Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > ramarahasya upanisad

ramarahasya upanisad

 

kaivalyashrisvarupena rajamanam maho'vyayam |

pratiyogivinirmuktam shriramapadamasraye ||

om bhadram karnebhih srunuyama devah | bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhih | vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

om rahasyam ramatapatam vasudevam ca mudgalam |

sandilyam paingalam bhiksum mahaccharirakam sikha || 1||

sanakadya yogivarya anye ca rsayastatha |

prahladadya visnubhakta hanumantamathabruvan || 2||

vayuputra mahabaho kintattvam brahmavadinam |

puranesvastadasasu smrtisvastadasasvapi || 3||

caturvedesu sastresu vidyasvadhyatmike'pi ca |

sarvesu vidyadanesu vighnasuryesasaktisu |

etesu madhye kim tattvam kathaya tvam mahabala || 4||

hanumanhovaca ||

bho yogindrascaiva rsayo visnubhaktastathaiva ca |

srunudhvam mamakim vacam bhavabandhavinasinim || 5||

etesu caiva sarvesu tattvam ca brahma tarakam |

rama eva param brahma tattvam shriramo brahma tarakam || 6||

vayuptrenoktaste yogindra rsayo visnubhakta

hanumantam papracchuh ramasyangani no bruhiti |

hanumanhovaca | vayuputram vighnesam vanim durgam

ksetrapalakam suryam candram narayanam narasimham

vayudevam varaham tatsarvantsamatrantsitam laksmanam

satrughnam bharatam vibhisanam sugrivamangadam

jambavantam pranavametani ramasyangani janithah |

tanyangani vina ramo vighnakaro bhavati |

punarvayuputrenoktaste hanumantam papracchuh |

anjaneya mahabala vipranam grhasthanam pranavadhikarah

katham syaditi | sa hovaca shrirama evovaceti | yesameva

sadaksaradhikaro vartate tesam pranavadhikarah syannanyesam |

kevalamakarokaramakarardhamatrasahitam pranavamuhya

yo ramamantram japati tasya subhakaro'ham syam | tasya

pranavasthakarasyokarasya makarasyardhamatrayasca

rsischando devata tattadvarnavarnavasthanam

svaravedagnigunanuccaryanvaham pranavamantraddvigunam

japtva pascadramamantram yo japet sa ramo bhavatiti

ramenoktastasmadramangam pranavah kathita iti ||

vibhisana uvaca ||

simhasane samasinam ramam paulastyasudanam |

pranamya dandavadbhumau paulastyo vakyamabravit | | 7||

raghunatha mahabaho kevalam kathitam tvaya |

anganam sulabham caiva kathaniyam ca saulabham || 8||

shrirama uvaca | atha panca dandakani pitrghno

matrghno brahmaghno guruhananah kotiyatighno'nekakrtapapo

yo mama sannavatikotinamani japati sa tebhyah papebhyah

pramucyate | svayameva saccidanandasvarupo bhavenna kim |

punaruvaca vibhisanah | tatrapya sakto'yam kim karoti |

sa hovacemam | kaikaseya purascaranavidhavasakto

yo mama mahopanisadam mama gitam mannamasahasram

madvisvarupam mamastottarasatam ramasatabhidhanam

naradoktastavarajam hanumatproktam mantrarajatmakastavam

sitastavam ca ramasadaksarityadibhirmantrairyo mam

nityam stauti tatsadrso bhavenna kim bhavenna kim ||

iti prathamo'dhyayah || 1||

sanakadya munayo hanumantam papracchuh |

anjaneya mahabala tarakabrahmano ramacandrasya

mantragramam no bruhiti |

hanumanhovaca |

vahnistham sayanam visnorardhacandravibhusitam |

ekaksaro manuh prokto mantrarajah suradrumah || 1||

brahma munih syadgayatram chando ramasya devata |

dirghardhenduyujangani kuryadvahnyatmano manoh || 2||

bijasaktyadi bijena istarthe viniyojayet |

sarayutiramandaravedikapankajasane || 3||

syamam virasanasinam jnanamudropasobhitam |

vamorunyastataddhastam sitalaksmanasamyutam || 4||

aveksamanamatmanamatmanyamitatejasam |

suddhasphatikasankasam kevalam moksakanksaya || 5||

cintayanparamatmanam bhanulaksam japenmanum |

vahnirnarayano nadyo jatharah kevalo'pi ca || 6||

dvyaksaro mantrarajo'yam sarvabhistapradastatah |

ekaksaroktamrsyadi syadadyena sadangakam || 7||

taramayaramanangavaksvabijaisca sadvidhah

tryaksaro mantrarajah syatsarvabhistaphalapradah || 8||

dvyaksarascandrabhadranto dvividhaschaturaksarah |

rsyadi purvavajjneyametayosca vicaksanaih || 9||

sapratisthau ramau vayau hrtpancarno manurmatah |

visvamitrarsih proktah panktischando'sya devata ||10||

ramabhadro bijasaktih prathamarnamiti kramat |

bhrumadhye hrdi nabhyurvoh padayorvinyasenmanum || 11||

sadangam purvavadvidyanmantrarnairmanunastrakam |

madhye vanam kalpatarormule puspalatasane || 12||

laksmanena pragunitamaksnah konena sayakam |

aveksamanam janakya krtavyajanamisvaram || 13||

jatabharalasacchirsam syamam muniganavrtam |

laksmanena dhrtacchatramathava puspakopari || 14||

dasaasyamathanam santam sasugrivavibhisanam |

evam labdhva jayarthi tu varnalaksam japenmanum || 15||

svakamasaktivaglaksmistavadyah pancavarnakah |

sadaksarah sadvidhah syaccaturvargaphalapradah || 16||

pancasanmatrkamantravarnapratyekapurvakam |

laksmivanmanmathadisca taradih syadanekadha || 17||

shrimayamanmathaikaika bijadyantargato manuh |

caturvarnah sa eva syatsadvarno vanchitapradah || 18||

svahanto humphadanto va natyanto va bhavedayam |

astavimsatyuttarasatabhedah sadvarna iritah || 19||

brahma sammohanah saktirdaksinamurtireva ca |

agastyasca sivah prokta munayo'kramadime || 20||

chando gayatrasanjnam ca shriramascaiva devata |

athava kamabijadervisvamitro munirmanoh || 21||

chando devyadigayatri ramabhadro'sya devata |

bijasakti yathapurvam sadvarnanvinyasetkramat || 22||

brahmarandhre bhruvormadhye hrnnabhyurusu padayoh |

bijaih saddirghayuktairva mantrarnaiva sadangakam || 23||

kalabhodharakantikantamanisam virasanadhyasitam

    mudram jnanamayim dadhanamaparam hastambujam januni |

sitam parsvagatam saroruhakaram vidyunnibham raghavam

    pasyantam mukutangadadivividhakalpojjvalangam bhaje || 24||

shriramascandrabhadranto nento natiyuto dvidha |

saptaksaro mantrarajah sarvakamaphalapradah || 25||

taradisahitah so'pi dvividho'staksaro matah |

taram ramascaturthyatah krodastram vahnitalpaga || 26||

astarno'yam paro mantro rsyadih syatsadarnavat |

punarastaksarasyatha rama eva rsih smrtah || 27||

gayatram chanda ityasya devata rama eva ca |

taram shribijayugmam ca bijasaktyadayo matah || 28||

sadangam ca tatah kuryanmantrarnaireva buddhiman |

taram shribijayugmam ca ramaya nama uccaret || 29||

glaummom bijam vadenmayam hrdramaya punasca tam |

sivomaramamantro'yam vasvarnastu vasupradah || 30||

rsih sadasivah prokto gayatram chanda ucyate |

sivomaramacandro'tra devata parikirtitah || 31||

dirghaya mayayangani tarapancarnayuktaya |

ramam trinetram somardhadharinam sulinam param |

bhasmoddhulitasarvangam kapardinamupasmahe || 32||

ramabhiramam saundaryasimam somavatamsikam |

pasankusadhanurbanadharam dhyayettrilocanam || 33||

dhyayannevam varnalaksam japatarpanatatparah |

bilvapatraih phalaih puspaistilajyaih pankajairhunet || 34||

svayamayanti nidhayah siddhayasca surepsitah |

punarastaksarasyatha brahmagayatra raghavah || 35||

rsyadayastu vijneyah shribijam mama saktikam |

tatprityai viniyogasca mantrarnairangakalpana || 36||

keyurangadakankanairmanigatairvidyotamanam sada

     ramam parvanacandrakotisadrsacchatrena vai rajitam |

hemastambhasahasrasodasayute madhye mahamandape

     devesam bharatadibhih parivrtam ramam bhaje syamalam || 37||

kim mantrairbahubhirvinasvaraphalairayasasadhyairvrta

     kincillobhavitanamatraviphalaih samsaraduhkhavahaih |

ekah sannapi sarvamantraphalado lobhadidosojjhitah

     shriramah saranam mameti satatam mantro'yamastaksarah || 38||

evamastaksarah samyak saptadha parikirtitah |

ramasaptaksaro mantra adyante tarasamyutah || 39||

navarno mantrarajah syacchesam sadvarnavannyaset |

janakivallabham nentam vahnerjayahumadikam || 40||

dasaksaro'yam mantrah syatsarvabhistaphalapradah |

dasaksarasya mantrasya vasistho'sya rsirvirat || 41||

chando'sya devata ramah sitapaniparigrahah |

adyo bijam dvithah saktih kamenangakriya mata || 42||

sirolalatabhrumadhye talukarnesu hrdyapi |

nabhurujanupadesu dasarnanvinyasenmanoh || 43||

ayodhyanagare ratnacitre sauvarnamandape |

mandarapuspairabaddhavitane toranancite || 44||

simhasane samasinam puspakopari raghavam |

raksobhirharibhirdevairdivyayanagataih subhaih || 45||

samstuyamanam munibhih prahvaisca parisevitam |

sitalankrtavamangam laksmanenopasevitam ||46||

syamam prasannavadanam sarvabharanabhusitam |

dhyayannevam japenmantram varnalaksamananyadhih || 47||

ramam nentam dhanuspanaye'ntah syadvahnisundari |

dasaksaro'yam mantrah syanmunirbrahma virat smrtah || 48||

chandastu devata prokto ramo raksasamardanah |

sesam tu purvavatkuryaccapabanadharam smaret || 49||

taramayaramanangavaksvabijaisca sadvidhah |

dasarno mantrarajah syadrudravarnatmako manuh || 50||

sesam sadarnavajjneyam nyasadhyanadikam budhaih |

dvadasaksaramantrasya shrirama rsirucyate || 51||

jagati chanda ityuktam shriramo devata matah |

pranavo bijamityuktah klim saktirhrim ca kilakam || 52||

mantrenangani vinyasya sistam purvavadacaret |

taram mayam samuccarya bharatagraja ityapi || 53||

ramam klim vahnijayantam mantroyam dvadasaksarah |

om hrdbhagavate ramacandrabhadrau ca neyutau || 54||

arkarno dvividho'pyasya rsidhyanadipurvavat |

chandastu jagati caiva mantrarnairangakalpana || 55||

shrirameti padam coktva jayarama tatah param |

jayadvayam vadetprajno rameti manurajakah || 56||

trayodasarna rsyadi purvavatsarvakamadah |

padadvayadviravrtterangam dhyanam dasarnavat || 57||

taradisahitah so'pi sa caturdasavarnakah |

trayodasarnamuccarya pascadrameti yojayet || 58||

sa vai pancadasarnastu japatam kalpabhuruhah |

namasca sitapataye ramayeti hanadvayam || 59||

tatastu kavacastrantah sodasaksara iritah |

tasyagastyarsischando brhati devata ca sah || 60||

ram bijam saktirastram ca kilakam humitiritam |

dvipancatricaturvarnaih sarvairangam nyasetkramat || 61||

taradisahitah so'pi mantrah saptadasaksarah |

taram namo bhagavate ram nentam maha tatah || 62||

purusaya padam pascaddhrdanto'stadasaksarah |

visvamitro munischando gayatram devata ca sah || 63||

kamadisahitah so'pi mantra ekonavimsakah |

taram namo bhagavate ramayeti padam vadet || 64||

sarvasabdam samuccarya saubhagyam dehi me vadet |

vahnijayam tathoccarya mantro vimsarnako matah || 65||

taram namo bhagavate ramaya sakalam vadet |

apannivaranayeti vahnijayam tato vadet || 66||

ekavimsarnako mantrah sarvabhistaphalapradah |

taram rama svabijam ca tato dasarathaya ca || 67||

tatah sitavallabhaya sarvabhistapadam vadet |

tato daya hrdanto'yam mantro dvavimsadaksarah || 68||

taram namo bhagavate viraramaya samvadet |

kala satrun hana dvandvam vahnijayam tato vadet || 69||

trayovimsaksaromantrah sarvasatrunibarhanah |

visvamitro munih prokto gayatrichanda ucyate || 70||

devata viraramo'sau bijadyah purvavanmatah |

mulamantravibhagena nyasankrtva vicaksanah || 71||

saram dhanusi sandhaya tisthantam ravanonmukham |

vajrapanim ratharudham ramam dhyatva japenmanum || 72||

taram namo bhagavate shriramaya padam vadet |

tarakabrahmane coktva mam taraya padam vadet || 73||

namastaratmako mantrascaturvimsatimantrakah |

bijadikam yatha purvam sarvam kuryatsadarnavat || 74||

kamastaro natiscaiva tato bhagavatepadam |

ramacandraya coccarya sakaleti padam vadet || 75||

janavasyakarayeti svaha kamatmako manuh |

sarvavasyakaro mantrah pancavimsativarnakah || 76||

adau tarena samyukto mantrah sadvimsadaksarah |

ante'pi tarasamyuktah saptavimsativarnakah || 77||

taram namo bhagavate raksoghnavisadaya ca |

sarvavighnantsamuccarya nivaraya padadvayam || 78||

svahanto mantrarajo'yamastavimsativarnakah |

ante tarena samyukta ekonatrimsadaksarah || 79||

adau svabijasamyuktastrimsadvarnatmako manuh |

ante'pi tena samyukta ekatrimsatmakah smrtah || 80||

ramabhadra mahesvasa raghuvira nrpottama |

bho dasasyantakasmakam shriyam dapaya dehi me || 81||

anustubha rsi ramaschando'nustupsa devata |

ram bijamasya yam saktiristarthe viniyojayet || 82||

padam hrdi ca vinyasya padam sirasi vinyaset |

sikhayam pancabhirnyasya trivarnaih kavacam nyaset || 83||

netrayoh pancavarnaisca dapayetyastramucyate |

capabanadharam syamam sasugrivabibhisanam || 84||

hatva ravanamayantam krtatrailokyaraksanam |

ramacandram hrdi dhyatva dasalaksam japenmanum || 85||

vadeddasarathayeti vidmaheti padam tatah |

sitapadam samuddhrtya vallabhaya tato vadet || 86||

dhimahiti vadettanno ramascapi pracodayat

taradiresa gayatri muktimeva prayacchati || 87||

mayadirapi vaidustyam ramadisca shriyahpadam |

madanenapi samyuktah sa mohayati medinim || 88||

panca trini sadarnaisca trini catvari varnakaih |

catvari ca caturvarnairanganyasam prakalpayet || 89||

bijadhyanadikam sarvam kuryatsadvarnavatkramat |

taram namo bhagavate caturthya raghunandanam || 90||

raksoghnavisadam tadvanmadhureti vadettatah |

prasannavadanam nentam vadedamitatejase || 91||

balaramau caturthyantau visnum nentam natistatah |

prokto malamanuh saptacatvarimsadbhiraksaraih || 92||

rsischando devatadi brahmanustubharaghavah |

saptartusaptadasa sadrudrasankhyaih sadangakam || 93||

dhyanam dasaksaram proktam laksamekam japenmanum |

shriyam sitam caturthyantam svahanto'yam sadaksarah || 94||

janako'sya rsischando gayatri devata manoh |

sita bhagavati prokta shrim bijam natisaktikam || 95||

kilam sita caturthyantamistarthe viniyojayet |

dirghasvarayutadyena sadangani prakalpayet || 96||

svarnabhamambujakaram ramalokanatatparam |

dhyayetsatkonamadhyastharamankopari sobhitam || 97||

lakaram tu samuddhrtya laksmanaya namontakah |

agastyarsirasyatha gayatram chanda ucyate || 98||

laksmano devata prokto lam bijam saktirasya hi |

namastu viniyogo hi purusartha catustaye || 99||

dirghabhaja svabijena sadangani prakalpayet |

dvibhujam svarnaruciratanum padmanibheksanam || 100||

dhanurbanadharam devam ramaradhanatatparam |

bhakaram tu samuddhrtya bharataya namontakah || 101||

agastyarsirasyatha sesam purvavadacaret |

bharatam syamalam santam ramasevaparayanam || 102||

dhanurbanadharam viram kaikeyitanayam bhaje |

sam bijam tu samuddhrtya satrughnaya namontakah |

rsyadayo yathapurvam viniyogo'rinigrahe || 103||

dvibhujam svarnavarnabham ramasevaparayanam |

lavanasurahantaram sumitratanayam bhaje || 104||

hrm hanumamscaturthyantam hrdanto mantrarajakah |

ramacandra rsih prokto yojayetpurvavatkramat || 105||

dvibhujam svarnavarnabham ramasevaparayanam |

maunjikaupinasahitam mam dhyayedramasevakam || iti|| 106||

iti ramarahasyopanisadi dvitiyo'dhyayah || 2||

sanakadya munayo hanumantam papracchuh |

anjaneya mahabala purvoktamantranam

pujapithamanubruhiti | hanuman hovaca |

adau satkonam | tanmadhye ramabijam sashrikam |

tadadhobhage dvitiyantam sadhyam | bijordhvabhage

sasthyantam sadhakam | parsve drstibije tatparito

jivapranasaktivasyabijani | tatsarvam sanmukhonmukhabhyam

pranavabhyam vestanam | agnisasuravayavyapurahprsthesu

satkonesu dirghabhanji | hrdayadimantrah kramena |

ram rim rum raim raum rah iti dirghabhaji tadyuktahrdayadyastrantam |

satkonaparsve ramamayabije | konagre varaham humiti |

tadbijantarale kamabijam | parito vagbhavam | tato vrttatrayam

sastapatram | tesu dalesu svaranastavarganpratidalam

malamanuvarnasatkam | ante pancaksaram |

taddalakapolesvastavarnan | punarastadalapadmam |

tesu dalesu narayanastaksaro mantrah | taddalakapolesu

shribijam | tato vrttam | tato dvadasadalam | tesu dalesu

vasudevadvadasaksaro mantrah | taddalakapolesvadiksantan |

tato vrttam | tatah sodasadalam | tesu dalesu hum phat

natisahitaramadvadasaksaram | taddalakapolesu mayabijam |

sarvatra pratikapolam dviravrttya hram sram bhram bram bhramam srum

jram | tato vrttam | tato dvatrimsaddalapadmam | tesu dalesu

nrsimhamantrarajanustubhamanrah | taddalakapolesvastava-

svekadasarudradvadasadityamantrah pranavadinamonta-

scaturthyantah kramena | tadbahirvasatkaram paritah | tato

rekhatrayayuktam bhupuram | dvadasadiksu rasyadibhusitam |

astanagairadhisthitam | caturdiksu narasimhabijam |

vidiksu varahabijam | etatsarvatmakam yantram sarvakamapradam

moksapradam ca | ekaksaradinavaksarantanametadyantram

bhavati | taddasavaranatmakam bhavati | satkonamadhye

sangam raghavam yajet | satkonesvangaih

prathama vrtih | astadalamule atmadyavaranam |

tadagre vasudevadyavaranam | dvitiyastadalamule

ghrstadyavaranam | tadagre hanumadadyavaranam |

dvadasadalesu vasisthadyavaranam | sodasadalesu

niladyavaranam | dvatrimsaddalesu dhruvadyavaranam |

bhupurantarindradyavaranam | tadbahirvajradyavaranam |

evamabhyarcya manum japet ||

atha dasaksaradidvatrimsadaksarantanam mantranam

pujapithamucyate | adau satkonam | tanmadhye svabijam |

tanmadhye sadhyanamani | evam kamabijavestanam | tam

sistena navarnena vestanam | satkonesu

sadanganyagnisasuravayavyapurvaprsthesu |

tatkapolesu shrimaye | konagre krodham | tato vrttam |

tato'stadalam | tesu dalesu satsankhyaya

malamanuvarnan | taddalakapolesu sodasa svarah |

tato vrttam | tatparita adiksantam | tadbahirbhupuram

sastasulagram | diksu vidiksu narasimhavarahe |

etanmahayantram | adharasaktyadivaishnavapitham |

angaih prathama vrtih | madhye ramam | vamabhage

sitam | tatpuratah sarngam saram ca | astadalamule

hanumadadidvitiyavaranam | ghrstyaditrtiyavaranam |

indradibhiscaturthi | vajradibhih pancami | etadyantraradhana-

purvakam dasaksaradimantram japet | ||

iti ramarahasyopanisadi trtiyo'dhyayah || 3||

sanakadya munayo hanumantam papracchuh |

shriramamantranam purascaranavidhimanubruhiti |

hanumanhovaca |

nityam trisavanasnayi payomulaphaladibhuk |

athava payasaharo havisyannada eva va || 1||

sadsaisca parityaktah svasramoktavidhim caran |

vanitadisu vakkarmamanobhirnihsprhah sucih || 2||

bhumisayi brahmacari niskamo gurubhaktiman |

snanapujajapadhyanahomatarpanatatparah || 3||

gurupadistamargena dhyayanramamananyadhih |

suryendugurudipadigobrahmanasamipatah || 4||

shriramasannidhau mauni mantrarthamanucintayan |

vyaghracarmasane sthitva svastikadyasanakramat || 5||

tulasiparijatashrivrksamuladikasthale |

padmaksatulasikastharudraksakrtamalaya || 6||

matrkamalaya mantri manasaiva manum japet |

abhyarcya vaisnave pithe japedaksaralaksakam || 7||

tarpayettaddasamsena payasattaddasamsatah |

juhuyadgoghrtenaiva bhojayettaddasamsatah || 8||

tatah puspanjalim mulamantrena vidhivaccaret |

tatah siddhamanurbhutva jivanmukto bhavenmunih || 9||

animadirbhajatyenam yunam varavadhuriva |

aihikesu ca karyesu mahapatsu ca sarvada || 10||

naiva yojyo ramamantrah kevalam moksasadhakah |

aihike samanuprapte mam smaredramasevakam || 11||

yo ramam samsmarennityam bhaktya manuparayanah |

tasyahamistasamsiddhyai diksito'smi munisvarah || 12||

vanchitartham pradasyami bhaktanam raghavasya tu |

sarvatha jagaruko'smi ramakaryadhurandharah || 13||

iti ramarahasyopanisadi caturtho'dhyayah || 4||

sanakadya munayo hanumantam papracchuh |

shriramamantrarthamanubruhiti | hanumanhovaca |

sarvesu ramamantresu mantrarajah sadaksarah |

ekadhaya dvidha tredha caturdha pancadha tatha || 1||

satsaptadhastadha caiva bahudhayam vyavasthitah |

sadaksarasya mahatmyam sivo janati tattvatah || 2||

shriramamantrarajasya samyagartho'yamucyate |

narayanastaksare ca sivapancaksare tatha |

sarthakarnadvayam ramo ramante yatra yoginah |

rakaro vahnivacanah prakasah paryavasyati || 3||

saccidanandarupo'sya paramatmartha ucyate |

vyanjanam niskalam brahma prano mayeti ca svarah || 4||

vyanjanaih svarasamyogam viddhi tatpranayojanam |

repho jyotirmaye tasmatkrtamakarayojanam || 5||

makaro'bhyudayarthatvatsa mayeti ca kirtyate |

so'yam bijam svakam yasmatsamayam brahma cocyate || 6||

sabinduh so'pi purusah sivasuryendurupavan |

jyotistasya sikha rupam nadah saprakrtirmatah || 7||

prakrtih purusascobhau samayadbrahmanah smrtau |

bindunadatmakam bijam vahnisomakalatmakam || 8||

agnisomatmakam rupam ramabije pratisthitam |

yathaiva vatabijasthah prakrtasca mahadrumah || 9||

tathaiva ramabijastham jagadetaccaracaram |

bijoktamubhayarthatvam ramanamani drsyate || 10||

bijam mayavinirmuktam param brahmeti kirtyate |

muktidam sadhakanam ca makaro muktido matah || 11||

marupatvadato ramo bhuktimuktiphalapradah |

adyo ra tatpadarthah syanmakarastvampadarthavan || 12||

tayoh samyojanamasityarthe tattvavido viduh |

namastvamartho vijneyo ramastatpadamucyate || 13||

asityarthe caturthi syadevam mantresu yojayet |

tattvamasyadivakyam tu kevalam muktidam yatah || 14||

bhuktimuktipradam caitattasmadapyatiricyate |

manusvetesu sarvesamadhikaro'sti dehinam || 15||

mumuksunam viraktanam tatha casramavasinam |

pranavatvatsada dhyeyo yatinam ca visesatah |

ramamantrarthavijnani jivanmukto na samsayah || 16||

ya imamupanisadamadhite so'gniputo bhavati |

sa vayuputo bhavati | surapanatputo bhavati |

svarnasteyatputo bhavati | brahmahatyaputo bhavati |

sa ramamantranam krtapurascarano ramacandro bhavati |

tadetadrcabhyuktam |

sada ramo'hamasmiti tattvatah pravadanti ye |

na te samsarino nunam rama eva na samsayah || om satyamityupanisat ||

om bhadram karnebhih srunuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

om santih santih santih ||

iti shriramarahasyopanisatsamapta ||