Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > nadabindu upanisad

nadabindu upanishad

 

|| nadabindupanishat ||

(rigvediya yogopanishat)

 

vairajatmopasanaya sanjatajnanavahnina |

dagdhva karmatrayam yogi yatpadam yati tadbhaje ||

 

om vanme manasi pratishthita | mano me vaci pratishtitam |

        aviravirma edhi | vedasya ma anisthah |shrutam me ma

prahasih |

        anenadhitenahoratransandadhami |

        ritam vadishyami | satyam vadishyami |

        tanmamavatu | tadvaktaramavatu |

        avatu mamavatu vaktaram ||

om shantih shantih shantih ||

 

om akaro dakshinah paksha ukarastuttarah smritah |

makaram pucchamityahurardhamatra tu mastakam || 1||

padadikam gunastasya shariram tattvamucyate |

dharmo'sya dakshinashcakshuradharmo yo'parah smritah || 2||

bhurlokah padayostasya bhuvarlokastu januni |

suvarlokah katideshe nabhideshe maharjagat || 3||

janolokastu hriddeshe kanthe lokastapastatah |

bhruvorlalatamadhye tu satyaloko vyavasthitah || 4||

sahasrarnamativatra mantra esha pradarshitah |

evametam samarudho hamsayogavicakshanah || 5||

na bhidyate karmacaraih papakotishatairapi |

agneyi prathama matra vayavyesha tathapara || 6||

bhanumandalasankasha bhavenmatra tathottara |

parama cardhamatra ya varunim tam vidurbudhah || 7||

kalatraye'pi yatrema matra nunam pratishthitah |

esha onkara akhyato dharanabhirnibodhata || 8||

ghoshini prathama matra vidyunmatra tatha'para |

patangini tritiya syaccaturthi vayuvegini || 9||

pancami namadheya tu shashthi caindryabhidhiyate |

saptami vaishnavi nama ashtami shankariti ca || 10||

navami mahati nama dhritistu dashami mata |

ekadashi bhavennari brahmi tu dvadashi para || 11||

prathamayam tu matrayam yadi pranairviyujyate |

bharate varsharajasau sarvabhaumah prajayate || 12||

dvitiyayam samutkranto bhavedyaksho mahatmavan |

vidyadharastritiyayam gandharvastu caturthika || 13||

pancamyamatha matrayam yadi pranairviyujyate |

ushitah saha devatvam somaloke mahiyate || 14||

shashthyamindrasya sayujyam saptamyam vaishnavam padam |

ashtamyam vrajate rudram pashunam ca patim tatha || 15||

navamyam tu maharlokam dashamyam tu janam vrajet |

ekadashyam tapolokam dvadashyam brahma shashvatam || 16||

tatah parataram shuddham vyapakam nirmalam shivam |

sadoditam param brahma jyotishamudayo yatah || 17||

atindriyam gunatitam mano linam yada bhavet |

anupamam shivam shantam yogayuktam sada vishet || 18||

tadyuktastanmayo jantuh shanairmuncetkalevaram |

samsthito yogacarena sarvasangavivarjitah || 19||

tato vilinapasho'sau vimalah kamalaprabhuh |

tenaiva brahmabhavena paramanandamashnute || 20||

atmanam satatam jnatva kalam naya mahamate |

prarabdhamakhilam bhunjannodvegam kartumarhasi || 21||

utpanne tattvavijnane prarabdham naiva muncati |

tattvajnanodayadurdhvam prarabdham naiva vidyate || 22||

dehadinamasattvattu yatha svapno vibodhatah |

karma janmantariyam yatprarabdhamiti kirtitam || 23||

tattu janmantarabhavatpumso naivasti karhicit |

svapnadeho yathadhyastastathaivayam hi dehakah || 24||

adhyastasya kuto janma janmabhave kutah sthitih |

upadanam prapancasya mridbhandasyeva pashyati || 25||

ajnanam ceti vedantaistasminnashte kva vishvata |

yatha rajjuam parityajya sarpam grihnati vai bhramat || 26||

tadvatsatyamavijnaya jagatpashyati mudhadhih |

rajjukhande parijnate sarparupam na tishthati || 27||

adhishthane tatha jnate prapance shunyatam gate |

dehasyapi prapancatvatprarabdhavasthitih kritah || 28||

ajnanajanabodhartham prarabdhamiti cocyate |

tatah kalavashadeva prarabdhe tu kshayam gate || 29||

brahmapranavasandhanam nado jyotirmayah shivah |

svayamavirbhavedatma meghapayem'shumaniva || 30||

siddhasane sthito yogi mudram sandhaya vaishnavim |

shrinuyaddakshine karne nadamantargatam sada || 31||

abhyasyamano nado'yam bahyamavrinute dhvanim |

pakshadvipakshamakhilam jitva turyapadam vrajet || 32||

shruyate prathamabhyase nado nanavidho mahan |

vardhamanastathabhyase shruyate sukshmasukshmatah || 33||

adau jaladhimutabherinirjharasambhavah |

madhye mardalashabdabho ghantakahalajastatha || 34||

ante tu kinkinivamshavinabhramaranihsvanah |

iti nanavidha nadah shruyante sukshmasukshmatah || 35||

mahati shruyamane tu mahabheryadikadhvanau |

tatra sukshmam sukshmataram nadameva paramrishet || 36||

ghanamutsrijya va sukshme sukshmamutsrijya va ghane |

ramamanamapi kshiptam mano nanyatra calayet || 37||

yatra kutrapi va nade lagati prathamam manah |

tatra tatra sthiribhutva tena sardham viliyate || 38||

vismritya sakalam bahyam nade dugdhambuvanmanah |

ekibhuyatha sahasa cidakashe viliyate || 39||

udasinastato bhutva sadabhyasena samyami |

unmanikarakam sadyo nadamevavadharayet || 40||

sarvacintam samutsrijya sarvaceshtavivarjitah |

nadamevanusandadhyannade cittam viliyate || 41||

makarandam pibanbhringo gandhannapekshate tatha |

nadasaktam sada cittam vishayam na hi kankshati || 42||

baddhah sunadagandhena sadyah santyaktacapalah |

nadagrahanatashcittamantarangabhujangamah || 43||

vismritya vishvamekagrah kutracinna hi dhavati |

manomattagajendrasya vishayodyanacarinah || 44||

niyamanasamartho'yam ninado nishitankushah |

nado'ntarangasarangabandhane vagurayate || 45||

antarangasamudrasya rodhe velayate'pi ca |

brahmapranavasamlagnanado jyotirmayatmakah || 46||

manastatra layam yati tadvishnoh paramam padam |

tavadakashasankalpo yavacchabdah pravatate || 47||

nihshabdam tatparam brahma paramatma samiryate |

nado yavanmanastavannadante'pi manonmani || 48||

sashabdashcakshare kshine nihshabdam paramam padam |

sada nadanusandhanatsankshina vasana bhavet || 49||

niranjane viliyete manovayu na samshayah |

nadakotisahasrani bindukotishatani ca || 50||

sarve tatra layam yanti brahmapranavanadake |

sarvavasthavinirmuktah sarvacintavivarjitah || 51||

mritavattishthate yogi sa mukto natra samshayah |

shankhadundubhinadam ca na shrunoti kadacana || 52||

kashthavajjnayate deha unmanyavasthaya dhruvam |

na janati sa shitoshnam na duhkham na sukham tatha || 53||

na manam navamanam ca santyaktva tu samadhina |

avasthatrayamanveti na cittam yoginah sada || 54||

jagrannidravinirmuktah svarupavasthatamiyat || 55||

drishtih sthira yasya vina sadrishyam

       vayuh sthiro yasya vina prayatnam |

cittam sthiram yasya vinavalambam

       sa brahmatarantaranadarupah || 56||

ityupanishat ||

om vanme manasiti shantih ||

 

iti nadabindupanishatsamapta ||