Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > tripura upanisad

tripura upanisad

 

tripuropanisadvedyaparamaisvaryavaibhavam |

akhandanandasamrajyam ramacandrapadam bhaje ||

om vanme manasi pratisthita | mano me vaci pratisthitam |

aviravirma edhi | vedasya ma anisthah | srutam me ma prahasih |

anenadhitenahoratran sandadhami | rtam vadisyami |

satyam vadisyami | tanmamavatu | tadvaktaramavatu | avatu mam |

avatu vaktaram | avatu vaktaram |

om santih santih santih ||

 

om tisrah purastripatha visvacarsana atrakatha aksarah

sannivistah |

adhisthayaina ajara purani mahattara mahima devatanam || 1||

 

navayonirnavacakrani dadhire navaiva yoga nava yoginyasca |

navanam cakra adhinathah syona nava mudra nava bhadra mahinam ||

2||

 

eka sa asit prathama sa navasidasonavimsadasonatrimsat |

catvarimsadatha tisrah samidha usatiriva mataro ma visantu ||

3||

 

urdhvajvalajvalanam jyotiragre tamo vai tirasscinamajaram

tadrajo'bhut |

anandanam modanam jyotirindo reta u vai mandala mandayanti || 4||

 

tisrasca [ yastisro ] rekhah sadanani

bhumestrivistapastrigunastriprakarah |

etatpuram [ etattrayam ] purakam purakanamatra [

purakanam mantri ] prathate madano madanya || 5||

 

madantika manini mangala ca subhaga ca sa sundari siddhimatta |

lajja matistustirista ca pusta laksmiruma lalita lalapanti

|| 6||

 

imam vijnaya sudhaya madanti parisrta tarpayantah svapitham |

nakasya prsthe vasanti param dhama traipuram cavisanti || 7||

 

kamo yonih  kamakala vrajapanirguha hasa matarisvabhramindrah |

punarguha sakala mayaya ca purucyesa visvamatadividya || 8||

 

sastham saptamamatha vahnisarathimasya mulatrikrama desayantah |

kathyam kavim kalpakam kamamisam tustuvamso amrtatvam

bhajante || 9||

 

trivistapam trimukham visvamaturnavarekhah svaramadhyam tadile  |

[ puram hantrimukham visvamatu rave rekha svaramadhyam

tadesa | ]

brhattithirdasa pancadi nitya sa sodasi puramadhyam bibharti

|| 10||

 

yadva mandaladva stanabimbamekam mukham cadhastrini guha sadanani |

kami kalam kamyarupam viditva [ cikitva ] naro jayate

kamarupasca kamyah [ kamah ] || 11||

 

parisrtam jhasamadyam [ jhasamajam ] phalam ca

bhaktani yonih

supariskrtasca |

nivedayandevatayai mahatyai svatmikrte sukrte siddhimeti || 12||

 

srnyeva sitaya visvacarsanih pasenaiva pratibadhnatyabhikam |

isubhih pancabhirdhanusa ca vidhyatyadisaktiraruna

visvajanya || 13||

 

bhagah saktirbhagavankama isa ubha dataraviha saubhaganam |

samapradhanau samasatvau samojau tayoh saktirajara visvayonih ||

14||

 

parisruta havisa bhavitena prasankoce galite vaimanaskah |

sarvah sarvasya jagato vidhata dharta harta visvarupatvameti || 15||

 

iyam mahopanisattraipurya yamaksaram paramo girbhiritte |

esargyajuh parametacca samayamatharveyamanya ca vidya || 16||

 

om hrim om hrimityupanisat ||

 

om vanme manasi pratisthita | mano me vaci pratisthitam |

aviravirma edhi | vedasya ma anisthah | srutam me ma prahasih |

anenadhitenahoratran sandadhami | rtam vadisyami |

satyam vadisyami | tanmamavatu | tadvaktaramavatu | avatu mam |

avatu vaktaram | avatu vaktaram |

om santih santih santih ||

|| iti  tripuropanisat  ||