Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > savitryupanisad

savitryupanisad

 

savitryupanisadvedyacitsavitrapadojjvalam |

pratiyogivinirmuktam ramacandrapadam bhaje || 1||

 

savitryatna pasupatam param brahmavadhutakam |

tripuratapanam devi tripura kathabhavana || 2||

 

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh srotramatho

balaca |  sarvani sarvam brahmopanisadam maham brahma

nima ma brahma nirakarodanirakaranama

me'stu |  tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste mayi santu te mayi

santu ||

 

om santih santih santih ||

 

harih om ||

 

kah savita ka savitri agnireva savita prthivi savitri sa

yatragnistatprthivi yatra vai prthivi tatragniste dve yoni

tadekam mithunam ||1||

 

kah savita ka savitri varuna eva savitapah savitri sa yatra

varunayatra va apastadvarunaste dve yonistadekam

mithunam ||2||

 

kah savita ka savitri vayureva savitakasah savitri sa yatra

vayustadakaso yatra va akasastadvayuste dve yonistadekam

mithunam ||3||

 

kah savita ka savitri yajna eva savita candamsi savitri sa

yatra yajnastatra candamsi yatra va candamsi sa yajnaste dve

yonistadekam mithunam || 4||

 

kah savita ka savitri stanayitrureva savita vidyutsavitri sa

yatra stanayitrustadvidyut yatra va vidyuttatra stanayitruste dve

yonistadekam mithunam || 5||

 

kah savita ka savitri aditya eva savita dyauh savitri sa

yatradityastaddyauryatra va dyaustadadityaste dve yonistadekam

mithunam || 6||

 

kah savita ka savitri candra eva savita naksatrani savitri

sa yatra candrastannaksatrani yatra va naksatrane sa candramaste

dve yonistadekam mithunam || 7||

 

kah savita ka savitri mana eva savita vak savitri sa yatra

manastadvak yatra va vak tanmanaste dve yonistadekam

mithunam || 8||

 

kah savita ka savitri purupa eva savita stri savitri sa yatra

purusastatstri yatra va stri sa purusaste dve yonistadekam

mithunam ||9||

 

tasya eva prathamah pado bhustatsaviturvarenyamityagnirvai

varenyamapo varenyam candrama varenyam |  tasya eva dvitiyah

pado bhargamayo'pi bhuvp bhargo devasya dhimahityagnirvai bharga

adityo vai bhargascandrama vai bhargah |  tasya esa trtiyah

padah svardhiyo yo nah pracodayaditi stri caiva purusasca

prajanayato yo va etam savitrimevam veda sa punarmrtyum

jayati balatibalayorvirat purusah |  gayatri candah | 

gayatri devata |  akarokaramakara vijadyah | 

ksudhadinirasane viniyogah |  klamityadisadanganyasah | 

dyanam |  amrtakaratalardrau

sarvasanjivanadhyavaghaharanasudaksau vedasare mayukhe | 

pranavamayavikarau bhaskarakaradehau satatamanubhaveam tau

balatibalantau ||

 

om hrim bale mahadevi hrim mahabale klim

caturvidhapurusarthasiddhiprade tatsaviturvaradatmike

hrim barenyam bhargo devasya varadatmike atibale sarvadayamurte

bale sarvaksudbhramopanasini dhimahi dhiyo yo no jate pracuryah

ya pracodayadatmike pranavasiraskatmike hum phat svaha | 

evam vidvan krtakrtyo bhavati savitrya eva salokatam

jayatityupani||

 

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh srotramatho

balaca |  sarvani sarvam brahmopanisadam maham brahma

nima ma brahma nirakarodanirakaranama

me'stu |  tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste mayi santu te mayi

santu ||

 

om santih santih santih ||

 

harih om tatsat ||

 

iti savitryupanisatsamapta ||