Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > taittiriya upanisad

taittiriya upanisad

 

om lrY gurubhyo nama  | ha ri   om |

 

om laO no'  mi tra  laO varu'oa  | laO no' bhavatvarya m~ |

laO na  indro  b ha spati ' | laO no  vilou'rurukra ma  |

namo  brahma'oe | nama'ste v~yo | tvame va pra tyaklaO  brahm~'si |

tvame  vapra tyaklaO  brahma' vadily~mi |   taO va'dily~mi |

sa tyaO va'dily~mi | tanm~ma'vatu | tadva kt~ra'mavatu |

ava'tu  m~m | ava'tu va kt~ra'm |

 

om l~nti   l~nti   l~nti'  || 1|| iti prathamo'nuv~ka  ||

 

om lYkl~O vy~'khy~sy~ ma  | varoa   svara  | m~tr~  balam |

s~ma' sant~ na  | ityukta  lY'kl~dhy~ ya  || 1||

 iti dvitYyo'nuv~ka  ||

 

sa ha nau  yala  | saha nau bra'hmavarcasam |

ath~ta  sahit~y~ upaniladam vy~'khy~sy~ ma  |

pascasvadhika'raoe lu |

adhilokamadhijyautilamadhividyamadhipraja'madhy~ tmam |

t~ mah~sahit~   i'ty~ca klate | ath~'dhilo kam |

 

p thivY p 'rvar  pam | dyaurutta'rar  pam |

~k~'la  sa ndhi  || 1||

 

v~yu'  sandh~ nam | itya'dhilo kam | ath~'dhijau tilam |

agni  p 'rvar  pam | ~ditya utta'rar  pam | ~'pa  sa ndhi  |

vaidyuta'  sandh~ nam | itya'dhijyau tilam | ath~'dhivi dyam |

~c~rya  p 'rvar  pam || 2||

 

antev~syutta'rar  pam | vi'dy~ sa ndhi  | pravacana' sandh~ nam |

itya'dhivi dyam | ath~dhi prajam | m~t~ p 'rvar  pam |

pitotta'rar  pam | pra'j~ sa ndhi  | prajanana' sandh~ nam |

ityadhi prajam || 3||

 

ath~dhy~ tmam | adhar~ hanu  p 'rvar  pam |

uttar~ hanurutta'rar  pam | v~ksa ndhi  | jihv~'sandh~ nam |

ityadhy~ tmam | itYm~ ma'h~sa hit~  |

ya evamet~ mah~sahit~ vy~khy~'t~ ve da |

sandhYyate praja'y~ pa lubhi  |

brahmavarcasen~nn~dyena suvargyeoa' loke na || 4||

iti t tYyo'nuv~ka  ||

 

yalchanda's~m labho vi lvar 'pa  |

chando bhyo'dhya m t~'tsamba bh va' |

sa mendro' me dhay~' sp ootu |

 

a m ta'sya deva  dh~ra'oo bh y~sam |

larY'raO me  vica'rlaoam | ji hv~ me  madhu'mattam~ |

karo~'bhy~O bh ri  vilru'vam |

 

brahma'oa  ko lo''si me dhay~ pi'hita  |

lru taO me' gop~ya | ~ vaha'ntY vitanv~ n~ || 1||

 

ku rv~ o~'cYra'm~ tmana'  | v~s~'si  mama  g~va'lca |

a nna p~ ne ca' sarva d~ | tato' me  lriya m~va'ha |

 

lo ma l~O pa lubhi'  sa ha sv~h~' | ~ m~'yantu brahmac~ rioa   sv~h~' |

vi m~'''yantu brahmac~ rioa   sv~h~' |

 

pra m~'''yantu brahmac~ rioa   sv~h~' |

dam~'yantu brahmac~ rioa   sv~h~' |

lam~'yantu brahmac~ rioa   sv~h~' || 2||

 

yalo  jane''s~ni  sv~h~' | lrey~ n vasya'so's~ni  sv~h~' |

taO tv~' bhaga  pravi'l~ni  sv~h~' | sa m~' bhaga  pravi'la  sv~h~' |

tasmi'n tsahasra'l~khe nibha'g~ haO tvayi' m je  sv~h~' |

yath~''pa   prava't~ ''yanti' yath~  m~s~' aharja ram |

e vaO m~O bra'hmac~ rioa'  | dh~ta r~ya'ntu sa rvata   sv~h~' |

pra ti ve lo''si  pra m~' bh~hi  pra m~' padyasva || 3||

iti caturtho'nuv~ka  ||

 

bh rbhuva   suva riti  v~ e t~sti sro vy~h 'taya  |

t~s~'mu ha smai t~O ca'tu rthYm | m~h~'camasya   prave'dayate |

maha  iti | tat brahma' | sa ~ tm~ | adg~'nya ny~ de vat~'  |

bh riti  v~ a yaO lo ka  | bhuva  itya ntari'klam |

suva ritya sau lo ka  || 1||

 

maha  ity~'di tya  | ~ di tyena  v~va sarve' lo ka mahY'yante |

bh riti  v~ a gni  | bhuva  iti' v~ yu  | suva rity~'di tya  |

maha  iti' candram~'  | ca ndrama's~  v~va

sarv~'oi  jyotY'li  mahY'yante | bh riti  v~  ca  |

bhuva  iti  s~m~'ni |

 

suva riti  yaj 'li || 2||

 

maha  iti  brahma' | brahma'o~  v~va sarve' ve d~ mahY'yante |

bh riti  vai pr~ oa  | bhuva  itya'p~ na  | suva riti' vy~ na  |

maha  ityanna'm | anne'na  v~va sarve' pr~ oa mahY'yante |

t~ v~ e t~lcata'sralcatu rdha | cata'sralcatasro  vy~h 'taya  |

t~ yo veda' |

 

sa veda  brahma' | sarve''smai de v~ ba lim~va'hanti || 3||

iti pascamo'nuv~ka  ||

 

sa ya e lo''nta'rah daya ~k~ la  | tasmi'nna yaO puru'lo mano maya'  |

am 'to hira omaya'  | anta'reoa  t~lu'ke | ya e la stana' iv~va lamba'te |

se'ndrayo ni  | yatr~ sau ke'l~ nto vi varta'te | vya pohya' lYrlakap~ le |

bh ritya gnau prati'til hati |

 

bhuva  iti' v~ yau || 1||

 

suva rity~'di tye | maha  iti  brahma'oi | ~ pnoti  sv~r~'jyam |

~ pnoti  mana'sa spati'm | v~kpa'ti lcaklu'lpati  |

lrotra'patirvi js~na'pati  | e tattato' bhavati | ~ k~ lala'rYra O brahma' |

sa ty~tma' pr~ o~r~'ma O mana' ~na ndam |

 

l~nti'sam ddhama m ta'm |

iti' pr~cYnayo gyop~'ssva || 2|| iti lal ho'nuv~ka  ||

 

p  thi vya'ntarikla O dyaurdilo''v~ntaradi l~  |

a gnirv~ yur~'di tyalca ndram~  nakla'tr~oi |

~pa  ola'dhayo  vana spata'ya ~k~ la ~ tm~ | itya'dhibh  tam |

ath~dhy~ tmam | pr~ oo vy~ no''p~ na u'd~ na  sa'm~ na  |

caklu   lrotra O mano  v~k tvak |

carma' m~ sa sn~v~sthi' ma jj~ |

e tada'dhivi dh~ya   li ravo'cat | p~dkta O v~ i da sarva'm |

p~dkte'nai va p~dkta' sp oo tYti' || 1|| iti saptamo'nuv~ka  ||

 

omiti  brahma' | omitY da sarva'm |

omitye tada'nuk tirha sma  v~ a pyo lr~'va yety~lr~'vayanti |

omiti  s~m~'ni g~yanti | olomiti' la str~oi' lasanti |

omitya'dhva ryu  pra'tiga raO prati'g o~ti | omiti  brahm~  prasau'ti |

omitya'gniho tramanu'j~n~ti |

omiti' br~hma oa  pra'va klyann~'ha brahmop~'pnav~ nYti' |

brahmai vop~'pnoti || 1|| ityal amo'nuv~ka  ||

 

 taO ca sv~dhy~yaprava'ca ne ca |

satyaO ca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

tapalca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

damalca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

lamalca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

agnayalca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

agnihotraO ca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

atithayalca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

m~nulaO ca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

praj~ ca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

prajanalca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

praj~tilca sv~dhy~yaprava'cane  ca |

satyamiti satyavac~' r~thY tara  |

tapa iti taponitya  pauru'li l i  |

sv~dhy~yapravacane eveti n~ko' maudga lya  |

taddhi tapa'staddhi  tapa  || 1|| iti navamo'nuv~ka  ||

 

a haO v  klasya  reri'v~ | kY rti  p  l haO gi reri'va |

  rdhvapa'vitro v~ jinY'va sva m ta'masmi | dravi'oa  sava'rcasam |

sumedha a'm to klita  | iti triladkorved~'nuva canam || 1||

iti dalamo'nuv~ka  ||

 

vedaman cy~c~ryontev~sinama'nul~ sti |

satya O vada | dharma O cara | sv~dhy~'y~nm~ pra mada  |

~c~ry~ya priyaO dhanam~h tya praj~tantuO m~ vya'vacche tsY  |

saty~nna prama'dita vyam | dharm~nna prama'dita vyam |

kulal~nna prama'dita vyam | bh tyai na prama'dita vyam |

sv~dhy~yapravacan~bhy~O na prama'dita vyam || 1||

 

devapit k~ry~bhy~O na prama'dita vyam | m~t 'devo  bhava |

pit 'devo  bhava | ~c~rya'devo  bhava | atithi'devo  bhava |

y~nyanavady~ni' karm~ oi | t~ni sevi'tavy~ ni | no i'tar~ oi |

y~nyasm~ka suca'rit~ ni |

 

t~ni tvayo'p~sy~ ni || 2||

 

no i'tar~ oi | ye ke c~rumacchrey~'so br~ hmao~  |

tel~O tvay~''sanena pralva'sita vyam | lraddha'y~ de yam |

 

alraddha'y~'de yam | lriy~ de yam | hri'y~ de yam | bhi'y~ de yam |

saOvi'd~ de yam |

 

atha yadi te karmavicikits~ v~ v ttaviciki'ts~ v~  sy~t || 3||

 

ye tatra br~hmao~'  samma rlina  | yukt~' ~yu kt~  |

al kl~' dharma'k~m~   syu  | yath~ te' tatra' varte ran |

 

tath~ tatra' varte th~  | ath~bhy~'khy~ telu |

ye tatra br~hmao~'  samma rlina  | yukt~' ~yu kt~  |

al kl~' dharmak~m~   syu  | yath~ te' telu' varte ran |

tath~ telu' varte th~  | ela' ~de la  | ela u'pade la  |

el~ ve'dopa nilat | etada'nul~ sanam | evamup~'sita vyam |

evamu caita'dup~ syam || 4|| ityek~dala'nuv~ka  ||

 

laO no' mi tra  laO varu'oa  | laO no' bhavatvarya m~ |

laO na  indro  b ha spati  | laO no vilou'rurukra ma  |

namo  brahma'oe | nama'ste v~yo | tvame va pra tyakla O brahm~'si |

tv~me va pra tyakla O brahm~v~'dilam |   tama'v~dilam |

sa tyama'v~dilam | tanm~m~'vYt | tadva kt~ra'm~vYt |

~vY nm~m | ~vY'dva kt~ra'm |

om l~nti   l~nti   l~nti'  || 1|| iti dv~dalo'nuv~ka  ||

 

|| iti lYkl~vallY sam~pt~ ||

 

om sa ha n~'vavatu | sa ha nau' bhunaktu | sa ha vY rya'O karav~vahai |

te ja svi n~ vadhY'tamastu  m~ vi'dvil~ vahai' |

 

om l~nti   l~nti   l~nti'  ||

 

om bra hma vid~'pnoti  para'm | tade l~'bhu'kt~ |

 

sa tyaO js~ nama'na ntaO brahma' | yo ve'da  nihi'ta O guh~ y~O para me vyo'man |

so''lnu te sarv~ n k~m~'ntsa ha | brahma'o~ vipa lciteti' ||

tasm~ dv~ e tasm~'d~ tmana' ~k~ la  sambh 'ta  | ~ k~ l~dv~ yu  |

v~ yora gni  | a gner~pa'  | a dbhya  p 'thivY  |

 

p  thi vy~ ola'dhaya  | ola'dhY bhyonna'm | ann~ tpuru'la  |

sa v~ ela purulo'nnna'rasa maya  |

tasyeda'meva  lira  |

 

ayaO dakli'oa  pa kla  | ayamutta'ra  pa kla  |

ayam~tm~' | idaO puccha'O prati l h~ |

 

tadapyela llo'ko bha vati || 1|| iti prathamo'nuv~ka  ||

 

ann~ dvai pra j~  pra j~ya'nte | y~  k~lca' p thi vY

lri t~  |

atho  annenai va jY'vanti | athai'na dYpa' yantyanta ta  |

anna hi bh  t~n~ O jyel ha'm | tasm~'t sarvaula dhamu'cyate |

sarva O vai te'nna'm~pnuvanti | ye'nna O brahmo p~sa'te |

anna hi bh  t~n~ O jyel ha'm | tasm~'t sarvaula dhamu'cyate |

ann~'d bh  t~ni  j~ya'nte | j~ t~nyannen'a vardhante |

adyate'tti ca' bh t~ ni | tasm~dannaO taducya'ta i ti |

tasm~dv~ etasm~danna'rasa may~t | anyo'ntara ~tm~' pr~oa maya  |

tenai'la p  roa  | sa v~ ela purulavi'dha e va |

tasya puru'lavi dhat~m | anvaya'O purula vidha  |

tasya pr~oa' eva  lira  | vy~no dakli'oa  pa kla  |

ap~na utta'ra  pa kla  | ~k~'la ~ tm~ |

p thivY puccha'O prati l h~ | tadapyela lloko' bha vati || 1||

iti dvitYyo'nuv~ka  ||

 

pr~ oaO de v~ anu  pr~oa'nti | ma nu ly~'  pa lava'lca  ye |

pr~ oo hi bh  t~n~ m~yu'  | tasm~'t sarv~yu lamu'cyate |

sarva'me va ta  ~yu'ryanti | ye pr~ oaO brahmo p~sa'te |

pr~oo hi bh t~'n~m~ yu  | tasm~t sarv~yulamucya'ta i ti |

tasyaila eva l~rY'ra ~ tm~ | ya'  p rva sya |

tasm~dv~ etasm~'t pr~oa may~t | anyo'ntara ~tm~' mano maya  |

tenai'la p  roa  | sa v~ ela purulavi'dha e va |

tasya puru'lavi dhat~m | anvaya'O purula vidha  |

tasya yaju'reva  lira  |  gdakli'oa  pa kla  | s~motta'ra  pa kla  |

~de'la ~'tm~ | atharv~dgirasa  puccha'O prati l h~ |

tadapyela lloko' bha vati || 1|| iti t tYyo'nuv~ka  ||

 

yato  v~co  niva'rtante | apr~'pya  mana's~ sa ha |

~nandaO brahma'oo vi dv~n | na bibheti kad~'cane ti |

tasyaila eva l~rY'ra ~ tm~ | ya'  p rva sya |

tasm~dv~ etasm~'nmano may~t | anyo'ntara ~tm~ vi'js~na maya  |

tenai'la p  roa  | sa v~ ela purulavi'dha e va |

tasya puru'lavi dhat~m |

anvaya'O purula vidha  | tasya lra'ddhaiva  lira  |

 taO dakli'oa  pa kla  |

satyamutta'ra  pa kla  | yo'ga ~ tm~ | maha  puccha'O prati l h~ |

tadapyela lloko' bha vati || 1|| iti caturtho'nuv~ka  ||

 

vi js~na'O ya jsaO ta'nute | karm~'oi tanu te'pi' ca |

vi js~na'O de v~  sarve' |

brahma  jyel ha mup~'sate | vi js~na O brahma  cedveda' |

 

tasm~ ccenna pram~dyati | larYre' p~pma'no hi tv~ |

sarv~nk~m~n tsamalnu'ta i ti | tasyaila eva l~rY'ra ~ tm~ |

 

ya'  p rva sya | tasm~dv~ etasm~dvijs~na may~t |

anyo'ntara ~tm~'''nandamaya  | tenai'la p  roa'  |

 

sa v~ ela purulavi'dha e va | tasya puru'lavi dhat~m |

anvaya'O puru lavidha  | tasya priya'meva  lira  | modo dakli'oa  pa kla  |

 

pramoda utta'ra  pa kla  | ~na'nda ~ tm~ | brahma pucchaO prati l h~ |

tadapyela lloko' bha vati || 1|| iti pascamo'nuv~ka  ||

 

asa'nne va sa' bhavati | asa dbrahmeti  veda  cet |

asti brahmeti' cedve da | santamenaO tato vi'duri ti |

tasyaila eva l~rYra ~ tm~ | ya'  p rva sya |

ath~to''nupra ln~  | u t~vi dv~na muO lo kaO pretya' |

kalca na ga'ccha tY3This is a mark for prolonging the vowel in the form  ''' |

~ho' vi dv~na muO lo kaO pretya' kalci tsama'lnu t~3 u  | so''k~mayata |

ba hu sy~ O praj~'ye yeti' | sa tapo''tapyata | sa tapa'sta ptv~ |

i dasarva'mas jata | yadi daO kisca' | tats  l v~ |

tade v~nu pr~vi'lat | tada'nu pra vilya' | sacca  tyacc~'bhavat |

ni rukta O c~ni'ruktaO ca | ni laya'na O c~ni'layanaO ca |

vi js~na O c~vi'js~naO ca | satyaO c~n taO ca sa'tyama bhavat |

yadi'daO ki sca | tatsatyami'ty~ca klate |

tadapyela lloko' bha vati || 1|| iti lal ho'nuv~ka  ||

 

asa dv~ i damagra' ~sYt | tato  vai sada'j~yata |

tad~tm~nasvaya'maku ruta |

tasm~ttatsuk tamucya'ta i ti |

 

yadvai' tat su k tam | ra'so vai  sa  |

rasahyev~yaO labdhv~''na'ndY bha vati | ko hyev~ny~'tka

pr~oy~t | yadela ~k~la ~na'ndo na sy~t |

ela hyev~''na'nday~ ti |

ya d~ hye'vaila  etasminnad lye'n~tmye'nirukte'nilayane'bhayaO

 

prati'l h~O vi ndate | atha so'bhayaO ga'to bha vati |

ya d~ hye'vaila  etasminnudaramanta'raO ku rute |

atha tasya bha'yaO bha vati | tatveva bhayaO vidulo'ma'nv~na sya |

tadapyela lloko' bha vati || 1|| iti saptamo'nuv~ka  ||

 

bhY l~'sm~ dv~ta'  pavate | bhY lode'ti  s rya'  |

bhY l~'sm~dagni'lcendra lca | m tyurdh~vati pasca'ma i ti |

sail~''nandasya mY'm~s~ bha vati |

yuv~ sy~ts~dhuyu'v~'dhy~ yaka  |

~lil ho d yhil ho' bali l ha  |

tasyeyaO p thivY sarv~ vittasya' p ro~  sy~t |

sa eko m~nula' ~na nda  | te ye lataO m~nul~' ~na nd~  || 1||

 

sa eko manulyagandharv~o~'m~na nda  | lrotriyasya c~k~ma'hata sya |

te ye lataO manulyagandharv~o~'m~na nd~  |

 

sa eko devagandharv~o~'m~na nda  | lrotriyasya c~k~ma'hata sya |

te ye lataO devagandharv~o~'m~na nd~  |

sa eka  pit o~O ciralokalok~n~'m~na nda  |

lrotriyasya c~k~ma'hata sya |

te ye lataO pit o~O ciralokalok~n~'m~na nd~  |

 

sa eka ~j~naj~n~O dev~n~'m~na nda  || 2||

 

lrotriyasya c~k~ma'hata sya |

te ye latam ~j~naj~n~O dev~n~'m~na nd~  |

sa eka  karmadev~n~O dev~n~'m~na nda  |

ye karmao~ dev~na'piya nti | lrotriyasya c~k~ma'hata sya |

te ye lataO karmadev~n~O dev~n~'m~na nd~  |

sa eko dev~n~'m~na nda  | lrotriyasya c~k~ma'hata sya |

te ye lataO dev~n~'m~na nd~  | sa eka indra'sy~''na nda  || 3||

 

lrotriyasya c~k~ma'hata sya | te ye latamindra'sy~''na nd~  |

sa eko b haspate'r~na nda  | lrotriyasya c~k~ma'hata sya |

te ye lataO b haspate'r~na nd~  | sa eka  praj~pate'r~na nda  |

lrotriyasya c~k~ma'hata sya |

 

te ye lataO praj~pate'r~na nd~  |

sa eko brahmaoa' ~na nda  | lrotriyasya c~k~ma'hata sya || 4||

 

sa yalc~'yaO pu rule | yalc~s~'v~di tye | sa eka'  |

sa ya' eva Ovit | asm~llo'k~tpre tya |

 

etamannamayam~tm~namupa'sadkr~ mati |

etaO pr~oamayam~tm~namupa'sadkr~ mati |

etaO manomayam~tm~namupa'sadkr~ mati |

 

etaO vijs~namayam~tm~namupa'sadkr~ mati |

etam~nandamayam~tm~namupa'sadkr~ mati |

 

tadapyela lloko' bha vati || 5|| ityal amo'nuv~ka  ||

 

yato  v~co  niva'rtante | apr~'pya  mana's~ sa ha |

~nandaO brahma'oo vi dv~n |

na bibheti kuta'lcane ti |

 

etaha v~va' na ta pati |

kimahas~dhu' n~ka ravam | kimahaO p~pamakara'vami ti |

 

sa ya evaO vidv~nete ~tm~'nasp  oute |

u bhe hye'vaila  ete ~tm~'nasp  oute | ya e vaO veda' |

ityu'pa nila't || 1|| iti navamo'nuv~ka  ||

 

|| iti brahm~nandavallY sam~pt~ ||

 

om sa ha n~'vavatu | sa ha nau' bhunaktu | sa ha vY rya'O karav~vahai |

te ja svi n~ vadhY'tamastu  m~ vi'dvil~ vahai' |

 

om l~nti   l~nti   l~nti'  ||

 

bh gu rvai v~'ru oi  | varu'oa O pita'ra mupa'sas~ra |

adhY'hi bhagavo  brahmeti' | tasm~' e tatpro'v~ca |

anna'O pr~ oaO caklu   lrotra O mano  v~ca miti' |

taho'v~ca | yato  v~ i m~ni  bh t~ ni  j~ya'nte |

yena  j~t~'ni  jYva'nti |

yatpraya'ntyabhisaOvi'lanti | tadviji'js~sasva | tad brahmeti' |

sa tapo''tapyata | sa tapa'sta ptv~ || 1|| iti prathamo'nuv~ka  ||

 

anna O brahmeti  vya'j~n~t | a nn~ddhye'va khalvi m~ni

bhut~'ni  j~ya'nte | anne'na  j~t~'ni  jYva'nti |

anna O praya'ntyabhisaOvi'la ntYti' | tadvi js~ya' |

puna'reva varu'oa O pita'ra mupa'sas~ra | adhY'hi bhagavo  brahmeti' |

taho'v~ca | tapa's~  brahma viji'js~sasva | tapo  brahmeti' |

sa tapo''tapyata | sa tapa'sta ptv~ || 1|| iti dvitYyo'nuv~ka  ||

 

pr~ oo bra hmeti  vya'j~n~t |

pr~ o~ddhye'va khalvi m~ni  bh t~'ni  j~ya'nte |

pr~ oena  j~t~'ni  jYva'nti | pr~ oaO praya'ntyabhisaOvi'la ntYti' |

tadvi js~ya' | puna're va varu'oa O pita'ra mupa'sas~ra |

adhY'hi bhagavo  brahmeti' | taho'v~ca |

tapa's~  brahma  viji'js~sasva | tapo  brahmeti' |

sa tapo''tapyata | sa tapa'sta ptv~ || 1|| iti t tYyo'nuv~ka  ||

 

mano  brahmeti  vya'j~n~t | mana'so  hye'va khalvi m~ni

bh t~ni  j~ya'nte | mana's~  j~t~'ni  jYva'nti |

 

mana   praya'ntya bhisaOvi'la ntYti' | tadvi js~ya' |

puna're va varu'oa O pita'ra mupa'sas~ra | adhY'hi bhagavo  brahmeti' |

taho'v~ca | tapa's~  brahma  viji'js~sasva | tapo  brahmeti' |

sa tapo''tapyata | sa tapa'sta ptv~ || 1|| iti caturtho'nuv~ka  ||

 

vi js~na O brahmeti  vya'j~n~t |

vi js~n~ ddhye'va khalvi m~ni  bh t~'ni  j~ya'nte |

vi js~ne'na  j~t~'ni  jYva'nti |

vi js~na O praya'ntya bhisaOvi'la ntYti' | tadvi js~ya' |

puna're va varu'oa O pita'ra mupa'sas~ra | adhY'hi bhagavo  brahmeti' |

taho'v~ca | tapa's~  brahma  viji'js~sasva | tapo  brahmeti' |

sa tapo''tapyata | sa tapa'sta ptv~ || 1|| iti pascamo'nuv~ka  ||

 

~ na ndo bra hmeti  vya'j~n~t |

~ nand~ dhye'va khalvi m~ni  bh t~'ni  j~ya'nte |

~ na ndena  j~t~'ni  jYva'nti | ~ na ndaO praya'ntya bhisaOvi'la ntYti' |

sail~ bh~'rga vY v~'ru oY vi dy~ | pa ra me vyo'ma nprati'l hit~ |

sa ya e vaO veda  prati'til hati | anna'v~nann~ do bha'vati |

 

ma h~nbha'vati pra jay~' pa lubhi'rbrahmavarca sena' |

ma h~n kY rty~ || 1|| iti lal ho'nuv~ka  ||

 

anna O na ni'ndy~t | tad vratam | pr~ oo v~ anna'm |

larY'ramann~ dam | pr~ oe larY'ra O prati'l hitam |

larY're pr~ oa  prati'l hita  | ta de tadanna manne  prati'l hitam |

sa ya e tadanna manne  prati'l hita O veda  prati'til hati |

anna'v~nann~ do bha'vati |

 

ma h~nbha'vati pra jay~'

pa lubhi'rbrahmavarca sena' | ma h~n kY rty~ || 1||

iti saptamo'nuv~ka  ||

 

anna O na pari'caklYta | tad vratam | ~po  v~ anna'm |

jyoti'rann~ dam | a psu jyoti   prati'l hitam |

jyoti ly~pa   prati'l hit~  | tade tadanna manne  prati'l hitam |

sa ya e tadanna manne  prati'l hita O veda  prati'til hati |

anna'v~nann~ do bha'vati |

 

mah~ nbha'vati pra jay~'

pa lubhi'rbrahmavarca sena' |

 

ma h~n kY rty~ || 1||

ityal amo'nuv~ka  ||

 

anna'O ba hu ku'rvYta | tad vratam | p  thi vY v~ anna'm |

~ k~ lo''nn~ da  | p  thi vy~m~'k~ la  prati'l hita  |

~ k~ le p 'thi vY prati'l hit~ |

tade tadanna manne  prati'l hitam |

sa ya e tadanna manne  prati'l hita O veda  prati'til hati |

anna'v~nann~ do bha'vati |

 

ma h~nbha'vati pra jay~'

pa lubhi'rbrahmavarca sena' | ma h~nkY rty~ || 1||

iti navamo'nuv~ka  ||

 

na kascana vasatau praty~'caklY ta | tad vratam |

tasm~dyay~ kay~ ca vidhay~ bahva'nnaO pr~ pnuy~t |

ar~dhyasm~ annami'ty~ca klate |

etadvai mukhato''nar~ ddham |

mukhato'sm~ a'nnar~ dhyate |

etadvai madhyato'nar~ ddham |

 

madhyato'sm~ a'nnar~ dhyate |

edadv~ antato''nnar~ ddham |

antato'sm~ a'nnar~ dhyate || 1||

 

ya e'vaO ve da | klema i'ti v~ ci | yogaklema iti pr~'o~p~ nayo  |

karme'ti ha stayo  | gatiri'ti p~ dayo  | vimuktiri'ti p~ yau |

iti m~nulY'  sam~ js~  | atha dai vY  | t ptiri'ti v  l au |

balami'ti vi dyuti || 2||

 

yala i ti pa lulu | jyotiriti na'klatre lu |

praj~tiram tam~nanda i'tyupa sthe | sarvami'ty~k~ le |

tatpratil hetyu'p~sY ta | pratil h~'v~n bha vati |

tanmaha ityu'p~sY ta | ma'h~nbha vati | tanmana ityu'p~sY ta |

m~na'v~nbha vati || 3||

 

 tannama ityu'p~sY ta | namyante''smai k~ m~  |

tadbrahmetyu'p~sY ta | brahma'v~nbha vati |

tadbrahmaoa  parimara ityu'p~sY ta |

paryeoaO mriyante dvilanta'  sapa tn~  |

pari ye'priy~' bhr~t  vy~  |

sa yalc~'yaO pu rule | yalc~s~'v~di tye | sa eka'  || 4||

 

sa ya' eva Ovit | asm~llo'k~tpre tya |

etamannamayam~tm~namupa'sadkra mya |

etaO pr~oamayam~tm~namupa'sadkra mya |

etaO manomayam~tm~namupa'sadkra mya |

etaO vijs~namayam~tm~namupa'sadkra mya |

etam~nandamayam~tm~namupa'sadkra mya |

im~Dllokank~m~nnY k~mar pya'nusa scaran |

etat s~ma g~'yann~ ste | h~ 3 vu  h~ 3 vu  h~ 3 vu' || 5||

 

a hamannama hamannama hamannam |

a hamann~ do'3 hamann~ do'3 ahamann~ da  |

a halloka k da halloka k da halloka k t |

ahamasmi prathamaj~  t~3sya  |

p rvaO devebhyo'm tasya n~3bh~ yi  |

yo m~ dad~ti sa ideva m~3''v~   |

a hamanna manna'ma danta m~3dmi  |

aha O vilva O bhuva'na mabhya'bha v~3m |

suva rna jyotY'  | ya e vaO veda' | ityu'pa nila't || 6||

iti dalamo'nuv~ka  ||

 

|| iti bh guvallY sam~pt~ ||

 

om sa ha n~'vavatu | sa ha nau' bhunaktu | sa ha vY rya'O karav~vahai |

te ja svi n~ vadhY'tamastu m~ vi'dvil~ vahai' |

 

       || om l~nti   l~nti   l~nti'  ||

 

                   || hari  om ||