Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > mundakopanisat

mundakopanishat

 

             || shrih||

 

               || mundakopanishat  ||

 

om bhadram karnebhih shrunuyama deva bhadram pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvam sastanubhirvyashema devahitam yadayuh |

svasti na indro vriddhashravah svasti nah pusha vishvavedah |

svasti nastarkshyo arishtanemih svasti no brihaspatirdadhatu|

 

|| om shantih shantih shantih ||

 

|| om brahmane namah ||

 

|| prathamamundake prathamah khandah ||

 

om brahma devanam prathamah sambabhuva vishvasya karta

bhuvanasya gopta | sa brahmavidyam sarvavidyapratishthamatharvaya

jyeshthaputraya praha || 1||

 

atharvane yam pravadeta brahma'tharva tam

purovacangire brahmavidyam |

sa bharadvajaya satyavahaya praha

bharadvajo'ngirase paravaram || 2||

 

shaunako ha vai mahashalo'ngirasam vidhivadupasannah papraccha |

kasminnu bhagavo vijnate sarvamidam vijnatam bhavatiti || 3||

 

tasmai sa hovaca |

dve vidye veditavye iti ha sma

yadbrahmavido vadanti para caivapara ca || 4||

 

tatrapara rigvedo yajurvedah samavedo'tharvavedah

shiksha kalpo vyakaranam niruktam chando jyotishamiti |

atha para yaya tadaksharamadhigamyate || 5||

 

yattadadreshyamagrahyamagotramavarna-

      macakshuhshrotram tadapanipadam |

  nityam vibhum sarvagatam susukshmam

      tadavyayam yadbhutayonim paripashyanti dhirah || 6||

 

yathornanabhih srijate grihnate ca

yatha prithivyamoshadhayah sambhavanti |

yatha satah purushat keshalomani

tatha'ksharat sambhavatiha vishvam || 7||

 

tapasa ciyate brahma tato'nnamabhijayate |

annat prano manah satyam lokah karmasu camritam || 8||

 

yah sarvajnah sarvavidyasya jnanamayam tapah |

tasmadetadbrahma nama rupamannam ca jayate || 9||

 

|| iti mundakopanishadi prathamamundake prathamah khandah ||

 

|| prathamamundake dvitiyah khandah ||

 

tadetat satyam mantreshu karmani kavayo

yanyapashyamstani tretayam bahudha santatani |

tanyacaratha niyatam satyakama esha vah

panthah sukritasya loke || 1||

 

yada lelayate hyarcih samiddhe havyavahane |

tada''jyabhagavantarena''hutih pratipadayet || 2||

 

yasyagnihotramadarshamapaurnamasa-

      macaturmasyamanagrayanamatithivarjitam ca |

ahutamavaishvadevamavidhina huta-

      masaptamamstasya lokan hinasti || 3||

 

kali karali ca manojava ca

sulohita ya ca sudhumravarna |

sphulingini vishvaruci ca devi

lelayamana iti sapta jihvah || 4||

 

eteshu yashcarate bhrajamaneshu yathakalam

cahutayo hyadadayan |

tam nayantyetah suryasya rashmayo yatra

devanam patireko'dhivasah || 5||

 

ehyehiti tamahutayah suvarcasah

suryasya rashmibhiryajamanam vahanti |

priyam vacamabhivadantyo'rcayantya

esha vah punyah sukrito brahmalokah || 6||

 

plava hyete adridha yajnarupa

ashtadashoktamavaram yeshu karma |

etacchreyo ye'bhinandanti mudha

jaramrityum te punarevapi yanti || 7||

 

avidyayamantare vartamanah

svayam dhirah panditam manyamanah |

janghanyamanah pariyanti mudha

andhenaiva niyamana yathandhah || 8||

 

avidyayam bahudha vartamana vayam

kritartha ityabhimanyanti balah |

yat karmino na pravedayanti ragat

tenaturah kshinalokashcyavante || 9||

 

ishtapurtam manyamana varishtham

nanyacchreyo vedayante pramudhah |

nakasya prishthe te sukrite'nubhutvemam

lokam hinataram va vishanti || 10||

 

tapahshraddhe ye hyupavasantyaranye

shanta vidvamso bhaikshyacaryam carantah |

suryadvarena te virajah prayanti

yatramritah sa purusho hyavyayatma || 11||

 

parikshya lokan karmacitan brahmano

nirvedamayannastyakritah kritena |

tadvijnanartham sa gurumevabhigacchet

samitpanih shrotriyam brahmanishtham || 12||

 

tasmai sa vidvanupasannaya samyak

prashantacittaya shamanvitaya |

yenaksharam purusham veda satyam provaca

tam tattvato brahmavidyam || 13||

 

|| iti mundakopanishadi prathamamundake dvitiyah khandah ||

 

|| dvitiya mundake prathamah khandah ||

 

tadetat satyam

yatha sudiptat pavakadvisphulingah

      sahasrashah prabhavante sarupah |

tatha'ksharadvividhah somya bhavah

      prajayante tatra caivapi yanti || 1||

 

divyo hyamurtah purushah sa bahyabhyantaro hyajah |

aprano hyamanah shubhro hyaksharat paratah parah || 2||

 

etasmajjayate prano manah sarvendriyani ca |

kham vayurjyotirapah prithivi vishvasya dharini || 3||

 

agnirmurdha cakshushi candrasuryau

dishah shrotre vag vivritashca vedah |

vayuh prano hridayam vishvamasya padbhyam

prithivi hyesha sarvabhutantaratma || 4||

 

tasmadagnih samidho yasya suryah

somat parjanya oshadhayah prithivyam |

puman retah sincati yoshitayam

bahvih prajah purushat samprasutah || 5||

 

tasmadricah sama yajumshi diksha

yajnashca sarve kratavo dakshinashca |

samvatsarashca yajamanashca lokah

somo yatra pavate yatra suryah || 6||

 

tasmacca deva bahudha samprasutah

sadhya manushyah pashavo vayamsi |

pranapanau vrihiyavau tapashca

shraddha satyam brahmacaryam vidhishca || 7||

 

sapta pranah prabhavanti tasmat

saptarcishah samidhah sapta homah |

sapta ime loka yeshu caranti prana

guhashaya nihitah sapta sapta || 8||

 

atah samudra girayashca sarve'smat

syandante sindhavah sarvarupah |

atashca sarva oshadhayo rasashca

yenaisha bhutaistishthate hyantaratma || 9||

 

purusha evedam vishvam karma tapo brahma paramritam |

etadyo veda nihitam guhayam

so'vidyagranthim vikiratiha somya || 10||

 

|| iti mundakopanishadi dvitiyamundake prathamah khandah ||

 

|| dvitiya mundake dvitiyah khandah ||

 

avih sannihitam guhacaram nama

mahatpadamatraitat samarpitam |

ejatpranannimishacca yadetajjanatha

sadasadvarenyam param vijnanadyadvarishtham prajanam || 1||

 

yadarcimadyadanubhyo'nu ca

        yasmim lloka nihita lokinashca |

tadetadaksharam brahma sa pranastadu vanmanah 

        tadetatsatyam tadamritam tadveddhavyam somya viddhi || 2||

 

dhanur grihitvaupanishadam mahastram

sharam hyupasa nishitam sandhayita |

ayamya tadbhavagatena cetasa

lakshyam tadevaksharam somya viddhi || 3||

 

pranavo dhanuh sharo hyatma brahma tallakshyamucyate |

apramattena veddhavyam sharavat tanmayo bhavet || 4||

 

yasmin dyauh prithivi cantarikshamotam

manah saha pranaishca sarvaih |

tamevaikam janatha atmanamanya vaco

vimuncathamritasyaisha setuh || 5||

 

ara iva rathanabhau samhata yatra nadyah  |

sa esho'ntashcarate bahudha jayamanah |

omityevam dhyayatha atmanam svasti vah

paraya tamasah parastat || 6||

 

yah sarvajnah sarvavid yasyaisha mahima bhuvi |

divye brahmapure hyesha vyomnyatma pratishthitah ||

 

manomayah pranashariraneta

pratishthito'nne hridayam sannidhaya |

tad vijnanena paripashyanti dhira

anandarupamamritam yad vibhati || 7||

 

bhidyate hridayagranthishchidyante sarvasamshayah |

kshiyante casya karmani tasmin drishte paravare || 8||

 

hiranmaye pare koshe virajam brahma nishkalam |

tacchubhram jyotisham jyotistad yadatmavido viduh || 9||

 

na tatra suryo bhati na candratarakam

nema vidyuto bhanti kuto'yamagnih |

tameva bhantamanubhati sarvam

tasya bhasa sarvamidam vibhati || 10||

 

brahmaivedamamritam purastad brahma pashcad brahma dakshinatashcottarena |

adhashcordhvam ca prasritam brahmaivedam vishvamidam varishtham || 11||

 

|| iti mundakopanishadi dvitiyamundake dvitiyah khandah ||

 

|| tritiya mundake prathamah khandah ||

 

dva suparna sayuja sakhaya samanam vriksham parishasvajate |

tayoranyah  pippalam svadvattyanashnannanyo abhicakashiti || 1||

 

samane vrikshe purusho nimagno'nishaya shocati muhyamanah |

jushtam yada pashyatyanyamishamasya

mahimanamiti vitashokah || 2||

 

yada pashyah pashyate rukmavarnam

kartaramisham purusham brahmayonim |

tada vidvan punyapape vidhuya

niranjanah paramam samyamupaiti || 3||

 

prano hyesha yah sarvabhutairvibhati

vijanan vidvan bhavate nativadi |

atmakrida atmaratih kriyava-

nesha brahmavidam varishthah || 4||

 

satyena labhyastapasa hyesha atma

samyagjnanena brahmacaryena nityam |

antahsharire jyotirmayo hi shubhro

yam pashyanti yatayah kshinadoshah || 5||

 

satyameva jayate nanritam

     satyena pantha vitato devayanah |

yena''kramantyrishayo hyaptakama

     yatra tat satyasya paramam nidhanam || 6||

 

brihacca tad divyamacintyarupam

sukshmacca tat sukshmataram vibhati |

durat sudure tadihantike ca

pashyantvihaiva nihitam guhayam || 7||

 

na cakshusha grihyate napi vaca

nanyairdevaistapasa karmana va |

jnanaprasadena vishuddhasattva-

statastu tam pashyate nishkalam

dhyayamanah || 8||

 

esho'nuratma cetasa veditavyo

yasmin pranah pancadha samvivesha |

pranaishcittam sarvamotam prajanam

yasmin vishuddhe vibhavatyesha atma || 9||

 

yam yam lokam manasa samvibhati

vishuddhasattvah kamayate yamshca kaman |

tam tam lokam jayate tamshca kamam-

stasmadatmajnam hyarcayet bhutikamah || 10||

 

|| iti mundakopanishadi tritiyamundake prathamah khandah ||

 

||  tritiyamundake dvitiyah khandah ||

 

sa vedaitat paramam brahma dhama

yatra vishvam nihitam bhati shubhram |

upasate purusham ye hyakamaste

shukrametadativartanti dhirah ||  1||

 

kaman yah kamayate manyamanah

sa kamabhirjayate tatra tatra |

paryaptakamasya kritatmanastu

ihaiva sarve praviliyanti kamah || 2||

 

nayamatma pravacanena labhyo

na medhaya na bahuna shrutena |

yamevaisha vrinute tena labhya-

stasyaisha atma vivrinute tanum svam || 3||

 

nayamatma balahinena labhyo

na ca pramadat tapaso vapyalingat |

etairupayairyatate yastu vidvam-

stasyaisha atma vishate brahmadhama || 4||

 

samprapyainamrishayo jnanatriptah

kritatmano vitaragah prashantah

te sarvagam sarvatah prapya dhira

yuktatmanah sarvamevavishanti || 5||

 

vedantavijnanasunishcitarthah

sannyasayogad yatayah shuddhasattvah |

te brahmalokeshu parantakale

paramritah parimucyanti sarve || 6||

 

gatah kalah pancadasha pratishtha

devashca sarve pratidevatasu |

karmani vijnanamayashca atma

pare'vyaye sarve ekibhavanti || 7||

 

yatha nadyah syandamanah samudre'

stam gacchanti namarupe vihaya |

tatha vidvan namarupadvimuktah

paratparam purushamupaiti divyam || 8||

 

sa yo ha vai tat paramam brahma veda

brahmaiva bhavati nasyabrahmavitkule bhavati |

tarati shokam tarati papmanam guhagranthibhyo

vimukto'mrito bhavati || 9||

 

tadetadrica'bhyuktam |

kriyavantah shrotriya brahmanishthah

svayam juhvata ekarshim shraddhayantah |

teshamevaitam brahmavidyam vadeta

shirovratam vidhivad yaistu cirnam || 10||

 

tadetat satyamrishirangirah

purovaca naitadacirnavrato'dhite |

namah paramarishibhyo namah paramarishibhyah || 11||

 

|| iti mundakopanishadi tritiyamundake dvitiyah khandah ||

 

|| ityatharvavediya mundakopanishatsamapta ||

 

om bhadram karnebhih||||shantih ||

 

|| om shantih shantih shantih ||