Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > paramahansa-parivrajaka upanisad

paramahansa-parivrajaka upanisad

 

parivrajyadharmavanto yajjnanadbrahmatam yayuh |

tadbrahma pranavaikartham turyaturyam harim bhaje ||

om bhadram karnebhih srnuyama devah || bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhih || vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah || svasti nah pusa visvavedah ||

svasti nastarksyo aristanemih || svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

harih om atha pitamahah svapitaramadinarayanamupasametya

pranamya papraccha bhagavamstvanmukhadvarnasramadharmakramam

sarvam srutam viditamavagatam | idanim paramahamsaparivrajakalaksanam

viditumicchami kah parivrajanadhikari kidrsam parivrajakalaksanam

kah paramahamsah parivrajakatvam katham tatsarvam me bruhiti |

sa hovaca bhagavanadinarayanah | sadgurusamipe sakalavidyaparisramajno

bhutva vidvansarvamaihikamusmikasukhasramam jnatvaisanatraya-

vasanatrayamamatvahankaradikam vamanannamiva heyamadhigamya

moksamargaikasadhano brahmacaryam samapya grhi bhavet |

gramacchrotriyagaradagnimahrtya svavidhyuktakramena

purvavadagnimajighret | yadyaturo vagnim na vindedapsu juhuyat |

apo vai sarva devatah sarvabhyo devatabhyo juhomi svaheti

hutvodhrtya prasniyat sajyam haviranamayam |

esa vidhirviradhvane va'nasake va sampravese vagnipravese

va mahaprasthane va | yadyaturah syanmanasa vaca sannyasedesa

panthah | svasthakramenaiva cedatmasraddham virajahomam

krtvagnimatmanyaropya laukikavaidikasamarthyam svacaturdasa-

karanapravrttim ca putre samaropya tadabhave sisye va tadabhave

svatmanyeva va brahmatvam yajnastvamityabhimantrya brahmabhavanaya

dhyatva savitripravesapurvakamapsu sarvavidyarthasvarupam brahmanyadharam

vedamataram kramadvyahrtisu trisu pravilapya vyahrtitrayamakarokaramakaresu

pravilapya tatsavadhanenapah prasya pranavena sikhamutkrsya yajnopavitam

chittva vastramapi bhumau vapsu va visrjya om bhuh svaha om bhuvah svaha

om suvah svahetyanena jatarupadharo bhutva svam rupam dhyayanpunah prthak

pranavavyahrtipurvakam manasa vacasapi sannyastam maya sannyastam

maya sannyastam mayeti mandramadhyamataradhvanibhistrivaram trigunikrta-

presoccaranam krtva pranavaikadhyanaparayanah sannabhayam sarvabhutebhyo

mattah svahetyurdhvabahurbhutva brahmahamasmiti tattvamasyadivakyartha-

svarupanusandhanam kurvannudicim disam gacchet |

jatarupadharascaret | esa sannyasah | tadadhikari

na bhavedyadi grhasthaprarthanapurvakamabhayam sarvabhutebhyo

mattah sarvam pravartate sakha ma gopayaujah sakha yo'sindrasya

vajro'si vartraghnah sarma me bhava yatpapam tannivarayetyanena

mantrena pranavapurvakam salaksanam vainavam dandam katisutram

kaupinam kamandalum vivarnavastramekam parigrhya sadgurumupagamya

natva gurumukhattattvamasiti mahavakyam pranavapurvakamupalabhyatha

jirnavalkalajinam dhrtvatha jalavataranamurdhvagamanamekabhiksam

parityajya trikalasnanamacaranvedantasravanapurvakam pranavanusthanam

kurvanbrahmamarge samyak sampannah svabhimatamatmani gopayitva

nirmamo'dhyatmanisthah kamakrodhalobhamohamadamatsaryadambha-

darpahnkarasuyagarvecchadvesaharsamarsamamatvadimsca

hitva jnanavairagyayukto vittastriparanmukhah suddhamanasah

sarvopanisadarthamalocya brahmacaryaparigrahahimsasatyam yatnena

raksanjitendriyo bahirantahsnehavarjitah sarirasandharanartham va trisu

varnesvabhisastapatitavarjitesu pasuradrohi bhaiksamano brahmabhuyaya bhavati |

sarvesu kalesu labhalabhau samau krtva parapatramadhukare-

nannamasnanmedovrddhimakurvankrsibhutva brahmahamasmiti

bhavayangurvartham gramamupetya dhruvasilo'stau masyekaki

caredvavevacaret | yadalambuddhirbhavettada kuticako va bahudako

va hamso va paramahamso va tattanmantrapurvakam katisutram kaupinam

dandam kamandalum sarvamapsu visrjyatha jatarupadharascaret |

grama ekaratram tirthe triratram patane pancaratram ksetre saptaratra-

maniketah sthiramatiranagnisevi nirvikaro niyamaniyamamutsrjya

pranasandharanarthamayameva labhalabhau samau krtva govrttya

bhaiksyamacarannudakasthalakamandalurabadhakarahasyasthalavaso

na punarlabhalabharatah subhasubhakarmanirmulanaparah sarvatra

bhutalasayanah ksaurakarmaparityakto yuktacaturmasyavrataniyamah

sukladhyanaparayano'rthastripuraparanmukho'nunmattoo'pyunmattava-

dacarannavyaktalingo'vyaktacaro divanaktasamatvenasvapnah

svarupanusandhanabrahmapranavadhyanamargenavahitah sannyasena

dehatyagam karoti sa paramahamsaparivrajako bhavati | bhagavan brahmapranavah

kidrsa iti brahma prcchati | sa hovaca narayanah | brahmapranavah

sodasamatratmakah so'vasthacatustayacatustayagocarah |

jagradavasthayam jagradadicarasro'vasthah svapne svapnadicatasro'vasthah

susuptau susuptyadicatasro'vasthasturiye turiyadicatasro'vastha bhavantiti |

jagradavasthayam visvasya caturvidhyam visvavisvo visvataijaso visvaprajno

visvaturiya iti | svapnavasthayam taijasasya caturvidhyam taijasavisvastaijasa-

taijasastaijasaprajnastaijasaturiya iti | susuptyavasthayam prajnasya caturvidhyam

prajnavisvah prajnataijasah prajnaprajnah prajnaturiya iti|

turiyavasthayam turiyasya caturvidhyam turiyavisvasturiyataijasa-

sturiyaprajnasturiyaturiya iti | te kramena sodasamatrarudhah

akare jagradvisva ukare jagrattaijaso makare jagratprajna

ardhamatrayam jagratturiyo bindau svapnavisvonade svapnataijasah

kalayam svapnaprajnah kalatite svapnaturiyah santau susuptavisvah

santyatite susuptataijasa unmanyam susuptaprajno manonmanyam

susuptaturiyah turyam turiyavisvomadhyamayam turiyataijasah pasyantyam

turiyaprajnah parayam turiyaturiyah | jagranmatracatustayamakaramsam

svapnamatracatustayamukaramsam susuptimatracatustayam

makaramsam turiyamatracatustayamardhamatramsam |

ayameva brahmapranavah | sa paramahamsaturiyatitavadhutairupasyah |

tenaiva brahma prakasate  tena videhamuktih | bhagavan kathamayajnopavityasikhi

sarvakarmaparityaktah katham brahmanisthaparah katham brahmana iti brahma

prcchati | sa hovaca visnurbhobho'rbhaka yasyastyadvaitamatmajnanam

tadeva yajnopavitam | tasya dhyananisthaiva sikha | tatkarma sa pavitram |

sa sarvakarmakrt | sa brahmanah | sa brahmanisthaparah | sa devah | sa rsih |

sa tapasvi | sa sresthah | sa eva sarvajyesthah | sa eva jagadguruh | sa evaham viddhi |

loke paramahamsaparivrajako durlabhataro yadyeko'sti | sa eva nityaputah | sa eva

vedapuruso mahapuruso yastaccittam mayyevavatisthate | aham ca tasminnevavasthitah |

sa eva nityatrptah | sa sitosnasukhaduhkhamanavamanavarjitah | sa nindamarsa-

sahisnuh | sa sadurmivarjitah | sadbhavavikarasunyah | sa jyesthajyestha-

vyavadhanarahitah | sa svavyatirekena nanyadrasta | asambaro nanamaskaro

nasvahakaro nasvadhakarasca navisarjanaparo nindastutivyatirikto namantratantropasako

devantaradhyanasunyo laksyalaksyanivartakah sarvoparatah sasaccidanandadvayacidghanah

sampurnanandaikabodho brahmaivahamasmityanavaratam brahmapranavanusandhanena yah

krtakrtyo bhavati sa ha paramahamsaparivradityupanisat || harih om tatsat |

om bhadram karnebhih srnuyama devah || bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhih || vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah || svasti nah pusa visvavedah ||

svasti nastarksyo aristanemih || svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

iti paramahamsaparivrajakopanisatsamapta ||