Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > nrisinhatapini upanisad

nrisinhatapini upanishad

 

Purva

 

       || nrisimhapurvatapinyupanishat ||

yatturyonkaragraparabhumisthiravarasanam |

pratiyogivinirmuktaturyanturyamaham mahah ||

om bhadram karnebhih shrinuyama devah |

bhadram pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvaDsastanubhih |

vyashema devahitam yadayuh |

svasti na indro vriddhashravah |

svasti nah pusha vishvavedah |

svasti nastarkshyo arishtanemih |

svasti no brihaspatirdadhatu |

om   shantih   shantih   shantih ||

om apo va idamasamstatsalilameva |

sa prajapatirekah pushkaraparne samabhavat |

tasyantarmanasi kamah samavartata idam srijeyamiti |

tasmadyatpurusho manasabhigacchati tadvaca vadati

tatkarmana karoti tadeshabhyanukta |

kamastadagre samavartatadhi manaso retah prathamam yadasit |

sato bandhumasati niravindanhridi pratishya kavayo manisheti

upainam tadupanamati yatkamo bhavati ya evam veda

sa tapo'tapyata sa tapastaptva sa etam mantrarajam

narasimhamanushtabhamapashyattena vai sarvamidamasrijata

yadidam kinca | tasmatsarvamanushtubhamityacakshate

yadidam kinca | anushtubho va imani bhutani jayante

anushtubha jatani jivanti anushtubham prayantyabhisamvishanti

tasyaisha bhavati anushtupprathama bhavati

anushtubuttama bhavati vagva anushtup vacaiva prayanti

vacodyanti parama va esha chandasam yadanushtubiti || 1||

sasagaram saparvatam saptadvipam vasundharam tatsamnah

prathamam padam janiyat

yakshagandharvapsaroganasevitamantariksham

tatsamno dvititayam padam janiyadvasurudradityaih

sarvairdevaih sevitam divam tatsamnastritiyam padam janiyat

brahmasvarupam niranjanam paramam vyomakam tatsamnashcaturtham

padam janiyadyo janite so'mritatvam ca gacchati

rigyajuhsamatharvanashcatvaro vedah sangah

sashakhashcatvarah pada bhavanti kim dhyanam kim daivatam

kanyangani kani daivatani kim chandah ka rishiriti || 2||

sa hovaca prajapatih sa yo ha vai savitryasyashtaksharam

padam shriyabhishiktam tatsamno'ngam veda shriya

haivabhishicyate sarve vedah pranavadikastam pravanam

tatsamno'ngam veda sa trimllokanjayati caturvimshatyakshara

mahalakshmiryajustatsamno'ngam veda sa ayuryashahkirti-

jnanaishvairyavanbhavati tasmadidam sangam sama

janiyadyo janite so'mritatvam ca gacchati  savitrim

pranavam yajurlakshmim strishudraya necchanti

dvatrimshadaksharam sama janiyadyo janite

so'mritatvam ca gacchati savitrim lakshmim yajuh pranavam

yadi janiyat stri shudrah sa mrito'dho gacchati

tasmatsarvada nacashte yadyacashte

sa acaryastenaiva sa mrito'dho gacchati || 3||

sa hovaca prajapatih agnirvai deva idam sarvam vishva

bhutani prana va indriyani pashavo'nnamabhritam

samrat svaradvirat tatsamnah prathamam padam janiyat

rigyajuhsamatharvarupah suryo'ntaraditye hiranmayah

purushastatsamno dvitiyam padam janiyat ya oshadhinam

prabhurbhavati taradhipatih somastatsamnastritiyam padam

janiyat sa brahma sa shivah sa harih sendrah so'ksharah

paramah svarat tatsamnashcaturtham padam janiyadyo janite

so'mritatvam ca gacchati ugram prathamasyadyam jvalam

dvitiyasyadyam nrisimham tritiyasyadyam mrityum

caturthasyadyam sama janiyadyo janite so'mritatvam ca

gacchati tasmadidam sama yatra kutracinnacashte yadi

datumapekshate putraya shushrushave dasyatyanyasmai

shishyaya va ceti || 4||

sa hovaca prajapatih kshirodarnavashayinam nrikesarivigraham

yogidhyeyam param padam sama janiyadyo janite so'mritatvam

ca gacchati viram prathamasyadyardhyantyam tam sa

dvitiyasyadyardhyantyam ham bhi tritiyasyadyardhyantyam

mrityum caturthasyadyardhyantyam sama tu janiyadyo janite

so'mritatvam ca gacchati tasmadidam sama yena

kenacidacaryamukhena yo janite sa tenaiva sharirena

samsaranmucyate mocayati mumukshurbhavati japattenaiva sharirena

devatadarshanam karoti tasmadidameva mukhyadvaram kalau

nanyesham bhavati

tasmadidam sangam sama janiyadyo janite so'mritatvam ca

gacchati || 5||

ritam satyam param brahma purusham krishnapingalam |

urdhvaretam virupaksham shankaram nilalohitam ||

umapatih pashupatih pinaki hyamitadyutih |

ishanah sarvavidyanamishvarah sarvabhutanam

brahmadhipatirbrahmano'dhipatiryo vai yajurvedavacyastvam

sama janiyadyo janite so'mritatvam ca gacchati

mahaprathamantardhasyadyantavato dvitiyantardhasyadyam

shanam tritiyantardhasyadyam nama caturthantardhasyadyam

sama janite so'mritatvam ca gacchati tasmadidam sama

saccidanandamayam param brahma tamevavamvidvanamrita

iha bhavati tasmadidam sangam sama janiyadyo janite

so'mritatvam ca gacchati || 6||

vishvasrija etena vai vishvamidamasrijanta yadvishvamasrijanta

tasmadvishvasrijo vishvamenananu prajayate brahmanah

salokatam sarshtitam sayujyam yanti tasmadidam

sangam janiyadyo janite so'mritatvam ca gacchati

vishnum prathamantyam mukham dvitiyantyam bhadram

tritiyantyam myaham caturthyantam sama janiyadyo

janite so'mritatvam ca gacchati stripumsayorva ihaiva

sthatumapekshate tasmai sarvaishvairyam dadati yatra kutrapi

mriyate dehante devah paramam brahma tarakam vyacashte

yenasavamritibhutva so'mritatvam ca gacchati

tasmadidam sama madhyagam japati tasmadidam samangam

prajapatistasmadidam samangam prajapatirya evam vedeti

mahopanishat | ya etam mahopanishadam veda sa

kritapurashcarano mahavishnurbhavati mahavishnurbhavati || 7||

iti prathamopanishat || 1||

deva ha vai mrityoh papmabhyah samsaracca bibhiyuste

prajapatimupadhavamstebhya etam mantrarajam

narasimhamanushtubham prayacchattena vai te mrityumajayan

papmanam cataransamsaram cataramstasmadyo mrityoh

papmabhyah samsaracca bibhiyatsa etam mantrarajam

narasimhamanushtubham pratigrihniyatsa mrityum tarati

sa papmanam tarati sa samsaram tarati tasya ha vai pranavasya

ya purva matra prithivyakarah sa rigbhirrigvedo brahma

vasavo gayatri garhapatyah sa samnah prathamah pado bhavati

dvitiyantariksham sa ukarah sa yajubhiryajurvedo vishnurudra-

strishtubdakshinagnih sa samno dvitiyah pado bhavati

tritiya dyauh sa makarah sa samabhih samavedo rudra

aditya jagatyahavaniyah sa samnastritiyah pado bhavati

yavasane'sya caturthyardhamatra sa somaloka onkarah

so'tharvanairmantrairatharvavedah samvartako'gnirmaruto

viradekarshirbhasvati smrita sa samnashcaturthah

pado bhavati || 1||

ashtaksharah prathamah pado bhavatyashtaksharastrayah

pada bhavantyevam dvatrimshadaksharani sampadyante

dvatrimshadakshara va anushtubbhavatyanushtubha

sarvamidam srishtamanushtubha sarvamupasamhritam

tasya haitasya pancangani bhavanti catvarah

padashcatvarangani bhavanti sapranavam sarvam

pancamam bhavati hridayaya namah shirase svaha

shikhayai vashat kavacaya hum astraya phaditi

prathamam prathamena samyujyate dvitiyam dvitiyena

tritiyam tritiyena caturtham caturthena pancamam

pancamena vyatishajati vyatishikta va ime

lokastasmadvyatishiktanyangani bhavanti

omityetadaksharamidam sarvam tasmatpratyaksharamubhayata

onkaro bhavati aksharanam nyasamupadishanti

brahmavadinah || 2||

tasya ha va ugram prathamam sthanam janiyadyo

janite so'mritatvam ca gacchati viram dvitiyam sthanam

mahavishnum tritiyam sthanam jvalantam caturtham

sthanam sarvatomukham pancamam sthanam nrisimham

shashtham sthanam bhishanam saptamam sthanam

bhadramashtamam sthanam mrityumrityum navamam sthanam

namami dashamam sthanamamekadasham sthanam

janiyadyo janite so'mritatvam ca gacchati ekadashapada

va anushtubbhavatyanushtubha sarvamidam srishtamanushtubha

sarvamidamupasamhritam tasmatsarvanushtubham janiyadyo

janite so'mritatvam ca gacchati || 3||

deva ha vai prajapatimabruvannatha kasmaducyata

ugramiti sa hovaca prajapatiryasmatsvamahimna

sarvam|cllokansarvandevansarvanatmanah sarvani

bhutanyudvrihnatyajasram srijati visrijati

vasayattyudgrahyata udgrihyate stuhi shrutam gartasadam

yuvanam mrigam na bhimamupahantrumugram

mridajaritre rudrastavano anyante asmannivapantu senah

tasmaducyata ugramiti ||

atha kasmaducyate viramiti yasmatsvamahimna

sarvam|cllokansarvandevansarvanatmanah sarvani

bhutani viramati viramayatyajasram srijati visrijati vasayati

yato virah karmanyah sudriksho yuktagrava jayate

devakamastasmaducyate viramiti ||

atha kasmaducyate mahavishnumiti yasmatsvamahimna

sarvam|cllokansarvandevansarvanatmanah sarvani

bhutani vyapnoti vyapayati sneho yatha palalapindam

shantamulamotam protamanuvyasam vyatishikto vyapayate

yasmanna jatah paro anyo asti ya avivesha bhuvanani vishva

prajapatih prajaya samvidanah trini jyotimshi sacate

sashodashim tasmaducyate mahavishnumiti ||

atha kasmaducyate jvalantamiti yasmatsvamahimna

sarva|cmllokansarvandevansarvanatmanah sarvani

svatejasa jvalati jvalayati jvalyate jvalayate savita prasavita

dipto dipayandipyamanah jvalam jvalita

tapanvitapantsantapanrocano

rocamanah shobhanah shobhamanah kalyanastasmaducyate

jvalantamiti ||

atha kasmaducyate sarvatomukhamiti yasmatsvamahimna

sarvam|cllokansarvandevansarvanatmanah sarvani bhutani

svayamanindriyo'pi sarvatah pashyati sarvatah shrinoti

sarvato gacchati sarvata adatte sarvagah sarvagatastishthati |

ekah purastadya idam babhuva yato babhuva bhuvanasya gopah |

yamapyeti bhuvanam samparaye namami tamaham

sarvatomukhamiti tasmaducyate sarvatomukhamiti ||

atha kasmaducyate nrisimhamiti yasmatsarvesham bhutanam

na viryatamah shreshthatamashca simho viryatamah

shreshthatamashca | tasmannrisimha asitparameshvaro

jagaddhitam va etadrupam yadaksharam bhavati pratadvishnustavate

viryaya mrigo na bhimah kucaro girishthah | yasyorushu

trishu vikramaneshvadhikshiyanti bhuvanani vishva tasmaducyate

nrisimhamiti ||

atha kasmaducyate bhishanamiti yasmadbhishanam

yasya rupam drishtva sarve lokah sarve devah

sarvani bhutani bhitya palayante svayam yatah kutashca

na bibheti bhishasmatdvatah pavate bhishodeti suryah

bhishasmadagnishcendrasya mrityurdhavati pancama

iti tasmaducyate bhishanamiti ||

atha kasmaducyate bhadramiti yasmatsvayam bhadro bhutva

sarvada bhadram dadati rocano rocamanah shobhanah

shobhamanah kalyanah | bhadram karnebhih shrinuyama

devah bhadram pashyemakshabhiryajatrah

sthirairangaistushtuvaDsastanubhirvyashema devahitam

yadayuh tasmaducyate bhadramiti ||

atha kasmaducyate mrityumrityumiti yasmatsvamahimna

svabhaktanam smrita eva mrityumapamrityum ca marayati |

ya atmada balada yasya vishva upasate prashisham yasya

devah yasya chayamritam yo mrityumrityuh kasmai

devaya havisha vidhema tasmaducyate mrityumrityumiti ||

atha kasmaducyate namamiti yasmadyam sarve deva namanti

mumukshavo brahmavadinashca | pra nunam brahmanaspatirmantram

vadatyukthyam yasminnindro varuno mitro aryama deva okamsi

cakrire tasmaducyate namamiti ||

atha kasmaducyate'hamiti | ahamasmi prathamaja ritasya

purvam devebhyo amritasya nabhih | yo ma dadati sa

idevamavah ahamannamannamadantamadmi aham vishvam

bhuvanamabhyabhavam suvarnajyotirya evam vedeti mahopanishat ||

4||

iti dvitiyopanishat || 2||

deva ha vai prajapatimabruvannanushtubhasya

mantrarajasya narasimhasya shaktim bijam no

bruhi bhagavanniti sa hovaca prajapatirmaya va

esha narasimhi sarvamidam srijati sarvamidam rakshati

sarvamidam samharati tasmanmayametam shaktim

vidyadya eatam mayam shaktim veda sa papmanam

tarati sa mrityum tarati sa samsaram tarati so'mritatvam

ca gacchati mahatim shriyamashnute mimamsante

brahmavadino hrasva dirgha pluta ceti ||

yadi hrasva bhavati sarvam papmanam dahatyamritatvam

ca gacchati yadi dirgha bhavati mahatim

shriyamapnotyamritatvam ca gacchati yadi pluta bhavati

jnanavanbhavatyamritatvam ca gacchati tadetadrishinoktam

nidarshanam sa im pahi ya rijishi tarutrah shriyam

lakshmimaupalamambikam gam shashthim ca

yamindrasenetyudahuh tam vidyam brahmayonim

sarupamiayushe sharanamaham prapadye sarvesham va

etadbhutanamakashah parayanam sarvani ha va imani

bhutanyakashadeva jayanta akashadeva jatani

jivantyakasham prayatyabhisamvishanti tasmadakasham

bijam vidyattadeva jyayastadetadrishinoktam nidarshanam

hamsah shucishadvasurantarikshasaddhota

vedishadatithirduronasat ||

nrishadvarasadritasadvyomasadabjagoja ritaja adrija

ritam brihat ||

ya evam vedeti mahopanishat ||

iti tritiyopanishat || 3||

deva ha vai prajapatimabruvannanushtubhasya

mantrarajasya narasimhasyangamantranno

bruhi bhagava iti sa hovaca prajapatih pranavam

savitrim yajurlakshmim nrisimhagayatrimityangani

janiyadyo janite so'mritatvam ca gacchati || 1||

omityetadaksharamidam sarvam tasyopavyakhyanam

bhutam bhavadbhavishyaditi sarvamonkara eva

yaccanyattrikalatitam tadapyonkara eva sarvam

hyetadbrahmayamatma brahma so'yamatma

catushpajjagaritasthano bahihprajnah saptanga

ekonavimshatimukhah sthulabhugvaishvanarah

prathamah padah | svapnasthano'ntaprajnah

saptanga ekonavimshatimukhah praviviktabhuktaijaso

dvitiyah padah | yatra supto na kancana kamam

kamayate na kancana svapnam pashyati tatsushuptam

sushuptasthana ekibhutah prajnanaghana ekanandamayo

hyanandabhuk cetomukhah prajnastritiyo padah |

esha sarveshvara esha sarvajna esho'ntaryamyesha

yonih sarvasya prabhavapyayau hi bhutanam

nantahprajnam na bahihprajnam nobhayatahprajnam

na prajnam naprajnam na prajnanaghanamadrishta-

mavyavaharyamagrahyamalakshanamacintyamavyapadeshya-

maikatmyapratyayasaram prapancopashamam shantam

shivamadvaitam caturtham manyante sa atma sa vijneyah || 2||

atha savitri gayatrya yajusha prokta taya

sarvamidam vyaptam ghriniriti dve akshare surya

iti trini etadvai savitrasyashtaksharam padam

shriyabhishiktam ya evam veda shriya haivabhishicyate |

tadetadricabhyuktam rico akshare parame

vyomanyasmindeva adhivishve nisheduh | yastanna veda

kimrica karishyati ya ittadvidusta ime samasata

iti na ha va etasyarca na yajusha na samnartho'sti

yah savitram vedeti | ombhurlakshmirbhuvarlakshmih

svarlakshmih kalakarni tanno mahalakshmih

pracodayat ityesha vai mahaalakshmiryajurgayatri

caturvimshatyakshara bhavati | gayatri va idam sarvam

yadidam kinca tasmadya etam mahalakshmim

yajushim veda mahatim shriyamashnute |

om nrisimhaya vidmahe vajranakhaya dhimahi |

tannah simhah pracodayat ityesha vai nrisimhagayatri

devanam vedanam nidanam bhavati ya evam veda

nidanavanbhavati || 3||

deva ha vai prajapatimabruvannatha kairmantraih

stuto devah prito bhavati svatmanam darshayati

tanno bruhi bhagavanniti sa hovaca prajapatih |

om yo ha vai nrisimho devo bhagavanyashca

brahma burbhuvah svastasmai vai namo namah || 1||

[yatha prathamamantroktavadyantau tatha

sarvamantreshu drashtavyau]|| yashca vishnuh || 2||

yashca maheshvarah || 3|| yashca purushah || 4||

yashceshvarah || 5|| ya sarasvati || 6|| ya shrih || 7||

ya gauri || 8|| ya prakritih || 9|| ya vidya || 10||

yashconkarah || 11|| yashatasro'rdhamatrah || 12||

ye vedah sangah sashakhah setihasah || 13||

ye ca pancagnayah || 14|| yah sapta mahavyahritayah || 15||

ye cashtau lokapalah || 16|| ye cashtau vasavah || 17||

ye caikadasha rudrah || 18|| ye ca dvadashadityah || 19||

ye cashtau grahah || 20|| yani ca pancamahabhutani || 21||

yashca kalah || 22|| yashca manuh || 23|| yashca mrityuh || 24||

yashca yamah || 25|| yashcantakah || 26|| yashca pranah || 27||

yashca suryah || 28|| yashca somah || 29||

yashca virat purushah || 30||  yashca jivah || 31||

yacca sarvam || 32|| iti dvatrimshat iti

tanprajapatirabravidetairmantrairnityam devam stuvadhvam |

tato devah prito bhavati svatmanam darshayati tasmadya

etairmantrairnityam devam stauti sa devam pashyati so'mritatvam

ca gacchati ya evam vedeti mahopanishat ||

iti caturthyupanishat || 4||

deva ha vai prajapatimabruvannanushtubhasya

mantrarajasya narasimhasya mahacakram nama

cakram no bruhi bhagava iti sarvakamikam mokshadvaram

udyogina upadishanti sa hovaca prajapatih shadaksharam

va etatsudarshanam mahacakram tasmatshadaram

bhavati shatpatram cakram bhavati shadva ritava ritubhih

sammitam bhavati madhye nabhirbhavati nabhyam va ete arah

pratishthita mayaya etatsarvam veshtitam bhavati

natmanam maya sprishati tasmanmayaya bahirveshtitam

bhavati | athashtaramashtapatram cakram bhavatyashtakshara

vai gayatri gayatrya sammitam bhavati bahirmayaya

veshtitam bhavati kshetram kshetram vai mayaisha sampadyate |

atha dvadasharam dvadashapatram cakram bhavati

dvadashakshara vai jagati jagatya sammitam bhavati

bahirmayaya veshtitam bhavati | atha shodasharam

shodashapatram cakram bhavati shodashakalo vai purushah

purusha evedam sarvam purushena sammitam bhavati

shodashakalo vai purushah purusha evedam sarvam

purushena sammitam bhavati mayaya bahirveshtitam

bhavati | atha dvatrimshadaram dvatrimshatpatram cakram

bhavati dvatrimshadakshara va anushtubbhavatyanushtubha

sarvamidam bhavati bahirmayaya veshtitam bhavatyarairva

etatsubaddham bhavati veda va ete arah patrairva

etatsarvatah parikramati chandamsi vai patrani || 1||

etatsudarshanam mahacakram tasya madhye nabhyam

tarakam yadaksharam narasimhamekaksharam

tadbhavati shatsu patreshu shadaksharam sudarshanam

bhavatyashtasu patreshvashtaksharam narayanam

bhavati dvadashasu patreshu dvadashaksharam vasudevam

bhavati shodashasu patreshu matrikadyah sabindukah

shodasha svara bhavanti dvatrimshatsu patreshu

dvatrimshadaksharam mantrarajam narasimhamanushtubham

bhavati tadva etatsudarshanam nama cakram sarvakamikam

mokshadvaramrinmayam yajurmayam samamayam

brahmamayamamritamayam bhavati tasya purastadvasava

asate rudra dakshinata adityah pashcadvishvedeva

uttarato brahmavishnumaheshvara nabhyam suryacandramasau

parshvayostadetadricabhyuktam | rico akshare parame

vyomanyasmindeva adhivishve nisheduh | yastanna veda

kimrica karishyati ya ittadvidusta ime samasata iti

tadetatsudarshanam mahacakre balo va yuva va

veda sa mahanbhavati sa guruh sarvesham

mantranamupadeshta bhavatyanushtubha homam

kuryadanushtubharcanam kuryattadetadrakshoghnam

mrityutarakam guruna labdham kanthe vahau

shikhayam va badhnita saptadvipavati bhumirdakshinartham

navakalpate tasmacchraddhaya yam kancidgam

dadyatsa dakshina bhavati || 2||

deva ha vai prajapatimabruvannanushtubhasya

mantrarajasya narasimhasya phalam no bruhi

bhagava iti sa hovaca prajapatirya etam mantrarajam

narasimhamanushtubham nityamadhite  so'gnoputo

bhavati sa vayuputo bhavati sa adityaputo bhavati

sa somaputo bhavati sa satyaputo bhavati sa brahmaputo

bhavati sa vishnuputo bhavati sa rudraputo bhavati

sa sarvaputo bhavati sa sarvaputo bhavati || 3||

ya etam mantrarajam narasimhamanushtubham

nityamadhite sa mrityum tarati sa papmanam tarati

sa bhrunahatyam tarati sa virahatyam tarati sa sarvahatyam

tarati sa samsaram tarati sa sarvam tarati sa sarvam tarati || 4||

ya etam mantrarajam narasimhamanushtubham

nityamadhite so'gnim stambhayati sa vayum stambhayati

sa adityam stambhayati sa stomam stambhayati sa udakam

stambhayati sa sarvandevamstambhayati sa

sarvangrahamstambhayati sa visham stambhayati

sa visham stambhayati || 5||

ya etam mantrarajam narasimhamanushtubham

nityamadhite sa devanakarshayati sa yakshanakarshayati

sa naganakarshayati sa grahanakarshayati  sa

manushyanakarshayati sa sarvanakarshayati sa

sarvanakarshayati || 6||

ya etam mantrarajam narasimhamanushtubham

nityamadhite sa bhurlokam jayati sa bhuvarlokam jayati

sa svarlokam jayati sa maharlokam jayati sa janolokam

jayati sa tapolokam jayati sa satyalokam jayati sa

sarvamllokanjayati sa sarvamllokanjayati || 7||

ya etam mantrarajamanushtubham nityamadhite

so'gnishtomena yajate sa ukthyena yajate sa shodashina

yajate sa vajapeyena yajate so'tiratrena yajate

so'ptoryamena yajate so'shvamedhena yajate sa sarvaih

kratubhiryajate sa sarvaih kratubhiryajate || 8||

ya etam mantrarajam narasimhamanushtubham

nityamadhite sa rico'dhite sa yajumshyadhite sa

samanyadhite so'tharvanamadhite so'ngirasamadhite

sa shakha adhite sa purananyadhite sa kalpanadhite

sa gathamadhite sa narashamsiradhite sa pranavamadhite

yah pranavamadhite sa sarvamadhite sa sarvamadhite || 9||

anupanitashatamekamekenopanitena tatsamamupanitashatamekamekena

grihasthena tatsamam grihasthashatamekamekena

vanaprasthena tatsamam vanaprasthashatamekamekena

yatina tatsamam yatinam tu shatam purnamekamekena

rudrajapakena tatsamam rudrajapakashatamekamekena-

atharvashirahshikhadhyapakena tatsamamatharvashirah-

shikhadhyapakashatamekamekena tapaniyopanishada-

dhyapakena tatsamam tapaniyopanishadadhyapaka-

shatamekamekena mantrarajadhyapakena tatsamam tadva

etatparamam dhama mantrarajadhyapakasya yatra na

suryastapati yatra na vayurvati yatra na candrama bhati

yatra na nakshatrani bhanti yatra nagnirdahati yatra na

mrityuh pravishati yatra na duhkham sadanandam

paramanandam shantam shashvatam sadashivam

brahmadivanditam yogidhyeyam paramam padam yatra

gatva na nivartante yoginah ||

tadetadricabhyuktam |

tadvishnoh paramam padam sada pashyanti surayah |

diviva cakshuratatam | tadvipraso vipanyavo jagrivamsah

samindhate | vishnoryatparamam padam |

tadetannishkamasya bhavati tadetannishkamasya bhavati

ya evam vedeti mahopanishat || 10||

iti pancamopanishat || 5||

iti nrisimhapurvatapinyupanishat ||

 

Utara

 

|| nrisimhottaratapinyupanishat ||

nrisimhottaratapinyam turyaturyatmakam mahah |

paramadvaitasamrajyam pratyakshamupalabhyate ||

om deva ha vai prajapatimabruvannanoraniyam-

samimamatmanamonkaram no vyacakshveti

tathetyomityetadaksharamidam sarvam tasyopavyakhyanam

bhutam bhavadbhavishyaditi sarvamonkara eva

yaccanyattrikalatitam tadapyonkara eva sarvam

hyetadbrahmayamatma brahma tametamatmanamomiti

brahmanaikikritya brahma catmanamomityekikritya

tadekamajaramamritamabhayamomityanubhuya

tasminnidam sarvam trishariramaropya tanmayam hi

tadeveti samharedomiti tam va etam trishariramatmanam

trishariram param brahmanusandadhyatsthulatvat-

sthulabhuktvacca sukshmatvatsukshmabhuktva-

ccaikyadanandabhogacca so'yamatma

catushpajjagaritasthanah sthulaprajnah saptanga

ekonavimshatimukhah sthulabhuk chaturatma vishvo

vaishvanarah prathamah padah ||

svapnasthanah sukshmaprajnah saptanga

ekonavimshatimukhah sukshmabhuk chaturatma

taijaso hiranyagarbho dvitiyah padah ||

yatra supto na kancana kamam kamayate na

kancana svapnam pashyati tatsushuptam

sushuptasthana ekibhutah prajnanaghana

evanandamayo hyanandabhuk cetomukhashchaturatma

prajna ishvarastritiyah padah ||

esha sarveshvara esha sarvajna esho'ntaryamesha

yonih sarvasya prabhavapyayau hi bhutanam

trayamapyetatsushuptam svapnam mayamatram

cidekaraso hyayamatmatha turiyashchaturatma

turiyavasitatvadekaikasyotanujnatranujnavikalpai-

strayamapyatrapisushuptam svapnam mayamatram

cidekaraso hyayamatmathayamadesho na

sthulaprajnam na sukshmaprajnam nobhayatahprajnam

na prajnam naprajnam na prajnanaghana-

madrishtamavyavaharyamagrahyamalakshana-

macintyamacintyamavyapadeshyamaikatmyapratyayasaram

prapancopashamam shivam shantamadvaitam caturtham

manyante sa atma sa vijneya ishvaragrasasturiyasturiyah ||

iti prathamah khandah || 1||

tam va etamatmanam jagratyasvapnamasushuptam

svapne jagratamasushuptam sushupte jagratamasvapnam

turiye jagratamasvapnamasushuptavyabhicarinam

nityanandam sadekarasam hyeva cakshusho drashta

shrotrasya drashta vaco drashta manaso drashta

buddherdrashta pranasya drashta tamaso drashta

sarvasya drashta tatah sarvasmadanyo vilakshanacakshushah

sakshi shrotrasya sakshi vacah sakshi manasah sakshih

buddheh sakshi pranasya sakshi tamasah sakshi

sarvasya sakshi tato'vikriyo mahacaitanyo'smatsarvasmatpriyatama

anandaghanam hyevamasmatsarvasmatpuratah

suvibhatamekarasamevajaramamritamabhayam

brahmaivapyajayainam catushpadam matrabhironkarena

caikikuryajjagaritasthanashchaturatma vishvo

vaishvanarashcaturuponkara eva caturupo

hyayamakarah sthulasukshmabijasakshibhirakararupai-

rapteradimattvadva sthulatvatsukshmatvad-

bijatvatsakshitvaccapnoti ha va idam sarvamadishca

bhavati ya evam veda ||

svapnasthanashchaturatma taijaso hiranyagarbhashcaturupa

ukara eva caturupo hyayamukarah sthulasukshmabija-

sakshibhirukararupairutkarshadubhayatvatsthulatvat-

sukshmatvadbijatvatsakshitvaccotkarshati ha vai

jnanasantatim samanashca bhavati ya evam veda ||

sushuptasthanashchaturatma prajnaishvarashcaturupo

makara eva caturupo hyayam makarah sthulasukshma-

bijasakshibhirmakararupairmiterapiterva sthulatvat-

sukshmatvadbijatvatsakshitvacca minoti ha va

idam sarvamapitishca bhavati ya evam veda ||

matramatrah pratimatrah kuryadatha turiya ishvaragrasah

sa svarat svayamishvarah svaprakashashchaturatmo-

tanujnatranujnavikalpairoto hyayamatma hyathaivedam

sarvamantakale kalagnih suryosrairanujnato hyayamatma

hyasya sarvasya svatmanam dadatidam sarvam

svatmanameva karoti yatha tamah savitanujnakaraso

hyayamatma cidrupa eva yatha dahyam dagdhvagniravikalpo

hyayamatma vanmano'gocaratvaccidrupashcaturupa

omkara eva caturupo hyayamonkara otanujnatranujna-

vikalpaironkararupairatmaiva namarupatmakam hidam

sarvam turiyatvaccidrupatvaccotatvadanujnatritvada-

nujnanatvadavikalparupatvaccavikalparupam hidam

sarvam naiva tatra kacana bhidastyatha tasyayamadesho

matrashcaturtho vyavaharyah prapancopashamah

shivo'dvaita omkara atmaiva samvishatyatmanatmanam

ya evam vedaisha viro narasimhena vanushtubha

mantrarajena turiyam vidyadesha hyatmanam prakashayati

sarvasamharasamarthah paribhavasahah prabhurvyaptah

sadojjvalo'vidyatatkaryahinah svatmabandhaharah sarvada

dvaitarahita anandarupah sarvadhishthanah sanmatro

nirastavidyatamomoho'hameveti tasmadevamevemamatmanam

param brahmanusandadhyadesha viro nrisimha eveti ||

iti dvitiyah khandah || 2||

tasya ha vai pranavasya ya purva matra sa prathamah

pado bhavati dvitiya dvitiyasya tritiya tritiyasya

caturthyotanujnatranujnavikalparupa taya turiyam

chaturatmanamanvishya caturthapadena ca taya

turiyenanucintayangrasettasya ha va etasya pranavasya

ya purva matra sa prithivyakarah sa rigbhirrigvedo

brahma vasavo gayatri garhapatyah sa prathamah pado

bhavati ca sarveshu padeshu chaturatma sthulasukshma-

bijasakshibhirdvitiyantariksham sa ukarah  sa yajubhir-

yajurvedo vishnurudrastrishtubdakshinagnih sa dvitiyah

pado bhavati ca sarveshu padeshu chaturatma

sthulasukshmabijasakshibhistritiya dyauh sa makarah

sa samabhih samavedo rudraditya jagatyahavaniyah sa

tritiyah pado bhavati bhavati ca sarveshu padeshu

chaturatma sthulasukshmabijasakshibhiryavasane'sya

caturthyardhamatra sa somaloka omkarah satharvanai-

rmantrairatharvavedah samvartako'gnirmaruto viradekarshirbhasvati

smrita caturthah pado bhavati bhavati ca sarveshu padeshu

chaturatma sthulasukshmabijasakshibhirmatramatrah

pratimatrah kritvotanujnatranujnavikalparupam

cintayangrasejjno'mrito hutasamvitkah shuddhah samvishto

nirvigna imamasuniyame'nubhuyehedam sarvam drishtva sa

prapancahino'tha sakalah sadharo'mritamayashchaturatmatha

mahapithe saparivaram tametam catuhsaptatmanam

chaturatmanam mulagnavagnirupam pranavam

sandadhyatsaptatmanam chaturatmanamakaram rudram

bhrumadhye saptatmanam chaturatmanam catuhsaptatmanam

chaturatmanamonkaram sarveshvaram dvadashante

saptatmanam chaturatmanam catuhsaptatmanamonkaram

turiyamanandamritarupam shodashante'thanandamritenai-

tamshcaturdha sampujya tatha brahmanameva vishnumeva

rudrameva vibhaktamstrinevavibhaktamstrineva lingarupaneva

ca sampujyopaharaishcaturdhatha lingatsamhritya

tejasa shariratrayam samvyapya tadadhishthanamatmanam

sanjvalya tatteja atmachaitanyarupam balamavashtabhya

gunairaikyam sampadya mahasthulam mahasukshme

mahasukshmam mahakarane ca samhritya matrabhirota-

nujnatranujnavikalparupam cintayangraset ||

iti tritiyah khandah || 3||

tam va etamatmanam paramam brahmonkaram

turiyonkaragravidyotamanushtubha natva prasadyomiti

samhrityahamityanusandadhyadathaitamevatmanam

paramam brahmonkaram turiyonkaragravidyotameka-

dashatmanam narasimham natvomiti samharannanusandadhya-

dathaitamevamatmanam paramam brahmonkaram

turiyonkaragravidyotam pranavena sancintyanushtubha

natva saccidanandapurnatmasu navatmakam

saccidanandapurnatmanam param brahma sambhavyaha-

mityatmanamadaya manasa brahmanaikikuryadyadanushtubhaiva

va esha upavasannesha hi sarvatra sarvada sarvatma san

sarvamatti nrisimho'sau parameshvaro'sau hi sarvatra sarvada

sarvatma santsarvamatti nrisimha evaikala esha turiya

easha evogra esha eva vira esha eva mahanesha eva vishnuresha

eva jvalannesha eva sarvatomukha esha esha nrisimha esha eva

bhishana esha eva bhadra esha eva mrityumrityuresha eva

namamyesha evahamevam yogarudho brahmanyevanushtubham

sandadhyadonkara iti || tadetau shlokau bhavatah ||

samstabhya simha svasutangunartha-

      nsamyojya shringairrishabhasya hatva ||

vashyam sphurantimasatim nipidya

      sambhakshya simhena sa esha virah ||

shringaprotanpadansprishtva hatva tanagrasatsvayam |

natva ca bahudha drishtva nrisimhah svayamudbabhaviti ||

iti caturthah khandah || 4||

athaisha u eva akara aptatamartha atmanyeva

nrisimhe deve brahmani vartata esha hyevaptatama

esha hi sakshyesha ishvarastatsarvagato nahidam

sarvamesha hi vyaptatamaidam sarvam yadayamatma

mayamatra esha evogra esha hi vyaptatama esha

eva vira esha hi vyaptatama esha eva mahanesha

hi vyaptatama esha eva vishnuresha hi vyaptatama

esha eva jvalannesha hi vyaptatama esha eva

sarvatomukha esha hi vyaptatama esha eva nrisimha

esha hi vyaptatama esha eva bhishana esha hi

vyaptatama esha eva bhadra esha hi vyaptatama

esha eva mrityumrityuresha hi vyaptatama esha

eva namamyesha hi vyaptatama esha evahamesha

hi vyaptatama atmaiva nrisimho devo brahma bhavati

ya evam veda so'kamo nishkama aptakama

atmakamena tasya prana utkramantyatraiva

samavaliyante brahmaiva sanbrahmapyetyathaisha

evonkara utkrishtatamartha atmanyeva nrisimhe

deve brahmani vartate tasmadesha satyasvarupo na

hyanyadastyaprameyamanatmaprakashamesha hi

svaprakasho'sango'nyanna vikshata atmato

nanyatha praptiratmamatram hyetadutkrishtamesha

evogra esha hyevotkrishta esha eva vishnuresha

hyevotkrishta esha eva jvalannesha hyevotkrishta

esha eva sarvatomukha esha hyevotkrishta esha eva

nrisimha esha hyevotkrishta esha eva bhishana

esha hyevotkrishta esha eva bhadra esha hyevotkrishta

esha eva mrityumrityuresha hyevotkrishta esha

eva namamyesha hyevotkrishta esha evahamesha

hyevotkrishtastasmadatmanamevainam janiyadatmaiva

nrisimho devo brahma bhavati ya evam veda so'kamo

nishkama aptakama atmakamo na tasya prana

utkramantyatraiva samavaliyante brahmaiva

sanbrahmapyetyathaisha eva makaro mahavibhutyartha

atmanyaiva nrisimhe deve brahmani vartate tasmadayamanalpo

bhinnarupah svaprakasho brahmaivaptatama

utkrishtatama etadeva brahmapi sarvajnam mahamayam

mahavibhutyetadevogrametaddhi mahavibhutyetadeva

virametaddhi mahavibhutyatadeva mahadetaddhi

mahavibhutyetadeva vishnvetaddhi mahavibhutyetadeva

jvaladetaddhi mahavibhutyetadeva sarvatomukhametaddhi

mahavibhutyetadeva nrisimhametaddhi mahavibhutyetadeva

bhishanametaddhi mahavibhutyetadeva bhadrametaddhi

mahavibhutyetadeva mrityumrityvetaddhi mahavibhutyetadeva

namamyetaddhi mahavibhutyetadevahametaddhi mahavibhuti

tasmadakarokarabhyamimamatmanamaptatamamutkrishtatamam

cinmatram sarvadrashtaram sarvasakshinam sarvagrasam

sarvapremaspadam saccidanandamatramekarasam

purato'smatsarvasmatsuvibhatamanvishyaptatamamutkrishtatamam

mahamayam mahavibhuti saccidanandamatramekarasam

purameva brahma makarena janiyadatmaiva nrisimho devah

parameva brahma bhavati ya evam veda so'kamo nishkama

aptakama atmakamo na tasya prana utkramantyatraiva

samavaliyante brahmaiva sanbrahmapyetiti ha prajapatiruvaca

prajapatiruvaca ||

iti pancamah khandah || 5||

te deva imamatmanam jnatumaicchamstanhasurah

papma parijagraha ta aikshantahantainamasuram

papmanam grasama ityetamevonkaragravidyotam

turiyaturiyamatmanamugramanugram viramaviram

mahantamamahantam vishnumavishnum

jvalantamajvalantam sarvatomukhamasarvatomukham

nrisimhamanrisimham bhishanamabhishanam

bhadramabhadram mrityumrityumamrityumrityum

namamyanamamyahamanaham nrisimhanushtubhaiva

bubudhire tebhyo hasavasurah papma

saccidanandaghanajyotirabhavattasmadapakvakashaya

imamevonkaragravidyotam turiyaturiyamatmanam

nrisimhanushtubhaiva janiyattasyasurah papma

saccidanandaghanajyotirbhavati te deva jyotiruttitirshavo

dvitiyadbhayameva pashyanta imamevonkaragravidyotam

turiyaturiyamatmanamanushtubhanvishya pranavenaiva

tasminnavasthitastebhyastajjyotirasya sarvasya puratah

suvibhatamavibhatamadvaitamacintyamalingam

svaprakashamanandaghanam shunyamabhavadevamvitsvaprakasham

parameva brahma bhavati te devah putraishanayashca

vittaishanayashca lokaishanayashca sasadhanebhyo

vyutthaya nirakara nishparigraha ashikha ayajnopavita

andha badhira mugdhah kliba muka unmatta iva

parivartamanah shanta danta uparatastitikshavah

samahita atmarataya atmakrida atmamithuna

atmanandah pranavameva param brahmatmaprakasham

shunyam janantastatraiva parisamaptastasmaddevanam

vratamacarannonkare pare brahmani paryavasito bhavetsa

atmanyevatmanam param brahma pashyati ||

tadesha shlokah ||

shringeshvashringam samyojya simham shringeshu yojayet |

shringabhyam shringamabadhya trayo deva upasata iti ||

iti shashthah khandah || 6||

deva ha vai prajapatimabruvan bhuya eva no

bhagavanvijnapayatviti tathetyajatvadamaratvada-

jaratvadamritatvadashokatvadamohatvadanashanayatvada-

pipasatvadadvaitatvaccakarenemamatmana-

manvishyotkrishtatvadutpadakatvadutpraveshtatvadu-

tthapayitritvaduddrashtritvadutkartritvadutpatha-

varakatvaddudgrasatvadudbhrantatvaduttirnavikritatva-

cconkarenemamatmanam paramam brahma

nrisimhamanvishyakarenemamatmanamukaram

purvarhamakrishya simhikrityottarardhena tam

simhamakrishya mahattvanmahastvanmanatva-

nmuktatvanmahadevatvanmaheshvaratvanmahasattva-

nmahacittvanmahanandatvanmahaprabhutvacca

makarardhenanenatmanaikikuryadashariro

nirindriyo'prano'tamah saccidanandamatrah

sa svarad bhavati ya evam veda kastvamityahamiti

hovacaivamevedam sarvam tasmadahamiti sarvabhidhanam

tasyadirayamakarah sa eva bhavati sarvam hyayamatmanam

hi sarvantaro na hidam sarvamahamiti hovacaiva

niratmakamatmaivedam sarvam tasmatsarvatmakenakarena

sarvatmakamatmanamanvicchedbrahmaivedam sarvam

saccidanandarupam saccidanandarupamidam sarvam

saddhidam sarvam satsaditi ciddhidam sarvam kashate

prakashate ceti kim saditidamidam netyanubhutiriti

kaishetiyamiyam netyavacanenaivanubhavannuvaciavameva

cidanandavapyavacanenaivanubhavannuvaca sarvamanyaditi

sa paramanandasya brahmano nama brahmeti tasyantyo'yam

makarah sa eva bhavati tasmanmakarena paramam

brahmanvicchetkimidamevamityukara ityevahavicikitsa-

nnakarenemamatmanamanvishya makarena brahmananu-

sandadhyadukarenavicikitsannashariro'nindriyo'prano'tamah

saccidanandamatrah sa svarad bhavati ya evam veda

brahma va idam sarvamattritvadugratvadviratvanmahatvad-

vishnutvajjvalatvatsarvatomukhatvannrisimhatvadbhishanatva-

dbhadratvanmrityumrityutvannamamitvadahamvaditi satatam

hyetadbrahmogratvadviratvanmahattvadvishnutvajjvalatva-

sarvatomukhatvannrisimhatvadbhishanatvadbhadratva-

nmrityumrityutvannamamitvaditi tasmadakarena paramam

brahmanvishya makarena mana adyavitaram mana adisakshina-

manvicchetsa yadaitatsarvamapekshate tadaitatsarvamasminpravishati

sa yada pratibudhyate tadetatsarvamasmadevottishthati tadeva

tatsarvam niruhya pratyuhya sampidya sanjvalya sambhakshya

svatmanamevaisha dadatyatyugro'tivirotimahaniti

vishnuratijvalannatisarvatomukho'tinrisimho'tibhishano'ti-

bhadrotimrityumrityuratinamamatyaham bhutva sve mahimni

sada samasate tasmadenamakararthena parena

brahmanaikikuryadukarenavicikitsannashariro

nirindriyo'prano'manah saccidanandamatrah sa svarad bhavati

ya evam veda||

tadesha shlokah ||

shringam shringardhamakrishya shringenanena yojayet |

shringamenam pare shringe tamanenapi yojayet ||

iti saptamah khandah || 7||

atha turiyenotashca protashca hyayamatma

nrisimho'sminsarvamayam sarvatmanam hi

sarvam naivato'dvayo hyayamatmaikala evavavikalpo

na hi vastu sadayam hyota iva saddhano'yam ciddhana

anandaghana evaikaraso'vyavaharyah kenacanadvitiya

otashca protashcaisha onkara evam naivamiti prishta

omityevaha vagva onkaro vagevedam sarvam na

hyashabdamivehasti cinmayo hyayamonkarashchinmayamidam

sarvam tasmatparameshvara evaikameva tadbhavatyeta-

damritamayametadbrahmabhayam vai brahma bhavati

ya evam vedeti rahasyamanujnata hyayamatmaisha

hyasya sarvasya svatmanamanujanati na hidam sarvam

svata atmavinna hyayamoto nanujnatasangatvada-

vikaritvadasattvadanyasyanujnata hyayamonkara

omiti hyanujanati vagva onkaro vagevedam

sarvamanujanati cinmayo hyayamonkarashciddhidam

sarvam niratmakamatmasatkaroti tasmatparameshvara

evaikameva tadbhavatyetadamritamabhayametadbrahmabhayam

vai brahmabhayam hi vai brahma bhavati ya evam vedeti

rahasyamanujnaikaraso hyayamatma prajnanaghana

evayam yasmatsarvatpuratah suvibhato'tashciddhana

eva na hyayamoto nanujnataitadatmyam hidam sarvam

sadivanujnaikaraso hyayamonkara omiti hyevannujanati

vagva onkaro vageva hyanujanati cinmayo

hyayamonkarashcideva hyanujnata tasmatparameshvara

evaikameva tadbhavatyetadamritamabhayametadbrahmabhayam

vai brahmabhayam hi vai brahma bhavati ya evam vedeti

rahasyamavikalpo hyayamatma'dvitiyatvadavikalpo

hyayamonkaro'dvitiyatvadeva cinmayo hyayamonkara-

stasmatparameshvara evaikameva tadbhavatyavikalpo'pi

natra kacana bhidasti naiva tatra kacana bhidastyatra

hi bhidamiva manyamanah shatadha sahasradha bhinno

mrityoh sa mrityumapnoti tadetadadvayam svaprakasham

mahanandamatmaivaitadamritamabhayametadbrahmabhayam

vai brahmabhayam hi vai brahma bhavati ya evam vedeti

rahasyam ||

ityashtamah khandah || 8||

deva ha vai prajapatimabruvannimameva no

bhagavannonkaramatmanamupadisheti

tathetyupadrashtanumantaisha atma

nrisimhashcidrupa evavikaro hyupalabdhah

sarvasya sarvatra na hyasti dvaitasiddhiratmaiva

siddho'dvitiyo mayaya hyanyadiva sa va esha

atma para eshaiva sarvam tathahi prajnenaisha

vidya jagatsarvamatma paramatmaiva

svaprakasho'pyavishayajnanatvajjananneva

hyanyatranyanna vijanatyanubhutermaya ca

tamorupanubhutistadetajjadam mohatmakama-

nantamidam rupasyasya vyanjika nityanivrittapi

mudhairatmeva drishtasya sattvamasattvam ca

darshayati siddhatvasiddhatvabhyam svatantra-

svatantratvane saisha vatabijasamanyavadaneka-

vatashaktirekaiva tadyatha vatabijasamanyameka-

manekansvavyatiriktanvatansabijanutpadya tatra

tatra purnam sattishthatyevamevaisha maya

svavyatiriktani purnani kshetrani darshayitva

jiveshavabhasena karoti maya cavidya ca

svayameva bhavati saisha citra sudridha

bahvankura svayam gunabhinnankureshvapi

gunabhinna sarvatra brahmavishnushivarupini

chaitanyadipta tasmadatmana eva traividhyam

sarvatra yonitvamabhimanta jivo niyanteshvarah

sarvahammani hiranyagarbhastrirupa ishvara-

vadvyaktachaitanyahsarvago hyesha ishvarah

kriyajnanatma sarvam sarvamayam sarve jivah

sarvamayah sarvasvavasthasu tathapyalpah

sa va esha bhutanindriyani virajam devatah

koshamshca srishtva pravishyamudho

mudha iva vyavaharannaste mayayaiva tasmadadvaya

evayamatma sanmatro nityah shuddho buddhah

satyo mukto niranjano vibhuradvayanandah parah

pratyagekarasah pramanairetairavagatah sattamatram

hidam sarvam sadeva purastatsiddham hi brahma na

hyatra kincanubhuyate navidyanubhavatma

na svaprakashe sarvasakshinyavikriye'dvaye

pashyatehapi sanmatramasadanyatsatyam hittham

purastadayoni svatmasthamanandaciddhanam

siddham hyasiddham tadvishnurishano brahmanyadapi

sarvam sarvagatam sarvamata eva shuddho'badhyasvarupo

buddhah sukhasvarupa atma na hyetanniratmakamapi

natma purato hi siddho na hidam sarvam kadacidatma

hi svamahimastho nirapeksha eka eva sakshi svaprakashah

kim tannityamatmatra hyeva na vicikitsametaddhidam

sarvam sadhayati drashta drashtuh sakshyavikriyah

siddho niravadyo bahyabhyantaravikshanatsuvisphutatamah

sa paratadbrutaisha drishto'drishto'vyavaharyo'pyalpo

nalpah sakshyavishesho'nanyo'sukhaduhkho'dvayah

paramatma sarvajno'nanto'bhinno'dvayah sarvada

samvittirmayaya nasamvittih svaprakashe yuyameva

drishtah kimadvayena dvitiyameva na yuyameva

bruhyeva bhagavanniti deva ucuryuyameva drishyate

cennatmajna asango hyayamatmato yuyameva

svaprakasha idam hi satsamvinmayatvadyuyameva

neti hocurhantasanga vayamiti hocuh katham

pashyantiti hovaca na vayam vidma iti hocustato

yuyameva svaprakasha iti hovaca na ca

satsamvinmaya etau hi purastatsuvibhatamavyavaharya-

mevadvayam jnato naisha vijnato viditaviditatpara

iti hocuh sa hovaca tadva etadbrahmadvayam

brahmatvannityam shuddham buddham muktam satyam

sukshmam paripurnamadvayam sadanandacinmatra-

matmaivavyavaharyam kena ca tattadetadatmana-

momityapashyantah pashyata tadetatsatyamatma

brahmaiva brahmatmaivatra hyeva na vicikitsyamityom

satyam tadetatpandita eva pashyantyetaddhyashabda-

masparshamarupamarasamagandhamavaktavyamana-

datavyamagantavyamavisarjayitavyamananandayitavya-

mamantavyamaboddhavyamamanahankartayitavyama-

cetayitavyamapranayitavyamanapanayitavyama-

vyanayitavyamanudanayitavyamasamanayitavyama-

nindriyamavishayamakaranamalakshanamasangama-

gunamavikriyamavyapadeshyamasattvamaraskama-

tamaskamamayamabhayamapyaupanishadameva

suvibhatam sakridvibhatam purato'smatsarvasma-

tsuvibhatamadvayam pashyata hamsah so'hamiti sa

hovaca kimesha drishto'drishto veti drishto

viditaviditatpara iti hocuh kvaisha kathamiti hocuh

kim tena na kincaneti hocuryuyamevashcaryarupa

iti hovaca na cetyahuromityanujanidhvam brutainamiti

jnato'jnatashceti hocurnacainamiti hocuriti

brutaivaivamatmasiddhamiti hovaca pashyama

eva bhagavo na ca vayam pashyamo naiva vayam vaktum

shaknumo namaste'stu bhagavan prasideti hocurna

bhetavyam pricchateti hovaca kvaishanujnetyesha

evatmeti hovaca te hocurnamastubhyam vayam ta iti ha

prajapatirdevananu shashasanushashaseti ||

tadesha shlokah ||

otamotena janiyadanujnataramantaram |

anujnamadvayam labdhva upadrashtaramavrajet ||

iti navamah khandah || 9||

om bhadram karnebhih shrinuyama devah |

bhadram pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvaDsastanubhih |

vyashema devahitam yadayuh |

om svasti na indro vriddhashravah |

svasti nah pusha vishvavedah |

svasti nastarkshyo arishtanemih |

svasti no brihaspatirdadhatu ||

om  shantih  shantih  shantih ||

iti nrisimhottaratapinyupanishatsamapta ||