Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > surya upanisad

surya upanisad

 

atharvavediya samanyopanisat |

 

suditasvatiriktarisurinandatmabhavitam |

suryanarayanakaram naumi citsuryavaibhavam ||

 

om bhadram karnebhih srunuyama devah | bhadram

pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhirvyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah |  svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

 

harih om atha suryatharvangirasam vyakhyasyamah |

brahma rsih | gayatri chandah | adityo devata |

hamsah so'hamagninarayanayuktam bijam | hrllekha saktih |

viyadadisargasamyuktam kilakam |

caturvidhapurusarthasiddhyarthe viniyogah |

satsvararudhena bijena sadangam raktambujasamsthitam |

saptasvarathinam hiranyavarnam caturbhujam

padmadvayabhayavaradahastam kalacakrapranetaram

shrisuryanarayanam ya evam veda sa vai brahmanah |

om bhurbhuvahsuvah | om tatsaviturvarenyam bhargo devasya

dhimahi | dhiyo yo nah pracodayat |

surya atma jagatastasthusasca | suryadvai khalvimani

bhutani jayante |

suryadyajnah parjanyo'nnamatma namasta aditya |

tvameva pratyaksam karmakartasi | tvameva pratyaksam brahmasi |

tvameva pratyaksam visnurasi |

tvameva pratyaksam rudro'si | tvameva pratyaksamrgasi |

tvameva pratyaksam yajurasi |

tvameva pratyaksam samasi | tvameva pratyaksamatharvasi |

tvameva sarvam chando'si |

adityadvayurjayate | adityadbhumirjayate | adityadapo

jayante | adityajjyotirjayate |

adityadvyoma diso jayante | adityaddeva jayante |

adityadveda jayante |

adityo va esa etanmandalam tapati | asavadityo brahma |

adityo'ntahkaranamanobuddhicittahankarah | adityo vai

vyanah samanodano'panah pranah |

adityo vai srotratvakcaksurasanaghranah | adityo vai

vakpanipadapayupasthah |

adityo vai sabdasparsaruparasagandhah | adityo vai

vacanadanagamanavisarganandah |

anandamayo jnanamayo vijnananamaya adityah | namo mitraya

bhanave mrtyorma pahi |

bhrajisnave visvahetave namah | suryadbhavanti bhutani

suryena palitani tu |

surye layam prapnuvanti yah suryh so'hameva ca | caksurno

devah savita caksurna uta parvatah |

caksurdhata dadhatu nah | adityaya vidmahe sahasrakiranaya

dhimahi | tanah suryh pracodayat |

savita pascattatsavita

purastatsavitottarattatsavitadharattat |

savita nah suvatu sarvatatim savita no rasatam dirghamayuh |

omityekaksaram brahma | ghrniriti dve aksare | surya

ityaksaradvayam | aditya iti trinyaksarani |

etasyaiva suryasyastaksaro manuh | yah sadaharaharjapati sa

vai brahmano bhavati sa vai brahmano bhavati |

suryabhimukho japtva mahavyadhibhayatpramucyate |

alaksmirnasyati | abhaksyabhaksanatputo bhavati |

agamyagamanatputo bhavati | patitasambhasanatputo bhavati |

asatsambhasanatputo bhavati |

madhyahne surabhimukhah pathet |

sadyotpannapancamahapatakatpramucyate |

saisam savitrim vidyam na kincidapi na

kasmaicitprasamsayet |

ya etam mahabhagah pratah pathati sa bhagyavanjayate |

pasunvindati | vedartham labhate |

trikalametajjaptva kratusataphalamavapnoti | yo hastaditye

japati sa mahamrtyum tarati ya evam veda ||

ityupanisat ||

 

harih om bhadram karnebhiriti santih ||

 

iti suryopanisatsamapta ||