Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > skanda upanisad

skanda upanisad

 

yatrasambhavatam yati svatiriktabhidatatih | |

samvinmatram param brahma tatsvamatram vijrmbhate ||

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

acyuto'smi mahadeva tava karunyalesatah |

vijnanaghana evasmi sivo'smi kimatah param || 1||

na nijam nijavadbhati antahkaranajrmbhanat |

antahkarananasena samvinmatrasthito harih || 2||

samvinmatrasthitascahamajo'smi kimatah param |

vyatiriktam jadam sarvam svapnavacca vinasyati || 3||

cijjadanam tu yo drasta so'cyuto jnanavigrahah |

sa eva hi mahadevah sa eva hi mahaharih || 4||

sa eva hi jyotisam jyotih sa eva paramesvarah |

sa eva hi param brahma tadbrahmaham na samsayah || 5||

jivah sivah sivo jivah sa jivah kevalah sivah |

tusena baddho vrihih syattusabhavena tandulah || 6||

evam baddhastatha jivah karmanase sadasivah |

pasabaddhastatha jivah pasamuktah sadasivah || 7||

sivaya visnurupaya sivarupaya visnave |

sivasya hrdayam visnuh visnosca hrdayam sivah || 8||

yatha sivamayo visnurevam visnumayah sivah |

yathantaram na pasyami tatha me svastirayusi || 9||

yathantaram na bhedah syuh sivakesavayostatha |

deho devalayah proktah sa jivah kevalah sivah || 10||

tyajedajnananirmalyam so'hambhavena pujayet |

abhedadarsanam jnanam dhyanam nirvisayam manah |

snanam manomalatyagah saucamindriyanigrahah || 11||

brahmamrtam pibedbhaiksyamacareddeharaksane |

vasedekantiko bhutva caikante dvaitavarjite |

ityevamacareddhimansa evam muktimapnuyat || 12||

shriparamadhamne svasti cirayusyonnama iti |

virincinarayanasankaratmakam nrsimha devesa tava

prasadatah |

acintyamavyaktamanantamavyayam vedatmakam brahma nijam vijanate

|| 13||

tadvisnoh paramam padam sada pasyanti surayah |

diviva caksuratatam || 14||

tadvipraso vipanyavo jagrvamsah samindhate | visnoryatparamam

padam |

ityetannirvananusasanamiti vedanusasanamiti

vedanusasanamityupanisat || 15||

|| iti krishnayajurvediya skandopanisatsamapta ||