Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > santipatha

santipatha

 

2

 

rgveda  aitareya upanisat |

 

om vanme manasi pratisthita |

mano me vaci pratisthitam |

aviravirma edhi |

vedasya ma anisthah |

srutam me ma prahasih |

anenadhitenahoratran sandadhami |

rtam vadisyami satyam vadisyami |

tanmamavatu tadvaktaramavatu |

avatu mamavatu vaktaram ||

 

om santih santih santih ||

 

samaveda    kena   chandogya

 

om apyayantu mamangani vakpranascaksuhsrotram |

atho balamindriyani ca sarvani |

sarvam brahmaupanisadam maham brahmanirakuryam |

ma ma brahmanirakarodanirakaranamastu |

anirakaranam mestu |

tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste mayi santu |

te mayi santu ||

 

om santih santih santih ||

 

krishna-yajurveda   katha

 

om saha navavatu |

saha nau bhunaktu |

saha viryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu |

ma vidvisavahai ||

 

om santih santih santih ||

 

krishna-yajurveda   taittiriya

 

om sam no mitrah sam varunah |

sam no bhavatvaryama |

sam na indro brhaspatih |

sam no visnururukramah |

namo brahmane namaste vayo |

tvameva pratyaksam brahmasi |

tvameva pratyaksam brahma vadisyami |

rtam vadisyami satyam vadisyami |

tanmamavatu tadvaktaramavatu |

avatu mamavatu vaktaram ||

 

om santih santih santih ||

 

sukla-yajurveda    isavasya  brhadaranyaka

 

om purnamadah purnamidam  purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

 

om santih santih santih ||

 

atharva-veda      prasna   mundaka   mandukya

 

om bhadram karnebhih srunuyama devah |

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhih |

vyasema devahitam yadayuh ||

 

om svasti na indro vrddhasravah |

svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih |

svasti no brhaspatirdadhatu |

 

om santih santih santih ||