanshricakram vyakhyasyama iti | trikonam tryasram krtva

tadantarmadhyavrttamanayastirekhamakrsya visalam nitvagrato

yonim krtva purvayonyagrarupinim manayastim krtva tam sarvordhvam

nitva yonim krtvadyam trikonam cakram bhavati | dvitiyamantaralam bhavati |

trtiyamastayonyankitam bhavati | athastaracakradyantavidikkonagrato

rekham nitva sadhyadyakarsanabaddharekham nitvetyevamathordhva-

samputayonyankitam krtva kaksabhya urdhvagarekhacatustayam

krtva yathakramena manayastidvayena dasayonyankitam cakram bhavati |

anenaiva prakarena punardasaracakram bhavati | madhyatrikonagracatustaya-

drekhacaragrakonesu samyojya taddasaramsatonitam manayastirekham

yojayitva caturdasaram cakram bhavati | tato'stapatrasamvrtam cakram bhavati |

sodasapatrasamvrtam cakram caturdvaram bhavati | tatah parthivam cakram

caturdvaram bhavati | evam srstiyogena cakram vyakhyatam | navatmakam

cakram pratilomyena va vacmi | prathamam cakram trailokyamohanam bhavati |

sanimadyastakam bhavati | samatrastakam bhavati | sasarvasanksobhinyadidasakam

bhavati | saprakatam bhavati | tripurayadhisthitam bhavati | sasarvasanksobhinimudraya

justam bhavati | dvitiyam sarvasaparipurakam cakram bhavati |

sakamadyakarsinisodasakam bhavati | saguptam bhavati | tripuresvaryadhisthitam

bhavati | sarvavidravinimudraya justam bhavati | trtiyam sarvasanksobhanam cakram bhavati | sanangakusumadyastakam bhavati | saguptataram bhavati |

tripurasundaryadhisthitam bhavati | sarvakarsinimudraya justam bhavati |

turiyam sarvasaubhagyadayakam cakram bhavati |

sasarvasanksobhinyadidvisaptakam bhavati | sasampradayam bhavati |

tripuravasinyadhisthitam bhavati | sasarvavasankarinimudraya

justam bhavati | turiyantam sarvarthasadhakam cakram bhavati |

sasarvasiddhipradadidasakam bhavati | sakalakaulam bhavati |

tripuramahalaksmyadhisthitam bhavati | mahonmadinimudraya

justam bhavati | sastham sarvaraksakaram cakram bhavati |

sasarvajnatvadidasakam bhavati | sanigarbham bhavati |

tripuramalinyadhisthitam bhavati | mahankusamudraya justam

bhavati | saptamam sarvarogaharam cakram bhavati | sarvavasinyadyastakam

bhavati | sarahasyam bhavati | tripurasiddhyadhisthitam bhavati |

sakhecarimudraya justam bhavati | astamam sarvasiddhipradam

cakram bhavati | sayudhacatustayam bhavati | saparapararahasyam

bhavati | tripurambayadhisthitam bhavati | bijamudrayadhisthitam

bhavati | navamam cakranayakam sarvanandamayam cakram bhavati |

sakamesvaryaditrikam bhavati | satirahasyam bhavati | mahatripura-

sundaryadhisthitam bhavati | yonimudraya justam bhavati |

sankramanti vai sarvani cchandamsi cakarani | tadeva cakram

shricakram | tasya nabhyamagnimandale suryacandramasau ||

tatronkarapitham pujayitva tatraksaram bindurupam tadantargata-

vyomarupinim vidyam paramam smrtva mahatripurasundarimavahya |

ksirena snapite devi candanena vilepite | bilvapatrarcite devi durge'ham

saranam gatah | ityekayarca prarthya mayalaksmi tantrena

pujayediti bhagavanabravit | etairmantrairbhagavatim yajet | tato devi

prita bhavati | svatmanam darsayati | tasmadya etairmantrairyajati sa

brahma pasyati | sa sarvam pasyati | so'mrtatvam ca gacchati |

ya evam vedeti mahopanisat ||

iti dvitiyopanisat || 2||

deva ha vai mudrah srjemeti bhagavantamabruvan |

tanhovaca bhagavanavanikrtajanumandalam vistirya

padmasanam krtva mudrah srjateti | sa sarvanakarsayati

yo yonimudramadhite | sa sarvam vetti | sa sarvaphalamasnute |

sa sarvanbhanjayati | sa vidvesinam stambhayati | madhyame

anamikopari vinyasya kanisthikangusthato'dhite

muktayostarjanyordandavadadhastadevamvidha prathama sampadyate |

saiva militamadhyama dvitiya | trtiyankusakrtiriti |

pratilomyena pani sangharsayitvangusthau sagrimau

samadhaya turiya | parasparam kaniyasedam madhyamabaddhe

anamike dandinyau tarjanyavalingyavastabhya madhyamanakha-

militangusthau pancami | saivagre'nkusakrtih sasthi |

daksinasaye vamabahum krtvanyonyanamike kaniyasimadhyagate

madhyame tarjanyakrante saralasvangusthau khecari saptami |

sarvordhve sarvasamhrti svamadhyamanamikantare kaniyasi

parsvayostarjanyavankusadhye yukta sangusthayogato'nyonyam

samamanjalim krtvastami | parasparamadhyamaprsthavartinyavanamike

tarjanyakrante same madhyame adayangusthau madhyavartinau

navami pratipadyata iti |

saiveyam kaniyase same antarite'ngusthau samavantaritau

krtva trikhandapadyata iti | panca banah pancadya

mudrah spastah | kromankusa | hasakhphrem khecari |

hamsrau bijastami vagbhavadya navami dasami ca

sampadyata iti | ya evam veda | athatah kamakalabhutam cakram

vyakhyasyamo hrim klimaim blu|cm sraumete panca kamah

sarvacakram vyavartante | madhyamam kamam sarvavasane

samputikrtya blunkarena samputam vyaptam krtva dviraindavena

madhyavartina sadhyam baddhva bhurjapatre yajati | taccakram

yo vetti sa sarvam vetti | sa sakala|cmllokanakarsayati | sa sarvam

stambhayati | niliyuktam cakram satrunmarayati | gatim

stambhayati | laksayuktam krtva sakalalokam vasikaroti |

navalaksajapam krtva rudratvam prapnoti | matrkaya vestitam

krtva vijayi bhavati | bhagankakundam krtvagnimadhaya puruso

havisa hutva yosito vasikaroti | vartule hutva shriyamatulam

prapnoti | chaturasre hutva vrstirbhavati | trikone hutva

satrunmarayati | gatim stambhayati | puspani hutva vijayi bhavati |

maharasairhutva paramanandanirbharo bhavati | gananam tva ganapatim

havamahe kavim kavinamupamasravastamam | jyestharajam

brahmanam brahmanaspata a nah srunvannutibhih sida sadanam |

ityevamadyamaksaram tadantyabindupurnamityanenangam sprsati |

gam ganesaya nama iti ganesam namaskurvita | om namo bhagavate

bhasmangaragayogratejase hanahana dahadaha pacapaca mathamatha

vidhvamsayavidhvamsaya halabhanjana sulamule vyanjanasiddhim kurukuru

samudram purvapratisthiatam sosayasosaya stambhayastambhaya

paramantraparayantraparatantraparadutaparakatakaparacchedanakara

vidarayavidaraya cchindhicchindhi hrim phat svaha | anena ksetradhyaksam

pujayediti | kulakumari vidmahe mantrakotisudhimahi | tannah kaulih pracodayat |

iti kumaryarcanam krtva yo vai sadhako'bhilikhati so'mrtatvam gacchati |

sa yasa apnoti | sa paramayusyamatha va param brahma bhittva tisthati |

ya evam vedeti mahopanisat |

iti trtiyopanisat || 3||    

deva ha vai bhagavantamabruvandeva gayatram hrdayam no

vyakhyatam traipuram sarvottamam | jatavedasasuktenakhyatam

nastraipurastakam | yadistva mucyate yogi janmasamsarabandhanat |

atha mrtyunjayam no bruhityevam bruvatam sarvesam devanam

srutvedam vakyamathatastryambakenanustubhena mrtyunjayam darsayati |

kasmattryambakamiti | trayanam puranamambakam svaminam tasmaducyate

tryambakamiti | atha kasmaducyate yajamaha iti | yajamahe sevamahe vastu

mahetyaksaradvayena kutatvenaksaraikena mrtyunjayamityucyate |

tasmaducyate yajamaha iti | atha kasmaducyate sugandhimiti | sarvato yasa

apnoti | tasmaducyate sugandhimiti | atha kasmaducyate pustivardhanamiti |

yatsarvamllokansrjati yatsarvamllokamstarayati yatsarvamllokanvyapnoti

tasmaducyate pustivardhanamiti | atha kasmaducyate urvarukamiva

bandhananmrtyormuksiyeti | samlagnatvadurvarukamiva mrtyoh samsarabandhanatsamlagnatvadbaddhatvanmoksibhavati mukto bhavati |

atha kasmaducyate mamrtaditi amrtatvam prapnotyaksaram

prapnoti svayam rudro bhavati | 

deva ha vai bhagavantamucuh sarvam no vyakhyatam |

atha kairmantraih stuta bhagavati svatmanam darsayati

tansarvanchaivanvaishnavansauranganesanno

bruhiti | sa hovaca bhagavamstryambakenanustubhena

mrtyunjayamupasayet | purvenadhvana vyaptamekaksaramiti

smrtam | om namah sivayeti yajusamantropasako

rudratvam prapnoti | kalyanam prapnoti | ya evam veda | tadvisnoh

paramam padam sada pasyanti surayah | diviva caksuratatam |

visnoh sarvatomukhasya sneho yatha palalapindamotaprotamanuvyaptam

vyatiriktam vyapnuta iti vyapnuvato visnostatparamam padam param vyometi

paramam padam pasyanti viksante | surayo brahmadayo devasa iti

sada hrdaya adadhate | tasmadvisnoh svarupam vasati tisthati

bhutesviti vasudeva iti | om nama iti trinyaksarani | bhagavata iti

catvari | vasudevayeti pancaksarani | etadvai vasudevasya

dvadasarnamabhyeti | sopaplavam tarati | sa sarvamayureti | vindate

prajapatyam rayasposam gaupatyam ca tamasnute pratyaganandam

brahmapurusam pranavasvarupamakara ukaro makara iti | tanekadha

sambhavati tadomiti | hamsah sucisadvasurantariksasaddhota

vedisadatithirduronasat | nrsadvarasadrtasadvyomasadabja goja

rtaja adrija rtam brhat | hamsa ityetanmanoraksaradvitiyena

prabhapunjena saurena dhrtamabja goja rtaja adrija rtam

satya-prabha-punji-nyusa-sandhya-prajnabhih

saktibhih purvam sauramadhiyanah sarvam phalamasnute |

sa vyomni parame dhamani saure nivasate |

gananam tvati traistubhena purvenadhvana manunaikarnena

ganadhipamabhyarcya ganesatvam prapnoti | atha gayatri

savitri sarasvatyajapa matrka prokta taya sarvamidam vyaptam |

aim vagisvari vidmahe klim kamesvari dhimahi | saustannah saktih

pracodayaditi | gayatri pratah savitri madhyandine sarasvati sayamiti

nirantaramajapa | hamsa ityeva matrka | pancasadvarnavigrahena-

karadiksakarantena vyaptani bhuvanani sastrani

cchandamsityevam bhagavatim sarvam vyapnotityeva tasyai vai namonama iti |

tanbhagavanabravidetairmantrairnityam devim yah stauti sa sarvam pasyati |

so'mrtatvam ca gacchati | ya evam vedetyupanisat ||

iti turiyopanisat || 4||

deva ha vai bhagavantamabruvansvaminnah kathitam sphutam

kriyakandam savisayam traipuramiti | atha paramanirvisesam

kathayasveti | tanhovaca bhagavamsturiyaya mayayantyaya

nirdistam paramam brahmeti | paramapurusam cidrupam

paramatmeti | srota manta drastadesta sprastaghosta

vijnata prajnata sarvesam purusanamantahpurusah

sa atma sa vijneya iti | na tatra loka aloka na tatra deva adevah

pasavo'pasavastapaso na tapasah paulkaso na paulkaso

vipra na viprah | sa ityekameva param brahma vibhrajate nirvanam |

na tatra deva rsayah pitara isate pratibuddhah sarvavidyeti |

tatraite sloka bhavanti |

ato nirvisayam nityam manah karyam mumuksuna |

yato nirvisayo nama manaso muktirisyate || 1||

mano hi dvividham proktam suddham casuddhameva ca |

asuddham kamasankalpam suddham kamavivarjitam || 2||

mana eva manusyanam karanam bandhamoksayoh |

bandhanam visayasaktam muktyai nirvisayam manah || 3||

nirastavisayasangam sannirudhya mano hrdi |

yada yatyamanibhavastada tatparamam padam || 4||

tavadeva niroddhavyam yavadhrdigatam ksayam |

etajjnanam ca dhyanam ca seso'nyo granthavistarah || 5||

naiva cintyam na cacintyam na cintyam cintyameva ca |

paksapatavinirmuktam brahma sampadyate dhruvam || 6||

svarena sallayedyogi svaram sambhavayetparam |

asvarena tu bhavena na bhavo bhava isyate || 7||

tadeva niskalam brahma nirvikalpam niranjanam |

tadbrahmahamiti jnatva brahma sampadyate kramat || 8||

nirvikalpamanantam ca hetudrstantavarjitam |

aprameyamanadyantam yajjnatva mucyate budhah || 9||

na nirodho na cotpattirna baddho na ca sadhakah |

na mumuksurna vai mukta ityesa paramarthata || 10||

eka evatma mantavyo jagratsvapnasusuptisu |

sthanatrayavyatitasya punarjanma na vidyate || 12||

eka eva hi bhutatma bhutebhute vyavasthitah |

ekadha bahudha caiva drsyate jalacandravat || 12||

ghatasamvrtamakasam niyamane ghate yatha |

ghato niyeta nakasam tatha jivo nabhopamah || 13||

ghatavadvividhakaram bhidyamam punah punah |

tadbhede ca na janati sa janati ca nityasah || 14||

sabdamayavrto yavattavattisthati puskale |

bhinne tamasi caikatvameka evanupasyati || 15||

sabdarnamaparam brahma tasminksine yadaksaram |

tadvidvanaksaram dhyayedyadicchecchantimatmanah || 16||

dve brahmani hi mantavye sabdabrahma param ca yat |

sabdabrahmani nisnatah param brahmadhigacchati || 17||

granthamabhyasya medhavi jnanavijnanatatparah |

palalamiva dhanyarthi tyajedgranthamasesatah || 18||

gavamanekavarnanam ksirasyapyekavarnata |

ksiravatpasyati jnani linginastu gavam yatha || 19||

jnananetram samadhaya sa mahatparamam padam |

niskalam niscalam santam brahmahamiti samsmaret || 20||

ityekam parabrahmarupam sarvabhutadhivasam turiyam

janite so'ksare parame vyomanyadhivasati | ya etam vidyam

turiyam brahmayonisvarupam tamihayuse saranamaham

prapadye | akasadyanukramena sarvesam va etadbhutanamakasah

parayanam | sarvani ha va imani bhutanyakasadeva jayante |

akasa eva liyante | tasmadeva jatani jivanti | tasmadakasajam

bijam vindyat | tadevakasapitham sparsanam pitham

tejahpithamamrtapitham ratnapitham janiyat | yo janite

so'mrtatvam ca gacchati | tasmadetam turiyam shrikamarajiyamekadasadha

bhinnamekaksaram brahmeti yo janite sa turiyam padam prapnoti |

ya evam vedeti mahopanisat ||

iti pancamopanisat || 5||

om bhadram karnebhih srnuyama devah || bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhih || vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah || svasti nah pusa visvavedah ||

svasti nastarksyo aristanemih || svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

|| iti shritripuratapinyupanisatsamapta ||