Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > sariraka upanisad

sariraka upanisad

 

|| sariraka upanisad ||  62

 

tattvagramopayasiddham paratattvasvarupakam |

sariropanisadvedyam shriramabrahma me gatih ||

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu | ma vidvisavahai ||

om   santih   santih   santih ||

om athatah prthivyadimahabhutanam samavayam sariram |

yatkathinam sa prthivi yaddravam tadapo yadusnam tattejo yatsancarati

sa vayuryatsusiaram tadakasam

srotradini jnanendriyani | srotramakase vayau tvagagnau caksurapsu

jihva prthivyam ghranamiti |

evamindriyanam yathakramena sabdasparsaruparasagandhascaite

visayah prthivyadimahabhutesu kramenotpannah |

vakpanipadapayupasthakhyani karmendriyani |

tesam kramena vacanadanagamanavisarganandascaite visayah

prthivyadimahabhutesu kramenotpanah |

manobuddhirahankarascittamatyantahkaranacatustayam |

tesam kramena sankalpavikalpadhyavasayabhimanavadharanasvarupascaite

visayah |

manahsthanam galantam buddhervadanamahankarasya hrdayam cittasya nabhiriti |

asthicarmanadiromamamsasceti prthivyamsah |

mutraslesmaraktasukrasveda abamsah |

ksuttrsnalasyamohamaithunanyagneh |

pracaranavilekhanasthulaksyunmesanimesadi vayoh |

kamakrodhalobhamohabhayanyakasasya |

sabdasparsaruparasagandhah prthivigunah |

sabdasparsaruparasascapam gunah |

sabdasparsarupanyagnigunah |

sabdasparsaviti vayugunau |

sabda eka akasasya |

sattvikarajasatamasalaksanani trayo gunah ||

ahimsa satyamasteyabrahmacaryaparigrahah |

akrodho gurususrusa saucam santosa arjavam || 1||

amanitvamadambhitvamastikatvamahimsrata |

ete sarve guna jneyah sattvikasya visesatah || 2||

aham karta'smyaham bhokta'smyaham vakta'bhimanavan |

ete guna rajasasya procyante brahmavittamaih || 3||

nidralasye moharagau maithunam cauryameva ca |

ete gunastamasasya procyante brahmavadibhih || 4||

urdhve satviko madhye rajaso'dhastamasa iti |

satyajnanam sattvikam | dharmajnanam rajasam | timirandham tamasamiti |

jagratsvapnasusuptituriyamiti caturvidha avasthah |

jnanendriyakarmendriyantahkaranacatustayam caturdasakaranayuktam jagrat |

antahkaranacatustayaireva samyuktah svapnah |

cittaikakarana susuptih |

kevalajivayuktameva turiyamiti |

unmilitanimilitamadhyasthajivaparamatmanormadhye jivatma ksetrajna iti vijnayate ||

buddhikarmendriyapranapancakairmanasa dhiya |

sariram saptadasabhih suksmam tallingamucyate || 5||

mano buddhirahankarah khanilagnijalani bhuh |

etah prakrtayastvastau vikarah sodasapare || 6||

srotram tvakcaksusi jihva ghranam caiva tu pancamam |

payupasthau karau padau vakcaiva dasami mata || 7||

sabdah sparsasca rupam ca raso gandhastathaiva ca |

trayovimsatiretani tattvani prakrtani tu |

caturvimsatiravyaktam pradhanam purusah parah || 8||

ityupanisat ||

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu | ma vidvisavahai ||

om   santih   santih   santih ||

|| iti krishnayajurvediya sarirakopanisatsamapta ||