Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > parabrahma upanisad

parabrahma upanishad

 

parabrahmopanishadi vedyakhandasukhakriti |

parivrajakahridgeyam paritastraipadam bhaje ||

om bhadram karnebhih shrinuyama devah || bhadram pashyemakshabhiryajatrah ||

sthirairangaistushtuvaDsastanubhih || vyashema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vriddhashravah || svasti nah pusha vishvavedah ||

svasti nastarkshyo arishtanemih || svasti no brihaspatirdadhatu ||

om shantih shantih shantih ||

harih om || atha hainam mahashalah shaunako'ngirasam bhagavantam pippaladam

vidhivadupasannah papraccha divye brahmapure ke sampratishthita bhavanti | katham

srijyante | nityatmana esha mahima | vibhajya esha mahima vibhuh | ka eshah |

tasmai sa hovaca | etatsatyam yatprabravimi brahmavidyam varishtham devebhyah

pranebhyah | parabrahmapure virajam nishkalam shubhamaksharam virajam vibhati |

sa niyacchati madhukarah shveva vikarmakah | akarma svamiva sthitah | karmatarah

karshakavatphalamanubhavati | karmamarmajnata karma karoti | karmamarma jnatva

karma kuryat | ko jalam vikshipedeko nainamapakarshatyapakarshati | pranadeva-

shcatvarah | tah sarva nadyah sushuptashyenakashavat | yatha shyenah

khamashritya yati svamalayam kulayam | evam sushuptam bruta | ayam ca parashca

sa sarvatra hiranmaye pare koshe | amrita hyesha nadi trayam sancarati | tasya

tripadam brahma | eshatreshya tato'nutishthati | anyatra bruta | ayam ca param ca

sarvatra hiranmaye koshe |††

yathaisha devadatto yashtya ca tadyamano naivaiti |

evamishtapurtakarmashubhashubhairna lipyate | yatha

kumarako nishkama anandamabhiyati | tathaisha devah

svapna anandamabhiyati veda eva param jyotih | jyotishama

jyotiranandayatyevameva | tatparam yaccittam paramatmana-

manandayati | shubhravarnamajayateshvarat | bhuyastenaiva

margena svapnasthanam niyacchati | jalukabhavavadyatha-

kamamajayateshvarat | tavatatmanamanandayati | parasandhi

yadaparasandhiti | tatparam naparam tyajati | tadaiva kapalashtakam

sandhaya ya esha stana ivavalambate sendrayonih sa vedayoniriti |

atra jagrati | shubhashubhatiriktah shubhashubhairapi karmabhirna lipyate |

ya esha devo'nyadevasya samprasado'ntaryamyasangacidrupah

purushah | pranavahamsah param brahma | na pranahamsah | pranavo

jivah | adya devata nivedayati | ya evam veda | tatkatham nivedayate |

jivasya brahmatvamapadayati | sattvamathasya purushasyantah

shikhopavitatvam brahmanasya | mumukshorantah shikhopavitadharanam |

bahirlakshyamanashikhayajnopavitadharanam karmino grihasthasya |

antarupavitalakshanam tu bahistantuvadavyaktamantastattvamelanam |

na sannasanna sadasadbhinnabhinnam na cobhayam | na sabhagam

na nirbhagam na capyubhayarupakam ||

brahmatmaikatvavijnanam heyam mithyatvakaranaditi |

pancapadbrahmano na kincana | catushpadantarvartino'nta-

rjivabrahmanashcatvari sthanani | nabhihridayakanthamurdhasu

jagratsvapnasushuptituriyavasthah | ahavaniyagarhapatya-

dakshinasabhyagnishu | jagarite brahma svapne vishnuh

sushuptau rudrasturiyamaksharam chinmayam | tasmacchaturavastha |

chaturangulaveshtanamiva shanŽavatitattvani tantuvadvibhajya tada

hitam triguŽikritya dvatrimshattattvanishkarshamapadya

jnanaputam triguŽasvarupam trimurtitvam prithagvijnaya

navabrahmakhyanavaguŽopetam jnatva navamanamitastriguŽikritya

suryendvagnikalasvarupatvenaikikrityadyantarekatvamapi madhye

triravritya brahmavishŽumaheshvaratvamanusandhayadyantamekikritya

cidgranthavadvaitagranthim kritva nabhyadibrahmabilapramaŽam

prithak prithak saptavimshatitattvasambandham triguŽopetam

trimurtilakshaŽalakshitamapyekatvamapadya vamamsadidakshiŽakaŽthyantam

vibhavyadyantagrahasammelanamekam jnatva mulamekam satyam

mriŽmayam vijnatam syadvacarambhaŽam vikaro namadheyam mrittiketyeva satyam |

hamseti varŽadvayenantah shikhopavititvam nishcitya brahmaŽatvam brahmadhyanarhatvam

yatitvamalakshitantahshikhopavititvamevam bahirlakshitakarmashikha jnanopavitam

grihasthasyabhasabrahmaŽatvasya keshasamuhashikhapratyakshakarpasatantu-

kritopavitatvam caturguŽikritya caturvimshatitattvapadanatantukrittvam

navatattvamekameva || parambrahma tatpratisarayogyatvadbahumargapravrittim

kalpayanti | sarvesham brahmadinam devarshiŽam manushyaŽam murtireka |

brahmaikameva | brahmaŽatvamekameva | varŽashramacaravisheshah prithakprithak

shikhavarŽashramiŽamekakaiva | apavargasya yateh shikhayajnopavitamulam

praŽavamekameva vadanti | hamsah shikha | praŽava upavitam | nadah sandhanam |

esha dharmo netaro dharmah | tatkathamiti | praŽavahamso nadastrivritsutram

svahridi caitanye tishthati trividham brahma | tadviddhi prapancikashikhopavitam tyajet |

sashikham vapanam kritva bahihsutram tyajedbudhah |

yadaksharam parambrahma tatsutramiti dharayet || 1||

punarjanmanivrityartham mokshasyaharnisham smaret |

sucanatsutramityuktam sutram nama param padam || 2||

tatsutram viditam yena sa mumukshuh sa bhikshukah |

sa vedavitsadacarah sa viprah panktipavanah || 3||

yena sarvamidam protam sutre maŽigaŽa iva |

tatsutram dharayedyogi yogavidbrahmaŽo yatih || 4||

bahihsutram tyajedvipro yogavijnanatatparah |

brahmabhavamidam sutram dharayedyah sa muktibhak || 5||

nashucitvam na cocchishtam tasya sutrasya dharaŽat |

sutramantargatam yesham jnanayajnopavitinam || 6||

ye tu sutravido loke te ca yajnopavitinah |

jnanashikhino jnananishtha jnanayajnopavitinah |

jnanameva param tesham pavitram jnanamiritam || 7||

agneriva shikha nanya yasya jnanamayi shikha |

sa shikhityucyate vidvannetare keshadhariŽah || 8||

karmaŽyadhikritah ye tu vaidike laukike'pi va |

brahmaŽabhasamatreŽa jivante kukshipurakah |

vrajante nirayam te tu punarjanmani janmani || 9||

vamamsadakshakaŽthyantam brahmasutram tu savyatah |

antarbahirivatyartham tattvatantusamanvitam || 10||

nabhyadibrahmarandhrantapramaŽam dharayetsudhih |

tebhirdharyamidam sutram kriyangam tantunirmitam || 11||

shikha jnanamayi yasya upavitam ca tanmayam |

brahmaŽyam sakalam tasya netaresham tu kincana || 12||

idam yajnopavitam tu paramam yatparayaŽam |

vidvanyajnopaviti sandharayedyah sa muktibhak || 13||

bahirantashcopaviti viprah sannyastumarhati |

ekayajnopaviti tu naiva sannyastumarhati || 14||

tasmatsarvaprayatnena mokshapekshi bhavedyatih |

bahihsutram parityajya svantahsutram tu dharayet || 15||

bahihprapancashikhopavititvamanadritya praŽavahamsashikhopavititvamavalambya

mokshasadhanam kuryadityaha bhagavanchaunaka ityupanishat ||

om bhadram karŽebhih shriŽuyama devah || bhadram pashyemakshabhiryajatrah ||

sthirairangaistushtuvaDsastanubhih || vyashema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vriddhashravah || svasti nah pusha vishvavedah ||

svasti nastarkshyo arishtanemih || svasti no brihaspatirdadhatu ||

om shantih shantih shantih || harih om tatsat ||

iti parabrahmopanishatsamapta||