Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > prasna upanisad

prasna upanisad

 

om bhadram karnebhih srnuyama deva

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvam sastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah

      svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih

      svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

 

om sukesa ca bharadvajah saibyasca satyakamah sauryayani

ca gargyah kausalyascasvalayano bhargavo vaidarbhih kabandhi

katyayanaste haite brahmapara brahmanisthah param

brahmanvesamana esa ha vai tatsarvam vaksyatiti te ha

samitpanayo bhagavantam pippaladamupasannah || 1||

 

tan ha sa rsiruvaca bhuya eva tapasa brahmacaryena sraddhaya

samvatsaram samvatsyatha

yathakamam prasnan prcchata yadi vijnasyamah sarvam ha vo

vaksyama iti || 2||

 

atha kabandhi katyayana upetya papraccha |

bhagavan kute ha va imah prajah prajayanta  iti || 3||

 

tasmai sa hovaca prajakamo vai prajapatih sa tapo'tapyata

sa tapastaptva sa mithunamutpadayate | rayim ca pranam

cetyetau me bahudha prajah karisyata iti || 4||

 

adityo ha vai prano rayireva candrama rayirva etat

sarvam yanmurtam camurtam ca tasmanmurtireva rayih || 5||

 

athaditya udayanyatpracim disam pravisati tena pracyan

pranan rasmisu sannidhatte | yaddaksinam yat praticim

yadudicim

yadadho yadurdhvam yadantara diso yat sarvam prakasayati

tena sarvan pranan rasmisu sannidhatte || 6||

 

sa esa vaisvanaro visvarupah prano'gnirudayate |

tadetadrca'bhyuktam || 7||

 

visvarupam harinam jatavedasam

parayanam jyotirekam tapantam |

sahasrarasmih satadha vartamanah

pranah prajanamudayatyesa suryah || 8||

 

samvatsaro vai prajapatistasyayane daksinam cottaram ca |

tadye ha vai tadistapurte krtamityupasate te candramasameva

lokamabhijayante | ta eva punaravartante tasmadeta rsayah

prajakama daksinam pratipadyante | esa ha vai rayiryah

pitryanah || 9||

 

athottarena tapasa brahmacaryena sraddhaya

vidyaya''tmanamanvisyadityamabhijayante |   etadvai

prananamayatanametadamrtamabhayametat parayanametasmanna

punaravartanta ityesa nirodhastadesa slokah || 10||

 

pancapadam pitaram dvadasakrtim

diva ahuh pare ardhe purisinam |

atheme anya u pare vicaksanam

saptacakre sadara ahurarpitamiti || 11||

 

maso vai prajapatistasya krishnapaksa eva rayih

suklah pranastasmadeta rsayah sukla istam kurvantitara

itarasmin || 12||

 

ahoratro vai prajapatistasyahareva prano ratrireva rayih

pranam va ete praskandanti ye diva ratya samyujyante

brahmacaryameva tadyadratrau ratya samyujyante || 13||

 

annam vai prajapatistato ha vai tadretastasmadimah prajah

prajayanta iti || 14||

 

tadye ha vai tat prajapativratam caranti te mithunamutpadayante |

tesamevaisa brahmaloko yesam tapo brahmacaryam yesu satyam

pratistitam || 15||

 

tesamasau virajo brahmaloko na yesu jihmamanrtam na

maya ceti || 16||

 

iti prasnopanisadi prathamah prasnah ||

 

atha hainam bhargavo vaidarbhih papraccha | bhagavan katyeva

devah pracam didharayante katara etat prakasayante kah

punaresam varistha iti || 1 ||

 

tasmai sa hovacakaso ha va esa devo vayuragnirapah

prthivi vanmanascaksuh srotram ca | te prakasyabhivadanti

vayametadbanamavastabhya vidharayamah || 2 ||

 

tan varisthah prana uvaca | ma mohamapadyatha ahamevaitat

pancadha''tmanam pravibhajyaitadbanamavastabhya

vidharayamiti

te'sraddadhana babhuvuh || 3 ||

 

so'bhimanadurdhvamutkramata iva tasminnutkramatyathetare sarva

evotkramante tasmisca pratisthamane sarva eva pratisthante |

tadyatha maksika madhukararajanamutkramantam sarva evotkramante

tasmisca pratsthamane sarva eva pratistanta evam

vanmanascaksuh

srotram ca te pritah pranam stunvanti || 4 ||

 

eso'gnistapatyesa surya

esa parjanyo maghavanesa vayuh

esa prthivi rayirdevah

sadasaccamrtam ca yat || 5 ||

 

ara iva rathanabhau prane sarvam pratisthitam |

rco yajum si samani yajnah ksatram brahma ca || 6 ||

 

prajapatiscarasi garbhe tvameva pratijayase |

tubhyam prana prajastvima balim haranti

yah pranaih pratitisthasi || 7 ||

 

devanamasi vahnitamah pitrnam prathama svadha |

rsinam caritam satyamatharvangirasamasi || 8 ||

 

indrastvam prana tejasa rudro'si pariraksita |

tvamantarikse carasi suryastvam jyotisam patih || 9 ||

 

yada tvamabhivarsasyathemah prana te prajah |

anandarupastisthanti kamayannam bhavisyatiti || 10 ||

 

vratyastvam pranaikarsaratta visvasya satpatih |

vayamadyasya datarah pita tvam matarisva nah || 11 ||

 

ya te tanurvaci pratisthita ya srotre ya ca caksusi |

ya ca manasi santata sivam tam kuru motkramih || 12 ||

 

pranasyedam vase sarvam tridive yat pratisthitam |

mateva putran raksasva  shrisca prajnam ca vidhehi na iti || 13 ||

 

iti prasnopanisadi dvitiyah prasnah ||

 

atha hainam kausalyascasvalayanah papraccha | bhagavan kuta

esa prano jayate kathamayatyasminsarira atmanam  va

pravibhajya katham pratisthate kenotkramate katham bahyamabhidhate

kathamadhyatmamiti || 1||

 

tasmai sa houvacatiprascan prcchasi brahmistho'siti

tasmatte'ham bravimi ||2||

 

atmana esa prano jayate | yathaisa puruse

chayaitasminnetadatatam

manokrtenayatyasminsarire ||3||

 

yatha samradevadhikrtan viniyunkte | etan gramanotan

gramanadhitistasvetyevamevaisa prana itaran pranan prthak

prthageva sannidhatte

 

payupasthe'panam caksuhsrotre mukhanasikabhyam pranah

svayam

pratistate madhye tu samanah | esa hyetaddhutamannam samam

nayati

tasmadetah saptarciso bhavanti || 5||

 

hrdi hyesa atma | atraitadekasatam nadinam tasam satam

satamekaikasya dvasaptatirdvasaptatih

pratisakhanadisahasrani

bhavantyasu vyanascarati || 6||

 

athaikayordhva udanah punyena punyam lokam nayati papena

papamubhabhyameva manusyalokam || 7||

 

adityo ha vai bahyah prana udayatyesa hyenam caksusam

pranamanugrhnanah | prthivyam ya devata saisa purusasya

apanamavastabhyantara yadakasah sa samano vayurvyanah || 8||

 

tejo ha va udanastasmadupasantatejah | punarbhavamindriyairmanasi sampadhyamanaih || 9||

 

yaccittastenaisa pranamayati | pranastejasa yuktah sahatmana

tathasankalpitam lokam nayati || 10||

 

ya evam vidvan pranam veda na hasya praja hiyate'mrto

bhavati tadesah slokah || 11||

 

utpattimayatim sthanam vibhutvam caiva pancadha |

adhyatmam caiva pranasya vijnayamrtamasnute

vijnayamrtamasnuta iti || 12||

 

iti prasnopanisadi trtiyah prasnah ||

 

atha hainam sauryayani gargyah papraccha | bhagavannetasmin

puruse kani svapanti kanyasminjagrati katara esa devah

svapnan pasyati kasyaitat  sukham bhavati kasminnu sarve

sampratistita bhavantiti || 1||

 

tasmai sa hovaca | yatha gargya maricayo'rkasyastam

gacchatah sarva etasmimstejomandala ekibhavanti | tah punah

punarudayatah pracarantyevam ha vai tat sarvam pare deve

manasyekibhavati

tena tarhyesa puruso na srnoti na pasyati na

jighrati na rasayate na sprsate nabhivadate nadatte nanandayate

na visrjate neyayate svapitityacaksate || 2||

 

pranagraya evaitasmin pure jagrati | garhapatyo ha

va eso'pano vyano'nvaharyapacano yadgarhapatyat praniyate

pranayanadahavaniyah pranah || 3||

 

yaducchvasanihsvasavetavahuti samam nayatiti sa  samanah |

mano ha vava yajamanah | istaphalamevodanah | sa

enam yajamanamaharaharbrahma gamayati || 4||

 

atraisa devah svapne mahimanamanubhavati | yaddrstam

drstamanupasyati

srutam srutamevarthamanusrnoti desadigantaraisca

pratyanubhutam

punah punah pratyanubhavati drstam cadrstam ca srutam

casrutam

canubhutam cananubhutam ca sccasacca sarvam pasyati sarvah

pasyati || 5||

 

sa yada tejasa'bhibhuto bhavati | atraisa devah svapnanna

pasyatyatha yadaitasminsarira etatsukham bhavati || 6||

 

sa yatha sobhya vayamsi vasovrksam sampratisthante | evam

ha vai tat sarvam para atmani sampratisthate || 7||

 

prthivi ca prthivimatra capascapomatra ca tejasca

tejomatra ca vayusca vayumatra cakasascakasamatra

ca caksusca drastavyam ca srotram ca srotavyam ca granam ca

ghratavyam ca rasasca rasayitavyam ca tvakca sparsayitavyam ca

vakca vaktavyam ca hastau cadatavyam copasthascanandayitavyam

ca payusca visarjayitavyam ca yadau ca gantavyam ca manasca

mantavyam ca buddhisca boddhivyam cahankarascahankartavyam ca

cittam ca cetayitavyam ca tejasca vidyotayitavyam ca pranasca

vidyarayitavyam ca || 8||

 

esa hi drasta sprasta srota ghrata rasayita manta

boddha karta vijnanatma purusah | sa pare'ksara atmani

sampratisthate || 9||

 

paramevaksaram pratipadyate sa yo ha vai

tadacchayamasariramlohitam

subhramaksaram vedayate yastu somya | sa sarvajnah sarvo bhavati |

tadesa slokah || 10||

 

vijnanatma saha devaisca sarvaih

prana bhutani sampratisthanti yatra

tadaksaram vedayate yastu somya

sa sarvajnah sarvamevaviveseti || 11||

 

iti prasnopanisadi caturthah prasnah ||

 

atha hainam saibyah satyakamah papraccha | sa yo ha

vai tabhdagavanmanusyesu prayanantamonkaramabhidhyayita |

katamam

vava sa tena lokam jayatiti | tasmai sa hovaca || 1||

 

etadvai satyakama param caparam ca brahma yadonkarah |

tasmadvidvanetenaivayatanenaikataramanveti || 2||

 

sa yadhyekamatramabhidhyayita sa tenaiva samveditasturnameva

jagatyabhisampadhyate | tamrco manusyalokamupanayante sa tatra

tapasa brahmacaryena sraddhaya sampanno mahimanamanubhavati || 3||

 

atha yadi dvimatrena manasi sampadhyate so'ntariksam

yajurbhirunniyate somalokam | sa somaloke vibhutimanubhuya

punaravartate || 4||

 

yah punaretam trimatrenomityetenaivaksarena param purusamabhi-

dhyayita sa tejasi surye sampannah | yatha padodarastvaca

vinirbhucyata evam ha vai sa papmana vinirbhuktah sa

samabhirunniyate brahmalokam sa etasmajjivaghanat paratparam

purusayam purusamiksate | tadetau slokau bhavatah || 5||

 

tisro matra mratyumatyah prayukta

anyonyasaktah anaviprayuktah |

kriyasu bahyabhyantaramadhyamasu

samyak prayuktasu na kampate jnah || 6||

 

rgbhiretam yajurbhirantariksam

samabhiryat tat kavayo vedayante |

tamonkarenaivayatanenanveti vidvan

yattacchantamajaramamrtamabhayam param ceti || 7||

 

iti prasnopanisadi pancamah prasnah ||

 

atha hainam sukesa bharadvajah papraccha | bhagavan

hiranyanabhah

kausalyo rajaputro mamupetyaitam prasnamaprcchata | sodasakalam

bharadvaja purusam vettha | tamaham kumarambruvam nahamimam

veda |

yadhyahamimamavedisam katham te navaksyamiti | samulo va

esa parisusyati yo'nrtamabhivadati tasmannarhamyanrtam vaktum |

sa tusnim rathamaruhya pravavraja | tam tva prcchami kvasau

purusa iti || 1||

 

tasmai sa hovaca | ihaivantahsarire sobhya sa puruso

yasminnatah sodasakalah prabhavantiti || 2||

 

sa iksacakre | kasminnahamutkranta utkranto bhavisyami

kasminva pratistite pratistasyamiti || 3||

 

sa pranamasrjata pranacchraddham kham vayurjyotirapah

prthivindriyam manah | annamannadviryam tapo mantrah karma

loka

lokesu ca nama ca || 4||

 

sa yathema nadhyah syandamanah samudrayanah samudram

prapyastam

gacchanti bhidhyete tasam namarupe samudra ityevam procyate |

evamevasya paridrasturimah sodasakalah purusayanah

purusam

prapyastam gacchanti bhidhyete casam namarupe purusa ityevam

procyate sa eso'kalo'mrto bhavati tadesa slokah || 5||

 

ara iva rathanabhau kala yasminpratistitah |

tam vedhyam purusam veda yatha ma vo mrtyuh parivyatha iti || 6||

 

tan hovacaitavadevahametat param brahma veda | natah

paramastiti || 7||

 

te tamarcayantastvam hi nah pita yo'smakamavidhyayah

param param tarayasiti | namah paramarsibhyo namah

paramarsibhyah || 8||

 

iti prasnopanisadi sasthah prasnah ||

 

om bhadram karnebhih srnuyama deva

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvam sastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah

svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih

svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||