Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > sarasvati rahasya upanisad

sarasvati rahasya upanisad

 

pratiyogivinirmuktabrahmavidyaikagocaram |

akhandanirvikalpam tadramacandrapadam bhaje ||

om vanme manasi pratisthita

mano me vaci pratisthitam ||

aviravirma edhi vedasya ma anisthah

srtam me ma prahasih anenadhitenahoratransandadhami

rtam vadisyami satyam vadisyami ||

tanmamavatu tadvaktaramavatu

avatu mamavatu vaktaramavatu vaktaram ||

om santih   santih   santih ||

harih om ||

rsayo ha vai bhagavantamasvalayanam sampujya papracchuh

kenopayena tajjnanam tatpadarthavabhasakam | yadupasanaya

tattvam janasi bhagavanvada || 1||

sarasvatidasaslokya sarca bijamisraya |

stutva japtva param siddhimalabham munipungavah || 2||

rsayah ucuh |

katham sarasvatapraptih kena dhyanena suvrata |

mahasarasvati yena tusta bhagavati vada || 3||

sa hovacasvalayanah |

asya shrisarasvatidasaslokimahamantrasya |

ahamasvalayana rsih | anustup chandah |

shrivagisvari devata | yadvagiti bijam | devim vacamiti

saktih |

om prano deviti kilakam | viniyogastatprityarthe | sraddha

medha

prajna dharana vagdevata mahasarasvatityetairanganyasah ||

niharaharaghanasarasudhakarabham

      kalyanadam kanakacampakadamabhusam |

uttungapinakucakumbhamanoharangim

      vanim namami manasa vacasa vibhutyai || 1||

om prano devityasya mantrasya bharadvaja rsih |

gayatri chandah | shrisarasvati devata | pranavena

bijasaktih kilakam | istarthe viniyogah | mantrena nyasah ||

ya vedantarthatattvaikasvarupa paramarthatah |

namarupatmana vyakta sa mam patu sarasvati || 1||

om prano devi sarasvati vajebhirvajenivati |

dhinamavitryavatu || 1||

a no diva iti mantrasya atrirrsih | tristup chandah |

sarasvati devata | hrimiti bijasaktih kilakam | istarthe

viniyogah |

mantrena nyasah ||

ya sangopanga vedesu catursvekaiva giyate |

advaita brahmanah saktih sa mam patu sarasvati ||

hrim a no divo brhatah parvatada

     sarasvati yajatagam tu yajnam |

havam devi jujusana ghrtaci

     sagmam no vacamusati srunotu || 2||

pavaka na iti mantrasya | madhucchanda rsih |

gayatri chandah | sarasvati devata |

shrimiti bijasaktih kilakam | istarthe viniyogah |

mantrena nyasah ||

ya varnapadavakyarthasvarupenaiva vartate |

anadinidhanananta sa mam patu sarasvati ||

shrim pavaka nah sarasvati vajebhirvajinivati |

yajnam vastu dhiya vasuh || 3||

codayatriti mantrasya madhucchanda rsih |

gayatri chandah | sarasvati devata |

blumiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah ||

adhyatmamadhidaivam ca devanam samyagisvari |

pratyagaste vadanti ya sa mam patu sarasvati ||

blum codayitri sunrtanam cetanti sumatinam |

yajnam dadhe sarasvati || 4||

maho arna iti mantrasya | madhucchanda rsih |

gayatri chandah | sarasvati devata | sauriti bijasaktih

kilakam | mantrena nyasah |

antaryamyatmana visvam trailokyam ya niyacchati |

rudradityadirupastha yasyamavesyatam punah |

dhyayanti sarvarupaika sa mam patu sarasvati |

sauh maho arnah sarasvati pracetayati ketuna |

dhiyo visva virajati || 5||

catvari vagiti mantrasya ucathyaputro dirghatama rsih |

tristup chandah | sarasvati devata | aimiti bijasaktih

kilakam | mantrena nyasah |

ya pratyagdrstibhirjivairvyajyamananubhuyate |

vyapini jnaptirupaika sa mam patu sarasvati ||

aim catvari vak parimita padani

     tani vidurbrahmana ye manisinah |

guha trini nihita nengayanti

      turiyam vaco manusya vadanti || 6||

yadragvadantiti mantrasya bhargava rsih |

tristup chandah | sarasvati devata |

klimiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

namajatyadimirbhedairastadha ya vikalpita |

nirvikalpatmana vyakta sa mam patu sarasvati ||

klim yadvagvadantyavicetanani

      rastri devanam nisasada mandra |

catasra urjam duduhe payamsi

      kva svidasyah paramam jagama || 7||

devim vacamiti mantrasya bhargava rsih |

tristup chandah | sarasvati devata |

sauriti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

vyaktavyaktagirah sarve vedadya vyaharanti yam |

sarvakamadugha dhenuh sa mam patu sarasvati ||

sauh devim vacamajanayanta

        devasta visvarupah pasavo vadanti |

sa no mandresamurjam duhana

        dhenurvagasmanupasustutaitu ||8||

uta tva iti mantrasya brhaspatirrsih |

tristupchandah | sarasvati devata |

samiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

yam viditvakhilam bandham nirmathyakhilavartmana |

yogi yati param sthanam sa mam patu sarasvati ||

sam uta tvah pasyanna dadarsa vacamuta tvah

srnvanna srnotyenam | uto tvasmai tanvam 1 visasre

jayeva patya usati suvasah || 9||

ambitama iti mantrasya grtsamada rsih |

anustup chandah | sarasvati devata |

aimiti bijasaktih kilakam | mantrena nyasah |

namarupatmakam sarvam yasyamavesya tam punah |

dhyayanti brahmarupaika sa mam patu sarasvati ||

aim ambitame naditame devitame sarasvati |

aprasasta iva smasi prasastimamba naskrdhi || 10||

caturmukhamukhambhojavanahamsavadhurmama |

manase ramatam nityam sarvasukla sarasvati || 1||

namaste sarade devi kasmirapuravasini |

tvamaham prarthaye nityam vidyadanam ca dehi me || 2||

aksasutrankusadhara pasapustakadharini |

muktaharasamayukta vaci tisthatu me sada || 3||

kambukanthi sutamrosthi sarvabharanabhusita |

mahasarasvati devi jihvagre sannivisyatam || 4||

ya sraddha dharana medha vagdevi vidhivallabha |

bhaktajihvagrasadna samadigunadayini || 5||

namami yamininathalekhalankrtakuntalam |

bhavanim bhavasantapanirvapanasudhanadim || 6|

yah kavitvam niratankam bhaktimukti ca vanchati |

so'bhyaircyainam dasaslokya nityam stauti sarasvatim || 7||

tasyaivam stuvato nityam samabhyarcya sarasvatim |

bhaktisraddhabhiyuktasya sanmasatpratyayo bhavet || 8||

tatah pravartate vani svecchaya lalitaksara |

gadyapadyatmakaih sabdairaprameyairvivaksitaih || 9||

asruto budhyate granthah prayah sarasvatah kavih |

ityevam niscayam viprah sa hovaca sarasvati || 10||

atmavidya maya labdha brahmanaiva sanatani |

brahmatvam me sada nityam saccidanandarupatah || 11||

prakrtitvam tatah srstam sattvadigunasamyatah |

satyamabhati cicchaya darpane pratibimbavat || 12||

tena citpratibimbena trividha bhati sa punah |

prakrtyavacchinnataya purusatvam punasca te || 13||

suddhasattvapradhanayam mayayam bimbito hyajah |

sattvapradhana prakrtirmayeti pratipadyate || 14||

sa maya svavasopadhih sarvajnasyesvarasya hi |

vasyamayatvamekatvam sarvajnatvam ca tasya tu || 15||

sattvikatvatsamastitvatsaksitvajjagatamapi |

jagatkartumakartum va canyatha kartumisate || 16||

yah sa isvara ityuktah sarvajnatvadibhirgunaih |

saktidvayam hi mayaya viksepavrttirupakam || 17||

viksepasaktirlingadibrahmandantam jagatsrjet |

antardrgdrsyayorbhedam bahisca brahmasargayoh || 18||

avrnotyapara saktih sa samsarasya karanam |

saksinah purato bhatam lingadehena samyutam || 19||

citicchaya samavesajjivah syadvyavaharikah |

asya jivatvamaropatsaksinyapyavabhasate || 20||

avrtau tu vinastayam bhede bhate'payati tat |

tatha sargabrahmanosca bhedamavrtya tisthati || 21||

ya saktistvadvasadbrahma vikrtatvena bhasate |

atrapyavrtinasena vibhati brahmasargayoh || 22||

bhedastayorvikarah syatsarge na brahmani kvacit |

asti bhati priyam rupam nama cetyamsapancakam || 23||

adyatrayam brahmarupam jagadrupam tato dvayam |

apeksya namarupe dve saccidanandatatparah || 24||

samadhim sarvada kuryadhrdaye vatha va bahih |

savikalpo nirvikalpah samadhirdvividho hrdi || 25||

drsyasabdanubhedena sa vikalpah punardvidha |

kamadyascittaga drsyastatsaksitvena cetanam || 26||

dhyayeddrsyanuviddho'yam samadhih savikalpakah |

asangah saccidanandah svaprabho dvaitavarjitah || 27||

asmitisabdaviddho'yam samadhih savikalpakah |

svanubhutirasavesaddrsyasabdadyapeksituh || 28||

nirvikalpah samadhih syannivatasthitadipavat |

hrdiva bahyadese'pi yasminkasmimsca vastuni || 29||

samadhiradyasanmatrannamarupaprthakkrtih |

stabdhibhavo rasasvadattrtiyah purvavanmatah || 30||

etaih samadhibhih sadbhirnayetkalam nirantaram |

dehabhimane galite vijnate paramatmani |

yatra yatra mano yati tatra tatra paramrtam || 31||

bhidyate hrdayagranthischidyante sarvasamsayah |

ksiyante casya karmani tasmindrste paravare || 32||

mayi jivatvamisatvam kalpitam vastuto nahi |

iti yastu vijanati sa mukto natra samsayah || 33||

om vanme manasi pratisthita |

mano me vaci pratisthitam |

aviravirma edhi | vedasya ma anisthah |

srtam me ma prahasih |

anenadhitenahoratransandadhami |

rtam vadisyami | satyam vadisyami |

tanmamavatu | tadvaktaramavatu |

avatu mamavatu vaktaramavatu vaktaram ||

|| iti sarasvatirahasyopanisatsamapta ||