Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > tarasara upanisad

tarasara upanisad

 

yannarayanatararthasatyajnanasukhakrti |

tripannarayanakaram tadbrahmaivasmi kevalam ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

harih om ||

brhaspatiruvaca yajnavalkyam yadanu kuruksetram devanam

devayajanam sarvesam bhutanam brahmasadanam tasmadyatra

kvacana gacghchettadeva manyeteti | idam vai kuruksetram devanam

devayajanam sarvesam bhutanam brahmasadanam | atra hi jantoh

pranesutkramamanesu rudrastarakam brahma vyacaste

yenasavamrtibhutva moksi bhavati | tasmadavimuktameva  niseveta |

avimuktam na vimuncet | evamevaisa bhagavanniti vai yajnavalkyah || 1||

atha hainam bharadvajah papraccha yajnavalkyam kim tarakam |

kim tarayatiti | sa hovaca yajnavalkyah | om namo narayanayeti

tarakam cidatmakamityupasitavyam | omityekaksaramatmasvarupam |

nama iti dvyaksaram prakrtisvarupam | narayanayeti pancaksaram

parambrahmasvarupam | iti ya evam veda | so'mrto bhavati | omiti brahma

bhavati | nakaro visnurbhavati | makaro rudro bhavati | nakara isvaro bhavati |

rakaro'ndam virad bhavati | yakarah puruso bhavati | nakaro bhagavanbhavati |

yakarah paramatma bhavati | etadvai narayanasyastaksaram veda

paramapuruso bhavati |

ayamrgvedah prathamah padah || 1||

omityetadaksaram param brahma | tadevopasitavyam | etadeva

suksmastaksaram bhavati | tadetadastatmako'stadha

bhavati | akarah prathamaksaro bhavati | ukaro dvitiyaksaro bhavati |

makarastrtiyaksaro bhavati | bindusturiyaksaro bhavati | nadah

pancamaksaro bhavati | kala sasthaksaro bhavati | kalatita

saptamaksaro bhavati | tatparascastamaksaro bhavati |

tarakattvattarako bhavati | tadeva tarakam brahma tvam viddhi |

tadevopasitavyam || atraite sloka bhavanti ||

akaradabhavadbrahma jambavanitisanjnakah |

ukaraksarasambhuta upendro harinayakah || 1||

makaraksarasambhutah sivastu hanumansmrtah |

bindurisvarasanjnastu satrughnascakrarat svayam || 2||

nado mahaprabhurjneyo bharatah sankhanamakah |

kalayah purusah saksallaksmano dharanidharah || 3||

kalatita bhagavati svayam siteti sanjnita |

tatparah paramatma ca shriramah purusottamah || 4||

omityetadaksaramidam sarvam | tasyopavyakhyanam bhutam

bhavyam bhavisyadyaccanyattattvamantravarnadevatachando

rkkalasaktisrstyatmakamiti | ya evam veda |

yajurvedo dvitiyah padah || 2||

atha hainam bharadvajo yajnavalkyamuvacatha kairmantraih

paramatma prito bhavati svatmanam darsayati tanno bruhi

bhagava iti | sa hovaca yajnavalkyah |

om yo ha vai shriparamatma narayanah sa bhagavanakaravacyo

jambavanbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 1||

om yo ha vai shriparamatma narayanah sa bhagavanukaravacya

upendrasvarupo harinayako bhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 2||

om yo ha vai shriparamatma narayanah sa bhagavanmakaravacyah

sivasvarupo hanumanbhurbhuvah suvastasmai namonamah || 3||

om yo ha vai shriparamatma narayanah sa bhagavanbindusvarupah

satrughno bhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 4||

om yo ha vai shriparamatma narayanah sa bhagavannadasvarupo

bharato bhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 5||

om yo ha vai shriparamatma narayanah sa bhagavankalasvarupo

laksmano bhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 6||

om yo ha vai shriparamatma narayanah sa bhagavankalatita

bhagavati sita citsvarupa bhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 7||

yatha prathamamantroktavadyantau tatha sarvamantresu drastavyam |

ukaravacya upendrasvarupo harinayakah 2 makaravacyah

sivasvarupo hanuman 3 bindusvarupah satrughnah 4 nadasvarupo

bharatah 5 kalasvarupo laksmanah 6 kalatita bhagavati sita

citsvarupa 7 om yo ha vai shriparamatma narayanah sa bhagavamstatparah

paramapurusah puranapurusottamo nityasuddhabuddhamuktasatya-

paramanantadvayaparipurnah paramatma brahmaivaham ramo'smi

bhurbhuvah suvastasmai namonamah || 8||

etadastavidhamantram yo'dhite so'gniputo bhavati | sa vayuputo

bhavati | sa adityaputo bhavati | sa sthanuputo bhavati | sa sarvairdevairjnato

bhavati | tenetihasapurananam rudranam satasahasrani japtani phalani

bhavanti | shrimannarayanastaksaranusmaranena gayatryah

satasahasram japtam bhavati | pranavanamayutam japtam bhavati |

dasapurvandasottaranpunati | narayanapadamavapnoti ya evam veda |

tadvisnoh paramam padam sada pasyanti surayah | diviva caksuratatam |

tadvipraso vipanyavo jagrvamsah samindhate | visnoryatparamam padam ||

ityupanisat ||

samavedastrtiyah padah || 3||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

iti tarasaropanisatsamapta ||