Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > subala upanisad

subala upanisad

of the Yahur Veda

 

|| subalopanisat ||

bijajnanamahamohapahnavadyadvisisyate |

nirbijam traipadam tattvam tadasmiti vicintaye ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

om tadahuh kim tadasittasmai sa hovaca

na sannasanna sadasaditi tasmattamah sanjayate

tamaso bhutadirbhutaderakasamakasa-

dvayurvayragniragnerapo'dbhyah prthivi tadandam

samabhavattatsamvatsaramatramusitva dvidhakaro-

dadhastadbhumimuparistadakasam madhye puruso

divyah sahasrasirsa purusah sahasraksah sahasrapat |

sahasrabahuriti so'gre bhutanam mrtyumasrjantryaksaram

trisiraskam tripadam khandaparasum tasya brahmabhidheti

sa brahmanameva vivesa sa manasansapta putranasrjatteha

virajah satyamanasanasrjanteha prajapatayo brahmano'sya

mukhamasidbahu rajanyah krtah |

uru tadasya yadvaisyah padbhyam sudro ajayata ||

candrama manaso jatascaksoh suryo ajayata |

srotradvayusca pranasca hrdayatsarvamidam jayate ||

iti prathamah khandah ||

apanannisada yaksaraksasagandharvascasthibhyah

parvata lomabhya osadhivanaspatayo lalatatkrodhajo rudro

jayate tasyaitasya mahato bhutasya nihsvasitamevaitadyadrgvado

yajurvedah samavedo'tharvavedah siksa kalpo vyakaranam

niruktam chando jyotisamayanam nyayo mimamsa dharmasastrani

vyakhyananyupavyakhyanani ca sarvani ca bhutani

hiranyajyotiryasminnayamatmadhiksiyanti bhuvanani visva ||

atmanam dvidhakarodardhena stri ardhena puruso devo bhutva

devanasrjadrsirbhutva rsinyaksaraksasagandharvan-

gramyanaranyamsca pasunasrjaditara gauritaro'nadvanitaro

vadavetaro'sva itara gardabhitaro gardabha itara visvambharitaro

visvambharah so'nte vaisvanaro bhutva sandagdhva sarvani

bhutani prthivyapsu praliyata apastejasi praliyante tejo vayau

viliyate vayurakase viliyata akasamindriyesvindriyani

tanmatresu tanmatrani bhutadau viliyante bhutadirmahati

viliyate mahanavyakte viliyate'vyaktamaksare viliyate aksaram

tamasi viliyate tamah pare deva ekibhavati parastanna sannasannasada-

sadityetannirvananusasanamiti vedanusasanamiti vedanusasanam ||

iti dvitiyah khandah || 2||

asadva idamagra asidajatamabhutamapratisthita-

masabdamasparsamarupamarasamagandhamavyayama-

mahantamabrhantamajamatmanam matva dhiro na socati ||

apramanamamukhamasrotramavagamano'tejaskamacaksu-

skamanamagotramasiraskamapanipadamasnigdhamalohita-

maprameyamahrasvamadirghamasthulamananvanalpamapara-

manirdesyamanapavrtamapratarkyamaprakasyamasamvrta-

manantaramabahyam na tadasnati kincana na tadasnati

kascanaitadvai satyena danena tapasa'nasakena brahmacaryena

nirvedanenanasakena sadangenaiva sadhayedetatrayam

vikseta damam danam dayamiti na tasya prana utkramantyatraiva

samavaliyante brahmaiva sanbrahmapyeti ya evam veda ||

iti trtiyah khandah || 3||

hrdayasya madhye lohitam mamsapindam

yasmimstaddaharam pundarikam kumudamivanekadha

vikasitam hrdayasya dasa chidrani bhavanti yesu

pranah pratisthitah sa yada pranena saha

samyujyate tada pasyati nadyo nagarani bahuni

vividhani ca yada vyanena saha samyujyate tada pasyati

devamsca rsimsca yadapanena saha samyujyate

tada pasyati yaksaraksasagandharvanyada udanena

saha samyujyate tada pasyati devalokandevanskandam

jayantam ceti yada samanena saha samyujyate tada

pasyati devalokandhanani ca yada vairambhena saha

samyujyate tada pasyati drstam ca srutam ca bhuktam

cabhuktam ca saccasacca sarvam pasyati athema

dasa dasa nadyo bhavanti tasamekaikasya dvasaptatirdvasaptatih

sakha nadisahasrani bhavanti yasminnayamatma svapiti

sabdanam ca karotyatha yaddvitiye sankose svapiti tademam

ca lokam param ca lokam pasyati sarvanchabdanvijanati

sa samprasada ityacaksate pranah sariram pariraksati haritasya

nilasya pitasya lohitasya svetasya nadyo rudhirasya purna

athatraitaddaharam pundarikam kumudamivanekadha vikasitam

yatha kesah sahasradha bhinnastatha hita nama nadyo bhavanti

hrdyakase pare kose divyo'yamatma svapiti yatra supto na

kancana kamam kamayate na kancana svapnam pasyati

na tatra deva na devaloka yajna na yajna va na mata

na pita na bandhurna bandhavo na steno na brahmaha

tejaskayamamrtam salila evedam salilam vanam bhuyastenaiva

margena jagraya dhavati samraditi hovaca ||

iti caturthah khandah || 4||

sthanani sthanibhyo yacchati nadi tesam

nibandhanam caksuradhyatmam drastavyamadhibhutamadityastatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yascaksusi yo drastavye ya aditye

yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo

hrdyakase ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

srotramadhyatmam srotavyamadhibhutam disastatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yah srotre yah srotavye yo diksu

yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo

hrdyakase ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

nasadhyatmam ghratavyamadhibhutam prthivi tatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yo nasayam yo ghratavye yah

prthivyam yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo

hrdyakase ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

jihvadhyatmam rasayitavyamadhibhutam varunastatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yastvaci yah sparsayitavye

yo varune yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo

hrdyakase ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamamrtamabhayamasokamanantam ||

tvagadhyatmam sparsayitavyamadhibhutam vayustatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yastvaci yah sparsayitavye yo vayau

yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

mano'dhyatmam mantavyamadhibhutam candrastatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yo manasi yo mantavye yascandre

yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

buddhiradhyatmam boddhavyamadhibhutam brahma tatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yo buddhau yo boddhavye yo brahmani

yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam || 

ahankaro'dhyatmamahankartavyamadhibhutam

rudrastatradhidaivatam nadi tesam nibandhanam

yo'hankare yo'hankartavye yo rudre yo nadyam

yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

cittamadhyatmam cetayitavyamadhibhutam

ksetrajnastatradhidaivatam nadi tesam nibandhanam

yascitte yascetayitavye yah ksetrajne yo nadyam

yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

vagadhyatmam vaktavyamadhibhutamagnistatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yo vaci yo vaktavye yo'gnau

yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

hastavadhyatmamadatavyamadhibhutamindrastatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yo haste ya adatavye ya indre yo nadyam

yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase ya

etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

padavadhyatmam gantavyamadhibhutam visnustatradhidaivatam

nadi tesam nibandhanam yah pade yo gantavye yo visnau

yo nadyam yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

payuradhyatmam visarjayitavyamadhibhutam

mrtyustatradhidaivatam nadi tesam nibandhanam

yah payau yo visarjayitavye yo mrtyau yo nadyam

yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

upastho'dhyatmamanandayitavyamadhibhutam

prajapatistatradhidaivatam nadi tesam nibandhanam

ya upasthe ya anandayitavye yah prajapatau yo nadyam

yah prane yo vijnane ya anande yo hrdyakase

ya etasminsarvasminnantare sancarati so'yamatma

tamatmanamupasitajaramamrtamabhayamasokamanantam ||

esa sarvajna esa sarvesvara esa sarvadhipatireso'ntaryamyesa

yonih sarvasya sarvasaukhyerupasyamano na ca sarvasaukhyanyupasyati

vedasastrairupasyamano na ca vedasastranyupasyati

yasyanamidam sarve na ca yo'nnam bhavatyatah param sarvanayanah

prasastannamayo bhutatma pranamaya indriyatma manomayah

sankalpatma vijnanamayah kalatmanandamayo layatmaikatvam

nasti dvaitam kuto martyam nastyamrtam kuto nantahprajno

na bahihprajno nobhayatahprajno na prajnaghano na prajno

naprajno'pi no viditam vedyam nastityetannirvananusasanamiti

vedanusasanamiti vedanusasanam ||

iti pancamah khandah || 5||

naiveha kincanagra asidamulamanadharamimah

prajah prajayante divyo deva eko narayanascaksusca

drastavyam ca narayanah srotram ca srotavyam ca

narayano ghranam ca ghratavyam ca narayano jihva ca

rasayitavyam ca narayanastvak ca sparsayitavyam ca

narayano matasca mantavyam ca narayano buddhisca

boddhavyam ca narayano'hankarascahankartavyam ca

narayanascittam ca cetayitavyam ca narayano vak ca

vaktavyam ca narayano hastau cadatavyam ca narayanah

padau ca gantavyam ca narayanah payusca visarjayitavyam

ca narayana upasthascanandayitavyam ca narayano dhata

vidhata karta vikarta divyo deva eko narayana aditya rudra

maruto vasavo'svinavrco yajumsi samani mantro'gni-

rajyahutirnarayana udbhavah sambhavo divyo deva eko narayano

mata pita bhrata nivasah saranam suhrdgatirnarayano viraja

sudarsanajitasomyamoghakumaramrtasatyamadhyamana-

sirasisutasurasuryasvaravijneyani nadinamani divyani

garjati gayati vati varsati varuno'ryama candramah kala

kalirdhata brahma prajapatirmaghava divasascardhadivasasca

kalah kalpascordhvam ca disasca sarvam narayanah ||

purusa evedam sarvam yadbhutam yacca bhavyam |

utamrtatvasyesano yadannenatirohati ||

tadvisnoh paramam padam sada pasyanti surayah | diviva caksuratatam ||

tadvipraso vipanyavo jagrvamsah samindhate | visnoryatparamam padam ||

tadetannirvananusasanamiti vedanusasanamiti vedanusasanam ||

iti sasthah khandah || 6|| 

antahsarire nihito guhayamaja eko nityo yasya prthivi

sariram yah prthivimantare sancaran yam prthivi na veda ||

yasyapah sariram yo'pontare sancaranyamapo na viduh ||

yasya tejah sariram yastejontare sancaran yam tejo na veda ||

yasya vayuah sariram yo vayumantare sancaran ya vayurna veda ||

yasyakasah sariram ya akasamantare sancaran yamakaso na veda ||

yasya manah sariram yo manontare sancaran yam mano na veda ||

yasya buddhih sariram yo buddhimantare sancaran yam buddhirna veda ||

yasyahankarah sariram yo'hankaramantare sancaran yamahankaro na veda ||

yasya cittam sariram yascittamantare sancaran yam cittam na veda ||

yasyavyaktam sariram yo'vyaktamantare sancaran yamavyaktam na veda ||

yasyaksaram sariram yo'ksaramantare sancaran yamaksaram na veda ||

yasya mrtyuh sariram yo mrtyumantare sancaran yam mrtyurna veda ||

sa esa sarvabhutantaratmapahatapapma divyo deva eko narayanah ||

etam vidyamapantaratamaya dadavapantaratamo brahmane dadau brahma

ghorangirase dadau ghorangira raikvaya dadau raikvo ramaya dadau

ramah sarvebhyo bhutebhyo dadavityevam nirvananusasanamiti

vedanusasanamiti vedanusasanam ||

iti saptamah khandah || 7||

antahsarire nihito guhayam suddhah so'yamatma

sarvasya medomamsakledavakirne sariramadhye'tyantopahate

citrabhittipratikase gandharvanagaropame kadaligarbhavannihsare

jalabudbudavaccancale nihsrtamatmanamacintyarupam

divyam devamasangam suddham tejaskayamarupam

sarvesvaramacintyamasariram nihitam guhayamamrtam

vibhrajamanamanandam tam pasyanti vidvamsastena laye na pasyanti ||

iti astamah khandah || 8||

atha hainam raikvah papraccha bhagavankasminsarve'stam

gacchantiti || tasmai sa hovaca caksurevapyeti

yaccaksurevastameti drastavyamevapyeti yo

drastavyamevastametyadityamevapyeti ya adityamevastameti

virajamevapyeti yo virajamevastameti pranamevapyeti yah

pranamevastameti vijnanamevapyeti yo vijnanamevastame-

tyanandamevapyeti ya anandamevastameti turiyamevapyeti

yasturiyamevastameti tadamrtamabhayamasokamananta-

nirbijamevapyetiti hovaca ||

srotramevapyeti yah srotramevastameti srotavyaevapyeti

yah srotavyamevastameti disamevapyeti yo disamevastameti

sudarsanamevapyeti yah sudarsanamevastametyapanamevapyeti

yo'panamevastameti vijnanamevapyeti yo vijnanamevastameti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

nasamevapyeti yo nasamevastameti ghratavyamevapyeti

yo ghratavyamevastameti prthivimeevapyeti yah prthivievastameti

jitamevapyeti yo jitamevastameti vyanamevapyeti yo

vyanamevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

jihvamevapyeti yo jihvamevastameti rasayitavyamevapyeti

yo rasayitavyamevastameti varunamevapyeti yo varunamevastameti

saumyamevapyeti yah saumyamevastametyudanamevapyeti

ya uadanamevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

tvacamevapyeti yastvacamevastameti sparsayitavyamevapyeti

yah sparsaitavyamevastameti vayumevapyeti yo vayumevastameti

modhamevapyeti yo modhamevastameti samanamevapyeti

yah samanamevastameti vijnanaevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

vacamevapyeti yo vacamevastameti vaktavyamevapyeti

yo vaktavyamevastametyagnimevapyeti yo'gnimevastameti

kumaramevapyeti yah kumaramevastameti vairambha-

mevapyeti yo vairambhamevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

hastamevapyeti yo hastamevastametyadatavyamevapyeti

ya adatavyamevastametindramevapyeti ya indramevasta-

metyamrtamevapyeti yo'mrtamevastameti mukhyamevapyeti

yo mukhyamevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

padamevapyeti yah padamevastameti gantavyamevapyeti

yo gantavyamevastameti visnumevapyeti yo visnumevastameti

satyamevapyeti yah satyamevastamettyantaryamamevapyeti

yo'ntaryamamevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

payumevapyeti yah payumevastameti visarjayitavyamevapyeti

yo visarjayitavyamevastameti mrtyumevapyeti yo mrtyumevastameti

madhyamamevapyeti yo madhyamamevastameti

prabhanjanamevapyeti yah prabhanjanamevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

upasthamevapyeti ya upasthamevastametyanandayitavyamevapyeti

ya anandayitavyamevastameti prajapatimevapyeti yah prajapati-

mevastameti nasiramevapyeti yo nasiramevastameti

kumaramevapyeti yah kumaramevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

mana evapyeti yo mana evastameti mantavyamevapyeti

yo mantavyamevastameti candramevapyeti yascandramevastameti

sisumevapyeti yah sisumevastameti syenamevapyeti yah

syenamevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

buddhimevapyeti yo buddhimevastameti boddhavyamevapyeti

yo boddhavyamevastameti brahmanamevapyeti yo

brahmanamevastameti suryamevastameti yah suryamevastameti

krishnamevapyeti yah krishnamevastameti vijnanamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

ahankaramevapyeti yo'hankaramevastame-

tyahankartavyamevapyeti yo'hankartavyamevastameti

rudramevapyeti yo rudramevastametyasuramevapyeti

yo'suramevastameti svetamevapyeti yah svetamevastameti

vijnanamevapyeti tadamrtamabhayamasokamananta-

nirbijamevapyetiti hovaca ||

cittamevapyeti yascittamevastameti cetayitavyamevapyeti

yascetayitavyamevastameti ksetrajnamevapyeti yah

ksetrajnamevastameti bhasvatimevapyeti yo bhasvati-

mevastameti nagamevapyeti yo nagamevastameti vijnana-

mevapyeti yo vijnamevastametyanandamevapyeti ya

anandamevastameti turiyamevapyeti yasturiyamevastameti

tadamrtamabhayamasokamanantam nirbijamevapyeti

tadamrtamabhayamasokamanantanirbijamevapyetiti hovaca ||

ya evam nirbijam veda nirbija eva sa bhavati na jayate

na mriyate na muhyate na bhidyate na dahyate na chidyate

na kampate na kupsate sarvadahano'yamatmetyacaksate

naivamatma pravacanasatenapi labhyate na bahusrutena

na buddhijnanashritena na medhaya na vedairna yajnairna

tapobhirugrairna sankhyairna yogairnasramairnanyairatma-

namupulabhante pravacanena prasamsaya vyutthanena tametam

brahmana susruvamso'nucana upalabhante santo

danta uparatastitiksuh samahito bhutvatmanyevatmanam

pasyati sarvasyatma bhavati ya evam veda ||

iti navamah khandah || 9||

atha hainam raikvah papraccha bhagavankasminsarve

sampratisthita bhavantiti rasatalalokesviti hovaca

kasminrasatalaloka otasca protasceti bhurlokesviti

hovaca kasminbhurloka otasca protasceti

bhuvarlokesviti hovaca kasminbhuvarloka otasca

protasceti suvarlokesviti hovaca kasminsuvarloka

otasca protasceti maharlokesviti hovaca kasminmaharloka

otasca protasceti janolokesviti hovaca kasmin janoloka

otasca protasceti tapolokesviti hovaca kasmimstapoloka

otasca protasceti satyalokesviti hovaca kasminsatyaloka

otasca protasceti prajapatilokesviti hovaca

kasminprajapatiloka otasca protasceti brahmalokesviti

hovaca kasminbrahmaloka otasca protasceti sarvaloka

atmani brahmani manaya ivautasca protasceti

sa hovacaivametan lokanatmani pratisthitanvedatmaiva

sa bhavatityetannirvananusasanamiti vedanusasanamiti

vedanusasanam ||

iti dasamah khandah || 10||

atha hainam raikvah papraccha bhagavanvo'yam

vijnanaghana utkramansa kena kataradvava

sthanamutsrjyapakramatiti tasmai sa hovaca

hrdayastha madhye lohitam mamsapindam

yasmi'nstaddaharam pundarikam kumudamivanekadha

vikasitam tasya madhye samudrah samudrasya madhye

kosastasminnnadyascatasro bhavanti ramarameccha'punarbhaveti

tatra rama punyena punyam lokam nayatyarama papena

papamicchaya yatsmarati tadabhisampadyate apunarbhavaya

kosam bhinatti kosam bhittva sirsakapalam bhinatti

sirsakapalam bhittva prthivim bhinatti prthivim bhittvapo

bhinattyapo bhittva tejo bhinatti tejo bhittva vayum bhinatti vayum

bhittvakasam bhinattyakasam bhittva mano bhinatti

mano bhittva bhutadim bhinatti bhutadim bhittva mahantam

bhinatti mahantam bhittvavyaktam bhinattyavyaktam bhittvaksaram

bhinattyaksaram bhittva mrtyum bhinatti mrtyurvai pare deva

ekibhavatiti parastanna sannasanna sadasadityetannirvana-

nusasanamiti vedanusasanamiti vedanusasanam ||

ityekadasah khandah || 11||

om narayanadva annamagatam pakvam brahmaloke

mahasamvartake punah pakvamaditye punah pakvam

krabyadi punah pakvam jalakilaklinnam paryusitam

putamannamayacitamasanklrptamasniyanna kancana yaceta ||

iti dvadasah khandah || 12|| 

balyena tisthasedbalasvabhavo'sango niravadyo

maunena pandityena niravadhikaratayopalabhyeta

kaivalyamuktam nigamanam prajapatiruvaca mahatpadam

jnatva vrksamule vaseta kucelo'sahaya ekaki

samadhistha atmakama aptakamo niskamo

jirnakamo hastini simhe damse masake nakule

sarparaksasagandharve mrtyo rupani viditva na bibheti

kutascaneti vrksamiva tisthasecchidyamano'pi

na kupyeta na kampetotpalamiva tisthasecchidyamano'pi

na kupyeta na kampetakasamiva tisthasecchidyamano'pi

na kupyeta na kampeta satyena tisthasetsatyo'yamatma

sarvesameva gandhanam prthivi hrdayam sarvesameva

rasanamapo hrdayam sarvesameva rupanam tejo

hrdayam sarvesameva sparsanam vayurhrdayam

sarvesameva sabdanamakasam hrdayam sarvesameva

gatinamavyaktam hrdayam sarvesameva sattvanam

mrtyurhrdayam mrtyurvai pare deva ekibhavatiti parastanna

sannasanna sadasadityetannirvananusasanamiti

vedanusasanamiti vedanusasanam ||

iti trayodasah khandah || 13||

om prthivi vannamapo'nnada apo vannam

jyotirannadam jyotirvannam vayurannado

vayurvannamakaso'nnada akaso

vannamindriyanyannadanindriyani vannam

mano'nnadam mano vannam buddhirannada

buddhirvanamavyaktamannadamavyaktam

vannamaksaramannadamaksaram vannam

mrtyurannado mrtyurvai pare deva ekibhavatiti

parastanna sannasanna sadasadityetannirvana-

nusasanamiti vedanusasanamiti vedanusasanam ||

iti caturdasah khandah || 14||

atha hainam raikvah papraccha bhagavanyo'yam

vijnanaghana utkramansa kena kataradvava

sthanam dahatiti tasmai sa hovaca yo'yam

vijnanaghana utkramanpranam dahatyapanam

vyanamudanam samanam vairambham mukhya-

mantaryamam prabhanjanam kumaram syenam

svetam krishnam nagam dahati prthivyapastejo-

yvakasam dahati jagaritam svapnam susuptam

turiyam ca mahatam ca lokam param ca lokam

dahati lokalokam dahati dharmadharmam dahatyabhaskara-

mamaryadam niralokamatah param dahati mahantam

dahatyavyaktam dahatyaksaram dahati mrtyum dahati

mrtyurvai pare deva ekibhavatiti parastanna sannasanna

sadasadityetannirvananusasanamiti vedanusasanamiti

vedanusasanam ||

iti pancadasah khandah || 15||

saubalabijabrahmopanisannaprasantaya

datavya naputraya nasisyaya nasamvatsara-

ratrositaya naparijnatakulasilaya datavya naiva

ca pravaktavya | yasya deve para bhaktiryatha deve

tatha gurau | tasyaite kathita hyarthah prakasante

mahatmana ityetannirvananusasanamiti

vedanusasanamiti vedanusasanam ||

iti sodasah khandah || 16||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

|| iti subalopanisatsamapta ||

_