Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > narada-parivrajaka upanisad

narada-parivrajaka upanishad

 

parivrajyadharmapugalankara yatprabodhatah |

dashapranavalakshyartham yanti tam ramamashraye ||

om bhadram karnebhih shrinuyama devah ||

bhadram pashyemakshabhiryajatrah ||

sthirairangaistushtuvam sastanubhih ||

vyashema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vriddhashravah ||

svasti nah pusha vishvadevah ||

svasti nastarkshyo arishtanemih ||

svasti no brihaspatirdadhatu ||

om shantih shantih shantih ||

parivrattrishikhi sitacudanirvanamandalam

dakshina sharabham skandam mahanarayanadvayam ||

atha kadacitparivrajakabharano naradah sarvalokasancaram

kurvannapurvapunyasthalani punyatirthani tirthikurvannavalokya

cittashuddhim prapya nirvairah shanto dantah sarvato

nirvedamasadya svarupanusandhanamanusandhaya

niyamanandavisheshaganyam munijanairupasankirnam

naimisharanyam punyasthalamavalokya sarigamapadhanisa-

sanjnairvairagyabodhakaraih svaravisheshaih prapancika-

paranmukhairharikathalapaih sthavarajangamanamakai-

rbhagavadbhaktivisheshairnaramrigakimpurushamarakinnara-

apsaroganansammohayannagatam brahmatmajam bhagavadbhaktam

naradamavalokya dvadashavarshasatrayagopasthitah

shrutadhyayanasampannah sarvajnastaponishthaparashca

jnanavairagyasampannah shaunakadimaharshayah

pratyutthanam kritva natva yathocitatithyapurvakamupaveshayitva

svayam sarve'pyupavishta bho bhagavanbrahmaputra katham

muktyupayo'smakam vaktavya ityuktastansa hovaca naradah

satkulabhavopanitah samyagupanayanapurvakam catushcatvarimshat-

samskarasampannah svabhimataikagurusamipe svashakhadhyayana-

purvakam sarvavidyabhyasam kritva dvadashavarshashushrusha-

purvakam brahmacaryam pancavimshativatsaram garhasthyam

pancavimshativatsaram vanaprasthashramam tadvidhivatkramannirvartya

caturvidhabrahmacaryam shadvidham garhasthyam caturvidham

vanaprasthadharmam samyagabhyasya taducitam karma sarvam nirvartya

sadhanacatushtayasampannah sarvasamsaropari manovakkaya-

karmabhiryathashanivrittastatha vasanaishanoparyapi nirvairah

shanto dantah sannyasi paramahamsashramenaskhalitasvasvarupa-

dhyanena dehatyagam karoti sa mukto bhavati sa mukto bhavatityupanishat ||

iti prathamopadeshah || 1|| 

atha hainam bhagavantam naradam sarve shaunakadayah

papracchurbho bhagavansannyasavidhim no bruhiti

tanavalokya naradastatsvarupam sarvam pitamahamukhenaiva

jnatumucitamityuktva satrayagapurtyanantaram taih saha

satyalokam gatva vidhivadbrahmanishthaparam parameshthinam

natva stutva yathocitam tadajnaya taih sahopavishya

naradah pitamahamuvaca gurustvam janakastvam sarvavidya-

rahasajnah sarvajnastvamato matto madishtam rahasyamekam

vaktavyam tvadvina madabhimatarahasyam vaktum kah samarthah |

kimiticetparivrajyasvarupakramam no bruhiti naradena

prarthitah parameshthi sarvatah sarvanavalokya muhurtamatram

samadhinishtho bhutva samsaratinivrityanveshana iti

nishcitya naradamavalokya tamaha pitamahah |

pura matputra purushasuktopanishadrahasyaprakaram

niratishayakaravalambina viratpurushenopadishtam rahasyam

te vivicyocyate tatkramamatirahasyam badhamavahito bhutva

shruyatam bho narada vidhivadadavanupanitopanayanantaram

tatsatkulaprasutah pitrimatrividheyah pitrisamipadanyatra

satsampradayastham shraddhavantam satkulabhavam shrotriyam

shastravatsalyam gunavantamakutilam sadgurumasadya natva

yathopayogashushrushapurvakam svabhimatam vijnapya

dvadashavarshasevapurahsaram sarvavidyabhyasam kritva

tadanujnaya svakulanurupamabhimatakanyam vivahya

pancavimshativatsaram gurukulavasam kritvatha gurvanujnaya

grihasthocitakarma kurvandaurbrahmanyanivrittimetya

svavamshavriddhikamah putramekamasadya garhasthyocita-

pancavimshativatsaram tirtva tatah pancacimshativatsaraparyantam

trishavanamudakasparshanapurvakam caturthakalamekavaramahara-

maharannayameka eva vanastho bhutva puragramapraktanasancaram

vihaya nikaravirahitatadashritakarmocitakrityam nirvartya

drishtashravanavishayavaitrishnyametya catvarimshatsankara-

sampannah sarvato viraktashcittashuddhimetyashasuyershyahankaram

dagdhva sadhanacatushtayasampannah sannyastumarhatityupanishat ||

iti dvitiyopadeshah || 2||

atha hainam naradah pitamaham papraccha bhagavankena

sannyasadhikari vetyevamadau sannyasadhikarinam

nirupya pashcatsannyasavidhirucyate avahitah shrinu |

atha shandah patito'ngavikalah straino badhiro'rbhako

mukah pashandashcakri lingi vaikhanasaharadvijau

bhritakadhyapakah shipivishto'nagniko vairagyavanto'pyete

na sannyasarhah sannyasta yadyapi mahavakyopadeshena

adhikarinah purvasannyasi paramahamsadhikari ||--

parenaivatmanashcapi parasyaivatmana tatha |

abhayam samavapnoti sa parivraditi smritih || 1||

shando'tha vikalo'pyandho balakashcapi pataki |

patitashca paradvari vaikhanasaharadvijau || 2||

cakri lingi ca pashandi shipivishto'pyanagnikah |

dvitrivarena sannyasto bhritakadhyapako'pi ca |

ete narhanti sannyasamaturena vina kramam || 3||

aturakalah kathamaryasammatah ||--

pranasyotkramanasannakalastvaturasanjnakah |

netarastvaturah kalo muktimargapravartakah || 4||

ature'pi ca sannyase tattanmantrapurahsaram |

mantravrittim ca kritvaiva sannyasedvidhivadbudhah || 5||

ature'pi krame vapi praishabhedo na kutracit |

na mantram karmarahitam karma mantramapekshate || 6||

akarma mantrarahitam nato mantram parityajet |

mantram vina karma kuryadbhasmanyahutivadbhavet || 7||

vidhyuktakarmasankshepatsannyasastvaturah smritah |

tasmadaturasannyase mantravrittividhirmune || 8||

ahitagnirviraktashceddeshantaragato yadi |

prajapatyeshtimapsveva nirvrityaivatha sannyaset || 9||

manasa vatha vidhyuktamantravrittyathava jale |

shrutyanushthanamargena karmanushthanameva va || 10||

samapya sannyasedvidvanno cetpatityamapnuyat || 11||

yada manasi sanjatam vaitrishnyam sarvavastushu |

tada sannyasamiccheta patitah syadviparyaye || 12||

viraktah pravrajeddhimansaraktastu grihe vaset |

sarago narakam yati pravrajanhi dvijadhamah || 13||

yasyaitani suguptani jihvopasthodaram karah |

sannyasedakritodvaho brahmano brahmacaryavan || 14||

samsarameva nihsaram drishtva saradidrikshaya |

pravrajantyakritodvahah param vairagyamashritah || 15||

pravrittilakshanam karma jnanam sannyasalakshanam |

tasmajjnanam puraskritya sannyasediha buddhivan || 16||

yada tu viditam tattvam param brahma sanatanam |

tadaikadandam sangrihya sopavitam shikham tyajet || 17||

paramatmani yo rakto virakto'paramatmani |

sarvaishanavinirmuktah sa bhaiksham bhoktumarhati || 18||

pujito vanditashcaiva suprasanno yatha bhavet |

tatha cettadyamanastu tada bhavati bhaikshabhuk || 19||

ahamevaksharam brahma vasudevakhyamadvayam |

iti bhavo dhruvo yasya tada bhavati bhaikshabhuk || 20||

yasminshantih shamah shaucam satyam santosha arjavam |

akincanamadambhashca sa kaivalyashrame vaset || 21||

yada na kurute bhavam sarvabhuteshu papakam |

karmana manasa vaca tada bhavati bhaikshabhuk || 22||

dashalakshanakam dharmamanutishthansamahitah |

vedantanvidhivacchritva sannyastedanrino dvijah || 23||

dhritih kshama damo'steyam shaucamindriyanigrahah |

dhirvidya satyamakrodho dashakam dharmalakshanam || 24||

atitanna smaredbhoganna tathanagatanapi |

praptamshca naminandedyah sa kaivalyashrame vaset || 25||

antasthanindriyanyantarbahishthanvishayanbahih |

shaknoti yah sada kartum sa kaivalyashrame vaset || 26||

prane gate yatha dehah sukham duhkham na vindati |

tatha cetpranayukto'pi sa kaivalyashrame vaset || 27||

kaupinayugalam kantha danda ekah parigrahah |

yateh paramahamsasya nadhikam tu vidhiyate || 28||

yadi va kurute ragadadhikasya parigraham |

rauravam narakam gatva tiryagyonishu jayate || 29||

vishirnanyamalanyeva celani grathitani tu |

kritva kantham bahirvaso dharayeddhaturanjitam || 30||

ekavasa avasa va ekadrishtiralolupah |

eka eva carennityam varshasvekatra samvaset || 31||

kutumbam putradaramshca vedangani ca sarvashah |

yajnam yajnopavitam ca tyaktva gudhashcareedyatih || 32||

kamah krodhastatha darpo lobhamohadayashca ye |

tamstu doshanparityajya parivrannirmamo bhavet || 33||

ragadveshaviyuktatma samaloshtashmakancanah |

pranihimsanivrittashca munih syatsarvanihsprihah || 34||

dambhahankaranirmukto himsapaishunyavarjitah |

atmajnanagunopeto yatirmokshamavapnuyat || 35||

indriyanam prasangena doshamricchatyasamshayah |

sanniyamya tu tanyeva tatah siddhim nigacchati || 36||

na jatu kamah kamanamupabhogena shamyati |

havisha krishnavartmeva bhuya evabhivardhate || 37||

shrutva sprishtva ca bhuktva ca drishtva ghratva ca yo narah |

na hrishyati glayati va sa vijneyo jitendriyah || 38||

yasya vanmanasi shuddhe samyaggupte ca sarvada |

sa vai sarvamavapnoti vedantopagatam phalam || 39||

sammanadbrahmano nityamudvijeta vishadiva |

amritasyeva cakankshedavamanasya sarvada || 40||

sukham hyavamatah shete sukham ca pratibudhyate |

sukham carati loke'sminnavamanta vinashyati || 41||

ativadamstitiksheta navamanyeta kancana |

na cemam dehamashritya vairam kurvita kenacit || 42||

krudhyantam na pratikrudhyedakrushtah kushalam vadet |

saptadvaravakirnam ca na vacamanritam vadet || 43||

adhyatmaratirasino nirapeksho nirashishah |

atmanaiva sahayena sukharthi vicarediha || 44||

indriyanam nirodhena ragadveshakshayena ca |

ahimsaya ca bhutanamamritatvaya kalpate || 45||

asthisthunam snayubaddham mamsashonitalepitam |

carmavabaddham durgandhi purnam mutrapurishayoh || 46||

jarashokasamavishtam rogayatanamaturam |

rajasvalamanityam ca bhutavasaimam tyajet || 47||

mamsasrikpuyavinmutrasnayumajjasthisamhatau |

dehe cetpritimanmudho bhavita narake'pi sah || 48||

sa kalaputrapadavi sa mahavicivagura |

sasipatravanashreni ya dehe'hamiti sthitih || 49||

sa tyajya sarvayatnena sarvanashe'pyupasthite |

sprashtavya sa na bhavyena sashvamamseva pulkasi || 50||

priyeshu sveshu sukritamapriyeshu ca dushkritam |

visrijya dhyanayogena brahmapyeti sanatanam || 51||

anena vidhina sarvamstyaktva sanganshanaih shanaih |

sarvadvandvairvinirmukto brahmanyevavatishthate || 52||

eka eva carennityam siddhyarthamasahayakah |

siddhimekasya pashyanhi na jahati na hiyate || 53||

kapalam vrikshamulani kucelanyasahayata |

samata caiva sarvasminnaitanmuktasya lakshanam || 54||

sarvabhutahitah shantastridandi sakamandaluh |

ekaramah parivrajya bhikshartham gramamavishet || 55||

eko bhikshuryathoktah syadvaveva mithunam smritam |

trayo gramah samakhyata urdhvam tu nagarayate || 56||

nagaram na hi kartavyam gramo va mithunam tatha |

etattrayam prakurvanah svadharmaccyavate yatih || 57||

rajavartaditesham syadbhikshavarta parasparam |

snehapaishunyamatsaryam sannikarshanna samshayah || 58||

ekaki nihsprihastishthena hi kena sahalapet |

dadyannarayanetyeva prativakyam sada yatih || 59||

ekaki cintayedbrahma manovakkayakarmabhih |

mrityum ca nabhinandeta jivitam va kathancana || 60||

kalameva pratiksheta yavadayuh samapyate |

nabhinandeta maranam nabhinandeta jivitam || 61||

ajihvah shandakah pangurandho badhira eva ca |

mugdhashca mucyate bhikshuh shadbhiretairna samshayah || 62||

idamishtamidam neti yo'shnannapi na sajjati |

hitam satyam mitam vakti tamajihvam pracakshate || 63||

adyajatam yatha narim tatha shodashavarshikim |

shatavarsham ca yo drishtva nirvikarah sa shandakah || 64||

bhiksharthamatanam yasya vinmutrakaranaya ca |

yojananna param yati sarvatha pangureva sah || 65||

tishthato vrajato vapi yasya cakshurna duragam |

caturyugam bhuvam muktva parivrat so'ndha ucyate || 66||

hitahitam manoramam vacah shokavaham tu yat |

shrutvapi na shrinotiva badhirah sa prakirtitah || 67||

sannidhye vishayanam yah samartho vikalendriyah |

suptavadvartate nityam sa bhikshurmugdha ucyate || 68||

natadiprekshanam dyutam pramadasuhridam tatha |

bhakshyam bhojyamudakyam ca shanna pashyetkadacana || 69||

ragam dvesham madam mayam droham moham paratmasu |

shadetani yatirnityam manasapi na cintayet || 70||

mancakam shuklavastram ca strikathalaulyameva ca |

diva svapam ca yanam ca yatinam patakani shat || 71||

durayatram prayatnena varjayedatmacintakah |

sadopanishadam vidyamabhyasenmuktihaitukim || 72||

na tirthasevi nityam syannopavasaparo yatih |

na cadhyayanashilah syanna vyakhyanaparo bhavet || 73||

apapamashatham vrittamajihmam nityamacaret |

indriyani samahritya kurmo'nganiva sarvashah || 74||

kshinendriyamanovrittirnirashirnishparigrahah |

nirdvandvo nirnamaskaro nihsvadhakara eva ca || 75||

nirmamo nirahankaro nirapeksho nirashishah |

viviktadeshasamsakto mucyate natra samshaya iti || 76||

apramattah karmabhaktijnanasampannah svatantro

vairagyametya brahmacari grihi vanaprastho va

mukhyavrittika cedbrahmacaryam samapya grihi

bhavedgrihadvani bhutva pravrajedyadivetaratatha

brahmacaryadeva pravrajedgrihadva vanadvatha

punaravrati va vrati va snatako va'snatako

votsannagniranagniko va yadahareva virajettadahareva

pravrajettaddhaike prajapatyameveshtim kurvanyathava

na kuryadagneyyameva kuryadagnirhipranah pranamevaitaya

karoti tasmattraidhataviyameva kuryadetaiva trayo dhatavo

yaduta sattvam rajastama iti ||

ayam te yonirritviyo yato jato arocathah |

tam janannagna arohathano vardhaya rayimityanena

mantrenagnimajighredesha va agneryoniryah pranah

pranam gaccha svam yonim gaccha

svahetyevamevaitadahavaniyadagnimahritya

purvavadagnimajighredyadagnim na vindedapsu juhuyadapo

vai sarva devatah sarvabhyo devatabhyo juhomi svaheti

hutvodhritya tadudakam prashniyatsajyam haviranamayam

modamiti shikham yajnopavitam pitaram putram kalatram karma

cadhyayanam mantrantaram visrijyaiva

parivrajatyatmavinmokshamantraistraidhataviyairvidhestadbrahma

tadupasitavyamevaitaditi ||

pitamaham punah papraccha naradah kathamayajnopaviti

brahmana iti || tamaha pitamahah ||

sashikham vapanam kritva bahihsutram tyajedbudhah |

yadaksharam param brahma tatsutramiti dharayet || 77||

sucanatsutramityahuh sutram nama param padam |

tatsutram viditam yena sa vipro vedaparagah || 78||

yena sarvamidam protam sutre manigana iva |

tatsutram dharayedyogi yogavittattvadarshanah || 79||

bahihsutram tyajedvidvanyogamuttamamasthitah |

brahmabhavamidam sutram dharayedyah sacetanah |

dharanattasya sutrasya nocchishto nashucirbhavet || 80||

sutramantargatam yesham jnanayajnopavitinam |

te vai sutravido loke te ca yajnopavitinah || 81||

jnanashikhino jnananishtha jnanayajnopavitinah |

jnanameva param tesham pavitram jnanamucyate || 82||

agneriva shikha nanya yasya jnanamayi shikha |

sa shikhityucyate vidvannetare keshadharinah || 83||

karmanyadhikrita ye tu vaidike brahmanadayah |

tebhirdharyamidam sutram kriyangam taddhi vai smritam || 84||

shikha jnanamayi yasya upavitam ca tanmayam |

brahmanyam sakalam tasya iti brahmavido viduriti || 85||

tadetadvijnaya brahmanah parivrajya parivradekashati

mundo'parigrahah sharirakleshasahishnushcedathava

yathavidhishcejjatarupadharo bhutva saputramitrakalatrapta-

bandhadvini svadhyayam sarvakarmani sannyasyayam

brahmandam ca sarvam kaupinam dandamacchadanam

ca tyaktva dvandvasahishnurna shitam na coshnam na sukham

na duhkham na nidra na manavamane ca shadurmivarjito nindahankaramatsaragarvadambhershyasuyecchadvesha-

sukhaduhkhakamakrodhalobhamohadinvisrijya svavapuh

shavakaramiva smritva svavyatiriktam sarvamantarbahiramanyamanah

kasyapi vandanamakritva na namaskaro na svahakaro

na svadhakaro na nindastutiryadricchiko bhavedyadriccha-

labhasantushtah suvarnadinna parigrahennavahanam na visarjanam

na mantram namantram na dhyanam nopasanam na lakshyam nalakshyam

na prithak naprithak na tvanyatra sarvatraniketah sthiramatih shunyagaravrikshamuladevagrihatrinakutakulalashalagnihotra-

shalagnidigantaranaditatapulinabhugrihakandaranirjharasthandileshu vane va shvetaketuribhunidagharishabhadurvasahsamvartakadattatreyaraivataka-

vadavyaktalingo'vyaktacaro balonmattapishacavadanunmattonmatta-

vadacaramstridandam shikyam patram kamandalum katisutram ca tatsarvam

bhuhsvahetyapsu parityajya katisutram ca kauopinam dandam vastram

kamandalum sarvamapsu visrijyatha jatarupadharashcaredatmanamanvicchedyatha

jatarupadharo nirdvandvo nishparigrahastattvabrahmamarge samyak sampannah

shuddhamanasah pranasandharanartham yathoktakale karapatrenanyena va

yacitaharamaharan labhalabhe samo bhutva nirmamah

shukladhyanaparayano'dhyatmanishthah shubhashubhakarmanirmulanaparah

sannyasya purnanandaikabodhastadbrahmahamasmiti

brahmapranavamanusmaranbhramarakitanyayena shariratrayamutsrijya

sannyasenaiva dehatyagam karoti sa kritakrityo bhavatityupanishat ||

iti tritiyopadeshah || 3||

tyaktva lokamshca vedamshca vishayanindriyani ca |

atmanyeva sthito yastu sa yati paramam gatim || 1||

namagotradivaranam desham kalam shrutam kulam |

yayo vrittam vratam shilam khyapayennaiva sadyatih || 2||

na sambhashetstriyam kancitpurvadrishtam ca na smaret |

katham ca varjayettasam na pashyellikhitamapi || 3||

etaccatushtayam mohatstrinamacarato yateh |

cittam vikriyate'vashyam tadvikaratpranashyati || 4||

trishna krodho'nritam maya lobhamohau priyapriye |

shilpam vyakhyanayogashca kamo ragaparigrahah || 5||

ahankaro mamatvam ca cikitsa dharmasahasam |

prayashcittam pravasashca mantraushadhagarashishah || 6||

pratishiddhani caitani sevamano vrajedadhah |

agaccha gaccha tishtheti svagatam suhrido'pi va || 7||

sanmananam ca na bruyanmunirmokshaparayanah |

pratigraham na grihniyannaiva canyam pradapayet || 8||

prerayedva taya bhikshuh svapne'pi na kadacana |

jayabhratrisutadinam bandhunam ca shubhashubham || 9||

shrutva drishtva na kampeta shokaharshau tyajedyatih |

ahimsasatyamasteyabrahmacaryaparigrahah || 10||

anauddhattyamadinatvam prasadah sthairyamarjavam |

asneho gurushushrusha shraddha kshantirdamah shamah || 11||

upeksha dhairyamadhurye titiksha karuna tatha |

hristatha jnanavijnane yogo laghvashanam dhritih || 12||

esha svadharmo vikhyato yatinam niyatatmanam |

nirdvandvo nityasattvasthah sarvatra samadarshanah || 13||

turiyah paramo hamsah sakshannarayano yatih |

ekaratram vasedgrame nagare pancaratrakam || 14||

varshabhyo'nyatra varshasu masamshca caturo vaset |

dviratram va vasedgrame bhikshuryadi vasettada || 15||

ragadayah prasajyeramstenasau naraki bhavet |

gramante nirjane deshe niyatatma'niketanah || 16||

paryatetkitavadbhumau varshasvekatra samvaset |

ekavasa avasa va ekadrishtiralolupah || 17||

adushayansatam margam dhyanayukto mahim caret |

shucau deshe sada bhikshuh svadharmamanupalayan || 18||

paryateta sada yogi vikshayanvasudhatalam |

na ratrau na ca madhyahne sandhyayornaiva paryatan || 19||

na shunye na ca durge va pranibadhakare na ca |

ekaratram vasedgrame pattane tu dinatrayam || 20||

pure dinadvayam bhikshurnagare pancaratrakam |

varshasvekatra tishtheta sthane punyajalavrite || 21||

atmavatsarvabhutani pashyanbhikshushcarenmahim |

andhavatkunjavaccaiva badhironmattamukavat || 22||

snanam trishavanam proktam bahudakavanasthayoh |

hamse tu sakrideva syatparahamse na vidyate || 23||

maunam yogasanam yogastitikshaikantashilata |

nihsprihatvam samatvam ca saptaitanyaikadandinam || 24||

parahamsashramastho hi snanaderavidhanatah |

asheshacittavrittinam tyagam kevalamacaret || 25||

tvanmamsarudhirasnayumajjamedosthisamhatau |

vinmutrapuye ramatam kriminam kiyadantaram || 26||

kva shariramasheshanam shleshmadinam mahacayah |

kva cangashobhasaubhagyakamaniyadayo gunah || 27||

mamsasrikpuyavinmutrasnayumajjasthisamhatau |

dehe cetpritimanmudho bhavita narake'pi sah || 28||

strinamavacyadeshasya klinnanadivranasya ca |

abhede'pi manomedajjanah prayena vancyate || 29||

carmakhandam dvidha bhinnamapanodgaradhupitam |

ye ramanti namastebhyah sahasam kimatah param || 30||

na tasya vidyate karyam na lingam va vipashcitah |

nirmamo nirbhayah shanto nirdvandvo'varnabhojanah || 31||

munih kaupinavasah syannagno va dhyanatatparah |

evam jnanaparo yogi brahmabhuyaya kalpate || 32||

linge satyapi khalvasminjnanameva hi karanam |

nirmokshayeha bhutanam lingagramo nirarthakah || 33||

yanna santam na casantam nashrutam na bahushrutam |

na suvrittam na durvrittam veda kashcitsa brahmanah || 34||

tasmadalingo dharmajno brahmavrittamanuvratam |

gudhadharmashrito vidvanajnanacaritam caret || 35||

sandigdhah sarvabhutanam varnashramavivarjitah |

andhavajjadavaccapi mukavacca mahim caret || 36||

tam drishtva shantamanasam sprihayanti divaukasah |

lingabhavattu kaivalyamiti brahmanushasanamiti || 37||

atha naradah pitamaham sannyasavidhim no bruhiti papraccha |

pitamahastathetyangikrityature va krame vapi

turiyashramasvikararartham kricchraprayashcitta-

purvakamashtashraddham kuryaddevarshidivyamanushya-

bhutapitrimatratmetyashtashraddhani kuryat |

prathamam satyavasusanjnakanvishvandevandevashraddhe

brahmavishnumaheshvaranrishishraddhe devarshikshatriyarshi-

manushyarshin divyashraddhe vasurudradutyarupanmanushyashraddhe sanakasanandanasanatkumarasanatsujatanbhutashraddhe

matripitamahiprapitamahiratmashraddhe

atmapitripitamahanjivatpitrikashcetpitaram tyaktva

atmapitamahaprapitamahaniti sarvatra yugmaklriptya

brahmananarcayedekadhvarapakshe'shtadhvarapakshe va svashakhanugatamantrairashtashraddhanyashtadineshu va

ekadine va pitriyagoktavidhanena brahmananabhyarcya

muktyantam yathavidhi nirvartya pindapradanani nirvartya

dakshinatambulaistoshayitva brahmananpreshayitva

sheshakarmasiddhyartham saptakeshanvisrijya

--'sheshakarmaprasiddhyartham keshansaptashta va dvijah |

sankshipya vapayetpurvam keshashmashrunakhani ce'ti

saptakeshansamrakshya kakshopasthavarjam kshaurapurvakam

snatva sayamsandhyavandanam nirvartya sahasragayatrim

japtva brahmayajnam nirvartya svadhinagnimupasthapya

svashakhopasamharanam kritva taduktaprakarenajyahuti-

majyabhagantam hutvahutividhin samapyatmadibhistrivaram

saktuprashanam kritvacamanapurvakamagnim samrakshya

svayamagneruttaratah krishnajinopari sthitva puranashravanapurvakam

jagaranam kritva caturthayamante snatva tadagnau carum

shrapayitva purushasuktenannasya shodashahutirhutva

virajahomam kritva athacamya sadakshinam vastram suvarnapatram

dhenum datva samapya brahmodvasanam kritva |

sammasincantu marutah samindrah sambrihaspatih |

sammayamagnih sincatvayusha ca dhanena ca

balena cayushmantah karotu meti |

ya te agne yajniya tanustayehyarohatmatmanam |

accha vasuni krinvannasme narya puruni |

yajno bhutva yajnamasida svam yonim jatavedo bhuva

ajayamanah sa kshaya edhityanenagnimatmanyaropya

dhyatvagnim pradakshinanamaskarapurvakamudvasya

pratahsandhyamupasya sahasragayatripurvakam

suryopasthanam kritva nabhidaghnodakamupavishya

ashtadikpalakarghyapurvakam gayatryudvasanam

kritva savitrim vyahritishu praveshayitva |

aham vrikshasya reriva | kirtih prishtham gireriva |

urdhvapavitro vajinivasvamritamasmi |

dravinam me savarcasam sumedha amritokshitah |

iti trishankorvedanuvacanam |

yashchandasamrishabho vishvarupah | chandobhyodhyamritatsambabhuva |

sa mendro medhaya sprinotu | amritasya devadharano bhuyasam |

shariram me vicarshanam | jihva me madhumattama |

karnabhyam bhuri vishravam | brahmanah kosho'si medhayapihitah |

shrutam me gopaya | dareshanayashca vitteshanayashca

lokeshanayashca vyutthito'ham om bhuh sannyastam maya

om bhuvah sannyastam maya om suvah sannyastam maya

om bhurbhuvahsuvah sannyastam mayeti mandramadhyamatalaja-

dhvanibhirmanasa vacoccaryabhayam sarvabhutebhyo

mattah sarvam pravartate svahetyanena jalam prashya pracyam dishi

purnanjalim prakshipyomsvaheti shikhamutpathya |

yajnopavitam paramam pavitram prajapateryatsahajam purastat |

ayushyamagryam pratimuncya shubhram yajnopavitam balamastu tejah |

yajnopavita bahirna nivasettvamantah pravishya madhye hyajasram

paramam pavitram yasho balam jnanavairagyam medham prayaccheti

yajnopavitam chittva udakanjalina saha om bhuh samudram gaccha

svahetyapsu juhuyadom bhuh sannyastam maya om bhuvah sannyastam maya

om suvah sannyastam mayeti triruktva trivaramabhimantrya tajjalam

prashyacamya om bhuh svahetyapsu vastram katisutramapi visrijya

sarvakarmanirvartako'hamiti smritva jatarupadharo bhutva 

svarupanusandhanapurvakamurdhvabahurudicim

gacchetpurvavadvidvatsannyasi cedguroh sakashatpranava-

mahavakyopadesham prapya yathasukham viharanmattah kashcinnanyo

vyatirikta iti phalapatrodakaharah parvatavanadevalayeshu

sancaretsannyasyatha digambarah sakalasancarakah

sarvadanandasvanubhavaikapurnahridayah karmatiduralabhah

pranayamaparayanah phalarasatvakpatramulodakairmoksharthi

girikandareshu visrijeddeham smaramstarakam |

vividishasannyasi cecchatapatham gatvacaryadibhirvipraistishtha tishtha mahabhaga dandam vastram kamandalum grihana pranava mahavakyagrahanartham

gurunikatamagacchetyacaryairdandakatisutrakaupinam

shatimekam kamandalum padadimastakapramanamavranam

samam saumyamakakaprishtham salakshanam vainavam

dandamekamacamanapurvakam sakha ma gopayaujah

sakhayo'sindrasya vajro'si vartragnah sharma me bhava

yatpapam tannivarayeti dandam parigrahejjagajjivanam

jivanadharabhutam ma te ma mantrayasva sarvada

sarvasaumyeti pranavapurvakam kamandalum parigrahya

kaupinadharam katisutramomiti guhyacchadakam

kaupinamomiti shitavatoshnatranakaram dehaikarakshanamomiti

katisutrakaupinavastramacamanapurvakam yogapatöabhishikto

bhutva kritartho'hamiti matva svashramacaraparo bhavedityupanishat ||

iti caturthopadeshah || 4||

atha hainam pitamaham naradah papraccha

bhagavansarvakarmanivartakah sannyasa iti tvayaivoktah

punah svashramacaraparo bhavedityucyate |

tatah pitamaha uvaca |

sharirasya dehino jagratsvapnasushuptituriyavasthah

santi tadadhinah karmajnanavairagyapravartakah

purusha jantavastadanukulacarah santi tathaiva

cedbhagavansannyasah katibhedastadanushöhanabhedah

kidrishastattvato'smakam vaktumarhasiti |

tathetyangikritya tu pitamahena sannyasabhedairacarabheda

kathamiti cettattvatastveka eva sannyasah ajnanenashaktivasha-

tkarmalopashca traividhyametya vairagyasannyaso

jnanavairagyasannyasah karmasannyasashceti

caturvidhyamupagatastadyatheti dushöamadanabhacceti

vishayavaitrishnyametya prakpunyakarmavashatsannyastah

sa vairagyasannyasi shastrajnanatpapapunyalokanubhava-

shravanatprapancoparatah krodhershyasuyahankara-

bhimanatmakasarvasamsaram nirvritya dareshanadhaneshana-

lokeshanatmakadehavasanam shastravasanam lokavasanam

tyaktva vamanannamiva prakritiyam sarvamidam heyam matva

sadhanacatushöayasampanno yah sannyasati sa eva jnanasannyasi |  

kramena sarvamabhyasya sarvamanubhuya jnanavairagyabhyam

svarupanusandhanena dehamatravashishöah sannyasya

jatarupadharo bhavati sa jnanavairagyasannyasi |

brahmacaryam samapya grihi bhutva vanaprasthashramametya

vairagyabhave'pyashramakramanusarena yah

sannyasyati sa karmasannyasi |

brahmacaryena sannyasya sannyasajjatarupadharo

vairagyasannyasi |

vidvatsannyasi jnanasannyasi vividishasannyasi

karmasannyasi |

karmasannyaso'pi dvividhah nimittasannyaso'nimittasannyasashceti |

nimittastvaturah | animittah kramasannyasah |

aturah sarvakarmalopah pranasyotkramanakalasannyasah

sa nimittasannyasah |

dridhango bhutva sarvam kritakam nashvaramiti dehadikam

sarvam heyam prapya |

hamsah shucishadvasurantarikshasaddhota vedishadatidhirduronasat |

nrishadvarasadritasadvyomasadabja goja ritaja adrija ritam brihat |

brahmavyatiriktam sarvam nashvaramiti nishcityatho kramena yah sannyasyati

sa sannyaso'nimittasannyasah |

sannyasah shadvidho bhavati |

kuöicako bahudako hamsah paramahamsah turiyatito'vadhutashceti |

kuöicakah shikhayajnopaviti dandakamandaludharah kaupinakanthadharah

pitrimatrigurvaradhanaparah piöharakhanitrashikyadimantrasadhanapara

ekatrannadanaparah shvetordhvapundradhari tridandah |

bahudakah shikhadikanthadharastripundradhari kuöicakavatsarvasamo

madhukaravrittyashöakavalashi hamso jaöadhari tripundrordhvapundradhari

asanklriptamadhukarannashi kaupinakhandatundadhari |

paramahamsah shikhayajnopavitarahitah pancagriheshvekaratrannadanaparah

karapatri ekakaupinadhari shaöimekamekam vainavam dandamekashaöidharo

va bhasmoddhulanaparah sarvatyagi |

turiyatito gomukhah phalahari | annahari cedgrihatraye dehamatravashishöo

digambarah kunapavacchariravrittikah |

avadhutastvaniyamo'bhishastapatitavarjanapurvakam sarvavarneshvajagara-

vrittyaharaparah svarupanusandhanaparah |

aturo jivati cetkramasannyasah kartavyah

kuöicakabahudakahamsanam brahmaca-

ryashramadituriyashramavat kuöicakadinam

sannyasavidhih |

paramahamsaditrayanam na kaöisutram na kaupinam

na vastram na kamandalurna dandah sarvavarnaika-

bhaikshaöanaparatvam jatarupadharatvam vidhih |

sannyasakale'pyalambuddhiparyantamadhitya

tadanantaram kaöisutram kaupinam dandam vastram

kamandalum sarvamapsu visrijyatha jatarupadharashcarenna

kanthavesho nadhyetavyo na shrotavyamanyatkincitpranavadanyam

na tarkam paöhenna shabdamapi brihacchabdannadhyapayenna

mahadvacoviglapanam gira panyadina sambhashanam

nanyasmadva visheshena na shudrastripatitodakyasambhashanam

na yaterdevapuja notsavadarshanam tirthayatravrittih |

punaryativisheshah |

kuöicasyaikatra bhiksha bahudakasyasanklriptam

madhukaram hamsasyashöagriheshvashöakavalam

paramahamsasya pancagriheshu karapatram

phalaharo gomukham turiyatitasyavadhutasyajagaravrittih

sarvavarnikeshu yatirnaikaratram vasenna kasyapi

nametturiyatitavadhutayorna jyeshöho yo na svarupajnah

sa jyeshöho'pi kanishöho hastabhyam nadyuttaranam

na kuryanna vrikshamarohenna yanadirudho na

krayavikrayaparo na kincidvinimayaparo na dambhiko

nanritavadi na yateh kincitkartavyamastyasticetsankaryam |

tasmanmananadau sannyasinamadhikarah |

aturakuöicakayorbhurloko bahudakasya

svargaloko hamsasya tapolokah paramahamsasya

satyalokasturiyatitavadhutayoh svatmanyeva

kaivalyam svarupanusandhanena bhramarakiöanyayavat |

yam yam vapi smaranbhavam tyajatyante kalevaram |

tam tameva samapnoti nanyatha shrutishasanam |

tadevam jnatva svarupanusandhanam vinanyathacaraparo

na bhavettadacaravashattattallokapraptirjnana-

vairagyasampannasya svasminneva muktiriti na sarvatracaraprasakti-

stadacarah | jagratsvapnasushupteshvekasharirasya jagratkale

vishvah svapnakale taijasah sushuptikale prajnah

avasthabhedadavastheshvarabhedah karyabhedatkaranabhedastasu

caturdashakarananam bahyavrittayo'tarvritayastesha-

mupadanakaranam |

vrittayashcatvarah manobuddhirahankarashcittam ceti |

tattadvrittivyaparabhedena prithagacarabhedah |

netrastham jagaritam vidyatkanöhe svapnam samavishat |

sushuptam hridayastham tu turiyam murdhni samsthitam |

turiyamaksharamiti jnatva jagarite sushuptyavasthapanna

iva yadyacchritam yadyadrishöam tatsatsarvamavijnatamiva

yo vasettasya svapnavasthayamapi tadrigavastha bhavati |

sa jivanmukta iti vadanti | sarvashrutyarthapratipadanamapi tasyaiva

muktiriti | bhikshurnaihikamushmikapekshah | yadyapekshasti

tadanurupo bhavati | svarupanusandhanavyatiriktanyashastra-

bhyasairushörakunkumabharavadvyartho na yogashastra-

pravrittirna sankhyashastrabhyaso na mantratantravyaparah |

itarashastrapravrittiryaterasti cecchavalankaravaccarmakarava-

datividurakarmacaravidyaduro na pranavakirtanaparo yadyatkarma

karoti tattatphalamanubhavati erandatailaphenavadatah sarvam parityajya

tatprasaktam manodandam karapatram digambaram drishöva

parivrajedbhikshuh | balonmattapishacavanmaranam jivitam va na

kanksheta kalameva pratiksheta nirdeshabhritakanyayena parivraditi |

titikshajnanavairagyashamadigunavarjitah |

bhikshamatrena jivi syatsa yatiryativrittiha || 1||

na dandadharanena na mundanena na veshena na dambhacarena

muktih | jnanadando dhrito yena ekadandi sa ucyate |

kashöhadando dhrito yena sarvashi jnanavarjitah |

sa yati narakanghoranmaharauravasanjnitan || 2||

pratishöha sukarivishöhasama gita maharshibhih |

tasmadenam parityajya kiöavatparyaöedyatih || 3||

ayacitam yathalabham bhojanacchadanam bhavet |

parecchaya ca digvasah snanam kuryatparecchaya || 4||

svapne'pi yo yuktah syajjagrativa visheshatah |

idrikceshöah smritah shreshöho varishöho brahmavadinam || 5||

alabhe na vishadi syallabhe caiva na harshayet |

pranayatrikamatrah syanmatrasangadvinirgatah || 6||

abhipujitalabhamshca jugupsetaiva sarvashah |

abhipujitalabhaistu yatirmukto'pi badhyate || 7||

pranayatranimittam ca vyangare bhuktavajjane |

kale prashaste varnanam bhikshartham paryaöedgrihan || 8||

panipatrashcaranyogi nasakridbhaikshamacaret |

tishöhanbhunjyaccaranbhunjyanmadhyenacamanam tatha || 9||

abdhivaddhritamaryada bhavanti vishadashayah |

niyatim na vimuncanti mahanto bhaskara eva || 10||

asyena tu yadaharam govanmrigayate munih |

tada samah syatsarveshu so'mritatvaya kalpate || 11||

anindyam vai vrajangeham nindyam geham tu varjayet |

anavrite visheddvari gehe naivavrite vrajet || 12||

pamsuna ca praticchannashunyagarapratishrayah |

vrikshamulaniketo va tyaktasarvapriyapriyah || 13||

yatrastamitashayi syanniragniraniketanah |

yathalabdhopajivi syanmunirdanto jitendriyah || 14||

nishkramya vanamasthaya jnanayajno jitendriyah |

kalakankshi caranneva brahmabhuyaya kalpate || 15||

abhayam sarvabhutebhyo dattva carati yo munih |

na tasya sarvabhutebhyo bhayamutpadyate kvacit || 16||

nirmanashcanahankaro nirdvandvashchinnasamshayah |

naiva krudhyati na dveshöi nanritam bhashate gira || 17||

punyayatanacari ca bhutanamavihimsakah |

kale prapte bhavadbhaiksham kalpyate brahmabhuyase || 18||

vanaprasthagrihasthabhyam na samsrijyeta karhicit |

ajnatacaryam lipseta na cainam harsha avishet || 19||

adhva suryena nirdishöah kiöavadvicarenmahim |

ashiryuktani karmani himsayuktani yani ca || 20||

lokasangrahayuktani naiva kuryanna karayet |

nasacchatreshu sajjeta nopajiveta jivikam |

ativadamstyajettarkanpaksham kancana nashrayet || 21||

na shishyananubadhnita granthannaivabhyasedbahun |

na vyakhyamupayunjita narambhanarabhetkvacit || 22||

avyaktalingo'vyaktartho munirunmattabalavat |

kavirmukavadatmanam taddrishöya darshayennrinam || 23||

na kuryanna vadetkincinna dhyayetsadhvasadhu va |

atmaramo'naya vrittya vicarejjadavanmunih || 24||

ekashcarenmahimetam nihsangah samyatendriyah |

atmakrida atmaratiratmavansamadarshanah || 25||

budho balakavatkridetkushalo jadavaccaret |

vadedunmattavadvidvan gocaryam naigamashcaret ||26||

kshipro'vamanito'sadbhih pralabdho'suyito'pi va |

taditah sanniruddho va vrittya va parihapitah || 27||

vishöhito mutrito vajnairbahudhaivam prakampitah |

shreyaskamah kricchragata atmanatmanamuddharet || 28||

sammananam param hanim yogarddheh kurute yatah |

janenavamato yogi yogasiddhim ca vindati || 29||

tatha careta vai yogi satam dharmamadushayan |

jana yathavamanyerangaccheyurnaiva sangatim || 30||

jarayujandajadinam vanmanahkayakarmabhih |

yuktah kurvita na droham sarvasangamshca varjayet || 31||

kamakrodhau tatha darpalobhamohadayashca ye |

tamstu doshanparityajya parivrad bhayavarjitah || 32||

bhaikshashanam ca maunitvam tapo dhyanam visheshatah |

samyagjnanam ca vairagyam dharmo'yam bhikshuke matah || 33||

kashayavasah satatam dhyanayogaparayanah |

gramante vrikshamule va vaseddevalaye'pi va || 34||

bhaikshena vartayennityam naikannashi bhavetkvacit |

cittashuddhirbhavedyavattavannityam caretsudhih || 35||

tatah pravrajya shuddhatma sancaredyatra kutracit |

bahirantashca sarvatra sampashyanhi janardanam || 36||

sarvatra vicarenmauni vayuvadvitakalmashah |

samaduhkhasukhah kshanto hastapraptam ca bhakshayet || 37||

nirvairena samam pashyandvijagoshvamrigadishu |

bhavayanmanasa vishnum paramatmanamishvaram || 38||

chinmayam paramanandam brahmaivahamiti smaran |

jnatvaivam manodandam dhritva ashanivritto bhutva

ashambaradharo bhutva sarvada manovakkayakarmabhih

sarvasamsaramutsrijya prapancavanmukhah

svarupanusandhanena bhramarakiöanyayena mukto

bhavatityupanishat ||

iti pancamopadeshah || 5||

atha naradah pitamahamuvaca |

bhagavan tadabhyasavashat bhramakiöanyayavattadabhyasah kathamiti |

tamaha pitamahah |

satyavagjnanavairagyabhyam vishishöadehavashishöo

vaset | jnanam shariram vairagyam jivanam viddhi

shantidanti netre manomukham buddhih kala

pancavimshatitattvanyavayava avastha

pancamahabhutani karma bhaktijnanavairagyam shakha

jagratsvapnasushuptituriyashcaturdashakaranani

pankastambhakaraniti | evamapi navamatipankam karnadhara

iva yanteva gajam svabuddhya vashikritya svavyatiriktam sarvam

kritakam nashvaramiti matva viraktah purushah  sarvada

brahmahamiti vyavaharennanyatkincidveditavyam svavyatirekena |

jivanmukto vasetkritakrityo bhavati | na naham brahmeti

vyavaharetkintu brahmahamasmityajasram jagratsvapnasushuptishu |

turiyavastham prapya turiyatitatvam vrajeddiva jagrannaktam

svapnam sushuptamardharatram gatamityekavasthayam

catasro'vasthastvekaikakaranadhinanam caturdashakarananam vyaparashcakshuradinam |

cakshusho rupagrahanam shrotrayoh shabdagrahanam

jihvaya rasasvadanam ghranasya gandhagrahanam

vacaso vagvyaparah paneradanam padayoh sancarah

payorutsarga upasthasyanandagrahanam tvacah sparshagrahanam |

tadadhina ca vishayagrahanabuddhih buddhya buddhyati

cittena cetayatyahankarenahankaroti | visrijya jiva

etandehabhimanena jivo bhavati | grihabhimanena grihastha

iva sharire jivah sancarati | pragdale punyavrittiragneyam

nidralasyau dakshinayam krauryabuddhirnairrityam papabuddhih

pashcime kridaratirvayavyam gamane buddhiruttare shantirishanye 

jnanam karnikayam vairagyam kesareshvatmacinta ityevam

vaktram jnatva jivadavastham prathamam jagraddvitiyam

svapnam tritiyam sushuptam caturtham turiyam caturbhirvirahitam

turiyatitam | vishvataijasaprajnataöasthabhedaireka eva eko devah

sakshi nirgunashca tadbrahmahamiti vyaharet |

no cejjagradavasthayam jagradadicatasro'vasthah svapne

svapnadicatasro'vasthah sushupte sushuptyadicatasro'vasthah

turiye turiyadicatasro'vasthah natvevam turiyatitasya nirgunasya |

sthulasukshmakaranarupairvishvataijasaprajneshvaraih

sarvavasthasu sakshi tveka evavatishöhate | uta taöastho drashöa

taöastho na drashöa drashöritvanna drashöaiva kartritvabhoktritva

ahankaradibhih sprishöo jivah jivetaro na sprishöah | jivo'pi

na sprishöa iti cenna | jivabhimanena kshetrabhimanah |

sharirabhimanena jivatvam | jivatvam ghaöakashamahakashava-

dvyavadhane'sti | vyavadhanavashadeva hamsah so'hamiti

mantrenocchvasanihshvasavyapadeshenanusandhanam karoti |

evam vijnaya sharirabhimanam tyajenna sharirabhimani bhavati |

sa eva brahmetyucyate|

tyaktasango jitakrodho laghvaharo jitendriyah |

pidhaya buddhya dvarani mano dhyane niveshayet || 1||

shunyeshvevavakasheshu guhasu ca vaneshu ca |

nityayuktah sada yogi dhyanam samyagupakramet || 2||

atithyashraddhayajneshu devayatrotsaveshu ca |

mahajaneshu siddhyarthi na gacchedyogavitkvacit || 3||

yathainamavamanyante janah paribhavanti ca |

tatha yuktashcedyogi satam vartma na dushayet || 4||

vagdandah karmadandashca manodandashca te trayah |

yasyaite niyata dandah sa tridandi mahayatih || 5||

vidhume ca prashantagnau yastu madhukarim caret |

grihe ca viprmukhyanam yatih sarvottamah smritah || 6||

dandabhiksham ca yah kuryatsvadharme vyasanam vina |

yastishöhati na vairagyam yati nicayatirhi sah || 7||

yasmingrihe visheshena labhedbhiksham ca vasanat |

tatra no yati yo bhuyah sa yatirnetarah smritah || 8||

yah sharirendriyadibhyo vihinam sarvasakshinam |

paramarthika vijnanam sukhatmanam svayamprabham || 9||

paratattvam vijanati so'tivarnashrami bhavet |

varnashramadayo dehe mayaya parikalpitah || 10||

natmano bodharupasya mama te santi sarvada |

iti yo veda vedantaih so'tivarnashrami bhavet || 11||

yasya varnashramacaro galitah svatmadarshanat |

sa varnanashramansarvanatitya svatmani sthitah || 12||

yo'titya svashramanvarnanatmanyeva sthitah puman |

so'tivarnashrami proktah sarvavedarthavedibhih || 13||

tasmadanyagata varna ashrama api narada |

atmanyaropitah sarve bhrantya tenatmavedina || 14||

na vidhirna nishedhashca varjyavarjya kalpana |

brahmavijnaninamasti tatha nanyacca narada || 15||

virajya sarvabhutebhya avirincipadadapi |

ghrinam vipaöhya sarvasminputramitradikeshvapi || 16||

shraddhalurmuktimargeshu vedantajnanalipsaya |

upayanakaro bhutva gurum brahmavidam vrajet || 17||

sevabhih paritoshyainam cirakalam samahitah |

sada vedantavakyartham shrunuyatsusamahitah || 18||

nirmamo nirahankarah sarvasangavivarjitah |

sada shantyadiyuktah sannatmanvatmanamikshate || 19||

samsaradoshadrishöyaiva viraktirjayate sada |

viraktasya tu samsaratsannyasah syanna samshayah || 20||

mumukshuh parahamsakhyah sakshanmokshaikasadhanam |

abhyasedbrahmavijnanam vedantashravanadina || 21||

brahmavijnanalabhaya parahamsa samahvayah |

shantidantyadibhih sarvaih sadhanaih sahito bhavet || 22||

vedantabhyasaniratah shanto danto jitendriyah |

nirbhayo nirmamo nityo nirdvandvo nishparigrahah || 23||

jirnakaupinavasah syanmundi nagno'thava bhavet |

prajno vedantavidyogi nirmamo nirahankritih || 24||

mitradishu samo maitrah samasteshveva jantushu |

eko jnani prashantatma sa santarati netarah || 25||

gurunam ca hite yuktastatra samvatsaram vaset |

niyameshvapramattastu yameshu ca sadabhavet || 26||

prapya cante tatashcaiva jnanayogamanuttamam |

avirodhena dharmasya sancaretprithivimimam || 27||

tatah samvatsarasyante jnanayogamanuttamam |

ashramatrayamutsrijya praptashca paramashramam || 28||

anujnapya gurumshcaiva careddhi prithivimimam |

tyaktasango jitakrodho laghvaharo jitendriyah || 29||

dvavimau na virajyete viparitena karmana |

nirarambho grihasthashca karyavamshcaiva bhikshukah || 30||

madyati pramadam drishöva suram pitva ca madyati |

tasmaddrishöivisham narim duratah parivarjayet || 31||

sambhashanam saha stribhiralapah prekshanam tatha |

nrittam ganam sahasam ca parivadamshca varjayet || 32||

na snanam na japah puja na homo naiva sadhanam |

nagnikaryadikaryam ca naitasyastiha narada || 33||

narcanam pitrikaryam ca tirthayatra vratani ca |

dharmadharmadikam nasti na vidhirlaukiki kriya || 34||

santyajetsarvakarmani lokacaram ca sarvashah |

krimikiöapatangashca tatha yogi vanaspatin || 35||

na nashayedbudho jivanparamarthamatiryatih |

nityamantarmukhah svacchah prashantatma svapurnadhih || 36||

antahsangaparityagi loke vihara narada |

narajake janapade caratyekacaro munih || 37||

nihstutirnirnamaskaro nihsvadhakara eva ca |

calacalaniketashca  yatiryadricchiko bhavedityupanishat ||

iti shashöhopadeshah || 6||

atha yaterniyamah kathamiti prishöam naradam pitamahah

puraskritya viraktah sanyo varshasu dhruvashilo'shöau

masyekaki carannekatra nivasedbhikshurbhayatsarangavadekatra

na tishöhesvagamananirodhagrahanam na kuryaddhastabhyam

nadyuttaranam na kuryanna vriksharohanamapi na

devotsavadarshanam kuryannaikatrashi na bahyadevarcanam

kuryatsvavyatiriktam sarvam tyaktva madhukaravrittyaharamaharankrisho

bhutva medovriddhimakurvannajyam rudhiramiva tyajedekatrannam

palalamiva gandhalepanamashuddhilepanamaiva ksharamantyajamiva

vastramucchishöapatramivabhyangam strisangamiva

mitrahladakam mutramiva spriham gomamsamiva jnatacaradesham

candalavaöikamiva striyamahimiva suvarnam kalakuöamiva

sabhasthalam smashanasthalamiva rajadhanim kumbhipakamiva

shavapindavadekatrannam na dehantaradarshanam prapancavrittim

parityajya svadeshamutsrijya jnatacaradesham vihaya

vismritapadartham punah praptaharsha iva svamanandamanusmara-

nsvasharirabhimanadeshavismaranam matva shavamiva heyamupagamya

karagrihavinirmuktacoravatputraptabandhubhavasthalam

vihaya durato vaset |

ayatnena praptamaharanbrahmapranavadhyananusandhanaparo

bhutva sarvakarmanirmuktah kamakrodhalobhamohamada-

matsaryadikam dagdhva trigunatitah shadurmirahitah

shadbhavavikarashunyah | satyavakchuciradrohi grama

ekaratram pattane pancaratram kshetre pancaratram tirthe

pancaratramaniketah sthiramatirnanritavadi girikandareshu

vasedeka eva dvau va caret gramam tribhirnagaram caturbhi-

rgramamityekashcaret | bhikshushcaturdashakarananam

na tatravakasham dadyadavicchinnajnanadvairagyasampatti-

manubhuya matto na kashcinnanyo vyatirikta ityatmanyalocya

sarvatah svarupameva pashyanjivanmuktimavapya prarabdha-

pratibhasanashaparyantam caturvidham svarupam jnatva

dehapatanaparyantam svarupanusandhanena vaset |

trishavanasnanam kuöicakasya bahudakasya dvivaram

hamsasyaikavaram paramahamsasya manasasnanam

turiyatitasya bhasmasnanamavadhutasya vayavyasnanam

urdhvapundram kuöicakasya tripundram bahudakasya

urdhvapundram tripundram hamsasya bhasmoddhulanam

paramahamsasya turiyatitasya tilakapundramavadhutasya na

kincit | turiyatitavadhutayoh ritukshauram kuöicakasya

ritudvayakshauram bahudakasya na kshauram hamsasya

paramahamsasya ca na kshauram | asticedayanakshauram |

turiyatitavadhutayoh na kshauram | kuöicakasyaikannam

madhukaram bahudakasya hamsaparamahamsayoh karapatram

turiyatitasya gomukham avadhutasyajagaravrittih | shaöidvayam

kuöicakasya bahudakasyaikashaöi hamsasya khandam

digambaram paramahamsasya ekakaupinam va turiyatitavadhutayo-

rjatarupadharatvam hamsaparamahamsayorajinam na tvanyesham |

kuöicakabahudakayordevarcanam hamsaparamahamsayo-

rmanasarcanam turiyatitavadhutayoh sohambhavana |

kuöicakabahudakayormantrajapadhikaro hamsaparamahamsayo-

rdhyanadhikarasturiyatitavadhutayorna tvanyadhikara-

sturiyatitavadhutayormahavakyopadeshadhikarah

paramahamsasyapi | kuöicakabahudakahamsanam

nanyasyopadeshadhikarah| kuöicakabahudakayormanushapranavah

hamsaparamahamsayorantarapranavah turiyatitavadhutayorbrahmapranavah |

kuöicakabahudakayoh shravanam hamsaparamahamsayormananam

turiyatitavadhutayornididhyasah | sarveshamatmanusandhanam

vidhirityeva mumukshuh sarvada samsaratarakam tarakamanusmara-

njivanmukto vasedadhikaravisheshena kaivalyapraptyupaya-

manvishyedyatirityupanishat ||

iti saptamopadeshah || 7||

atha hainam bhagavantam parameshöhinam naradah

papraccha samsaratarakam prasanno bruhiti |

tatheti parameshöhi vaktumucakrame omiti brahmeti

vyashöisamashöiprakarena | ka vyashöih ka

samashöih samharapranavah srishöipranava-

shcantarbahishcobhayatmakatvattrividho

brahmapranavah | antahpranavo vyavaharikapranavah |

bahyapranava arshapranavah | ubhayatmako

viraöpranavah | samharapranavo brahmapranava

ardhamatrapranavah | omitibrahma | omityekakshara-

mantahpranavam viddhi | sacashöadha bhidyate |

akarokaramakarardhamatranadabindukalashaktishceti |

tatra catvara akarashcayutavayavanvita ukarah

sahasravayavanvito makarah shatavayavopeto'rdhamatra-

pranavo'nantavayavakarah | saguno viraöpranavah samharo

nirgunapranava ubhayatmakotpattipranavo yathapluto

viraöplutah plutasamharo viraöpranavah shodashamatratmakah

shaötrimshattattvatitah | shodashamatratmakatvam

kathamityucyate | akarah prathamokaro dvitiya makara-

stritiyardhamatra caturthi nadah pancami binduh

shashöhi kala saptami kalatitashöami shantirnavami

shantyatita dashami unmanyekadashi manonmani dvadashi

puri trayodashi madhyama caturdashi pashyanti pancadashi

para | shodashi punashcatuhshashöimatra prakriti-

purushadvaividhyamasadyashöavimshatyuttarabhedamatra-

svarupamasadya sagunanirgunatvamupetyaiko'pi brahmapranavah

sarvadharah paranjyotiresha sarveshvaro vibhuh | sarvadevamayah

sarvaprapancadharagarbhitah || 1||

sarvaksharamayah kalah sarvagamamayah shivah |

sarvashrutyuttamo mrigyah sakalopanishanmayah || 2||

bhutam bhavyam bhavishyadyattrikaloditamavyayam |

tadapyonkaramevayam viddhi mokshapradayakam || 3||

tamevatmanamityetadbrahmashabdena varnitam |

tadekamamritamajaramanubhuya tathomiti || 4||

sashariram samaropya tanmayatvam tathomiti |

trishariram tamatmanam parambrahma vinishcinu || 5||

parambrahmanusandadhyadvishvadinam kramah kramat |

sthulatvatsthulabhuktvacca sukshmatvatsukshmabhuk param || 6||

aikatvanandabhogacca so'yamatma caturvidhah |

catushpajjagaritah sthulah sthulaprajno hi vishvabhuk || 7||

ekonavimshatimukhah sashöangah sarvagah prabhu |

sthulabhuk chaturatmatha vishvo vaishvanarah puman || 8||

vishvajitprathamah padah svapnasthanagatah prabhuh |

sukshmaprajnah svato'shöanga eko nanyah parantapa || 9||

sukshmabhuk chaturatmatha taijaso bhutaradayam |

hiranyagarbhah sthulo'ntardvitiyah pada ucyate || 10||

kamam kamayate yavadyatra supto na kancana |

svapnam pashyati naivatra tatsushuptamapi sphuöam || 11||

ekibhutah sushuptasthah prajnanaghanavansukhi |

nityanandamayo'pyatma sarvajivantarasthitah || 12||

tathapyanandabhuk cetomukhah sarvagato'vyayah |

chaturatmeshvarah prajnastritiyah padasanjnitah || 13||

esha sarveshvarashcaisha sarvajnah sukshmabhavanah |

esho'ntaryamyesha yonih sarvasya prabhavapyayau || 14||

bhutanam trayamapyetatsarvoparamabadhakam |

tatsushuptam hi yatsvapnam mayamatram prakirtitam || 15||

caturthashchaturatmapi saccidekaraso hyayam |

turiyavasitattvacca ekaikatvanusaratah || 16||

jnatanujnatrananujnatrivikalpajnanasadhanam |

vikalpatrayamatrapi sushuptam svapnamantaram || 17||

mayamatram viditvaivam saccidekaraso hyayam |

vibhakto hyayamadesho na sthulaprajnamanvaham || 18||

na sukshmaprajnamatyantam na prajnam na kvacinmune |

naivaprajnam nobhayatahprajnam na prajnamantaram || 19||

naprajnamapi na prajnaghanam cadrishöameva ca |

tadalakshanamagrahyam yadvyavaharyamacintya-

mavyapadeshyamekatmapratyayasaram prapancopashamam

shivam shantamadvaitam caturtham manyante sa brahma

pranavah sa vijneyo naparasturiyah sarvatra

bhanuvanmumukshunamadharah svayanjyotirbrahmakashah

sarvada virajate parambrahmatvadityupanishat ||

iti ashöamopadeshah || 8||

atha brahmasvarupam kathamiti naradah papraccha |

tam hovaca pitamahah kim brahmasvarupamiti |

anyosavanyohamasmiti ye viduste pashavo na svabhava-

pashavastamevam jnatva vidvanmrityumukhatpramucyate

nanyah pantha vidyate'yanaya |

kalah svabhavo niyatiryadriccha

        bhutani yonih purusha iti cintyam |

samyoga esham natvatmabhava-

       datma hyanishah sukhaduhkhahetoh || 1||

te dhyanayoganugata apashyan

       devatmashaktim svagunairnigudham |

yah karanani nikhilani tani

       kalatmayuktanyadhitishöhatyekah || 2||

tamekasmimstrivritam shodashantam

       shatardharam vimshapratityarabhih |

ashöakaih shadbhirvishvarupaikapasham

       trimargabhedam dvinimittaikamoham || 3||

pancasrotombum pancayonyugravaktram

       pancapranormim pancabuddhyadimulam |

pancavartam pancaduhkhaughavegam

       pancashadbhedam pancaparvamadhimah || 4||

sarvajive sarvasamsthe brihante

       tasminhamso bhramyate brahmacakre |

prithagatmanam preritaram ca matva

       jushöastatastenamritatvameti || 5||

udgithametatparamam tu brahma

       tasmimstrayam svapratishöhaksharam ca |

atrantaram vedavido viditva

       linah pare brahmani tatparayanah || 6||

samyuktametatksharamaksharam ca

       vyaktavyaktam bharate vishvamishah |

anishashcatma badhyate bhoktribhava-

       jjnatva devam mucyate sarvapashaih || 7||

jnajnau dvavajavishanishavaja

       hyeka bhoktribhogarthayukta |

anantashcatma vishvarupo hyakarta

       trayam yada vindate brahmametat || 8||

ksharam pradhanamamritaksharam harah

       ksharatmanavishate deva ekah |

tasyabhidhyanadyojanattattvabhava-

       dbhuyashcante vishvamayanivrittih || 9||

jnatva devam mucyate sarvapashaih

       kshinaih kleshairjanmamrityuprahanih |

tasyabhidhyanattritayam dehabhede

       vishvaishvaryam kevala atmakamah || 10||

etajjneyam nityamevatmasamstham

       natah param veditavyam hi kincit |

bhokta bhogyam preritaram ca matva

       sarvam proktam trividham brahmametat || 11||

atmavidya tapomulam tadbrahmopanishatparam |

ya evam viditva svarupamevanucintayam-

statra ko mohah kah shoka ekatvamanupashyatah || 12||

tasmaviradbhutam bhavyam

       bhavishyadbhavatyanashvarasvarupam |

anoraniyanmahato mahiya-

       natmasya jantornihito guhayam |

tamakratum pashyati vitashoko

       dhatuhprasadanmahimanamisham || 13||

apanipado javano grahita

       pashyatyacakshuh sa shrunotyakarnah |

sa vetti vedyam na ca tasyasti vetta

       tamahuragryam purusham mahantam || 14||

ashariram sharireshvanavastheshvavasthitam |

mahantam vibhumatmanam matva dhiro na shocati || 15||

sarvasya dhataramacintyashaktim

       sarvagamantarthavisheshavedyam |

paratparam paramam veditavyam

       sarvavasane sakridveditavyam || 16||

kavim puranam purushottamottamam

       sarveshvaram sarvadevairupasyam |

anadi madhyantamanantamavyayam

       shivacyutambhoruhagarbhabhudharam || 17||

svenavritam sarvamidam prapancam

       pancatmakam pancasu vartamanam |

pancikritanantabhavaprapancam

       pancikritasvavayavairasamvritam |

paratparam yanmahato mahantam

       svarupatejomayashashvatam shivam || 17||

navirato dushcaritannashanto nasamahitah |

nashantamanaso vapi prajnanenainamapnuyat || 18||

nantahprajnam na bahihprajnam na sthulam nasthulam

na jnanam najnanam nobhayatahprajnamagrahya-

mavyavaharyam svantahsthitah svayameveti ya evam veda

sa mukto bhavati sa mukto bhavatityaha bhagavanpitamahah |

svasvarupajnah parivraö parivradekaki carati

bhayatrastasarangavattishöhati | gamanavirodham na karoti |

svashariravyatiriktam sarvam tyaktva shöpadavrittya sthitva

svarupanusandhanam kurvansarvamananyabuddhya

svasminneva mukto bhavati | sa parivraö sarvakriyakarakanivartako

gurushishyashastradivinirmuktah sarvasamsaram visrijya

camohitah parivraö katham nirdhanikah sukhi dhanava-

njnanajnanobhayatitah sukhaduhkhatitah

svayanjyotiprakashah sarvavedyah sarvajnah sarvasiddhidah

sarveshvarah so'hamiti | tadvishnoh paramam padam yatra

gatva na nivartante yoginah | suryo na tatra bhati

na shashanko'pi na sa punaravartate na sa punaravartate

tatkaivalyamityupanishat ||

iti navamopadeshah || 9||

om bhadram karnebhih shrunuyama deva |

bhadram pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushöuvam sastanubhih |

vyashema devahitam yadayuh |

svasti na indro vriddhashravah |

svasti nah pusha vishvavedah |

svasti nastarkshyo arishöanemih |

svasti no brihaspatirdadhatu ||

om shantih shantih shantih ||

|| iti naradaparivrajakopanishatsamapta ||