Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > paingala upanisad

paingala upanishad

 

|| paingalopanishat ||

shuklayajurvediya samanya upanishat ||

paingalopanishadvedyam paramanandavigraham |

paritah kalaye ramam paramaksharavaibhavam ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih ||

atha ha paingalo yajnavalkyamupasametya

dvadashavarshashushrushapurvakam

paramarahasyakaivalyamanubruhiti papraccha | sa hovaca

yajnnavalkyah sadeva somyedamagra asit |

tannityamuktamavikriyam satyajnananandam paripurnam

sanatanamekamevadvitiyam brahma |

tasminmarushuktikasthanusphatikadau

jalaraupyapurusharekhadivallohitashuklakrishnagunamayi

gunasamyanirvacya mulaprakritirasit | tatpratibimbitam

yattatsakshichaitanyamasit | sa punarvikritim prapya

sattvodrikta'vyaktakhyavaranashaktirasit | tatpratibimbitam

yattadishvarachaitanyamasit | sa svadhinamayah sarvajnah

srishtisthitilayanamadikarta jagadankurarupo bhavati |

svasminvilinam sakalam jagadavirbhavayati |

pranikarmavashadesha pato yadvatprasaritah

pranikarmakshayatpunastirobhavayati | tasminnevakhilam vishvam

sankocitapatavadvartate | ishadhishthitavaranashaktito

rajodrikta mahadakhya vikshepashaktirasit | tatpratibimbitam

yattaddhiranyagarbhachaitanyamasit | sa mahattattvabhimani

spashtaspashtavapurbhavati |

hiranyagarbhadhishthitavikshepashaktitastamodriktahankarabhidha

sthulashaktirasit | tatpratibimbitam

yattadviratachaitanyamasit | sa tadabhimani spashtavapuh

sarvasthulapalako vishnuh pradhanapurusho bhavati |

tasmadatmana akashah sambhutah | akashadvayuh | vayoragnih

| agnerapah | adbhyah prithivi | tani panca tanmatrani

trigunani bhavanti | srashtukamo jagadyonistamogunamadhishthaya

sukshmatanmatrani bhutani sthulikartum so'kamayata |

srishteh parimitani bhutanyekamekam dvidha vidhaya

punashcaturdha kritva svasvetaradvitiyamshaih pancadha

samyojya pancikritabhutairanantakotibrahmandani

tattadandocitagolakasthulashariranyasrijat | sa

pancabhutanam rajomshamshcaturdha kritva

bhagatrayatpancavrittyatmakam pranamasrijat | sa tesham

turyabhagena karmendriyanyasrijat | sa tesham sattvamsham

caturdha kritva bhagatrayasamashtitah

pancakriyavrittyatmakamantahkaranamasrijat | sa tesham

sattvaturiyabhagena jnanendriyanyasrijat | sattvasamashtita

indriyapalakanasrijat | tani srishtanyande pracikshipat

| tadajnaya samashtyandam vyapya tanyatishthan |

tadajnayahankarasamanvito virat sthulanyarakshat |

hiranyagarbhastadajnaya sukshmanyapalayat | andasthani tani

tena vina spanditum ceshtitum va na shekuh | tani

cetanikartum so'kamayata brahmandabrahmarandhrani

samastavyashtimastakanvidarya tadevanupravishat | tada

jadanyapi tani cetanavatsvakarmani cakrire | sarvajnesho

mayaleshasamanvito vyashtideham pravishya taya mohito

jivatvamagamat |

shariratrayatadatmyatkartritvabhoktritvatamagamat |

jagratsvapnasushuptimurcchamaranadharmayukto

ghatiyantravadudvigno jato mrita iva kulalacakranyayena

paribhramatiti || iti prathamo'dhyayah || 1||

 

atha paingalo yajnavalkyamuvaca sarvalokanam

srishtisthityantakridvibhurishah katham jivatvamagamaditi | sa

hovaca yajnavalkyah sthulasukshmakaranadehodbhavapurvakam

jiveshvarasvarupam vivicya kathayamiti

savadhanenaikagrataya shruyatam | ishah

pancikritamahabhutaleshanadaya

vyashtisamashtyatmakasthulasharirani yathakramamakarot |

kapalacarmantrasthimamsanakhani prithivyamshah |

raktamutralalasvedadikamavamshah |

kshuttrishnoshnamohamaithunadya agnyamshah |

pracaranottaranashvasadika vayvamshah | kamakrodhadayo

vyomamshah | etatsanghatam karmani sancitam tvagadiyuktam

balyadyavasthabhimanaspadam bahudopashrayam sthulashariram

bhavati ||

athapancikritamahabhutarajomshabhagatrayasamashtitah

pranamasrijat | pranapanavyanodanasamanah pranavrittayah

| nagakurmakrikaradevadattadhananjaya upapranah |

hridasananabhikanthasarvangani sthanani |

akashadirajogunaturiyabhagena karmendriyamasrijat |

vakpanipadapayupasthastadvrittayah |

vacanadanagamanavisarganandastadvishayah ||

evam bhutasattvamshabhagatrayasamashtito'ntahkaranamasrijat

| antahkaranamanobuddhicittahankarastadvrittayah |

sankalpanishcayasmaranabhimananusandhanastadvishayah |

galavadananabhihridayabhrumadhyam sthanam |

bhutasatvaturiyabhagena jnanendriyamasrijat |

shrotratvakcakshurjivhaghranastadvrittayah |

shabdasparsharuparasagandhastadvishayah |

digvatarkapraceto'shvivahnindropendramrityukah | candro

vishnushcaturvaktrah shambhushca karanadhipah ||

athannamayapranamayamanomayavijnamayanandamayah panca

koshah | annarasenaiva bhutvannarasenabhivriddhim

prapyannarasamayaprithivyam yadviliyate so'nnamayakoshah |

tadeva sthulashariram | karmendriyaih saha pranadipancakam

pranamayakoshah | jnanendriyaih saha buddhirvijnanamayakoshah |

etatkoshatrayam lingashariram |

svarupajnanamanandamayakoshah | tatkaranashariram ||

atha jnanendriyapancakam karmendriyapancakam

pranadipancakam viyadadipancakamantahkaranacatushtayam

kamakarmatamamsyashtapuram ||

ishajnaya virajo vyashtideham pravishya buddhimadhishthaya

vishvatvamagamat | vijnanatma cidabhaso vishvo vyavahariko

jagratsthuladehabhimani karmabhuriti ca vishvasya nama

bhavati | ishajnaya sutratma vyashtisukshmashariram

pravishya mana adhishthaya taijasatvamagamat | taijasah

pratibhasikah svapnakalpita iti taijasasya nama bhavati |

ishajnaya mayopadhiravyaktasamanvito vyashtikaranashariram

pravishya prajnatvamagamat | prajnovicchinnah paramarthikah

sushuptyabhimaniti prajnasya nama bhavati |

avyaktaleshajnanacchaditaparamarthikajivasya

tattvamasyadivakyani brahmanaikatam jaguh

netarayorvyavaharikapratibhasikayoh |

antahkaranapratibimbitachaitanyam yattadevavasthatrayabhagbhavati

| sa jagratsvapnasushuptyavasthah prapya ghatiyantravadudvigno

jato mrita iva sthito bhavati | atha

jagratsvapnasushuptimurcchamaranadyavasthah panca bhavanti

||

tattaddevatagrahanvitaih shrotradijnanendriyaih

shabdyadyarthavishayagrahanajnanam jagradavastha bhavati |

tatra bhrumadhyam gato jiva apadamastakam vyapya

krishishravanadyakhilakriyakarta bhavati | tattatphalabhuk ca

bhavati | lokantaragatah karmarjitaphalam sa eva bhunkte | sa

sarvabhaumavadvyavaharacchranta antarbhavanam praveshtum

margamashritya tishthati | karanoparame

jagratsamskarotthaprabodhavadgrahyagrahakarupasphuranam

svapnavastha bhavati | tatra vishva eva

jagradvyavaharalopannadimadhyam caramstaijasatvamavapya

vasanarupakam jagadvaicitryam svabhasa bhasayanyathepsitam

svayam bhunkte ||

cittaikakarana sushuptyavastha bhavati |

bhramavishrantashakunih pakshau samhritya nidabhimukham yatha

gacchati tatha jivo'pi jagratsvapnaprapance vyavahritya

shranto'jnanam pravishya svanandam bhunkte ||

akasmanmudgaradandadyaistaditavadbhayajnanabhyamindriyasangh

ataih kampanniva mritatulya murccha bhavati |

jagratsvapnasushuptimurcchavasthanamanya

brahmadistambaparyantam sarvajivabhayaprada sthuladehavisarjani

maranavastha bhavati | karmendriyani jnanendriyani

tattadvishayanpranansamhritya kamakarmanvita

avidyabhutaveshtito jivo dehantaram prapya lokantaram

gacchati | prakkarmaphalapakenavartantarakitavadvishrantim

naiva gacchati | satkarmaparipakato bahunam janmanamante

nrinam moksheccha jayate | tada sadgurumashritya

cirakalasevaya bandham moksham kashcitprayati | avicarakrito

bandho vicaranmoksho bhavati | tasmatsada vicarayet |

adhyaropapavadatah svarupam nishcayikartum shakyate |

tasmatsada vicarayejjagajjivaparamatmano

jivabhavajagadbhavabadhe pratyagabhinnam brahmaivavashishyata

iti || iti dvitiyo'dhyayah || 2||

 

atha hainam paingalah prapaccha yajnavalkyam

mahavakyavivaranamanubruhiti | sa hovaca

yajnavalkyastattvamasi tvam tadasi tvam brahmasyaham

brahmasmityanusandhanam kuryat | tatra parokshyashabalah

sarvajnatvadilakshano mayopadhih saccidanandalakshano

jagadyonistatpadavacyo bhavati | sa

evantahkaranasambhinnabodho'smatpratyayavalambanastvampadavacyo

bhavati | parajivopadhimayavidye vihaya tattvampadalakshyam

pratyagabhinnam brahma | tattvamasityaham brahmasmiti

vakyarthavicarah shravanam bhavati | ekantena

shravanarthanusandhanam mananam bhavati |

shravanamanananirvicikitse'rthe vastunyekatanavattaya

cetahsthapanam nididhyasanam bhavati | dhyatridhyane vihaya

nivatasthitadipavaddhyeyaikagocaram cittam samadhirbhavati |

tadanimatmagocara vrittayah samutthita ajnata bhavanti |

tah smaranadanumiyante | ihanadisamsare sancitah

karmakotayo'nenaiva vilayam yanti |

tatobhyasapatavatsahasrashah sadamritadhara varshati | tato

yogavittamah samadhim dharmamegham prahuh | vasanajale

nihsheshamamuna pravilapite karmasancaye punyapape

samulonmulite prakparokshamapi

karatalamalakavadvakyamapratibaddhaparokshasakshatkaram

prasuyate | tada jivanmukto bhavati ||

ishah pancikritabhutanamapancikaranam kartum

so'kamayata | brahmandatadgatalokankaryarupamshca

karanatvam prapayitva tatah sukshmangam karmendriyani

pranamshca jnanendriyanyantahkaranacatushtayam

caikikritya sarvani bhautikani karane bhutapancake samyojya

bhumim jale jalam vahnau vahnim vayau vayumakashe

cakashamahankare cahankaram mahati mahadavyakte'vyaktam

purushe kramena viliyate | viraddòhiranyagarbheshvara

upadhivilayatparamatmani liyante |

pancikritamahabhutasambhavakarmasancitasthuladehah

karmakshayatsatkarmaparipakato'pancikaranam prapya

sukshmenaikibhutva karanarupatvamasadya tatkaranam

kutasthe pratyagatmani viliyate | vishvataijasaprajnah

svasvopadhilayatpratyagatmani liyante | anòam jnanagnina

dagdham karanaih saha paramatmani linam bhavati | tato brahmanah

samahito bhutva tattvampadaikyameva sada kuryat | tato

meghapayem'shumanivatmavirbhavati | dhyatva

madhyasthamatmanam kalashantaradipavat |

angushthamatramatmanamadhumajyotirupakam || 1||

prakashayantamantahstham dhyayetkutasthamavyayam |

dhyayannaste munishcaiva casupteramritestu yah || 2||

jivanmuktah sa vijneyah sa dhanyah kritakrityavan |

jivanmuktapadam tyaktva svadehe kalasatkrite |

vishatyadehamuktatvam pavano'spandatamiva || 3||

ashabdamasparshamarupamavyayam

      tatha rasam nityamagandhavacca yat |

anadyanantam mahatah param dhruvam

      tadeva shishyatyamalam niramayam || 4|| iti || iti

tritiyo'dhyayah || 3||

 

atha hainam paingalah prapaccha yajnavalkyam jnaninah kim

karma ka ca sthitiriti | sa hovaca yajnavalkyah |

amanitvadisampanno mumukshurekavimshatikulam tarayati |

brahmavinmatrena kulamekottarashatam tarayati |

atmanam rathinam viddhi shariram rathameva ca | buddhim tu

sarathim viddhi manah pragrahameva ca || 1||

indriyani hayanahurvishayamsteshu gocaran | jangamani

vimanani hridayani manishinah || 2||

atmendriyamanoyuktam bhoktetyahurmaharshayah | tato narayanah

sakshaddhridaye supratishthitah || 3||

prarabdhakarmaparyantamahinirmokavadvyavaharati |

candravaccarate dehi sa muktashcaniketanah || 4||

tirthe shvapacagrihe va tanum vihaya yati kaivalyam |

prananavakirya yati kaivalyam ||

tam pashcaddigbalim kuryadathava khananam caret | pumsah

pravrajanam proktam netaraya kadacana || 5||

nashaucam nagnikaryam ca na pinòam nodakakriya | na

kuryatparvanadini brahmabhutaya bhikshave || 6||

dagdhasya dahanam nasti pakvasya pacanam yatha |

jnanagnidagdhadehasya na ca shraddham na ca kriya || 7||

yavaccopadhiparyantam tavacchushrushayedgurum |

guruvadgurubharyayam tatputreshu ca vartanam || 8||

shuddhamanasah shuddhacidrupah sahishnuh so'hamasmi sahishnuh

so'hamasmiti prapte jnanena vijnane jneye paramatmani hridi

samsthite dehe labdhashantipadam gate tada

prabhamanobuddhishunyam bhavati | amritena triptasya payasa kim

prayojanam | evam svatmanam jnatva vedaih prayojanam kim

bhavati | jnanamritatriptayogino na kincitkartavyamasti

tadasti cenna sa tattvavidbhavati | durastho'pi na durasthah

pinòavarjitah pinòastho'pi pratyagatma sarvavyapi bhavati |

hridayam nirmalam kritva cintayitvapyanamayam | ahameva

param sarvamiti pashyetparam sukham || 9||

yatha jale jalam kshiptam kshire kshiram ghrite ghritam |

avishesho bhavettdvajjivatmaparamatmanoh || 10||

dehe jnanena dipite buddhirakhanòakararupa yada bhavati

tada vidvanbrahmajnanagnina karmabandham nirdahet | tatah

pavitram parameshvarakhyamadvaitarupam vimalambarabham |

yathodake toyamanupravishtam tathatmarupo nirupadhisamsthitah

|| 11||

akashavatsukshmasharira atma na drishyate vayuvadantaratma |

sa bahyamabhyantaranishcalatma jnanolkayapashyati

cantaratma || 12||

yatrayatra mrito jnani yena va kena mrityuna | yatha

sarvagatam vyoma tatratatra layam gatah || 13||

ghatakashamivatmanam vilayam vetti tattvatah | sa gacchati

niralambam jnanalokam samantatah || 14||

tapedvarshasahasrani ekapadasthito narah | etasya dhyanayogasya

kalam narhati shoòashim || 15||

idam jnanamidam jneyam tatsarvam jnatumicchati |  | api

varshasahasrayuh shastrantam nadhigacchati || 16||

vijneyo'ksharatanmatro jivitam vapi cancalam | vihaya

shastrajalani yatsatyam tadupasatam || 17||

anantakarmashaucam ca japo yajnastathaiva ca |

tirthayatrabhigamanam yavattattvam na vindati || 18||

aham brahmeti niyatam mokshaheturmahatmanam | dve pade

bandhamokshaya na mameti mameti ca || 19||

mameti badhyate janturnirmameti vimucyate | manaso hyunmani bhave

dvaitam naivopalabhyate || 20||

yada yatyunmanibhavastada tatparamam padam | yatrayatra mano

yati tatratatra param padam || 21||

tatratatra param brahma sarvatra samavasthitam |

hanyanmushtibhirakasham kshudhartah khanòayettusham || 22||

naham brahmeti janati tasya muktirna jayate | ya

etadupanishadam nityamadhite so'gniputo bhavati | sa vayuputo

bhavati | sa adityaputo bhavati | sa brahmaputo bhavati | sa

vishnuputo bhavati | sa rudraputo bhavati | sa sarveshu

tirtheshu snato bhavati | sa sarveshu vedeshvadhito bhavati |

sa sarvavedavratacaryasu carito bhavati | tenetihasapurananam

rudranam shatasahasrani japtani phalani bhavanti |

pranavanamayutam japtam bhavati | dasha

purvandashottaranpunati | sa panktipavano bhavati | sa

mahanbhavati |

brahmahatyasurapanasvarnasteyagurutalpagamanatatsamyogipatakebhya

h puto bhavati | tadvishnoh paramam padam sada pashyanti surayah

| diviva cakshuratatam || tadvipraso vipanyavo jagrivamsah

samindhate | vishnoryatparamam padam || om satyamityupanishat

||

om purnamada iti shantih ||

 

iti paingalopanishtsamapta ||