Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > niralamba upanisad

niralamba upanishad

 

yatralambalambibhavo vidyate na kadacana |

jnavijnasamyagjnalambam niralambam harim bhaje ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih ||

om namah shivaya gurave saccidananda murtaye |

nishprapancaya shantaya niralambaya tejase ||

niralambam samashritya salambam vijahati yah |

sa sannyasi ca yogi ca kaivalyam padamashnute |

eshamajnanajantunam samastarishtashantaye |

yadyadboddhavyamakhilam tadashankya bravimyaham ||

kim brahma | ka ishvarah | ko jivah | ka prakritih |

kah paramatma | ko brahma | ko vishnuh | ko rudrah |

ka indrah | kah shamanah | kah suryah | kashcandrah |

ke surah | ke asurah | ke pishacah | ke manushyah |

kah striyah | ke pashvadayah | kim sthavaram |

ke brahmanadayah | ka jatih | kim karma | kimakarma |

kim jnanam | kimajnanam | kim sukham | kim duhkham |

kah svargah | ko narakah | ko bandhah | ko mokshah |

ka upasyah | kah shishyah | ko vidvan | ko mudhah |

kimasuram | kim tapah | kim paramam padam |

kim grahyam | kimagrahyam | kah sannyasityahashankyaha

brahmeti | sa hovaca mahadahankaraprithivyaptejovayvakashatvena

brihadrupenandakoshena karmajnanartharupataya

bhasamanamadvitiyamakhilopadhivinirmuktam

tatsakalashaktyupabrimhitamanadyanantam

shuddham shivam shantam nirgunamityadi-

vacyamanirvacyam chaitanyam brahma || ishvara iti ca ||

brahmaiva svashaktim prakrityabhidheyamashritya

lokansrishtva pravishyantaryamitvena brahmadinam

buddhindriyaniyantritvadishvarah || jiva iti ca

brahmavishnvishanendradinam namarupadvara

sthulo'hamiti mithyadhyasavashajjivah |so'hameko'pi

deharambhakabhedavashadbahujivah | prakritiriti ca

brahmanah sakashannanavicitrajagannirmana-

samarthyabuddhirupa brahmashaktireva prakritih |

paramatmeti ca dehadeh parataratvadbrahmaiva  paramatma

sa brahma sa vishnuh sa indrah sa shamanah sa suryah

sa candraste suraste asuraste pishacaste manushyastah

striyaste pashvadayastatsthavaram te brahmanadayah |

sarvam khalvidam brahma neha nanasti kincana | jatiriti ca |

na carmano na raktasya na mamsasya na casthinah |

na jatiratmano jatirvyavaharaprakalpita | karmeti ca

kriyamanendriyaih karmanyaham karomityadhyatmanishthataya

kritam karmaiva karma | akarmeti ca kartritvabhoktritva-

dyahankarataya bandharupam janmadikaranam

nityanaimittikayagavratatapodanadishu phalabhisandhanam

yattadakarma |

jnanamiti ca dehendriyanigrahasadgurupasana-

shravanamanananididhyasanairyadyadrigdrishyasvarupam

sarvantarastham sarvasamam ghatapatadipadartha-

mivavikaram vikareshu chaitanyam vina kincinnastiti

sakshatkaranubhavo jnanam | ajnanamiti ca

rajjau sarpabhrantirivadvitiye sarvanusyute sarvamaye

brahmani devatiryannarasthavarastripurushavarnashrama-

bandhamokshopadhinanatmabhedakalpita jnanamajnanam |

sukhamiti ca saccidanandasvarupam jnatvanandarupa

ya sthitih saiva sukham | duhkhamiti anatmarupah

vishayasankalpa eva duhkham | svarga iti ca satsamsargah

svargah | naraka iti ca asatsamsaravishayajanasamsarga eva

narakah | bandha iti ca anadyavidyavasanaya jato'hami-

tyadisankalpo bandhah | pitrimatrisahodaradarapatya-

griharamakshetramamata samsaravaranasankalpo bandhah |

kartritvadyahankarasankalpo bandhah | animadyashtaishva-

ryashasiddhasankalpo bandhah | devamanushyadyupasana-

kamasankalpo bandhah | yamadyashtangayogasankalpo

bandhah | varnashramadharmakarmasankalpo bandhah |

ajnabhayasamshayatmagunasankalpo bandhah | yagavrata-

tapodanavidhividhanajnanasambhavo bandhah | kevalamoksha-

pekshasankalpo bandhah | sankalpamatrasambhavo bandhah |

moksha iti ca nityanityavastuvicaradanityasamsarasukha-

duhkhavishayasamastakshetramamatabandhakshayo mokshah |

upasya iti ca sarvasharirasthachaitanyabrahmaprapako gururupasyah |

shishya iti ca vidyadhvastaprapancavagahitajnanavashishtam

brahmaiva shishyah | vidvaniti ca sarvantarasthasvasamvidrupavi-

dvidvan | mudha iti ca kartritvadyahankarabhavarudho mudhah |

asuramiti ca brahmavishnvishanendradina-

maishvaryakamanaya nirashanajapagnihotradi-

shvantaratmanam santapayati catyugraraga-

dveshavihimsa dambhadyapekshitam tapa asuram |

tapa iti ca brahma satyam jaganmithyetyaparoksha-

jnanagnina brahmadyaishvaryashasiddhasankalpa-

bijasantapam tapah | paramam padamiti ca

pranendriyadyantahkaranagunadeh parataram

saccidanandamayam nityamuktabrahmasthanam

paramam padam | grahyamiti ca deshakalavastu-

paricchedarahityacinmatrasvarupam grahyam |

agrahyamiti ca svasvarupavyatiriktamayamaya-

buddhindriyagocarajagatsatyatvacintanamagrahyam |

sannyasiti ca sarvadharmanparityajya nirmamo

nirahankaro bhutva brahmeshtam sharanamupagamya

tattvamasi aham brahmasmi sarvam khalvidam brahma

neha nanasti kincanetyadimahavakyartha-

nubhavajnanadbrahmaivahamasmiti nishcitya

nirvikalpasamadhina svatantro yatishcarati sa sannyasi

sa muktah sa pujyah sa yogi sa paramahamsah so'vadhutah

sa brahmana iti | idam niralambopanishadam yo'dhite

gurvanugrahatah so'gniputo bhavati sa vayuputo bhavati

na sa punaravartate na sa punaravartate punarnabhijayate

punarnabhijayata ityupanishat ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih ||

iti niralambopanishatsamapta ||