Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > tejobindu upanisad

tejobindu upanisad

 

yatra cinmatrakalana yatyapahnavamanjasa |

taccinmatramakhandaikarasam brahma bhavamyaham ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

om tejobinduh param dhyanam visvatmahrdisamsthitam |

anavam sambhavam santam sthulam suksmam param ca yat || 1||

duhkhadhyam ca duraradhyam duspreksyam muktamavyayam |

durlabham tatsvayam dhyanam muninam ca manisinam || 2||

yataharo jitakrodho jitasango jitendriyah |

nirdvandvo nirahankaro nirasiraparigrahah || 3||

agamyagamakarta yo gamya'gamayamanasah |

mukhe trini ca vindanti tridhama hamsa ucyate || 4||

param guhyatamam viddhi hyastatandro nirasrayah |

somarupakala suksma visnostatparamam padam || 5||

trivaktram trigunam sthanam tridhatum rupavarjitam |

niscalam nirvikalpam ca nirakaram nirasrayam || 6||

upadhirahitam sthanam vanmano'titagocaram |

svabhavam bhavasangrahyamasanghatam padaccyutam || 7||

anananandanatitam duspreksyam muktimavyayam |

cintyamevam vinirmuktam sasvatam dhruvamacyutam || 8||

tadbrahmanastadadhyatmam tadvisnostatparayanam |

acintyam chinmayatmanam yadvyoma paramam sthitam || 9||

asunyam sunyabhavam tu sunyatitam hrdi sthitam |

na dhyanam ca na ca dhyata na dhyeyo dhyeya eva ca || 10||

sarvam ca na param sunyam na param naparatparam |

acintyamaprabuddham ca na satyam na param viduh || 11||

muninam samprayuktam ca na deva na param viduh |

lobham moham bhayam darpam kamam krodham ca kilbisam || 12||

sitosne ksutpipase ca sankalpakavikalpakam |

na brahmakuladarpam ca na muktigranthisancayam || 13||

na bhayam na sukham duhkham tatha manavamanayoh |

etadbhavavinirmuktam tadgrahyam brahma tatparam || 14||

yamo hi niyamastyago maunam desasca kalatah |

asanam mulabandhasca dehasamyam ca drksthitih || 15||

pranasamyamanam caiva pratyaharasca dharana |

atmadhyanam samadhisca proktanyangani vai kramat || 16||

sarvam brahmeti vai jnanadindriyagramasamyamah |

yamo''yamiti samprokto'bhyasaniyo muhurmuhuh || 17||

sajatiyapravahasca vijatiyatiraskrtih |

niyamo hi paranando niyamatkriyate budhaih || 18||

tyago hi mahata pujyah sadyo moksapradayakah || 19||

yasmadvaco nivartante aprapya manasa saha |

yanmaunam yogibhirgamyam tadbhajetsarvada budhah || 20||

vaco yasmannivartante tadvaktum kena sakyate |

prapanco yadi vaktavyah so'pi sabdavivarjitah || 21||

iti va tadbhavenmaunam sarvam sahajasanjnitam |

giram maunam tu balanamayuktam brahmavadinam || 22||

adavante ca madhye ca jano yasminna vidyate |

yenedam satatam vyaptam sa deso vijanah smrtah || 23||

kalpana sarvabhutanam brahmadinam nimesatah |

kalasabdena nirdistam hyakhandanandamadvayam || 24||

sukhenaiva bhavedyasminnajasram brahmacintanam |

asanam tadvijaniyadanyatsukhavinasanam || 25||

siddhaye sarvabhutadi visvadhisthanamadvayam |

yasminsiddhim gatah siddhastatsiddhasanamucyate || 26||

yanmulam sarvalokanam yanmulam cittabandhanam |

mulabandhah sada sevyo yogyo'sau brahmavadinam || 27||

anganam samatam vidyatsame brahmani liyate |

no cennaiva samanatvamrjutvam suskavrksavat || 28||

drstim jnanamayim krtva pasyedbrahmamayam jagat |

sa drstih paramodara na nasagravalokini || 29||

drastrdarsanadrsyanam viramo yatra va bhavet |

drstistatraiva kartavya na nasagravalokini || 30||

cittadisarvabhavesu brahmatvenaiva bhavanat |

nirodhah sarvavrttinam pranayamah sa ucyate || 31||

nisedhanam prapancasya recakakhyah samiritah |

brahmaivasmiti ya vrttih purako vayurucyate || 32||

tatastadvrttinaiscalyam kumbhakah pranasamyamah |

ayam capi prabuddhanamajnanam ghranapidanam || 33||

visayesvatmatam drstva manasascittaranjakam |

pratyaharah sa vijneyo'bhyasaniyo muhurmuhuh || 34||

yatra yatra mano yati brahmanastatra darsanat |

manasa dharanam caiva dharana sa para mata || 35||

brahmaivasmiti sadvrttya niralambataya sthitih |

dhyanasabdena vikhyatah paramanandadayakah || 36||

nirvikarataya vrttya brahmakarataya punah |

vrttivismaranam samyaksamadhirabhidhiyate || 37||

imam cakrtrimanandam tavatsadhu samabhyaset |

laksyo yavatksanatpumsah pratyaktvam sambhavetsvayam || 38||

tatah sadhananirmuktah siddho bhavati yogirat |

tatsvam rupam bhavettasya visayo manaso giram || 39||

samadhau kriyamane tu vighnanyaayanti vai balat |

anusandhanarahityamalasyam bhogalalasam || 40||

layastamasca viksepastejah svedasca sunyata |

evam hi vighnabahulyam tyajyam brahmavisaradaih || 41||

bhavavrttya hi bhavatvam sunyavrttya hi sunyata |

brahmavrttya hi purnatvam taya purnatvamabhyaset || 42||

ye hi vrttim vihayainam brahmakhyam pavanim param |

vrthaiva te tu jivanti pasubhisca sama narah || 43||

ye tu vrttim vijananti jnatva vai vardhayanti ye |

te vai satpurusa dhanya vandyaste bhuvanatraye || 44||

yesam vrttih sama vrddha paripakva ca sa punah |

te vai sadbrahmatam prapta netare sabdavadinah || 45||

kusala brahmavartayam vrttihinah suraginah |

te'pyajnanataya nunam punarayanti yanti ca || 46||

nimisardham na tisthanti vrttim brahmamayim vina |

yatha tisthanti brahmadyah sanakadyah sukadayah || 47||

karanam yasya vai karyam karanam tasya jayate |

karanam tattvato nasyetkaryabhave vicaratah || 48||

atha suddham bhavedvastu yadvai vacamagocaram |

udeti suddhacittanam vrttijnanam tatah param || 49||

bhavitam tivravegena yadvastu niscayatmakam |

drsyam hyadrsyatam nitva brahmakarena cintayet || 50||

vidvannityam sukhe tistheddhiya cidrasapurnaya ||

iti prathamo'dhyayah || 1||

atha ha kumarah sivam papraccha'khandaikarasa-

cinmatrasvarupamanubruhiti | sa hovaca paramah sivah |

akhandaikarasam drsyamakhandaikarasam jagat |

akhandaikarasam bhavamakhandaikarasam svayam || 1||

akhandaikaraso mantra akhandaikarasa kriya |

akhandaikarasam jnanamakhandaikarasam jalam || 2||

akhandaikarasa bhumirakhandaikarasam viyat |

akhandaikarasam sastramakhandaikarasa trayi || 3||

akhandaikarasam brahma cakhandaikarasam vratam |

akhandaikaraso jiva akhandaikaraso hyajah || 4||

akhandaikaraso brahma akhandaikaraso harih |

akhandaikaraso rudra akhandaikaraso'smyaham || 5||

akhandaikaraso hyatma hyakhandaikaraso guruh |

akhandaikarasam laksyamakhandaikarasam mahah || 6||

akhandaikaraso deha akhandaikarasam manah |

akhandaikarasam cittamakhandaikarasam sukham || 7||

akhandaikarasa vidya akhandaikaraso'vyayah |

akhandaikarasam nityamakhandaikarasam param || 8||

akhandaikarasam kincidakhandaikarasam param |

akhandaikarasadanyannasti nasti sadanana || 9||

akhandaikarasannasti akhandaikarasanna hi |

akhandaikarasatkincidakhandaikarasadaham || 10||

akhandaikarasam sthulam suksmam cakhandarupakam |

akhandaikarasam vedyamakhandaikaraso bhavan || 11||

akhandaikarasam guhyamakhandaikarasadikam |

akhandaikaraso jnata hyakhandaikarasa sthitih || 12||

akhandaikarasa mata akhandaikararasah pita |

akhandaikaraso bhrata akhandaikarasah patih || 13||

akhandaikarasam sutramakhandaikaraso virat |

akhandaikarasam gatramakhandaikarasam sirah || 14||

akhandaikarasam cantarakhandaikarasam bahih |

akhandaikarasam purnamakhandaikarasamrtam || 15||

akhaindaikarasam gotramakhandaikarasam grham |

akhandaikarasam gopyamakhandaikarasasasasi || 16||

akhandaikarasastara akhandaikaraso ravih |

akhandaikarasam ksetramakhandaikarasa ksama || 17||

akhandaikarasa santa akhandaikaraso'gunah |

akhandaikarasah saksi akhandaikarasah suhrt || 18||

akhandaikaraso bandhurakhandaikarasah sakha |

akhandaikaraso raja akhandaikarasam puram || 19||

akhandaikarasam rajyamakhandaikarasah prajah |

akhandaikarasam taramakhandaikaraso japah || 20||

akhandaikarasam dhyanamakhandaikarasam padam |

akhandaikarasam grahyamakhandaikarasam mahat || 21||

akhandaikarasam jyotirakhandaikarasam dhanam |

akhandaikarasam bhojyamakhandaikarasam havih || 22||

akhandaikaraso homa akhandaikaraso japah |

akhandaikarasam svargamakhandaikarasah svayam || 23||

akhandaikarasam sarvam cinmatramiti bhavayet |

cinmatrameva cinmatramakhandaikarasam param || 24||

bhavavarjitacinmatram sarvam cinmatrameva hi |

idam ca sarvam cinmatramayam chinmayameva hi || 25||

atmabhavam ca cinmatramakhandaikarasam viduh |

sarvalokam ca cinmatram vatta matta ca chinmayam || 26||

akaso bhurjalam vayuragnirbrahma harih sivah |

yatkincidyanna kincicca sarvam cinmatrameva hi || 27||

akhandaikarasam sarvam yadyaccinmatrameva hi |

bhutam bhavyam bhavisyacca sarvam cinmatrameva hi || 28||

dravyam kalam ca cinmatram jnanam jneyam cideva hi |

jnata cinmatrarupasca sarvam chinmayameva hi || 29||

sambhasanam ca cinmatram yadyaccinmatrameva hi |

asacca sacca cinmatramadyantam chinmayam sada || 30||

adirantasca cinmatram gurusisyadi chinmayam |

drgdrsyam yadi cinmatramasti cecchinmayam sada || 31||

sarvascaryam hi cinmatram deham cinmatrameva hi |

lingam ca karanam caiva cinmatranna hi vidyate || 32||

aham tvam caiva cinmatram murtamurtadichinmayam |

punyam papam ca cinmatram jivascinmatravigrahah || 33||

cinmatrannasti sankalpascinmatrannasti vedanam |

cinmatrannasti mantradi cinmatrannasti devata || 34||

cinmatrannasti dikpalascinmatradvyavaharikam |

cinmatratparamam brahma cinmatrannasti ko'pi hi || 35||

cinmatrannasti maya ca cinmatrannasti pujanam |

cinmatrannasti mantavyam cinmatrannasti satyakam || 36||

cinmatrannasti kosadi cinmatrannasti vai vasu |

cinmatrannasti maunam ca cinmatrannastyamaunakam || 37||

cinmatrannasti vairagyam sarvam cinmatrameva hi |

yacca yavacca cinmatram yacca yavacca drsyate || 38||

yacca yavacca durastham sarvam cinmatrameva hi |

yacca yavacca bhutadi yacca yavacca laksyate || 39||

yacca yavacca vedantah sarvam cinmatrameva hi |

cinmatrannasti gamanam cinmatrannasti moksakam || 40||

cinmatrannasti laksyam ca sarvam cinmatrameva hi |

akhandaikarasam brahma cinmatranna hi vidyate || 41||

sastre mayi tvayise ca hyakhandaikaraso bhavan |

ityekarupataya yo va janatyaham tviti || 42||

sakrjjnanena muktih syatsamyagjnane svayam guruh || 43||

iti dvitiyo'dhyayah || 2||

kumarah pitaramatmanubhavamanubruhiti papraccha |

sa hovaca parah sivah |

parabrahmasvarupo'ham paramanandamasmyaham |

kevalam jnanarupo'ham kevalam paramo'smyaham || 1||

kevalam santarupo'ham kevalam cinmayo'smyaham |

kevalam nityarupo'ham kevalam sasvato'smyaham || 2||

kevalam sattvarupo'hamaham tyaktvahamasmyaham |

sarvahinasvarupo'ham cidakasamayo'smyaham || 3||

kevalam turyarupo'smi turyatito'smi kevalah |

sada chaitanyarupo'smi cidanandamayo'smyaham || 4||

kevalakararupo'smi suddharupo'smyaham sada |

kevalam jnanarupo'smi kevalam priyamasmyaham || 5||

nirvikalpasvarupo'smi niriho'smi niramayah |

sada'sangasvarupo'smi nirvikaro'hamavyayah || 6||

sadaikarasarupo'smi sada cinmatravigrahah |

aparicchinnarupo'smi hyakhandanandarupavan || 7||

satparanandarupo'smi citparanandamasmyaham |

antarantararupo'hamavanmanasagocarah || 8||

atmanandasvarupo'ham satyanando'smyaham sada |

atmaramasvarupo'smi hyayamatma sadasivah || 9||

atmaprakasarupo'smi hyatmajyotiraso'smyaham |

adimadhyantahino'smi hyakasasadrso'smyaham || 10||

nityasuddhacidanandasattamatro'hamavyayah |

nityabuddhavisuddhaikasaccidanandamasmyaham || 1||

nityasesasvarupo'smi sarvatito'smyaham sada |

rupatitasvarupo'smi paramakasavigrahah || 12||

bhumanandasvarupo'smi bhasahino'smyaham sada |

sarvadhisthanarupo'smi sarvada cidghano'smyaham || 13||

dehabhavavihino'smi cintahino'smi sarvada |

cittavrttivihino'ham cidatmaikaraso'smyaham || 14||

sarvadrsyavihino'ham drgrupo'smyahameva hi |

sarvada purnarupo'smi nityatrpto'smyaham sada || 15||

aham brahmaiva sarvam syadaham chaitanyameva hi |

ahamevahamevasmi bhumakasasvarupavan || 16||

ahameva mahanatma hyahameva paratparah |

ahamanyavadabhami hyahameva sariravat || 17||

aham sisyavadabhami hyayam lokatrayasrayah |

aham kalatrayatita aham vedairupasitah || 18||

aham sastrena nirnita aham citte vyavasthitah |

mattyaktam nasti kincidva mattyaktam prthivi ca va || 19||

mayatiriktam yadyadva tattannastiti niscinu |

aham brahmasmi siddho'smi nityasuddho'smyaham sada || 20||

nirgunah kevalatmasmi nirakaro'smyaham sada |

kevalam brahmamatro'smi hyajaro'smyamaro'smyaham || 21||

svayameva svayam bhami svayameva sadatmakah |

svayamevatmani svasthah svayameva para gatih || 22||

svayameva svayam bhanje svayameva svayam rame |

svayameva svayam jyotih svayameva svayam mahah || 23||

svasyatmani svayam ramsye svatmanyeva vilokaye |

svatmanyeva sukhasinah svatmamatravasesakah || 24||

svacaitanye svayam sthasye svatmarajye sukhe rame |

svatmasimhasane sthitva svatmano'nyanna cintaye || 25||

cidrupamatram brahmaiva saccidanandamadvayam |

anandaghana evahamaham brahmasmi kevalam || 26||

sarvada sarvasunyo'ham sarvatmanandavanaham |

nityanandasvarupo'hamatmakaso'smi nityada || 27||

ahameva hrdakasascidadityasvarupavan |

atmanatmani trpto'smi hyarupo'smyahamavyayah || 28||

ekasankhyavihino'smi nityamuktasvarupavan |

akasadapi suksmo'hamadyantabhavavanaham || 29||

sarvaprakasarupo'ham paravarasukho'smyaham |

sattamatrasvarupo'ham suddhamoksasvarupavan || 30||

satyanandasvarupo'ham jnananandaghano'smyaham |

vijnanamatrarupo'ham saccidanandalaksanah || 31||

brahmamatramidam sarvam brahmano'nyanna kincana |

tadevaham sadanandam brahmaivaham sanatanam || 32||

tvamityetattadityetanmatto'nyannasti kincana |

cicchaitanyasvarupo'hamahameva sivah parah || 33||

atibhavasvarupo'hamahameva sukhatmakah |

saksivastuvihinatvatsaksitvam nasti me sada || 34||

kevalam brahmamatratvadahamatma sanatanah |

ahamevadiseso'hamaham seso'hameva hi || 35||

namarupavimukto'hamahamanandavigrahah |

indriyabhavarupo'ham sarvabhavasvarupakah || 36||

bandhamuktivihino'ham sasvatanandavigrahah |

adichaitanyamatro'hamakhandaikaraso'smyaham || 37||

vanmano'gocarascaham sarvatra sukhavanaham |

sarvatra purnarupo'ham bhumanandamayo'smyaham || 38||

sarvatra trptirupo'ham paramrtaraso'smyaham |

ekamevadvitiyam sadbrahmaivaham na samsayah || 39||

sarvasunyasvarupo'ham sakalagamagocarah |

mukto'ham moksarupo'ham nirvanasukharupavan ||40||

satyavijnanamatro'ham sanmatranandavanaham |

turiyatitarupo'ham nirvikalpasvarupavan || 41||

sarvada hyajarupo'ham nirago'smi niranjanah |

aham suddho'smi buddho'smi nityo'smi prabhurasmyaham || 42||

onkararthasvarupo'smi niskalankamayo'smyaham |

cidakarasvarupo'smi nahamasmi na so'smyaham || 43||

na hi kincitsvarupo'smi nirvyaparasvarupavan |

niramso'smi nirabhaso na mano nendriyo'smyaham || 44||

na buddhirna vikalpo'ham na dehaditrayo'smyaham |

na jagratsvapnarupo'ham na susuptisvarupavan || 45||

na tapatrayarupo'ham nesanatrayavanaham |

sravanam nasti me siddhermananam ca cidatmani || 46||

sajatiyam na me kincidvijatiyam na me kvacit |

svagatam ca na me kincinna me bhedatrayam kvacit || 47||

asatyam hi manorupamasatyam buddhirupakam |

ahankaramasiddhiti nityo'ham sasvato hyajah || 48||

dehatrayamasadviddhi kalatrayamasatsada |

gunatrayamasatviddhi hyayam satyatmakah sucih  || 49||

srutam sarvamasatdviddhi vedam sarvamasatsada |

sastram sarvamasatdviddhi hyaham satyacidatmakah || 50||

murtitrayamasadviddhi sarvabhutamasatsada |

sarvatattvamasadviddhi hyayam bhuma sadasivah || 51||

gurusisyamasadviddhi gurormantramasattatah |

yaddrsyam tadasadviddhi na mam viddhi tathavidham || 52||

yaccintyam tadasadviddhi yannyayam tadasatsada |

yaddhitam tadasadviddhi na mam viddhi tathavidham || 53||

sarvanprananasadviddhi sarvanbhoganasattviti |

drstam srutamasadviddhi otam protamasanmayam || 54||

karyakaryamasadviddhi nastam praptamasanmayam |

duhkhaduhkhamasadviddhi sarvasarvamanmayam || 55||

purnapurnamasadviddhi dharmadharmamasanmayam |

labhalabhavasadviddhi jayajayamasanmayam || 56||

sabdam sarvamasadviddhi sparsam sarvamasatsada |

rupam sarvamasadviddhi rasam sarvamasanmayam || 57||

gandham sarvamasadviddhi sarvajnanamasanmayam |

asadeva sada sarvamasadeva bhavodbhavam || 58||

asadeva gunam sarvam sanmatramahameva hi |

svatmamantram sada pasyetsvatmamantram sadabhyaset || 59||

aham brahmasmi mantro'yam drsyapapam vinasayet |

aham brahmasmi mantro'yamanyamantram vinasayet || 60||

aham brahmasmi mantro'yam dehadosam vinasayet |

aham brahmasmi mantro'yam janmapapam vinasayet || 61||

aham brahmasmi mantro'yam mrtyupasam vinasayet |

aham brahmasmi mantro'yam dvaitaduhkham vinasayet || 62||

aham brahmasmi mantro'yam bhedabuddhim vinasayet |

aham brahmasmi mantro'yam cintaduhkham vinasayet || 63||

aham brahmasmi mantro'yam buddhivyadhim vinasayet |

aham brahmasmi mantro'yam cittabandham vinasayet || 64||

aham brahmasmi mantro'yam sarvavyadhinvinasayet |

aham brahmasmi mantro'yam sarvasokam vinasayet || 65||

aham brahmasmi mantro'yam kamadinnasayetksanat |

aham brahmasmi mantro'yam krodhasaktim vinasayet || 66||

aham brahmasmi mantro'yam cittavrttim vinasayet |

aham brahmasmi mantro'yam sankalpadinvinasayet || 67||

aham brahmasmi mantro'yam kotidosam vinasayet |

aham brahmasmi mantro'yam sarvatantram vinasayet || 68||

aham brahmasmi mantro'yamatmajnanam vinasayet |

aham brahmasmi mantro'yamatmalokajayapradah || 69||

aham brahmasmi mantro'yamapratarkyasukhapradah |

aham brahmasmi mantro'yamajadatvam prayacchati || 70||

aham brahmasmi mantro'yamanatmasuramardanah |

aham brahmasmi vajro'yamanatmakhyagirinharet || 71||

aham brahmasmi mantro'yamanatmakhyasuranharet |

aham brahmasmi mantro'yam sarvamstanmoksayisyati || 72||

aham brahmasmi mantro'yam jnananandam prayacchati |

saptakotimahamantram janmakotisatapradam || 73||

sarvamantransamutsrjya etam mantram samabhyaset |

sadyo moksamavapnoti natra sandehamanvapi || 74||

iti trtiyodhyayah || 3||

kumarah paramesvaram papraccha jivanmuktavidehamuktayoh

sthitimanubruhiti | sa hovaca parah sivah |

cidatmaham paratmaham nirguno'ham paratparah |

atmamatrena yastisthetsa jivanmukta ucyate || 1||

dehatrayatirikto'ham suddhachaitanyamasmyaham |

brahmahamiti yasyantah sa jivanamukta ucyate || 2||

anandaghanarupo'smi paranandaghano'smyaham |

yasya dehadikam nasti yasya brahmeti niscayah |

paramanandapurno yah sa jivanmukta ucyate || 3||

yasya kincidaham nasti cinmatrenavatisthate |

chaitanyamatro yasyantascinmatraikasvarupavan || 4||

sarvatra purnarupatma sarvatratmavasesakah |

anandaratiravyaktah paripurnascidatmakah || 5||

suddhachaitanyarupatma sarvasangavivarjitah |

nityanandah prasannatma hyanyacintavivarjitah || 6

kincidastitvahino yah sa jivanmukta ucyate |

na me cittam na me buddhirnahankaro na cendriyam || 7||

na me dehah kadacidva na me pranadayah kvacit |

na me maya na me kamo na me krodhah paro'smyaham || 8||

na me kincididam vapi na me kincitkvacijjagat |

na me doso na me lingam na me caksurna me manah || 9||

na me srotram na me nasa na me jihva na me karah |

na me jagranna me svapnam na me karanamanvapi || 10||

na me turiyamiti yah sa jivanmukta ucyate |

idam sarvam na me kincidayam sarvam na me kvacit || 11||

na me kalo na me deso na me vastu na me matih |

na me snanam na me sandhya na me daivam na me sthalam || 12||

na me tirtham na me seva na me jnanam na me padam |

na me bandho na me janma na me vakyam na me ravih || 13||

na me punyam na me papam na me karyam na me subham |

ne me jiva iti svatma na me kincijjagatrayam || 14||

na me mokso na me dvaitam na me vedo na me vidhih |

na me'ntikam na me duram na me bodho na me rahah || 15||

na me gururna me sisyo na me hino na cadhikah |

na me brahma na me visnurna me rudro na candramah || 16||

na me prthvi na me toyam na me vayurna me viyat |

na me vahnirna me gotram na me laksyam na me bhavah || 17||

na me dhyata na me dhyeyam na me dhyanam na me manuh |

na me sitam na me cosnam na me trsna na me ksudha || 18||

na me mitram na me satrurna me moho na me jayah |

na me purvam na me pascanna me cordhvam na me disah || 19||

na me vaktavyamalpam va na me srotavyamanvapi |

na me gantavyamisadva na me dhyatavyamanvapi || 20||

na me bhoktavyamisadva na me smartavyamanvapi |

na me bhogo na me rago na me yago na me layah || 21||

na me maurkhyam na me santam na me bandho na me priyam |

na me modah pramodo va na me sthulam na me krsam || 22||

na me dirgham na me hrasvam na me vrddhirna me ksayah |

adhyaropo'pavado va na me caikam na me bahu || 23||

na me andhyam na me mandyam na me patvidamanvapi |

na me mamsam na me raktam na me medo na me hyasrk || 24||

na me majja na me'sthirva na me tvagdhatu saptakam |

na me suklam na me raktam na me nilam name prthak || 25||

na me tapo na me labho mukhyam gaunam na me kvacit |

na me bhrantirna me sthairyam na me guhyam na me kulam || 26||

na me tyajyam na me grahyam na me hasyam na me nayah |

na me vrttam na me glanirna me sosyam na me sukham || 27||

na me jnata na me jnanam na me jneyam na me svayam |

na me tubhyam name mahyam na me tvam ca na me tvaham || 28||

na me jara na me balyam na me yauvanamanvapi |

aham brahmasmyaham brahmasmyaham brahmeti niscayah || 29||

cidaham cidaham ceti sa jivanmukta ucyate |

brahmaivaham cidevaham paro vaham na samsayah || 30||

svayameva svayam hamsah svayameva svayam sthitah |

svayameva svayam pasyetsvatmarajye sukham vaset || 31||

svatmanandam svayam bhoksyetsa jivanmukta ucyate |

svayamevaikaviro'gre svayameva prabhuh smrtah || 32||

brahmabhutah prasantatma brahmanandamayah sukhi |

svaccharupo mahamauni vaidehi mukta eva sah || 33||

sarvatma samarupatma suddhatma tvahamutthitah |

ekavarjita ekatma sarvatma svatmamatrakah || 34||

ajatma camrtatmaham svayamatmahamavyayah |

laksyatma lalitatmaham tusnimatmasvabhavavan || 35||

anandatma priyo hyatma moksatma bandhavarjitah |

brahmaivaham cidevahamevam vapi na cintyate || 36||

cinmatrenaiva yastisthedvaidehi mukta eva sah ||37||

niscayam ca parityajya aham brahmeti niscayam |

anandabharitasvanto vaidehi mukta eva sah || 38||

sarvamastiti nastiti niscayam tyajya tisthati |

aham brahmasmi nasmiti saccidanandamatrakah || 39||

kincitkvacitkadacicca atmanam na sprsatyasau |

tusnimeva sthitastusnim tusnim satyam na kincana || 40||

paramatma gunatitah sarvatma bhutabhavanah |

kalabhedam vastubhedam desabhedam svabhedakam || 41||

kincidbhedam na tasyasti kincidvapi na vidyate |

aham tvam tadidam so'yam kalatma kalahinakah || 42||

sunyatma suksmarupatma visvatma visvahinakah |

devatmadevahinatma meyatma meyavarjitah || 43||

sarvatra jadahinatma sarvesamantaratmakah |

sarvasankalpahinatma cinmatro'smiti sarvada || 44||

kevalah paramatmaham kevalo jnanavigrahah |

sattamatrasvarupatma nanyatkincijjagadbhayam || 45||

jivesvareti vakkveti vedasastradyaham tviti |

idam chaitanyameveti aham chaitanyamityapi || 46||

iti niscayasunyo yo vaidehi mukta eva sah |

chaitanyamatrasamsiddhah svatmaramah sukhasanah || 47||

aparicchinnarupatma anusthuladivarjitah |

turyaturya paranando vaidehi mukta eva sah || 48||

namarupavihinatma parasamvitsukhatmakah |

turiyatitarupatma subhasubhavivarjitah || 49||

yogatma yogayuktatma bandhamoksavivarjitah |

gunagunavihinatma desakaladivarjitah || 50||

saksyasaksitvahinatma kincitkincinna kincana |

yasya prapancamanam na brahmakaramapiha na || 51||

svasvarupe svayanjyotih svasvarupe svayamratih |

vacamagocaranando vanmanogocarah svayam || 52||

atitatitabhavo yo vaidehi mukta eva sah |

cittavrtteratito yascittavrttyavabhasakah || 53||

sarvavrttivihinatma vaidehi mukta eva sah |

tasminkale videhiti dehasmaranavarjitah || 54||

isanmatram smrtam cedyastada sarvasamanvitah |

parairadrstabahyatma paramanandaciddhanah || 55||

parairadrstabahyatma sarvavedantagocarah |

brahmamrtarasasvado brahmamrtarasayanah || 56||

brahmamrtarasasakto brahmamrtarasah svayam |

brahmamrtarase magno brahmanandasivarcanah || 57||

brahmamrtarase trpto brahmanandanubhavakah |

brahmanandasivanando brahmanandarasaprabhah || 58||

brahmanandaparam jyotirbrahmanandanirantarah |

brahmanandarasannado brahmanandakutumbakah || 59||

brahmanandarasarudho brahmanandaikaciddhanah |

brahmanandarasodbaho brahmanandarasambharah || 60||

brahmanandajanairyukto brahmanandatmani sthitah |

atmarupamidam sarvamatmano'nyanna kancana || 61||

sarvamatmahamatmasmi paramatma paratmakah |

nityananda svarupatma vaidehi mukta eva sah || 62||

purnarupo mahanatma pritatma sasvatatmakah |

sarvantaryamirupatma nirmalatma niratmakah || 63||

nirvikarasvarupatma suddhatma santarupakah |

santasantasvarupatma naikatmatvavivarjitah || 64||

jivatmaparamatmeti cintasarvasvavarjitah |

muktamuktasvarupatma muktamuktavivarjitah || 65||

bandhamoksasvarupatma bandhamoksavivarjitah |

dvaitadvaitasvarupatma dvaitadvaitavivarjitah || 66||

sarvasarvasvarupatma sarvasarvavivarjitah |

modapramodarupatma modadivinivarjitah || 67||

sarvasankalpahinatma vaidehi mukta eva sah |

niskalatma nirmalatma buddhatmapurusatmakah || 68||

anandadivihinatma amrtatmamrtatmakah |

kalatrayasvarupatma kalatrayavivarjitah || 69||

akhilatma hyameyatma manatma manavarjitah |

nityapratyaksarupatma nityapratyaksanirnayah || 70||

anyahinasvabhavatma anyahinasvayamprabhah |

vidyavidyadimeyatma vidyavidyadivarjitah || 71||

nityanityavihinatma ihamutravivarjitah |

samadisatkasunyatma mumuksutvadivarjitah || 72||

sthuladehavihinatma suksmadehavivarjitah |

karanadivihinatma turiyadivivarjitah || 73||

annakosavihinatma pranakosavivarjitah |

manahkosavihinatma vijnanadivivarjitah || 74||

anandakosahinatma pancakosavivarjitah |

nirvikalpasvarupatma savikalpavivarjitah || 75||

drsyanuviddhahinatma sabdaviddhavivarjitah |

sada samadhisunyatma adimadhyantavarjitah || 76||

prajnanavakyahinatma ahambrahmasmivarjitah |

tattvamasyadihinatma ayamatmetyabhavakah || 77||

onkaravacyahinatma sarvavacyavivarjitah |

avasthatrayahinatma aksaratma cidatmakah || 78||

atmajneyadihinatma yatkincididamatmakah |

bhanabhanavihinatma vaidehi mukta eva sah || 79||

atmanameva viksasva atmanam bodhaya svakam |

svamatmanam svayam bhunksva svastho bhava sadanana || 80||

svamatmani svayam trptah svamatmanam svayam cara |

atmanameva modasva vaidehi muktiko bhavetyupanisat ||

iti caturtho'dhyayah || 4||

nidagho nama vai munih papraccha rbhum

bhagavantamatmanatmavivekamanubruhiti |

sa hovaca rbhuh |

sarvavaco'vadhirbrahma sarvacintavadhirguruh |

sarvakaranakaryatma karyakaranavarjitah || 1||

sarvasankalparahitah sarvanadamayah sivah |

sarvavarjitacinmatrah sarvanandamayah parah || 2||

sarvatejahprakasatma nadanandamayatmakah |

sarvanubhavanirmuktah sarvadhyanavivarjitah || 3||

sarvanadakalatita esa atmahamavyayah |

atmanatmavivekadibhedabhedavivarjitah || 4||

santasantadihinatma nadantarjyotirupakah |

mahavakyarthato duro brahmasmityatiduratah || 5||

tacchabdavarjyastvamsabdahino vakyarthavarjitah |

ksaraksaravihino yo nadantarjyotireva sah || 6||

akhandaikaraso vahamanando'smiti varjitah |

sarvatitasvabhavatma nadantarjyotireva sah || 7||

atmeti sabdahino ya atmasabdarthavarjitah |

saccidanandahino ya esaivatma sanatanah || 8||

sa nirdestumasakyo yo vedavakyairagamyatah |

yasya kincidbahirnasti kincidantah kiyanna ca || 9||

yasya lingam prapancam va brahmaivatma na samsayah |

nasti yasya sariram va jivo va bhutabhautikah || 10||

namarupadikam nasti bhojyam va bhogabhukca va |

sadva'sadva sthitirvapi yasya nasti ksaraksaram || 11||

gunam va vigunam vapi sama atma na samsayah |

yasya vacyam vacakam va sravanam mananam ca va || 12||

gurusisyadibhedam va devalokah surasurah |

yatra dharmamadharmam va suddham vasuddhamanvapi || 13||

yatra kalamakalam va niscayah samsayo na hi |

yatra mantramamantram va vidyavidye na vidyate || 14||

drastrdarsanadrsyam va isanmatram kalatmakam |

anatmeti prasango va hyanatmeti mano'pi va || 15||

anatmeti jagadvapi nasti nasti niscinu |

sarvasankalpasunyatvatsarvakaryavivarjanat || 16||

kevalam brahmamatratvannastyanatmeti niscinu |

dehatrayavihinatvatkalatrayavivarjanat || 17||

jivatrayagunabhavattapatrayavivarjanat |

lokatrayavihinatvatsarvamatmeti sasanat || 18||

cittabhaccintaniyam dehabhavajjara na ca |

padabhavadgatirnasti hastabhavatkriya na ca || 19||

mrtyurnasti janabhavadbuddhyabhavatsukhadikam |

dharmo nasti sucirnasti satyam nasti bhayam na ca || 20||

aksaroccaranam nasti gurusisyadi nastyapi |

ekabhave dvitiyam na na dvitiye na caikata || 21||

satyatvamasti cetkincidasatyam na ca sambhavet |

asatyatvam yadi bhavetsatyatvam na ghatisyati || 22||

subham yadyasubham viddhi asubhacchubhamisyate |

bhayam yadyabhavam viddhi abhayadbhayamapatet || 23||

bandhatvamapi cenmokso bandhabhave kva moksata |

maranam yadi cejjanma janmabhave mrtirna ca || 24||

tvamityapi bhaveccaham tvam no cedahameva na |

idam yadi tadevasti tadabhadidam na ca || 25||

astiti cennasti tada nasti cedasti kincana |

karyam cetkaranam kincitkaryabhave na karanam || 26||

dvaitam yadi tada'dvaitam dvaitabhave dvayam na ca |

drsyam yadi drgapyasti drsyabhave drgena na || 27||

antaryadi bahih satyamanta bhave bahirna ca |

 

purnatvamasti cetkincidapurnatvam prasajyate || 28||

tasmadetatkvacinnasti tvam caham va ime idam |

nasti drstantikam satye nasti darstantikam hyaje || 29||

parambrahmahamasmiti smaranasya mano na hi |

brahmamatram jagadidam brahmamatram tvamapyaham || 30||

cinmatram kevalam caham nastyanatmyeti niscinu |

idam prapancam nastyeva notpannam no sthitam kvacit || 31||

cittam prapancamityahurnasti nastyeva sarvada |

na prapancam na cittadi nahankaro na jivakah || 32||

mayakaryadikam nasti maya nasti bhayam nahi |

karta nasti kriya nasti sravanam mananam nahi || 33||

samadhidvitayam nasti matrmanadi nasti hi |

ajnanam capi nastyeva hyavivekam kadacana || 34||

anubandhacatuskam na sambandhatrayameva na |

na ganga na gaya seturna bhutam nanyadasti hi || 35||

na bhumirna jalam nagnirna na vayurna ca kham kvacit |

na deva na ca dikpala na veda na guruh kvacit || 36||

na duram nastikam nalam na madhyam na kvacitsthitam |

nadvaitam dvaitasatyam va hyasatyam va idam na ca || 37||

bandhamoksadikam nasti sadva'sadva sukhadi va |

jatirnasti gatirnasti varno nasti na laukikam || 38||

sarvam brahmeti nastyeva brahma ityapi nasti hi |

cidityeveti nastyeva cidahambhasanam na hi || 39||

aham brahmasmi nastyeva nityasuddho'smi na kvacit |

vaca yaducyate kincinmanasa manute kvacit || 40||

buddhya niscinute nasti cittena jnayate nahi |

yogi yogadikam nasti sada sarvam sada na ca || 41||

ahoratradikam nasti snanadhyanadikam nahi |

bhrantirabhrantirnastyeva nastyanatmeti niscinu || 42||

vedasastram puranam ca karyam karanamisvarah |

loko bhutam janastvaikyam sarvam mithya na samsayah || 43||

bandho moksah sukham duhkham dhyanam cittam surasurah |

gaunam mukhyam param canyatsarvam mithya na samsayah || 44||

vaca vadati yatkincitsankalpaih kalpyate ca yat |

manasa cintyate yadyatsarvam mithya na samsayah || 45||

buddhya nisciyate kinciccitte nisciyate kvacit |

sastraih prapancyate yadyannetrenaiva niriksyate || 46||

srotrabhyam sruyate yadyadanyatsadbhavameva ca |

netram srotram gatrameva mithyeti ca suniscitam || 47||

idamityeva nirdistamayamityeva kalpyate |

tvamaham tadidam so'hamanyatsadbhavameva ca || 48||

yadyatsambhavyate loke sarvasankalpasambhramah |

sarvadhyasam sarvagopyam sarvabhogaprabhedakam || 49||

sarvadosaprabhedacca nastyanatmeti niscinu |

madiyam ca tvadiyam ca mameti ca taveti ca || 50||

mahyam tubhyam mayetyadi tatsarvam vitatham bhavet |

raksako visnurityadi brahma srstestu karanam || 51||

samhare rudra ityevam sarvam mithyeti niscinu |

snanam japastapo homah svadhyayo devapujanam || 52||

mantram tantram ca satsango gunadosavijrmbhanam |

antahkaranasadbhava avidyasca sambhavah || 53||

anekakotibrahmandam sarvam mithyeti niscinu |

sarvadesikavakyoktiryena kenapi niscitam || 54||

drsyate jagati yadyadyadyajjagati viksyate |

vartate jagati yadyatsarvam mithyeti niscinu || 55||

yena kenaksarenoktam yena kena viniscitam |

yena kenapi gaditam yena kenapi moditam || 56||

yena kenapi yaddattam yena kenapi yatkrtam |

yatra yatra subham karma yatra yatra ca duskrtam || 57||

yadyatkarosi satyena sarvam mithyeti niscinu |

tvameva paramatmasi tvameva paramo guruh || 58||

tvamevakasarupo'si saksihino'si sarvada |

tvameva sarvabhavo'si tvam brahmasi na samsayah || 59||

kalahino'si kalo'si sada brahmasi cidghanah |

sarvatah svasvarupo'si chaitanyaghanavanasi || 60||

satyo'si siddho'si sanatano'si

         mukto'si mokso'si mudamrto'si |

devo'si santo'si niramayo'si

         brahmasi purno'si paratparo'si || 61||

samo'si saccapi sanatano'si

         satyadivakyaih pratibodhito'si |

sarvangahino'si sada sthito'si

         brahmendrarudradivibhavito'si || 62||

sarvaprapancabhramavarjito'si

         sarvesu bhutesu ca bhasito'si |

sarvatra sankalpavivarjito'si

         sarvagamantarthavibhavito'si || 63||

sarvatra santosasukhasano'si

         sarvatra gatyadivivarjito'si |

sarvatra laksyadivivarjito'si

         dhyato'si visnvadisurairajasram || 64||

cidakarasvarupo'si cinmatro'si nirankusah |

atmanyeva sthito'si tvam sarvasunyo'si nirgunah || 65||

anando'si paro'si tvameka evadvitiyakah |

cidghananandarupo'si paripurnasvarupakah || 66||

sadasi tvamasi jno'si so'si janasi viksasi |

saccidanandarupo'si vasudevo'si vai prabhuh || 67||

amrto'si vibhuscasi cancalo hyacalo hyasi |

sarvo'si sarvahino'si santasantavivarjitah || 68||

sattamatraprakaso'si sattasamanyako hyasi |

nityasiddhisvarupo'si sarvasiddhivivarjitah || 69||

isanmatravisunyo'si anumatravivarjitah |

astitvavarjito'si tvam nastitvadivivarjitah || 70||

laksyalaksanahino'si nirvikaro niramayah |

sarvanadantaro'si tvam kalakasthavivarjitah || 71||

brahmavisnvisahino'si svasvarupam prapasyasi |

svasvarupavaseso'si svanandabdhau nimajjasi || 72||

svatmarajye svamevasi svayambhavavivarjitah |

sistapurnasvarupo'si svasmatkincinna pasyasi || 73||

svasvarupanna calasi svasvarupena jrmbhasi |

svasvarupadananyo'si hyahamevasi niscinu || 74||

idam prapancam yatkincidyadyajjagati vidyate |

drsyarupam ca drgrupam sarvam sasavisanavat || 75||

bhumirapo'nalo vayuh kham mano buddhireva ca |

ahankarasca tejasca lokam bhuvanamandalam || 76||

naso janma ca satyam ca punyapapajayadikam |

ragah kamah krodhalobhau dhyanam dhyeyam gunam param || 77||

gurusisyopadesadiradirantam samam subham |

bhutam bhavyam vartamanam laksyam laksanamadvayam || 78||

samo vicarah santoso bhoktrbhojyadirupakam |

yamadyastangayogam ca gamanagamanatmakam || 79||

adimadhyantarangam ca grahyam tyajyam harih sivah |

indriyani manascaiva avasthatritayam tatha || 80||

caturvimsatitattvam ca sadhananam catustayam |

sajatiyam vijatiyam loka bhuradayah kramat || 81||

sarvavarnasramacaram mantratantradisangraham |

vidyavidyadirupam ca sarvavedam jadajadam || 82||

bandhamoksavibhagam ca jnanavijnanarupakam |

bodhabodhasvarupam va dvaitadvaitadibhasanam || 83||

sarvavedantasiddhantam sarvasastrarthanirnayam |

anekajivasadbhavamekajivadinirnayam || 84||

yadyaddhyayati cittena yadyatsankalpate kvacit |

buddhya nisciyate yadyadguruna samsrnoti yat || 85||

yadyadvaca vyakaroti yadyadacaryabhasanam |

yadyatsvarendriyairbhavyam yadyanmimamsate prthak || 86||

yadyannyayena nirnitam mahadbhirvedaparagaih |

sivah ksarati lokanvai visnuh pati jagattrayam || 87||

brahma srjati lokanvai evamadikriyadikam |

yadyadasti puranesu yadyadvedesu nirnayam || 88||

sarvopanisadam bhavam sarvam sasavisanavat |

deho'hamiti sankalpam tadantahkaranam smrtam || 89||

deho'hamiti sankalpo mahatsamsara ucyate |

deho'hamiti sankalpastadbandhamiti cocyate || 90||

deho'hamiti sankalpastadduhkhamiti cocyate |

deho'hamiti yadbhanam tadeva narakam smrtam || 91||

deho'hamiti sankalpo jagatsarvamitiryate |

deho'hamiti sankalpo hrdayagranthiriritih || 92||

deho'hamiti yajjnanam tadevajnanamucyate |

deho'hamiti yajjnanam tadasadbhavameva ca || 93||

deho'hamiti ya buddhih sa cavidyeti bhanyate |

deho'hamiti yajjnanam tadeva dvaitamucyate || 94||

deho'hamiti sankalpah satyajivah sa eva hi |

deho'hamiti yajjnanam paricchinnamitiritam || 95||

deho'hamiti sankalpo mahapapamiti sphutam |

deho'hamiti ya buddhistrsna dosamayah kila || 96||

yatkincidapi sankalpastapatrayamitiritam |

kamam krodham bandhanam sarvaduhkham

       visvam dosam kalananasvarupam |

yatkincedam sarvasankalpajalam

       tatkincedam manasam soma viddhi || 97||

mana eva jagatsarvam mana eva maharipuh |

mana eva hi samsaro mana eva jagattrayam || 98||

mana eva mahadduhkham mana eva jaradikam |

mana eva hi kalasca mana eva malam tatha || 99||

mana eva hi sankalpo mana eva hi jivakah |

mana eva hi cittam ca mano'hankara eva ca || 100||

mana eva mahadbandham mano'ntahkaranam ca tat |

mana eva hi bhumisca mana eva hi toyakam || 101||

mana eva hi tejasca mana eva marunmahan |

mana eva hi cakasam mana eva hi sabdakam || 102||

sparsam rupam rasam gandham kosah panca manobhavah |

jagratsvapnasusuptyadi manomayaritiritam || 103||

dikpala vasavo rudra adityasca manomayah |

drsyam jadam dvandvajatamajnanam manasam smrtam || 104||

sankalpameva yatkincittattannastiti niscinu |

nasti nasti jagatsarvam gurusisyadikam nahityupanisat || 105||

iti pancamo'dhyayah || 5||

rbhuh || sarvam sacchinmayam viddhi sarvam sacchinmayam tatam |

saccidanandamadvaitam saccidanandamadvayam || 1||

saccidanandamatram hi saccidanandamanyakam |

saccidanandarupo'ham saccidanandameva kham || 2||

saccidanandameva tvam saccidanandako'smyaham |

manobuddhirahankaracittasanghataka ami || 3||

na tvam naham na canyadva sarvam brahmaiva kevalam |

na vakyam na padam vedam naksaram na jadam kvacit || 4||

na madhyam nadi nantam va na satyam na nibandhajam |

na duhkham na sukham bhavam na maya prakrtistatha || 5||

na deham na mukham ghranam na jihva na ca taluni |

na dantosthau lalatam ca nisvasocchvasa eva ca || 6||

na svedamasthi mamsam ca na raktam na ca mutrakam |

na duram nantikam nangam nodaram na kiritakam || 7||

na hastapadacalanam na sastram na ca sasanam |

na vetta vedanam vedyam na jagratsvapnasuptayah || 8||

turyatitam na me kincitsarvam sacchinmayam tatam |

nadhyatmikam nadhibhutam nadhidaivam na mayikam || 9||

na visvataijasah prajno viratsutratmakesvarah |

na gamagamacesta ca na nastam na prayojanam || 10||

tyajyam grahyam na dusyam va hyamedhyamedhyakam tatha |

na pinam na krsam kledam na kalam desabhasanam || 11||

na sarvam na bhayam dvaitam na vrksatrnaparvatah |

na dhyanam yogasamsiddhirna brahmavaisyaksatrakam || 12||

na paksi na mrgo nangi na lobho moha eva ca |

na mado na ca matsaryam kamakrodhadayastatha || 13||

na strisudrabidaladi bhaksyabhojyadikam ca yat |

na praudhahino nastikyam na vartavasaro'ti hi || 14||

na laukiko na loko va na vyaparo na mudhata |

na bhokta bhojanam bhojyam na patram panapeyakam || 15||

na satrumitraputradirna mata na pita svasa |

na janma na mrtirvrddhirna deho'hamiti bhramah || 16||

na sunyam napi casunyam nantahkaranasamsrtih |

na ratrirna diva naktam na brahma na harih sivah || 17||

na varapaksamasadi vatsaram na ca cancalam |

na brahmaloko vaikuntho na kailaso na canyakah || 18||

na svargo na ca devendro nagniloko na cagnikah |

na yamo yamaloko va na loka lokapalakah || 19||

na bhurbhuvahsvastrailokyam na patalam na bhutalam |

navidya na ca vidya ca na maya prakrtirjada || 20||

na sthiram ksanikam nasam na gatirna ca dhavanam |

na dhyatavyam na me dhyanam na mantro na japah kvacit || 21||

na padartha na pujarham nabhiseko na carcanam |

na puspam na phalam patram gandhapuspadidhupakam || 22||

na stotram na namaskaro na pradaksinamanvapi |

na prarthana prthagbhavo na havirnagnivandanam || 23||

na homo na ca karmani na durvakyam subhasanam |

na gayatri na va sandhirna manasyam na duhsthitih || 24||

na durasa na dustatma na candalo na paulkasah |

na duhsaham duralapam na kirato na kaitavam || 25||

na paksapatam na paksam va na vibhusanataskarau |

na ca dambho dambhiko va na hino nadhiko narah || 26||

naikam dvayam trayam turyam na mahatvam na calpata |

na purnam na paricchinnam na kasi na vratam tapah || 27||

na gotram na kulam sutram na vibhutvam na sunyata |

na stri na yosinno vrddha na kanya na vitantuta || 28||

na sutakam na jatam va nantarmukhasuvibhramah |

na mahavakyamaikyam va nanimadivibhutayah || 29||

sarvachaitanyamatratvatsarvadosah sada na hi |

sarvam sanmatrarupatvatsaccidanandamatrakam || 30||

brahmaiva sarvam nanyo'sti tadaham tadaham tatha |

tadevaham tadevaham brahmaivaham sanatanam || 31||

brahmaivaham na samsari brahmaivaham na me manah |

brahmaivaham na me buddhirbrahmaivaham na cendriyah || 32||

brahmaivaham na deho'ham brahmaivaham na gocarah |

brahmaivaham na jivo'ham brahmaivaham na bhedabhuh || 33||

brahmaivaham jado nahamaham brahma na me mrtih |

brahmaivaham na ca prano brahmaivaham paratparah || 34||

idam brahma param brahma satyam brahma prabhurhi sah |

kalo brahma kala brahma sukham brahma svayamprabham || 35||

ekam brahma dvayam brahma moho brahma samadikam |

doso brahma guno brahma damah santam vibhuh prabhuh || 36||

loko brahma gururbrahma sisyo brahma sadasivah |

purvam brahma param brahma suddham brahma subhasubham || 37||

jiva eva sada brahma saccidanandamasmyaham |

sarvam brahmamayam proktam sarvam brahmamayam jagat || 38||

svayam brahma na sandehah svasmadanyanna kincana |

sarvamatmaiva suddhatma sarvam cinmatramadvayam || 39||

nityanirmalarupatma hyatmano'nyanna kincana |

anumatralasadrupamanumatramidam jagat || 40||

anumaatram sariram va hyanumatramasatyakam |

anumatramacintyam va cintyam va hyanumatrakam || 41||

brahmaiva sarvam cinmatram brahmamatram jagattrayam |

anandam paramanandamanyatkincinna kincana || 42||

chaitanyamatramonkaram brahmaiva sakalam svayam |

ahameva jagatsarvamahameva param padam || 43||

ahameva gunatita ahameva paratparah |

ahameva param brahma ahameva gurorguruh || 44||

ahamevakhiladhara ahameva sukhatsukham |

atmano'nyajjagannasti atmano'nyatsukham na ca || 45||

atmano'nya gatirnasti sarvamatmamayam jagat |

atmano'nyannahi kvapi atmano'nyattrnam nahi || 46||

atmano'nyattusam nasti sarvamatmamayam jagat |

brahmamatramidam sarvam brahmamatramasanna hi || 47||

brahmamatram srutam sarvam svayam brahmaiva kevalam |

brahmamatram vrtam sarvam brahmamatram rasam sukham || 48||

brahmamatram cidakasam saccidanandamavyayam |

brahmano'nyatarannasti brahmano'nyajjaganna ca || 49||

brahmano'nyadaha nasti brahmano'nyatphalam nahi |

brahmano'nyattrnam nasti brahmano'nyatpadam nahi || 50||

brahmano'nyadgururnasti brahmano'nyamasadvapuh |

brahmano'nyanna cahanta tvattedante nahi kvacit || 51||

svayam brahmatmakam viddhi svasmadanyanna kincana |

yatkinciddrsyate loke yatkincidbhasyate janaih || 52||

yatkincidbhujyate kvapi tatsarvamasadeva hi |

kartrbhedam kriyabhedam gunabhedam rasadikam ||53||

lingabhedamidam sarvamasadeva sada sukham |

kalabhedam desabhedam vastubhedam jayajayam || 54||

yadyadbhedam ca tatsarvamasadeva hi kevalam |

asadantahkaranakamasadevendriyadikam || 55||

asatpranadikam sarvam sanghatamasadatmakam |

asatyam pancakosakhyamasatyam panca devatah || 56||

asatyam sadvikaradi asatyamarivargakam |

asatyam sadrtuscaiva asatyam sadrasastatha || 57||

saccidanandamatro'hamanutpannamidam jagat |

atmaivaham param satyam nanyah samsaradrstayah || 58||

satyamanandarupo'ham cidghananandavigrahah |

ahameva parananda ahameva paratparah || 59||

jnanakaramidam sarvam jnananando'hamadvayah |

sarvaprakasarupo'ham sarvabhavasvarupakam || 60||

ahameva sada bhamityevam rupam kuto'pyasat |

tvamityevam param brahma chinmayanandarupavan || 61||

cidakaram cidakasam cideva paramam sukham |

atmaivahamasannaham kutastho'ham guruh parah || 62||

saccidanandamatro'hamanutpannamidam jagat |

kalo nasti jagannasti mayaprakrtireva na || 63||

ahameva harih saksadahameva sadasivah |

suddhachaitanyabhavo'ham suddhasattvanubhavanah || 64||

advayanandamatro'ham cidghanaikaraso'smyaham |

sarvam brahmaiva satatam sarvam brahmaiva kevalam || 65||

sarvam brahmaiva satatam sarvam brahmaiva cetanam |

sarvantaryamirupo'ham sarvasaksitvalaksanah || 66||

paramatma param jyotih param dhama para gatih |

sarvavedantasaro'ham sarvasastrasuniscitah || 67||

yoganandasvarupo'ham mukhyanandamahodayah |

sarvajnanaprakaso'smi mukhyavijnanavigrahah || 68||

turyaturyaprakaso'smi turyaturyadivarjitah |

cidaksro'n satyo'ham vasudavo'jararo'marah || 69||

aham brahma cidakasam nityam brahma niranjanam |

suddham buddham sadamuktamanamakamarupakam || 70||

saccidanandarupo'hamanuntpannamidam jagat |

satyasatyam jagannasti sankalpakalanadikam || 71||

nityanandamayam brahma kevalam sarvada svayam |

anantamavyayam santamekarupamanamayam || 72||

matto'nyadasti cenmithya yatha marumaricika |

vandhyakumaravacane bhitiscedasti kincana || 73||

sasasrngena nagendro mrtascejjagadasti tat |

mrgatrsnajalam pitva trptascedastvidam jagat || 74||

narasrngena nastascetkascidastvidameva hi |

gandharvanagare satye jagadbhavati sarvada || 75||

gagane nilimasatye jagatsatyam bhavisyati |

suktikarajatam satyam bhusanam cejjagadbhavet || 76||

rajjusarpena dastascennaro bhavatu samsrtih |

jatarupena banena jvalagnau nasite jagat || 77||

vindhyatavyam payasannamasti cejjagadudbhavah |

rambhastambhena kasthena pakasiddhau jagadbhavet || 78||

sadyah kumarikarupaih pake siddhe jagadbhavet |

citrasthadipaistamaso nasascedastvidam jagat || 79||

masatpurvam mrto martyo hyagatascejjagadbhavet  |

takram ksirasvarupam cetkvacinnityam jagadbhavet || 80||

gostanadudbhavam ksiram punararopane jagat |

bhurajo'bdhau samutpanne jagadbhavatu sarvada || 81||

kurmaromna gaje baddhe jagadastu madotkate |

nalasthatantuna meruscalitascejjagadbhavet || 82||

tarangamalaya sindhurbaddhascedastvidam jagat |

agneradhascejjvalanam jagadbhavatu sarvada || 83||

jvalavahnih sitalascedastirupamidam jagat |

jvalagnimandale padmavrddhiscejjagadastvidam || 84||

mahacchailendranilam va sambhavaccedidam jagat |

meruragatya padmakse sthitascedastvidam jagat || 85||

nigireccedbhrngasunurmerum calavadastvidam |

masakena hate simhe jagatsatyam tadastu te || 86||

anukotaravistirne trailokyam cejjagadbhavet |

trnanalasca nityascetksanikam tajjagadbhavet || 87||

svapnadrstam ca yadvastu jagare cejjagadbhavah |

nadivego niscalascetkenapidam bhavejjagat || 88||

ksudhitasyagnirbhojyascennimisam kalpitam bhavet |

jatyandhai ratnavisayah sujnatascejjagatsada || 89||

napumsakakumarasya strisukham cedbhavajjagat |

nirmitah sasasrngena rathascejjagadasti tat || 90||

sadyojata tu ya kanya bhogayogya bhavejjagat |

vandhya garbhaptatatsaukhyam jnata cedastvidam jagat || 91||

kako va hamsavadgacchejjagadbhavatu niscalam |

mahakharo va simhena yudhyate cejjagatsthitih || 92||

mahakharo gajagatim gatascejjagadastu tat |

sampurnacandrasuryascejjagadbhatu svayam jadam || 93||

candrasuryadikau tyaktva rahusceddrsyate jagat |

bhrstabijasamutpannavrddhiscejjagadastu sat || 94||

daridro dhanikanam ca sukham bhunkte tada jagat |

suna viryena simhastu jito yadi jagattada || 95||

jnanino hrdayam mudhairjnatam cetkalpanam tada |

svanena sagare pite nihsesena mano bhavet || 96||

suddhakaso manusyesu patitascettada jagat |

bhumau va patitam vyoma vyomapuspam sugandhakam || 97||

suddhakase vane jate calite tu tada jagat |

kevale darpane nasti pratibimbam tada jagat || 98||

ajakuksau jagannasti hyatmakuksau jagannahi |

sarvatha bhedakalanam dvaitadvaitam na vidyate || 99||

mayakaryamidam bhedamasti cedbrahmabhavanam |

deho'hamiti duhkham cedbrahmahamiti niscayah || 100||

hrdayagranthirastitve chidyate brahmacakrakam |

samsaye samanuprapte brahmaniscayamasrayet || 101||

anatmarupacorascedatmaratnasya raksanam |

nityanandamayam brahma kevalam sarvada svayam || 102||

evamadisudrstantaih sadhitam brahmamatrakam |

brahmaiva sarvabhavanam bhuvanam nama santyaja || 103||

aham brahmeti niscitya ahambhavam parityaja |

sarvameva layam yati suptahastasthapuspavat || 104||

na deho na ca karmani sarvam brahmaiva kevalam |

na bhutam na ca karyam ca na cavasthacatustayam || 105||

laksanatrayavijnanam sarvam brahmaiva kevalam |

sarvavyaparamutsrjya hyaham brahmeti bhavaya || 106||

aham brahma na sandeho hyaham brahma cidatmakam |

saccidanandamatro'hamiti niscitya tattyaja || 107||

sankariyam mahasastram na deyam yasya kasyacit |

nastikaya krtaghnaya durvrttaya duratmane || 108||

gurubhaktivisuddhantahkaranaya mahatmane |

samyakpariksya datavyam masam sanmasavatsaram || 109||

sarvopanisadabhyasam duratastyajya sadaram |

tejobindupanisadamabhyasetsarvada muda || 110||

sakrdabhyasamatrena brahmaiva bhavati svayam |

brahmaiva bhavati svayamityupanisat ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu ||

saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

iti tejobindupanisatsamapta ||