Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > suka-rahasya upanisad

suka-rahasya upanisad

 

prajnanadimahavakyarahasyadikalevaram |

vikalevarakaivalyam tripadramamaham bhaje ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu ||  saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

athato rahasyopanisadam vyakhyasyamo devarsayo

brahmanam sampujya pranipatya papracchurbhagavannasmakam

rahasyopanisadam bruhiti | so'bravit |

pura vyaso mahatejah sarvavedataponidhih |

pranipatya sivam sambam krtanjaliruvaca ha || 1||

shrivedavyasa uvaca |

devadeva mahaprajna pasacchedadrdhavrata |

sukasya mama putrasya vedasamskarakarmani || 2||

brahmopadesakalo'yamidanim samupasthitah |

brahmopadesah kartavyo bhavatadya jagadguro || 3||

isvara uvaca |

mayopadiste kaivalye saksadbrahmani sasvate |

vihaya putro nirvedatprakasam yasyati svayam || 4||

shrivedavyasa uvaca |

yatha tatha va bhavatu hyupanayanakarmani |

upadiste mama sute brahmani tvatprasadatah || 5||

sarvajno bhavatu ksipram mama putro mahesvara |

tava prasadasampanno labhenmuktim caturvidham || 6||

tacchrtva vyasavacanam sarvadevarsisamsadi |

upadestum sthitah sambhuh sambo divyasane muda || 7||

krtakrtyah sukastatra samagatya subhaktiman |

tasmatsa pranavam labdhva punarityabravicchivam || 8||

shrisuka uvaca |

devadideva sarvajna saccidananda laksana |

umaramana bhutesa prasida karunanidhe || 9||

upadistam parabrahma pranavantargatam param |

tattvamasyadivakyanam prajnadinam visesatah || 10||

srotumicchami tattvena sadangani yathakramam |

vaktavyani rahasyani krpayadya sadasiva || 11||

shrisadasiva uvaca |

sadhu sadhu mahaprajna suka jnananidhe mune |

prastavyam tu tvaya prstam rahasyam vedagarbhitam || 12||

rahasyopanisannamna sasadangamihocyate |

yasya vijnanamatrena moksah saksanna samsayah || 13||

angahinani vakyani gururnopadisetpunah |

sasadanganyupadisenmahavakyani krtsnasah || 14||

caturnamapi vedanam yathopanisadah sirah |

iyam rahasyopanisattathopanisadam sirah || 15||

rahasyopanisadbrahma dhyatam yena vipascita |

tirthairmantraih srutairjapyaistasya kim punyahetubhih || 16||

vakyarthasya vicarena yadapnoti saracchatam |

ekavarajapenaiva rsyadidhyanatasca yat || 17||

om asya shrimahavakyamahamantrasya hamsa rsih |

avyaktagayatri chandah | paramahamso devata |

ham bijam | sah saktih | so'ham kilakam |

mama paramahamsaprityarthe mahavakyajape viniyogah |

satyam jnanamanantam brahma angusthabhyam namah |

nityanando brahma tarjanibhyam svaha |

nityanandamayam brahma madhyamabhyam vasat |

yo vai bhuma anamikabhyam hum |

yo vai bhumadipatih kanisthikabhyam vausat |

ekamevadvitiyam brahma karatalakaraprsthabhyam phat ||

satyam jnanamanantam brahma hrdayaya namah |

nityanando brahma sirase svaha |

nityanandamayam brahma sikhayai vasat |

yo vai bhuma kavacaya hum |

yo vai bhumadhipatih netratrayaya vausat |

ekamevadvitiyam brahma astraya phat |

bhurbhuvahsuvaromiti digbandhah |

dhyanam |

nityanandam paramasukhadam kevalam jnanamurtim

visvatitam gaganasadrsam tattvamasyadilaksyam ||

ekam nityam vimalamacalam sarvadhisaksibhutam

bhavatitam trigunarahitam sadgurum tam namami || 1||

atha mahavakyani catvari | yatha |

om prajnanam brahma || 1||

om aham brahmasmi || 2||

om tattvamasi || 3||

om ayamatma brahma || 4||

tattvamasityabhedavacakamidam ye japanti

te sivassayujyamuktibhajo bhavanti ||

tatpadamahamntrasya | paramahamsah rsih |

avyaktagayatri chandah | paramahamso devata |

ham bijam | sah saktih | so'ham kilakam |

mama sayujyamuktyarthe jape viniyogah |

tatpurusaya angusthabhyam namah |

isanaya tarjanibhyam svaha |

aghoraya madhyamabhyam vasat

sadyojataya anamikabhyam hum |

vamadevaya kanisthikabhyam vausat |

tatpurusesanaghorasadyojatavamadevebhyo

namah karatalakaraprsthabhyam phat |

evam hrdayadinyasah |

bhurbhuvahsuvaromiti digbandhah ||

dhyanam |

jnanam jneyam jnanagamyadititam

         suddham buddham muktamapyavyayam ca |

satyam jnanam saccidanandarupam

         dhyayedevam tanmahobhrajamanam ||

tvampada mahamantrasya visnurrsih |

gayatri chandah | paramatma devata |

aim bijam | klim saktih | sauh kilakam |

mama muktyarthe jape viniyogah |

vasudevaya angusthabhyam namah |

sankarsanaya tarjanibhyam svaha |

pradyumnaya madhyamabhyam vasat |

aniruddhaya anamikabhyam hum |

vasudevaya kanisthikabhyam vausat |

vasudevasankarsanapradyumnaniruddhebhyah

karatalakaraprsthabhyam phat |

evam hrdayadinyasah |

bhurbhuvahsuvaromiti digbandhah ||

dhyanam ||

jivatvam sarvabhutanam sarvatrakhandavigraham |

cittahankarayantaram jivakhyam tvampadam bhaje |

asipadamahamantrasya mana rsih |

gayatri chandah | ardhanarisvaro devata |

avyaktadirbijam | nrsimhah saktih |

paramatma kilakam | jivabrahmaikyarthe jape viniyogah |

prthvidvyanukaya angusthabhyam namah |

abdvyanukaya tarjanibhyam svaha |

tejodvyanukaya madhyamabhyam vasat |

vayudvyanukaya anamikabhyam hum |

akasadvyanukaya kanisthikabhyam vausat |

prthivyaptejovayvakasadvyanukebhyah

karatalakaraprsthabhyam phat |

bhurbhuvahsuvaromiti digbandhah ||

dhyanam ||

jivo brahmeti vakyartham yavadasti manahsthitih |

aikyam tattvam laye kurvandhyayedasipadam sada ||

evam mahavakyasadanganyuktani ||

atha rahasyopanisadvibhagaso vakyarthaslokah procyante ||

yeneksate srnotidam jighrati vyakaroti ca |

svadvasvadu vijanati tatprajnanamudiritam || 1||

caturmukhendradevesu manusyasvagavadisu |

chaitanyamekam brahmatah prajnanam brahma mayyapi || 2||

paripurnah paratmasmindehe vidyadhikarini |

buddheh saksitaya sthitva sphurannahamitiryate || 3||

svatah purnah paratmatra brahmasabdena varnitah |

asmityaikyaparamarsastena brahma bhavamyaham || 4||

ekamevadvitiyam sannamarupavivarjitam |

srsteh puradhunapyasya tadrktvam taditiryate || 5||

sroturdehendriyatitam vastvatra tvampaderitam |

ekata grahyate'siti tadaikyamanubhuyatam || 6||

svaprakasaparoksatvamayamityuktito matam |

ahankaradidehantam pratyagatmeti giyate || 7||

drsyamanasya sarvasya jagatastattvamiryate |

brahmasabdena tadbrahma svaprakasatmarupakam || 8||

anatmadrsteravivekanidra-

     maham mama svapnagatim gato'ham |

svarupasurye'bhyudite sphutokte-

    rgurormahavakyapadaih prabuddhah || 9||

vacyam laksyamiti dvidharthasaranivacyasya hi tvampade

    vacyam bhautikamindriyadirapi yallaksyam tvamarthasca sah |

vacyam tatpadamisatakrtamatirlaksyam tu saccitsukha-

    nandabrahmatadartha esa ca tayoraikyam tvasidam padam || 10||

tvamiti taditi karye karane satyupadhau

        dvitayamitarathaikam saccidanandarupam |

ubhayavacanahetu desakalau ca hitva

        jagati bhavati soyam devadatto yathaikah || 11||

karyopadirayam jivah karanopadirisvarah |

karyakaranatam hitva purnabodho'vasisyate || 12||

sravanam tu guroh purvam mananam tadanantaram |

nididhyasanamityetatpurnabodhasya karanam || 13||

anyavidyaparijnanamavasyam nasvaram bhavet |

brahmavidyaparijnanam brahmapraptikaram sthitam || 14||

mahavakyanyupadisetsasadangani desikah |

kevalam na hi vakyani brahmano vacanam yatha  15||

isvara uvaca |

evamuktva munisrestha rahasyopanisacchuka |

maya pitranunitena vyasena brahmavadina || 16||

tato brahmopadistam vai saccidanandalaksanam |

jivanmuktah sada dhyayannityastvam viharisyasi || 17||

yo vedadau svarah prokto vedante ca pratisthitah |

tasya prakrtilinasya yah parah sa mahesvarah || 18||

upadistah siveneti jagattanmayatam gatah |

utthaya pranipatyesam tyaktasesarigrahah || 19||

parabrahmapayorasau plavanniva yayau tada |

pravrajantam tamalokya krishnadvaipayano munih || 20||

anuvrajannajuhava putravislesakatarah |

pratinedustada sarve jagatsthavarajangamah || 21||

tacchrtva sakalakaram vyasah satyavatisutah |

putrena sahitah pritya paranandamupeyivan || 22||

yo rahasyopanisadamadhite gurvanugrahat |

sarvapapavinirmuktah saksatkaivalyamasnute

saksatkaivalyamasnuta ityupanisat ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

|| iti sukarahasyopanisatsamapta ||