Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > tejabindupanisat

tejabindupanisat

 

om bhadram karnebhih srnuyama devah bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhirvyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo'ristanemih svasti no brhaspatirdadhatu |

 

om santih santih santih|

 

om tejabinduh param dhyanam visvatmam hrdi samsthitam |

anavam sambavam saktam sthulam suksmam param ca yat || 1||

 

duhsadhyam ca duraradhyam duspreksyam ca muktamavyam |

durlaksam dustaram dhyanam muninam ca manisinam || 2||

 

jitaharo jitakrodho jitasago jitendrayah |

nirdvandvo nirahankaro nirasiraparigrahah || 3||

 

agamyagamyakarta ca gurumanarthamanasah |

mukhani trini vindanti tridhama hamsa ucyate || 4||

 

param guhyamidam sthanamavyaktam brahma nirasrayam |

vyomarupam kalasuksmam visnostatparam padam || 5||

 

tryambakam trigunam sthanam trighatu rupavarjitam |

niscalam nirvikalpam ca niradharam nirasryam || 6||

 

upadhirahitam sthanam vanmano'titagocaram |

svabhavabhavanagrahyam sanghataikapadojjhitam || 7||

 

anandam nandanatitam duspreksyamajamavyayam |

cittavrttivinirmuktam sasvatam dhruvamacyutam || 8||

 

tadbrahmanam tadadhyatam tannistha tatparayanam |

acittacittamatmanam tadvyoma paramam sthitam || 9||

 

sunye sunyabhavam ca sunyatitamavasthitam |

na dhyanam na ca va dhyata na dheyo dhyeya eva ca || 10||

 

sarvam tatparamam sunyam na param paramatparam |

acintyamaprabuddham ca na ca satyam na samviduh || 11||

 

muninam tattvayuktam tu na deva na param viduh |

lobham moham bhayam darpam kamam krodham ca kilbisam | 12||

 

sitosnam ksutpipasam ca sankalpam ca vikalpakam |

na brahmakuladarpam ca na muktim granthasancayam || 13||

 

na bhayam sukhaduhkham ca tatha manapamanayoh |

etadbhavavinirmuktam tadgrahyam brahma tatparam || 14||

 

om bhadram karnebhih srnuyama devah bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhirvyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo'ristanemih svasti no brhaspatirdadhatu |

 

om santih santih santih|

 

ityatharvavede tejabindupannisatsamapta ||