Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > sarasvatirahasya upanisad

sarasvatirahasya upanisad

 

pratiyogivinirmuktabrahmavidyaikagocaram |

akhandanirvikalpam tadramacandrapadam bhaje ||

om vanme manasi pratisthita mano me vaci pratisthita-

maviravirma edhi || vedasya ma anisthah srutam me

prahasiranenadhitenahoratransandadhami rtam vadisyami

satyam vadisyami tanmamavatu avatu mamavatu vaktara-

mavatu vaktaram || om santih santih santih ||

harih om || rsayo ha vai bhagavantamasvalayanam sampujya

papracchuh kenopayena tajjnanam tatpadarthavabhasakam |

yadupasanaya tattvam janasi bhagavanvada || 1||

sarasvati dasaslokya sarca bijamisraya | stutva japtva

param siddhimalabham munipungavah || 2|| rsaya ucuh |

katham sarasvatapraptih kena dhyanena suvrata |

mahasarasvati yena tusta bhagavati vada || 3||

sa hovacasvalayanah | asya shrisarasvatidasaslokimahamantrasya |

ahamasvalayana rsih | anustup chandah | shri vagisvari

devata | yadvagiti bijam | devim vacamiti saktih | prano deviti kilakam |

viniyogastatprityarthe | sraddha medha prajna dharana vagdevata

mahasarasvatityetairanganyasah || niharaharaghanasarasudhakarabham

kalyanadam kanakacampakadamabhusam | uttungapinakucakumbha-

manoharangim vanim namami manasa vacasa vibhutyai || 1||

om pranodevityasya mantrasya bharadvaja rsih | gayatri chandah |

shrisarasvati devata | pranavena bijasaktih kilakam | istarthe viniyogah |

mantrena nyasah || ya vedantarthatattvaikasvarupa paramarthatah |

namarupatmana vyakta sa mam patu sarasvati || om prano devi sarasvati

vajebhirvajinivati || dhinamavitryavatu || 1||

a no diva iti mantrasya atrirrsih | tristup chandah |

sarasvati devata | hrimiti bijasaktih kilakam | istarthe

viniyogah | mantrena nyasah || ya sangopangavedesu

catursvekaiva giyate | advaita brahmanah saktih sa mam

patu sarasvati || hrim a no divo brhatah parvatada sarasvati

yajatagam tu yajnam | havam devi jujusana ghrtaci

sagmam no vacamusati srunotu || 2||

pavaka na iti mantrasya | madhucchanda rsih | gayatri

chandah | sarasvati devata | shrimiti bijasaktih kilakam |

istarthe viniyogah | mantrena nyasah || ya varnapadavakyartha-

svarupenaiva vartate | anadinidhanananta sa mam patu

sarasvati || shrim pavaka nah sarasvati vajebhirvajinivati | yajnam

vastu dhiya vasuh || 3||

codayitriti mantrasya madhucchanda rsih | gayatri chandah |

sarasvati devata | blumiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah ||

adhyatmamadhidaivam ca devanam samyagisvari | pratyagaste

vadanti ya sa mam patu sarasvati || blum codayitri sunrtanam

cetanti sumatinam | yajnam dadhe sarasvati || 4||

maho arna iti mantrasya | madhucchanda rsih | gayatri chandah |

sarasvati devata | sauriti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

antaryamyatmana visvam trailokyam ya niyacchati |

rudradityarupastha yasyamavesya tam punah | dhyayanti

sarvarupaika sa mam patu sarasvati | sauh maho arnah

sarasvati pracetayati ketuna | dhiyo visva virajati || 5||

catvari vagiti mantrasya ucathyaputra rsih | tristup chandah |

sarasvati devata | aimiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

ya pratyagdrstibhirjivairvyajyamananubhuyate | vyapini

naptirupaika sa mam patu sarasvati || aim catvari vak

parimita padani tani vidurbrahmana ye manisinah | guha trini

nihita nengayanti turiyam vaco manusya vadanti || 6||

yadragvadantiti mantrasya bhargava rsih | tristup chandah |

sarasvati devata | klimiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

namajatyadibhirbhedairastadha ya vikalpita | nirvikalpatmana

vyakta sa mam patu sarasvati || klim yadvagvadantyavicetanani

rastri devanam nisasada mandra | catasra urjam duduhe

payamsi kva svidasyah paramam jagama || 7||

devim vacamiti mantrasya bhargava rsih | tristup chandah |

sarasvati devata | sauriti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

vyaktavyaktagirah sarve vedadya vyaharanti yam | sarvakamadudha

dhenuh sa mam patu sarasvati || sauh devim vacamajanayanta

devasta visvarupah pasavo vadanti | sa no mandresamurjam

duhana dhenurvagasmanupasustutaitu || 8||

uta tva iti mantrasya brhaspatirrsih | tristup chandah |

sarasvati devata | samiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

yam viditvakhilam bandham nirmathyakhilavartmana | yogi yati

param sthanam sa mam patu sarasvati || sam uta tvah pasyanna

dadarsa vacamuta tvah srunvanna srunotyenam | uto tvasmai

tanvam 1 visasre jayeva patya usati suvasah || 9||

ambitama iti mantrasya grtsamada rsih | anustup chandah |

sarasvati devata | aimiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

namarupatmakam sarvam yasyamavesya tam punah |

dhyayanti brahmarupaika sa mam patu sarasvati || aim ambitame

naditame devitame sarasvati | aprasasta iva smasi prasastimamba

naskrdhi || 10||

caturmukhamukhambhojavanahamsavadhurmama |

manase ramatam nityam sarvasukla sarasvati || 1||

namaste sarade devi kasmirapuravasini |

tvamaham prarthaye nityam vidyadanam ca dehi me || 2||

aksasutrankusadhara pasapustakadharini |

muktaharasamayukta vaci tisthatu me sada || 3||

kambukanthi sutamrosthi sarvabharanabhusita |

mahasarasvati devi jihvagre sannivisyatam || 4||

ya sraddha dharana medha vagdevi vidhivallabha |

bhaktajihvagrasadana samadigunadayini || 5||

namami yamininathalekhalankrtakuntalam |

bhavanim bhavasantapanirvapanasudhanadim || 6||

yah kavitvam niratankam bhuktimukti ca vanchati |

so'bhaircyainam dasaslokya nityam stauti sarasvatim || 7||

tasyaivam stuvato nityam samabhyarcya sarasvatim |

bhaktisraddhabhiyuktasya sanmasatpratyayo bhavet || 8||

tatah pravartate vani svecchaya lalitaksara |

gadyapadyatmakaih sabdairaprameyairvivaksitaih || 9||

asruto budhyate granthah prayah sarasvatah kavih |

ityevam niscayam viprah sa hovaca sarasvati || 10||

atmavidya maya labdhva brahmanaiva sanatani |

brahmatvam me sada nityam saccidanandarupatah || 11||

prakrtitvam tatah srstam sattvadigunasamyatah |

satyamabhati cicchaya darpane pratibimbavat || 12||

tena citpratibimbena trividha bhati sa punah |

prakrtyavacchinnataya purusatvam punasca te || 13||

suddhasattvapradhanayam mayayam bimbito hyajah |

sattvapradhana prakrtirmayeti pratipadyate || 14||

sa maya svavasopadhih sarvajnasyesvarasya hi |

vasyamayatvamekatvam sarvajnatvam ca tasya tu || 15||

satvikatvatsamastitvatsaksitvajjagatamapi |

jagatkartumakartum va canyatha kartumisate || 16||

yah sa isvara ityuktah sarvajnatvadibhirgunaih |

saktidvayam hi mayaya viksepavrtirupakam || 17||

viksepasaktirlingadibrahmandantam jagatsrjet |

antardrgdrsyayorbhedam bahisca brahmasargayoh || 18||

avrnotyapara saktih sa samsarasya karanam |

saksinah purato bhatam lingadehena samyutam || 19||

citicchayasamavesajjivah syadvyavaharikah |

asya jivatvamaropatsaksinyapyavabhasate || 20||

avrtau tu vinastayam bhede bhate'payati tat |

tatha sargabrahmanosca bhedamavrtya tisthati || 21||

ya saktistvadvasadbrahma vikrtatvena bhasate |

atrapyavrtinasena vibhati brahmasargayoh || 22||

bhedastayorvikarah syatsarge na brahmani kvacit |

asti bhati priyam rupam nama cetyamsapancakam || 23||

adyatrayam brahmarupam jagadrupam tato dvayam |

apeksya namarupadve saccidanandatatparah || 24||

samadhim sarvada kuryadhrdaye vatha va bahih |

savikalpo nirvikalpah samadhirdvividho hrdi || 25||

drsyasabdanubhedena sa vikalpah punardvidha |

kamadyascittaga drsyastatsaksitvena cetanam || 26||

dhyayaddrsyanuviddho'yam samadhih savikalpakah |

svanubhutirasavesaddrsyasabdadyapeksituh || 28||

nirvikalpah samadhih syannivantasthitadipavat |

hrdiva bahyadese'pi yasminkasmimsca vastuni || 29||

samadhiradyasanmatrannamarupaprthakkrtih |

stabdhibhavo rasasvadattrtiyah purvavanmatah || 30||

etaih samadhibhih sadbhirnayetkalam nirantaram |

dehabhimane galite vijnate paramatmani |

yatra yatra mano yati tatra tatra paramrtam || 31||

bhidyate hrdayagranthischidyante sarvasamsayah |

ksiyante casya karmani tasmindrste paravare || 32||

mayi jivatvamisatvam kalpitam vastuto nahi |

iti yastu vijanati sa mukto natra samsayah || 33||

ityupanisat ||

om vanme manasi pratisthita mano me vaci pratisthita-

maviravirma edhi || vedasya ma anisthah srutam me ma

prahasiranenadhitenahoratransandadhami rtam vadisyami

satyam vadisyami tanmamavatu tadvaktaramavatvavatu mamavatu

vaktaramavatu vaktaram || om santih santih santih ||

iti sarasvatirahasyopanisatsamapta ||