Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > sanyasa upanisad

sanyasa upanisad

 

sannyasopanisadvedyam sannyasipatalasrayam |

sattasamanyavibhavam svamatramiti bhavaye ||

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh

srotramatho balamindriyani ca || sarvani sarvam brahmopanisadam

maham brahma nirakuryam ma ma brahma nirakarodanirakarana-

mastvanirakaranam mestu tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste

mayi santu te mayi santu | om santih santih santih ||

harih om athatah sannyasopanisadam vyakhyasyamo

yo'nukramena sannyasyati sa sannyasto bhavati | ko'yam sannyasa

ucyate katham sannyasto bhavati | ya atmanam kriyabhirguptam karoti

mataram pitaram bharyam putranbandhunanumodayitva ye

casyartvijastansarvamsca purvavatpranitva vaisvanarestim

nirvapetsarvasvam dadyadyajamanasya ga rtvijah sarvaih patraih

samaropya yadahavaniye garhapatye vanvaharyapacane

sabhyavasathyosca pranapanavyanodanasamanansarvansarvesu

samaropayet | sasikhankesanvisrjya yajnopavitam chittva putram

drstva tvam yajnastvam sarvamityanumantrayet |

yadyaputro bhavatyatmanamevemam dhyatva'naveksamanah

pracimudicim va disam pravrajecca | trisu varnesu

bhiksacaryam caret | panipatrenanasanam kuryat |

ausadhavadahanamacaret | ausadhavadasanam prasniyat |

yathalabhamasniyatpranasandharanartham yatha medovrddhirna

jayate | krso bhutva grama ekaratram nagare pancaratram

caturomasanvarsikangrame va nagare vapi vaset |

visirnavastram valkalam va pratigrhniyananyatpratigrhniyadyadyasakto

bhavati klesatastapyate  tapa iti | yo va evam kramena sannyasyati yo va

evam pasyati kimasya yajnopavitam kasya sikha katham vasyopasparsanamiti |

tam hovacedamevasya tadyajnopavitam yadatmadhyanam vidya sikha

niraih sarvatravasthitaih karyam nirvartayannudarapatrena jalatire niketanam |

brahmavadino vadantyastamita aditye katham vasyopasparsanamiti |

tanhovaca yathahani tatha ratrau nasya naktam na diva tadapyetadrsinoktam |

sankrddiva haivasmai bhavati ya evamvidvanetenatmanam sandhatte ||

 

iti prathamo'dhyayah || 1||

 

om catvarimsatsamskarasampannah sarvato

viraktascittasuddhimetyasasuyersyahankaram

dagdhva sadhanacatustayasampanna eva sannyastumarhati |

sannyasam niscayam krtva punarna ca karoti yah |

sa kuryatkrcchramatram tu punah sannyastumarhati | 1||

sannyasam patayedyastu patitam nyasayettu yah |

sannyasavighnakarta ca trinetanpatitanviduh || 2|| iti||

atha sandah patito'ngavikalah straino badhiro'rbhako mukah

pasandascakri lingi kusthi vaikhanasaharadvijau

bhrtakadhyapakah sipivisto'nagniko nastiko vairagyavanto'pyete

na sannyasarhah | sannyasta yadyapi mahavakyopadese nadhikarinah ||

arudhapatitapatyam kunakhi syavadantakah |

ksibastathangavikalo naiva sannyastumarhati || 3||

sampratyavasitanam ca mahapatakinam tatha |

vratyanamabhisastanam sannyasam na karayet || 4||

vratayajnatapodanahomasvadhyayavarjitam |

satyasaucaparibhrastam sannyasam na karayet || 5||

ete narhanti sannyasamaturena vina kramam |

om bhuh svaheti sikhamutpatya yajnopavitam

bahirna nivaset | yaso balam jnanam vairagyam

medham prayaccheti yajnopavitam chittva om bhuh

svahetyapsu vastram katisuyam ca visrjya sannyastam

mayeti trivaramabhimantrayet |

sannyasinam dvijam drstva sthanaccalati bhaskarah |

esa me mandalam bhittva param brahmadhigacchati || 6||

sastim kulanyatitani sastimagamikani ca |

kulanyuddharate prajnah sannyastamiti yo vadet || 7||

ye ca santanaja dosa ye dosa dehasambhavah |

praisagnirnirdahetsarvamstusarinniva kancanam || 8||

sakha ma gopayeti dandam parigrahet |

dandam tu vanavam saumyam satvacam samaparvakam |

punyasthalasamutpannam nanakalmasasodhitam || 9||

adagdhamahatam kitaih parvagranthivirajitam |

nasadaghnam sirastulyam bhruvorva bibhryadyatih || 10||

dandatmanostu samyogah sarvatha tu vidhiyate |

na dandena vina gacchedisuksepatrayam budhah || 11||

jagajjivanam jivanadharabhutam mate mamantrayasva sarvasaumyeti

kamandalum parigrhya yogapattabhisikto bhutva yathasukham viharet ||

tyaja dharmamadharmam ca ubhe satyanrte tyaja |

ubhe satyanrte tyaktva yena tyajasi tattyaja || 12||

vairagyasannyasi jnanasannyasi jnanavairagyasannyasi

karmasannyasiti caturvidhyamupagatah | tadyatheti drstanusravika-

visayavaitrsnyametya prakpunyakarmavisesatsannyastah

sa vairagyasannyasi | sastrajnanatpapapunyalokanubhavasravana-

tprapancoparato dehavasanam sastravasanam lokavasanam tyaktva

vamanannamiva pravrttim sarvam heyam matva sadhanacatustayasampanno

yah sannyasyati sa eva jnanasannyasi | kramena sarvamabhyasya sarvamanubhuya

jnanavairagyabhyam svarupanusandhanena dehamatravasistah sannyasya

jatarupadharo bhavati sa jnanavairagyasannyasi | brahmacaryam samapya

grhi bhutva vanaprasthasramametya vairagyabhave'pyasramakramanusarena

yah sannyasyati sa karmasannyasi | sa sannyasah sadvidho bhavati

kuticakabahudakahamsaparamahamsaturiyatitavadhutasceti | kuticakah

sikhayajnopaviti dandakamandaludharah kaupinasatikanthadharah

pitrmatrgurvaradhanaparah pitharakhanitrasikyadimatrasadhanapara

ekatrannadanaparah svetordhvapundradhari tridandah | bahudakah sikhadikanthadhara-

stripundradhari kuticakavatsarvasamo madhukaravrttyastakavalasi |

hamso jatadhari tripundrordhvapundradhari asanklrptamadhukarannasi

kaupinakhandatundadhari | paramahamsah sikhayajnopavitarahitah pancagrhesu

karapatri ekakaupinadhari satimekamekam vainavam dandamekasatidharo va

bhasmoddhrlanaparah sarvatyagi turiyatito gomukhavrttya phalahari annahari

cedgrhatraye dehamatravasisto digambarah kunapavaccharinvrttikah |

avadhutastvaniyamah patitabhisastavarjanapurvakam sarvavarnesvajagaravrttyaharaparah svarupanusandhanaparah |

jagattavadidam naham savrksatrnaparvatam | yadbahyam

jadamatyantam tatsyam kathamaham vibhuh || 13||  

kalenalpena vilayi deho nahamacetanah |

jadaya karnasaskulya kalpamanaksanasthaya || 14||

sunyakrtih sunyabhavah sabdo nahamacetanah |

tvaca ksanavinasinya prapyo'prapyo'yamanyatha || 15||

citprasadopalabdhatma sparso nahamacetanah |

labdhatma jihvaya tuccho lolaya lolasattaya || 16||

svalpasyando dravyanistho raso nahamacetanah |

drsyadarsanayorlinam ksayiksanavinasinoh || 17||

kevale drastari ksinam rupam nahamacetanam |

nasaya gandhajadaya ksayinya parikalpitah || 18||

pelavo niyatakaro gandho nahamacetanah |

nirmamo'mananah santo gatapancendriyabhramah || 19||

suddhacetana evaham kalakalanavarjitah |

caityavarjitacinmatramahameso'vabhasakah || 20||

sabahyabhyantaravyapi niskalo'ham niranjanah |

nirvikalpacidabhasa eka atmasmi sarvagah || 21||

mayaiva cetaneneme sarve ghatapatadayah |

suryanta avabhasyante dipenevatmatejasa || 22||

mayaivaitah sphurantiha vicitrendriyavrttayah |

tejasantahprakasena yathagnikanapanktayah || 23||

anantanandasambhoga paropasamasalini |

suddheyam cinmayi drstirjayatyakhiladrstisu || 24||

sarvabhavantarasthaya caityamuktacidatmane |

pratyakchaitanyarupaya mahyameva namo namah || 25||

vicitrah saktayah svacchah sama ya nirvikaraya |

cita kriyante samaya kalakalanamuktaya || 26||

kalatrayamupeksitrya hinayascaityabandhanaih |

citascaityamupeksitryah samataivavasisyate || 27||

sa hi vacamagamyatvadasattamiva sasvatim |

nairatmasiddhatmadasamupayataiva sisyate || 28||

ihanihamayairantarya cidavalita malaih |

sa cinnotpaditum sakta pasabaddheva paksini || 29||

icchadvesasamutthena dvandvamohena jantavah |

dharavivaramagnanam kitanam samatam gatah || 30||

atmane'stu namo mahyamavicchinnacidatmane |

paramrsto'smi labdho'smi prodito'smyaciradaham |

uddhrto'smi vikalpebhyo yo'smi so'smi namo'stu te || 31||

tubhyam mahyamanantaya mahyam tubhyam cidatmane |

namastubhyam paresaya namo mahyam sivaya ca || 32||

tisthannapi hi nasino gacchannapi na gacchati |

santo'pi vyavaharasthah kurvannapi na lipyate || 33||

sulabhascayamatyantam sujneyascaptabandhuvat |

sarirapadmakuhare sarvesameva satpadah || 34||

na me bhogasthitau vancha na me bhogavisarjane |

yadayati tadayatu yatprayati prayatu tat || 35||

manasa manasi cchinne nirahankaram gate |

bhavena galite bhave svasthastisthami kevalah || 36||

nirbhavam nirahankaram nirmanaskamanihitam |

kevalaspandasuddhatmanyeva tisthati me ripuh || 37||

trsnarajjuganam chitva maccharirakapanjarat |

na jane kva gatoddiya nirahankarapaksini || 38||

yasya nahankrto bhavo buddhiryasya na lipyate |

yah samah sarvabhutesu jivitam tasya sobhate || 39||

yo'ntahsitalaya buddhya ragadvesavimuktaya |

saksivatpasyatidam hi jivitam tasya sobhate || 40||

yena samyakparijnaya heyopadeyamujjhata |

cittasyante'rpitam cittam jivitam tasya sobhate || 41||

grahyagrahakasambandhe ksine santirudetyalam |

sthitimabhyagata santirmoksanamabhidhiyate || 42||

bhrastabijopama bhuyo janmankuaravivarjita |

hrdi jivadvimuktanam suddha bhavati vasana || 43||

pavani paramodara suddhasattvanupatini |

atmadhyanamayi nitya susuptistheva tisthati || 44||

cetanam cittariktam hi pratyakcetanamucyate |

nirmanaskasvabhavatvanna tatra kalanamalam || 45||

sa satyata sa sivata savastha paramatmiki |

sarvajnata sa santrptirnatu yatra manah ksatam || 46||

pralapanvisrjangrhnannunmisannimisannapi |

nirastamanananandah samvinmatraparo'smyaham || 47||

malam samvedyamutsrjya mano nirmulayanparam |

asapasanalam chittva samvinmatraparo'smyaham || 48||

asubhasubhasankalpah samsanto'smi niramayah |

nastestanistakalanah sammatraparosmyaham || 49||

atmataparate tyaktva nirvibhago jagatsthitau |

vajrastambhavadatmanamavalambya sthiro'smyaham || 50||

nirmalayam nirasayam svasamvittau sthito'smyaham |

ihitanihitairmukto heyopadeyavarjitah || 51||

kadantastosamesyami svaprakasapade sthitah |

kadopasantamanano dharanidharakandare || 52||

samesyami silasamyam nirvikalpasamadhina |

niramsadhyanavisrantimukasya mama mastake || 53||

kada tarnam karisyanti kulayam vanaputrikah |

sankalpapadapam trsnalatam chittva manovanam || 54||

vitatam bhuvamasadya viharabhi yathasukham |

padam tadanu yato'smi kevalo'smi jayamyaham || 55||

nirvano'smi niriho'smi niramso'smi niripsitah |

svacchatorjitata satta hrdyata satyata jnata || 56||

ananditopasamata sada pramuditodita |

purnatodarata satya kantisatta sadaikata || 57||

ityevam cintayanbhiksuh svarupasthitimanjasa |

nirvikalpasvarupajno nirvikalpo babhuva ha || 58||

aturo jivati cetkramasannyasah kartavyah |

na sudrastripatitodakya sambhasanam |

na yaterdevapujanotsavadarsanam |

tasmanna sannyasina esa lokah |

aturakuticakayorbhulokabhuvarlokau |

bahudakasya svargalokah |

hamsasya tapolokah | paramahamsasya satyalokah |

turiyatitavadhutayoh svatmanyeva kaivalyam

svarupanusandhanena bhramarakitanyayavat |

svarupanusandhanavyatiriktanyasastrabhyasa

ustrakunkumabharavadvyarthah | na yogasastrapravrttih |

na sankhyasastrabhyasah | na mantratantravyaparah |

netarasastrapravrttiryaterasti | asti cecchavalankarava-

tkarmacara vidyadurah |

na parivrannamasankirtanaparo yadyatkarma karoti tattatphalamanubhavati |

erandatailaphenavatsarvam parityajet | na devataprasadagrahanam |

na bahyadevabhyarcanam kuryat | svavyatiriktam sarvam tyaktva

madhukaravrttyaharamaharankrsibhutva medovrddhimakurvanviharet |

madhukarena karapatrenasyapatrena va kalam nayet |

atmasammitamaharamaharedatmavanyatih |

aharasya ca bhagau dvau trtiyamudakasya ca |

vayoh sancaranarthaya caturthamavasesayet ||59||

bhaiksena vartayennityam naikannasi bhavetkvacit |

niriksante tvanudvignastadgrham yatnato vrajet || 60||

pancasaptagrhanam tu bhiksamicchetkriyavatam |

godohamatramakanksenniskranto na punarvrajet || 61||

naktadvarascopavasa upavasadayacitah |

ayacitadvaram bhaiksyam tasmatbhaiksena vardhayet || 62||

naiva savyapasavyena bhiksakale visedgrhan |

natikramedgrham mohadyatra doso na vidyate || 63||

srotriyannam na bhikseta sraddhabhaktibahiskrtam |

vratyasyapi grhe bhiksecchraddhabhaktipuraskrte || 64||

madhukaramasanklrptam prakpranitamayacitam |

tatkalikam copapannam bhaiksam pancavidham smrtam || 65||

manahsankalparahitamstringrhanpanca sapta va |

madhumaksikavatkrtva madhukaramiti smrtam || 66||

pratahkale ca purvedyuryadbhaktaih prathitam muhuh |

tadbhaiksam prakpranitam syatsthitim kuryattathapi va || 67||

bhiksatanasamudyogadyena kena nimantritam |

ayacitam tu tadbhaiksam bhoktavyam ca mumuksubhih || 68||

upasthanena yatproktam bhiksartham brahmanena tat |

tatkalikamiti khyatam bhoktavyam yatibhistada || 69||

siddhamannam yadanitam brahmanena matham prati |

upapannamiti prahurmunayo moksakanksinah || 70||

carenmadhukaram bhaiksam yatirmlecchakuladapi |

ekannam natu bhunjita brhaspatisamadapi |

yacitayacitabhyam ca bhiksabhyam kalpayetsthitam || 71||

na vayuh sparsadosena nagnirdahanakarmana |

napo mutrapurisabhyam nannadosena maskari || 72||

vidhume sannamusale vyangare bhuktavajjane |

kale'parahne bhuyisthe bhiksacaranamacaret || 73||

abhisatam ca patitam papandam devapujakam |

varjayitva caredbhaiksam sarvavarnesu capadi || 74||

ghrtam svamutrasadrsam madhu syatsuraya samam |

tailam sukaramutram syatsupam lasunasammitam || 75||

masapusadi gomamsam ksiram mutrasamam bhavet |

tasmatsarvaprayatnena ghrtadinvarjayedyatih |

ghrtasupadisamyuktamannam nadyatkadacana || 76||

patramasya bhavetpanistena nityam sthitim nayet |

panipatrascaranyogi nasakrdbhaiksamacaret || 77||

asyena tu yadaharam govanmrgayate munih |

tada samah syatsarvesu so'mrtatvaya kalpate || 78||

ajyam rudhiramiva tyajedekatrannam palalamiva

gandhalepanamasuddhalepanamiva ksaramantyajamiva

vastramucchistapatramivabhyangam strisangamiva

mitrahladakam mutramiva sprham gomamsamiva

jnatacaradesam candalavatikadiva striyamahimiva

suvarnam kalakutamiva sabhasthalam smasanasthalamiva

rajadhanim kumbhipakamiva savapindavadekatrannam na

devatarcanam | prapancavrttim parityaya jivanmukto bhavet ||

asanam patralopasca sancayah sisyasancayah |

divasvapo vrthalapo yaterbandhakarani sat || 79||

varsabhyo'nyatra yatsthanamasanam tadudahrtam |

utkalabvadipatranamekasyapiha sangrahah || 80||

yateh samvyavaharaya patralopah sa ucyate |

grhitasya tu dandaderdvitiyasya parigrahah || 81||

kalantaropabhogartham sancayah parikirtitah |

susrusalabhapujartham yasortham va parigrahah || 82||

sisyanam natu karunyacchisyasangraha iritah |

vidya diva prakasatvadavidya ratrirucyate || 83||

vidyabhyase pramado yah sa divasvapa ucyate |

adhyatmikim katham muktva bhiksavartam vina tatha || 84||

anugraham pariprasnam vrthajalpo'nya ucyate |

ekannam madamatsaryam gandhapuspavibhusanam || 85||

tambulabhyanjane krida bhogakanksa rasayanam |

katthanam kutsanam svasti jyotisca krayavikrayam || 86||

kriyakarmavivadasca guruvakyavilanghanam |

sandhisca vigraho yanam mancakam suklavastrakam || 87||

suklotsargo divasvapo bhiksadharastu taijasam |

visam caivayudham bijam himsam taiksnyam ca maithunam || 88||

tyaktam sannyasayogena grhadharmadikam vratam |

gotradicaranam sarvam pitrmatrkulam dhanam |

pratisiddhani caitani sevamano vrajedadhah || 89||

sujirno'pi sujirnasu vidvamstrisu na visvaset |

sujirnasvapi kanthasu sajjate jirnamambaram || 90||

sthavaram jangamam bijam taijasam visamayudham |

sadetani na grhniyadyatirmutrapurisavat || 91||

naivadadita patheyam yatih kincidanapadi |

pakvamapatsu grnhiyadyavadannam na labhyate || 92||

nirujasca yuva caiva bhiksurnavasathe vaset |

parartham na pratigrahyam na dadyacca kathancana || 93||

dainyabhavattu bhutanam saubhagaya yatiscaret |

pakvam va yadi va'pakvam yacamano vrajedadhah || 94||

annapanaparo bhiksurvastradinam pratigrahi |

avikam vanavikam va tatha pattapatanapi || 95||

pratigrhya yatiscaitanpatatyeva na samsayah |

advaitam navamashritya jivanmuktatvamapnuyat || 96||

vagdande maunamatistetkayadande tvabhojanam |

manase tu krte dande pranayamo vidhiyate || 97||

karmana badhyate janturvidyaya ca vimucyate |

tasmatkarma na kurvanti yatayah paradarsinah || 98||

rathyayam bahuvastrani bhiksa sarvatra labhyate |

bhumih sayyasti vistirna yatayah kena duhkhitah || 99||

prapancamakhilam yastu jnanagnau juhuyadyatih |

atmanyagninsamaropya so'gnihotri mahayatih || 100||

pravrttirdvividha prokta marjari caiva vanari |

jnanabhyasavatamoturvanaribhaktvameva ca || 101||

naprstah kasyacidbruyanna canyayena prcchatah |

janannapi hi medhavi jadavallokamacaret || 102||

sarvesameva papanam sanghate samupasthite |

taram dvadasasahasramabhyasecchedanam hi tat || 103||

yastu dvadasasahasram pranavam japate'nvaham |

tasya dvadasabhirmasaih param brahma prakasate|| 104||

 

ityupanisat  harih om tatsat || iti dvitiyo'dhyayah || 2||

 

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh

srotramatho balamindriyani ca || sarvani sarvam brahmopanisadam

maham brahma nirakuryam ma ma brahma nirakarodanirakarana-

mastvanirakaranam mestu tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste

mayi santu te mayi santu | om santih santih santih ||

iti sannyasopanisatsamapta ||