Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > nirvana upanisad

nirvana upanishad

 

|| nirvanopanishat ||

(rigvediya sannyasopanishat)

 

nirvanopanishadvedyam nirvananandatundilam |

traipadanandasamrajyam svamatramiti cintayet ||

 

om vanme manasi pratishthita | mano me vaci pratishthitam |

aviravirma edhi | vedasya ma anisthah |

shrutam me ma prahasih | anenadhitenahoratransandadhami |

ritam vadishyami | satyam vadishyami |

tanmamavatu | tadvaktaramavatu |

avatu mamavatu vaktaram |

om shantih  shantih  shantih ||

 

atha nirvanopanishadam vyakhyasyamah |

paramahamsah so'ham | parivrajakah pashcimalingah |

manmatha kshetrapalah | gaganasiddhantah amritakallolanadi |

akshayam niranjanam | nihsamshaya rishih |

nirvanodevata | nishkulapravrittih | nishkevalajnanam |

urdhvamnayah | niralamba pithah | samyogadiksha |

viyogopadeshah | dikshasantoshapanam ca |

dvadashavadityavalokanam | vivekaraksha |

karunaiva kelih | anandamala |

ekantaguhayam muktasanasukhagoshti | akalpitabhikshashi |

hamsacarah |sarvabhutantarvarti hamsa iti pratipadanam |

dhairyakantha | udasina kaupinam | vicaradandah |

brahmavalokayogapatöah |shriyam paduka | parecchacaranam |

kundalinibandhah | parapavadamukto jivanmuktah |

shivayoganidra ca | khecarimudra ca | paramanandi |

nirgatagunatrayam | vivekalabhyam manovagagocaram |

anityam jagadyajjanitam svapnajagadabhragajaditulyam |

tatha dehadisanghatam mohagunajalakalitam tadrajjusarpavatkalpitam | vishnuvidhyadishatabhidhanalakshyam |

ankusho margah | shunyam na sanketah |

parameshvarasatta | satyasiddhayogo maöhah |

amarapadam tatsvarupam |

adibrahmasvasamvit | ajapa gayatri | vikaradando dhyeyah |

manonirodhini kantha | yogena sadanandasvarupadarshanam |

ananda bhikshashi | mahashmashane'pyanandavane vasah |

ekantasthanam | anandamaöham | unmanyavastha |

sharada ceshöa | unmani gatih | nirmalagatram |

niralambapiöham | amritakallolanandakriya |

pandaragaganam | mahasiddhantah |

shamadamadidivyashaktyacarane kshetrapatrapaöuta |

paravarasamyogah | tarakopadeshah | advaitasadanando devata |

niyamah svatarindriyanigrahah |

bhayamohashokakrodhatyagastyagah | aniyamakatvanirmalashaktih |

svaprakashabrahmatattve shivashaktisampuöita prapancacchedanam |

tatha patrakshakshikamandaluh |

bhavabhavadahanam | bibhratyakashadharam |

shivam turiyam yajnopavitam | tanmaya shikha |

chinmayam cotsrishöidandam | santatakshikamandalum |

karmanirmulanam kantha | mayamamatahankaradahanam |

sprashane anahatangi | nistraigunyasvarupanusandhanam samayam |

bhrantiharanam | kamadivrittidahanam | kaöhinyadridhakaupinam | cirajinavasah | anahatamantrah | akriyayaiva jushöam |

svecchacarasvasvabhavo mokshah param brahma |

plavavadacaranam | brahmacaryashantisangrahanam |

brahmacaryashrame'dhitya sasarvasamvinnyasam sannyasam |

ante brahmakhandakaram | nityam sarvasandehanashanam |

etannirvanadarshanam |

shishyam putram vina na deyamityupanishat |

 

om vanme manasiti shantih ||

 

iti nirvanopanishatsamapta |