Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > ramatapini upanisad

ramatapini upanisad

 

shriramatapaniyartham bhaktadhyeyakalevaram |

vikalevarakaivalyam shriramabrahma me gatih ||

om bhadram karnebhih srunuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvam sastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

om cinmaye'sminmahavisnau jate dasarathe harau |

raghoh kule'khilam rati rajate yo mahisthitah || 1||

sa rama iti lokesu vidvadbhih prakatikrtah |

raksasa yena maranam yanti svodrekato'thava || 2||

ramanama bhuvi khyatamabhiramena va punah |

raksasanmartyarupena rahurmanasijam yatha || 3||

prabhahinamstatha krtva rajyarhanam mahibhrtam |

dharmamargam caritrena jnanamargam ca namatah || 4||

tatha dhyanena vairagyamaisvaryam svasya pujanat |

tatha ratyasya ramakhya bhuvi syadatha tattvatah || 5||

ramante yogino'nante nityanande cidatmani |

iti ramapadenasau param brahmabhidhiyate || 6||

chinmayasyadvitiyasya niskalasyasaririnah |

upasakanam karyartham brahmano rupakalpana || 7||

rupasthanam devatanam pumstryangastradikalpana |

dvittatvarisadastanam dasa dvadasa sodasa || 8||

astadasami kathita hastah sankhadibhiryutah |

sahasrantastatha tasam varnavahanakalpana || 9||

saktisenakalpana ca brahmanyevam hi pancadha |

kalpitasya sarirasya tasya senadikalpana || 10||

brahmadinam vacako'yam mantro'nvarthadisanjnakah |

japtavyo mantrina naivam vina devah prasidati || 11||

kriyakarmejyakartrnamartham mantro vadatyatha |

mananantranananmantrah sarvavacyasya vacakah || 12||

so'bhayasyasya devasya vigraho yantrakalpana |

vina yantrena cetpuja devata na prasidati || 13||

iti ramapurvatapinyupanisadi prathamopanisat || 1||

svarbhurjyotirmayo'nantarupi svenaiva bhasate |

jivatvena samo yasya srstisthitilayasya ca || 1||

karanatvena cicchaktya rajahsattvatamogunaih |

yathaiva vatabijasthah prakrtasca mahandrumah || 2||

tathaiva ramabijastham jagadetaccaracaram |

repharudha murtayah syuh saktayastisra eva ceti || 3||

iti ramatapinyuoanisadi dvitiyopanisat || 2||

sitaramau tanmayavatra pujyau

     jatanyabhyam bhuvanani dvisapta |

sthitani ca prahitanyeva tesu

     tato ramo manavo mayayadhat || 1||

jagatpranayatmane'smai namah sya-

     nnamastvaikyam pravadetpragguneneti || 2||

iti ramatapinyupanisadi trtiyopanisat || 3||

jivavaci namo nama catmarameti giyate |

tadatmika ya caturthi tatha mayeti giyate || 1||

mantroyam vacako ramo ramo vacyah syadyogaetayoh |

phalatascaiva sarvesam sadhakanam na samsayah || 2||

yatha nami vacakena namna yo'bhimukho bhavet |

tatha bijatmako mantro mantrino'bhimukho bhavet || 3||

bijasaktim nyaseddaksavamayoh stanayorapi |

kilo madhye vina bhavyah svavanchaviniyogavan || 4||

sarvesameva mantranamesa sadharanah kramah |

atra ramo'nantarupastejasa vahnina samah || 5||

sattvanusnaguvisvascedagnisomatmakam jagat |

utpannah sitaya bhati candrascandrikaya yatha || 6||

prakrtya sahitah syamah pitavasa jatadharah |

dvibhujah kundali ratnamali dhiro dhanurdharah || 7||

prasannavadano jeta ghrstyastakavibhusitah |

prakrtya paramesvarya jagadyonyankitankabhrt || 8||

hemabhaya dvibhujaya sarvalankrtaya cita |

slistah kamaladharinya pustah kosalajatmajah || 9||

daksine laksmanenatha sadhanuspanina punah |

hemabhenanujenaiva tatha konatrayam bhavet || 10||

tathaiva tasya mantrasya yasyanusca svanentaya |

evam trikonarupam syattam deva ye samayayuh || 11||

stutim cakrusca jagatah patim kalpatarau sthitam |

kamarupaya ramaya namo mayamayaya ca || 12||

namo vedadirupaya onkaraya namo namah |

ramadharaya ramaya shriramayatmamurtaye || 13||

janakidehabhusaya raksoghnaya subhangine |

bhadraya raghuviraya dasasyantakarupine || 14||

ramabhadra mahesvasa raghuvira nrpottama |

bho dasasyantakasmakam raksam dehi shriyam ca te || 15||

tvamaisvaryam dapayatha sampratyasvarimaranam |

kurviti stutya devadyastena sardham sukham sthitah || 16||

stuvantyevam hi rsayastada ravana asurah |

ramapatnim vanastham yah svanivrttyarthamadade || 17||

sa ravana iti khyato yadva ravacca ravanah |

tadvyajeneksitum sitam ramo laksmana eva ca || 18||

viceratustada bhumau devim sandrsya casuram |

hatva kabandham sabarim gatva tasyajnaya taya || 19||

pujito vayuputrena bhaktena ca kapisvaram |

ahuya samsatam sarvamadyantam ramalaksmanau || 20||

sa tu rame sankitah sanpratyayartham ca dundubheh |

vigraham darsayamasa yo ramastamaciksipat || 21||

sapta salanvibhidyasu modate raghavastada |

tena hrstah kapindro'sau sa ramastasya pattanam || 22||

jagamagarjadanujo valino vegato grhat |

tada vali nirjagama tam valinamathahave || 23||

nihatya raghavo rajye sugrivam sthapayattatah |

harinahuya sugrivastvaha casavido'dhuna || 24||

adaya maithilimadya dadatasvasu gacchata |

tatastatara hanumanabdhim lankam samayayau || 25||

sitam drstva'suranhatva puram dagdhva tatha svayam |

agatya ramena saha nyavedayata tattvatah || 26||

tada ramah krodharupi tanahuyatha vanaran |

taih sardhamadayastrani purim lankam samayayau || 27||

tam drstva udadhisena sardham yuddhamakarayat |

ghatasrotrasahasraksajidbhyam yuktam tamahave|| 28||

hatva bibhisanam tatra sthapyatha janakatmajam |

adayankasthitam krtva svapuram tairjagama sah || 29||

tatah simhasanasthah san dvibhujo raghunandanah |

dhanurdharah prasannatma sarvabharanabhusitah || 30||

mudram jnanamayim yamye vame tejaprakasinim |

dhrtva vyakhyananirataschinmayah paramesvarah || 31||

udagdaksinayoh svasya satrughnabharatau tatah |

hanumantam ca srotaramagratah syattrikonagam || 32||

bharatadhastu sugrivam satrughnadho bibhisanam |

pascime laksmanam tasya dhrtacchratram sacamaram || 33||

tadadhastau talavrntakarau tryasram punarbhavet |

evam satkonamadau svadirghangairesa samyutah || 34||

dvitiyam vasudevadyairagneyadisu samyutah |

trtiyam vayusunum ca sugrivam bharatam tatha || 35||

bibhisanam laksmanam ca angadam carimardanam |

jambavantam ca tairyuktastato dhrstirjayantakah || 36||

vijayasca surastrasca rastravardhana eva ca |

asoko dharmapalasca sumantrascaibhiravrtah || 37||

tatah sahasradrgvahnirdharmajno varuno'nilah |

indvisadhatranantasca dasabhiscaibhiravrtah || 38||

bahistadayudhaih pujyo niladibhiralankrtah |

vasisthavamadevadimunibhih samupasitah || 39||

evamuddesatah proktam nirdesastasya cadhuna |

trirekhaputamalikhya madhye taradvayam likhet || 40||

tanmadhye bijamalikhya tadadhah sadhyamalikhet |

dvitiyantam ca tasyordhvam sasthyantam sadhakam tatha || 41||

kuru dvayam ca tatparsve likhedbijantare ramam |

tatsarvam pranavabhyam ca vestayecchuddhabuddhiman || 42||

dirghabhaji sadasre tu likhedbijam hrdadibhih |

konaparsve ramamaye tadagre'nangamalikhet || 43||

krodham konagrantaresu likhya mantryabhito giram |

vrttatrayam sastapatram saroje vilikhetsvaran || 44||

kesare castapatre ca vargastakamathalikhet |

tesu malamanorvarnanvilikhedurmisankhyaya || 45||

ante pancaksaranyevam punarastadalam likhet |

tesu narayanastarnamlikhya tatkesare ramam || 46||

tadbahirdvadasadalam vilikheddvadasaksaram |

athom namo bhagavate vasudevaya ityayam || 47||

adiksantankesaresu vrttakarena samlikhet |

tadbahih sodasadalam likhya tatkesare hryam || 48||

varmastranatisamyuktam dalesu dvadasaksaram |

tatsandhisvirajadinam mantranmantri samalikhet || 49||

hram sram bhram vram lu|cm sram jram ca likhetsamyaktato bahih |

dvatrimsaram mahapadmam nadabindusamayutam || 50||

vilikhenmantrarajarnamstesu patresu yatnatah |

dhyayedastavasunekadasarudramsca tatra vai || 51||

dvadasenamsca dhataram vasatkaram ca tadbahih |

bhugrham vajrasuladhyam rekhatrayasamanvitam || 52||

dvaropatam ca rasyadibhusitam phanisamyutam |

ananto vasukiscaiva taksah karkotapadmakah || 53||

mahapadmasca sankhasca guliko'stau prakirtitah |

evam mandalamalikhya tasya diksu vidiksu ca || 54||

narasimham ca varaham likhenmantradvayam tatha |

kuto rephanugrahendunadasaktyadibhiryutah || 55||

yo nrsimhah samakhyato grahamaranakarmani |

antyanghrisaviyadbindunadairbijam ca saukaram || 56||

hunkaram catra ramasya malamantro'dhuneritah |

taro natisca nidrayah smrtirbhedasca kamika || 57||

rudrena samyuta vahnimedhamaravibhusita |

dirgha krurayuta hladinyatho dirghasamayuta || 58||

ksudha krodhinyamogha ca visvamapyatha medhaya |

yukta dirghajvalini ca susuksma mrtyurupini || 59||

sapratistha hladini tvakksvelapritisca samara |

jyotistiksnagnisamyukta svetanusvarasamyuta || 60||

kamikapancamulantastantanto thanta ityatha |

sa sananto dirghayuto vayuh suksmayuto visah || 61||

kamika kamaka rudrayuktatho'tha sthiratapa |

tapani dirghayukta bhuranalo'nantago'nilah || 62||

narayanatmakah kalah pranabho vidyaya yutah |

pitaratistatha lanto yonya yuktastato natih || 63||

saptacatvarimsadvarnagunantahsprnmanuh svayam |

rajyabhisiktasya tasya ramasyoktakramallikhet || 64||

idam sarvatmakam yantram praguktamrsisevitam |

sevakanam moksakaramayurarogyavardhanam || 65||

aputranam putradam ca bahuna kimanena vai |

prapnuvanti ksanatsamyagatra dharmadikanapi || 66||

idam rahasyam paramamisvarenapi durgamam |

idam yantram samakhyatam na deyam prakrte jane || 67|| iti||

iti turiyopanisat ||

om bhutadikam sodhayeddvarapujam

     krtva padmadyasanasthah prasannah |

arcavidhavasya pithadharordhva-

     parsvarcanam madhyapadmarcanam ca || 1||

krtva mrduslaksnasutulikayam

     ratnasane desikamarcayitva |

saktim cadharakhyakam kurmanagau

     prthivyabja svasanadhah prakalpya || 2||

vighnesam durgam ksetrapalam ca vanim

     bijadikamscagnidesadikamsca |

pithasyanghrisveva dharmadikamsca

     natva purvadyasu diksvarcayecca || 3||

madhye kramadarkavidhvagnitejam-

     syuparyuparyadimairarcitani |

rajah satvam tama etan vrtta-

     trayam bijadhyam kramadbhavayecca || 4||

asavyasasvapyathatmanamanta-

     ratmanam va paramatmanamantah |

jnanatmanam carcayettasya diksu

     mayavidye ye kalaparatattve || 5||

sampujayedvimaladisca sakti-

     rabhyarcayeddevamavahayecca |

angavyuhanilajadyaisca pujya

     ghrstyadikairlokapalaistadastraih || 6||

vasisthadyairmunibhirnilamukhyai-

     raradhayedraghavam candanadyaih |

mukhyopaharairvividhaisca pujyai-

     stasmai japadimsca samyakprakalpya || 7||

evambhutam jagadadharabhutam

     ramam vande saccidanandarupam |

gadarisankhabjadharam bhavarim

     sa yo dhyayenmoksamapnoti sarvah || 8||

visvavyapi raghavo yastadani-

     mantardadhe snkhacakre gadabje |

dhrtva ramasahitah sanujasca

     sapattanah sanugah sarvaloki || 9||

tadbhakta ye labdhakamamsca bhuktva

     tatha padam paramam yanti te ca |

ima rcah sarvakamarthadasca

     ye te pathantyamala yanti moksam || 10||

iti pancamo'panisat ||

cinmaye'smimstrayodasa | svabhurjyotistisrah |

sitaramaveka | jivavaci satsastih |

bhutadikamekadasa | pancakhandesu trinavatih |

iti shriramapurvatapinyupanisatsamapta ||

ramottaratapinyupanisat

om brhaspatiruvaca yajnavalkyam | yadanu kuruksetram

devanam devayajanam sarvesam bhutanam

brahmasadanamavimuktam vai kuruksetram devanam devayajanam

sarvesam bhutanam brahmasadanam | tasmadyatra kvacana

gacchati tadeva manyetetidam vai kuruksetram devanam

devayajanam sarvesam bhutanam brahmasadanam |

atra hi jantoh pranesutkramamanesu rudrastarakam

brahma vyacaste yenasavamrtibhutva moksibhavati |

tasmadavimuktameva niseveta | avimuktam na vimuncet |

evamevaitadyajnavalkya || 1||

atha hainam bharadvajah papraccha yajnavalkyam kim

tarakam kim tarayatiti | sa hovaca yajnavalkyastarakam

dirghanalam bindupurvakam dirghanalam punarmayam

namascandraya namo bhadraya nama ityetadbrahmatmikah

saccidanandakhya ityupasitavyam | akarah prathamaksaro

bhavati | ukarodvitiyaksaro bhavati | makarastrtiyaksaro

bhavati | ardhamatrascaturthaksaro bhavati | binduh pancamaksaro

bhavati | nadah sasthaksaro bhavati | tarakatvattarako bhavati |

tadeva tarakam brahma tvam viddhi | tadevopasitavyamiti jneyam | garbhajanmajaramaranasamsaramahadbhayatsantarayatiti |

tasmaducyate sadaksaram tarakamiti | | ya etattarakam brahma

brahmano nityamadhite | sa papmanam tarati | sa mrtyum tarati |

sa brahmahatyam tarati | sa bhrunahatyam tarati| sa samsaram tarati |

sa sarvam tarati | so'vimuktamashrito bhavati | sa mahanbhavati |

so'mrtatvam ca gacchati || 2||

atraite sloka bhavanti |

akaraksarasambhutah saumitrirvisvabhavanah |

ukaraksarasambhutah satrughnastaijasatmakah || 1||

prajnatmakastu bharato makaraksarasambhavah |

ardhamatratmako ramo brahmanandaikavigrahah || 2||

shriramasannidhyavasajjagadadharakarini |

utpattisthitisamharakarini sarvadehinam || 3||

sa sita bhavati jneya mulaprakrtisanjnita |

pranavatvatprakrtiriti vadanti brahmavadinah || 4|| iti||

omityetadaksaramidam sarvam tasyopavyakhyanam

bhutam bhavyam bhavisyaditi sarvamonkara eva |

yaccanyattrikalatitam tadapyonkara eva | sarvam

hyetadbrahma | ayamatma brahma so'yamatma

catuspajjagaritasthano bahihprajnah saptanga

ekonavimsatimukhah sthulabhugvaisvanarah

prathamah padah || svapnasthano'ntahprajnah

saptanga ekonavimsatimukhah praviviktabhuk taijaso

dvitiyah padah | yatra supto na kancana kamam

kamayate na kancana svapnam pasyati tatsusuptam |

susuptasthana ekibhutah prajnanaghanaevanandamayo

hyanandabhuk cetomukhah prajnastrtiyah padah |

esa sarvesvara esa sarvajna eso'ntaryamyesa

yonih sarvasya prabhavapyayau hi bhutanam |

nantahprajnam na bahihprajnam nobhayatahprajnam

na prajnam naprajnam na prajnanaghanamadrsya-

mavyavaharyamagrahyamalaksanamacintyamavyapadesya-

mekatmapratyayasaram prapancopasamam santam

sivamadvaitam caturtham manyante | sa atma sa vijneyah

sadojjvalo'vidyatatkaryahinah svatmabandhaharah sarvada

dvaitarahita anandarupah sarvadhisthanasanmatro

nirastavidyatamomoho'hameveti sambhavyahamonta-

tsadyatparambrahma ramacandrascidatmakah |

so'hamontadramabhadraparanjyotiraso'hamomitya-

tmanamadaya manasa brahmanaikikuryat ||

sada ramo'hamasmiti tattvatah pravadanti ye |

na te samsarino nunam rama eva na samsayah || ityupanisat ||

ya evam veda sa mukto bhavatiti yajnavalkyah ||

atha hainamatrih papraccha yajnavalkyam ya

eso'nanto'vyaktaparipurnanandaikacidatma

tam kathamaham vijaniyamiti | sa hovaca yajnavalkyah |

so'vimukta upasyo'yam | eso'nanto'vyakta atma

so'vimukte pratisthita iti | so'vimuktah kasminpratisthita iti |

varanayam nasyam ca madhye pratisthita iti ||

ka vai varana ka ca nasiti | janmantarakrtansarva-

ndosanvarayatiti tena varana bhavatiti |

sarvanindriyakrtanpapannasayatiti tena nasi bhavatiti |

katamaccasya sthanam bhavatiti | bhruvorghranasya ca

yah sandhih sa esa dyaurlokasya parasya ca sandhirbhavatiti |

etadvai sandhim sandhyam brahmavida upasata iti ||

so'vimukta upasya iti | so'vimuktam jnanamacaste yo

va etadevam veda || atha tam pratyuvaca |

shriramasya manum kasyam jajapa vrsabhadhvajah |

manvantarasahasraistu japahomarcanadibhih ||1||

tatah prasanno bhagavanchriramah praha sankaram |

vrnisva yadabhistam taddasyami paramesvara || 2|| iti ||

atha saccidanandatmanam shriramamisvarah papraccha |

manikarnyam mama ksetre gangayam va tate punah |

mriyeta dehi tajjantormuktirna'to varantaram || 3|| iti ||

atha sa hovaca shriramah ||

ksetre'smimstava devesa yatra kutrapi va mrtah |

krmikitadayo'pyasu muktah santu na canyatha || 4||

avimukte tava ksetre sarvesam muktisiddhaye |

aham sannihitastatra pasanapratimadisu || 5||

ksetre'sminyo'rcayedbhaktya mantrenanena mam siva |

brahmahatyadipapebhyo moksayisyami ma sucah || 6||

tvatto va brahmano vapi ye labhante sadaksaram |

jivanto mantrasiddhah syurmukta mam prapnuvanti te || 7||

mumursordaksine karne yasya kasyapi va svayam |

upadeksyasi manmantram sa mukto bhavita siva || 8||

iti shriramacandrenoktam || atha hainam bharadvajo

yajnavalkyamuvacatha kairmantraih stutah shriramacandrah

prito bhavati | svatmanam darsayati tanno bruhi bhagavanniti |

sa hovaca yajnavalkyah || purvam satyaloke shriramacandrenaivam

siksito brahma punaretaya gathaya namaskaroti ||

visvarupadharam visnum narayanamanamayam | 

purnanandaikavijnanam param brahmasvarupinam ||

manasa samsmaranbrahma tustava paramesvaram |

om yo ha vai shriramacandrah sa bhagavanadvaitaparamananda

atma yatparam brahma bhurbhuvah suvastasmai vai namo namah || 1||

yatha prathamamantroktavadyantau tatha sarvamantresu jnatavyau ||

yascakhandaikarasatma || 2|| yacca brahmanandamrtam || 3||

yattarakam brahma || 4|| yo brahma visnurmahesvaro yah sarvadevatma || 5||

ye sarve vedah sangah sasakhah setihasapuranah || 6||

yo jivantaratma || 7|| yah sarvabhutantaratma || 8||

ye devasuramanusyadibhavah || 9|| ye matsyakurmadyavatarah || 10||

yo'ntahkaranacatustayatma || 11|| yasca pranah || 12||

yasca yamah || 13|| yascantakah || 14|| yasca mrtyuh || 15||

yaccamrtam || 16|| yani ca pancamahabhutani || 17||

yah sthavarajangamatma || 18|| ye pancagnayah || 19||

yah sapta mahavyahrtayah || 20|| ya vidya || 21||

ya sarasvati || 22|| ya laksmih || 23|| ya gauri || 24||

ya janaki || 25|| yacca trailokyam || 26|| yah suryah || 27||

yah somah || 28|| yani ca naksatrani || 29|| ye ca nava grahah || 30||

ye castau lokapalah || 31|| ye castau vasavah || 32||

ye caikadasa rudrah || 33|| ye ca dvadisadityah || 34||

yacca bhutam bhavyam bhavisyat || 35||

yadbrahmandasya bahirvyaptam || 36|| yo hiranyagarbhah || 37||

ya prakrtih || 38|| yasconkarah || 39||

yascatasro'rdhamatrah || 40|| yah paramapurusah || 41||

yasca mahesvarah || 42|| yasca mahadevah || 43||

ya om namo bhagavate vasudevaya || 44|| yo mahavisnuh || 45||

yah paramatma || 46|| yo vijnanatma || 47||

om yo ha vai shriramacandrah sa bhagavanadvaitaparamananda atma |

yah saccidanandadvaitaikacidatma bhurbhuvah suvastasmai

vai namo namah || iti tanbrahmabravit | saptacatvarimsanmantrairnityam

devam stuvadhvam | tato devah prito bhavati | svatmanam darsayati |

tasmadya etairmantrairnityam devam stauti sa devam pasyati |

so'mrtatvam gacchatiti mahopanisat || 5||

atha hainam bharadvajo yajnavalkyamupasametyovaca 

shriramamantrarajasya mahatmyamanubruhiti | sa hovaca yajnavalkyah |

svaprakasah paranjyotih svanubhutyaikachinmayah |

tadeva ramacandrasya manoradyaksarah smrtah || 1||

akhandaikarasanandastarakabrahmavacakah |

ramayeti suvijneyah satyanandacidatmakah || 2||

namahpadam suvijneyam purnanandaikakaranam |

sada namanti hrdaye sarve deva mumuksavah || 3|| iti ||

ya evam mantrarajam shriramacandrasadaksaram nityamadhite |

so'gniputo bhavati | sa vayuputo bhavati | sa adityaputo bhavati |

sa somaputo bhavati | sa brahmaputo bhavati | sa visnuputo bhavati |

sa rudraputo bhavati | sarvairdevairjnato bhavati | sarvakratubhiristavanbhavati |

tenetihasapurananam rudranam satasahasrani japtani phalani bhavanti |

shriramacandramanusmaranena gayatryah satasahasrani japtani phalani

bhavanti | pranavanamayutakotijapa bhavanti | dasa purvandasottaranpunati |

sa panktipavano bhavati | sa mahanbhavati | so'mrtatvam ca gacchati ||

atraite sloka bhavanti |

ganapatyesu saivesu saktasauresvabhistadah |

vaisnavesvapi sarvesu ramamantrah phaladhikah || 4||

ganapatyadi mantresu kotikotigunadhikah |

mantrastesvapyanayasaphalado'yam sadaksarah || 5||

sadaksaro'yam mantrah syatsarvaghaughanivaranah |

mantraraja iti proktah sarvesamuttamottamah || 6||

krtam dine yadduritam paksamasartuvarsajam |

sarvam dahati nihsesam tularasimivanalah || 7||

brahmahatyasahasrani jnanajnanakrtani ca |

svarnasteyasurapanagurutalpayutani ca || 8||

kotikotisahasrani upapatakajanyapi |

sarvanyapi pranasyanti ramamantranukirtanat || 9||

bhutapretapisacadyah kusmandabrahmaraksasah |

duradeva pradhavanti ramamantraprabhavatah || 10||

aihalaukikamaisvaryam svargadyam paralaukikam |

kaivalyam bhagavattvam ca mantro'yam sadhayisyati || 11||

gramyaranyapasughnatvam sancitam durutam ca yat |

madyapanena yatpapam tadapyasu vinasayet || 12||

abhaksyabhakhaksanotpannam mithyajnanasamudbhavam |

sarvam viliyate ramamantrasyasyaiva kirtanat || 13||

srotriyasvarnaharanadyacca papamupasthitam |

ratnadescapaharena tadapyasu vinasayet || 14||

brahmanam ksatriyam vaisyam sudram hatva ca kilbisam |

sancinoti naro mohadyadyattadapi nasayet || 15||

gatvapi mataram mohadagamyascaiva yositah |

upasyanena mantrena ramastadapi nasayet || 16||

mahapatakapapisthasangatya sancitam ca yat |

nasayettatkathalapasayanasanabhojanaih || 17||

pitrmatrvadhotpannam buddhipurvamagham ca yat |

tadanusthanamatrenasarvametadviliyate || 18||

yatprayagaditirthoktaprayascittasatairapi |

naivapanodyate papam tadapyasu vinasayet || 19||

punyaksetresu sarvesu kuruksetradisu svayam |

buddhipurvamagham krtva tadapyasuvinasayet || 20||

krcchraistaptaparakadyairnanacandrayanairapi |

papam ca napanodyam yattadapyasu vinasayet || 21||

atmatulyasuvarnadidanairbahuvidhairapi |

kincidapyapariksinam tadapyasu vinasayet || 22||

avasthatritayesvevabuddhipurvamagham ca yat |

tanmantrasmaranenaiva nihsesam praviliyate || 23||

avasthatritayesvevam mulabandhamantram ca yat |

tattanmantropadesena sarvametatpranasyati || 24||

abrahmabijadosasca niyamatikramodbhvah |

strinam ca purusanam ca mantrenanena nasitah || 25||

yesu yesvapi desesu ramabhadra upasyate |

durbhiksadibhayam tesu na bhavettu kadacana || 26||

santah prasannavadano hyakrodho bhaktavatsalah |

anena sadrso mantro jagatsvapi na vidyate || 27||

samyagaradhito ramah prasidatyeva satvaram |

dadatyayusyamaisvaryamante visnupadam ca yat || 28||

tadetadrcabhyuktam |

rco aksare parame vyomanyasmindeva adhi visve niseduh |

yastanna veda kimrca karisyati ya ittadvidusta ime samasate |

tadvisnoh paramam padam sada pasyanti surayah |

diviva caksuratatam | tadvipraso vipanyavo jagrvamsah samindhate |

visnoryatparamam padam | om satyamityupanisat || 6||

om bhadram karnebhih srunuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvam sastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

iti ramottaratapinyupanisatsamapta ||

iti ramatapinyupanisatsamapta||