Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > sarabha upanisad

sarabha upanisad

 

sarvam santyajya munayo yadbhajantyatmarupatah |

taccharabham tripadbrahma svamatramavasisyate ||

om bhadram karnebhih srnuyama devah |

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhih |

vyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvadevah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

atha hainam paippalado brahmanamuvaca bho bhagavan

brahmavisnurudranam madhye ko va adhikataro dhyeyah

syattattvameva no bruhiti |  

tasmai sa hovaca pitamahasca

     he paippalada srnu vakyametat |

bahuni punyani krtani yena

     tenaiva labhyah paramesvaro'sau |

yasyangajo'ham haririndramukhya

     mohanna jananti surendramukhyah || 1||

prabhum varenyam pitaram mahesam

     yo brahmanam vidadhati tasmai |

vedamsca sarvanprahinoti cagryam

     tam vai prabhum pitaram devatanam || 2||

mamapi visnorjanakam devamidyam

     yo'ntakale sarvalokansanjahara || 3||

sa ekah sresthasca sarvasasta sa eva varisthasca |

yo ghoram vesamasthaya sarabhakhyam mahesvarah |

nrsimham lokahantaram sanjaghana mahabalah || 4||

harim harantam padabhyamanuyanti suresvarah |

mavadhih purusam visnum vikramasva mahanasi || 5||

krpaya bhagavanvisnum vidadara nakhaih kharaih |

carmambaro mahaviro virabhadro babhuva ha || 6||

sa eko rudro dhyeyah sarvesam sarvasiddhaye | yo brahmanah pancavakrahanta

tasmai rudraya namo astu || 7||

yo visphulingena lalatajena sarvam jagadbhasmasatsankaroti |

punasca srstva punarapyaraksadevam svatantram prakatikaroti |

tasmai rudraya namo astu || 8||

yo vamapadena jaghana kalam ghoram pape'tho halahalam dahantam |

tasmai rudraya namo astu || 9||

yo vamapadarcitavisnunetrastasmai dadau cakramativa hrstah |

tasmai rudraya namo astu || 10||

yo daksayajne surasanghanvijitya

     visnum babandhoragapasena virah |

tasmai rudraya namo astu || 11||

yo lilayaiva tripuram dadaha

     visnum kavim somasuryagninetrah |

sarve devah pasutamavapuh

    svayam tasmatpasupatirbabhuva |

tasmai rudraya namo astu || 12||

yo matsyakurmadivarahasimha-

     nvisnum kramantam vamanamadivisnum |

viviklavam pidyamanam suresam

     bhasmicakara manmatham yamam ca |

tasmai rudraya namo astu || 13||

evam prakarena bahudha pratustva

     ksamapayamasurnilakantham mahesvaram |

tapatrayasamudbhutajanmamrtyujaradibhih |

navidhani duhkhani jahara paramesvarah ||14||

evam mantraih prarthyamana atma vai sarvadehinam |

sankaro bhagavanadyo raraksa sakalah prajah || 15||

yatpadambhoruhadvandvam mrgyate visnuna saha |

stutva stutyam mahesanamavanmanasagocaram || 16||

bhaktya namratanorvisnoh prasadamakarodvibhuh |

yato vaco nivartante aprapya manasa saha |

anandam brahmano vidvanna bibheti kadacaneti || 17||

anoraniyanmahato mahiya-

     natmasyajantornihito guhayam |

tamakratum pasyati vitasoko

     dhatuhprasadanmahimanamisam || 18||

vasisthavaiyasakivamadeva-

     virincimukhyairhrdi bhavyamanah |

sanatsujatadisanatanadyai-

     ridyo maheso bhagavanadidevah || 19||

satyo nityah sarvasaksi maheso

     nityanando nirvikalpo nirakhyah |

acintyasaktirbhagavangirisah

     svavidyaya kalpitamanabhumih || 20||

atimohakari maya mama visnosca suvrata |

tasya padambujadhyanaddustara sutara bhavet || 21||

visnurvisvajagadyonih svamsabhutaih svakaih saha |

mamamsasambhavo bhutva palayatyakhilam jagat || 22||

vinasam kalato yati tato'nyatsakalam mrsa |

om tasmai mahagrasaya mahadevaya suline |

mahesvaraya mrdaya tasmai rudraya namo astu || 23||

eko visnurmahadbhutam prthagbhutayanekasah |

trimllokanvyapya bhutatma bhunkte visvabhugavyayah || 24||

caturbhisca caturbhisca dvabhyam pancamireva ca |

huyate ca punardvabhyam sa me visnuh prasidatu || 25||

brahmarpanam brahma havirbrahmagnau brahmana hutam |

brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamadhina || 26||

sara jivastadangesu bhati nityam harih svayam |

brahmaiva sarabhah saksanmoksado'yam mahamune || 27||

mayavasadeva deva mohita mamatadibhih |

tasya mahatmyalesamsam vaktum kenapya sakyate || 28||

paratparataram brahma yatparatparato harih |

paratparataro hisastasmattulyo'dhiko na hi || 29||

eka eva sivo nityastato'nyatsakalam mrsa |

tasmatsarvanparityajya dhyeyanvisnvadikansuran || 30||

siva eva sada dhyeyah sarvasamsaramocakah |

tasmai mahagrasaya mahesvaraya namah || 31||

paippaladam mahasastram na deyam yasya kasyacit |

nastikaya krtaghnaya durvrttaya duratmane || 32||

dambhikaya nrsamsaya sathayanrtabhasine |

suvrataya subhaktaya suvrttaya susiline || 33||

gurubhaktaya dantaya santaya rjucetase |

sivabhaktaya datavyam brahmakarmoktadhimate || 34||

svabhaktayaiva datavyamakrtaghnaya suvratam |

na datavyam sada gopyam yatnenaiva dvijottama || 35||

etatpaippaladam mahasastram yo'dhite sravayeddvijah

sa janmamaranebhyo mukto bhavati | yo janite so'mrtatvam

ca gacchati | garbhavasadvimukto bhavati | surapanatputo

bhavati | svarnasteyatputo bhavati | brahmahatyatputo

bhavati | gurutalpagamanatputo bhavati | sa sarvanvedanadhito

bhavati | sa sarvandevandhyato bhavati | sa samastamahapatako-

papatakatputo bhavati | tasmadavimuktamashrito bhavati |

sa satatam sivapriyo bhavati | sa sivasayujyameti | na sa

punaravartate na sa punaravartate | brahmaiva bhavati | ityaha

bhagavanbrahmetyupanisat ||

om bhadram karnebhih srnuyama devah |

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhih |

vyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu |

om santih santih santih ||

iti sarabhopanisatsamapta ||