Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > pancabrahma upanisad

pancabrahma upanishad

 

brahmadipancabrahmano yatra vishrantimapnuyuh |

tadakhandasukhakaram ramacandrapadam bhaje ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu  ma vidvishavahai ||

om shantih shantih shantih ||

harih om ||

atha paippalado bhagavanbho kimadau kim jatamiti | sadyo jatamiti |

kim bhagava iti | aghora iti | kim bhagava iti | vamadeva iti |

kim va punarime bhagava iti | tatpurusha iti | kim va punarime bhagava iti |

sarvesham divyanam prerayita ishana iti | ishano bhutabhavyasya

sarvesham devayoginam | kati varnah | kati bhedah | kati shaktayah |

yatsarvam tadguhyam | tasmai namo mahadevaya maharudraya provaca

tasmai bhagavanmaheshah |

gopyadgopyataram loke yadyasti shrunu shakala |

sadyo jatam mahi pusha rama brahmah trivritsvarah || 1||

rigvedo garhapatyam ca mantrah saptasvarastatha |

varnam pitam kriya shaktih sarvabhishtaphalapradam || 2||

aghoram salilam candram gauri veda dvitiyakam |

nirdabham svaram sandram dakshinagnirudahritam || 3||

pancashadvarnasamyuktam sthitiricchakriyanvitam |

shaktirakshanasamyuktam sarvaghaughavinashanam || 4||

sarvadushtaprashamanam sarvaishvaryaphalapradam |

vamadeva mahabodhadayakam pavanatmakam || 5||

vidyalokasamayuktam bhanukotisamaprabham |

prasannam samavedakhyam nanashtakasamanvitam || 6||

dhirasvaramadhinam cavahaniyamanuttamam |

jnanasamharasamyuktam shaktidvayasamanvitam || 7||

varnam shuklam tamomishram purnabodhakaram svayam |

dhamatrayaniyantaram dhamatrayasamanvitam || 8||

sarvasaubhagyadam nrinam sarvakarmaphalapradam |

ashtaksharasamayuktamashtapatrantarasthitam || 9||

yattatpurusham proktam vayumandalasamvritam |

pancagnina samayuktam mantrashaktiniyamakam || 10||

pancashatsvaravarnakhyamatharvavedasvarupakam |

kotikotiganadhyaksham brahmandakhandavigraham || 11||

varnam raktam kamadam ca sarvadhivyadhibheshajam |

srishtisthitilayadinam karanam sarvashaktidhrik || 12||

avasthatritayatitam turiyam brahmasanjnitam |

brahmavishnvadibhih sevyam sarvesham janakam param || 13||

ishanam paramam vidyatprerakam buddhisakshinam |

akashatmakamavyaktamonkarasvarabhushitam || 14||

sarvadevamayam shantam shantyatitam svaradbahih |

akaradisvaradhyakshamakashamayavigraham || 15||

pancakrityaniyantaram pancabrahmatmakam brihat |

pancabrahmopasamharam kritva svatmani samsthitah || 16||

svamayavaibhavansarvansamhritya svatmani sthitah |

pancabrahmatmakatito bhasate svasvatejasa || 17||

adavante ca madhye ca bhasase nanyahetuna |

mayaya mohitah shambhormahadevam jagadgurum || 18||

na jananti surah sarve sarvakaranakaranam |

na sandrishe tishthati rupamasya paratparam purusham vishvadhama || 19||

yena prakashate vishvam yatraiva praviliyate |

tadbrahma paramam shantam tadbrahmasmi paramam padam || 20||

pancabrahma param vidyatsadyojatadipurvakam |

drishyate shruyate yacca pancabrahmatmakam svayam || 21||

pancadha vartamanam tam brahmakaryamiti smritam |

brahmakaryamiti jnatva ishanam pratipadyate || 22||

pancabrahmatmakam sarvam svatmani pravilapya ca |

so'hamasmiti janiyadvidvanbrahma'mrito bhavet || 23||

ityetadbrahma janiyadyah sa mukto na samshayah |

pancaksharamayam shambhum parabrahmasvarupinam || 24||

nakaradiyakarantam jnatva pancaksharam japet |

sarvam pancatmakam vidyatpancabrahmatmatattvatah || 25||

pancabrahmatmikim vidyam yo'dhite bhaktibhavitah |

sa pancatmakatametya bhasate pancadha svayam || 26||

evamuktva mahadevo galavasya mahatmanah |

kripam cakara tatraiva svantardhimagamatsvayam || 27||

yasya shravanamatrenashrutameva shrutam bhavet |

amatam ca matam jnatamavijnatam ca shakala || 28||

ekenaiva tu pindena mrittikayashca gautama |

vijnatam mrinmayam sarvam mridabhinnam hi kayakam || 29||

ekena lohamanina sarvam lohamayam yatha |

vijnatam syadathaikena nakhanam krintanena ca || 30||

sarvam karshnayasam jnatam tadabhinnam svabhavatah |

karanabhinnarupena karyam karanameva hi || 31||

tadrupena sada satyam bhedenoktirmrisha khalu |

tacca karanamekam hi na bhinnam nobhayatmakam || 32||

bhedah sarvatra mithyaiva dharmaderanirupanat |

atashca karanam nityamekamevadvayam khalu || 33||

atra karanamadvaitam shuddhachaitanyameva hi |

asminbrahmapure veshma daharam yadidam mune || 34||

pundarikam tu tanmadhye akasho daharo'sti tat |

sa shivah saccidanandah so'nveshtavyo mumukshibhih || 35||

ayam hridi sthitah sakshi sarveshamavisheshatah |

tenayam hridayam proktah shivah samsaramocakah || 36||

ityupanishat ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai ||

om shantih shantih shantih ||

iti pancabrahmopanishatsamapta ||