Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > svetasvatara upanisad

svetasvatara upanisad

 

om sahanavavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

        tejasvi navadhitamastu | ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

 

prathamo'dhyayah

 

harih om || brahmavadino vadanti |

 

kim karanam brahma kutah sma jata

      jivama kena kva ca sampratistha |

adhisthitah kena sukhetaresu

      vartamahe brahmavido vyavastham || 1||

 

kalah svabhavo niyatiryadrccha

      bhutani yonih purusa iti cintya |

samyoga esam na tvatmabhava-

      datmapyanisah sukhaduhkhahetoh || 2||

 

te dhyanayoganugata apasyan

      devatmasaktim svagunairnigudham |

yah karanani nikhilani tani

      kalatmayuktanyadhitisthatyekah || 3||

 

tamekanemim trivrtam sodasantam

      satardharam vimsatipratyarabhih |

astakaih sadbhirvisvarupaikapasam

      trimargabhedam dvinimittaikamoham || 4||

 

pancasrotombum pancayonyugravakram

      pancapranormim pancabuddhyadimulam |

pancavartam pancaduhkhaughavegam

      pancasadbhedam pancaparvamadhimah || 5||

 

sarvajive sarvasamsthe brhante

      asmin hamso bhramyate brahmacakre |

prthagatmanam preritaram ca matva

      justastatastenamrtatvameti || 6||

 

udgitametatparamam tu brahma

      tasmimstrayam supratistha'ksaram ca |

atrantaram brahmavido viditva

      lina brahmani tatpara yonimuktah || 7||

 

samyuktametat ksaramaksaram ca

      vyaktavyaktam bharate visvamisah |

anisascatma badhyate bhoktr-

      bhavaj jnatva devam mucyate sarvapasaih || 8||

 

jnajnau dvavajavisanisavaja

      hyeka bhoktrbhogyarthayukta |

anantascatma visvarupo hyakarta

      trayam yada vindate brahmametat || 9||

 

ksaram pradhanamamrtaksaram harah

      ksaratmanavisate deva ekah |

tasyabhidhyanadyojanattattva-

      bhavat bhuyascante visvamayanivrttih || 10||

 

jnatva devam sarvapasapahanih

      ksinaih valeserjanmamrtyuprahanih |

tasyabhidhyanattrtiyam dehabhede

      visvaisvaryam kevala aptakamah || 11||

 

etajjneyam nityamevatmasamstham

       natah param veditavyam hi kincit |

bhokta bhogyam preritaram ca matva

       sarvam proktam trividham brahmametat || 12||

 

vahneryatha yonigatasya murtirna

       drsyate naiva ca linganasah |

sa bhuya evendhanayonigrhya-

       stadvobhayam vai pranavena dehe || 13||

 

svadehamaranim krtva pranavam cottararanim |

dhyananirmathanabhyasadevam pasyannigudhavat || 14||

 

tilesu tailam dadhiniva sarpi-

        rapah srotahsvaranisu cagnih |

evamatma'tmani grhyate'sau

        satyenainam tapasayo'nupasyati || 15||

 

sarvavyapinamatmanam ksire sarpirivarpitam |

atmavidyatapomulam tadbrahmopanisat param || 16||

 

dvitiyo'dhyayah

 

yunjanah prathamam manastattvaya savita dhiyah |

agnerjyotirnicayya prthivya adhyabharat || 1||

 

yuktena manasa vayam devasya savituh save |

suvargeyaya saktya || 2||

 

yuktvaya manasa devan suvaryato dhiya divam |

brhajjyotih karisyatah savita prasuvati tan || 3||

 

yunjate mana uta yunjate dhiyo

       vipra viprasya brhato vipascitah |

vi hotra dadhe vayunavideka

       inmahi devasya savituh paristutih || 4||

 

yuje vam brahma purvyam namobhirvisloka

       etu pathyeva sureh |

srnvantu visve amrtasya putra a ye

       dhamani divyani tasthuh || 5||

 

agniryatrabhimathyate vayuryatradhirudhyate |

somo yatratiricyate tatra sanjayate manah || 6||

 

savitra prasavena juseta brahma purvyam |

yatra yonim krnavase na hi te purtamaksipat || 7||

 

trirunnatam sthapya samam sariram

        hrdindriyani manasa sannivesya |

brahmodupena pratareta vidvan

        srotamsi sarvani bhayanakani || 8||

 

pranan prapidyeha samyuktacestah

        ksine prane nasikayocchvasita |

dustasvayuktamiva vahamenam

        vidvan mano dharayetapramattah || 9||

 

same sucau sarkaravahnivalika-

        vivarjite sabdajalasrayadibhih |

manonukule na tu caksupidane

        guhanivatasrayane prayojayet || 10||

 

niharadhumarkanilanalanam

        khadyotavidyutsphatikasasinam |

etani rupani purahsarani

        brahmanyabhivyaktikarani yoge || 11||

 

prthivyaptejo'nilakhe samutthite

        pancatmake yogagune pravrtte |

na tasya rogo na jara na mrtyuh

        praptasya yogagnimayam sariram || 12||

 

laghutvamarogyamalolupatvam

        varnaprasadah svarasausthavam ca |

gandhah subho mutrapurisamalpam

        yogapravrttim prathamam vadanti || 13||

 

yathaiva bimbam mrdayopaliptam

        tejomayam bhrajate tat sudhantam |

tadva''tmatattvam prasamiksya dehi

        ekah krtartho bhavate vitasokah || 14||

 

yadatmatattvena tu brahmatattvam

        dipopameneha yuktah prapasyet |

ajam dhruvam sarvatattvairvisuddham

        jnatva devam mucyate sarvapapaih || 15||

 

eso ha devah pradiso'nu sarvah |

        purvo ha jatah sa u garbhe antah |

sa eva jatah sa janisyamanah

        pratyan janastisthati sarvatomukhah || 16||

 

yo devo agnau yo'psu

        yo visvam bhuvanamavivesa |

ya osadhisu yo vanaspatisu

        tasmai devaya namo namah || 17||

 

trtiyo'dhyayah

 

ya eko jalavanisata isanibhih

         sarvamllokanisata isanibhih |

ya evaika udbhave sambhave ca

         ya etad viduramrtaste bhavanti || 1||

 

eko hi rudro na dvitiyaya tasthu-

         rya imamllokanisata isanibhih |

pratyan janastisthati sancukocantakale

         samsrjya visva bhuvanani gopah || 2||

 

visvatascaksuruta visvatomukho

         visvatobahuruta visvataspat |

sam bahubhyam dhamati sampatatrai-

        rdyavabhumi janayan deva ekah || 3||

 

yo devanam prabhavascodbhavasca

        visvadhipo rudro maharsih |

hiranyagarbham janayamasa purvam

        sa no buddhya subhaya samyunaktu || 4||

 

ya te rudra siva tanuraghora'papakasini |

taya nastanuva santamaya girisantabhicakasihi || 5||

 

yabhisum girisanta haste bibharsyastave |

sivam giritra tam kuru ma himsih purusam jagat || 6||

 

tatah param brahma param brhantam

         yathanikayam sarvabhutesu gudham |

visvasyaikam parivestitara-

         misam tam jnatva'mrta bhavanti || 7||

 

vedahametam purusam mahanta-

         madityavarnam tamasah parastat |

tameva viditvatimrtyumeti

         nanyah pantha vidyate'yanaya || 8||

 

yasmat param naparamasti kincidya-

          smannaniyo na jyayo'sti kascit |

vrksa iva stabdho divi tisthatyeka-

           stenedam purnam purusena sarvam || 9||

 

tato yaduttaratatam tadarupamanamayam |

ya etadviduramrtaste bhavanti athetare duhkhamevapiyanti || 10||

 

sarvanana sirogrivah sarvabhutaguhasayah |

sarvavyapi sa bhagavamstasmat sarvagatah sivah || 11||

 

mahan prabhurvai purusah satvasyaisa pravartakah |

sunirmalamimam praptimisano jyotiravyayah || 12||

 

angusthamatrah puruso'ntaratma

            sada jananam hrdaye sannivistah |

hrda manisa manasabhiklrpto

            ya etad viduramrtaste bhavanti || 13||

 

sahasrasirsa purusah sahasraksah sahasrapat |

sa bhumim visvato vrtva atyatisthaddasangulam || 14||

 

purusa evedaD sarvam yad bhutam yacca bhavyam |

utamrtatvasyesano yadannenatirohati || 15||

 

sarvatah panipadam tat sarvato'ksisiromukham |

sarvatah srutimalloke sarvamavrtya tisthati || 16||

 

sarvendriyagunabhasam sarvendriyavivarjitam |

sarvasya prabhumisanam sarvasya saranam suhrt || 17||

 

navadvare pure dehi hamso lelayate bahih |

vasi sarvasya lokasya sthavarasya carasya ca || 18||

 

apanipado javano grahita

          pasyatyacaksuh sa srnotyakarnah |

sa vetti vedyam na ca tasyasti vetta

          tamahuragryam purusam mahantam || 19||

 

anoraniyan mahato mahiya-

          natma guhayam nihito'sya jantoh |

tamakratuh pasyati vitasoko

          dhatuh prasadanmahimanamisam || 20||

 

vedahametamajaram puranam

          sarvatmanam sarvagatam vibhutvat |

janmanirodham pravadanti yasya

          brahmavadino hi pravadanti nityam || 21||

 

caturtho'dhyayah

 

ya eko'varno bahudha saktiyogad

          varanananekan nihitartho dadhati |

vicaiti cante visvamadau ca devah

          sa no buddhya subhaya samyunaktu || 1||

 

tadevagnistadaditya-

          stadvayustadu candramah |

tadeva sukram tad brahma

          tadapastat prajapatih || 2||

 

tvam stri pumanasi

          tvam kumara uta va kumari |

tvam jirno dandena vancasi

          tvam jato bhavasi visvatomukhah || 3||

 

nilah patango harito lohitaksa-

          stadidgarbha rtavah samudrah |

anadimat tvam vibhutvena vartase

          yato jatani bhuvanani visva || 4||

 

ajamekam lohitasuklakrishnam

          bahvih prajah srjamanam sarupah |

ajo hyeko jusamano'nusete

          jahatyenam bhuktabhogamajo'nyah || 5||

 

dva suparna sayuja sakhaya

          samanam vrksam parisasvajate |

tayoranyah pippalam svadvattyana-

          snannanyo abhicakasiti || 6||

 

samane vrkse puruso nimagno'-

          nisaya socati muhyamanah |

justam yada pasyatyanyamisamasya

          mahimanamiti vitasokah || 7||

 

rco aksare parame vyoman

          yasmindeva adhi visve niseduh |

yastam na veda kimrca karisyati

          ya ittadvidusta ime samasate || 8||

 

chandamsi yajnah kratavo vratani

          bhutam bhavyam yacca veda vadanti |

asman mayi srjate visvameta-

          ttasmimscanyo mayaya sanniruddhah || 9||

 

mayam tu prakrtim vidyanmayinam ca mahesvaram |

tasyavayavabhutaistu vyaptam sarvamidam jagat || 10||

 

yo yonim yonimadhitisthatyeko

           yasminnidam sam ca vicaiti sarvam |

tamisanam varadam devamidyam

           nicayyemam santimatyantameti || 11||

 

yo devanam prabhavascodbhavasca

           visvadhipo rudro maharsih |

hiranyagarbham pasyata jayamanam

           sa no buddhya subhaya samyunaktu || 12||

 

yo devanamadhipo

           yasminlloka adhishritah |

ya ise asya dvipadascatuspadah

           kasmai devaya havisa vidhema || 13||

 

suksmatisuksmam kalilasya madhye

           visvasya srastharamanekarupam |

visvasyaikam parivestitaram

           jnatva sivam santimatyantameti || 14||

 

sa eva kale bhuvanasya gopta

           visvadhipah sarvabhutesu gudhah |

yasmin yukta brahmarsayo devatasca

           tamevam jnatva mrtyupasamschinatti || 15||

 

ghrtat param mandamivatisuksmam

           jnatva sivam sarvabhutesu gudham |

visvasyaikam parivestitaram

           jnatva devam mucyate sarvapasaih || 16||

 

esa devo visvakarma mahatma

           sada jananam hrdaye sannivistah |

hrda manisa manasabhiklrpto

           ya etad viduramrtaste bhavanti || 17||

 

yada'tamastanna diva na ratrih

           na sannacasacchiva eva kevalah |

tadaksaram tat saviturvarenyam

           prajna ca tasmat prasrta purani || 18||

 

nainamurdhvam na tiryancam

           na madhye na parijagrabhat |

na tasya pratima asti

           yasya nama mahad yasah || 19||

 

na sandrse tisthati rupamasya

           na caksusa pasyati kascanainam |

hrda hrdistham manasa ya ena-

           mevam viduramrtaste bhavanti || 20||

 

ajata ityevam kascidbhiruh prapadyate |

rudra yatte daksinam mukham tena mam pahi nityam || 21||

 

ma nastoke tanaye ma na ayusi

           ma no gosu ma na asvesu ririsah |

viran ma no rudra bhamito

           vadhirhavismantah sadamit tva havamahe || 22||

 

pancamo'dhyayah

 

dve aksare brahmapare tvanante

         vidyavidye nihite yatra gudhe |

ksaram tvavidya hyamrtam tu vidya

         vidyavidye isate yastu so'nyah || 1||

 

yo yonim yonimadhitisthatyeko

         visvani rupani yonisca sarvah |

rsim prasutam kapilam yastamagre

         jnanairbibharti jayamanam ca pasyet || 2||

 

ekaika jalam bahudha vikurva-

         nnasmin ksetre samharatyesa devah |

bhuyah srstva patayastathesah

         sarvadhipatyam kurute mahatma || 3||

 

sarva disa urdhvamadhasca tiryak

         prakasayan bhrajate yadvanadvan |

evam sa devo bhagavan varenyo

         yonisvabhavanadhitisthatyekah || 4||

 

yacca svabhavam pacati visvayonih

         pacyamsca sarvan parinamayed yah |

sarvametad visvamadhitisthatyeko

         gunamsca sarvan viniyojayed yah || 5||

 

tad vedaguhyopanisatsu gudham

         tad brahma vedate brahmayonim |

ye purvam deva rsayasca tad vidu-

         ste tanmaya amrta vai babhuvuh ||6||

 

gunanvayo yah phalakarmakarta

          krtasya tasyaiva sa copabhokta |

sa visvarupastrigunastrivartma

          pranadhipah sancarati svakarmabhih || 7||

 

angusthamatro ravitulyarupah

          sankalpahankarasamanvito yah |

buddhergunenatmagunena caiva

          aragramatro'pyaparo'pi drstah || 8||

 

balagrasatabhagasya satadha kalpitasya ca |

bhago jivah sa vijneyah sa canantyaya kalpate || 9||

 

naiva stri na pumanesa na caivayam napumsakah |

yadyacchariramadatte tene tene sa yujyate || 10||

 

sankalpanasparsanadrstimohai-

           rgrasambuvrstyatmavivrddhijanma |

karmanuganyanukramena dehi

           sthanesu rupanyabhisamprapadyate || 11||

 

sthulani suksmani bahuni caiva

            rupani dehi svagunairvrnoti |

kriyagunairatmagunaisca tesam

            samyogaheturaparo'pi drstah || 12||

 

anadyanantam kalilasya madhye

            visvasya srastharamanekarupam |

visvasyaikam parivestitaram

            jnatva devam mucyate sarvapasaih || 13||

 

bhavagrahyamanidakhyam bhavabhavakaram sivam |

kalasargakaram devam ye viduste jahustanum || 14||

 

sastho'dhyayah

 

svabhavameke kavayo vadanti

            kalam tathanye parimuhyamanah |

devasyaisa mahima tu loke

            yenedam bhramyate brahmacakram || 1||

 

yenavrtam nityamidam hi sarvam jnah

              kalakaro guni sarvavid yah |

tenesitam karma vivartate ha

             prthivyaptejonilakhani cintyam || 2||

 

tatkarma krtva vinivartya bhuya-

             stattvasya tavena sametya yogam |

ekena dvabhyam tribhirastabhirva

             kalena caivatmagunaisca suksmaih || 3||

 

arabhya karmani gunanvitani

             bhavamsca sarvan viniyojayedyah |

tesamabhave krtakarmanasah

             karmaksaye yati sa tattvato'nyah || 4||

 

adih sa samyoganimittahetuh

             parastrikaladakalo'pi drstah |

tam visvarupam bhavabhutamidyam

             devam svacittasthamupasya purvam || 5||

 

sa vrksakalakrtibhih paro'nyo

              yasmat prapancah parivartate'yam |

dharmavaham papanudam bhagesam

              jnatvatmasthamamrtam visvadhama || 6||

 

tamisvaranam paramam mahesvaram

              tam devatanam paramam ca daivatam |

patim patinam paramam parastad-

              vidama devam bhuvanesamidyam || 7||

 

na tasya karyam karanam ca vidyate

              na tatsamascabhyadhikasca drsyate |

parasya saktirvividhaiva sruyate

              svabhaviki jnanabalakriya ca || 8||

 

na tasya kascit patirasti loke

              na cesita naiva ca tasya lingam |

sa karanam karanadhipadhipo

              na casya kascijjanita na cadhipah || 9||

 

yastantunabha iva tantubhih pradhanajaih svabhavatah |

deva ekah svamavrnoti sa no dadhatu brahmapyayam || 10||

 

eko devah sarvabhutesu gudhah

              sarvavyapi sarvabhutantaratma|

karmadhyaksah sarvabhutadhivasah

              saksi ceta kevalo nirgunasca || 11||

 

eko vasi niskriyanam bahuna-

               mekam bijam bahudha yah karoti |

tamatmastham ye'nupasyanti dhira-

               stesam sukham sasvatam netaresam || 12||

 

nityo nityanam cetanascetanana-

               meko bahunam yo vidadhati kaman |

tatkaranam sankhyayogadhigamyam

               jnatva devam mucyate sarvapasaih || 13||

 

na tatra suryo bhati na candratarakam

               nema vidyuto bhanti kuto'yamagnih |

tameva bhantamanubhati sarvam

               tasya bhasa sarvamidam vibhati || 14||

 

eko hamsah bhuvanasyasya madhye

               sa evagnih salile sannivistah |

tameva viditva atimrtyumeti

               nanyah pantha vidyate'yanaya || 15||

 

sa visvakrd visvavidatmayoni-

               rjnah kalakalo guni sarvavid yah |

pradhanaksetrajnapatirgunesah

               samsaramoksasthitibandhahetuh || 16||

 

sa tanmayo hyamrta isasamstho

               jnah sarvago bhuvanasyasya gopta |

ya ise'sya jagato nityameva

               nanyo heturvidyata isanaya || 17||

 

yo brahmanam vidadhati purvam

               yo vai vedamsca prahinoti tasmai |

tam ha devam atmabuddhiprakasam

               mumuksurvai saranamaham prapadye || 18||

 

niskalam niskriyam santam niravadyam niranjanam |

amrtasya param setum dagdhendanamivanalam || 19||

 

yada carmavadakasam vestayisyanti manavah |

tada devamavijnaya duhkhasyanto bhavisyati || 20||

 

tapahprabhavad devaprasadacca

            brahma ha svetasvataro'tha vidvan |

atyasramibhyah paramam pavitram

            provaca samyagrsisanghajustam || 21||

 

vedante paramam guhyam purakalpe pracoditam |

naprasantaya datavyam naputrayasisyaya va punah || 22||

 

yasya deve para bhaktih yatha deve tatha gurau |

tasyaite kathita hyarthah prakasante mahatmanah || 23||

prakasante mahatmana iti |

 

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

        tejasvi navadhitamastu | ma vidvisavahai ||

 

om santih santih santih ||