Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > paramahamsopanisat

paramahamsopanishat

 

om bhadram karnebhih shrinuyama devah bhadram pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvamsastanubhirvyashema devahitam yadayuh |

svasti na indro vriddhashravah svasti nah pusha vishvavedah |

svasti nastarkshyo'rishtanemih svasti no brihaspatirdadhatu |

 

om shantih shantih shantih|

harih om||

 

atha yoginam paramahamsanam ko'yam marnastesham ka sthitiriti narado

bhagavantamupagatyovaca | tam bhagavanah | yo'yam paramahamsamargo

loke durlabhataro na tu bahulyo yadyeko bhavati sa eva nityaputasthah

sa eva vedapurusha iti vidusho manyante mahapurusho yaccittam

tatsarvada mayyevavatishtate tasmadaham ca tasminnevavasthiyate |

asau svaputramitrakalatrabanvvadinshikhayajnopavite

svadhyayam ca sarvakarmani

sannyasyayam brahmandam ca hitva kaupinam dandamacchadanam ca

svashariropabhogarthaya ca lokasyopakararthaya ca parigrahettacca na

mukhyo'sti ko'yam mukhya iti cedayam mukhyah || 1||

 

na dandam na shikham na yajnopavitam na cacchadanam carati paramahamsah |

na shitam na coshnam na sukham na duhkham na manavamane ca shadurmivarjam

nindagarvamatsaradammadarpecchadveshasukhaduhkhakamakodhalobhamohaharshasu

uyahankaradimshca hitva svavapuh kunapamiva drishyate

yatastadvapurapadhvastam samshayaviparitamithyajnananam yo hetustena

nityanivrittastannityabodhastatsvayamevavasthitistam

shantamacalamadvayanandavijnanaghana evasmi |

tadeva mama paramdhama tadeva shikha ca tadevopavita ca |

paramatmatmanorekatvajnanena tayorbheda eva vibhagnah sa sadhya || 2||

 

sarvankamanparityajya advaite paramasthitih |

jnanadando dhrito yena ekadando sa ucyate ||

kashthadando dhrito yena sarvashi jnanavarjitah |

sa yati narakandhoranmaharauravasanjnakan ||

idamantaram jnatva sa paramahamsah || 3||

 

ashambaro na namarkaro na svadhakaro na ninda na stutiryadricchiko

bhavedbhikshurna''vahanam na visarjanam na mantram na dhyanam

nopasanam ca na lakshyam nakakshyam na prithagnaprithagaham

na na tvam na sarva caniketasthitireva bhikshuh sauvarnadinam

naiva parignahenna lokam navalokam ca''badhakam ka iti

cedbadhako'styeva yasmadbhikshurhiranyam rasena drishtam

ca sa brahmaha bhavet |

yasmadbhikshurhiranyam rasena grahyam ca sa atmaha bhavet |

tasmadbhikshurhiranyam rasena na drishtam ca na

sprishtam ca na grahyam ca | sarve kama manogata

vyavartante | duhkhe nodvignah sukhe na spriha tyago rage sarvatra

shubhashubhayoranabhisneho na dveshti na modam ca | sarveshamindriyanam

gatiruparamate ya atmanyevavasthiyate

yatpurnanandaikabodhastadabrahmahamasmiti

kritakrityo bhavati kritakrityo bhavati || 4||

 

om bhadram karnebhih shrinuyama devah bhadram pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvamsastanubhirvyashema devahitam yadayuh |

svasti na indro vriddhashravah svasti nah pusha vishvavedah |

svasti nastarkshyo'rishtanemih svasti no brihaspatirdadhatu |

 

om shantih shantih shantih|

harih om||

 

iti shriparamahamsopanishatsamapta ||