Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > muktika upanisad

muktika upanishad

 

ishadyashtottarashatavedantapatalashayam |

muktikopanishadvedyam ramacandrapadam bhaje ||

harih om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih ||

om ayodhyanagare ramye ratnamandapamadhyame |

sitabharatasaumitrishatrughnadyaih samanvitam || 1||

sanakadyairmuniganairvasishthadyaih shukadibhih |

anyairbhagavataishcapi stuyamanamaharnisham || 2||

dhivikriyasahasranam sakshinam nirvikarinam |

svarupadhyananiratam samadhivirame harim || 3||

bhaktya shushrushaya ramam stuvanpapraccha marutih |

rama tvam paramatmasi saccidanandavigrahah || 4||

idanim tvam raghushreshtha pranamami muhurmuhuh |

tvadrupam jnatumicchami tattvato rama muktaye || 5||

anayasena yenaham mucyeyam bhavabandhanat |

kripaya vada me rama yena mukto bhavamyaham || 6||

sadhu prishtam mahabaho vadami shrinu tattvatah |

vedante supratishtho'ham vedantam samupashraya || 7||

vedantah ke raghushreshtha vartante kutra te vada |

hanumanchrinu vakshyami vedantasthitimanjasa || 8||

nishvasabhuta me vishnorveda jatah suvistarah |

tileshu tailavadvede vedantah supratishthitah || 9||

rama vedah katividhastesham shakhashca raghava |

tasupanishadah kah syuh kripaya vada tattvatah || 10||

shrirama uvaca |

rigvedadivibhagena vedashcatvara iritah |

tesham shakha hyanekah syustasupanishadastatha || 11||

rigvedasya tu shakhah syurekavimshatisankhyakah |

navadhikashatam shakha yajusho marutatmaja || 12||

sahasrasankhyaya jatah shakhah samnah parantapa |

atharvanasya shakhah syuh pancashadbhedato hare || 13||

ekaikasyastu shakhaya ekaikopanishanmata |

tasamekamricam yashca pathate bhaktito mayi || 14||

sa matsayujyapadavim prapnoti munidurlabham |

rama kecinmunishreshtha muktireketi cakshire || 15||

kecittvannamabhajanatkashyam taropadeshatah |

anyetu sankhyayogena bhaktiyogena capare || 16||

anye vedantavakyarthavicaratparamarshayah |

salokyadivibhagena caturdha muktiririta || 17||

sahovaca shriramah |

kaivalyamuktirekaiva paramarthikarupini |

duracararato vapi mannamabhajanatkape || 18||

salokyamuktimapnoti na tu lokantaradikam |

kashyam tu brahmanale'sminmrito mattaramapnuyat || 19||

punaravrittirahitam muktim prapnoti manavah |

yatra kutrapi va kashyam marane sa maheshvarah || 20||

jantordakshinakarne tu mattaram samupadishet |

nirdhutasheshapapaugho matsarupyam bhajatyayam || 21||

saiva salokyasarupyamuktiratyabhidhiyate |

sadacararato bhutva dvijo nityamananyadhih || 22||

mayi sarvatmako bhavo matsamipyam bhajatyayam |

saiva salokyasarupyasamipya muktirishyate || 23||

gurupadishtamargena dhyayanmadgunamavyayam |

matsayujyam dvijah samyagbhajedbhramarakitavat || 24||

saiva sayujyamuktih syadbrahmanandakari shiva |

caturvidha tu ya muktirmadupasanaya bhavet || 25||

iyam kaivalyamuktistu kenopayena siddhyati |

mandukyamekamevalam mumukshunam vimuktaye || 26||

tathapyasiddham cejjnanam dashopanishadam patha |

jnanam labdhva ciradeva mamakam dhama yasyasi || 27||

tathapi dridhata na cedvidjnanasyanjanasuta |

dvatrimshakhyopanishadam samabhyasya nivartaya || 28||

videhamuktaviccha cedashtottarashatam patha |

tasam krama sashantim ca shrunu vakshyami tattvatah || 29||

ishakenakathaprashnamundamandukyatittirih |

aitareyam ca chandogyam brihadaranyakam tatha || 30||

brahmakaivalyajabalashvetashvo hamsa arunih |

garbho narayano hamso bindurnadashirah shikha || 31||

maitrayani kaushitaki brihajjabalatapani |

kalagnirudramaitreyi subalakshurimantrika || 32||

sarvasaram niralambam rahasyam vajrasucikam |

tejonadadhyanavidyayogatattvatmabodhakam || 33||

parivrat trishikhi sita cuda nirvanamandalam |

dakshina sharabham skandam mahanarayanahvayam || 34||

rahasyam ramatapanam vasudevam ca mudgalam |

shandilyam paingalam bhikshumahaccharirakam shikha || 35||

turiyatitasannyasaparivrajakshamalika |

avyaktaikaksharam purna suryakshyadhyatmakundika || 36||

savitryatma pashupatam param brahmavadhutakam |

tripuratapanam devitripura kathabhavana |

hridayam kundali bhasma rudrakshaganadarshanam || 37||

tarasaramahavakya pancabrahmagnihotrakam |

gopalatapanam krishnam yajnavalkyam varahakam || 38||

shatyayani hayagrivam dattatreyam ca garudam |

kalijabalisaubhagyarahasyaricamuktika || 39||

evamashtottarashatam bhavanatrayanashanam |

jnanavairagyadam pumsam vasanatrayanashanam || 40||

purvottareshu vihitatattacchantipurahsaram |

vedavidyavratasnatadeshikasya mukhatsvayam || 41||

grihitvashtottarashatam ye pathanti dvijottamah |

prarabdhakshayaparyantam jivanmukta bhavanti te || 42||

tatah kalavashadeva prarabdhe tu kshayam gate |

vaidehim mamakim muktim yanti nastyatrasamshayah || 43||

sarvopanishadam madhye saramashtottarashatam |

sakricchravanamatrena sarvaghaughanikrintanam || 44||

mayopadishtam shishyaya tubhyam pavananandana |

idam shastram mayadishtam guhyamashtottaram shatam || 45||

jnanato'jnanato vapi pathatam bandhamocakam |

rajyam deyam dhanam deyam yacatah kamapuranam || 45||

idamashtottarashatam na deyam yasya kasyacit |

nastikaya kritaghnaya duracararataya vai || 47||

madbhaktivimukhayapi shastragarteshu muhyate |

gurubhaktivihinaya datavyam na kadacana || 48||

sevaparaya shishyaya hitaputraya marute |

madbhaktaya sushilaya kulinaya sumedhase || 49||

samyak parikshya datavyamevamashtottaram shatam |

yah pathecchrinuyadvapi sa mameti na samshayah |

tadetadricabhyuktam |

vidya ha vai brahmanamajagama

     gopaya ma shevadhishtee'hamasmi |

asuyakayanrijave shathaya

     ma ma bruya viryavati tatha syam |

yameva vidyashrutamapramattam

     medhavinam brahmacaryopapannam |

tasma imamupasannaya samyak

     parikshya dadyadvaishnavimatmanishtham || 1|| iti ||

atha hainam shriramacandram marutih papraccha

rigvedadivibhagena prithak shantimanubruhiti |

sa hovaca shriramah |

aitareyakaushitakinadabindvatmaprabodhanirvana-

mudgalakshamalikatripurasaubhagyabahvrica

namrigvedagatanam dashasankhyakanamupanishadam

vanme manasiti shantih || 1||

ishavasyabrihadaranyajabalahamsaparamahamsasubala-

mantrikaniralambatrishikhibrahmanamandalabrahmanadvayataraka-

paingalabhikshuturiyatitadhyatmatarasarayajnavalkya-

shatyayanimuktikanam shuklayajurvedagatanamekonavimshati-

sankhyakanamupanishadam purnamada iti shantih || 2||

kathavallitaittiriyakabrahmakaivalyashvetashvataragarbha-

narayanamritabindvamritanadakalagnirudrakshurika-

sarvasarashukarahasyatejobindudhyanabindubrahmavidya-

yogatattvadakshinamurtiskandasharirakayogashikhaikakshara-

akshyavadhutakatharudrahridayayogakundalinipancabrahma-

pranagnihotravarahakalisantaranasarasvatirahasyanam

krishnayajurvedagatanam dvatrimshatsankhyakanamupanishadam

saha navavatviti shantih || 3||

kenachandogyarunimaitrayanimaitreyivajrasucikayogacudamani-

vasudevamahatsannyasavyaktakundikasavitrirudrakshajabaladarshana-

jabalinam samavedagatanam shodashasankhyakana-

mupanishadanamapyayantviti shantih || 4||

prashnamundakamandukyatharvashiro'tharvashikhabrihajjabala-

nrisimhatapaninaradaparivrajakasitasharabhamahanarayana-

ramarahasyaramatapanishandilyaparamahamsaparivrajaka-

annapurnasuryatmapashupataparabrahmatripuratapanadevibhavana-

brahmajabalaganapatimahavakyagopalatapanakrishnahayagriva-

dattatreyagarudanamatharvavedagatanamekatrimshatsankhyakana-

mupanishadam bhadram karnebhiriti shantih || 5||

mumukshavah purushah sadhanacatushtayasampannah

shraddhavantah sukulabhavam shrotriyam shastravatsalya-

gunavantamakutilam sarvabhutahiteratam dayasamudram sadgurum

vidhivadupasangamyopaharapanayo'shtottarashatopanishadam

vidhivadadhitya shravanamanananididhyasanani nairantaryena kritva

prarabdhakshayaddehatrayabhangam prapyopadhivinirmukta-

ghatakashavatparipurnata videhamuktih | saiva kaivalyamuktiriti |

ata eva brahmalokastha api brahmamukhadvedantashravanadi kritva

tena saha kaivalyam labhante | atah sarvesham kaivalyamuktirjnanamatrenokta |

na karmasankhyayogopasanadibhirityupanishat ||

iti prathamo'dhyayah || 1||

tatha hainam shriramacandram marutih papraccha |

keyam va tatsiddhih siddhya va kim prayojanamiti |

sahovaca shriramah | purushasya kartritvabhoktritva-

sukhaduhkhadilakshanashcittadharmah klesharupatvadbandho

bhavati | tannirodhanam jivanmuktih | upadhivinirmukta-

ghatakashavatprarabdhakshayadvidehamuktih |

jivanmuktividehamuktyorashtottarashatopanishadah pramanam |

kartritvadiduhkhanivrittidvara nityanandavaptih prayojanam

bhavati | tatpurushaprayatnasadhyam bhavati | yatha putrakameshtina

putram vanijyadina vittam jyotishtomena svargam tatha

purushaprayatnasadhyavedantashravanadijanitasamadhina

jivanmuktyadilabho bhavati | sarvavasanakshayattallabhah |

atra shloka bhavanti ||

ucchastram shastritam ceti paurusham dvividham matam |

atrocchastramanarthaya paramarthaya shastritam || 1||

lokavasanaya jantoh shastravasanayapi ca |

dehavasanaya jnanam yathavannaiva jayate || 2||

dvividha vasanavyuhah shubhashcaivashubhashca tau |

vasanaughena shuddhena tatra cedanuniyase || 3||

tatkramenashu tenaiva mamakam padamapnuhi |

atha cedashubho bhavastvam yojayati sankate || 4||

praktanastadasau yatnajjetavyo bhavata kape |

shubhashubhabhyam margabhyam vahanti vasanasarit || 5||

paurushena prayatnena yojaniya shubhe pathi |

ashubheshu samavishtam shubheshvevavatarayet || 6||

ashubhaccalitam yati shubham tasmadapitarat |

paurushena prayatnena lalayeccittabalakam ||7||

dragabhyasavashadyati yada te vasanodayam |

tadabhyasasya saphalyam viddhi tvamamarimardana || 8||

sandigdhayamapi bhrisham shubhameva samacara |

shubhayam vasanavriddhau na doshaya marutsuta || 9||

vasanakshayavijnanamanonasha mahamate |

samakalam cirabhyasta bhavanti phalada matah || 10||

traya evam samam yavannabhyastashca punah punah |

tavanna padasampraptirbhavatyapi samashataih || 11||

ekaikasho nishevyante yadyete ciramapyalam |

tanna siddhim prayacchanti mantrah sankirtita iva || 12||

tribhiretaishcirabhyastairhridayagranthayo dridhah |

nihshankameva truthyanti bisacchedadguna iva || 13||

janmantashatabhyasta mithya samsaravasana |

sa cirabhyasayogena vina na kshiyate kvacit || 14||

tasmatsaumya prayatnena paurushena vivekina |

bhogeccham duratastyaktva trayameva samashraya || 15||

tasmadvasanaya yuktam mano baddham vidurbudhah |

samyagvasanaya tyaktam muktamityabhidhiyate |

manonirvasanibhavamacarashu mahakape || 16||

samyagalocanatsatyadvasana praviliyate |

vasanavilaye cetah shamamayati dipavat || 17||

vasanam samparityajya mayi cinmatra vigrahe |

yastishthati gato vyagrah so'ham saccitsukhatmakah || 18||

samadhimatha karyani ma karotu karotu va |

hridayenattasarveho mukta evottamashayah || 19||

naishkarmyena na tasyarthastasyartho'sti na karmabhih |

na sasadhanajapyabhyam yasya nirvasanam manah || 20||

santyaktavasananmaunadrite nastyuttamam padam || 21||

vasanahinamapyetaccakshuradindriyam svatah |

pravartate bahih sva'rthe vasanamatrakaranam || 22||

ayatnopanateshvakshi drigdravyeshu yatha punah |

niragameva patati tadvatkaryeshu dhiradhih || 23||

bhavasamvitprakatitamanurupa ca marute |

cittasyotpatyuparama vasanam munayo viduh || 24||

dridhabhyastapadarthaikabhavanadaticancalam |

cittam sanjayate janmajaramaranakaranam || 25||

vasanavashatah pranaspandastena ca vasana |

kriyate cittabijasya tena bijankurakramah || 26||

dve bije cittavrikshasya pranaspandanavasane |

ekasmimshca tayoh kshine kshipram dve api nashyatah || 27||

asangavyavaharatvadbhavabhavanavarjanat |

shariranashadarshitvadvasana na pravartate |

vasanasamparityagaccitam gacchatyacittatam || 28||

avasanatvatsatatam yada na manute manah |

amanasta tadodeti paramopashamaprada || 29||

avyutpannamana yavadbhavanajnatatatpadah |

gurushastrapramanaistu nirnitam tavadacara || 30||

tatah pakvakashayena nunam vijnata vastuna |

shubho'pyasau tvaya tyajyo vasanaugho niradhina || 31||

dvividhacittanasho'sti sarupo'rupa eva ca |

jivanmuktah sarupah syadarupo dehamuktigah || 32||

asya nashamidanim tvam pavane shrunu sadaram || 33|

cittanashabhidhanam hi yada te vidyate punah |

maitryadibhirgunairyuktam shantimeti na samshayah |

bhuyojanmavinirmuktam jivanmuktasya tanmanah || 34||

sarupo'sau manonasho jivanmuktasya vidyate |

arupastu manonasho vaidehi muktigo bhavet || 35||

sahasrankurashakhatmaphalapallavashalinah || 36||

asya samsaravrikshasya manomulamidam sthitam |

sankalpa eva tanmanye sankalpopashamena tat || 37||

shoshayashu yatha shoshameti samsarapadapah |

upaya eka evasti manasah svasya nigrahe || 38||

manaso'bhyudayo nasho manonasho mahodayah |

jnamano nashamabhyeti mano jnasya hi shrinkhala || 39||

tavannishiva vetala valganti hridi vasanah |

ekatattvadridhabhyasadyavanna vijitam manah || 40||

prakshinacittadarpasya nigrihitendriyadvishah |

padminya iva hemante kshiyante bhogavasanah || 41||

hastam hastena sampidya dantairdantanvicurnya ca |

anganyangaih samakramya jayedadau svakam manah || 42||

upavishyopavishyaikam cintakena muhurmuhuh |

na shakyate mano jetum vina yuktimaninditam || 43||

ankushena vina matto yatha dushtamatangajah |

adhyatmavidyadhigamah sadhusangatireva ca || 44||

vasanasamparityagah pranaspandanirodhanam |

etasta yuktayah pushtah santi cittajaye kila || 45||

satishu yuktishvetasu hathanniyamanti ye |

cetaso dipamutsrijya vicinvanti tamo'njanaih || 46||

vimudhah kartumudyukta ye hathaccetaso jayam |

te nibadhnanti nagendramunmattam bisatantubhih || 47||

dve bije cittavrikshasya vrittivratatidharanah |

ekam pranaparispando dvitiyam dridhabhavana || 48||

sa hi sarvagata samvitpranaspandena calyate |

cittaikagryadyato jnanamuktam samupajayate || 49||

tatsadhanamatho dhyanam yathavadupadishyate |

vinapyavikritim kritsnam sambhavavyatyayakramat |

yasho'rishtam ca cinmatram cidanandam vicintaya || 50||

apane'stangate prano yavannabhyudito hridi |

tavatsa kumbhakavastha yogibhiryanubhuyate || 51||

bahirastangate prane yavannapana udgatah |

tavatpurnam samavastham bahishtham kumbhakam viduh || 52||

brahmakaramanovrittipravaho'hankritam vina |

samprajnatasamadhih syaddhyanabhyasaprakarshatah || 53||

prashantavrittikam cittam paramanandadayakam |

asamprajnatanamayam samadhiryoginam priyah || 54||

prabhashunyam manahshunyam buddhishunyam cidatmakam |

atadvyavrittirupo'sau samadhirmunibhavitah || 55||

urdhvapurnamadhahpurnam madhyapurnam shivatmakam |

sakshadvidhimukho hyesha samadhih paramarthikah || 56||

dridhabhavanaya tyaktapurvaparavicaranam |

yadadanam padarthasya vasana sa prakirtita || 57||

bhavitam tivrasamvegadatmana yattadeva sah |

bhavatyashu kapishreshtha vigatetaravasanah || 58||

tadrigrupo hi purusho vasanavivashikritah |

sampashyati yadaivaitatsadvastviti vimuhyati || 59||

vasanavegavaicitryatsvarupam na jahati tat |

bhrantam pashyati durdrishtih sarvam madavashadiva || 60||

vasana dvividha prokta shuddha ca malina tatha |

malina janmahetuh syacchuddha janmavinashini || 61||

ajnanasughanakara ghanahankarashalini |

punarjanmakari prokta malina vasana budhaih |

punarjanmankuram tyaktva sthitih sambhrishtabijavat || 62||

bahushastrakathakantharomanthena vrithaiva kim |

anveshtavyam prayatnena marute jyotirantaram || 63||

darshanadarshane hitva svayam kevalarupatah |

ya aste kapishardula brahma sa brahmavitsvayam || 64||

adhitya caturo vedansarvashastranyanekashah |

brahmatattvam na janati darvi pakarasam yatha || 65||

svadehashucigandhena na virajyeta yah puman |

viragakaranam tasya kimanyadupadishyate || 66||

atyantamalino deho dehi catyantanirmalah |

ubhayorantaram jnatva kasya shaucam vidhiyate || 67||

baddho hi vasanabaddho mokshah syadvasanakshayah |

vasanam samparityajya moksharthitvamapi tyaja || 68||

manasirvasanah purvam tyaktva vishayavasanah |

maitryadivasananamnirgrihanamalavasanah || 69||

ta apyatah parityajya tabhirvyavaharannapi |

antahshantah samasneho bhava cinmatravasanah || 70||

tamapyatha parityajya manobuddhisamanvitam |

sheshasthirasamadhano mayi tvam bhava marute || 71||

ashabdamasparshamarupamavyayam

     tatha'rasam nityamagandhavacca yat |

anamagotram mama rupamidrisham

     bhajasva nityam pavanatmajartihan || 72||

drishisvarupam gaganopamam param

     sakridvibhatam tvajamekamaksharam |

alepakam sarvagatam yadadvayam

     tadeva caham sakalam vimuktaom || 73||

drishistu shuddho'hamavikriyatmako

     na me'sti kashcidvishayah svabhavatah |

purastirashcordhvamadhashca sarvatah

     supurnabhumahamitiha bhavaya || 74||

ajo'marashcaiva tathajaro'mritah

     svayamprabhah sarvagato'hamavyayah |

na karanam karyamatitya nirmalah

     sadaiva tripto'hamitiha bhavaya || 75||

jivanmuktapadam tyaktva svadehe kalasatkrite |

vishatyadehamuktatvam pavano'spandatamiva || 76||

tadetadricabhyuktam ||

tadvishnoh paramam padam sada pashyanti surayah | diviva cakshuratatam ||

tadvipraso vipanyavo jagrivamsah samindhate | vishnoryatparamam padam ||

om satyamityupanishat |

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih || harih om tatsat ||

iti muktikopanishatsamapta ||