Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > sandilya upanisad

sandilya upanisad

 

sandilyopanisatproktayamadyastangayoginah |

yadbodhadyanti kaivalyam sa ramo me para gatih ||

om bhadram karnebhih srunuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

sandilyo ha va atharvanam papracchatmalabhopayabhuta-

mastangayogamanubruhiti | sa hovacatharva yamaniyamasana-

pranayamapratyaharadharanadhyanasamadhayo'stangani |

tatra dasa yamah | tatha niyamah | asananyastau | trayahpranayamah |

pancapratyaharah | tatha dharana | dviprakaram dhyanam |

samadhistvekarupah | tatrahimsasatyasteyabrahmacaryadayajapa-

ksamadhrtimitaharasaucani ceti yamadasa | tatra himsa nama

manovakkayakarmabhih sarvabhutesu sarvada klesajananam |

satyam nama manovakkayakarmabhirbhutahitayatharthabhibhasanam |

asteyam nama manovakkayakarmabhih paradravyesu nihsprha |

brahmacaryam nama sarvavasthasu manovakkayakarmabhih sarvatra maithunatyagah |

daya nama sarvabhutesu sarvatranugrahah | arjavam nama manovakkayakarmanam

vihitavihitesu janesu pravrttau nivrttau va ekarupatvam | ksama nama

priyapriyesu sarvesu tadanapujanesu sahanam | dhrtirnamarthahanau

svestabandhuviyoge tatpraptau sarvatra cetah sthapanam | mitaharo nama

caturthamsavasesakasusnigdhamadhuraharah | saucam nama dvividham

bahyamantaram ceti | tatra mrjjalabhyam bahyam | manahsuddhirantaram |

tadadhyatmavidyaya labhyam || 1||

tapahsantosastikyadanesvarapujanasiddhantasravanahrimatijapo

vratani dasa niyamah | tatra tapo nama vidhyuktakrcchracandrayanadibhih

sarirasosanam | santoso nama yadrcchalabhasantustih |

astikyam nama vedoktadharmadharmesu visvasah | danam nama

nyayarjitasya dhanadhanyadih sraddhayarhtibhyah pradanam |

isvarapujanam nama prasannasvabhavena yathasakti visnurudradi

pujanam | siddhantasravanam nama vedantarthavicarah |

hrirnama vedalaukikamargakutsitakarmani lajja | matirnama

vedavihitakarmamargesu sraddha | japo nama vidhivadgurupadista-

vedaviruddhamantrabhyasah | taddvividham vacikam manasam ceti |

manasam tu manasa dhyanayuktam | vacikam dvividhamuccai-

rupamsubhedena | uccairuccaranam yathoktaphalam | upamsu

sahasragunam | manasam kotigunam | vratam nama vedoktavidhi-

nisedhanusthananaiyatyam || 2||

svastikagomukhapadmavirasimhabhadramuktamayurakhyanyasananyastau |

svastikam nama--janurvontare samyakkrtva padatale ubhe |

rjukayah samasinah svastikam tatpracaksate || 1||

savye daksinagulpham tu prsthaparsve niyojayet |

daksine'pi tatha savyam gomukham gomukham yatha || 2||

angusthena nibadhniyaddhastabhyam vyutkramena ca |

urvorupari sandilya krtva padatale ubhe |

padmasanam bhavedetatsarvesamapi pujitam || 3||

ekam padamathaikasminvinyasyoruni samsthitah |

itarasmimstatha corum virasanamudiritam || 4||

daksinam savyagulphena daksinena tathetaram |

hastau ca janvoh samsthapya svangulisca prasarya ca || 5||

vyaktavaktro nirikseta nasagram susamahitah |

simhasanam bhavedetatpujitam yogibhih sada || 6||

yonim vamena sampidya medhradrupari daksinam |

bhrumadhye ca manolaksyam siddhasanamidam bhavet || 7||

gulphau tu vrsanasyadhah sivanyah parsvayoh ksipet |

padaparsve tu panibhyam drdham badhva suniscalam |

bhadrasanam bhavedetatsarvavyadhivisapaham || 8||

sampidya sivinim suksmam gulphenaiva tu savyatah |

savyam daksinagulphena muktasanamudiritam || 9||

avastabhya dharam samyaktalabhyam tu karadvayoh |

hastayoh kurparau capi sthapayennabhiparsvayaoh || 10||

samunnatasirahpado dandavadvyomni samsthitah |

mayurasanametattu sarvapapapranasanam || 11||

sarirantargatah sarve roga vinasyanti | visani jiryante |

yena kenasanena sukhadharanam bhavatyasaktastatsamacaret |

yenasanam vijitam jagattrayam tena vijitam bhavati |

yamaniyamabhyam samyuktah purusah pranayamam caret |

tena nadyah suddha bhavanti || 3||

atha hainamatharvanam sandilyah papraccha kenopayena

nadyah suddhah syuh | nadyah katisankhyakah |

tasamutpattih kidrsi | tasu kati vayavastisthanti |

tesam kani sthanani | tatkarmani kani |

dehe yani yani vijnatavyani tatsarvam me bruhiti |

sa hovaca atharvana athedam sariram sannavatyangulatmakam

bhavati | sariratprano dvadasanguladhiko bhavati |

sarirastham pranamagnina saha yogabhyasena samam nyunam va

yah karoti sa yogipungavo bhavati | dehamadhye sikhisthanam

trikonam taptajambunadaprabham manusyanam |

catuspadam chaturasram | vihanganam vrttakaram |

tanmadhye subha tanvi pavaki sikha tisthati |

gudadvyanguladurdhvam medhradvyanguladadho dehamadhyam

manusyanam bhavati | catuspadam hrnmadhyam |

vihanganam tungamadhyam | dehamadhyam navangulam

chaturangulamutsedhayatamandakrti | tanmadhye nabhih |

tatra dvadasarayutam cakram | taccakramadhye

punyapapapracodito jivo bhramati | tantupanjaramadhyasthalutika

yatha bhramati tatha casau tatra pranascarati | dehe'sminjivah

pranarudho bhavet | nabhestiryagadhaurdhvam kundalinisthanam |

astaprakrtirupastadha kundalikrta kundalini saktirbhavati |

yathavadvayusancaram jalannadini paritah skandhah parsvesu

nirudhyainam mukhenaiva samavestya brahmarandhram yogakale

capanenagnina ca sphurati | hrdayakase mahojjvala

jnanarupa bhavati | madhyasthakundalinimashritya

mukhya nadyascaturdasa bhavanti | tatra susumna

visvadharini moksamargeti cacaksate |

gudasya prsthabhage vinadandashrita murdhaparyantam

brahmarandhre vijneya vyakta suksma vaisnavi bhavati |

susumnayah savyabhage ida tisthati | daksinabhage

pingala idayam candrascarati | pingalayam ravih |

tamorupascandrah | rajorupo ravih | visabhago ravih |

amrtabhagascandramah | taveva sarvakalam dhatte |

susumna kalabhoktri bhavati | susumna prsthaparsvayoh

sarasvatikuhu bhavatah | yasasvinikuhumadhye varuni pratisthita

bhavati | pusasarasvatimadhye payasvini bhavati | gandhari-

sarasvatimadhye yasasvini bhavati | kandamaye'lambusa bhavati|

susumnapurvabhage medhrantam kuhurbhavati | kundalinya

adhascordhvam varuni sarvagamini bhavati | yasasvini saumya ca

padangusthantamisyate | pingala cordhvaga yamyanasantam

bhavati | pingalayah prsthato yamyanetranatam pusa bhavati |

yamyakarnantam yasasvini bhavati | jihvaya urdhvanatam sarasvati bhavati |

asavyakarnantamurdhvaga sankhini bhavati | idaprsthabhaga-

tsavyanetrantaga gandhari bhavati | payumuladadhordhvagalambusa

bhavati | etasca caturdasasu nadisvanya nadyah sambhavanti |

tasvanyastasvanya bhavantiti vijneyah ||

yathasvatthadipatram sirabhirvyaptamevam sariram nadibhirvyaptam |

pranapanasamanodanavyana nagakurmakrkaradevadattadhananjaya

ete dasa vayavah sarvasu nadisu caranti | asyanasikakanthanabhi-

padangusthadvayakundalyadhascordhvabhagesu pranah sancarati |

srotraksikatigulphaghranagalasphigdesesu vyanah sancarati |

gudamedhrorujanudaravrsanakatijanghanabhigudagnyagaresvapanah

sancarati | sarvasandhistha udanah | padahastayorapi sarvagatresu sarvavyapi

samanah | bhuktannarasadikam gatregnina saha vyapayandvisaptatisahasresu

nadimargesu caransamanavayuragnina saha sangopangakalevaram

vyapnoti | nagadivayavah pancatvagasthyadisambhavah | tundastham

jalamannam ca rasadisu samiritam tundamadhyagatah pragastani prthakkuryat |

agnerupari jalam sthapya jaloparyannadini samsthapya svayamapanam samprapya

tenaiva saha marutah prayati dehamadhyagatam jvalanam | vayuna palito

vahnirapanena sanairdehamadhye jvalati | jvalano jvalabhih pranena kosthamadhyagatam

jalamatyusnamakarot | jalopari samarpitavyanjanasamyuktamannam vahnisamyuktavarina

pakvamakarot | tena svedamutrajalaraktaviryaruparasapurisadikam pranah

prthakkuryat | samanavayuna saha sarvasu nadisu rasam vyapayanchvasarupena

dehe vayuscarati | navabhirvyomarandhraih sarirasya vayavah kurvanti vinmutradivisarjanam |

nisvasocchvasakasasca pranakarmocyate | vinmutradivisarjanamapanavayukarma |

hanopadanacestadi vyanakarma | dehasyonnayanadikamudanakarma |

sariraposanadikam samanakarma | udgaradi nagakarma | nimilanadi kurmakarma |

ksutkaranam krkarakarma | tandra devadattakarma | slesmadi dhananjayakarma |

evam nadisthanam vayusthanam tatkarma ca samyagjnatva nadisamsodhanam kuryat || 4||

yamaniyamayutah purusah sarvasangavivarjitah krtavidyah

satyadharmarato jitakrodho gurususrusaniratah pitrmatrvidheyah

svasramoktasadacaravidvacchiksitah phalamulodakanvitam

tapovanam prapya ramyadese brahmaghosasamanvite

svadharmaniratabrahmavitsamavrte phalamulapuspavaribhih

susampurne devayatane naditire grame nagare vapi susobhanamatham

natyuccanicayatamalpadvaram gomayadiliptam sarvaraksasamanvitam

krtva tatra vedantasravanam kurvanyogam samarabhet | adau

vinayakam sampujya svestadevatam natva purvoktasane sthitva

pranmukha udanmukho vapi mrdvasanesu jitasanagato

vidvansamagrivasironasagradrgbhrumadhye sasabhrdbimbam

pasyannetrabhyamamrtam pibet | dvadasamatraya idaya

vayumapuryodare sthitam jvalavaliyutam rephabinduyuktamagnimandalayutam

dhyayedrecayetpingalaya | punah pingalayapurya kumbhitva

recayedidaya | tricatustricatuhsaptatricaturmasaparyantam trisandhisu

tadantaralesu ca satkrtva acarennadisuddhirbhavati | tatah

sarire laghudiptivahnivrddhinadabhivyaktirbhavati || 5||

pranapanasamayogah pranayamo bhavati |

recakapurakakumbhakabhedena sa trividhah |

te varnatmakah | tasmatpranava eva pranayamah

padmadyasanasthah pumannasagre

sasabhrdbimbajyotsnajalavitanitakaramurti raktangi

hamsavahini dandahasta bala gayatri bhavati | ukaramurtih

svetangi tarksyavahini yuvati cakrahasta savitri bhavati |

makaramurtih krishnangi vrsabhavahini vrddha

trisuladharini sarasvati bhavati | akaraditrayanam

sarvakaranamekaksaram paranjyotih pranavam bhavatiti dhyayet |

idaya bahyadvayumapurya sodasamatrabhirakaram

cintayanpuritam vayum catuhsastimatrabhih kumbhayitvokaram

dhyayanpuritam pingalaya dvatrimsanmatraya makaramurti-

dhyanenaivam kramena punah punah kuryat || 6||

athasanadrdho yogi vasi mitahitasanah

susumnanadisthamalasosartham yogi

baddhapadmasano vayum candrenapurya

yathasakti kumbhayitva suryena recayitva

punah suryenapurya kumbhayitva candrena

virecya yaya tyajettaya sampurya dharayet |

tadete sloka bhavanti |

pranam pragidaya pibenniyamitam bhuyo'nyaya recaye-

     tpitva pingalaya samiranamatho baddhva tyajedvamaya |

suryacandramasoranena vidhina'bhyasam sada tanvatam

     suddha nadigana bhavanti yaminam masatrayadurdhvatah || 1||

pratarmadhyandine sayamardharatre tu kumbhakan |

sanairasitiparyantam caturvaram samabhyaset || 2||

kaniyasi bhavetsvedah kampo bhavati madhyame |

uttisthattyuttame pranarodhe padmasanam mahat || 3||

jalena sramajatena gatramardanamacaret |

drdhata laghuta capi tasya gatrasya jayate || 4||

abhyasakale prathamam sastam ksirajyabhojanam |

tato'bhyase sthiribhute na tavanniyamagrahah || 5||

yatha simho gajo vyaghro bhavedvasyah sanaih sanaih |

tathaiva sevito vayuranyatha hanti sadhakam || 6||

yuktam yuktam tyajedvayum yuktam yuktam ca purayet |

yuktam yuktam ca badhniyadevam siddhimavapnuyat || 7||

yathestadharanadvayoranalasya pradipanam |

nadabhivyaktirarogyam jayate nadisodhanat || 8||

vidhivatpranasamyamairnadicakre visodhite |

susumnavadanam bhittva sukhadvisati marutah || 9||

marute madhyasancare manahsthairyam prajayate |

yo manahsusthiro bhavah saivavastha manonmani || 10||

purakante tu kartavyo bandho jalandharabhidhah |

kumbhakante recakadau kartavyastuddiyanakah || 11||

adhastatkuncanemasu kanthasankocane krte |

madhye pascimatanena syatprano brahmanadigah || 12||

apanamurdhvamutthapya pranam kanthadadho nayan |

yogi jaravinirmuktah sodaso vayasa bhavet ||13||

sukhasanastho daksanadya bahistham pavanam

samakrsyakesamanakhagram kumbhayitva savyanadya

recayet | tena kapalasodhanam vatanadigatasarvaroga-

sarvavinasanam bhavati | hrdayadikanthaparyantam sasvanam

nasabhyam sanaih pavanamakrsya yathasakti

kumbhayitva idaya virecya gacchamstisthankuryat |

tena slesmaharam jatharagnivardhanam bhavati | vaktrena

sitkarapurvakam vayum grhitva yathasakti kumbhayitva

nasabhyam recayet | tena ksuttrsnalasyanidra na jayate |

jihvaya vayum grhitva yathasakti kumbhayitva nasabhyam

recayet | tena gulmaplihajvarapittaksudhadini nasyanti ||

atha kumbhakah | sa dvividhah sahitah kevalasceti | recakapurakayuktah

sahitah tadvivarjitah kevalah | kevalasiddhiparyantam sahitamabhyaset |

kevalakumbhake siddhe trisu lokesu na tasya durlabham bhavati |

kevalakumbhakatkundalinibodho jayate | tatah krsavapuh

prasannavadano nirmalalocano'bhivyaktanado nirmuktarogajalo

jitabinduh patvagnirbhavati |

antarlaksyam bahirdrstirnimesonmesavarjita |

esa sa vaisnavi mudra sarvatantresu gopita || 14||

antarlaksyavilinacittapavano yogi sada vartate

     drstya niscalataraya bahiradhah pasyannapasyannapi |

mudreyam khalu khecari bhavati sa laksyaikatana siva

     sunyasunyavivarjitam sphurati sa tattvam padam vaisnavi || 15||

ardhonmilitalocanah sthiramana nasagradatteksana-

     scandrarkavapi linatamupanayannispandabhavottaram |

jyotirupamaseesabahyarahitam dedipyamanam param

     tattvam tatparamasti vastuvisayam sandilya viddhiha tat || 16||

taram jyotisi samyojya kincidunnamayanbhruvau |

purvabhyasasya margo'yamunmanikarakah ksanat || 17||

tasmatkhecarimudramabhyaset | tata unmani bhavati |

tato yoganidra bhavati | labdhayoganidrasya yoginah kalo nasti |

saktimadhye manah krtva saktim manasamadhyagam |

manasa mana alokya sandilya tvam sukhi bhava || 18||

khamadhye kuru catmanamatmamadhye ca kham kuru |

sarvam ca khamayam krtva na kincidapi cintaya || 19||

bahyacinta na kartavya tathaivantaracintika |

sarvacintam parityajya cinmatraparamo bhava || 20||

karpuramanale yadvatsaindhavam salile yatha |

tatha ca liyamanam ca manastattve viliyate || 21||

jneyam sarvapratitam ca tajjnanam mana ucyate |

jnanam jneyam samam nastam nanyah pantha dvitiyakah || 22|

jneyavastuparityagadvilayam yati manasam |

manase vilayam yate kaivalyamavasisyate || 23||

dvau kramau cittanasasya yogo jnanam munisvara |

yogastadvrttirodho hi jnanam samyagaveksanam || 24||

tasminnirodhite nunamupasantam mano bhavet |

manahspandopasantayam samsarah praviliyate || 25||

suryalokaparispandasantau vyavahrtiryatha |

sastrasajjanasamparkavairagyabhyasayogatah || 26||

anasthayam krtasthayam purvam samsaravrttisu |

yathabhivanchitadhyanacciramekatayohitat || 27||

ekatattvadrdhabhyasatpranaspando nirudhyate |

purakadyanilayamadrdhabhyasadakhedajat || 28||

ekantadhyanayogacca manahspando nirudhyate |

onkaroccaranaprantasabdatattvanubhavanat |

susupte samvida jnate pranaspando nirudhyate || 29||

talumulagatam yatnajjihvayakramya ghantikam |

urdhvarandhram gate prane pranaspando nirudhyate || 30||

prane galitasamvittau talurdhvam dvadasantage |

abhyasadurdhvarandhrena pranaspando nirudhyate || 31||

dvadasangulaparyante nasagre vimale'mbare |

samviddrsi prasamyantyam pranaspando nirudhyate || 32||

bhrumadhye tarakalokasantavantamupagate |

cetanaikatane baddhe pranaspando nirudhyate || 33||

omityeva yadudbhutam jnanam jneyatmakam sivam |

asamsprstavikalpamsam pranaspando nirudhyate || 34||

cirakalam hrdekantavyomasamvedananmune |

avasanamanodhyanatpranaspando nirudhyate || 35||

ebhih kramaistathanyaisca nanasankalpakalpitaih |

nanadesikavaktrasthaih pranaspando nirudhyate || 36||

akuncanena kundalinyah kavatamudghatya moksadvaram vibhedayet |

yena margena gantavyam taddvaram mukhenacchadya prasupta

kundalini kutilakara sarpavadvestita bhavati | sa saktiryena

calita syatsa tu mukto bhavati | sa kundalini kanthordhvabhage

supta cedyoginam muktaye bhavati | bandhanayadho mudhanam |

idadimargadvayam vihaya susumnamargenagacchettadvisnoh

paramam padam |

marudabhyasanam sarvam manoyuktam samabhyaset

itaratra na kartavya manovrttirmanisina || 37||

diva na pujayedvisnum ratrau naiva prapujayet |

satatam pujayedvisnum divaratram na pujayet || 38||

susiro jnanajanakah pancasrotahsamanvitah |

tisthate khecari mudra tasminsthane na samsayah || 39||

savyadaksinanadistho madhye carati marutah |

tisthatah khecari mudra tasminsthane na samsayah || 40||

idapingalayormadhye sunyam caivanilam graset |

tisthanti khecari mudra tatra satyam pratisthitam || 41||

somasuryadvayormadhye niralambatale punah |

samsthita vyomacakre sa mudra namna ca khecari || 42||

chedanacalanadahaih phalam param jihvam krtva

drstim bhrumadhye sthapya kapalakuhare jihva viparitaga

yada bhavati tada khecari mudra jayate | jihva cittam ca

khe carati tenordhvajihvah pumanamrto bhavati | vamapadamulena

yonim sampidya daksinapadam prasarya tam karabhyam dhrtva

nasabhyam vayumapurya kanthabandham samaropyordhvato

vayum dharayet | tena sarvaklesahanih | tatah piyusamiva

visam jiryate | ksayagulmagudavartajirnatvagadidosa nasyanti |

esa pranajayopayah sarvamrtyupaghatakah | vamapadaparsnim

yonisthane niyojya daksinacaranam vamorupari samsthapya

vayumapurya hrdaye cubukam nidhaya yonimakuncya  manomadhye

yathasakti dharayitva svatmanam bhavayet | tenaparoksasiddhih |

bahyatpranam samakrsya purayitvodare sthitam |

nabhimadhye ca nasagre padangusthe ca yatnatah || 43||

dharayenmanasa pranam sandhyakalesu va sada |

sarvarogavinirmukto bhavedyogi gataklamah || 44||

nasagre vayuvijayam bhavati | nabhimadhye sarvarogavinasah |

padangusthadaranacchariralaghuta bhavati |

rasanadvayumakrsya yah pibetsatatatam narah |

sramadahau tu na syatam nasyanti vyadhayastatha || 45||

sandhyayorbrahmanah kale vayumakrsya yah pibet |

trimasattasya kalyani jayate vak sarasvati || 46||

evam sanmasabhyasatsarvaroganivrttih |

jihvaya vayumaniya jihvamule nirodhayet |

yah pibedamrtam vidvansakalam bhadramasnute || 47||

atmanyatmanamidaya dharayitva bhruvontare |

vibhedya tridasaharam vyadhistho'pi vimucyate || 48||

nadibhyam vayumaropya nabhau tundasya parsvayoh |

ghatikaikam vahedyastu vyadhibhih sa vimucyate || 49||

masamekam trisandhyam tu jihvayaropya marutam |

vibhedya tridasaharam dharayettundamadhyame || 50||

jvarah sarve'pi nasyanti visani vividhani ca |

muhurtamapi yo nityam nasagre manasa saha || 51||

sarvam tarati papmanam tasya janma satarjitam |

tarasamyamatsakalavisayajnanam bhavati |

nasagre cittasamyamadindralokajnanam |

tadadhascittasamyamadagnilokajnanam |

caksusi cittasamyamatsarvalokajnanam |

srotre cittasya samyamadyamalokajnanam |

tatparsve samyamannirrtilokajnanam |

prsthabhage samyamadvarunalokajnanam |

vamakarne samyamadvayulokajnanam |

kanthe samyamatsomalokajnanam |

vamacaksusi samyamacchivalokajnanam |

murdhni samyamadbrahmalokajnanam |

padadobhage samyamadatalalokajnanam |

pade samyamadvitalalokajnanam |

padasandhau samyamannitalalokajnanam |

janghe samyamatsutalalokajnanam |

janau samyamanmahatalalokajnanam |

urau cittasamyamadrasatalalokajnanam |

katau cittasamyamattalatalalokajnanam |

nabhau cittasamyamadbhulokajnanam |

kuksau samyamadbhuvarlokajnanam |

hrdi cittasya samyamatsvarlokajnanam |

hrdayordhvabhage cittasamyamanmaharlokajnanam |

kanthe cittasamyamajjanolokajnanam |

bhrumadhye cittasamyamattapolokajnanam |

murdhni cittasamyamatsatyalokajnanam |

dharmadharmasamyamadatitanagatajnanam |

tattajjantudhvanau cittasamyamatsarvajanturutajnanam |

sancitakarmani cittasamyamatpurvajatijnanam |

paracitte cittasamyamatparacittajnanam |

kayarupe cittasamyamadanyadrsyarupam |

bale cittasamyamaddhanumadadibalam |

surye cittasamyamadbhuvanajnanam |

candre cittasamyamattaravyuhajnanam |

dhruve tadgatidarsanam | svarthasamyamatpurusajnanam |

nabhicakre kayavyuhajnanam | kanthakupe ksutpipasa nivrttih |

kurmanadyam sthairyam | tare siddhadarsanam |

kayakasasamyamadakasagamanam |

tattatsthane samyamattattatsiddhayo bhavanti || 7||

atha pratyaharah | sa pancavidhah visayesu vicaratamindriyanam

baladaharanam pratyaharah | yadyatpasyati tatsarvamameti pratyaharah |

nityavihitakarmaphalatyagah pratyaharah |

sarvavisayaparanmukhatvam pratyaharah |

astadasasu marmasthanesu kramaddharanam pratyaharah |

padangusthagulphajanghajanurupayumedhranabhihrdaya-

kanthakupatalunasaksibhrumadhyalalatamurdhni sthanani |

tesu kramadarohavarohakramena pratyaharet || 8||

atha dharana | sa trividha | atmani manodharanam daharakase

bahyakasadharanam prthivyaptejovayvakasesu

pancamurtidharanam ceti || 9||

atha dhyanam | taddvividham sagunam nirgunam ceti |

sagunam murtidhyanam | nirgunamatmayathatmyam || 10||

atha samadhih | jivatmaparamatmaikyavasthatriputirahita

paramanandasvarupa suddhachaitanyatmika bhavati || 11||

iti prathamo'dhyayah || 1||

atha ha sandilyo ha vai brahmarsiscatursu vedesu

brahmavidyamalabhamanah kim nametyatharvanam

bhagavantamupasannah papracchadhihi bhagavan brahmavidyam

yena sreyo'vapsyamiti | sa hovacatharva sandilya satyam

vijnanamanantam brahma yasminnidamotam ca protam ca |

yasminnidam sam ca vicaiti sarvam yasminvijnate sarvamidam

vijnatam bhavati | tadapanipadamacaksuhsrotramajihvamasarira-

magrahyamanirdesyam | yato vaco nivartante | aprapya manasa

saha | yatkevalam jnanagamyam | prajna ca yasmatprasrta

purani | yadekamadvitiyam | akasavatsarvagatam susuksmam

niranjanam niskriyam sanmatram cidanandaikarasam sivam

prasantamamrtam tatparam ca brahma | tattvamasi | tajjnanena hi

vijanihi ya eko deva atmasaktipradhanah sarvajnah sarvesvarah

sarvabhutantaratma sarvabhutadhivasah sarvabhutanigudho

bhutayoniryogaikagamyah | yasca visvam srjati visvam bibharti

visvam bhunkte sa atma | atmani tam tam lokam vijanihi | ma

sociratmavijnani sokasyantam gamisyati ||

iti dvitiyo'dhyayah || 2||

athainam sandilyo'tharvanam papraccha yadekamaksaram

niskriyam sivam sanmatram parambrahma | tasmatkathamidam

visvam jayate katham sthiyate kathamasmimlliyate | tanme samsayam

chettumarhasiti | sa hovacatharva satyam sandilya parambrahma

niskriyamaksaramiti | athapyasyarupasya brahmanastrini

rupani bhavanti sakalam niskalam sakalaniskalam ceti |

yatsatyam vijnanamanandam niskriyam niranjanam sarvagatam

susuksmam sarvatomukhamanirdesyamamrtamasti tadidam niskalam

rupam | athasya ya sahajastyavidya mulaprakrtirmaya

lohitasuklakrishna | taya sahayavan devah krishnapingalo

mamesvara iste | tadidamasya sakalaniskalam rupam || athaisa

jnanamayena tapasa ciyamano'kamayata bahu syam prajayeyeti |

athaitasmattapyamanatsatyakamattrinyaksaranyajayanta | tisro

vyahrtayastripada gayatri trayo vedastrayo devastrayo varnastrayo'gnayasca

jayante | yo'sau devo bhagavansarvaisvaryasampannah sarvavyapi

sarvabhutanam hrdaye sannivisto mayavi mayaya kridati sa brahma

sa visnuh sa rudrah sa indrah sa sarve devah sarvani bhutani sa eva

purastatsa eva pascatsa evottaratah sa eva daksinatah sa evadhastatsa

evoparistatsa eva sarvam | athasya devasyatmasakteratmakridasya

bhaktanukampino dattatreyarupa surupa tanuravasa indivaradalaprakhya

caturbahuraghorapapakasini | tadidamasya sakalam rupam || 1||

atha hainamatharvanam sandilyah papraccha bhagavansanmatram

cidanandaikarasam kasmaducyate param brahmeti | sa hovacatharva

yasmacca brhati brmhayati ca sarvam tasmaducyate parambrahmeti |

atha kasmaducyate atmeti | yasmatsarvamapnoti sarvamadatte sarvamatti

ca tasmaducyate atmeti | atha kasmaducyate mahesvara iti | yasmanmahata

isah sabdadhvanya catmasaktya ca mahata isate tasmaducyate

mahesvara iti | atha kasmaducyate dattatreya iti | yasmatsuduscaram

tapastapyamanayatraye putrakamayatitaram tustena bhagavata

jyotirmayenatmaiva datto yasmaccanasuyayamatrestanayo'bhava-

ttasmaducyate dattatreya iti | atha yo'sya niruktani veda sa sarvam veda |

atha yo ha vai vidyayainam paramupaste so'hamiti sa brahmavidbhavati ||

atraite sloka bhavanti ||

dattatreyam sivam santamindranilanibham prabhum |

atmamayaratam devamavadhutam digambaram || 1||

bhasmoddhulitasarvangam jatajutadharam vibhum |

caturbahumudarangam praphullakamaleksanam ||2||

jnanayoganidhim visvagurum yogijanapriyam |

bhaktanukampinam sarvasaksinam siddhasevitam || 3||

evam yah satatam dhyayeddevadevam sanatanam |

sa muktah sarvapapebhyo nihsreyasamavapnuyat || 4||

ityom satyamityupanisat ||

iti trtiyo'dhyayah || 3||

om bhadram karnebhih srunuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhirvyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

iti sandilyopanisatsamapta ..