Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > pranagnihotra upanisad

pranagnihotra upanisad

 

sarirayajnasamsuddhacittasanjatabodhatah |

munayo yatpadam yanti tadramapadamasraye ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam

karavavahai || tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

harih om || athatah sarvopanisatsaram samsarajnanatita-

mantrasuktam sarirayajnam vyakhyasyamah | yasminneva

purusah sarire vinapyagnihotrena vinapi sankhyayogena

samsaravimuktirbhavatiti | svena vidhinannam bhumau niksipya

ya osadhih somarajniriti tisrbhirannapata iti dvabhya-

manumantrayate | ya osadhayah somarajnirbahvih satavicaksanah |

brhaspatiprasutasta no muncatvamhasah || 1||

yah phalinirya aphala apuspa yasca puspinih |

brhaspatiprasutasta no muncatvamhasah || 2||

jivala nagharisam mate badhnamosadhim |

yatayayu rupaharadapa raksamsi catayat || 3||

annapate'nnasya no vehyanamivasya susminah |

prapradataram tarisa urjam no dhehi dvipade catuspade || 4||

yadannamagnirbahudha viraddhi

   rudraih prajagdham yadi va pisacaih |

sarvam tadisano abhayam krnotu

   sivamisanaya svaha || 5||

antascarasi bhutesu guhayam visvatomukhah |

tvam yajnastvam brahma tvam rudrastavam visnustvam vasatkara

apo jyoti raso'mrtam brahma bhurbhuvah suvaronnamah |

apah punantu prthivim prthivi puta punatu mam |

punantu brahmanaspatirbrahmaputa punatu mam |

yaducchistamabhojyam yadva duscaritam mama |

sarvam punantu mamapo'satam ca pratigraham svaha |

amrtamasya mrtopastaranamasyamrtam prane juhomyamasisyanto'si |

pranaya svaha | apanaya svaha | vyanaya svaha | udanaya svaha |

samanaya svaha | iti kanisthikangulyangusthena ca prane juhoti |

anamikayapane | madhyamaya vyane | sarvabhirudane | pradesinya samane |

tusnimekamekarsau juhoti | dve ahavaniye |

ekam daksinagnau | ekam garhapatye | ekam sarvaprayascittiye ||

athapidhanamasyamrtatvayopasprsya punaradaya punarupasprset |

sa te prana va''po grhitva hrdayamanvalabhya japet |

prano agnih paramatma pancavayubhiravrtah |

abhayam sarvabhutebhyo na me bhitih kadacana || 1||

iti prathamah khandah || 1||

visvo'si vaisvanaro visvarupam tvaya dharyate

jayamanam | visvam tvahutathah sarva yatra

brahma'mrto'si | mahanavo'yam puruso

yo'ngusthagre pratisthitah | tamadbhih parisincami

so'syante amrtaya ca | anavityesa bahyatma

dhyayetagnihotram johomiti | sarvesameva sunurbhavati |

asya yajnaparivrta ahutirhomayati | svasarire yajnam

parivartayamiti | catvaro'gnayaste kimbhagadheyah |

tatrasuryo'gnirnama suryamandalakrtih sahasrarasmi-

parivrta ekarsirbhutva murdhani tisthati | yasmadukto

darsanagnirnama chaturakrtirahavaniyo bhutva mukhe tisthati |

sarirognirnama jarapranuda haviravaskandati | ardhacandrakrti-

rdaksinagnirbhutva hrdaye tisthati tatra kosthagniriti |

kosthagnirnamasitapitalidhakhaditani samyagvyastyam

srapayitva garhapatyo bhutva nabhyam tisthati |

prayascittayastvadhastattiryak tisro himamsuprabhabhih

prajananakarma ||

iti dvitiyah khandah || 2||

asya sarirayajnasya yuparasanasobhitasya

ko yajamanah | ka patni | ke rtvijah | ke sadasyah |

kani yajnapatrani | kani havimsi | ka vedih |

kottaravedih | ko dronakalasah | ko rathah | kah pasuh |

ko'dhvaryuh | ko hota | ko brahmanacchamsi |

kah pratiprasthata | kah prastota | ko maitravarunah |

ka udgata | ka dharapota | ke darbhah | kah sruvah |

kajyasthali | kavagharau | kavajyabhagau | ke'tra

yajah | ke anuyajah | keda | kah suktavakah |

kah samyorvakah | ka himsa | ke patnisamyajah |

ko yupah | ka rasana | ka istayah | ka daksina |

kimavabhrtamiti ||

iti trtiyah khandah || 3||

asya sarirayajnasya yuparasanasobhitasyatma yajamanah |

buddhih patni | veda mahartvijah | ahankaro'dhvaryuh | cittam

hota | prano brahmanacchamsi | apanah pratiprasthata |

vyanah prastota | udana udgata | samano maitravarunah |

sariram vedih | nasikottaravedih | murdha dronakalasah |

pado rathah | daksinahastah sruvah | savyahasta ajyasthali |

srotre agharau | caksusi ajyabhagau | griva dharapota |

tanmatrani sadasyah | mahabhutani prayajah | bhutani

guna anuyajah | jihveda | dantosthau suktavakah | taluh

samyorvakah | smrtirdaya ksantirahimsa patnisamyajah |

onkaro yupah | asa rasana | mano rathah | kamah pasuh |

kesa darbhah | buddhindriyani yajnapatrani | karmendriyani

havimsi | ahimsa istayah | tyago daksina | avabhrtam

maranat | sarva hyasmindevatah sarire'dhisamahitah |

varanasyam mrto vapi idam va brahma yah pathet | ekena

janmana janturmoksam ca prapnuyaditi moksam ca

prapnuyadityupanisat || 3||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

harih om tatsat ||

iti pranagnihotropanisatsamapta ||