Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > sarvasara upanisad

sarvasara upanisad

 

samastavedantasarasiddhantarthakalevaram |

vikalevarakaivalyam ramacandrapadam bhaje ||

sarvasaram niralambam rahasyam vajrasucikam |

tejonadadhyanavidyayogatattvatmabodhakam ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

katham bandhah katham moksah ka vidya ka'vidyeti |

jagratsvapnasusuptituriyam ca katham |

annamayapranamayamanomayavijnanamayanandamayakosah katham |

karta jivah pancavargah ksetrajnah saksi kutastho'ntaryami katham |

pratyagatma paratma maya ceti katham |

atmesvarajivah anatmanam dehadinamatmatvenabhimanyate

so'bhimana atmano bandhah | tannivrttirmoksah |

ya tadabhimanam karayati sa avidya | so'bhimano yaya

nivartate sa vidya | mana adicaturdasakaranaih

puskalairadityadyanugrhitaih sabdadinvisayan-

sthulanyadopalabhate tadatmano jagaranam |

tadvasanasahitaiscaturdasakaranaih sabdadyabhave'pi

vasanamayanchabdadinyadopalabhate tadatmanah svapnam |

caturdasakarano paramadvisesavijnanabhavadyada

sabdadinnopalabhate tadatmanah susuptam |

avasthatrayabhavabhavasaksi svayambhavarahitam

nairantaryam chaitanyam yada tada turiyam chaitanyamityucyate |

annakaryanam kosanam samuho'nnamayah kosa ucyate |

pranadicaturdasavayubheda annamayakose yada vartante

tada pranamayah kosa ityucyate |

etatkosadvayasamsaktam mana adi caturdasakaranairatma

sabdadivisayasankalpadindharmanyada karoti tada manomayah

kosa ityucyate | etatkosatrayasamsaktam tadgatavisesajno

yada bhasate tada vijnanamayah kosa ityucyate |

etatkosacatustayam samsaktam svakaranajnane

vatakanikayamiva vrkso yada vartate tadanandamayah kosa

ityucyate | sukhaduhkhabuddhya sreyo'ntah karta yada tada

istavisaye buddhih sukhabuddhiranistavisaye buddhirduhkhabuddhih |

sabdasparsaruparasagandhah sukhaduhkhahetavah |

punyapapakarmanusari bhutva praptasarirasamyoga-

mapraptasarirasamyogamiva kurvano yada drsyate

tadopahitajiva ityucyate | mana adisca

pranadiscecchadisca sattvadisca punyadiscaite

pancavarga ityetesam pancavarganam dharmibhutatma

jnanadrte na vinasyatyatmasannidhau nityatvena

pratiyamana atmopadhiryastallingasariram

hrdgranthirityucyate tatra yatprakasate chaitanyam sa

ksetrajna ityucyate | jnatrjnanajneyanamavirbhava-

tirobhavajnata svayamavirbhavatirobhavarahitah

svayanjyotih saksityucyate |

brahmadipipilikaparyantam sarvapranibuddhisvavasistata-

yopalabhyamanah sarvapranibuddhistho yada tada kutastha

ityucyate | kutasthopahitabhedanam svarupalabhaheturbhutva

manigane sutramiva sarvaksetresvanusyutatvena yada kasyate

atma tadantaryamityucyate |

satyam jnanamanantam brahma | satyamavinasi | avinasi

nama desakalavastunimittesu vinasyatsu yanna vinasyati

tadavinasi | jnanam namotpattivinasarahitam nairantaryam

chaitanyam jnanamucyate | anantam nama mrdvikaresu

mrdiva svarnavikaresu svarnamiva tantuvikaresu

tanturivavyaktadisrstiprapancesu purnam vyapakam

chaitanyamanantamityucyate |

anandam nama sukhachaitanyasvarupo'parimitananda-

samudro'vasistasukhasvarupascananda ityucyate |

etadvastucatustayam yasya laksanam desakala-

vastunimittesvavyabhicari tatpadarthah paramatmetyucyate |

tvampadarthadaupadhikattatpadarthadaupadhika-

bhedadvilaksanamakasavatsuksmam kevalasatta-

matrasvabhavam param brahmetyucyate | maya nama

anadirantavati pramanapramanasadharana na sati

nasati na sadasati svayamadhika vikararahita nirupyamana

satitaralaksanasunya sa mayetyucyate | ajnanam

tucchapyasati kalatraye'pi pamaranam vastavi ca

sattvabuddhirlaukikanamidamitthamityanirvacaniya vaktum na sakyate |

naham bhavamyaham devo nendriyani dasaiva tu |

na buddhirna manah sasvannahankarastathaiva ca || 1||

aprano hyamanah subhro buddhyadinam hi sarvada |

saksyaham sarvada nityascinmatro'ham na samsayah || 2||

naham karta naiva bhokta prakrteh saksirupakah |

matsannidhyatpravartante dehadya ajada iva || 3||

sthanurnityah sadanandah suddho jnanamayo'malah |

atmaham sarvabhutanam vibhuh saksi na samsayah || 4||

brahmaivaham sarvavedantavedyam

      naham vedyam vyomavatadirupam |

rupam naham nama naham na karma

      brahmaivaham saccidanandarupam || 5||

naham deho janmamrtyu kuto me

      naham pranah ksutpipase kuto me |

naham cetah sokamohau kuto me

      naham karta bandhamoksau kuto ma ityupanisat ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||