Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > satyayani upanisad

satyayani upanisad

 

satyayanibrahmavidyakhandakarasukhakrti |

yativrndahrdagaram ramacandrapadam bhaje ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

harih om ||

mana eva manusyanam karanam bandhamoksayoh |

bandhaya visayasaktam muktyai nirvisayam smrtam || 1||

samasaktam sada cittam jantorvisayagocare |

yadyevam brahmani syattatko na mucyeta bandhanat || 2||

vittameva hi samsarastatprayatnena sodhayet |

yaccittastanmayo bhavati guhyametatsanatanam || 3||

navedavinmanute tam brhantam

    nabrahmavitparamam praiti dhama |

visnukrantam vasudevam vijana-

    nvipro vipratvam gacchate tattvadarsi || 4||

athaha yatparamam brahma sanatanam

    ye srotriya akamahata adhiyuh |

santo danta uparatistitiksuhu-

    ryo'nucano hyabhijajnau samanah || 5||

tyaktesano hyanrnastam viditva

    mauni vasedasrame yatra kutra |

athasramam caramam sampravisya

    yathopapattim pancamatram dadhanah || 6||

tridandamupavitam ca vasah kaupinavestanam |

sikyam pavitramityetadvibhryadyavadayusam || 7||

pancaitastu yatermatrasta matra brahmane srutah |

na tyajedyavadutkrantirante'pi nikhanetsaha || 8||

visnulingam dvidha proktam vyaktamavyaktameva ca |

tayorekamapi tyaktva patatyeva na samsayah || 9||

tridandam vaishnavam lingam vipranam muktisadhanam |

nirvanam sarvadharmanamiti vedanusasanam || 10||

atha khalu saumya kuticako bahudako hamsah paramahamsa

ityete parivrajakascaturvidha bhavanti | sarva ete visnulinginah

sikhinopavitinah suddhacitta atmanamatmana brahma

bhavayantah suddhacidrupopasanarata japayamavanto

niyamavantah susilinah punyasloka bhavanti | tadetadrcabhyuktam |

kuticako bahudakascapi hamsah  

     paramahamsa iva vrttya ca bhinnah |

sarva ete visnulingam dadhana

     vrttya vyaktam bahirantasca nityam |

pancayajna vedasirahpravistah

    kriyavanto'mi sangata brahmavidyam |

tyaktva vrksam vrksamulam shritasah

    sannyastapuspa rasamevasnuvanah |

visnukrida visnuratayo vimukta

    visnvatmaka visnumevapiyanti || 11||

trisandhyam saktitah snanam tarpanam marjanam tatha |

upasthanam pancayajnankuryadamaranantikam || 12||

dasabhih pranavaih saptavyahrtibhiscatuspada |

gayatrijapayajnasca trisandhyam sirasa saha || 13||

yogayajnah sadaikagrabhaktya seva harerguroh |

ahimsa tu tapoyajno vanmanahkayakarmabhih || 14||

nanopanisadabhyasah svadhyayo yajna iritah |

omityatmanamavyagro brahmanyagna juhoti yat || 15||

jnanayajnah sa vijneyah sarvayajnottamottamah |

jnanadanda jnanasikha jnanayajnopavitinah || 16||

sikha jnanamayi yasya upavitam ca tanmayam |

brahmanyam sakalam tasya iti vedanusasanam || 17||

atha khalu saumyeta parivrajaka yatha pradurbhavanti

tatha bhavanti | kamakrodhalobhamohadambhadarpasuya-

mamatvahankaradimstitirya manavamanau nindastuti

ca varjayitva vrksa iva tisthaset | chidyamano na

bruyat | tadaivam vidvamsa ihaivamrta bhavanti |

tadetadrcabhyuktam |

bandhuputramanumodayitva-

     naveksyamano dvandvasahah prasantah |

pracimudicim va nirvartayamscareta

     patri dandi yugamatravaloki |

sikhi mundi copaviti kutumbi

     yatramatram pratigrhnanmanusyat || 18||

ayacitam yacitam vota bhaiksam

     mrddarvalabuphalaparnapatram |

ksinam ksaumam trnam kanthajine ca parna-

     macchadanam syadahatam va vimuktah || 19||

rtusandhau mundayenmundamatram

     nadho naksam jatu sikham na vapayet |

caturo masandhruvasilatah sya-

     tsa yavatsupto'ntaratma puruso visvarupah |

anyanathastau punarutthite'smi-

     nsvakarmalipsurviharedva vasedva || 20||

devagnyagare tarumule guhayam

     vasedasango'laksitasilavrttah |

anindhano jyotirivopasanto  

     na codvijedudvijedyatra kutra || 21||

atmanam cedvijaniyadayamasmiti purusah |

kimicchankasya kamaya sariramanusanjvaret || 22||

tameva dhiro vijnaya prajnam kurvita brahmanah |

nanudhyayadbahunchabdanvaco viglapanam hi tat || 23||

balyenaiva hi tisthasennirvidya brahmavedanam |

brahmavidya ca balyam ca nirvidya muniratmavan || 24||

yada sarve pramucyante kama ye'sya hrdi shritah |

atha martyo'mrto bhavatyatra brahma samasnute || 25||

atha khalu saumyedam parivrajyam naisthikamatmadharmam

yo vijahati sa viraha bhavati | sa brahmaha bhavati | sa bhrunaha

bhavati | sa mahapataki bhavati | ya imam vaisnavim nistham

parityajyati | sa steno bhavati | sa gurutalpago bhavati | sa mitradhrugbhavati |

sa krtaghno bhavati | sa sarvasmallokatpracyuto bhavati |

tadetadrcabhyuktam |

stenah surapo gurutalpagami

     mitradhrugete niskrteryanti suddhim |

vyaktamavyaktam va vidhrtam visnulingam

     tyajanna suddhyedakhilairatmabhasa || 26||

tyaktva visnorlingamantarbahirva

     yah svasramam sevate'nasramam va |

pratyapattim bhajate vatimudho

     naisam gatih kalpakotyapi drsta || 27||

tyaktva sarvasramandhiro vasenmoksasrame ciram |

moksasramatparibhrasto na gatistasya vidyate || 28||

parivrajyam grhitva tu yah svadharme na tisthati |

tamarudhacyutam vidyaditi vedanusasanam || 29||

atha khalu saumyemam sanatanamatmadharmam vaisnavim

nistham labdhva yastamadusayanvartate sa vasi bhavati |

sa punyasloko bhavati | sa lokajno bhavati | sa vedantajno bhavati |

sa brahmajno bhavati | sa sarvajno bhavati | sa svarad bhavati |

sa param brahma bhagavantamapnoti | sa pitrnsambandhino

bandhavansuhrdo mitrani ca bhavaduttarayati | tadetadrcabhyuktam |

satam kulanam prathamam babhuva

     tatha paranam trisatam samagram |

ete bhavanti sukrtasya loke

     yesam kule sannyasatiha vidvan || 30||

trimsatparastrimsadaparamstrimsacca paratah paran |

uttarayati dharmisthah parivraditi vai srutih || 31||

samyastamiti yo bruyatkanthasthapranavanapi |

taritah pitarastena iti vedanusasanam || 32||

atha khalu saumyemam sanatanamatmadharmam vaisnavim

nistham nasamapya prabruyat | nanucanaya

nanatmavide navitaragaya navisuddhaya nanupasannaya

naprayatamanasayeti ha smahuh | tadetadrcabhyuktam |

vidya ha vai brahmanamajagama

      gopaya mam sevadhiste'hamasmi |

asuyakayanrjave sathaya

      ma ma bruya viryavati tatha syam || 33||

yameva vidyasrutamapramattam

      medhavinam brahmacaryopapannam |

asma imamupasannaya samyak

      pariksya dadyadvaisnavimatmanistham || 34||

adhyapita ye gurum nadriyante

      vipra vaca manasa karmana va |

yathaiva tena na gururbhojaniya-

      stathaiva canam na bhunakti srutam tat || 35||

gurureva paro dharmo gurureva para gatih |

ekaksarapradataram yo gurum nabhinandati |

tasya srutam tatha jnanam sravatyamaghatambuvat || 36||

yasya deve para bhaktiryatha deve tatha gurau |

sa brahmavitparam preyaditi vedanusasanam || 37||

ityupanisat ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

iti satyayaniyopanisatsamapta ||